Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00187 003658 18788074 na godz. na dobę w sumie
Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino - ebook/pdf
Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Uniwersytet Śląski Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3801-2409-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> sztuki filmowe i filmoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
Praca adresowana jest do studentów kierunków medioznawczych, kulturoznawstwa i dziennikarstwa oraz badaczy społecznych i kulturowych skutków zastosowania nowych mediów. Autorzy podejmują problematykę indywidualnej i społecznej tożsamości w kontekście zmiany jaką kreują współczesne media. Zarówno media masowe, jak i sieciowe podlegające procesom cyfryzacji i konwergencji, oferują doświadczenie znacząco wpływające na procesy budowania tożsamości użytkowników tych mediów. Indywidualni użytkownicy, grupy i ruchy społeczne, instytucje, organizacje społeczne i polityczne nie tylko budują nowe narracje tożsamościowe, ale także zyskują szeroką platformę prezentacji własnej tożsamości i jej komunikacji. Praca prezentuje wybrane problemy badawcze bogatej przestrzeni badawczej, która będzie ulegała poszerzeniu wraz z rozwojem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych i ich zastosowaniem.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

T O Ż S A M O Ś Ć W W I E K U I N F O R M A C J I pod redakcją Krystyny Doktorowicz TOŻSAMOŚĆ W WIEKU INFORMACJI Media Internet Kino Więcej o książce CENA 30 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-409-7 KATOWICE 2015 Tożsamość w wieku informacji Media. Internet. Kino NR 3306 Tożsamość w wieku informacji Media. Internet. Kino pod redakcją Krystyny Doktorowicz Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2015 Redaktor serii: Telewizja. Radio. Film Piotr Ślęzak Recenzent Tomasz Goban-Klas Spis treści Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krystyna Doktorowicz Tożsamość w epoce Internetu i globalnych sieci . . . . . . . . . . . . . . . Katarzyna Forst Polityka medialna Unii Europejskiej a media masowe ― kreowanie tożsa- mości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ewa Gębicka Problemy tożsamości polskiego kina w dobie globalizacji i konkurencji na rynku filmowym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamil Niesłony Formaty telewizyjne a tożsamość kulturowa . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Bogacka Medialny obraz rodziny w postpatriarchalnym świecie. Nowe modele, role i tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Adamus-Matuszyńska Tożsamość a proces komunikowania tożsamości . . . . . . . . . . . . . . . Piotr Dzik Tożsamość w internetowej komunikacji marki Polska . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Noty o autorach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 31 55 73 87 105 133 153 163 Table of contents for Identity in the Information Age: Media. Internet. Cinema Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Krystyna Doktorowicz Identity in the Age of Internet and Global Networks . . . . . . . . . . . . . Katarzyna Forst European Union Media Policy and Mass Media ― Creation of Identity . . . Ewa Gębicka Issues of the Identity of Polish Cinema in the Age of Globalization and Competition in Film Industry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kamil Niesłony Television Formats and Cultural Identity . . . . . . . . . . . . . . . . . . Barbara Bogacka Media Family Image in the postpatriarchal World. New Models, Roles and Identities . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Anna Adamus-Matuszyńska Identity and the Process of Identity Communication . . . . . . . . . . . . . Piotr Dzik Identity in online Communication of a Brand: Poland . . . . . . . . . . . . Bibliography . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Notes on the Authors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 13 31 55 73 87 105 133 153 163 Wstęp Manuel Castells nazwał erę wysokich technologii, nowych mediów i globalnych sieci Wiekiem Informacji, okresem zmiany, w którym wszystkie dziedziny życia społecznego i indywidualnego ulegają prze- obrażeniom. Nowe technologie informacyjno-komunikacyjne generują wciąż nowe możliwości, a cyfryzacja i konwergencja mediów powodują łatwy dostęp do nieograniczonego strumienia informacji, idei i poglą- dów. Współczesne globalne media i Internet zmieniają społeczeństwo, kulturę, politykę, ekonomię, ale przede wszystkim wpływają na procesy komunikowania. Odbiorcy mediów przestali stanowić bierne audytoria, a stali się aktywnymi użytkownikami, tworząc kulturę uczestnictwa. Zintegrowane media sieciowe wyzwoliły przyspieszenie procesów glo- balizacji z jednej strony, z drugiej, jak nigdy dotąd, sprzyjają ekspresji i afirmacji tożsamości. Kategoria tożsamości indywidualnej i grupowej nabrała nowego wymiaru w erze społeczeństwa sieciowego, w którym platformy komunikowania pozwalają na nieograniczoną w czasie i prze- strzeni prezentację atrybutów jednostek, grup społecznych, społeczności lokalnych i miejskich oraz ruchów politycznych i tożsamości narodowej. Sieci i globalne media masowe budują przestrzenie doświadczenia za- pożyczonego, wpływając na projekty budowy tożsamości. Media tele- wizyjne promują w globalnych sieciach nowe wzorce kulturowe i nowe relacje społeczne, co pozostaje nie bez wpływu na doświadczenie i po- stawy użytkowników mediów. Współczesne media stały się jednym z najsilniejszych instrumentów kształtowania i kreowania tożsamości miejsca i organizacji społecznych, korzystając z globalnych przepływów informacji, idei i wiedzy. Niniejszy tom przedstawia wybrane proble- my związane z projektami tożsamości konstruowanymi w kontekście globalnych sieci oraz zmian kulturowych i społecznych wywołanych przez nowe media, począwszy od zagadnień wpływu nowych techno- logii informacyjno-komunikacyjnych na budowę tożsamości grupowych ruchów społecznych, narodowych i etnicznych oraz konstrukcję toż- samości indywidualnej użytkowników uczestniczących w środowisku Web 2.0 w tekście Tożsamość w epoce Internetu i globalnych sieci. Autorka Krystyna Doktorowicz przestawia w nim procesy zmiany, jakim podle- gają aktywni użytkownicy mediów, których styl życia i doświadczenie uczestnictwa w sieci staje się dominujące w projekcie kształtowania toż- samości. W artykule Polityka medialna Unii Europejskiej a media masowe ― kreowanie tożsamości autorka Katarzyna Forst podejmuje kwestie zmiany polityki medialnej Unii Europejskiej w kontekście budowy tożsamości europejskich systemów medialnych i ich wpływu na tożsamość kul- turową Europy. Problematykę tożsamości w ujęciu kulturowym i spo- łecznym podejmują dwa kolejne teksty: Problemy tożsamości polskiego kina w dobie globalizacji i konkurencji na rynku filmowym Ewy Gębickiej oraz Formaty telewizyjne a tożsamość kulturowa Kamila Niesłonego. Au- torzy analizują wpływ globalnych przekazów medialnych i tym samym globalnych korporacji medialnych na problemy tożsamości narodowej afirmowanej w kinematografii i na antenach mediów masowych. Polska kinematografia, podobnie jak dominujące kanały telewizyjne w Polsce, stanęła przed problemem ochrony i wzmacniania atrybutów tożsamo- ści kultury narodowej w warunkach globalizacji i sieciowej dystrybucji przekazów. W artykule Medialny obraz rodziny w postpartiarchalnym świe- cie. Nowe modele, role i tożsamości Barbary Bogackiej, autorka analizuje wzorce współczesnej rodziny przedstawiane w popularnych serialach telewizyjnych emitowanych na antenach polskich nadawców telewizyj- nych. Analiza ta prowadzona jest w kontekście badań nad zmianami tożsamości rodziny, dekonstrukcji tradycyjnych ról i wartości rodzin- nych. W artykule Tożsamość i proces komunikowania tożsamości Anny Matuszyńskiej pojawia się tematyka zarządzania procesami komuniko- wania tożsamości jednostek, zbiorowości i organizacji w systemach ko- munikowania medialnego i sieciowego. Autorka przedstawia narzędzia 10 Wstęp programowania tożsamości marki w kontekście studium przypadku, jakim jest prezentowanie tożsamości województwa śląskiego. Problema- tyce prezentacji tożsamości marki kraju poświęcony jest artykuł Piotra Dzika Tożsamość w internetowej komunikacji marki Polska. Autor poddaje analizie przedsięwzięcia strategiczne mające na celu budowę spójnej tożsamościowo marki narodowej w komunikowaniu sieciowym. Me- dia masowe, nowe media i Internet mają znaczący wpływ na procesy konstruowania tożsamości indywidualnej i zbiorowej. Media te two- rzą nieznaną wcześniej możliwość komunikowania i ekspresji różnych tożsamości, także organizacji, instytucji i miejsc. Rola mediów w epoce cyfryzacji i konwergencji wzrasta w codziennym doświadczeniu, otwie- rając wciąż nowe pola badawcze również nad projektami tożsamości. 11 Wstęp Bibliografia Książki Adamus-Matuszyńska A., Austen A. (red. nauk.): Public relations w kształtowaniu przestrzeni publicznej. Warszawa 2011. Anholt S.: Sprawiedliwość marek. Tłum. IRANDA sp. z o.o. Warszawa 2006. Bator J.: Rekin z parku Yoyogi. Warszawa 2014. Bauer Z.: Dziennikarstwo wobec nowych mediów. Historia, teoria, praktyka. Kraków 2009. Bauer Z., Chudziński E. (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków 2007. Bauman Z.: Zindywidualizowane społeczeństwo. Gdańsk 2008. Bertrand C.-J.: Deontologia mediów. Warszawa 2007. Bielecki C.: Gra w miasto. Warszawa 1996. Bielski L.: Identyfikacja narodowa ma głębszy wymiar. W: Future in Design. Katalog Targów Wiedzy Graficznej 2013. Warszawa 2013. Brycz H., Fanslau A.: Pokusy i ich wpływ na natężenie wyznawanych wartości wśród młodych kobiet i mężczyzn. W: Kobieta w kulturze ― kultura w kobiecie. Red. Aneta Chybicka, Maria Kaźmierczak. Kraków 2006. Burnett R., Marshall P.D.: Web Theory: An Introduction. London 2003. Calver S.L., Wilson B.J. (red.): The Handbook of Children, Media, and Development. Oxford 2008. Castells M.: Communication Power. Oxford 2010. Castells M.: Siła tożsamości. Tłum. S. Szumański. Warszawa 2009. Castells M.: The Information Age: Economy, Society, and Culture. The Rise of Net- Castells M.: The Internet Galaxy: Reflection on Internet, Business and Society. Ox- work Society. Oxford 2000. ford 2001, wydanie polskie 2003. Chodorow N.: The Reproduction of Mothering: Psychoanalisys and the Sociology of Gender. Berkeley 1978. Czornik M.: Promocja miasta. Katowice 2005. de Sola Pool I.: Technologies of Freedom. Cambridge 1983. Dobek-Ostrowska B.: Podstawy komunikowania społecznego. Wrocław 2002. Doktorowicz K.: Europejski model społeczeństwa informacyjnego. Katowice 2005. du Gay P.: Markets and meanings: re-imaging organizational life. W: The Expressive Organization. Red. M. Schultz, M.J. Hatch, M.H. Larsen. Oxford 2000. Encyklopedia Socjologii. T. 4. Red. zespół pod kier. Władysława Kwaśniewicza. Erikson E.H.: Identity. Youth and Crisis. New York 1968. Erikson E.H.: Tożsamość a cykl życia. Warszawa 2004. Fanslau A., Brycz H.: Pokusy i ich wpływ na natężenie wyznawanych wartości wśród młodych kobiet i mężczyzn. W: Kobieta w kulturze ― kultura w kobiecie. Red. A. Chybicka, M. Kaźmierczak. Kraków 2006. Fleischer M.: Corporate identity. Wrocław 2003. Florek M.: Podstawy marketingu terytorialnego. Poznań 2007. Florek M., Augustyn A.: Strategia promocji jednostek samorządu terytorialnego ― zasady i procedury. Warszawa 2011. Fras J.: O typologii wypowiedzi medialnych i dziennikarskich. Wrocław 2013. Friedman T.L.: Lexus i drzewo oliwne. Zrozumieć globalizację. Przeł. T. Hornowski. Poznań 2001. Gębicka E.: Między państwowym mecenatem a rynkiem. Polska kinematografia po 1989 roku w kontekście transformacji ustrojowej. Katowice 2006. Gębicka E.: Programy i działania Unii Europejskiej i Rady Europy, a problem tożsa- mości europejskiego kina w kontekście globalizacji i amerykanizacji kultury audio- wizualnej. W: Przestrzenie tożsamości we współczesnym kinie europejskim. Red. B. Kita. Kraków 2006. Giddens A.: Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowo- czesności. Warszawa 2001. Glaveanu V.P., Tanggaard L.: Creativity, identity, and representation: Towards a so- cio-cultural theory of creative identity. “New Ideas in Psychology” 2014 Glińska E. i in.: Wizerunek miasta. Warszawa 2009. Goban-Klas T.: Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu. Warszawa 2008. Godzic W.: Telewizja i jej gatunki po „Wielkim Bracie”. Kraków 2004. Golka M.: Cywilizacja współczesne i globalne problemy. Warszawa 2012. Gorczyca B.: Główne wątki wykładu Mowa i mówienie w psychoanalizie. Kraków 21 kwietnia 2006. Krakowskie Koło Psychoanalizy Nowej Szkoły Lacanowskiej, psychoanaliza.com.pl (09.02.2012). 154 Bibliografia Govers R., Go F.M.: Place Branding. Global, Virtual and Physical Identities, Con- structed, Imagined and Experienced. New York 2009. Govers R., Go F.M. (red.): Projected Destination Image Online: Website Content Analysis of Picture and Text. Basingstoke 2010. Griffin E.: Podstawy komunikacji społecznej. Gdańsk 2003. Gruca-Rozbicka J.: Nadzieja koprodukcji. „Kamera i TV” 2007. Hallett R.W., Kaplan-Weinger J.: Official Touris Websites: A Discourse Analytic Perspective. Bristol 2010. Hałas E., Konecki K.T.: Konstruowanie jaźni i społeczeństwa. Europejskie warianty interakcjonizmu symbolicznego. Warszawa 2005. Healey M.: Czym jest branding. Tłum. J. Mikołajczyk. Warszawa 2008. Hereźniak M.: Marka narodowa. Warszawa 2011. Higson A.: Idea kinematografii narodowej. Przeł. M. Loska. W: Kino Europy. Red. P. Sitarski. Kraków 2001. Hoffner C.: Parasocial and Online Social Relationship. W: The Handbook of Children, Media, and Development. Red. S.L. Calver, B.J. Wilson. Oxford 2008. Gavin J., Alison P.: Tourism and Intercultural Exchange. Bristol 2005. Jaskiernia A.: Media masowe w demokratycznych procesach wyborczych. Standardy europejskie i uwarunkowania ich realizacji. Warszawa 2008. Jenkins H.: Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów. Warszawa 2006. Kaczmarek J. i in.: Produkt turystyczny. Warszawa 2010. Kim Y.Y.: The Identity Factor in Intercultural Conflict. W: Conflict Communication. Inte- grating Theory, Research, and Practice. Red. J.G. Oetzel, S. Ting-Toomey. LA 2013. Kita B.: Między przestrzeniami. O kulturze nowych mediów. Kraków 2003. Knecht Z.: Public relations w administracji publicznej. Warszawa 2006. Kochan M.: Slogany w reklamie i polityce. Warszawa 2005. Kotler P. et. al: Marketing Places. New York 1993. Kruczek Z., Walas B.: Promocja i informacja w turystyce. Kraków 2010. L’Etang J.: Public relations. Concepts, Practice and Critique. London 2010. Lievrouw L., Livingstone S. (red.): Social Shaping and Consequences of ICTs. Lon- don 2002. Lindstrom M.: Brand sense ― Marka 5 zmysłów. Gliwice 2009. Löfgren O.: Learning to Be a Tourist. “Ethnologia Scandinavica”. Vol. 24, 1994. Lubelski T.: Wstęp. W: Kino polskie, jako kino narodowe. Red. T. Lubelski i M. Stro- iński. Kraków 2009. Łuczak A.: Istota tożsamości miasta. „Samorząd Terytorialny” nr 10/2000. Marszałek-Kawa J. (red.): Współczesne oblicza mediów. Toruń 2006. McChesney R.W.: Digital Disconnect: How Capitalism is Turning the Internet Against Democracy. New York 2013. 155 Bibliografia McQuail D.: Teoria komunikowania masowego. Warszawa 2008. Michalczyk S.: Demokracja medialna. Teoretyczna analiza problemu. Toruń 2010. Mikułowski Pomorski J.: Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji mię- dzykulturowej i komunikowaniu medialnym. Kraków 2012. Mikułowski Pomorski J.: Zmieniający się świat mediów. Kraków 2008. Mocek S.: Dziennikarstwo, media, społeczeństwo. Warszawa 2005. Moilanen T., Rainisto S.: How to Brand Nations, Cities and Destinations. Basingstoke 2009. Møllerup P.: Marks of Excellence. London 2013 (II ed.). Morgan N., Pritchard A.: Advertising in Tourism and Leisure. London 2002. Morley D.: Przestrzenie domu. Media, mobilność i tożsamość. Warszawa 2011. Nabi R.L., Oliver M.B.: Media Processes and Effects. Los Angeles 2009. Nawrot Ł., Zmyślony P.: Międzynarodowa konkurencyjność regionu turystycznego. Niesłony K.: Audycje sformatowane w programie polskiej telewizji publicznej w latach Oetzel J.G., Ting-Toomey S. (red.): Conflict Communication. Integrating Theory, Kraków 2009. 1992―2012. Katowice 2013. Research, and Practice. LA 2013. Ollins W.: Podręcznik brandingu. Tłum. M.A. Boruc. Warszawa 2009. Ong W.J.: Oralność i piśmienność: Słowo poddane technologii. Lublin 1992. Ossowski S.: O osobliwościach nauk społecznych. Warszawa 1983. Paleczny T.: Socjologia tożsamości. Kraków 2008. Pearce Philip L.: Tourist Behaviour. Themes and Conceptual Schemes. Bristol 2005. Perkowska K.: Problemy produkcji telewizyjnych formatów na podstawie przykładów audycji zrealizowanych w Polsce. Praca magisterska PWSFTViT, Łódź 2012. Pike S.: Destination Marketing. Oxford 2008. Pokorna-Ignatowicz K.: O prorodzinnej misji TVP uwag kilka, czyli telenowele a ka- pitał społeczny. W: Medialny obraz rodziny i płci. Red. K. Pokorna-Ignatowicz. Kraków 2012. Porta M.: A Dictionary of Epidemiology. Oxford 2008. Riesman D.: Samotny. Tłum. Vis ― a ― Vis Etiuda, Kraków 2011. Schmitt B., Simonsen A.: Estetyka w marketingu. Tłum. M. Bernacki. Kraków 1998. Schramm W.: Communication research in the United States. W: Red. Idem: The science of Human Communication. New York 1963. Schulz W.: Komunikacja polityczna. Koncepcje teoretyczne i wyniki badań empirycz- nych na temat mediów masowych w polityce. Kraków 2006. Sitarski P.: Kino europy. Kraków 2001. Skrzypczak J. (red.): Popularna encyklopedia mass mediów. Poznań 1999. 156 Bibliografia Sokołowski M. (red.): Media w Polsce. Pierwsza władza IV RP?. Warszawa 2007. Stanowicka-Traczyk A.: Kształtowanie wizerunku miasta na przykładzie miast pol- skich. Bydgoszcz 2008. Stasiak-Jazukiewicz E.: Polityka medialna Unii Europejskiej. Warszawa 2005. Stasiak-Jazukiewicz E., Jas-Koziarkiewicz M.: Polityka medialna w Unii Europej- Stępowski R.: Inny świat czyli subiektywny przewodnik po marketingu miejsc. Koń- skiej. Warszawa 2011. skie 2012. Street J.: Mass media, polityka, demokracja. Kraków 2006. Swarbrooke J., Horner S.: Consumer Behaviour in Tourism. London 2007 (II ed.). Szacka B.: Wprowadzenie do socjologii. Warszawa 2003. Szmyd J.: Medialny obraz rzeczywistości jako główna orientacja poznawcza i praktycz- na w świecie. W: Medialny obraz rodziny i płci. Red. K. Pokorna-Ignatowicz. Kraków 2012. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Warszawa 2012. Szymańska A.: Public relations w systemie zintegrowanej komunikacji marketingowej. Wrocław 2004. Toeplitz K.T.: Dokąd prowadzą nas media. Warszawa 2006. Tożsamość konkurencyjna. Tłum. Instytut Marki Polskiej. Warszawa 2007 . Turkle S.: Life on the Screen. Identity in the Age of Internet. New York 1995. van Dijk I. : Network Society: Social Aspects of New Media. London 2006. Ward S.: Selling Places. London 1998. Watzlawick P.H., Beavin J., Jackson D.: Pragmatics of Human Communication. A Study of Interactional Patters, Pathologies and Paradoxes. New York 1967. Weitz B.A., Wensley R. (red.): Handbook of Marketing. London 2002. Wheeler A.: Kreowanie marki. Warszawa 2009. Wojcik K.: Public relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem. Warszawa 2013. Wojciszke B.: Człowiek wśród ludzi: Zarys psychologii społecznej. Warszawa 2004. Zerilli L.: Feminism and the Abyss of Freedom. Chicago 2005. Artykuły i opracowania w czasopismach Baranowska U.: Sprawdzona rozrywka.: Licencje. Dodatek do „Media Marketing Polska” z marca 2009. Research” (1997 (24)). Bhattacharyya D.P.: Mediating India: An analysis of guidebook. “Annals of Tourism Boudreau M., Serrano Ch., Larson K.: IT-driven identity work: Creating a group identity in Digital environment. “Information and Organization” 24/2014. Budzyń T.: Szacunek i cześć, i cześć! „2+3D” nr 37 (4/2010). 157 Bibliografia Castells M.: Równowaga rozwojowa miasta w erze informacyjnej. „Opcje” nr 2 (79) lipiec 2010. Davis K.: Tension of identity in a networked era: Young people`s perspectives on the risks and rewards of online self-expression. “New Media Society” Vol. 14, no 4 2012. Hankinson G.: Relational network brands: Towards a conceptual model of place brands. W: “Journal of Vacation Marketing” 2004, vol. 10 (2). Hanna S., Rowley J.: An Analysis of Terminology Use in Place Branding. “Place Branding and Public Diplomacy” 2008 (4). Jack G., Phipps A.: Tourism and Intercultural Exchange. Bristol 2005. Jagielski S.: Kino zamknięte na świat. „Kino” 2006, nr 12. Jestem dowodem istnienia cenzury. Z Władysławem Pasikowskim rozmawia Dorota Subbotko. „Duży Format”, dodatek do „Gazety Wyborczej”, 21.11. 2008. Kavaratzis M., Ashworth G.J.: City Branding: An Effective Assertion of Identity or Komercjalizacja napędza polskie kino. Z Agnieszką Odorowicz rozmawia Paweł T. Felis. „Gazeta Wyborcza”, 04.04. 2009. Kosecka B.: O pewnej tendencji filmu polskiego. „Kino” 2005, nr 1. Kwiatkowska-Łubańska A.: Jaki CMYK twój? Jakie barwy ma polska flaga. „2+3D” Łupak S.: Kicz w dobrym stylu. „Gazeta Wyborcza” 2007, nr 136, dodatek „Kul- nr 37 (4/2010). tura”. Paprzyca K.: Jakość publicznej przestrzeni w miejskim środowisku zamieszkania ― wybrane zagadnienia. „Czasopismo techniczne”, zeszyt 6 (107). Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej. Różańska D., Goczał B.: Znów na siłę. „Press” 1/2014. Rutkowska E.: Piękna katastrofa. „Press” 2007, nr 5, s. 83–85. Ryciak I.: U Pana Boga za piecem. „Przekrój” 17.09.2009. Saxby S.: The 2013 CLSR-LSPI seminar on electronic identity: The global challenge. „Computer Law and Security Review” 30/2014. Show A.: Do you identify as a gamer? Gender, race, sexuality and gamer identity. “New Media Society” Vol. 14 no 1 2012. Sobolewski T.: Jak podzielić pieniądze na polskie kino. „Gazeta Wyborcza”, 11.01.2006. Subbotko D.: Telewizje na zakupach. „Gazeta Wyborcza” nr 90 z 16.04.2008 r. Szoszkiewicz A.: Fabryka rozrywki. „Businessman” z 2.10.2003 r. Tajfel H.: Tożsamość społeczna i zachowanie międzygrupowe. „Przegląd Psycholo- Trasitory Marketing Trick. “Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie” giczny”. T. XIX, nr 2, 1976. 2005, vol. 96, no 5. Waterman A.S.: Identity, the Identity Statuses, and Identity Status Development: A Contemporary Statement. “Developmental Review” nr 19/1999. 158 Bibliografia Wróblewska A.: Fakty. Liczby. Pieniądze. Koprodukcje filmowe po roku 2005. „Ma- Zacharzewski M.: Sformatowana telewizja. Licencje. Dodatek do „Media Mar- gazyn Filmowy SFP” 2013, nr 27. keting Polska” z marca 2008 r. Publikacje w wersji elektronicznej Badania i analizy Polskiej Organizacji Turystycznej, http://www.pot.gov.pl/dzialania/ p/do-pobrania/badania-i-analizy. Bober A.: Bajon, Odorowicz, Anderman czyli „układ zamknięty” kinematografii… http://blog.wirtualnemedia.pl/andrzej bober [dostęp: 12.03.2014]. Box office. Filmy polskie, http://www.pis.pl/kinematografia/box-office/filmy-polskie [dostęp: 30.08.2014]. Czarnowski P.: Komunikacja wewnętrzna. Serwis agencji First Public Relations, wrzesień 1995, http://www.firstpr.pl/opr.php?art=1 [dostęp: 22.09.2011]. Czyżewski K.: Format telewizyjny ― tylko pomysł czy już utwór? http://wiadomosci. mediarun.pl/artykul/media-telewizja,format-telewizyjny---tylko-pomysl-czy- juz-utwor,27979,2,1,1.html. [dostęp: 01.03.2013]. Felis P.T.: PISF nie dołoży do „Smoleńska” http://wyborcza.pl/piatekekstra /1,136814,15539912,PISF… [dostęp: 12.03.2014]. Gębuś D.: Kreowane w mediach modele rodziny, http://www.eid.edu.pl/archiwum /2001,99/kwiecien,168/kreowane_w_mediach_modele_rodziny,1127.html [do- stęp: 28.05.2014]. Koteria Stuhra i Machulskiego, PISF na sznurku ITI? Kilka pytań spiskowych o działal- ność Instytutu…, http://wpolityce.pl/artykuly/75354-koteo-stuhra-i-machulskiego- -pisf…[dostęp: 12.03.2014]. „Magazyn Filmowy Stowarzyszenia Filmowców Polskich” http://www.sfp.pl/ magazyn-filmowy-sfp [dostęp: 30.06.2014]. „Miasto: wizja i metoda”. Kwartalnik RESPUBLICA NOWA, publica.pl/media/ archiwum/Pages_from_193-3.pdf [dostęp: 28.08.2011]. Mostowska M.: Utracona przestrzeń społeczna. Oficjalny portal dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, http://www.zoliborz.org.pl/page/index.php?str=135 [dostęp: 11.02.2012]. Mouffe Ch.: Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna. 19 listopa- da 2005. http://recyklingidei.pl/mouffe_agonistyczne_przestrzenie_publiczne_ polityka_demokratyczna [dostęp: 14.01.2012]. Nawratek K.: Przestrzeń publiczna jako intelektualny humbug. W: Kongres Kul- tury Polskiej 2009. http://www.kongreskultury.pl/title,Przestrzen_publiczna, _czyli_co,pid,39,oid,303,cid,8,fsid,66.html [dostęp: 11.09.2011]. 159 Bibliografia Petycja w sprawie filmu Historia Roja czyli w ziemi lepiej słychać, http://kresowiacy. com/2013/08/petycja -w-sprawie-filmu-historia-roja [dostęp: 12.03.2014]. Piec J.: Czy według prawa ‚przestrzeń publiczna’ nie istnieje? www.abc.com.pl/ problem/1328/4 [dostęp: 25.09.2011]. Polski film pokonał kryzys. Wywiad „Rzeczypospolitej” z dyrektor PISF Agnieszką Odorowicz przeprowadzony przez Barbarę Hollender 6 maja 2014 roku, http://www.pisf.pl/pl/kinematografia/news/polski-film-pokonal-kryzys… [dostęp: 20.08.2014]. Polski Instytut Sztuki Filmowej wydaje pieniądze polskich podatników na projekty an- tychrześcijańskie i pornograficzne, http://www.bibbula.com/?p=10797 [dostęp: 12.03.2014]. Rada Promocji Polski: Zasady komunikacji marki Polska, http://www.msz.gov.pl/ pl/aktualnosci/wiadomosci/jak_promowac_marke_polska__rada_promocji_polski_ przyjela_spojne_zasady. [dostęp: 12.04.2014]. Rynek filmowy. Podsumowania, http:www.pisf.pl/kinematografia/rynek-filmowy/ podsumowanie [dostęp: 30.08.2014]. Sloan P.: The Reality Factory FremantleMedia… http://money.cnn.com/magazines/ business2/business2_archive/2004/08/01/377373/index.htm. [dostęp: 07.07.2014]. Toeplitz K.T.: Puste komórki. „Polityka” z 29 sierpnia 2009 r. http://www.po- lityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/300019,1,co-dalej-z-publiczna-telewizja.read. [dostęp: 07.07.2014]. Walas B.: Marketingowa strategia Polski w sektorze turystyki na lata 2012―2020. https://www.pot.gov.pl/plany-i-sprawozdania-pot/marketingowa-strategia- polski-w-sektorze-turystyki-na-lata-2008―2015/ [dostęp: 12.04.2014]. Akty prawne i materiały wewnętrzne Polska Organizacja Turystyczna: Analiza rynków zagranicznych, trendy, komercja- lizacja. Na podstawie raportów przedstawicielstw POT za rok 2011. POT 2012. Programy operacyjne PISF na 2014. Materiały Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Warszawa 2014. Ustawa z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z dnia 10 maja 2003r.), wraz z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o zmia- nie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i za- gospodarowaniu przestrzennym. Ustawa z 30 czerwca 2005 r. o kinematografii, Dz.U. 2005, nr 132, poz. 1111. Strony internetowe www.demografia.stat.gov.pl/bazademografia/ www.donmatteo.rai.it/ 160 Bibliografia www.europa.eu/about-eu/countries/index_pl.htm www.filmweb.pl/serial/Ojciec+Mateusz-2008-487834 www.forum.tvp.pl/index.php?topic=22550.0;wap2 www.jakiznaktwoj.pl www.kipa.pl www.kreatywna-europa.eu/media/ www.orlidom.pl www.pisf.pl www.poland.gov.pl www.poland.travel www.polska.pl www.polskainfo.pl www.sfp.org.pl www.tvp.pl/seriale/sensacyjne/ojciec-mateusz/o-serialu www.visitestonia.com/pl/ Audycje telewizyjne Faktor Ałły Pugaczowej!. Felieton wyemitowany w audycji „Dzień dobry TVN” 28.04.2013 r. o godz. 10:20 na kanale TVN. 161 Bibliografia Noty o autorach Krystyna Doktorowicz ― Profesor UŚ. dr hab. Kierownik Zakładu Zarządzania Mediami Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Wydziału Radia i Te- lewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego. Medioznawca, specjalista z zakresu polityki mediów. Katarzyna Forst ― doktor nauk humanistycznych, pracownik naukowo-dy- daktyczny Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Zainteresowania badaw- cze koncentrują się wokół polityk sektorowych Unii Europejskiej, komunikacji społecznej i mediów. Ewa Gębicka ― dr hab. adiunkt w zakładzie Zarządzania Mediami i Organiza- cji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Wydziału Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Specjalizuje się w zagad- nieniach artystycznych i ekonomicznych polskiej i światowej kinematografii, telewizji i nowych mediów. Kamil Niesłony ― doktorant na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień zwią- zanych z funkcjonowaniem mediów w Polsce, w szczególności stacji telewizyj- nych. Ma ośmioletnie doświadczenie z pracy w mediach, w tym sześcioletnie z pracy dziennikarskiej w Telewizji Polskiej. Oprócz produkcji telewizyjnych, w dorobku ma także kilkanaście filmów dokumentalnych, przy produkcji któ- rych pełnił funkcje współscenarzysty, współrealizatora lub operatora. Jest także współautorem monografii pt. Przemilczana historia powstańca śląskiego Jana Lortza oraz autorem kilku artykułów naukowych. Barbara Bogacka ― asystentka w Zakładzie Zarządzania Mediami i Organiza- cji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej Uniwersytetu Śląskiego oraz doktorantka w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Zaj- muje się badaniem mediów komunikowania masowego w aspekcie problema- tyki płci, równości kobiet i mężczyzn oraz dynamiki ról płciowych. Aktualnie realizuje projekt badawczy dotyczący obecności problematyki równości płci w telewizyjnej ofercie programowej nadawców ogólnokrajowych. Jej pozostałe zainteresowania naukowo-dydaktyczne dotyczą kwestii praw człowieka w fil- mie. Organizuje i prowadzi pokazy filmów poświęconych tematyce praw czło- wieka w ramach projektu edukacyjnego Watch-Docs. Anna Adamus-Matuszyńska ― socjolog, specjalista public relations, wykła- dowca w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Doradca, konsultant, trener w zakresie komunikowania, public relations, zarządzania konfliktami, mediacji i negocjacji. Współautor kilkunastu strategii public relations i promo- cji dla firm oraz samorządów. Autor i redaktor siedmiu książek oraz wielu artykułów z zakresu zagadnień społecznych. Badacz konfliktów społecznych i kryzysów, jak również współczesnych trendów w public relations w Polsce. Piotr Dzik ― wykładowca akademicki, trener, doradca, konsultant, analityk i praktyk z ponad 20-letnim doświadczeniem w dziedzinie komunikacji mar- ketingowej, promocji, reklamy i Public Relations. Absolwent nauk politycznych (1984) oraz socjologii (1989, z wyróżnieniem) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Na stałe zatrudniony od 2002 roku w Akademii Sztuk Pięknych w Katowi- cach, Wydział Projektowy jako wykładowca podstaw marketingu oraz od 2013 r. w Wyższej Szkole Technologii Informatycznych w Katowicach. Dyrektor ds. strategii i i kreacji w firmie „Konsultant Jacek Siatkowski”. Twórca i współtwór- ca licznych strategii promocji w marketingu terytorialnym. Prowadzi badania w dziedzinie systemów identyfikacji wizualnej jednostek terytorialnych. Publi- kuje w kwartalniku projektowym „2+3D”. 164 Noty o autorach Redaktor Mariola Massalska Projektant okładki Agata Augustynik Redaktor techniczny Małgorzata Pleśniar Korektor Marzena Marczyk Łamanie Damian Walasek Copyright © 2015 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Wszelkie prawa zastrzeżone ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-408-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8012-409-7 (wersja elektroniczna) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawus@us.edu.pl Wydanie I. Ark. druk. 10,5 Ark. wyd. 10,0 Papier offset kl. III, 90 g Cena 30 zł (+ VAT) Druk i oprawa „TOTEM.COM.PL Sp. z o.o.” Sp.K. ul. Jacewska 89, 88-100 Inowrocław T O Ż S A M O Ś Ć W W I E K U I N F O R M A C J I pod redakcją Krystyny Doktorowicz TOŻSAMOŚĆ W WIEKU INFORMACJI Media Internet Kino Więcej o książce CENA 30 ZŁ (+ VAT) ISSN 0208-6336 ISBN 978-83-8012-409-7 KATOWICE 2015
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tożsamość w wieku informacji. Media. Internet. Kino
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: