Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00621 009081 20619541 na godz. na dobę w sumie
Trening psów dla bystrzaków - ebook/pdf
Trening psów dla bystrzaków - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 392
Wydawca: Septem Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7612-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zwierzęta
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Znani 'trenerzy trenerów' i obsypani nagrodami autorzy książek
Dodatek specjalny: Sztuczki popisowe

Dowiedz się, jak zostać dumnym właścicielem ułożonego psa!

Dla swego psa każdy jest Napoleonem. To powód nieustającej popularności psów
Aldous Huxley

Pies domowy to ssak drapieżny, potomek wilka szarego. Jego współczesna postać powstała poprzez dobór sztuczny, a na świecie można spotkać kilkaset różnych ras tego najpopularniejszego towarzysza człowieka. Pierwsze próby udomowienia psa szacuje się na okres 12 - 17 tysięcy lat temu. I właśnie dzięki temu procesowi, rozpoczętemu przez azjatyckich myśliwych, dziś w Twoim domu zamieszkał Twój wyjątkowy Kumpel.

Bez względu na to, czy jesteś właścicielem uroczego golden retrivera, niezależnego syberiana husky, groźnego dobermana, nad wyraz długiego jamnika, czy może radosnego miksu wszystkich tych ras, między Tobą a Twoim psem powstała więź niepodobna do żadnej innej. To wyciąg z miłości, oddania i szacunku z jednej strony oraz dominacji i instynktu przywódczego z drugiej. Aby Wasze wspólne życie nie przypominało wiecznego przeciągania liny (smyczy!), nie było wypełnione pogryzionymi kapciami, godzinami jazgotu oraz pogoniami za Twoim pupilem, koniecznie musisz nauczyć go bycia Twoim psem. Szybko zorientujesz się, że szkolenie to nie tylko obowiązek. To wspaniała zabawa dla Waszego zgranego duetu.

Jack i Wendy Volhardowie mieszkają z dwoma labradorami, landseerem, trzema szorstkowłosymi jamnikami i jednym kotem. Są znanymi na całym świecie szkoleniowcami, pracującymi w oparciu o pozytywną motywację. Zajmują się szkoleniem psów od ponad trzydziestu lat. Napisali wiele książek i artykułów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Trening psów dla bystrzaków Autor: Jack Volhard, Wendy Volhard T³umaczenie: Olga Kwiecieñ-Maniewska ISBN: 978-83-246-1807-1 Tytu³ orygina³u: Dog Training For Dummies Format: 180x235, stron: 392 Znani „trenerzy trenerów” i obsypani nagrodami autorzy ksi¹¿ek Dodatek specjalny: Sztuczki popisowe Dowiedz siê, jak zostaæ dumnym w³aœcicielem u³o¿onego psa! Dla swego psa ka¿dy jest Napoleonem. To powód nieustaj¹cej popularnoœci psów Aldous Huxley Pies domowy to ssak drapie¿ny, potomek wilka szarego. Jego wspó³czesna postaæ powsta³a poprzez dobór sztuczny, a na œwiecie mo¿na spotkaæ kilkaset ró¿nych ras tego najpopularniejszego towarzysza cz³owieka. Pierwsze próby udomowienia psa szacuje siê na okres 12 – 17 tysiêcy lat temu. I w³aœnie dziêki temu procesowi, rozpoczêtemu przez azjatyckich myœliwych, dziœ w Twoim domu zamieszka³ Twój wyj¹tkowy Kumpel. Bez wzglêdu na to, czy jesteœ w³aœcicielem uroczego golden retrivera, niezale¿nego syberiana husky, groŸnego dobermana, nad wyraz d³ugiego jamnika, czy mo¿e radosnego miksu wszystkich tych ras, miêdzy Tob¹ a Twoim psem powsta³a wiêŸ niepodobna do ¿adnej innej. To wyci¹g z mi³oœci, oddania i szacunku z jednej strony oraz dominacji i instynktu przywódczego z drugiej. Aby Wasze wspólne ¿ycie nie przypomina³o wiecznego przeci¹gania liny (smyczy!), nie by³o wype³nione pogryzionymi kapciami, godzinami jazgotu oraz pogoniami za Twoim pupilem, koniecznie musisz nauczyæ go bycia Twoim psem. Szybko zorientujesz siê, ¿e szkolenie to nie tylko obowi¹zek. To wspania³a zabawa dla Waszego zgranego duetu. • Zrozum jêzyk swojego psa i buduj wzajemne zaufanie. • Stosuj zasady w³aœciwego ¿ywienia i higieny. • Dobierz odpowiednie szkolenie do osobowoœci swojego psa. • Naucz zwierzê wszystkich podstawowych komend. • PoradŸ sobie z lêkiem separacyjnym, gryzieniem i kopaniem. • Poznaj zaawansowane szkolenia z zakresu pos³uszeñstwa. Jack i Wendy Volhardowie mieszkaj¹ z dwoma labradorami, landseerem, trzema szorstkow³osymi jamnikami i jednym kotem. S¹ znanymi na ca³ym œwiecie szkoleniowcami, pracuj¹cymi w oparciu o pozytywn¹ motywacjê. Zajmuj¹ siê szkoleniem psów od ponad trzydziestu lat. Napisali wiele ksi¹¿ek i artyku³ów. Spis treĂci O autorach .......................................................................................................................15 PodziÚkowania od autorów ...............................................................................................17 WstÚp ................................................................................................................................19 O ksiÈĝce ................................................................................................................................ 20 Konwencje zastosowane w ksiÈĝce ....................................................................................... 20 Czego nie czytaÊ .................................................................................................................... 21 Naiwne zaïoĝenia .................................................................................................................. 21 Jak podzielona jest ksiÈĝka .................................................................................................... 21 CzÚĂÊ I: Szkolenie dla Ciebie i Twojego psa ................................................................... 22 CzÚĂÊ II: Jak zapewniÊ sobie sukces szkoleniowy? ......................................................... 22 CzÚĂÊ III: Szkolenie sportowe .......................................................................................... 22 CzÚĂÊ IV: Psie potrzeby .................................................................................................... 22 CzÚĂÊ V: Dekalogi ............................................................................................................. 23 Ikony wykorzystane w ksiÈĝce .............................................................................................. 23 Co dalej .................................................................................................................................. 24 CzÚĂÊ I: Szkolenie dla Ciebie i Twojego psa .................25 Rozdziaï 1: Dlaczego szkolenie psów jest takie waĝne? ..................................................27 Jak rozpoznaÊ dobrze wychowanego psa? ........................................................................... 28 PiÚÊ podstawowych komend ................................................................................................ 29 Komenda „Siad” ................................................................................................................ 29 Komenda „Na miejsce” .................................................................................................... 30 Komenda „Waruj” ............................................................................................................. 30 Komenda „WróÊ” .............................................................................................................. 30 Komenda „Równaj” .......................................................................................................... 31 Kto tu kogo uczy? .................................................................................................................. 31 Szkolenie a czynnik ludzki (czyli Ty) .................................................................................. 32 Poznaj swoje oczekiwania ................................................................................................ 33 Twoje nastawienie ............................................................................................................ 34 Jak myĂli pies? ....................................................................................................................... 36 „Czytanie” swojego psa ..................................................................................................... 36 Kiedy nie zdÈĝysz na czas ................................................................................................. 36 Jak poradziÊ sobie z boděcami rozpraszajÈcymi? ............................................................ 38 6 Trening psów dla bystrzaków Szkolenie zaawansowane dla frajdy i dla sportu .................................................................. 38 Obedience .......................................................................................................................... 38 Agility i inne psie sporty ................................................................................................... 39 WiÚcej niĝ szkolenie: jak psy pomagajÈ ludziom ................................................................. 39 Rozdziaï 2: Przygotowanie do szkolenia ............................................................................41 Wybór metody szkoleniowej ................................................................................................ 42 Szkolenie tradycyjne ......................................................................................................... 43 Szkolenie klikerowe .......................................................................................................... 46 Budowanie zaufania .............................................................................................................. 48 Konsekwencja w wydawaniu komend i tonie gïosu ....................................................... 49 BÈdě bardziej wytrwaïy od swojego psa ........................................................................... 50 Unikanie sïowa „nie” ........................................................................................................ 51 Powtarzanie komend ......................................................................................................... 52 Przywództwo ..................................................................................................................... 52 PrzejÚcie roli przywódcy stada .............................................................................................. 53 Nakïanianie psa do przyjÚcia pozycji „siad” i „waruj” ..................................................... 54 Przedïuĝone siadanie i warowanie: recepta na objÚcie przywództwa stada ................... 56 Rozdziaï 3: Jak przetrwaÊ okres szczeniÚctwa? ...............................................................59 Znaczenie socjalizacji ............................................................................................................ 60 Okres odstawiania od matki: od 3. do 7. tygodnia .......................................................... 60 Poznawanie Ăwiata: od 7. do 12. tygodnia ........................................................................ 62 Nagle zaczyna siÚ wszystkiego baÊ: od 8. do 12. tygodnia .............................................. 63 A teraz pragnie wyruszyÊ w Ăwiat: po skoñczeniu 12 tygodni ........................................ 64 Jak sobie poradziÊ z koszmarnym dwulatkiem? .................................................................. 65 Mïodociane dziwactwa ..................................................................................................... 66 Szczeniak odkrywa seks .................................................................................................... 67 Hormony to nie tylko seks ............................................................................................... 67 Kastracja i sterylizacja ............................................................................................................ 68 Kiedy najlepiej przeprowadziÊ zabieg? ............................................................................. 69 Wady kastracji i sterylizacji ............................................................................................... 70 Kumpel wreszcie dorasta ...................................................................................................... 71 Rozdziaï 4: Nauka czystoĂci ..............................................................................................73 Wykorzystanie klatki: kojec dla szczeniaka .......................................................................... 73 Znalezienie odpowiedniej klatki ...................................................................................... 75 ZachÚcanie psa do wejĂcia do klatki ................................................................................. 75 Przyzwyczajanie psa do klatki ........................................................................................... 76 Podstawy nauki czystoĂci ...................................................................................................... 77 Ustalenie planu dnia ......................................................................................................... 77 Miejsce do zaïatwiania siÚ ................................................................................................. 78 Miej oczy otwarte .............................................................................................................. 80 Spis treĂci 7 Wypadek to tylko wypadek ............................................................................................... 80 BÈdě przygotowany na regres ........................................................................................... 81 Co robiÊ, kiedy przyïapiesz psa na gorÈcym uczynku? ................................................... 81 Jak uczyÊ czystoĂci dorosïego psa? ................................................................................... 81 Co zrobiÊ, jeĂli mieszkasz w bloku? ................................................................................ 82 Wykorzystanie kojca do nauki czystoĂci .............................................................................. 82 Jak poradziÊ sobie z psem, który znaczy teren? ................................................................... 84 Podróĝ samochodem z psem ................................................................................................ 85 Rozdziaï 5: ZrozumieÊ psi umysï .......................................................................................87 Rozpoznanie instynktownych zachowañ psa ...................................................................... 87 PopÚd ïowczy .................................................................................................................... 88 PopÚd stadny ..................................................................................................................... 90 PopÚd obronny .................................................................................................................. 90 W jaki sposób popÚdy wpïywajÈ na szkolenie? ................................................................ 92 Ustalenie profilu osobowoĂci psa ......................................................................................... 93 Zdecyduj, jakie zachowanie psa by Ci odpowiadaïo ........................................................... 97 Wyzwolenie popÚdów ....................................................................................................... 99 Przechodzenie z jednego popÚdu w drugi ....................................................................... 99 Wykorzystanie popÚdów w szkoleniu ............................................................................ 101 Rozdziaï 6: Wyposaĝenie, które zapewni Ci sukces ........................................................105 Wybór odpowiedniego wyposaĝenia .................................................................................. 106 Smycze ............................................................................................................................. 106 Obroĝe ............................................................................................................................. 107 Haltery ............................................................................................................................. 113 Smakoïyki to Twoi najwiÚksi szkoleniowi sprzymierzeñcy ............................................. 114 Idealny smakoïyk ............................................................................................................ 115 Kiedy smakoïyki nie dziaïajÈ .......................................................................................... 116 Rozdziaï 7: Szkolenie podstawowe .................................................................................117 Pierwszy krok: przyzwyczajenie psa do smyczy ................................................................ 118 Nauka podstaw .................................................................................................................... 118 Siadanie na komendÚ ...................................................................................................... 119 Siad-zostañ ...................................................................................................................... 121 Zabawa w „Siad-zostañ” ................................................................................................. 123 Komenda zwalniajÈca: magiczne sïowo „Dobrze” ........................................................ 124 Warowanie ....................................................................................................................... 125 Idě na miejsce, piesku! .................................................................................................... 126 Jak poradziÊ sobie z uciekaniem przez otwarte drzwi? ..................................................... 127 Drzwi i schody ................................................................................................................ 128 Dzwonek do drzwi i goĂcie ............................................................................................ 129 WïaĂciwe maniery przy stole .............................................................................................. 131 8 Trening psów dla bystrzaków Rozdziaï 8: Kontrola nad psem: grzeczne spacery, przychodzenie na woïanie i zostawianie rzeczy w spokoju .........................133 Spacer z psem ...................................................................................................................... 134 Urodzony, by ciÈgnÈÊ ..................................................................................................... 134 Chodzenie przy nodze na smyczy .................................................................................. 136 Zmiany kierunku ............................................................................................................ 139 Zmiany tempa ................................................................................................................. 140 Jak wygraÊ bitwÚ o wracanie na woïanie? .......................................................................... 140 Nauka przychodzenia na woïanie .................................................................................. 142 Wprowadzanie rozproszeñ .............................................................................................. 143 Wyĝsza szkoïa jazdy, czyli szkolenie bez smyczy w obecnoĂci boděców rozpraszajÈcych ....................................................................... 144 Opanowanie komendy „Zostaw” ....................................................................................... 144 CzÚĂÊ II: Jak zapewniÊ sobie sukces szkoleniowy? .... 149 Rozdziaï 9: Jak staÊ siÚ wytrawnym szkoleniowcem? ...................................................151 ZarzÈdzanie Ărodowiskiem psa ........................................................................................... 152 Dobry poczÈtek ............................................................................................................... 152 Potrzeby spoïeczne Twojego psa .................................................................................... 153 Potrzeby emocjonalne Twojego psa .............................................................................. 154 Potrzeby ĝywieniowe psa ................................................................................................ 155 Co w psie siedzi? ................................................................................................................. 155 Zachowania typowe dla rasy ........................................................................................... 156 Temperament .................................................................................................................. 158 WraĝliwoĂÊ psychiczna .................................................................................................... 158 Reakcja na boděce wzrokowe ......................................................................................... 159 WraĝliwoĂÊ na děwiÚki .................................................................................................... 160 WraĝliwoĂÊ na dotyk ....................................................................................................... 161 Stres a pies ............................................................................................................................ 161 Zrozumienie stresu ......................................................................................................... 162 Rozpoznanie objawów stresu ......................................................................................... 163 ZewnÚtrzne i wewnÚtrzne ěródïa stresu ........................................................................ 164 ZwiÈzek stresu z uczeniem siÚ ....................................................................................... 165 Stres a wprowadzanie boděców rozpraszajÈcych ........................................................... 167 Opanowanie stresu .............................................................................................................. 167 Opanowanie pozytywnego stresu ................................................................................... 168 Opanowanie negatywnego stresu ................................................................................... 168 Inne sposoby na opanowanie stresu ............................................................................... 170 Spis treĂci 9 Rozdziaï 10: Jak poradziÊ sobie z niewïaĂciwym zachowaniem psa? ............................171 Znalezienie przyczyny problemów behawioralnych ........................................................ 172 Ruch ................................................................................................................................. 172 Dobre towarzystwo ......................................................................................................... 173 Dobre zdrowie ................................................................................................................ 174 Dobre ĝywienie ............................................................................................................... 174 Dobre szkolenie .............................................................................................................. 174 Jak siÚ uporaÊ z niewïaĂciwym zachowaniem psa? ........................................................... 175 Tolerowanie problemów behawioralnych .................................................................... 176 Próba rozwiÈzania problemów behawioralnych ........................................................... 176 Znalezienie psu nowego domu ...................................................................................... 177 RozwiÈzania ostateczne .................................................................................................. 178 Kopanie ................................................................................................................................ 178 Szczekanie na wszystko ....................................................................................................... 180 Szczekanie w reakcji na bodziec ..................................................................................... 180 Szczekanie bez widocznego powodu ............................................................................. 180 Gryzienie, ale nie jedzenia .................................................................................................. 181 Fizjologiczna potrzeba gryzienia .................................................................................... 181 Psychologiczna potrzeba gryzienia ................................................................................. 182 Jak sobie radziÊ z lÚkiem separacyjnym? ............................................................................ 182 Odwraĝliwianie ............................................................................................................... 183 Feromony ........................................................................................................................ 184 Brudzenie w domu ............................................................................................................. 184 Oddawanie moczu zwiÈzane z okazywaniem nadmiernego poddania ............................ 186 Choroba lokomocyjna ........................................................................................................ 187 Rozdziaï 11: Jak poradziÊ sobie z agresjÈ? ....................................................................189 Czym jest zachowanie agresywne? .................................................................................... 189 Rzut oka na przyczyny agresji ............................................................................................ 191 Opanowanie agresji psa — popÚdy ïowczy, stadny, walki i ucieczki ............................... 192 Agresja u psów o wysokim popÚdzie ïowczym ........................................................... 193 Agresja u psów o wysokim popÚdzie walki ....................................................................... 194 Agresja u psów o wysokim popÚdzie stadnym .............................................................. 198 Jedzenie i agresja ................................................................................................................. 200 Agresja ze strachu u psów o silnym popÚdzie ucieczki ..................................................... 201 PostÚpowanie w przypadku ataku innego psa ................................................................... 202 Prawda o ogrodzeniach elektrycznych ............................................................................... 202 CzÚĂÊ III: Szkolenie sportowe ...................................205 Rozdziaï 12: Przygotowanie do startu w zawodach ........................................................207 Uczestnictwo w zawodach ................................................................................................. 208 ZrozumieÊ system ........................................................................................................... 208 Wymagania dla klasy „0” obedience ............................................................................... 209 10 Trening psów dla bystrzaków Preludium do chodzenia przy nodze: nauka komendy „Gotowy” ................................... 209 Pozycja kontrolna ............................................................................................................ 210 Skupianie uwagi psa na sobie .......................................................................................... 212 Wprowadzenie komendy „Gotowy!” ............................................................................. 212 Uczenie psa reagowania na komendÚ „Gotowy!” ......................................................... 213 Nagroda ........................................................................................................................... 213 Egzekwowanie komendy „Gotowy!” ............................................................................. 214 Nauka ignorowania boděców rozpraszajÈcych .............................................................. 215 Chodzenie przy nodze w obecnoĂci boděców rozpraszajÈcych ........................................ 216 Chodzenie przy nodze w nowych miejscach ............................................................... 216 Chodzenie przy nodze w obecnoĂci pomocnika ........................................................... 217 Zakres zadañ podczas chodzenia przy nodze ................................................................. 217 Wymagania dla klasy „1” obedience ................................................................................... 218 Chodzenie przy nodze na smyczy: „Kumpel, czy mogÚ ciÚ prosiÊ do tañca?” ................ 219 Zatrzymanie ..................................................................................................................... 220 Zmiany tempa i kierunku ............................................................................................... 221 Rally obedience .................................................................................................................... 223 Twój pies nie jest sïoniem .................................................................................................. 224 Rozdziaï 13: Zaawansowane Êwiczenia posïuszeñstwa .................................................227 Stanie podczas badania ........................................................................................................ 228 Nauka komendy „Stój” ................................................................................................... 228 Nauka stania nieruchomo — metoda z uĝyciem rÈk .................................................... 229 Nauka stania nieruchomo — metoda bez uĝycia rÈk .................................................... 230 Nauka komendy „Stój-zostañ” ....................................................................................... 230 ZwiÚkszanie odlegïoĂci ................................................................................................... 231 Nauka powrotu ............................................................................................................... 231 Badanie ............................................................................................................................. 232 PrzejĂcie do chodzenia przy nodze bez smyczy ................................................................. 233 Chodzenie przy nodze bez smyczy .................................................................................... 234 Przywoïanie ......................................................................................................................... 236 Zostañ .............................................................................................................................. 236 Przywoïanie w obecnoĂci boděców rozpraszajÈcych ..................................................... 237 „Do mnie” ........................................................................................................................ 237 „Noga” ............................................................................................................................. 239 mwiczenia grupowe ............................................................................................................. 241 Wprowadzenie boděców rozpraszajÈcych przez przewodnika ..................................... 242 ZwiÚkszanie poziomu trudnoĂci .................................................................................... 242 Ups, zabawa w jo-jo ........................................................................................................ 243 Rozdziaï 14: Aportowanie ................................................................................................245 Elementy udanego aportowania ......................................................................................... 245 Aportowanie na komendÚ ............................................................................................... 247 Wprowadzenie kozioïka .................................................................................................. 248 Spis treĂci 11 Uïatwienie psu aportowania ........................................................................................... 250 Nauka trzymania kozioïka .............................................................................................. 251 Nauka siÚgania po kozioïek ............................................................................................ 252 Chodzenie z kozioïkiem w pysku .................................................................................. 253 Nauka podnoszenia kozioïka ......................................................................................... 253 Pogoñ za aportem ........................................................................................................... 255 Próba cierpliwoĂci ........................................................................................................... 255 Aportowanie w obecnoĂci boděców rozpraszajÈcych ........................................................ 256 Rozdziaï 15: Jeszcze bardziej podnosimy poprzeczkÚ .....................................................261 Wymagania dla klasy „2” obedience ................................................................................... 261 Chodzenie przy nodze bez smyczy .................................................................................... 262 Przywoïanie z zatrzymaniem w pozycji „waruj” ............................................................... 262 Nauka warowania na komendÚ ...................................................................................... 263 Waruj w marszu .............................................................................................................. 264 Nauka warowania, gdy przewodnik jest w ruchu ......................................................... 265 Nauka warowania w biegu ............................................................................................. 265 Nauka zatrzymania i warowania, kiedy pies idzie w TwojÈ stronÚ — na smyczy ...... 266 Nauka zatrzymania i warowania, kiedy pies idzie w TwojÈ stronÚ — bez smyczy .... 266 Nauka ignorowania boděców rozpraszajÈcych ............................................................ 267 Aportowanie ........................................................................................................................ 269 Aport przez przeszkodÚ ...................................................................................................... 269 Nauka targetowania ........................................................................................................ 270 Nauka aportowania przez przeszkodÚ ........................................................................... 271 Pozostawanie w miejscu, gdy przewodnik jest poza zasiÚgiem wzroku psa .................... 275 Rozdziaï 16: Zostañ mistrzem .........................................................................................277 Wymagania dla klasy „3” obedience ................................................................................... 277 Nie wszystkie Êwiczenia sÈ równe ..................................................................................... 278 Zatrzymanie w marszu i zmiany pozycji .............................................................................. 279 Komenda optyczna „Noga” ............................................................................................ 280 Nauka komendy „Stój” podczas marszu na komendÚ optycznÈ .................................. 281 Nauka warowania z pozycji „stój” i siadania z pozycji „waruj” .................................... 282 Wprowadzenie boděców rozpraszajÈcych ..................................................................... 285 Wyszukiwanie przedmiotu wïaĂciciela .............................................................................. 286 Nauka posïugiwania siÚ nosem ...................................................................................... 286 Zapoznanie psa z zasadami zabawy ................................................................................ 286 Nauka rozróĝniania przedmiotów po zapachu ............................................................. 287 Nauka odróĝniania Twojego zapachu i zapachu innej osoby ...................................... 288 Wycofywanie tablicy ....................................................................................................... 289 12 Trening psów dla bystrzaków CzÚĂÊ IV: Psie potrzeby .......................................... 291 Rozdziaï 17: ¿ywienie psa ...............................................................................................293 Znalezienie odpowiedniej karmy dla Twojego psa ........................................................... 294 Informacje na etykietach i dokonywanie wyboru ......................................................... 295 MiÚso dla miÚsoĝercy ...................................................................................................... 296 Zapewnienie psu odpowiedniej iloĂci biaïka ............................................................... 297 WïaĂciwe odĝywianie w krytycznym okresie wzrostu ...................................................... 299 Jak rozszyfrowaÊ etykiety na karmach dla szczeniÈt? .................................................... 299 WÚglowodany .................................................................................................................. 300 Tïuszcze w ograniczonej iloĂci teĝ sÈ potrzebne ........................................................... 300 Co jeszcze znajduje siÚ w karmie dla psów? ............................................................... 302 Czego brakuje w gotowych karmach? ........................................................................... 303 Mineraïy ........................................................................................................................... 304 Jak ugasiÊ psie pragnienie, czyli o Ăwieĝej wodzie ......................................................... 305 Informacje na temat strawnoĂci ...................................................................................... 306 Enzymy ............................................................................................................................ 308 ¿ywienie Kumpla ................................................................................................................ 309 Opcja 1. Najprostsze rozwiÈzanie .................................................................................. 309 Opcja 2. Ulepszona karma gotowa ................................................................................. 309 Opcja 3. Naturalna dieta Wendy Volhard ......................................................................... 311 Rozdziaï 18: ZrozumieÊ psie zdrowie ..............................................................................315 Znowu kïucie, czyli o problemie nadmiernie czÚstych szczepieñ ................................... 315 Szczepienia a szkolenie i hotele dla psów .......................................................................... 318 Wzrost zachorowañ na niedoczynnoĂÊ tarczycy ................................................................ 319 ’amanie w koĂciach — „O, mój biedny krÚgosïup” ......................................................... 321 Homeopatia — medycyna czy magia? ............................................................................... 322 Akupunktura ........................................................................................................................ 323 Rozdziaï 19: Szukanie pomocy eksperta .........................................................................325 Marsz do szkoïy — kursy posïuszeñstwa ........................................................................... 327 Wybór dobrej szkoïy ....................................................................................................... 328 Przedszkole dla szczeniÈt ................................................................................................ 329 Zaawansowane kursy posïuszeñstwa ............................................................................. 330 Znalezienie prywatnego trenera ......................................................................................... 330 Szkoïa z internatem ............................................................................................................. 331 Obóz z psem ........................................................................................................................ 332 Spis treĂci 13 CzÚĂÊ V: Dekalogi ...................................................333 Rozdziaï 20: 10 (no dobrze, 11) ekscytujÈcych i fantastycznych psich sportów ............335 Zawody obedience .............................................................................................................. 336 Agility ................................................................................................................................... 336 Tropienie ............................................................................................................................. 338 Próby polowe i myĂliwskie ................................................................................................. 339 Próby i konkursy pracy norowców .................................................................................... 339 WyĂcigi ................................................................................................................................. 340 Szkolenie obronne — IPO ................................................................................................. 340 Flyball .................................................................................................................................. 341 Taniec z psem ...................................................................................................................... 342 Skijoring ............................................................................................................................... 342 Waĝne zadania, których wykonywanie sprawi przyjemnoĂÊ psu ..................................... 343 Psy sïuĝbowe ................................................................................................................... 343 Psy poszukujÈce .............................................................................................................. 343 Psy asystujÈce .................................................................................................................. 343 Pies towarzysz ................................................................................................................. 345 Rozdziaï 21: 10 podstawowych komend, które kaĝdy pies powinien znaÊ .....................347 „Siad” — komenda zapewniajÈca bezpieczeñstwo ............................................................ 347 „Siad” — dla wygody .......................................................................................................... 348 „Zostañ” ............................................................................................................................... 348 „Na miejsce” ........................................................................................................................ 348 „WróÊ” ................................................................................................................................. 349 „Spokojnie” .......................................................................................................................... 349 „Daj” .................................................................................................................................... 349 „Zejdě” ................................................................................................................................. 350 „Zostaw” .............................................................................................................................. 351 ¿adnych „Nie” .................................................................................................................... 351 Rozdziaï 22: 10 powodów, dla których psy robiÈ to, co robiÈ .........................................353 Dlaczego psy skaczÈ na ludzi? ............................................................................................ 353 Dlaczego psy wÈchajÈ czÚĂci ludzkiej anatomii, które wolelibyĂmy, by zostawiïy w spokoju? .................................................................. 354 Dlaczego samce tak czÚsto podnoszÈ nogÚ? ...................................................................... 354 Dlaczego psy wspinajÈ siÚ na siebie? .................................................................................. 355 Dlaczego psy lubiÈ ganiaÊ róĝne rzeczy? .......................................................................... 355 Dlaczego psy tarzajÈ siÚ w paskudztwach? ......................................................................... 356 Dlaczego psy jedzÈ zioïa i trawÚ? ....................................................................................... 356 Dlaczego psy zjadajÈ obrzydliwe rzeczy? ........................................................................... 357 Dlaczego psy saneczkujÈ? ................................................................................................... 357 Dlaczego psy szykujÈ gniazdo? ........................................................................................... 357 14 Trening psów dla bystrzaków Rozdziaï 23: 10 (czy coĂ koïo tego) sztuczek dla frajdy i korzyĂci ..................................359 Sekret nauki sztuczek .......................................................................................................... 359 „Przybij piÈtkÚ” .................................................................................................................... 360 „Druga ïapa” ........................................................................................................................ 362 „Turlaj siÚ” ........................................................................................................................... 363 „Zdechï pies” ....................................................................................................................... 364 „Znajdě mój…” ................................................................................................................... 366 Skakanie przez rÚce lub kóïko ............................................................................................ 368 Nie przekraczaj tej linii ....................................................................................................... 370 Masz smakoïyk na nosie ...................................................................................................... 371 „Ukïoñ siÚ” .......................................................................................................................... 372 Skorowidz .......................................................................................................................375 Rozdziaï 5 ZrozumieÊ psi umysï W tym rozdziale: Ź Rozróĝnienie instynktownych zachowañ psa. Ź Co motywuje psa do okreĂlonych zachowañ? Ź Profil osobowoĂci Twojego psa. Ź Dostosowanie planu szkolenia do profilu osobowoĂci psa. A by wyszkoliÊ psa, musisz mieÊ pewnÈ wiedzÚ na temat tego, co siÚ dzieje w jego maïym móĝdĝku. MogÈ Ci tu pomóc zdolnoĂci do obserwacji. CzÚsto zachowanie psa moĝna przewidzieÊ na podstawie tego, jak siÚ zachowywaï w przeszïoĂci w podobnych okolicznoĂciach. Moĝesz byÊ zaskoczony tym, jak duĝo juĝ wiesz. Czasem moĝesz niemal zobaczyÊ te obracajÈce siÚ trybiki w jego gïowie, gdy ma zamiar pogoniÊ za samochodem, rowerzystÈ czy biegaczem. JeĂli jesteĂ dostatecznie dobrym obserwatorem, to bÚdziesz umiaï na czas powstrzymaÊ psa. Nie musisz jednak polegaÊ wyïÈcznie na obserwacji. Aby pomóc Ci zrozumieÊ, jak myĂli Twój pies, opracowaliĂmy prosty profil osobowoĂci, który pozwala na zaskakujÈco dokïadne przewidywanie zachowania psa, na przykïad jego skïonnoĂci do Ăcigania poruszajÈcych siÚ obiektów. Wszystko to znajdziesz w tym rozdziale, wiÚc czytaj dalej. Rozpoznanie instynktownych zachowañ psa Twój pies, jak i kaĝdy inny, jest zwierzÚciem, które przychodzi na Ăwiat z kompletem instynktownych, z góry okreĂlonych zachowañ. IntensywnoĂÊ i rodzaj tych zachowañ, jak równieĝ ich zïoĝonoĂÊ przesÈdzajÈ o temperamencie, osobowoĂci i zdatnoĂci psa do wykonywania okreĂlonych zadañ. Te zachowania wpïywajÈ równieĝ na to, jak pies postrzega Ăwiat. 88 CzÚĂÊ I: Szkolenie dla Ciebie i Twojego psa Czy psy potrafiÈ rozumowaÊ? Bardzo chcielibyĂmy, ĝeby tak byïo, jednak psy nie rozumujÈ tak jak ludzie. PotrafiÈ jednak roz- wiÈzywaÊ proste problemy. ObserwujÈc psa, moĝesz poznaÊ jego techniki rozwiÈzywania pro- blemów. Przyjrzyj mu siÚ, gdy próbuje otworzyÊ szafkÚ, w której chowasz psie biszkopty, albo wydobyÊ swojÈ ulubionÈ zabawkÚ spod kanapy. SzkolÈc psa, równieĝ bÚdziesz miaï okazjÚ zaob- serwowaÊ, jak pies stara siÚ zrozumieÊ, czego od niego wymagasz. Nasza ulubiona historia opowiada o pewnym by- strym springer spanielu angielskim, który zostaï porzucony na progu naszego domu. Biedaczek byï tak zaniedbany, ĝe nie wiedzieliĂmy nawet, iĝ jest spanielem, dopóki nie zïoĝyliĂmy wizyty fryzjerowi. Staï siÚ uroczym czïonkiem naszej rodziny na wiele kolejnych lat. Pewnego dnia jego piïka wtoczyïa siÚ pod kanapÚ. Próbowaï wszystkiego: zaglÈdaï pod niÈ, wskakiwaï na oparcie, by zajrzeÊ za niÈ, obiegaï jÈ z obydwu stron. Nic nie dziaïaïo. Zdegustowany, podniósï nogÚ, obsikaï kanapÚ i odszedï. To tyle, jeĂli cho- dzi o rozwiÈzywanie problemów. Aby uïatwiÊ Ci zrozumienie psa, pogrupowaliĂmy zachowania instynktowne wedïug trzech popÚdów, z których siÚ wywodzÈ: 9 ïowczego, 9 stadnego, 9 obronnego. PopÚdy odzwierciedlajÈ instynktowne zachowania, które Twój pies odziedziczyï po swoich przodkach i które mogÈ byÊ uĝyteczne w procesie szkolenia. Kaĝdy z popÚdów rzÈdzi siÚ jakÈĂ podstawowÈ cechÈ. PopÚd ïowczy PopÚd ïowczy obejmuje odziedziczone zachowania zwiÈzane z polowaniem, zabijaniem zdobyczy i jedzeniem. Wyzwalany jest przez okreĂlone boděce sïuchowe i wÚchowe, jak równieĝ przez ruch. Zachowania zwiÈzane z popÚdem ïowczym (patrz rysunek 5.1) obejmujÈ: 9 tropienie górnym i dolnym wiatrem; 9 gryzienie i zabijanie; 9 noszenie w pysku; 9 kopanie i zakopywanie; 9 jedzenie; 9 wysokie szczekanie; Rozdziaï 5: ZrozumieÊ psi umysï 89 Rysunek 5.1. Pies wykazuje typowe zachowania zwiÈzane z popÚdem ïowczym 9 skakanie i ciÈgniÚcie; 9 rzucanie siÚ; 9 patrzenie, sïuchanie i wÚszenie; 9 potrzÈsanie przedmiotem; 9 skradanie siÚ i pogoñ; 9 rozdzieranie na kawaïki. Moĝesz zauwaĝyÊ u psa niektóre z tych zachowañ, gdy zaczyna on goniÊ kota lub szczekaÊ wysokim gïosem na widok kota uciekajÈcego na drzewo. PotrzÈsanie zabawkami, zakopywanie ich pomiÚdzy poduszkami na kanapie lub rozdzieranie pluszaków na kawaïki to inne przykïady zachowañ zwiÈzanych z popÚdem ïowczym. 90 CzÚĂÊ I: Szkolenie dla Ciebie i Twojego psa PopÚd stadny PopÚd stadny przejawia siÚ w zachowaniach zwiÈzanych z reprodukcjÈ, byciem czïonkiem grupy bÈdě stada oraz umiejÚtnoĂciÈ akceptowania reguï. Psy, podobnie jak ich dalecy przodkowie, czyli wilki, sÈ zwierzÚtami stadnymi. Aby polowaÊ na zwierzÚta, które zazwyczaj sÈ wiÚksze od nich, wilki muszÈ ĝyÊ w stadzie. Aby zapewniÊ porzÈdek w obrÚbie stada, tworzÈ hierarchiÚ spoïecznÈ opartÈ na Ăcisïych zasadach zachowania. W przypadku psów przekïada siÚ to na umiejÚtnoĂÊ dopasowania siÚ do ludzkiej rodziny i na chÚÊ wspóïpracy z czïowiekiem. PopÚd stadny jest stymulowany przez rangÚ w hierarchii spoïecznej. Przykïady zachowañ zwiÈzanych z tym popÚdem obejmujÈ: 9 moĝliwoĂÊ rozmnaĝania siÚ i rodzicielstwo; 9 zachowania zwiÈzane z interakcjami spoïecznymi z luděmi i innymi 9 zachowania reprodukcyjne, takie jak lizanie, kopulowanie, mycie uszu 9 poszukiwanie kontaktu fizycznego z luděmi i (lub) innymi psami; 9 zabawa z luděmi i (lub) innymi psami. psami, takie jak umiejÚtnoĂÊ odczytywania mowy ciaïa; i inne zachowania zwiÈzane z uwodzeniem; Pies, który wykazuje wiele spoĂród tych zachowañ, jest najszczÚĂliwszy, kiedy moĝe przebywaÊ blisko Ciebie, uwielbia byÊ gïaskany, czesany, chodzi za TobÈ po domu i lubi z TobÈ pracowaÊ (patrz rysunek 5.2). Taki pies moĝe byÊ nieszczÚĂliwy, jeĂli zbyt dïugo bÚdzie siedziaï sam w domu, co moĝe znaleěÊ swój wyraz w lÚku separacyjnym. PopÚd obronny PopÚd obronny rzÈdzi siÚ chÚciÈ przetrwania i samoobrony; skïada siÚ zarówno z zachowañ zwiÈzanych z walkÈ, jak i ucieczkÈ. PopÚd obronny jest zïoĝony, poniewaĝ ten sam bodziec, który moĝe u psa wywoïaÊ agresjÚ (walkÚ), moĝe równieĝ wywoïaÊ reakcjÚ unikania (ucieczkÚ), zwïaszcza u mïodego psa. Zachowania zwiÈzane z walkÈ nie sÈ w peïni rozwiniÚte, dopóki pies w peïni nie osiÈgnie dojrzaïoĂci seksualnej, lub do mniej wiÚcej 2. roku ĝycia. Moĝna jednak wczeĂniej zauwaĝyÊ tendencjÚ w kierunku takich zachowañ, a od doĂwiadczeñ ĝyciowych psa bÚdzie zaleĝaïo ich nasilenie w przyszïoĂci. Zachowania zwiÈzane z popÚdem walki to miÚdzy innymi: Rozdziaï 5: ZrozumieÊ psi umysï 91 Rysunek 5.2. Pies demonstruje typowe zachowania zwiÈzane z popÚdem stadnym zostaïa jego przestrzeñ; 9 niechÚÊ do bycia gïaskanym lub do zabiegów pielÚgnacyjnych; 9 jeĝenie sierĂci na karku, od ïopatek ku przodowi; 9 warczenie na ludzi lub na psy, jeĂli pies ma wraĝenie, ĝe naruszona 9 bronienie jedzenia, zabawek lub terytorium przed innymi psami 9 kïadzenie siÚ w drzwiach lub przy drzwiczkach do szafek i odmowa 9 kïadzenie gïowy na barkach innego psa; 9 stanie w pozycji wyprostowanej, z ciÚĝarem przesuniÚtym na przednie 9 stanie w miejscu i odmowa przesuniÚcia siÚ. ïapy, wysoko uniesionym ogonem i wpatrywanie siÚ w inne psy; i luděmi; ruszenia siÚ z miejsca; Zachowania zwiÈzane z ucieczkÈ pokazujÈ, ĝe pies jest niepewny siebie. Zachowania te czÚĂciej wystÚpujÈ u mïodych psów niĝ u starszych. Poniĝsze zachowania zwiÈzane sÈ z popÚdem ucieczki: 92 CzÚĂÊ I: Szkolenie dla Ciebie i Twojego psa 9 ogólny brak pewnoĂci siebie; 9 niechÚÊ do bycia dotykanym przez nieznajomych; 9 przypadanie do ziemi, podkulanie ogona pod siebie przy powitaniu 9 jeĝenie sierĂci wzdïuĝ caïego grzbietu, nie tylko na karku; 9 próba ucieczki lub schowania siÚ w nowej sytuacji; 9 oddawanie moczu przy powitaniu z wïaĂcicielem bÈdě nieznajomÈ osobÈ. z luděmi lub innymi psami; Znieruchomienie — brak poruszania siÚ do przodu lub do tyïu — jest interpretowane jako zahamowany popÚd ucieczki. W jaki sposób popÚdy wpïywajÈ na szkolenie? Poniewaĝ psy pierwotnie hodowane byïy w celu peïnienia okreĂlonych funkcji, a nie wyïÈcznie dla ïadnego wyglÈdu, na ogóï moĝna przewidzieÊ, jak silne sÈ u nich okreĂlone popÚdy. Na przykïad rasy póïnocne, takie jak alaskan malamuty czy husky syberyjskie, hodowane byïy do ciÈgniÚcia sañ. MajÈ na ogóï niski popÚd stadny, a wyszkolenie ich, by nie ciÈgnÚïy na smyczy, moĝe byÊ doĂÊ trudnym zadaniem. Rasy pasterskie miaïy za zadanie pasienie stada pod okiem pasterza. CzÚsto majÈ silny popÚd ïowczy, jednak równie silny popÚd stadny i stosunkowo ïatwo moĝna je nauczyÊ chodzenia na luěnej smyczy. Rasy stróĝujÈce, takie jak owczarki niemieckie, dobermany czy rottweilery, hodowano, by pracowaïy w bliskim kontakcie z czïowiekiem, na ogóï wiÚc majÈ silny popÚd walki poïÈczony z pragnieniem bronienia swojej rodziny i terenu. ’atwo moĝna je nauczyÊ chodzenia na smyczy. Retrievery majÈ silny popÚd ïowczy i stadny i zazwyczaj uwielbiajÈ aportowaÊ. Je równieĝ moĝna ïatwo nauczyÊ chodzenia na smyczy. Zachowania, które niegdyĂ starano siÚ umocniÊ w hodowli, czÚsto dzisiaj stajÈ siÚ przyczynÈ kïopotów. Dotyczy to na przykïad popÚdu ïowczego, który skutkuje chÚciÈ do Ăcigania wszystkiego, co siÚ rusza. Pies stróĝujÈcy moĝe pilnowaÊ dzieci i domu, broniÈc go przed intruzami, jednak jako intruzów moĝe postrzegaÊ kolegów dzieci. OczywiĂcie powyĝsze uogólnienia nie dotyczÈ kaĝdego psa danej rasy. Wiele ras hodowanych jest dzisiaj wyïÈcznie dla swojego wyglÈdu, bez zwracania uwagi na funkcje uĝytkowe, przez co pierwotne cechy ulegïy zatarciu. Rozdziaï 5: ZrozumieÊ psi umysï 93 Uwaga! Kumpel jeĝy sierĂÊ! Jeĝenie sierĂci dotyczy sierĂci rosnÈcej wzdïuĝ krÚgosïupa aĝ do czubka ogona. Kiedy pies jest przestraszony lub niepewny, sierĂÊ dosïownie staje mu dÚba. U mïodego psa moĝe siÚ to zda- rzaÊ bardzo czÚsto, poniewaĝ ma on niewiele ĝyciowych doĂwiadczeñ. Kiedy spotyka innego psa, moĝe nie byÊ pewny, czy jest on do niego przyjacielsko nastawiony, wiÚc jeĝy sierĂÊ na grzbiecie. WÈsy psa równieĝ sÈ dobrym wskaě- nikiem samopoczucia psa: jeĂli sÈ poïoĝone pïa- sko do tyïu, oznacza to niepewnoĂÊ. Uszy poïo- ĝone przy gïowie, ogon podwiniÚty pod siebie to kolejne oznaki niepewnoĂci, podobnie jak ku- lenie siÚ, obniĝanie ciaïa na ïapach i odwracanie wzroku. Wszystko to wskazuje na to, ĝe pies najchÚtniej znalazïby siÚ gdzie indziej. Z drugiej strony, jeĂli pies jeĝy sierĂÊ tylko na karku, oznacza to pewnoĂÊ siebie. Pies czuje siÚ szefem i jest gotowy przyjÈÊ wszystkich nadcho- dzÈcych. Uszy sÈ wyprostowane, wÈsy nasta- wione do przodu, ciÚĝar ciaïa przeniesiony na przednie ïapy, ogon uniesiony, pies stoi wypro- stowany i nawiÈzuje bezpoĂredni kontakt wzro- kowy. Jest gotowy do bitki. Ustalenie profilu osobowoĂci psa Aby pomóc Ci zrozumieÊ, jak najlepiej podejĂÊ do szkolenia swojego psa, opracowaliĂmy profil osobowoĂci psa wg Volhardów. Profil opiera siÚ na dziesiÚciu zachowaniach, przypisanych do kaĝdego z popÚdów, wpïywajÈcych na reakcje psa i przydatnych w szkoleniu. Dla kaĝdego z popÚdów wybraliĂmy dziesiÚÊ najbardziej charakterystycznych zachowañ. Profil nie obejmuje wszystkich psich zachowañ ani nie wyczerpuje zïoĝonoĂci moĝliwych interakcji miÚdzy nimi. Bo na przykïad: w którym z popÚdów znajduje siÚ pies, gdy Ăpi? Dla potrzeb szkoleniowych nie ma to najmniejszego znaczenia. Przyznajemy, ĝe nasz profil osobowoĂci moĝe jest wybiórczy, jednak jeĂli chodzi o przewidywanie zachowania psa, jest zadziwiajÈco dokïadny. Wyniki pozwolÈ Ci lepiej zrozumieÊ, dlaczego Kumpel zachowuje siÚ tak, a nie inaczej i jaki jest najlepszy sposób na wyszkolenie go. BÚdziesz mógï wykorzystaÊ jego silne strony, uniknÈÊ niepotrzebnego zamieszania i skróciÊ czas szkolenia. WypeïniajÈc ankietÚ, pamiÚtaj, ĝe opracowaliĂmy jÈ z myĂlÈ o psach ĝyjÈcych w domu, w bogatym Ărodowisku, byÊ moĝe nawet takich, które majÈ za sobÈ odrobinÚ szkolenia — a nie dla psów, które caïe swoje ĝycie spÚdziïy na ïañcuchu przy budzie lub w kojcu. Takie psy majÈ mniej moĝliwoĂci, by przejawiaÊ róĝne zachowania, niĝ psy domowe. Odpowiedzi powinny opieraÊ siÚ na tym, co zrobiïby Twój pies, gdybyĂ nie nauczyï go innego zachowania. Na przykïad: czy miaï tendencjÚ do wskakiwania na ludzi przy powitaniu lub kradzenia jedzenia z kuchni, zanim nauczyïeĂ go, ĝe tego nie wolno robiÊ? 94 CzÚĂÊ I: Szkolenie dla Ciebie i Twojego psa Moĝliwe odpowiedzi i odpowiadajÈce im wartoĂci punktowe przedstawiajÈ siÚ nastÚpujÈco: 9 Prawie zawsze — 10. 9 Czasami — od 5 do 9. 9 Prawie nigdy — od 0 do 4. JeĂli Kumpel jest beaglem, to odpowiedě na pytanie „Czy majÈc takÈ moĝliwoĂÊ, Twój pies zaczyna wÈchaÊ ziemiÚ lub powietrze?” prawdopodobnie brzmi „Prawie zawsze”, dajÈc mu 10 punktów. JesteĂ juĝ gotowy, by odkryÊ, jaki naprawdÚ jest Twój pies. JeĂli nie miaïeĂ okazji zaobserwowaÊ danego zachowania u swojego psa, opuĂÊ dane pytanie. Czy majÈc takÈ moĝliwoĂÊ, Twój pies: 1. WÈcha ziemiÚ lub powietrze? 2. Dobrze dogaduje siÚ z innymi psami? 3. Jest nieustÚpliwy i przejawia zainteresowanie dziwnymi przedmiotami lub děwiÚkami? 4. Ucieka w obliczu nowych sytuacji? 5. Ekscytuje siÚ, widzÈc poruszajÈce siÚ obiekty, jak na przykïad rowerzystów lub wiewiórki? 6. Dobrze dogaduje siÚ z luděmi? 7. Lubi siÚ przeciÈgaÊ zabawkÈ i wygrywaÊ? 8. Chowa siÚ za TobÈ, gdy czuje, ĝe sytuacja go przerasta? 9. Podkrada siÚ do kotów, innych psów lub rzeczy w trawie? 10. Szczeka, gdy zostaje sam? 11. Szczeka lub warczy gïÚbokim gïosem? 12. Zachowuje siÚ lÚkliwie w nieznanych sytuacjach? 13. Szczeka wysokim gïosem, gdy jest podekscytowany? 14. Wymusza gïaskanie lub lubi siÚ do Ciebie przytulaÊ? 15. Broni swojego terytorium? 16. TrzÚsie siÚ lub skomli, gdy czuje siÚ niepewnie? 17. Rzuca siÚ na swoje zabawki? 18. Lubi, gdy siÚ go czesze? Rozdziaï 5: ZrozumieÊ psi umysï 95 19. Pilnuje jedzenia lub zabawek? 20. Kuli siÚ lub wywraca do góry brzuchem, gdy siÚ na niego nakrzyczy? 21. PotrzÈsa i „zabija” swoje zabawki? 22. Szuka z TobÈ kontaktu wzrokowego? 23. Nie lubi, gdy siÚ go gïaszcze? 24. NiechÚtnie podchodzi, gdy go zawoïasz? 25. Kradnie jedzenie lub wyjada ze Ămietnika? 26. Chodzi za TobÈ jak cieñ? 27. Pilnuje swojego wïaĂciciela (wïaĂcicieli)? 28. Nie potrafi ustaÊ w miejscu podczas czesania? 29. Lubi nosiÊ przedmioty w pysku? 30. Duĝo bawi siÚ z innymi psami? 31. Nie lubi czesania, zabiegów pielÚgnacyjnych lub gïaskania? 32. Kuli siÚ lub wzdryga, gdy ktoĂ nieznajomy siÚ nad nim pochyla? 33. Poĝera szybko swoje jedzenie? 34. Skacze na ludzi przy powitaniu? 35. Lubi gryěÊ siÚ z innymi psami? 36. Podczas powitania oddaje mocz? 37. Lubi kopaÊ lub zakopywaÊ przedmioty? 38. Przejawia zachowania reprodukcyjne, na przykïad próbuje kopulowaÊ z innymi psami? 39. Czy kiedy byï maïy, inne psy mu dokuczaïy? 40. Ma tendencjÚ do gryzienia, gdy siÚ go zapÚdzi w kozi róg? Podlicz swoje odpowiedzi w tabeli 5.1. Gdy podsumujesz juĝ liczbÚ punktów w poszczególnych kolumnach, wprowadě je w odpowiednie rubryki na rysunku 5.3., a uzyskasz profil osobowoĂci Twojego psa w piguïce. 96 CzÚĂÊ I: Szkolenie dla Ciebie i Twojego psa Tabela 5.1. Opracowanie profilu osobowoĂci PopÚd ïowczy 1. 5. 9. 13. 17. 21. 25. 29. 33. 37. Suma punktów: PopÚd stadny 2. 6. 10. 14. 18. 22. 26. 30. 34. 38. Suma punktów: PopÚd walki 3. 7. 11. 15. 19. 23. 27. 31. 35. 39. Suma punktów: PopÚd ucieczki 4. 8. 12. 16. 20. 24. 28. 32. 36. 40. Suma punktów: Rysunek 5.3. Profil osobowoĂci psa w piguïce Rozdziaï 5: ZrozumieÊ psi umysï 97 Aby jak najlepiej wykorzystaÊ popÚdy w szkoleniu, musisz wiedzieÊ, co chcesz, a czego nie chcesz, ĝeby Kumpel robiï. Zazwyczaj chcesz zachowañ zwiÈzanych z popÚdem stadnym, podczas gdy on sam woli zachowania zwiÈzane z popÚdem ïowczym. Gdy bÚdziesz potrafiï go „przeïÈczyÊ” z popÚdu ïowczego w popÚd stadny, bÚdziesz miaï dobrze wyszkolonego psa. Zdecyduj, jakie zachowanie psa by Ci odpowiadaïo Zanim zaczniesz korzystaÊ z wyników profilu osobowoĂci, musisz zastanowiÊ siÚ nad tym, jak wedïug Ciebie Twój pies powinien siÚ zachowywaÊ, oraz, co moĝe waĝniejsze, czego nie chcesz, by robiï. Na przykïad: gdy idziesz z psem na smyczy i chciaïbyĂ, by zwracaï na Ciebie uwagÚ, to chcesz, by pracowaï w popÚdzie stadnym. Kumpel z kolei chce wÚszyÊ, byÊ moĝe iĂÊ za tropem albo pogoniÊ kota sÈsiada, poniewaĝ wïaĂnie znajduje siÚ pod wpïywem popÚdu ïowczego. WiÚkszoĂÊ rzeczy, których chciaïbyĂ od Kump
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trening psów dla bystrzaków
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: