Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 005112 20935633 na godz. na dobę w sumie
Trening mentalny biegacza. Jak utrzymać motywację - ebook/pdf
Trening mentalny biegacza. Jak utrzymać motywację - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 182
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7061-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> gry, zabawy, sport
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Autor takich bestsellerów jak Bieganie i odchudzanie dla kobiet

Bieg po motywację!

Zaledwie połowa sportowego sukcesu zależy od Twoich mięśni i doskonale opanowanej techniki. Najlepsze rezultaty osiąga się dzięki odpowiedniemu nastawieniu psychicznemu. Możesz, jak najlepsi sportowcy, skorzystać z usług psychologa sportu; jeśli jednak nie stać Cię na taki wydatek, posłuchaj rad doświadczonego biegacza.

Jesteś w stanie samodzielnie wyćwiczyć swoją motywację i umocnić determinację w dążeniu do celu, by biegać coraz dalej i coraz szybciej. W tej książce Jeff Galloway prezentuje zestaw metod treningowych, dzięki którym Twoje ciało, umysł i duch stworzą jedną, silną drużynę. Omawia również każdy aspekt kryzysu motywacji wraz ze sprawdzonymi metodami przezwyciężania trudności. Wielu biegaczy stosuje te metody także w pracy, w domu, oraz w innych sferach życia. Zasady są proste — przeczytaj, zastosuj i osiągaj niesamowite rezultaty!

Jeff Galloway jest autorem bestsellerowych książek na temat biegania, felietonistą czasopisma „Runner’s World”, specjalistą do spraw motywacji, a przede wszystkim — zapalonym biegaczem. Pracował z ponad 300 000 osób, pomagając im w realizacji konkretnych celów, a jego poszukiwania bezurazowej metody przygotowań do maratonu zaowocowały w 1978 roku powstaniem programu treningu grupowego. Galloway opracował metodę marszobiegu, stanowiącą sedno programu przygotowawczego o niskim kilometrażu, której stosowanie daje trenującym 98% szans na sukces.


Główny patron medialny:

 


 

Patroni medialni: 

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Mental Training for Runners: How to Stay Motivated Tłumaczenie: Wojciech Białas ISBN: 978-83-246-4873-3 © 2011 Meyer Meyer Sport (UK) Ltd 2nd Edition 2012 Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądx towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://septem.pl/user/opinie/tremeb Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: septem@septem.pl WWW: http://septem.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREŀCI Spis treĿci 1. Twoja wewn£trzna si§a — uwierz w niŸ! ................................................... 9 2. BŸdś szcz£Ŀliwy, radosny i pe§en wiary we w§asne si§y ........................... 11 3. Najwaŝniejsze śród§o motywacji ............................................................ 13 4. S§owniczek terminologii z pogranicza cia§a i umys§u .............................. 16 5. Cia§o i umys§ sŸ po§Ÿczone ..................................................................... 20 6. Dlaczego czujemy si£ pozbawieni motywacji? ........................................ 26 Identyfikacja Ŕródeũ stresu (presji) ................................................................................27 Zmniejszanie obcižŖeĢ (presji) ......................................................................................29 Narz¢dzia, które zapewniž Ci kontrol¢ .........................................................................31 ObcižŖenia zwižzane z džŖeniem do maksymalnych osižgów ....................................33 Radzenie sobie z nierozwižzanymi problemami ..........................................................34 7. Trening mentalny ................................................................................... 36 8. Twój motywacyjny plan treningowy ...................................................... 41 9. DoĿø wymówek ...................................................................................... 46 10. Programy treningu mentalnego ............................................................. 53 Moje trzy magiczne sũowa — luz, moc, pũyĢ ................................................................57 11. Róŝne sytuacje ....................................................................................... 62 Jak ruszyî w tras¢ wczeĵnie rano? ................................................................................62 Jak ruszyî w tras¢ po pracy, szkole albo ci¢Ŗkim dniu? ...............................................63 5 Poleć książkęKup książkę TRENING MENTALNY BIEGACZA. JAK UTRZYMAü MOTYWACJ¤ Finisz ci¢Ŗkiego treningu ...............................................................................................64 „Dam rad¢ zrealizowaî kolejny odcinek treningu” ......................................................66 Finisz ci¢Ŗkich zawodów ................................................................................................67 Powrót po kontuzji ........................................................................................................69 Powrót po chorobie ......................................................................................................71 Powrót po dũuŖszej przerwie .........................................................................................73 Powrót po kiepskim wyĵcigu albo treningu .................................................................75 Jak spalaî wi¢cej tũuszczu? ...........................................................................................76 Utrata bliskiego towarzysza biegów .............................................................................78 Leczenie TMS .................................................................................................................79 Przeprogramowanie podĵwiadomej cz¢ĵci mózgu w taki sposób, by stosowaũa strategi¢ marszobiegu ............................................................................80 12. Odliczanie przed startem ....................................................................... 82 Popoũudnie w przededniu startu ..................................................................................82 DzieĢ przed startem ......................................................................................................83 Noc przed startem .........................................................................................................83 Poranek w dniu startu ...................................................................................................85 Lista kontrolna w dniu startu ........................................................................................85 Po starcie .......................................................................................................................86 Na póũmetku .................................................................................................................87 Po finiszu .......................................................................................................................87 Nast¢pnego dnia ...........................................................................................................88 13. InspirujŸce historie ................................................................................ 89 Billy Mills .......................................................................................................................89 Wyĵcig z rakiem .............................................................................................................91 Rekord maratonowy po osiemdziesižtce ......................................................................93 Dave Wottle. Nie poddawaj si¢ ....................................................................................93 6 Poleć książkęKup książkę SPIS TREŀCI 40 kg mniej — dzi¢ki inspiracji grupy treningowej .....................................................95 Lasse Viren. Kiedy si¢ przewrócisz, powstaĢ ................................................................95 65 kg mniej ...................................................................................................................96 Przezwyci¢Ŗanie zaburzeĢ odŖywiania ..........................................................................98 14. Narz£dzia do radzenia sobie z obciŸŝeniami wynikajŸcymi z treningów ............................................. 99 15. „Magiczna mila” to Twoja metoda testowania w§asnych umiej£tnoĿci ....................................................... 102 Prognozowanie celu metodž „skoku wiary” .............................................................. 104 Testy „magicznej mili” umoŖliwiajž Ci sprawdzanie potencjaũu przez caũy sezon ....... 106 Finalny test moŖliwoĵci .............................................................................................. 107 Wykorzystaj swój dziennik! ........................................................................................ 107 16. Dziennik zapewnia Ci kontrol£ nad treningiem .................................... 109 Regularne wpisy do dziennika mogž zmniejszaî stres ............................................. 109 17. P§ynna technika biegu umoŝliwia redukcj£ bólu i obciŸŝeĬ .................. 115 18. ÷wiczenia ............................................................................................. 124 íwiczenia majžce na celu przyspieszenie ruchów nóg ............................................. 124 Przyspieszenia ............................................................................................................. 125 19. Podbiegi trenujŸ si§£ i przygotowujŸ do zawodów ............................... 129 20. Mantry ................................................................................................ 133 21. Metoda marszobiegu Gallowaya .......................................................... 138 22. Dobry poziom cukru we krwi = motywacja .......................................... 143 7 Poleć książkęKup książkę TRENING MENTALNY BIEGACZA. JAK UTRZYMAü MOTYWACJ¤ 23. RozwiŸzywanie problemów .................................................................. 147 24. Radzenie sobie z kontuzjami ................................................................ 163 Szybkie metody leczenia urazów ............................................................................... 163 25. Porady dotyczŸce terapii — od biegacza dla innych biegaczy ............... 167 26. Ubraniowy termometr ......................................................................... 173 27. Podzi£kowania .................................................................................... 176 8 Poleć książkęKup książkę NAJWAŝNIEJSZE śRÓD«O MOTYWACJI 3. Najwaŝniejsze śród§o motywacji Kiedy miaũem 13 lat, byũem leniwym dzieciakiem zmagajžcym si¢ z nadwagž. Moja otyũoĵî nie byũa dla mnie powodem do dumy i miaũem ĵwiadomoĵî, Ŗe kluczem do zrzucenia nad- miaru kilogramów mogž okazaî si¢ îwiczenia. Tyle Ŗe na mojej liĵcie priorytetów unikanie îwiczeĢ zajmowaũo znacznie wyŖszž pozycj¢ niŖ starania o szczupũž sylwetk¢. Obecnie wiem, Ŗe wmówiũem sobie, iŖ trening byũby bolesny. W moim Ŗyciu pojawiũa si¢ jednak pewna zmiana, polegajžca na tym, Ŗe wũadze szkolne wymagaũy, by kaŖdy uczeĢ îwiczyũ po zaj¢ciach sporty druŖynowe. Generalnie nie jestem zwolennikiem zmuszania dzieci do îwiczeĢ, ale w moim przypadku okazaũo si¢ to sku- tecznym rozwižzaniem, poniewaŖ niemal kaŖdy bieg z druŖynž biegaczy przeũajowych byũ okazjž do spontanicznej zabawy. Nasz trener, Paul Koshewa, byũ najbardziej pobũaŖliwym spoĵród wszystkich nauczycieli wychowania fizycznego i pozwalaũ nam samodzielnie wy- bieraî róŖne metody. Poczžtkowo doũžczyũem do grupy innych leniwych dzieci, które w ramach treningu truchtaũy 200 metrów do pobliskiego lasu, by si¢ tam dalej obijaî. Ale pewnego dnia jeden z lubianych przeze mnie starszych kolegów powiedziaũ: „Dzisiaj biegniesz z nami, Galloway”. Ogarnžũ mnie ogromny niepokój, poniewaŖ tamci biegali na naprawd¢ duŖe odlegũoĵci — 5 km! Miaũem juŖ opracowanž wũasnž próŖniackž strategi¢: gdy tylko dobiegũem do bezpiecznej granicy lasu, chwytaũem si¢ za nog¢, woũaũem, Ŗe do- znaũem kontuzji, po czym zajmowaũem si¢ rzucaniem kamieni do strumyka. Ale ci biegacze zacz¢li opowiadaî kawaũy, a potem przeszli do plotek na temat nauczycieli. Poczžtkowo, dyszžc i sapižc, skupiũem si¢ na ich podsũuchiwaniu. A kiedy juŖ polepszyũem troch¢ swojž kondycj¢, sam zaczžũem braî udziaũ w tych rozmowach. Opowiadaliĵmy sobie róŖne historie, spieraliĵmy si¢, a przede wszystkim cieszyliĵmy si¢ tž radosnž atmosferž, którž udawaũo nam si¢ tworzyî kaŖdego dnia. 10 tygodni wystarczyũo, bym uzaleŖniũ si¢ od endorfin, bez których nie mog¢ si¢ obyî rów- nieŖ obecnie — po upũywie ponad póũ wieku. Udaũo mi si¢ wyraŔnie poprawiî wyniki w na- uce. Przekonaũem si¢, Ŗe nawet wtedy, kiedy nie wszystko w moim Ŗyciu osobistym i w szkole ukũadaũo si¢ jak naleŖy, trening oŖywiaũ mój umysũ, ciaũo oraz ducha. Ale biegi kryũy w sobie coĵ pot¢Ŗniejszego, coĵ, co sprawiaũo, Ŗe nawet po zakoĢczeniu roku szkolnego przemierzaũem z wũasnej inicjatywy kolejne szlaki i ulice. Ta sama siũa objawiũa si¢ wiele lat póŔniej, kiedy okr¢t marynarki, na którym sũuŖyũem, zawinžũ do portu po 3 tygodniach sp¢dzonych na mo- rzu, a ja przekonaũem si¢, Ŗe moim pierwszym odruchem jest pragnienie, Ŗeby pobiegaî. 13 Poleć książkęKup książkę TRENING MENTALNY BIEGACZA. JAK UTRZYMAü MOTYWACJ¤ Jestem przekonany, Ŗe od czasu, kiedy dzi¢ki ewolucji pũatów czoũowych naszego mózgu zyskaliĵmy moŖnoĵî oceniania otaczajžcego nas ĵwiata i przyjmowania okreĵlonego punktu widzenia, zacz¢liĵmy poszukiwaî sensu Ŗycia. Kiedy angaŖujemy si¢ w pewne pozytywne formy aktywnoĵci, inicjujemy biologiczne procesy, dzi¢ki którym jesteĵmy z siebie zado- woleni i dobrze oceniamy jakoĵî swojego Ŗycia. KaŖdego dnia, kiedy kreujemy kolejne do- ĵwiadczenia tego rodzaju — poprzez uczestnictwo w zaj¢ciach aerobiku, pomaganie innym albo produktywnž prac¢ — nasze dziaũania stymulujž organizm do uwalniania naturalnych substancji chemicznych odpowiedzialnych za zmian¢ nastroju. Zachwycajžca sieî recepto- rów rejestruje i rozsyũa sygnaũy zapisane w tych hormonach po caũym ciele i umyĵle. Bie- ganie jest jednym z najlepszych sposobów na stymulowanie produkcji tych biaũek, które przekonujž nas, Ŗe wszystko jest OK, dajž nam nadziej¢ i sprawiajž, Ŗe czujemy si¢ dobrze. Podczas zmagaĢ z róŖnymi problemami i wyzwaniami, jakie niesie Ŗycie, miaũem okazj¢ si¢ przekonaî, Ŗe jedynž formž aktywnoĵci, która jest w stanie rozproszyî wi¢kszoĵî nega- tywnych myĵli i wprawiî mnie w pozytywny nastrój, jest spokojny bieg. Badania pokazujž, Ŗe po 30 minutach biegu wyostrza si¢ nasz intelekt, a kora mózgowa pũatu czoũowego, która odpowiada za rozwižzywanie problemów, ulega aktywacji. Nawet wtedy, gdy przed startem dopada mnie stres, po pierwszych pi¢ciu minutach spokojnego biegu w moim umyĵle prawie zawsze gór¢ bierze pozytywne nastawienie, osižgam lepszž koncentracj¢ i odczuwam przypũyw motywacji. Od pierwszego dnia, w którym przekonaũem si¢, czym jest bieganie tlenowe, intuicyjnie rozumiaũem, Ŗe jest ono Ŕródũem licznych pozytywnych doĵwiadczeĢ. Mojž najwi¢kszž radoĵciž jest dzisiaj pokazywanie innym osobom, jak cieszyî si¢ tž formž aktywnoĵci i rozwijaî si¢, dbajžc jednoczeĵnie o swojž kondycj¢. Poĵwi¢ciũem si¢ zgũ¢bia- niu tego zjawiska, a niniejsza ksižŖka stanowi prezentacj¢ moich dotychczasowych odkryî na tym polu. Ujmujžc to caũkiem prosto, jestem przekonany, Ŗe kaŖdy z nas moŖe uũoŖyî sobie program treningowy dla ciaũa i umysũu, który zapewni nam kontrol¢ nad wũasnym nastawieniem do Ŗycia. Codziennie sũysz¢ ĵwiadectwa biegaczy stwierdzajžcych, Ŗe bie- ganie podwyŖszyũo ich poczucie wũasnej wartoĵci, pomagajžc im zrozumieî, kim sž. Im dũu- Ŗej trwa ich przygoda z bieganiem, tym bardziej wzrasta ich zadowolenie ze swojego sa- mopoczucia i z obserwowanych zmian. Opowiadajž mi teŖ o swoich osižgni¢ciach, które nie byũyby moŖliwe, gdyby caũy czas tkwili w koleinach swoich schematów myĵlowych z okresu sprzed podj¢cia biegów. 14 Poleć książkęKup książkę NAJWAŝNIEJSZE śRÓD«O MOTYWACJI Jeĵli zachowasz zrównowaŖone podejĵcie do kwestii tempa, dni odpoczynku oraz wyma- gajžcych treningów, bieganie sprawi, Ŗe b¢dziesz si¢ czuũ szcz¢ĵliwszy. Nie wierz¢, byĵmy mogli czuî si¢ szcz¢ĵliwi przez caũy czas. Ale jestem przekonany, Ŗe bieganie pomaga ciaũu, duchowi i umysũowi w radzeniu sobie z wyzwaniami, sprawiajžc, Ŗe czujemy, iŖ osižgn¢- liĵmy peũni¢ swojego potencjaũu. W miar¢ jak dzieĢ po dniu wykorzystujemy to duchowe wspomaganie, stajemy si¢ cz¢- ĵciž wi¢kszej siũy: nabieramy przeĵwiadczenia, Ŗe nasze istnienie ma sens. Podczas kaŖde- go biegu mamy okazj¢, by zwielokrotniî uzyskiwane korzyĵci na bardzo wiele sposobów. Tak wi¢c wyjdŔ z domu i biegaj! 15 Poleć książkęKup książkę NOTATKI Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trening mentalny biegacza. Jak utrzymać motywację
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: