Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 008766 19945095 na godz. na dobę w sumie
Tożsamość. Identity - ebook/pdf
Tożsamość. Identity - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 120
Wydawca: Poligraf Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-63506-22-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poezja
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Czuję się nagi i lekki.
Ponieważ nie mam nic
wszystko należy do mnie.

I feel naked and light.
Because I have nothing
therefore everything belongs to me.

A.K.P


Rzucam w ludzi artystycznym krzykiem jednostki
odsłaniam obłudę codzienności ukrywaną tożsamość
odkrywam i myślę jak napisać lekarstwo
by trucizną nie było

I throw at people artistic scream of individual
I discover hypocrisy of every day reality expose hidden
identity and I am thinking how to create a medicine
in order not to be a poison.

J.J.J

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

To¿samoœæ Identity Jaros³aw Julian Jaroszyñski Artur Konrad Pilarski 2012 © Copyright by Wydawnictwo Poligraf, 2013 © Copyright by Jaros³aw Julian Jaroszyñski © Copyright by Artur Konrad Pilarski Wszelkie prawa zastrzeýone. Ýaden fragment nie moýe byã publikowany ani reprodukowany bez pisemnej zgody wydawcy. Projekt okùadki oraz sk³ad: Jaros³aw Julian Jaroszyñski Artur Konrad Pilarski w Systemie Wydawniczym Fortunet™ Ksiàýka wydana www.fortunet.eu ISBN: 978-83-63506-22-3 Wydawnictwo Poligraf ul. Mùyñska 38 55-093 Brzezia Ùàka tel./fax (71) 344-56-35 www.WydawnictwoPoligraf.pl WIERSZE Jaros³aw Julian Jaroszyñski ...TO JESIEÑ W£AŒNIE Ogrody ju¿ przesta³y dr¿eæ œpiewem s³owika Zachodz¹ce s³oñce broczy krwi¹ Oœwietla promieni resztkami pajêczyn per³owych skrz¹ce wisiory Œwiat ogarnê³a smutnie piêkna jesieñ Szare dni na pró¿no czekaj¹ na s³oñca oblicze Resztki zieleni porannymi mg³ami i s³ot¹ siê poj¹ œwiadome rych³ej œmierci D³ugimi wieczorami wiatr z³owrogo œpiewa i noce ch³odne na czarnym koniu gnaj¹ Pamiêæ maluje têskne letnie obrazy Okiennice szlochaj¹ deszczem Tylko serce niezmiennie t³oczy krew swoim rytmem AgiaNapa-26.09.2011 5 BIUROKRATYCZNY SPOKÓJ Czujê siê ciasno a¿ do bólu skuty czterema œcianami œwiata Stojê obok siebie gniot¹c przygnêbienie sytuacji bez wyjœcia Nieustannie myœlê o nietykalnoœci niedostêpnej zwyk³ym œmiertelnikom Myœl uparcie powraca do rzeczywistoœci nieuniknionej i rodzi siê pewnoœæ ¯e z potworn¹ dok³adnoœci¹ odbêdzie siê wszystko tak jak inni tego zapragn¹ Biurokratyczny spokój zabija psychicznie natchnienie W³asny produkt na w³asny u¿ytek Agia Napa-26.10.2009 6 B£ÊKIT I CZERÑ Cudowna g³êbino Kraino niepodobna do innych Tajemnic¹ i piêknem spowita Kraino b³êkitu i czerni W b³êkicie szukam szczêœcia przygody Radosnych wspomnieñ Tam gdzie b³êkit siê koñczy przeznaczenie bierze pocz¹tek Limasol-20.12.2008 7 BUKIET WSPÓLNYCH DNI Spotka³em kiedyœ szczêœcia twarz lecz za póŸno to zrozumia³em ...odesz³o Moja wina... ¯yliœmy pe³ni mi³oœci która nami targa³a Pozosta³y uczuæ puste skorupy... Moja wina... Nasz œwiat wspomnieñ powoli znika nieprzerwanie jak leniwa rzeka co siê nigdzie nie œpieszy Wiem ¿e odpowiedzi na trudne pytania nie zmieni¹ przesz³oœci Lecz co siê stanie gdy nie upilnowana myœl przekradnie siê do minionego czasu... ...wówczas ja przyniosê Ci piêkny bukiet wspólnych dni Agia Napa-07.09.2010 8 CYWILIZACJA POEZJA I JA Ogarnê³a mnie wytworna i pod³a wywy¿szaj¹ca i zabójcza od wieków cywilizacja Kiedy zadr¿y coœ œpiewnie w sercu niczym g³os niby muzyka i krajobrazy w wiersz przemielê I nie mam wyjœcia Muszê siê wzi¹æ za bary z losem nosicielem doli i niedoli Przestanê pisaæ o ksiê¿ycu w bladej poœwiacie ¿arówki i piórem dotknê bezdennego bogactwa poezji Agia Napa-15.08.2011 Lub zdziczeæ by odpocz¹æ od nudów i trosk ¿ycia na poziomie Jak odnaleŸæ pokrewieñstwo miêdzy sob¹ a resztk¹ ledwie ¿ywej zdewastowanej natury Jak obudziæ w sobie zdolnoœæ tworzenia pod wp³ywem wiatru s³oñca burzy kwiatów... Nauczyæ siê je czytaæ Zrozumieæ rzeŸwy podmuch rozcieñczaj¹cy s³abe ciep³o jesiennego s³oñca Gdy na wyblad³ej poz³ocie œciernisk pajêczyny babiego lata rozci¹gaj¹ swoje mg³y jedwabne Kiedy drzew smuk³e szczyty niczym no¿e kroj¹ srebrn¹ mg³ê 9 DEKRET GROBOWY Cz³owieku jak ob³ok nietrwa³y ¿yciem swoim piszesz grobowy dekret o przemijania beznadziejnoœci Na destrukcjê od urodzenia jesteœ skazany Na œmieræ przez ¿ycie Nie wiadomo za co Nieuchronnie zwiêdniesz jak w d³oni zerwany kwiat co piêknoœæ mia³ w swoim cichym istnieniu Kiedy dzieñ twój siê skoñczy na amen i ostatni oddech na pami¹tkê œwiatu oddasz Wówczas mo¿e przyjd¹ do ciebie w odwiedziny bliscy na zaduszkowej równinie w biegn¹cy czas zapl¹tani Agia Napa-04.03.2011 10 DIES IRAE Jak katan¹ ciête ¿ycie nasze zgaœnie I zgaœnie mit bogów cudzych i tego co nas wiód³ przez ¿ycie Ludzkoœæ runie w niepamiêæ Pozostan¹ popio³y i zgliszcza I nikt nie uroni ³zy za nami W³asn¹ wskrzeszamy zag³adê Przez nasz¹ œlepotê Uczynki du¿e i ma³e zapraszamy na ucztê nieunikniony dies irae Agia Napa-19.09.2009 11 DO ELEKTA Kiedy odszed³ herszt bandy cieplutki zostawiaj¹c sto³ek Ju¿ nastêpnych gromada raj na ziemi obiecuj¹c do tronu cichaczem siê skrada I ci¹gn¹ w obce krainy szukaj¹c dla siebie poparcia Lecz ma³o który z nich wie ¿e ich polityka wielka takiego¿ fallusa jest warta Agia Napa-06.06.2010 12
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: