Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00343 008232 11002052 na godz. na dobę w sumie
Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne Prawne aspekty obrotu - ebook/pdf
Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne Prawne aspekty obrotu - ebook/pdf
Autor: , , , Liczba stron: 210
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-2721-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Planowany termin wydania 12 maja 2011r.


Monografie Prawnicze to seria, w której ukazują się publikacje omawiające w wyczerpujący sposób określone instytucje czy zagadnienia prawne. Adresujemy ją przede wszystkim do prawników poszukujących wnikliwego ujęcia tematu, łączącego teorię (poglądy doktryny, elementy prawnoporównawcze) i praktykę (bogaty wybór orzecznictwa). A tego – ze względu na brak miejsca – nie znajdziemy nawet w komentarzach.

Pierwsza na polskim rynku monografia przedstawia prawny reżim obrotu towarami i towarowymi instrumentami pochodnymi obowiązujący po wejściu w życie 21.10.2009 r. zmiany ustawy o obrocie instrumentami finansowymi w związku z implementacją do polskiego porządku prawnego dyrektywy 2004/39/WE w sprawie rynków instrumentów finansowych (tzw. dyrektywa MiFID). Nowelizacja ta wymagała zdefiniowania na nowo podstawowych pojęć dotyczących obrotu towarami. Spowodowała trzy zasadnicze zmiany – po pierwsze wprowadzony został nowy katalog instrumentów rynku towarowego, którymi są towary giełdowe oraz instrumenty finansowe dotyczące towarów. Po drugie, poszczególnym kategoriom praw majątkowych obecnym na rynku towarowym przypisano na nowo odpowiednie platformy obrotu. Po trzecie – w konsekwencji tych zmian – rozszerzono zakres pojęcia działalności maklerskiej w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, obejmując nim także działalność odnoszącą się do instrumentów finansowych dotyczących towarów. Publikacja szczegółowo analizuje opisane zmiany z perspektywy praktyków, przedstawia w przystępny sposób skomplikowane zagadnienia obrotu towarami takimi jak energia elektryczna, uprawnienia do emisji, zielone certyfikaty oraz skonstruowanymi w oparciu o powyższe towary instrumentami pochodnymi.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE Towary giełdowe I TOWAROWE insTrumenTy pochodne PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE KRZYSZTOF GORZELAK, AGNIESZKA BRACISZEWSKA, JOANNA BRACISZEWSKA, TOMASZ ROGALSKI · TOWARY GIE£DOWE I TOWAROWE INSTRUMENTY POCHODNE. PRAWNE ASPEKTY OBROTU Polecamy nasze publikacje z tej serii: Bartłomiej Jochemczyk ZAWARCIE I ZATWIERDZENIE UKŁADU W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM Eberhard Schmidt-Aßmann OGÓLNE PRAWO ADMINISTRACYJNE JAKO IDEA PORZĄDKU Jan Byrski TAJEMNICA PRAWNIE CHRONIONA W DZIAŁALNOŚCI BANKOWEJ Ewa Strzępka-Frania UMOWY O GENERALNE WYKONAWSTWO ROBÓT BUDOWLANYCH Przemysław Drapała PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA. KONSTRUKCJA PRAWNA www.sklep.beck.pl TOWARY GIE£DOWE I TOWAROWE INSTRUMENTY POCHODNE PRAWNE ASPEKTY OBROTU KRZYSZTOF GORZELAK AGNIESZKA BRACISZEWSKA JOANNA BRACISZEWSKA TOMASZ ROGALSKI Redakcja: Ewa Sadowska Autorzy poszczególnych rozdziałów: Krzysztof Gorzelak: Agnieszka Braciszewska: Joanna Braciszewska: Tomasz Rogalski: Wprowadzenie, rozdziały: I, IV § 5, V § 1 (współautor), V § 2, VI, VII, IX § 1–2 rozdziały: IV § 1–4, V § 1 (współautor), VIII rozdział III rozdziały: II, IX § 3–7 ã Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-2720-4 ISBN e-book 978-83-255-2721-1 Spis treści Wprowadzenie ...................................................................................................... IX Wykaz skrótów ..................................................................................................... XIII Wykaz literatury .................................................................................................. XIX Orzecznictwo ......................................................................................................... XXIII Strony internetowe ............................................................................................. XXV Rozdział I. Pojęcie towaru .............................................................................. Rozdział II. Implementacja dyrektywy 2004/39/WE do polskiego systemu prawnego ......................................................... § 1. Geneza uchwalenia dyrektywy 2004/39/WE ............................... § 2. Zakres przedmiotowy dyrektywy 2004/39/WE .......................... § 3. Przegląd dyrektywy 2004/39/WE ..................................................... § 4. Etapy implementacji dyrektywy 2004/39/WE do prawa 1 9 9 10 15 polskiego ..................................................................................................... 16 § 5. Termin implementacji i transpozycji oraz konsekwencje braku terminowej transpozycji dyrektywy 2004/39/WE do prawa polskiego ................................................................................. § 6. Dyrektywa 2004/39/WE jako akt prawa europejskiego ........... Rozdział III. Nowy katalog towarów giełdowych ............................. § 1. Lista instrumentów klasyfikowanych jako towary giełdowe . § 2. Rzeczy oznaczone co do gatunku ..................................................... § 3. Różne rodzaje energii ............................................................................ § 4. Limity wielkości produkcji lub emisji zanieczyszczeń ............. I. Uwagi ogólne ......................................................................................... II. Limity wielkości produkcji mleka ............................................... III. Limity emisji zanieczyszczeń ....................................................... § 5. Prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia ..... § 6. Prawa pochodne odnoszące się do towarów ................................ 19 20 25 25 26 30 32 32 32 34 49 54 VV Spis treści Rozdział IV. Istota praw pochodnych ...................................................... § 1. Uwagi wstępne ......................................................................................... § 2. Kontrakty terminowe ............................................................................ § 3. Opcje ............................................................................................................ § 4. Swapy ........................................................................................................... § 5. Przyczyny niekwalifikowania uprawnień do emisji i praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia do kategorii instrumentów pochodnych ....................................... Rozdział V. Nowy katalog instrumentów finansowych ................ § 1. Definicja instrumentu finansowego ................................................ § 2. Problemy kwalifikacji instrumentów jako towarów 57 57 58 60 61 64 73 73 giełdowych albo instrumentów finansowych ............................. 81 Rozdział VI. Platformy obrotu instrumentami finansowymi ................................................................................................... § 1. Podział platform obrotu instrumentami finansowymi – obrót zorganizowany i prywatny ................................................... § 2. Rynek regulowany ................................................................................... § 3. Alternatywny system obrotu ............................................................... § 4. Zagadnienia przymusu obrotu instrumentami 89 89 90 94 finansowymi na wybranych platformach obrotu ....................... 97 Rozdział VII. Platformy obrotu towarami giełdowymi ................ 103 § 1. Podział platform obrotu towarami giełdowymi. Charakterystyka giełd towarowych i platform obrotu organizowanych przez spółki prowadzące rynki regulowane ................................................................................................ 103 § 2. Zagadnienia przymusu obrotu na giełdzie towarowej w odniesieniu do instrumentów pochodnych oraz praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia ........ 108 § 3. Przymus obrotu na giełdzie towarowej w odniesieniu do energii elektrycznej .......................................................................... 116 Rozdział VIII. Działalność maklerska na podstawie ustawy o giełdach towarowych ............................................................................. 125 § 1. Wprowadzenie .......................................................................................... 125 § 2. Oferowanie towarów giełdowych w obrocie giełdowym ....... 126 § 3. Nabywanie lub zbywanie towarów giełdowych na cudzy rachunek ..................................................................................................... 130 § 4. Prowadzenie rachunków lub rejestrów towarów giełdowych ................................................................................................. 131 VI Spis treści § 5. Doradztwo w zakresie obrotu giełdowego................................... 132 § 6. Zarządzanie cudzym pakietem praw majątkowych na zlecenie ........................................................................................................ 134 § 7. Pośrednictwo w nabywaniu i zbywaniu towarów giełdowych w obrocie na zagranicznych giełdach towarowych ............................................................................................... 135 § 8. Podmioty uprawnione do wykonywania działalności maklerskiej ................................................................................................. 137 Rozdział IX. Działalność maklerska na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ......................................... 139 § 1. Znaczenie kwalifikacji produktu jako instrumentu finansowego .............................................................................................. 139 § 2. Podział działalności maklerskiej na działalność maklerską sensu stricto i sensu largo .................................................................... 139 § 3. Działalność maklerska sensu stricto ................................................ 142 I. Uwagi wstępne .............................................................................. 142 II. Przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 1 ObrIFinU) .................................................. 143 III. Wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na rachunek dającego zlecenie (tzw. świadczenie usług brokerskich, pośrednictwo giełdowe) (art. 69 ust. 2 pkt 2 ObrIFinU) ........................................................................................ 145 IV. Nabywanie lub zbywanie na własny rachunek instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 3 ObrIFinU) ........................................................................................ 150 V. Zarządzanie portfelem instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 4 ObrIFinU) .................................................. 151 VI. Doradztwo inwestycyjne (art. 69 ust. 2 pkt 5 ObrIFinU) ........................................................................................ 152 VII. Oferowanie instrumentów finansowych (art. 69 ust. 2 pkt 6 ObrIFinU) ................................................................. 153 VIII. Organizowanie alternatywnego systemu obrotu (art. 69 ust. 2 pkt 8 ObrIFinU) .................................................. 154 § 4. Działalność maklerska sensu largo .................................................. 155 I. Uwagi wstępne .............................................................................. 155 II. Przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych (art. 69 ust. 4 pkt 1 ObrIFinU) ...................... 156 VII Spis treści III. Udzielanie pożyczek na nabycie instrumentów finansowych (art. 69 ust. 4 pkt 2 ObrIFinU) ...................... 158 IV. Wymiana walutowa (art. 69 ust. 4 pkt 5 ObrIFinU) ......... 158 § 5. Wyłączenia obowiązku uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi .......................................... 159 I. Uwaga wstępna .............................................................................. 159 II. Organizowanie alternatywnego systemu obrotu ............. 159 III. Zwolnienia przewidziane w art. 70 ust. 1 ObrIFinU ....... 160 1. Wprowadzenie ......................................................................... 160 2. Świadczenie usług przez innych uczestników rynku finansowego niż firmy inwestycyjne (art. 70 ust. 1 pkt 1, 5, 6, 7, 8, 11, 14 ObrIFinU) .......... 162 3. Czynności maklerskie w ramach grupy (art. 70 ust. 1 pkt 2 i 9 ObrIFinU) ..................................... 163 4. Incydentalna działalność maklerska (art. 70 ust. 1 pkt 3 ObrIFinU) ........................................... 163 5. Nabywanie lub zbywanie instrumentów finansowych na własny rachunek (art. 70 ust. 1 pkt 4 i 12 ObrIFinU) .............................................................. 164 6. Świadczenie usług maklerskich w ramach działalności dodatkowej wykonywanej na rzecz klientów korzystających z usług w ramach działalności podstawowej (art. 70 ust. 1 pkt 10 ObrIFinU) .................................................................................. 165 7. Transakcje hedgingowe (art. 70 ust. 1 pkt 13 ObrIFinU) .................................................................................. 168 IV. Zwolnienie przewidziane w art. 70 ust. 2 ObrIFinU w zakresie działalności inwestycyjnej banków................. 168 § 6. Działalność maklerska w odniesieniu do towarów giełdowych w rozumieniu ustawy o giełdach towarowych prowadzona przez dom maklerski w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi .......................................... 170 § 7. Podsumowanie ......................................................................................... 171 Indeks rzeczowy ................................................................................................. 175 VIII Wprowadzenie Niniejsza praca ma na celu przedstawienie prawnego reżimu ob- rotu towarami obowiązującego po wejściu w życie 21.10.2009 r. usta- wy z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finanso- wymi oraz niektórych innych ustaw. Uchwalenie powyższej ustawy zakończyło na poziomie ustawowym proces implementacji do pol- skiego porządku prawnego dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie rynków instrumen- tów finansowych (tzw. dyrektywa MiFID). Implementacja dyrek- tywy 2004/39/WE oznaczała redefiniowanie zdecydowanej większo- ści podstawowych pojęć dotyczących obrotu towarami. Wynikało to przede wszystkim z przyjęcia na gruncie tej dyrektywy szerokiej de- finicji instrumentów finansowych, obejmującej m.in. znaczną część instrumentów pochodnych dotyczących towarów1. W związku z tym w odniesieniu do prawa polskiego po pierwsze wskazać należy fun- damentalną zmianę wynikającą z wprowadzenia nowych katalogów praw majątkowych będących przedmiotem zainteresowania ryn- ków towarowych, którymi są z jednej strony towary giełdowe na grun- cie ustawy z 26.10.2000 r. o giełdach towarowych, z drugiej natomiast instrumenty finansowe na gruncie ustawy z 29.7.2005 r. o obrocie in- strumentami finansowymi. Z nowym podziałem instrumentów rynku towarowego ściśle związane jest nowe przypisanie odpowiednim ka- tegoriom praw majątkowych różnych platform, na których mogą być one przedmiotem obrotu. Konsekwencją wprowadzenia powyższych klasyfikacji jest trzecia znacząca zmiana regulacyjna, dotycząca zakre- su pojęcia działalności maklerskiej, będącej nieodzownym elemen- tem dokonywania obrotu towarowego. Tym trzem kluczowym zmia- nom podporządkowana została struktura niniejszej książki. Nie ulega wątpliwości, że implementacja dyrektywy 2004/39/WE gruntownie zmieniła prawny reżim obrotu towarami oraz towarowy- 1 Zob. J. Hatfield, M. Day, H. Smith, The Markets In Financial Instruments Directive (2004/39/EC) – The Principal Issues, Journal of International Banking and Financial Law 2004, Nr 10; J. Herbet, B. Nasser, The MIF Directive, the next regulatory quake in the area of European Financial Law, International Business Law Journal 2007, Nr 3. IXIX Wprowadzenie mi instrumentami pochodnymi. Należy jednak mieć świadomość, że nakreślony w niniejszej publikacji obraz rynków towarowych pod- legać będzie w niedalekiej przyszłości dalszym przeobrażeniom. Kolejnych zmian legislacyjnych można oczekiwać w związku z trwają- cym od jesieni 2008 r. światowym kryzysem finansowym. Jednego ze źródeł kryzysu finansowego często upatrywano w niewłaściwym ko- rzystaniu z instrumentów pochodnych2. Nie dziwi w związku z tym, że wśród inicjatyw mających na celu zreformowanie rynków finan- sowych znalazła się idea zmian regulacyjnych dotyczących derywa- tów, nie wyłączając derywatów towarowych. W deklaracji końcowej ogłoszonej podczas szczytu grupy G-20 w Pittsburghu 25.9.2009 r. wezwano do dokonania ustaleń o charakterze międzynarodowym od- nośnie do rozwoju rynków instrumentów pochodnych. Wyznaczono cel w postaci osiągnięcia stanu, w którym wszystkie wystandaryzo- wane instrumenty pochodne będą przedmiotem obrotu na giełdach lub elektronicznych platformach obrotu oraz będą rozliczane przez centralne izby rozliczeniowe, przy jednoczesnym obowiązku rejestro- wania derywatów zawieranych na rynku pozagiełdowym. Powyższe służyć ma zwiększeniu przejrzystości rynku, ograniczeniu ryzyka sys- temowego oraz przeciwdziałaniu manipulacjom na rynku. Postulaty sformułowane w Pittsburghu bardzo szybko znalazły odzwiercie- dlenie w komunikacie Komisji Europejskiej z 20.10.2009 r., skiero- wanym do Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu Społeczno- Ekonomicznego, Komitetu Regionów oraz Europejskiego Banku Centralnego. W komunikacie tym Komisja zapowiedziała przygotowa- nie w 2010 r. dyrektyw zmieniających dyrektywę 2004/39/WE oraz dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie wykorzystywania poufnych informacji i manipulacji na ryn- ku (nadużyć na rynku), tzw. dyrektywę Market Abuse3. Ostatecznie jednak prace legislacyjne przedłużają się i dopiero 8.12.2010 r. Komisja Europejska wydała dokument roboczy pt. „Public Consultation. Review of the Markets in Financial Instruments Directive (MiFID)”4, który stanowić ma punkt wyjścia dla przygotowania nowych dyrek- tyw. Założenia reform rynku derywatów przygotowane przez Komisję 2 Szerzej na ten temat B. Jagodziński, Co dalej z instrumentami pochodnymi?, Par- kiet TopInvest z 30.11.2009 r., s. 36–37; J. Bielewicz, Pittsburgh… i co dalej?, Gazeta Bankowa 2009, Nr 40. 3 Dz.Urz. UE L 2003.96.16. 4 http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2010/mifid/consultation _paper_en.pdf, ostatni raz przeglądana 1.3.2011 r. X Wprowadzenie Europejską w dużym stopniu stanowią rozwinięcie i uszczegółowie- nie celów sformułowanych w Pittsburghu. Wydaje się więc, że nad- chodzące lata obfitować będą w kolejne doniosłe zmiany – jeżeli już nie bezpośrednio dla towarów, to z pewnością dla towarowych instru- mentów pochodnych. Praca niniejsza uwzględnia stan prawny na dzień 1 marca 2011 r. XI Wykaz skrótów 1. Źródła prawa dyrektywa 2004/39/WE .. dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/39/WE z 21.4.2004 r. w sprawie ryn- ków instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE L 2004.145.1) dyrektywa 2006/73/WE .. dyrektywa Komisji 2006/73/WE z 10.8.2006 r. wprowadzająca środki wykonawcze do dyrek- tywy 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wymogów organiza- cyjnych i warunków prowadzenia działalności przez przedsiębiorstwa inwestycyjne oraz po- jęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 2006.241.26) rozporządzenie Ministra Finansów z 20.11.2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumenta- mi finansowymi, oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 204, poz. 1577) FirmyInwestR ..................... FundInwU ............................ ustawa z 27.5.2004 r. o funduszach inwestycyj- nych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546 ze zm.) GiełdyTowU ......................... ustawa z 26.10.2006 r. o giełdach towarowych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 48, poz. 284 ze zm.) HandUprEmU ..................... ustawa z 22.12.2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 281, poz. 2784 ze zm.) KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) Konstytucja RP ................... Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.) ObrIFinU .............................. ustawa z 29.5.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 211, poz. 1384) XIIIXIII Wykaz skrótów PDOFizU ............................... ustawa z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.) PrBank ................................... ustawa z 29.8.1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.) PrDew .................................... ustawa z 27.7.2002 r. – Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 ze zm.) PrEnerg ................................. ustawa z 10.4.1997 r. – Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 ze zm.) PrOchrŚrod .......................... ustawa z 27.4.2001 r. – Prawo ochrony środowi- ska (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) protokół z Kioto ................. protokół z Kioto do Ramowej konwencji Naro- dów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z 11.12.1997 r. (Dz.U. z 2005 r. Nr 203, poz. 1684) PrPapW.................................. ustawa z 21.8.1997 r. – Prawo o publicznym obro- cie papierami wartościowymi (tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 49, poz. 447 ze zm.) RachunkU ............................. ustawa z 29.9.1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) rozporządzenie Nr 809/2004 ........................ rozporządzenie Nr 1287/2006 ...................... XIV rozporządzenie Komisji (WE) Nr 809/2004 z 29.4.2004 r. w sprawie implementacji dyrek- tywy 2003/71/WE Parlamentu Europejskie- go i Rady odnośnie informacji zamieszczanych w prospekcie emisyjnym, formy prospektu emi- syjnego, zamieszczania informacji poprzez od- wołania, publikacji prospektu emisyjnego oraz rozpowszechniania informacji o charakterze re- klamowym (Dz.Urz. UE L 2004.149.1) rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1287/2006 z 10.8.2006 r. wprowadzające środki wykonaw- cze do dyrektywy 2004/39/WE Parlamentu Eu- ropejskiego i Rady w odniesieniu do zobowią- zań przedsiębiorstw inwestycyjnych w zakresie prowadzenia rejestrów, sprawozdań z transak- cji, przejrzystości rynkowej, dopuszczania in- strumentów finansowych do obrotu oraz pojęć zdefiniowanych na potrzeby tejże dyrektywy (Dz.Urz. UE L 2006.241.1) Wykaz skrótów RynekMlU ............................. ustawa z 20.4.2004 r. o organizacji rynku mle- ka i przetworów mlecznych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. Nr 11, poz. 65 ze zm.) TWE ........................................ Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską z 25.3.1957 r. (Dz.Urz. UE C 1992.224.1) ZarzEmU ............................... ustawa z 17.7.2009 r. o systemie zarządzania emi- sjami gazów cieplarnianych i innych substancji (Dz.U. Nr 130, poz. 1070 ze zm.) ZmFundInwestU z 2008 r. ................................ ustawa z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o fundu- szach inwestycyjnych, ustawy – Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finanso- wym (Dz.U. Nr 231, poz. 1546) ZmObrIFinU z 2008 r. ................................ ustawa z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych in- nych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316) ZmOfertaPublU z 2008 r. ................................ ustawa z 4.9.2008 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instru- mentów finansowych do zorganizowanego sys- temu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz o zmianie innych ustaw (Dz.U. Nr 231, poz. 1547) 2. Organy orzekające ETS .......................................... Trybunał Sprawiedliwości SN ............................................ TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny WSA ........................................ Wojewódzki Sąd Administracyjny Sąd Najwyższy 3. Czasopisma i publikatory Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.Urz. UE ............................ Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej ECR ......................................... European Court Reports EPS .......................................... Europejski Przegląd Sądowy M.P. ........................................ Monitor Polski OSN......................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego PB ............................................ Prawo Bankowe PP ............................................ Przegląd Podatkowy PPH ......................................... Przegląd Prawa Handlowego PPW ........................................ Prawo Papierów Wartościowych XV Wykaz skrótów Pr. Sp. ..................................... Prawo Spółek PUG ........................................ Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego Rej. .......................................... Rejent Rzeczp. .................................. Rzeczpospolita SI .............................................. Studia Iuridica 4. Inne skróty ARR ......................................... Agencja Rynku Rolnego art. ........................................... cz. ............................................ część EOG ........................................ Europejski Obszar Gospodarczy GPW ....................................... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie artykuł S.A. i temu podobne litera itp. ........................................... KDPW .................................... Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KE ........................................... Komisja Europejska KNF ....................................... Komisja Nadzoru Finansowego lit. ............................................ m.in. ....................................... między innymi MW ......................................... megawat MWh ....................................... megawatogodzina NBP ......................................... Narodowy Bank Polski niepubl. ................................. niepublikowany np. ........................................... na przykład Nr ........................................... numer OECD ..................................... Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju oprac. ..................................... opracowanie podkr. .................................... podkreślenie poz. ......................................... pozycja pt. ............................................ pod tytułem r. ............................................... RM ........................................... Rada Ministrów s. .............................................. S.A. .......................................... t ................................................ t. ............................................... tj. .............................................. URE ......................................... Urząd Regulacji Energetyki strona spółka akcyjna tona tom to jest rok XVI Wykaz skrótów v. ........................................... versus vol. .......................................... volumin w zw. ...................................... w związku WE .......................................... Wspólnoty Europejskie wg .......................................... według WTO ....................................... Światowa Organizacja Handlu (World Trade Or- ganization) wyr. ......................................... wyrok zeszyt z. ............................................. ze zm. ..................................... ze zmianami złoty zł .............................................. XVII Wykaz literatury M. Ahlt, M. Szpunar, Prawo europejskie, Warszawa 2005. S. Antkiewicz, Usługa zarządzania portfelem wierzycielskich papierów warto- ściowych, PB 2006, Nr 3. M. Bednarek, Mienie. Komentarz do art. 44–55 Kodeksu cywilnego, Kraków 1997. I. Bednarz, M. Zwyrtek, Handel emisjami CO2 – aspekty podatkowe, PP 2007, Nr 9. J. Bielewicz, Pittsburgh… i co dalej?, Gazeta Bankowa 2009, Nr 40. D. Bliźniak, L. Gontarski, Giełda towarowa, Kraków 1998. A. Błaś, Prawo administracyjne, Wrocław 2003. A. Borowski, Konstrukcja i charakter prawny umów dotyczących instrumen- tów pochodnych, Warszawa 2005. J. Button, Carbon: Commodity Or Currency? The Case For An International Carbon Market Based On The Currency Model, Harvard Environmental Law Review 2008, t. 32, Nr 2. A. Braciszewska, Giełdy towarowe bez zezwoleń, Rzeczp. z 16.2.2010 r. A. Chłopecki, Instrumenty pochodne w polskim systemie prawnym (rozwa- żania na kanwie „toksycznych opcji”), PPH 2009, Nr 7. A. Chłopecki, Opcje i transakcje terminowe. Zagadnienia prawne, Warszawa 2001. A. Chłopecki, Publiczny obrót i instrumenty finansowe – redefiniowanie pod- stawowych pojęć rynku kapitałowego, PPH 2005, Nr 11. A. Chłopecki, M. Dyl, Prawo rynku kapitałowego, Warszawa 2003. S. Ciarkowski, Prawa pochodne jako papiery wartościowe, PPW 2001, Nr 4, s. 10. M. Czarnecka, T. Ogłódek, Prawo energetyczne. Komentarz, Bydgoszcz– Katowice 2007. T. Czech, Kryterium odpowiedniego charakteru usługi inwestycyjnej oraz in- strumentów finansowych według MiFID, PPH 2009, Nr 7. R. Czerniawski, Giełdy, Bielsko-Biała 1991. R. Czerniawski, M. Wierzbowski, Ustawa Prawo o publicznym obrocie papie- rami wartościowymi. Komentarz, Warszawa 2002. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2007. M. Drewiński, Podstawy inwestowania na giełdach towarowych, Toruń 2007. M. Dul, R. Jastrzębski, Giełdy towarowe. Komentarz, Warszawa 2006. K. Gorzelak, Niezbyt udany lifting prawa energetycznego, Rzeczp. z 18.1.2010 r. XIXXIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Towary giełdowe i towarowe instrumenty pochodne Prawne aspekty obrotu
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: