Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00357 008404 11063028 na godz. na dobę w sumie
Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II poszerzone - książka
Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II poszerzone - książka
Autor: Liczba stron: 320
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8104-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).
,,W XXI wieku walutą będą pomysły'
Peter Drucker

Eksploracje - kombinacje - transformacje!

Pojęcie kreatywności wciąż wzbudza w wielu ludziach lęk, który wiąże się z nieznanym. Niechętnie pozbywamy się starych schematów myślenia i działania, by zastąpić je innymi metodami, które mogą znacznie poprawić jakość naszego życia, efektywność nauki czy wydajność pracy. A przecież twórcze myślenie przydaje się każdemu - i każdy może doskonalić je na własną rękę! Giętkość umysłu, który potrafi ominąć rafy na swojej drodze, zamiast uparcie trzymać się kursu, to bezcenna zaleta. Dlatego tak ważne jest, by jak najwięcej ludzi zetknęło się z treningiem kreatywności. Ta potrzeba jest tym pilniejsza, że Polska zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Europie pod względem innowacyjności i liczby patentów. Najwyższy czas to zmienić.

Katalizatorem tej zmiany może stać się książka Krzysztofa J. Szmidta, profesora Uniwersytetu Łódzkiego i kierownika Zakładu Pedagogiki Twórczości w Katedrze Badań Edukacyjnych. Jej autor nie tylko jasno tłumaczy, czym jest kreatywność i do czego przydaje się w życiu, lecz także proponuje konkretne ćwiczenia, pozwalające wszystkim chętnym rozwijać różne obszary zdolności i umiejętności. Twórcze zachowania, wynikające z pomysłowości i skutkujące powstaniem wartościowych idei, relacji, produktów czy dzieł artystycznych, stanowią ważne źródło satysfakcji oraz wymierną korzyść zarówno dla jednostki, jak i jej otoczenia: rodziny, zespołu czy firmy. W tej książce znajdziesz dokładny opis treningu kreatywności, wraz ze wskazówkami dotyczącymi jego prowadzenia - spróbuj pójść za jej głosem, a osiągniesz wspaniałe efekty.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: ULABUKA Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/trekr2 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8104-4 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność S p i s t r e(cid:315) c i Podzi(cid:237)kowania O autorze Wst(cid:237)p do drugiego wydania Wprowadzenie 1 Kreatywno(cid:294)(cid:219) — niezb(cid:237)dne wyja(cid:294)nienie poj(cid:237)cia 2 Eksploracje — kombinacje — transformacje: konieczne przybli(cid:327)enie teorii 3 Rozgrzewka twórcza 4 Twórcze widzenie (cid:294)wiata — (cid:219)wiczenie my(cid:294)lenia pytajnego 5 Twórcze (cid:269)(cid:217)czenie — (cid:219)wiczenie my(cid:294)lenia kombinacyjnego 6 Twórcze przekszta(cid:269)canie — (cid:219)wiczenie my(cid:294)lenia transformacyjnego 7 Kreatywno(cid:294)(cid:219) zaawansowana — metody twórczego rozwi(cid:217)zywania problemów 8 Metodyka treningu kreatywno(cid:294)ci Bibliografia Spis (cid:219)wicze(cid:271) 7 11 13 15 21 27 39 63 109 171 211 257 277 308 Kup książkęPoleć książkę 6 x x x Kup książkęPoleć książkę R o z d z i a (cid:167) R o z d z i a(cid:167) 3 ROZGRZEWKA TWÓRCZA Efektywna twórczo(cid:258)(cid:202) nigdy nie rodzi si(cid:218) z jednego pomys(cid:239)u1. (cid:219) wiczenia zamieszczone w tym rozdziale maj(cid:200) trzy podstawowe cele. 1. U(cid:239)atwi(cid:202) uczestnikom treningu twórczo(cid:258)ci koncentracj(cid:218) na przysz(cid:239)ych zadaniach twórczych. Cel ten jest wa(cid:285)ny z punktu widzenia ogólnej atmosfery zaj(cid:218)(cid:202), która powinna sprzyja(cid:202) tworzeniu. Tworzenie lepiej przebiega w atmosferze koncentracji na zadaniach, skupieniu na w(cid:239)asnych i cudzych pomys(cid:239)ach, wykorzystywaniu wszystkich zmys(cid:239)ów do generowania rozwi(cid:200)za(cid:241), a nie do tak cz(cid:218)sto spotykanych w trak- cie treningów grupowych „pogaduszek” dalekich od tematu zaj(cid:218)(cid:202). Koncentracja uwagi jest coraz trudniejszym zadaniem wycho- wawczym i dydaktycznym. Do(cid:258)wiadczenia nauczycieli i trenerów, w tym nauczycieli akademickich, pokazuj(cid:200), (cid:285)e koncentrowa(cid:202) nie umiej(cid:200) si(cid:218) nie tylko uczniowie klas m(cid:239)odszych, ale nawet studenci i nauczyciele czy pracownicy firm w czasie szkole(cid:241) doskonal(cid:200)- cych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci zawodowe. Tak zwane zwolnienie z uwagi, gdy inny uczestnik referuje swój pomys(cid:239), nie s(cid:239)u(cid:285)y budowie twórczego 1 K. Sawyer, Zig Zag. The Surprising Path to Greater Creativity, Jossey – Bass, San Francisco 2013, s. 7. 39 Kup książkęPoleć książkę 40 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i klimatu treningu. Uwa(cid:285)ne s(cid:239)uchanie innych przez d(cid:239)u(cid:285)szy czas, skupienie si(cid:218) na istocie (cid:202)wiczenia, d(cid:239)u(cid:285)sze wys(cid:239)uchanie muzyki czy opowiadania – wszystko to staje si(cid:218) coraz trudniejsz(cid:200) umie- j(cid:218)tno(cid:258)ci(cid:200) w dzisiejszym (cid:258)wiecie migocz(cid:200)cych reklam i gier komputerowych. 2. Wprowadzi(cid:202) klimat grupowy. Klimat ten charakteryzuje si(cid:218) na ogó(cid:239) nast(cid:218)puj(cid:200)cymi w(cid:239)a(cid:258)ci- wo(cid:258)ciami: (cid:120) wzajemn(cid:200) sympati(cid:200); (cid:120) zaciekawieniem; (cid:120) ludyczno(cid:258)ci(cid:200), atmosfer(cid:200) kszta(cid:239)c(cid:200)cej zabawy; (cid:120) poczuciem wspólnoty grupowej — spójno(cid:258)ci(cid:200); (cid:120) powszechnym i wzajemnym podchwytywaniem, rozwija- niem i uzupe(cid:239)nianiem pomys(cid:239)ów wypowiadanych przez cz(cid:239)onków grupy. W takim klimacie nast(cid:218)puje wzrost twórczej energii grupy ponad sum(cid:218) energii jednostkowych (efekt synergii). Uczestnicy zaj(cid:218)(cid:202) generuj(cid:200) wi(cid:218)cej ró(cid:285)norodnych pomys(cid:239)ów (p(cid:239)ynno(cid:258)(cid:202) i gi(cid:218)t- ko(cid:258)(cid:202)), a rezultaty pracy grupowej s(cid:200) bardziej oryginalne ni(cid:285) wy- niki pojedynczych uczestników. Jednak tworzenie klimatu grupowego wa(cid:285)ne jest nie tylko z punktu widzenia produktywno(cid:258)ci grupy, wa(cid:285)ne jest dla samo- poczucia ka(cid:285)dej jednostki uczestnicz(cid:200)cej w kilkudniowym ekspe- rymencie. Je(cid:258)li mo(cid:285)e ona powiedzie(cid:202): „Mog(cid:218) w obecno(cid:258)ci innych pozwoli(cid:202) sobie na najbardziej spontaniczne reakcje i wiem, (cid:285)e nie czekaj(cid:200) mnie za to (cid:285)adne sankcje, bo jestem akceptowana niezale(cid:285)nie od tego, co mówi(cid:218), wymy(cid:258)lam i robi(cid:218)” — to tworze- nie przychodzi po prostu (cid:239)atwiej. W tym sensie (cid:202)wiczenia tego typu stanowi(cid:200) ice breakers („(cid:239)amacze lodów”) — maj(cid:200) zach(cid:218)ci(cid:202) uczestników do dzielenia si(cid:218) oryginalnymi pomys(cid:239)ami, do radze- nia sobie z sytuacj(cid:200), w której trzeba wymy(cid:258)la(cid:202) rozwi(cid:200)zania cz(cid:218)sto w grupie obcych sobie osób. Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 41 3. Stymulowa(cid:202) operacje my(cid:258)lenia dywergencyjnego (roz- bie(cid:285)nego). (cid:109)wiczenia rozgrzewkowe s(cid:200) to na ogó(cid:239) zadania o charakterze dywergencyjnym (otwartym), niezbyt trudne, zach(cid:218)caj(cid:200)ce do spe- kulacji my(cid:258)lowych, pobudzaj(cid:200)ce zdolno(cid:258)ci my(cid:258)lenia dywergen- cyjnego, takie jak p(cid:239)ynno(cid:258)(cid:202), gi(cid:218)tko(cid:258)(cid:202) i oryginalno(cid:258)(cid:202) my(cid:258)lenia, a w dodatku zawieraj(cid:200)ce humorystyczn(cid:200) tre(cid:258)(cid:202). Sens tych (cid:202)wicze(cid:241) polega na tym, i(cid:285) w szybki i zabawowy sposób zapoznaj(cid:200) uczest- ników z wa(cid:285)nymi w procesie generowania twórczych pomys(cid:239)ów czynnikami, wp(cid:239)ywaj(cid:200)cymi na ilo(cid:258)(cid:202) i jako(cid:258)(cid:202) rozwi(cid:200)za(cid:241). Przypo- minam w tym miejscu definicje kilku poj(cid:218)(cid:202). (cid:120) P(cid:239)ynno(cid:258)(cid:202) my(cid:258)lenia. Jest to zdolno(cid:258)(cid:202) do wytwarzania w krótkim czasie wielu s(cid:239)ów, sentencji, idei, pomys(cid:239)ów itp. Wska(cid:283)nikiem poziomu p(cid:239)ynno(cid:258)ci jest liczba wytworzonych w okre(cid:258)lonym czasie pomys(cid:239)ów. (cid:120) Gi(cid:218)tko(cid:258)(cid:202) my(cid:258)lenia. Jest to zdolno(cid:258)(cid:202) wytwarzania jako- (cid:258)ciowo ró(cid:285)nych wytworów i zmiany kierunku poszukiwa(cid:241); umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) dostosowywania metod rozwi(cid:200)zywania pro- blemów do zmieniaj(cid:200)cych si(cid:218) okoliczno(cid:258)ci. Gi(cid:218)tko(cid:258)(cid:202) jest przeciwie(cid:241)stwem sztywno(cid:258)ci my(cid:258)lenia. (cid:120) Oryginalno(cid:258)(cid:202) my(cid:258)lenia. Jest to zdolno(cid:258)(cid:202) wychodzenia poza stereotypowe, najbardziej narzucaj(cid:200)ce si(cid:218) rozwi(cid:200)zania, umo(cid:285)liwiaj(cid:200)ca dostrzeganie nowych, niezwyk(cid:239)ych aspek- tów sytuacji problemowej. Nasze my(cid:258)lenie jest tym bardziej oryginalne, im lepiej potrafimy wytwarza(cid:202) rozwi(cid:200)zania: (cid:120) niezwyk(cid:239)e, rzadkie w okre(cid:258)lonej grupie osób, (cid:120) niekonwencjonalne, (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)ce odleg(cid:239)e skojarzenia, (cid:120) oceniane jako pomys(cid:239)owe, nieoczekiwane, (cid:120) sensowne, adekwatne do wymogów sytuacji, do której odnosi si(cid:218) pomys(cid:239). W tym sensie (cid:202)wiczenia tego typu zwyk(cid:239)o si(cid:218) okre(cid:258)la(cid:202) „roz- grzewk(cid:200) dywergencyjn(cid:200)”. Regu(cid:239)(cid:200) jest, (cid:285)eby uczestnicy nie powta- rzali tych samych pomys(cid:239)ów i unikali oczywisto(cid:258)ci. Kup książkęPoleć książkę 42 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i (cid:219)wiczenie 3.1. Co jest potrzebne do...? Uczestnicy zaj(cid:218)(cid:202) siedz(cid:200) lub stoj(cid:200) w kole. Prowadz(cid:200)cy rozpoczyna gr(cid:218) od s(cid:239)ów: Co jest potrzebne do....?, np.: (cid:120) (cid:239)owienia ryb, (cid:120) zdobycia wysokiej góry, (cid:120) opublikowania powie(cid:258)ci, (cid:120) podró(cid:285)y do Nowej Zelandii, (cid:120) odkrycia naukowego, (cid:120) upieczenia ciasta, (cid:120) zdobycia Oskara itp. Nast(cid:218)pnie rzuca pi(cid:239)eczk(cid:218) do przypadkowo wybranej osoby, a ta wymienia jedn(cid:200) rzecz, która — jej zdaniem — jest potrzebna do zrealizowania danego zadania, potem rzuca pi(cid:239)k(cid:218) do nast(cid:218)p- nej osoby. Gra toczy si(cid:218) dalej. Nie wolno powtarza(cid:202) wcze(cid:258)niej zg(cid:239)oszonego pomys(cid:239)u. Po kilkunastu odpowiedziach osoba, która trzyma pi(cid:239)k(cid:218), wymy(cid:258)la nowy rodzaj zadania. (cid:219)wiczenie 3.2. Nowe zastosowania Jednym z najpopularniejszych zada(cid:241) treningowych jest wypi- sanie (podanie) jak najwi(cid:218)kszej liczby niezwyk(cid:239)ych zastosowa(cid:241) zwyczajnych przedmiotów. Jest to te(cid:285) jeden z najpopularniej- szych testów my(cid:258)lenia dywergencyjnego, który wype(cid:239)niaj(cid:200) za- równo uczniowie, jak i kandydaci na wa(cid:285)ne stanowiska twórcze w firmach. Wa(cid:285)na jest przy tym ilo(cid:258)(cid:202) trafnych pomys(cid:239)ów (p(cid:239)yn- no(cid:258)(cid:202)), ich nietypowo(cid:258)(cid:202) (oryginalno(cid:258)(cid:202)) oraz ró(cid:285)norodno(cid:258)(cid:202) zasto- sowa(cid:241) (gi(cid:218)tko(cid:258)(cid:202)). Jakie mog(cid:200) by(cid:202) niezwyk(cid:239)e zastosowania: (cid:120) pustych foremek po jajkach, (cid:120) (cid:239)o(cid:285)ysk kulkowych, (cid:120) plastikowych kubków po kawie, (cid:120) s(cid:239)oików po d(cid:285)emie, (cid:120) s(cid:239)omek do koktajli, Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 43 (cid:120) wyka(cid:239)aczek, (cid:120) zakrzywionych gwo(cid:283)dzi, (cid:120) starych kaset magnetofonowych. (cid:219)wiczenie 3.3. Co by by(cid:270)o, gdyby...? Tego rodzaju zadania okre(cid:258)lane s(cid:200) w treningu twórczo(cid:258)ci jako gra w zawieszanie praw fizyki (chemii, geografii itp.). Sens (cid:202)wi- czenia polega na wyszukiwaniu odleg(cid:239)ych konsekwencji pewnego z góry za(cid:239)o(cid:285)onego stanu rzeczy. Chodzi o to, by uczestnicy tre- ningu podawali jak najbardziej pomys(cid:239)owe (oryginalne) odpo- wiedzi i unikali konsekwencji rutynowych, bliskich, oczywistych. Tego typu zadania dobrze pobudzaj(cid:200) zarówno p(cid:239)ynno(cid:258)(cid:202) (liczy si(cid:218) liczba trafnych pomys(cid:239)ów), gi(cid:218)tko(cid:258)(cid:202) (wa(cid:285)na jest ró(cid:285)norodno(cid:258)(cid:202) pomys(cid:239)ów), jak i oryginalno(cid:258)(cid:202) my(cid:258)lenia. Mo(cid:285)emy zapyta(cid:202) np.: (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby nie by(cid:239)o si(cid:239)y ci(cid:218)(cid:285)ko(cid:258)ci na ziemi? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby nie by(cid:239)o tarcia? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby psy zacz(cid:218)(cid:239)y mówi(cid:202) ludzkim g(cid:239)osem? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby w ka(cid:285)d(cid:200) sobot(cid:218) pada(cid:239) deszcz? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby (cid:258)piew by(cid:239) prawnie zabroniony? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby wszyscy ludzie na ziemi nosili takie same ubrania? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby ludzie nigdy nie umierali? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby drzewa nagle zacz(cid:218)(cid:239)y produkowa(cid:202) wyso- kiej jako(cid:258)ci benzyn(cid:218)? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby wraz z wiekiem ludzie stawali si(cid:218) bar- dziej inteligentni i przystojni? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby ludzie spali przez dwadzie(cid:258)cia trzy go- dziny i wstawali tylko na jedn(cid:200) godzin(cid:218)? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby zlikwidowano Bo(cid:285)e Narodzenie? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby istnia(cid:239)a tylko jedna p(cid:239)e(cid:202)? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby nie by(cid:239)o psychologii? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby wszyscy ludzie wygl(cid:200)dali tak samo? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby zabroniono reklam w telewizji? Kup książkęPoleć książkę 44 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby okaza(cid:239)o si(cid:218), i(cid:285) palenie papierosów pod- wy(cid:285)sza zdolno(cid:258)ci pami(cid:218)ciowe? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby nasze rz(cid:218)sy ros(cid:239)y tak szybko jak w(cid:239)osy? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby woda na kuli ziemskiej by(cid:239)a czerwona? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby od jutra zlikwidowano cyfr(cid:218) 3? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby mleko by(cid:239)o czarne? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e piasek nadmorski jest jadalny i smaczny? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby wykryto (cid:258)rodek farmakologiczny zapo- biegaj(cid:200)cy zdradzie? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby przy wje(cid:283)dzie na autostrady wprowa- dzono obowi(cid:200)zek dmuchania w alkomat? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby stolic(cid:218) przeniesiono do Krakowa? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby de(cid:285)uje trokyszni(cid:239)y refumatywne swelty? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby cjuka gyli(cid:239)a uklobatego jusza? (cid:120) Co by by(cid:239)o, gdyby hruzem olbuczykowa(cid:239) krybatreki i zade- renie? Mo(cid:285)emy poprosi(cid:202) uczestników o to, by sami wymy(cid:258)lali orygi- nalne wydarzenia, a innych o podawanie odleg(cid:239)ych konsekwencji. (cid:219)wiczenie 3.4. Co to jest? Prowadz(cid:200)cy wyszukuje ciekawie brzmi(cid:200)ce, rzadkie poj(cid:218)cia. Pyta uczestników: Co oznaczaj(cid:200) te poj(cid:218)cia? Zdefiniuj je lub – je(cid:258)li nie wiesz – wymy(cid:258)l definicj(cid:218) na nowo. Oto przyk(cid:239)ad: Co to jest? (cid:120) kapkan, (cid:120) oleat, (cid:120) rubrycela, (cid:120) merceryzacja, (cid:120) kupa(cid:285), (cid:120) rysak. Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 45 Wyja(cid:258)nienie poj(cid:218)(cid:202): Kapkan — z j(cid:218)zyka tureckiego: pu(cid:239)apka z przyn(cid:218)t(cid:200) na wilki, lisy i kuny. Oleat — z (cid:239)ac. — zwil(cid:285)ony oliw(cid:200), przezroczysty, nat(cid:239)uszczony pa- pier z wykresem cz(cid:218)(cid:258)ci jakiego(cid:258) rysunku, zawieraj(cid:200)cy pewne szczegó(cid:239)y, odczytywany po przy(cid:239)o(cid:285)eniu go do zasadniczego ry- sunku lub mapy. Rubrycela — kalendarz ko(cid:258)cielny zawieraj(cid:200)cy porz(cid:200)dek odpra- wiania nabo(cid:285)e(cid:241)stw na poszczególne dni. Merceryzacja — dzia(cid:239)anie roztworem (cid:239)ugu sodowego na w(cid:239)ókna lub tkaniny bawe(cid:239)niane w celu nadania im pi(cid:218)knego jedwabnego po(cid:239)ysku, trwa(cid:239)o(cid:258)ci i mi(cid:218)kko(cid:258)ci (od nazwiska angielskiego che- mika Mercera). Kupa(cid:285) — franc. coupage, w winiarstwie — mieszanie ró(cid:285)nych ga- tunków win w celu otrzymania produkcji o po(cid:285)(cid:200)danych walorach. Rysak — szybko biegn(cid:200)cy ko(cid:241). Archiwum W odpowiedzi na pytanie, co to jest „rysak”, pojawiaj(cid:226) si(cid:246) najcz(cid:246)(cid:311)ciej takie pomys(cid:286)y: (cid:105) przyrz(cid:226)d do rysowania; (cid:105) rysik do kre(cid:311)lenia; (cid:105) co(cid:311), co rysuje szyb(cid:246). Uczestnicy treningu podaj(cid:226) te(cid:344) odpowiedzi oryginalne, zabawne: (cid:105) zdobywca Rysów; (cid:105) typ bezczelnego Ryszarda; (cid:105) cz(cid:286)owiek, który pozostawi(cid:286) po sobie rys(cid:246) na naszym (cid:344)yciorysie. Kup książkęPoleć książkę 46 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i (cid:219)wiczenie 3.5. Co by(cid:295) zrobi(cid:270) s(cid:270)odszym? Zadajemy uczestnikom pytania ogólnej natury, prosz(cid:200)c o to, by cz(cid:239)onkowie grupy nie powtarzali raz zg(cid:239)oszonego pomys(cid:239)u. Od- powiedzi mog(cid:200) by(cid:202) wymuszone przez tzw. rundk(cid:218), czyli podawa- ne kolejno przez siedz(cid:200)cych w kole uczestników, lub przez rzuce- nie pi(cid:239)eczki do upatrzonej „ofiary”. (cid:120) Co by(cid:258) zrobi(cid:239) s(cid:239)odszym? Wi(cid:218)kszym? Mniejszym? Bardziej gorzkim? (cid:120) Co by(cid:258) przybli(cid:285)y(cid:239)? A co by(cid:258) oddali(cid:239)? (cid:120) Co by(cid:258) zrobi(cid:239) bardziej zielonym? (cid:191)ó(cid:239)tym? Czerwonym? (cid:120) Co by(cid:258) zrobi(cid:239) bardziej sztywnym? Elastycznym? (cid:120) Co by(cid:258) zrobi(cid:239) bardziej pachn(cid:200)cym, a co bezwonnym? (cid:120) Co by(cid:258) zrobi(cid:239) cichszym, a co g(cid:239)o(cid:258)niejszym? Na koniec mo(cid:285)emy prosi(cid:202) uczestników o wymy(cid:258)lanie w(cid:239)asnych pyta(cid:241) tego typu i gra toczy si(cid:218) dalej. (cid:219)wiczenie 3.6. Co zapowiada d(cid:324)wi(cid:238)k dzwonka? Podobnie jak w poprzednim (cid:202)wiczeniu prosimy, by uczestnicy treningu odpowiedzieli na pytania otwarte i zach(cid:218)camy ich do tego, by nie by(cid:239)y to odpowiedzi oczywiste. Prosimy tak(cid:285)e o wy- my(cid:258)lenie w(cid:239)asnych pyta(cid:241). (cid:120) Co zapowiada d(cid:283)wi(cid:218)k dzwonka (budzika, syreny okr(cid:218)towej, werbli, hejna(cid:239)u mariackiego, kopyt ko(cid:241)skich itp.)? (cid:120) Co zapowiada odg(cid:239)os grzmotu (wichru, ulewy itp.)? (cid:120) Co zapowiada zapach siana (oleju, bzu, gnij(cid:200)cych li(cid:258)ci itp.)? (cid:120) Co zapowiada widok mg(cid:239)y (zachodz(cid:200)cego s(cid:239)o(cid:241)ca, rosy po- rannej, szronu itp.)? (cid:219)wiczenie 3.7. Czego nie trzeba ...? Niemal wszystko, co spotykamy na co dzie(cid:241) i od (cid:258)wi(cid:218)ta wydaje si(cid:218) zaprojektowane i wymy(cid:258)lone przez cz(cid:239)owieka. A czego nie trzeba projektowa(cid:202)? Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 47 Inne przyk(cid:239)ady: (cid:120) Czego nie trzeba mierzy(cid:202)? (cid:120) Czego nie trzeba liczy(cid:202)? (cid:120) Czego nie trzeba marnowa(cid:202)? (cid:120) Czego nie trzeba chwali(cid:202)? (cid:120) Czego nie trzeba mówi(cid:202)? (cid:219)wiczenie 3.8. Inne znaczenia skrótów Wszyscy znaj(cid:200) znaczenie skrótów, takich jak PCK, PKP, PiS czy PZU. Zadanie polega na tym, (cid:285)eby wymy(cid:258)li(cid:202) zupe(cid:239)nie nowe i zabawne znaczenia istniej(cid:200)cych skrótów, ale tak, by okre(cid:258)la(cid:239)y one istotne cechy danej organizacji. Podajemy przyk(cid:239)adowe skróty: (cid:120) PCK, ZHP, PKS, PZU, USA, PKP, PKO, BHP, ONZ. (cid:219)wiczenie 3.9. Imiona w tytu(cid:270)ach Dzielimy uczestników na ma(cid:239)e grupy. Ka(cid:285)da grupa ma wypisa(cid:202) jak najwi(cid:218)cej tytu(cid:239)ów ksi(cid:200)(cid:285)ek, sztuk teatralnych, piosenek lub fil- mów, w których wyst(cid:218)puj(cid:200): (cid:120) imiona (np. Pan Tadeusz, Ewa chce spa(cid:202), Iwona, ksi(cid:218)(cid:285)niczka Burgunda, Amadeusz, Anna Maria). (cid:120) nazwiska (np. Pan Wo(cid:239)odyjowski, Forest Gump, Ojciec Go- riot, Czekaj(cid:200)c na Godota). (cid:120) nazwy miast (np. (cid:165)mier(cid:202) w Wenecji, Sen o Warszawie, Grypa szaleje w Naprawie, Symfonia praska). (cid:120) nazwy geograficzne (np. Orkan na Jamajce, Podró(cid:285) do Indii, Po(cid:285)egnanie z Afryk(cid:200)). (cid:120) nazwy kwiatów (np. Nie jedzcie stokrotek, Czerwone maki, Imi(cid:218) ró(cid:285)y). (cid:120) nazwy kolorów (np. Czerwone i czarne, Niebieski (cid:285)o(cid:239)nierz, Zielone wzgórza nad Solin(cid:200)). (cid:120) pory roku (np. Wiosna, panie sier(cid:285)ancie, Lato Muminków, Jesie(cid:241) patriarchy); Kup książkęPoleć książkę 48 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i (cid:120) kolory (np. Bia(cid:239)y mi(cid:258), Po ten kwiat czerwony, (cid:191)ó(cid:239)te ka- lendarze). (cid:120) nazwy uczu(cid:202) (np. A(cid:285) gniew twój przeminie, Mi(cid:239)o(cid:258)(cid:202) niejedno ma imi(cid:218), Rado(cid:258)(cid:202) o poranku). (cid:120) liczebniki (np. Pi(cid:200)ta kobieta, Jeden dzie(cid:241), Drugie (cid:285)ycie pana Roosa). (cid:120) metafory (np. Morze ognia, Muzyka pla(cid:285)y, Na skraju ciszy). (cid:219)wiczenie 3.10. Co mo(cid:326)na zamkn(cid:218)(cid:220)? Siedz(cid:200)cym w kr(cid:218)gu uczestnikom zadajemy pytania, zmieniaj(cid:200)c od czasu do czasu, w niespodziewanym momencie, pytanie: (cid:120) Co mo(cid:285)na zamkn(cid:200)(cid:202)? (cid:120) Co mo(cid:285)na otworzy(cid:202)? (cid:120) Co mo(cid:285)na policzy(cid:202)? (cid:120) Czego nie mo(cid:285)na policzy(cid:202)? (cid:120) Czego cz(cid:239)owiek ma za du(cid:285)o? (cid:120) Czego cz(cid:239)owiek ma za ma(cid:239)o? (cid:120) Co mo(cid:285)e si(cid:218) wyczerpa(cid:202)? (cid:120) Czego cz(cid:239)owiek nie jest w stanie wyczerpa(cid:202)? (cid:120) Co da si(cid:218) zobaczy(cid:202)? (cid:120) Czego nie da si(cid:218) zobaczy(cid:202)? (cid:120) Co da si(cid:218) dotkn(cid:200)(cid:202)? (cid:120) Czego nie mo(cid:285)na dotkn(cid:200)(cid:202)? Prosimy uczestników, by podawali odpowiedzi nieoczywiste, zaskakuj(cid:200)ce i takie, na jakie nikt inny w grupie nie wpadnie. (cid:219)wiczenie 3.11. Co robi mg(cid:270)a? Mówimy: deszcz pada, kropi, si(cid:200)pi, leje, moczy itd. Co robi mg(cid:239)a? Odbywa si(cid:218) rundka odpowiedzi na ten temat, stymuluj(cid:200)ca p(cid:239)yn- no(cid:258)(cid:202) s(cid:239)own(cid:200). Po jakim(cid:258) czasie podajemy nast(cid:218)puj(cid:200)ce impulsy: (cid:120) Co robi (cid:258)nieg? (cid:120) Co robi s(cid:239)o(cid:241)ce? Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 49 (cid:120) Co robi ksi(cid:218)(cid:285)yc? (cid:120) Co robi (cid:258)wit? (cid:120) Co robi zmierzch? (cid:120) Co robi wiatr? (cid:120) Co robi muzyka? Zach(cid:218)camy uczestników do wymy(cid:258)lania pyta(cid:241) podobnego typu. (cid:219)wiczenie 3.12. P(cid:270)ynnie my(cid:295)le(cid:220) Przypominam, (cid:285)e p(cid:239)ynno(cid:258)(cid:202) my(cid:258)lenia to zdolno(cid:258)(cid:202) generowania w krótkim czasie wielu rozwi(cid:200)za(cid:241) (idei, pomys(cid:239)ów) okre(cid:258)lonego problemu. Znaczenie p(cid:239)ynno(cid:258)ci w my(cid:258)leniu twórczym jest bardzo du(cid:285)e, bo im wi(cid:218)cej potrafimy wymy(cid:258)le(cid:202) rozwi(cid:200)za(cid:241) problemu, tym istnieje wi(cid:218)ksze prawdopodobie(cid:241)stwo, (cid:285)e wymy(cid:258)limy naprawd(cid:218) twórczy pomys(cid:239) (zaskakuj(cid:200)cy, oryginalny, nietypowy i sensowny zarazem). Oto zadanie, które (cid:239)atwo uruchamia t(cid:218) wa(cid:285)n(cid:200) spraw- no(cid:258)(cid:202) twórcz(cid:200). Prosimy, by uczestnicy treningu wypisali (mo(cid:285)emy te(cid:285) zrobi(cid:202) „rundk(cid:218)” w kole) nazwy wszystkich przedmiotów, które s(cid:200) jednocze(cid:258)nie (wybieramy kilka przyk(cid:239)adów): (cid:120) pomara(cid:241)czowe i okr(cid:200)g(cid:239)e; (cid:120) delikatne i zielone; (cid:120) okr(cid:200)g(cid:239)e i mniejsze od pi(cid:239)ki siatkowej; (cid:120) gor(cid:200)ce i niesmaczne; (cid:120) trwa(cid:239)e i zimne; (cid:120) krótkie i drogie; (cid:120) ma(cid:239)e i egzotyczne; (cid:120) zanikaj(cid:200)ce i tanie; (cid:120) b(cid:239)yszcz(cid:200)ce i (cid:258)mieszne; (cid:120) ekologiczne i brzydkie. (cid:219)wiczenie 3.13. Podaj nazwy przedmiotów Tego rodzaju zadania wywodz(cid:200) si(cid:218) z testów my(cid:258)lenia twórczego, mierz(cid:200)cych p(cid:239)ynno(cid:258)(cid:202), gi(cid:218)tko(cid:258)(cid:202) i oryginalno(cid:258)(cid:202) my(cid:258)lenia oraz Kup książkęPoleć książkę 50 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i (cid:202)wicze(cid:241) pobudzaj(cid:200)cych zdolno(cid:258)ci abstrahowania. Zdolno(cid:258)(cid:202) ta polega na dostrzeganiu w jakim(cid:258) obiekcie czy zjawisku cech rzad- kich, niepowszednich, oryginalnych i pomijaniu cech oczywistych, (cid:239)atwo widocznych. Prosimy uczestników, by siedz(cid:200)c w kr(cid:218)gu, podawali nazwy rzeczy: (cid:120) robi(cid:200)cych ha(cid:239)as, (cid:120) ci(cid:218)(cid:285)kich, (cid:120) trac(cid:200)cych kolor, (cid:120) mniejszych od mrówki, (cid:120) wi(cid:218)kszych od nied(cid:283)wiedzia, (cid:120) l(cid:285)ejszych od piórka, (cid:120) bardziej czerwonych od pomidora, (cid:120) rosn(cid:200)cych gdzie popadnie, (cid:120) mieszcz(cid:200)cych si(cid:218) w pude(cid:239)ku zapa(cid:239)ek, (cid:120) bia(cid:239)ych, (cid:120) bia(cid:239)ych i smacznych, (cid:120) bia(cid:239)ych, smacznych i sezonowych, (cid:120) których u(cid:285)ywa(cid:239)y nasze babcie, a my ju(cid:285) ich nie u(cid:285)ywamy. Rzecz jasna, nie wolno podawa(cid:202) tych samych przyk(cid:239)adów. (cid:219)wiczenie 3.14. Co to przedstawia? Pokazujemy uczestnikom wybrany rysunek i pytamy o to, co przedstawia ten kszta(cid:239)t? Jakie s(cid:200) ró(cid:285)ne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci jego zdefi- niowania? Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 51 (cid:219)wiczenie 3.15. Jaka mo(cid:326)e by(cid:220) cena? Podobnie jak w poprzednich (cid:202)wiczeniach, prosimy uczestników o wymy(cid:258)lenie jak najwi(cid:218)kszej ilo(cid:258)ci odpowiedzi na okre(cid:258)lone py- tania, przy czym odpowiedzi mog(cid:200) mie(cid:202) zarówno form(cid:218) przy- miotników, jak i rzeczowników. (cid:120) Jaka mo(cid:285)e by(cid:202) cena? (np. niska, wysoka, promocyjna, umowna, detaliczna, okazyjna itd.). (cid:120) Jaka mo(cid:285)e by(cid:202) siatka? (np. szpiegowska, w(cid:218)dkarska, na zakupy itd.) (cid:120) Jakie mog(cid:200) by(cid:202) klucze? (np. do drzwi, (cid:285)urawi, do sekretu, testu itd.). (cid:120) Jakie mog(cid:200) by(cid:202) drogi? (np. kr(cid:218)te, proste, doj(cid:258)cia, (cid:285)ycia itp.). (cid:120) Jakie mo(cid:285)e by(cid:202) ognisko? (domowe, choroby, biedy, har- cerskie itd.). (cid:120) Jaka mo(cid:285)e by(cid:202) góra? (wysoka, niska, pieni(cid:218)dzy, k(cid:239)opotów itd.). (cid:120) Jaka mo(cid:285)e by(cid:202) rzeka? (wartka, czysta, (cid:285)ycia, samochodów itd.). (cid:219)wiczenie 3.16. I dlatego zebry s(cid:218) w paski Informujemy uczestników, i(cid:285) znaleziono niedawno niepodwa- (cid:285)alny dowód, t(cid:239)umacz(cid:200)cy, dlaczego zebry s(cid:200) w paski. Niestety, dokument, który to przedstawia(cid:239), zosta(cid:239) cz(cid:218)(cid:258)ciowo spalony — zosta(cid:239)o tylko ostatnie zdanie: I dlatego zebry s(cid:200) w paski. Zadanie polega na stworzeniu sensownej opowie(cid:258)ci, która ma si(cid:218) ko(cid:241)czy(cid:202) okre(cid:258)lonym, odkrywczym wnioskiem. Nie chodzi przy tym, by by(cid:239)y one zgodne ze stanem nauki na dany temat, poniewa(cid:285) celem tego (cid:202)wiczenia nie jest sprawdzian wiedzy, lecz pobudzenie fantazji. (cid:120) I dlatego zebry s(cid:200) w paski. (cid:120) I dlatego pingwiny, chocia(cid:285) ptaki, nie lataj(cid:200). (cid:120) I dlatego (cid:285)yrafy maj(cid:200) tak d(cid:239)ugie szyje. (cid:120) I dlatego wilki wyj(cid:200) do ksi(cid:218)(cid:285)yca. Kup książkęPoleć książkę 52 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i (cid:120) I dlatego powstaje t(cid:218)cza. (cid:120) I dlatego koguty piej(cid:200) o (cid:258)wicie. (cid:120) I dlatego ba(cid:285)anty maj(cid:200) tak kolorowe ogony. (cid:120) I dlatego strusie chowaj(cid:200) g(cid:239)ow(cid:218) w piasek. (cid:219)wiczenie 3.17. Kropki Przygotowujemy wcze(cid:258)niej i powielamy dla ka(cid:285)dego uczestnika kartk(cid:218) z naniesionymi w przypadkowy sposób kropkami (wzór poni(cid:285)ej). Prosimy uczestników, by w(cid:258)ród tej gmatwaniny kropek dostrzegli jakie(cid:258) rzeczywiste obiekty (rzeczy) i narysowali je przez po(cid:239)(cid:200)czenie wybranych kropek. Im wi(cid:218)cej b(cid:218)dzie tych rzeczy, tym lepiej. Ka(cid:285)d(cid:200) z nich nale(cid:285)y nazwa(cid:202) i podpisa(cid:202). (cid:219)wiczenie 3.18. Co piszczy w trawie? Prosimy, by uczestnicy siedz(cid:200)cy w kole podawali po jednym po- my(cid:258)le rozwi(cid:200)zania okre(cid:258)lonego problemu w jednej rundce. Pro- blemy powinny by(cid:202) bardzo ogólne i... zabawne. Oto przyk(cid:239)ad. Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 53 (cid:120) Co piszczy w trawie? (cid:120) Jak znale(cid:283)(cid:202) ig(cid:239)(cid:218) w stogu siana? (cid:120) Co zostawia (cid:258)lady? (cid:120) Co ma piernik do wiatraka? (cid:120) Jak znale(cid:283)(cid:202) wiatr w polu? (cid:120) Co to jest: takie co(cid:258), z takim czym(cid:258), ale bez tego czego(cid:258)? (cid:219)wiczenie 3.19. Co mo(cid:326)na ulepszy(cid:220)? Wiele wynalazków wymaga ulepsze(cid:241), (cid:285)eby ludzie w ró(cid:285)nym wieku, o ró(cid:285)nym poziomie kondycji fizycznej i odmiennych zdol- no(cid:258)ciach, mogli si(cid:218) nimi lepiej pos(cid:239)ugiwa(cid:202). Czasami my(cid:258)l(cid:218), i(cid:285) programy komputerowe wymy(cid:258)laj(cid:200) m(cid:239)odzi m(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni, którzy uwielbiaj(cid:200) zagadki i maj(cid:200) bardzo du(cid:285)o czasu wolnego, jaki chc(cid:200) sp(cid:218)dzi(cid:202) przed ekranem, a nie z rodzin(cid:200). Uwa(cid:285)am, (cid:285)e tak gmatwaj(cid:200) bardzo proste czynno(cid:258)ci, i(cid:285) wydrukowanie prostego og(cid:239)oszenia w coraz nowszych programach urasta do skomplikowanego dzia(cid:239)ania, pe(cid:239)nego szyfrów i wymagaj(cid:200)cego g(cid:239)(cid:218)bokiego wtajem- niczenia w poszczególne etapy. A mia(cid:239)o by(cid:202) tak prosto... A zatem, co mo(cid:285)na zmieni(cid:202) lub ulepszy(cid:202) w zwyczajnym rowe- rze, (cid:285)eby by(cid:239) bardziej przyjazny i wygodniejszy w u(cid:285)yciu dla star- szych ludzi? Prosimy, by uczestnicy siedz(cid:200)cy w kr(cid:218)gu podawali nowe i u(cid:285)yteczne pomys(cid:239)y, rzecz jasna — nie powtarzaj(cid:200)c tych samych. Inne zadania tego typu: (cid:120) Co mo(cid:285)na zmieni(cid:202) lub ulepszy(cid:202) w samochodzie, (cid:285)eby by(cid:239) bardziej przyjazny dla kobiet? (cid:120) Co mo(cid:285)na zmieni(cid:202) lub ulepszy(cid:202) w pilocie telewizyjnym, (cid:285)eby by(cid:239) (cid:239)atwiejszy w obs(cid:239)udze dla dzieci? (cid:120) Co mo(cid:285)na zmieni(cid:202) lub ulepszy(cid:202) w pieczeniu ciasta, (cid:285)eby czynno(cid:258)(cid:202) ta by(cid:239)a bardziej przyjazna dla m(cid:218)(cid:285)czyzn? (cid:120) Co mo(cid:285)na zmieni(cid:202) lub ulepszy(cid:202) w cyfrowym aparacie foto- graficznym, (cid:285)eby by(cid:239) wygodniejszy w u(cid:285)yciu dla starszych ludzi? Kup książkęPoleć książkę 54 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i (cid:120) Co mo(cid:285)na zmieni(cid:202) lub ulepszy(cid:202) w odprawie lotniskowej, (cid:285)eby by(cid:239)a wygodniejsza dla wszystkich? (cid:120) Co mo(cid:285)na zmieni(cid:202) lub ulepszy(cid:202) w wysy(cid:239)aniu e-maila, (cid:285)eby by(cid:239)o to bardziej proste i szybsze? (cid:120) Co mo(cid:285)na zmieni(cid:202) lub ulepszy(cid:202) w myszy komputerowej, (cid:285)eby by(cid:239)a wygodniejsza w u(cid:285)yciu. (cid:219)wiczenie 3.20. Dwana(cid:295)cie nazw W(cid:239)a(cid:258)nie otwierasz now(cid:200) ksi(cid:218)garni(cid:218). Wymy(cid:258)l dwana(cid:258)cie nazw dla niej. Inne zadania: (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie otwierasz nowy sklep z butami. Wymy(cid:258)l dwana- (cid:258)cie nazw dla tego sklepu. (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie otwierasz now(cid:200) kawiarni(cid:218) muzyczn(cid:200). Prosz(cid:218) o podanie dwunastu nazw dla niej. (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie otwierasz nowy sklep z narz(cid:218)dziami ogrodniczymi. Jakie dwana(cid:258)cie nazw przychodzi ci do g(cid:239)owy? (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie otwierasz now(cid:200) kwiaciarni(cid:218). Podaj dwana(cid:258)cie ory- ginalnych nazw. (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie otwierasz nowy sklep z herbatami i kaw(cid:200) z ca(cid:239)ego (cid:258)wiata. Jakie dwana(cid:258)cie nazw proponujesz? (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie otwierasz nowy klub jazzowy. Zaproponuj dwa- na(cid:258)cie nazw dla klubu. (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie otwierasz nowy salon fryzjerski. Jakie dwana(cid:258)cie nazw salonu zaproponujesz? (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie otwierasz nowy o(cid:258)rodek rozwoju osobistego i psy- choedukacji. Wymy(cid:258)l dla niego dwana(cid:258)cie nazw. (cid:219)wiczenie 3.21. (cid:325)eton i Felga Pogo(cid:241) znanych ludzi za oryginalno(cid:258)ci(cid:200) i s(cid:239)aw(cid:200) nie zna granic i dotkn(cid:218)(cid:239)a, niestety, dzieci tych osób „znanych z tego, (cid:285)e s(cid:200) znane”. „W Hollywood urodzi(cid:202) dziecko to ma(cid:239)o. Trzeba mu jeszcze Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 55 wymy(cid:258)li(cid:202) imi(cid:218). Im bardziej dziwaczne, tym lepiej. Rodziców nie interesuje, (cid:285)e ich pociecha staje si(cid:218) przez to po(cid:258)miewiskiem” — pisze z pedagogiczn(cid:200) trosk(cid:200) Diana Rymuza (2006). Oto kilka przyk(cid:239)adów takiej pogoni za oryginalno(cid:258)ci(cid:200) bez zwi(cid:200)zku z sen- sowno(cid:258)ci(cid:200). (cid:120) Znakomity aktor Joaquin Phoenix ma czworo rodze(cid:241)stwa o imionach: River (brat), Summer, Liberty i Rain (siostry). (cid:120) Gwyneth Paltrow ma dwoje dzieci: syna Moj(cid:285)esza i córk(cid:218) Jab(cid:239)ko (Apple). (cid:120) Bono z U2 da(cid:239) swojemu synowi na imi(cid:218) Elijah Bob Patri- cius Guggi Q. (cid:120) Erykah Badu swego pierwszego syna nazwa(cid:239)a Siedem (Seven). (cid:120) Madonna ochrzci(cid:239)a córk(cid:218) jako Lourdes Maria Ciccone Leon, czyli mniej wi(cid:218)cej (w polskich realiach): Cz(cid:218)stochowa Ma- ria Ciccone Leon. (cid:120) Wielki bojownik o prawa biednych i muzyk rockowy, który od dawna niczego twórczego nie nagra(cid:239) — Bob Geldof — da(cid:239) swojej córce na imi(cid:218): Peaches Honeyblossom Michelle Charlotte Angel Vanessa (mniej wi(cid:218)cej: Brzoskwiniowo- miodowy Kwiat). Jej jedna siostra ma na imi(cid:218) Fifi Trixi- belle, a druga Pixi (Chochlik). Przypomina mi si(cid:218), jak w kabarecie „Tey” Zenona Laskowika i Krzysztofa Ja(cid:258)lara pad(cid:239) pomys(cid:239), (cid:285)e nowe dziecko Bohdana Smolenia b(cid:218)dzie mia(cid:239)o na imi(cid:218) (cid:191)eton (syn) lub Felga (dziew- czynka). Zadanie polega na wymy(cid:258)leniu nowych, ale bardziej sensow- nych ni(cid:285) podane powy(cid:285)ej, imion dla dzieci nowego tysi(cid:200)clecia. Mo(cid:285)e imiona Forsycja, Sasanka, Gracja czy Zorza dla dziew- czynki, a Ruczaj, Jawor, Pi(cid:218)knos(cid:239)aw czy Ciszymir dla ch(cid:239)opca to nie tak znów ca(cid:239)kiem nierealne propozycje. Kup książkęPoleć książkę 56 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i (cid:219)wiczenie 3.22. W(cid:270)a(cid:295)nie odkry(cid:270)e(cid:295) ... W(cid:239)a(cid:258)nie odkry(cid:239)e(cid:258) now(cid:200) substancj(cid:218), która ma zdolno(cid:258)(cid:202) sklejania wszystkiego, ale tylko przez dwadzie(cid:258)cia cztery godziny. Jakie dostrzegasz mo(cid:285)liwe, u(cid:285)yteczne zastosowania tego kleju? Inne zadania: (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie odkry(cid:239)e(cid:258) barwnik, który barwi wszystko na ciemny granat. Kolor jednak znika po trzech dniach. Jakie mo(cid:285)e mie(cid:202) u(cid:285)yteczne zastosowania twoje odkrycie? (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie wynalaz(cid:239)e(cid:258) nowy zapach, który przypomina jed- nocze(cid:258)nie zapach (cid:258)wie(cid:285)o (cid:258)ci(cid:218)tej trawy i sma(cid:285)onego boczku. Jakie dostrzegasz mo(cid:285)liwe, u(cid:285)yteczne zastosowania tego wynalazku? (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie wynalaz(cid:239)e(cid:258) nowy gwizdek, który brzmi bardzo przenikliwie, ale te(cid:285) bardzo cicho. Jakie dostrzegasz u(cid:285)y- teczne zastosowania tego gwizdka? (cid:120) Odkry(cid:239)e(cid:258) now(cid:200) ro(cid:258)lin(cid:218), której kwiaty daj(cid:200) puch l(cid:285)ejszy od babiego lata i to w ogromnych ilo(cid:258)ciach. Jakie dostrzegasz mo(cid:285)liwe, u(cid:285)yteczne zastosowania tego puchu? (cid:219)wiczenie 3.23. Tylko 36 godzin Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e wynalaz(cid:239)e(cid:258) w(cid:239)a(cid:258)nie now(cid:200) substancj(cid:218), która ma zdolno(cid:258)(cid:202) sklejania dwóch rzeczy ka(cid:285)dego rodzaju materia(cid:239)u, jaki istnieje, ale tylko przez trzydzie(cid:258)ci sze(cid:258)(cid:202) godzin. Jakie do- strzegasz mo(cid:285)liwe i u(cid:285)yteczne zastosowania tej substancji? Inne zadania: (cid:120) Wraz z grup(cid:200) przyjació(cid:239) odkry(cid:239)e(cid:258) nowy rodzaj zielonej, naturalnej farby, która potrafi zabarwi(cid:202) na zielono wszyst- ko, co tylko zechcecie, ale tylko na trzydzie(cid:258)ci sze(cid:258)(cid:202) go- dzin. Jakie mog(cid:200) by(cid:202) u(cid:285)yteczne i oryginalne zastosowania tej farby? Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 57 (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e odkry(cid:239)e(cid:258) nowy rodzaj drewna, które wydaje najpi(cid:218)kniejsze d(cid:283)wi(cid:218)ki b(cid:218)bnów, jakie zna (cid:258)wiat, ale tylko przez trzydzie(cid:258)ci sze(cid:258)(cid:202) godzin. Jaki mo(cid:285)na zrobi(cid:202) u(cid:285)ytek z tego odkrycia? (cid:120) W(cid:239)a(cid:258)nie wynalaz(cid:239)e(cid:258) nowy napój orze(cid:283)wiaj(cid:200)cy na bazie naturalnych ro(cid:258)lin le(cid:258)nych, kwitn(cid:200)cych tylko w czerwcu. Nic w ca(cid:239)ym dotychczasowym przemy(cid:258)le spo(cid:285)ywczym nie by(cid:239)o tak smaczne, ale smak utrzymuje si(cid:218) tylko przez trzy- dzie(cid:258)ci sze(cid:258)(cid:202) godzin. Jaki mo(cid:285)na zrobi(cid:202) u(cid:285)ytek z niego? (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e odkry(cid:239)e(cid:258) now(cid:200), bardzo ostr(cid:200), ale smaczn(cid:200) przypraw(cid:218), która polepsza smak wszystkiego, do czego zostanie dodana, ale jej trwa(cid:239)o(cid:258)(cid:202) wynosi trzydzie(cid:258)ci sze(cid:258)(cid:202) godzin. Jaki mo(cid:285)na zrobi(cid:202) u(cid:285)ytek z tego odkrycia? (cid:219)wiczenie 3.24. S(cid:218) dwa psy... Jad(cid:200)c rowerem po wsiach letniskowych i osiedlach w okolicach (cid:146)asku, gdzie mieszkam, wiele razy widzia(cid:239)em na bramach po- siad(cid:239)o(cid:258)ci ró(cid:285)nego rodzaju tablice ostrzegaj(cid:200)ce przed gro(cid:283)nymi psami, które maj(cid:200) strzec maj(cid:200)tku. Jako(cid:258)(cid:202) i oryginalno(cid:258)(cid:202) tre(cid:258)ci tych tablic pozostawia wiele do (cid:285)yczenia. Oto ich przyk(cid:239)ady. (cid:120) S(cid:200) dwa psy. Jeden dobry, drugi z(cid:239)y. (cid:120) Je(cid:258)li on (pies) ci(cid:218) nie dopadnie, to ja ci(cid:218) zastrzel(cid:218). (cid:120) Ja tu pilnuj(cid:218). (cid:120) Dobiegam do furtki w 3 sekundy, a ty? Zastanawiam si(cid:218), kto wymy(cid:258)la slogany na te tablice? Zadaniem uczestników, którzy mog(cid:200) dobra(cid:202) si(cid:218) w pary lub trójki, jest wymy(cid:258)lenie kilku alternatywnych tablic ostrzegaj(cid:200)cych ewentualnych intruzów lub z(cid:239)odziei przed pilnuj(cid:200)cym maj(cid:200)tku psem lub psami. Prowadz(cid:200)cy mocno akcentuje, by uczestnicy wymy(cid:258)li tablice, które b(cid:218)d(cid:200) zarówno oryginalne, u(cid:285)yteczne, to znaczy rzeczywi(cid:258)cie ostrzegaj(cid:200)ce, jak i sensowne i nieinfantylne, jak w powy(cid:285)szych przyk(cid:239)adach. Kup książkęPoleć książkę 58 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i Archiwum (cid:227)wiczenie to, wbrew pozorom, wcale nie jest (cid:286)atwe. Uczestnicy ró(cid:344)nych treningów twórczo(cid:311)ci wymy(cid:311)laj(cid:226) na ogó(cid:286) tablice z prostymi rymowankami b(cid:226)d(cid:342) pseudodowcipne ostrze(cid:344)enia, które maj(cid:226) (cid:311)mieszy(cid:228), lecz cz(cid:246)sto nie (cid:311)miesz(cid:226). Oto przyk(cid:286)ady obu tych typów rozwi(cid:226)za(cid:288). (cid:105) Ostry pies — nogi za pas bierz. (cid:105) Mam ostre k(cid:286)y, jestem szybki i z(cid:286)y. (cid:105) Lubi(cid:246) w(cid:226)tróbk(cid:246) — Twoja te(cid:344) mo(cid:344)e by(cid:228). (cid:105) Wchodzisz — ryzykujesz — nie wychodzisz. Niezmiernie rzadko spotyka si(cid:246) pomys(cid:286)y, które spe(cid:286)niaj(cid:226) warunki zadania: s(cid:226) oryginalne i jednocze(cid:311)nie u(cid:344)yteczne, to znaczy rzeczywi(cid:311)cie mog(cid:226) odstrasza(cid:228) intruzów. (cid:105) Stój, bo gryz(cid:246)! (cid:105) Agresja to moja pierwsza natura. (cid:105) Je(cid:311)li nikt Ci(cid:246) tu nie zaprosi(cid:286), dwa razy si(cid:246) zastanów, zanim przekroczysz próg. (cid:105) Z(cid:246)by rekina to przy moich piku(cid:311). (cid:219)wiczenie 3.25. Wyobra(cid:324) sobie, (cid:326)e... Przechodzimy do pobudzenia wyobra(cid:283)ni twórczej, bez której trudno sobie, no w(cid:239)a(cid:258)nie, wyobrazi(cid:202) jakiekolwiek wynalazek czy dzie(cid:239)o sztuki, które nie na(cid:258)laduje rzeczywisto(cid:258)ci. Wyobra(cid:283)nia twórcza jako zdolno(cid:258)(cid:202) do tworzenia obrazów rzeczy i zjawisk, które nie s(cid:200) dost(cid:218)pne w danej chwili naszym zmys(cid:239)om, mo(cid:285)e by(cid:202) stymulowana za pomoc(cid:200) zada(cid:241) zach(cid:218)caj(cid:200)cych uczestników zaj(cid:218)(cid:202) do my(cid:258)lenia o tym, co jest poza tym, co widzimy i s(cid:239)yszymy, co jest ró(cid:285)ne od znanych nam rzeczy i zjawisk, i co mo(cid:285)e sta(cid:202) si(cid:218) z rzeczami, gdyby zaistnia(cid:239)y jakie(cid:258) fantastyczne okoliczno(cid:258)ci (gdyby cz(cid:239)owiek mia(cid:239) oczy z ty(cid:239)u g(cid:239)owy, gdyby zwierz(cid:218)ta mówi(cid:239)y ludzkim g(cid:239)osem, gdyby drzewa (cid:258)piewa(cid:239)y itd.). Zadania, które proponujemy w tym (cid:202)wiczeniu, maj(cid:200) jedynie charakter „roz- Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 59 grzewkowy”, to znaczy, (cid:285)e maj(cid:200) pomóc uczestnikom w miar(cid:218) szybko tworzy(cid:202) obrazy mentalne (wyobra(cid:285)enia) poprzez odwo- (cid:239)anie si(cid:218) do nietypowych skojarze(cid:241). Prosimy uczestników, by wyobrazili sobie kolejno niezwyk(cid:239)e wydarzenia i podzielili swo- imi pomys(cid:239)ami. Zach(cid:218)camy do odwagi w snuciu wyobra(cid:285)e(cid:241). Zadania: (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e mo(cid:285)esz pochwyci(cid:202) tr(cid:200)b(cid:218) powietrzn(cid:200). Co by(cid:258) z ni(cid:200) zrobi(cid:239)? (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e mo(cid:285)esz z(cid:239)apa(cid:202) i zwin(cid:200)(cid:202) w rulon t(cid:218)cz(cid:218). Co by(cid:258) z ni(cid:200) zrobi(cid:239)? (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e mo(cid:285)esz wyhodowa(cid:202) mrówki wielko(cid:258)ci psa. Co by(cid:258) z nimi zrobi(cid:239)? (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e mo(cid:285)esz z(cid:239)apa(cid:202) w siatk(cid:218) spadaj(cid:200)c(cid:200) gwiazd(cid:218). Co by(cid:258) z ni(cid:200) zrobi(cid:239)? (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e masz zdolno(cid:258)(cid:202) wykrywania z(cid:239)ota wsz(cid:218)- dzie tam, gdzie s(cid:200) jego pok(cid:239)ady. Co by(cid:258) z tym zrobi(cid:239)? (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e masz zdolno(cid:258)(cid:202) wywo(cid:239)ywania deszczu, kiedy tylko zechcesz. Co by(cid:258) zrobi(cid:239) z t(cid:200) zdolno(cid:258)ci(cid:200)? (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e nie umiesz chodzi(cid:202), a jedynie biega(cid:202). Co by(cid:258) wtedy zrobi(cid:239)? (cid:120) Wyobra(cid:283) sobie, (cid:285)e mo(cid:285)esz sta(cid:202) si(cid:218) swoj(cid:200) ulubion(cid:200) postaci(cid:200) literack(cid:200). Kim by(cid:258) si(cid:218) sta(cid:239) i co by(cid:258) robi(cid:239)? (cid:219)wiczenie 3.26. Elaboracja To dziwne s(cid:239)owo w tytule oznacza jedn(cid:200) z wa(cid:285)nych zdolno(cid:258)ci my- (cid:258)lenia twórczego, okre(cid:258)lan(cid:200) po polsku jako staranno(cid:258)(cid:202) dope(cid:239)nie- nia czy te(cid:285) dok(cid:239)adno(cid:258)(cid:202) opracowania szczegó(cid:239)ów. Chodzi o zdol- no(cid:258)(cid:202) do uwa(cid:285)nego, szczegó(cid:239)owego, ekspresyjnego ko(cid:241)czenia zada(cid:241) otwartych, w(cid:239)a(cid:258)nie o tak(cid:200), jak(cid:200) lubi(cid:200) u swych uczniów po- loni(cid:258)ci. Cz(cid:218)sto wypisuj(cid:200) oni na marginesach wypracowa(cid:241) uwag(cid:218): „Nie wyczerpa(cid:239)a(cid:258) tematu”, „Temat potraktowany ogólnikowo”, „Praca ma(cid:239)o staranna, powierzchowna”, wskazuj(cid:200)c w(cid:239)a(cid:258)nie na brak „elaboracji” u swych uczniów. Zadanie mo(cid:285)e mie(cid:202) dwa warianty: Kup książkęPoleć książkę 60 T r e n i n g k r e a t y w n o (cid:311) c i 1. Indywidualny — w pi(cid:218)ciu kolejnych krokach rozwijamy pierwsze proste zdanie, a(cid:285) uzyskamy rozwini(cid:218)t(cid:200), bo- gat(cid:200) i — by(cid:202) mo(cid:285)e — oryginaln(cid:200) wypowied(cid:283). Oto przyk(cid:239)ad. (cid:120) Jerzy zamkn(cid:200)(cid:239) drzwi. (cid:120) Jerzy zamkn(cid:200)(cid:239) drzwi magazynu. (cid:120) Jerzy zamkn(cid:200)(cid:239) drzwi magazynu, w którym gromadzi si(cid:218) stare p(cid:239)yty gramofonowe. (cid:120) Jerzy zamkn(cid:200)(cid:239) drzwi magazynu, w którym gromadzi si(cid:218) stare p(cid:239)yty gramofonowe, wycofane ju(cid:285) dawno z rynku. (cid:120) Jerzy zamkn(cid:200)(cid:239) drzwi magazynu, w którym gromadzi si(cid:218) stare p(cid:239)yty gramofonowe, wycofane ju(cid:285) dawno z rynku, bo by(cid:239)y na nich nagrania przemówie(cid:241) Józefa Wissario- nowicza Stalina. 2. Grupowy — rozdajemy kartki papieru uczestnikom. Ka(cid:285)dy z nich pisze na kartce pod numerem pierwszym proste zdanie z(cid:239)o(cid:285)one z podmiotu i orzeczenia, po czym oddaje kartk(cid:218) osobie siedz(cid:200)cej obok. Ta za(cid:258) ma napisa(cid:202) jedno zda- nie rozwijaj(cid:200)ce poprzednie i przekaza(cid:202) kartk(cid:218) nast(cid:218)pnej osobie itd., a(cid:285) uzyskamy wypowied(cid:283) pe(cid:239)n(cid:200) elaboracji. (cid:109)wi- czenie to mo(cid:285)emy równie(cid:285) przeprowadzi(cid:202) ustnie. (cid:219)wiczenie 3.27. Bóg — artysta — cz(cid:270)owiek Przypominamy uczestnikom, (cid:285)e w dziejach kultury europejskiej istnia(cid:239)y i nadal funkcjonuj(cid:200) trzy ró(cid:285)ne definicje twórczo(cid:258)ci: pierwsza odnosi(cid:239)a si(cid:218) do dzia(cid:239)a(cid:241) Boga i tylko Jego okre(cid:258)la(cid:239)a mianem twórcy ((cid:258)redniowiecze), druga odnosi(cid:239)a si(cid:218) wy(cid:239)(cid:200)cznie do aktywno(cid:258)ci szczególnie utalentowanych artystów (poetów, pi- sarzy, malarzy, kompozytorów), trzecia odnosi si(cid:218) do ka(cid:285)dego cz(cid:239)owieka zdolnego tworzy(cid:202) co(cid:258) nowego i cennego nawet tylko dla siebie samego. Nast(cid:218)pnie prosimy, by uczestnicy wyobrazili sobie kolejno, (cid:285)e s(cid:200) Bogiem, artyst(cid:200) i samym sob(cid:200) i mog(cid:200) stworzy(cid:202) w ka(cid:285)dej tej postaci po trzy rzeczy. Co stworzyliby pod postaci(cid:200) Kup książkęPoleć książkę Rozgrzewka twórcza 61 Boga, wybitnego artysty i co by zrobili twórczego jako sami, czego do tej pory nie zrobili? Zach(cid:218)camy do odwagi i puszczenia wo- dzy fantazji. W czasie prezentacji prosimy o zadawanie pyta(cid:241), je(cid:258)li jaki(cid:258) pomys(cid:239) wyda(cid:239) si(cid:218) dziwny, intryguj(cid:200)cy czy niejasny. Archiwum Na ogó(cid:286) uczestnicy treningu twórczo(cid:311)ci maj(cid:226) du(cid:344)y k(cid:286)opot z tym (cid:228)wiczeniem, trudno im wyobrazi(cid:228) sobie, (cid:344)e cho(cid:228) przez chwil(cid:246) s(cid:226) Bogiem i z tej pozycji wymy(cid:311)la(cid:228) rzeczy niestworzone. (cid:285)atwiej jest to robi(cid:228) z pozycji artysty lub samego siebie. Najcz(cid:246)(cid:311)ciej, wcielaj(cid:226)c si(cid:246) w rol(cid:246) Boga, wymy(cid:311)laj(cid:226): (cid:105) eliksiry m(cid:286)odo(cid:311)ci lub wiecznego (cid:344)ycia, (cid:105) szczepionki na wszystkie choroby, (cid:105) wyja(cid:311)nienia tajemnic (Trójk(cid:226)ta Bermudzkiego, UFO, piramid egipskich itp.), (cid:105) (cid:311)wiat bez wojny. Rzadko pojawiaj(cid:226) si(cid:246) takie pomys(cid:286)y jak: (cid:105) góry typu alpejskiego w okolicach (cid:285)odzi, (cid:105) czekolada jednocz(cid:226)ca w sobie wszystkie smaki, (cid:105) muzyka zachwycaj(cid:226)ca wszystkich, od fanów hip-hopu po Bogus(cid:286)awa Kaczy(cid:288)skiego, (cid:105) woda przeciwzmarszczkowa, (cid:105) wieczna wiosna w Polsce, tak jak na Maderze. Kup książkęPoleć książkę 6 x x x Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trening kreatywności. Podręcznik dla pedagogów, psychologów i trenerów grupowych. Wydanie II poszerzone
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: