Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00290 007825 20002963 na godz. na dobę w sumie
Treść jest kluczowa. Jak tworzyć powalające blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) - książka
Treść jest kluczowa. Jak tworzyć powalające blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne) - książka
Autor: , Liczba stron: 304
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3430-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> public relations
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak wirtualni kowboje robią to online?

Stwórz coś, co zafascynuje klientów i da kopa Twojemu biznesowi!

Jak sprawić, aby treści, które masz do zaoferowania, wciągały niczym film w 3D? Co zrobić, aby Twoja strona internetowa, wpisy na blogu czy pliki wideo były bardziej atrakcyjne niż nowy serial w telewizji? Jeśli chcesz wprowadzić produkt na rynek albo dotrzeć do nowych klientów i pozyskać ich trwałą lojalność, potrzebujesz jednego nieodzownego elementu: TREŚCI. Niezależnie od tego, czy mowa o krótkich notkach na Twitterze, fachowych artykułach na blogu, e-bookach, interaktywnych webinariach, pozwalających uczestnikom na ciekawe doświadczenia, czy podcastach, które można pobierać, by słuchać ich w biegu - dziś bardziej niż kiedykolwiek wcześniej rządzi właśnie TREŚĆ!

Książka Treść jest najważniejsza pozwoli Ci opracować własną strategię przekazywania treści. Poprowadzi Cię za rękę i podpowie, jak ubrać w słowa własną historię i stworzyć wartościowe portfolio, które będzie procentować przez długi czas. Przemów do ludzi we właściwy sposób, a Twoi klienci będą z własnej woli dzielić się Twoją historią ze znajomymi i rozpowszechniać ją za Ciebie. Dobrze prowadzona narracja to najlepszy ambasador Twojej firmy!


Ann Handley (annhandley.com) - dyrektor programowa w MarketingProfs, bogatym i rzetelnym źródle łatwo dostępnych informacji dla ponad 365 tysięcy subskrybentów. Jako autorka z pasją tworzenia dobrych treści pisze i bloguje na temat biznesu online, marketingu, a czasem po prostu życia.

C.C. Chapman (cc-chapman.com) - mocno związany z mediami przedsiębiorca i ekspert w dziedzinie marketingu. Jego najnowszym projektem jest DigitalDads.com - miejsce, w którym każdy tata może na chwilę stać się chłopcem.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Content Rules: How to Create Killer Blogs, Podcasts, Videos, Ebooks, Webinars (and More) That Engage Customers and Ignite Your Business Tłumaczenie: Sławomir Kupisz ISBN: 978-83-246-3430-9 Copyright © 2011 by Ann Handley and C.C. Chapman. All rights reserved. Translation copyright © 2012 by Helion S.A. All rights reserved. This translation published under license with the original publisher John Wiley Sons, Inc. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/trenaj Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność ...5... Spis treĂci Sïowo wstÚpne ..........................................................................................................7 Dïugi i rozwlekïy zarys ogólny (zwany niekiedy wstÚpem) ................................11 CzÚĂÊ I. Zasady tworzenia treĂci .........................................................................19 1. Siïa treĂci ...........................................................................................................21 2. TreĂÊ — zasady tworzenia ...............................................................................33 3. OryginalnoĂÊ wypïywa ze zrozumienia. Kogo zamierzasz przyciÈgnÈÊ? .....37 4. Kim jesteĂ? ........................................................................................................47 5. Przemieniaj, nie przetwarzaj. Anatomia cyklu ĝyciowego treĂci ..................71 6. UdostÚpniaj treĂci, rozwiÈzuj problemy, zapomnij o agresywnej sprzedaĝy ....................................................................87 7. Doïóĝ drewna do ogniska ...............................................................................115 8. ZapuĂÊ korzenie i pozwól wyrosnÈÊ skrzydïom ...........................................121 9. DbaïoĂÊ o fanów i ich „dokarmianie” ...........................................................133 10. Uwaga, firmy branĝy B2B: oto rozdziaï, na który czekaliĂcie .....................139 CzÚĂÊ II. How-to, czyli od teorii do praktyki ...................................................161 11. Blog — centrum Twoich treĂci online ..........................................................163 12. Skoro webinaria sÈ takie rewelacyjne, dlaczego wiÚkszoĂÊ jest do kitu? ....175 13. Róĝnica pomiÚdzy ebookiem a biaïÈ ksiÚgÈ (oraz kiedy powinieneĂ ich uĝywaÊ) ..............................................................193 14. Sekret tworzenia porywajÈcej historii zadowolonego klienta (znanej niegdyĂ jako studium przypadku) ....................................................205 15. Od brzyduli do seksbomby. FAQ — przemiana ..........................................211 16. Wideo — pokaĝ mi historiÚ ...........................................................................219 17. Podkasting — czy mnie sïychaÊ? ..................................................................231 18. ZdjÚcia. PotÚga fotografii ...............................................................................235 CzÚĂÊ III. Przez treĂci do konwersji — historie sukcesu (oraz pomysïy, z których moĝesz skorzystaÊ!) ..........................................241 19. Akademia golfa Reynolds. Greensboro, Georgia .........................................243 20. The Cool Beans Group. Greensboro, Karolina Póïnocna ...........................249 ...6... TreĂÊ jest kluczowa 21. Armia Stanów Zjednoczonych. Fort Knox, Kentucky; Fort Monroe, Wirginia ..................................................................................255 22. AskPatty.com, Inc. Thousand Oaks, Kalifornia ..........................................261 23. Kadient. Lowell, Massachusetts ....................................................................267 24. HubSpot. Cambridge, Massachusetts ...........................................................273 25. Kodak. Rochester, Nowy Jork .......................................................................281 26. Boeing Company. Chicago, Illinois ..............................................................287 27. Indium Corporation. Clinton, Nowy Jork ....................................................293 28. PinkStinks. Londyn, Wielka Brytania .........................................................297 CzÚĂÊ IV. To nie jest poĝegnanie .....................................................................301 29. To nie jest poĝegnanie. Maïy podarek dla Ciebie ........................................303 ROZDZIA’ 3 OryginalnoĂÊ wypïywa ze zrozumienia Kogo zamierzasz przyciÈgnÈÊ? BÚdÈc w szkole dziennikarskiej, Ann poznaïa fundamentalnÈ zasadÚ dobrej relacji: w kaĝdym artykule powinna znaleěÊ siÚ odpowiedě na piÚÊ pytañ, zgodnie z zasadÈ „piÚciu W”: who? what? when? where? why? („kto? co? kiedy? gdzie? dlaczego?”). Rzecz polegaïa na tym, aby zrelacjonowaÊ historiÚ stosunkowo wiernie, dÈĝÈc jed- noczeĂnie do tego, aby dla czytelnika przedstawiaïa ona okreĂlonÈ wartoĂÊ. Podobnie jak dobre dziennikarstwo, tak i wïaĂciwa strategia tworzenia treĂci kon- centruje siÚ na historii, którÈ zamierzasz opowiedzieÊ, oraz na odbiorcach, których chcesz niÈ zainteresowaÊ. Owo fundamentalne piÚÊ „W” pomoĝe Ci skupiÊ siÚ na Twoich klientach, ich potrzebach, upodobaniach itd. W odróĝnieniu jednak od dziennikarstwa, tworzÈc strategiÚ budowy treĂci, powinieneĂ w pierwszej kolejnoĂci zadaÊ sobie pytanie dlaczego: 1. Dlaczego tworzysz zawartoĂÊ, którÈ tworzysz? (Jakie stawiasz sobie cele?) 2. Kim sÈ Twoi odbiorcy? I kim jesteĂ Ty sam? 3. Czego wymagasz od kontentu i jakie zadania przed nim stawiasz? 4. Kiedy i jak zamierzasz stworzyÊ treĂÊ? 5. Gdzie zamierzasz opublikowaÊ wygenerowanÈ przez siebie zawartoĂÊ? Pytanie nr 1: Dlaczego tworzysz zawartoĂÊ, którÈ tworzysz? Jakie sÈ Twoje cele? Co masz nadziejÚ osiÈgnÈÊ? Fundamentem kaĝdej strategii bu- dowy treĂci jest dopasowanie tworzonej zawartoĂci do wïasnych celów biznesowych i strategicznych. Kluczowe znaczenie ma tu odpowiedě na pytanie: w jaki sposób stra- tegia budowy treĂci bÚdzie harmonizowaÊ z naszymi wysiïkami strategicznymi? ...38... CzÚĂÊ I. Zasady tworzenia treĂci Pytanie nr 2: Kim sÈ Twoi odbiorcy? I kim jesteĂ Ty sam? Kim sÈ czïonkowie docelowej grupy Twoich odbiorców — klienci obecni i po- tencjalni? Jakie sÈ ich upodobania? StroniÈ od internetu czy teĝ zawsze sÈ dostÚpni w sieci? Jaki typ mediów i jaka platforma komunikacji najbardziej odpowiada ich preferencjom? Jakie sÈ ich problemy? A co bardziej istotne: jak mógïbyĂ im zaradziÊ? „Musisz poznaÊ swoich klientów na tyle dobrze, aby wiedzieÊ, jakie sÈ ich najwiÚksze problemy” — twierdzi specjalista w zakresie stron docelowych, dr Karl Blanks. Warto równieĝ zastanowiÊ siÚ nad drugÈ czÚĂciÈ pytania: kim jesteĂ? Co unikal- nego masz do zaoferowania? Jaki jest Twój punkt widzenia i Twoje postrzeganie rzeczywistoĂci? Pytanie nr 3: Czego wymagasz od kontentu i jakie zadania przed nim stawiasz? Jaki efekt majÈ w zaïoĝeniu wywieraÊ tworzone przez Ciebie treĂci? Jakie dziaïania majÈ podjÈÊ pod ich wpïywem Twoi klienci, zarówno obecni, jak i potencjalni? Jakie kryterium oceny zamierzasz zastosowaÊ do oceny ich zachowañ i jak zmie- rzysz efekty swoich wysiïków? Wsparcie skierowane do odbiorców moĝe przybraÊ róĝnÈ postaÊ: jak moĝesz po- móc im wykonywaÊ lepiej ich pracÚ, zaplanowaÊ wakacje, kupiÊ aparat fotograficzny lub nabraÊ sprawnoĂci fizycznej przed maratonem? Jak odgadnÈÊ i zaspokoiÊ ich potrzeby, tak aby zaczÚli postrzegaÊ CiÚ nie jako kogoĂ, kto usiïuje sprzedaÊ im jakiĂ produkt, lecz jako wiarygodne ěródïo informacji? PowinieneĂ zapewniÊ ich zakupom stosowny kontekst. Pytanie nr 4: Kiedy i w jaki sposób zamierzasz stworzyÊ treĂÊ? W jaki sposób nadaÊ tworzonym przez siebie treĂciom ksztaït, który najskuteczniej przyciÈgnie spodziewany profil odbiorów? Jaki masz budĝet? Jakich procedur i me- tod uĝyjesz do wygenerowania poĝÈdanej zawartoĂci? Jak wyglÈda Twój harmono- gram publikacji? Pytanie nr 5: Gdzie zamierzasz opublikowaÊ wygenerowany przez siebie kontent? W jaki sposób zamierzasz opublikowaÊ swoje treĂci, aby udostÚpniÊ je odbiorcom i umoĝliwiÊ im dzielenie siÚ nimi? Rozdziaï 3. OryginalnoĂÊ wypïywa ze zrozumienia ...39... Rozpocznij od „dlaczego” W tym miejscu do gïosu dochodzi druga zasada tworzenia treĂci: OryginalnoĂÊ wy- pïywa ze zrozumienia. JeĂli bowiem kusi CiÚ, aby nie zwlekajÈc ani chwili, zaczÈÊ blogowaÊ lub publikowaÊ materiaïy wideo w serwisie YouTube, Twoje starania bÚdÈ o wiele bardziej skuteczne, jeĂli poĂwiÚcisz nieco czasu i jeszcze przed przy- stÈpieniem do pracy okreĂlisz, dlaczego zamierzasz tworzyÊ dane treĂci. W prze- ciwnym wypadku to, co zbudujesz, niekoniecznie speïni Twoje oczekiwania. Czy kiedykolwiek zdarzyïo Ci siÚ, ĝe do Twojego biura wpadï ktoĂ „z samej góry” i tonem nadÈsanego dziecka dopraszajÈcego siÚ nowego kucyka zaĝÈdaï: „potrze- bujemy [tu wpisz nazwÚ najnowszego i najmodniejszego gadĝetu internetowego, o którym nie przestajÈ rozpisywaÊ siÚ media]”? Moĝe to byÊ konto na Twitterze, strumieniowa transmisja wideo na ĝywo, blog. JeĂli tak, TwojÈ pierwszÈ, odruchowÈ reakcjÈ byïo zapewne najwaĝniejsze w tych okolicznoĂciach pytanie: „SekundÚ. Po co?”. Zadajemy Ci teraz to samo pytanie. ByÊ moĝe masz wyobraĝenie rodzaju treĂci, której chciaïbyĂ nadaÊ ksztaït. W Twojej gïowie kotïujÈ siÚ wspaniaïe wizje efektownie zaprojektowanych pereïek, dziÚki którym klienci zacznÈ waliÊ do Ciebie drzwiami i oknami, z kieszeniami wy- pchanymi gotówkÈ. Prawda jest jednak taka, ĝe bez strategicznego planu (zwanego równieĝ myĂleniem wielkoformatowym) jesteĂ skazany na poraĝkÚ (a przynajmniej na wyniki gorsze od zakïadanych). Zachowaj swoje marzenia, ale ich realizacjÚ odïóĝ nieco w czasie — do momentu, kiedy przeczytasz kilka kolejnych rozdziaïów, w których postaramy siÚ przygotowaÊ CiÚ do realizacji Twojego zadania. Z duĝÈ dozÈ prawdopodobieñstwa moĝna stwierdziÊ, ĝe treĂci, które zamierzasz stworzyÊ i udostÚpniÊ w internecie, majÈ posïuĝyÊ realizacji któregoĂ z czterech poniĝszych celów: 1. PrzyciÈgniÚcie nowych klientów. 2. Ugruntowanie znajomoĂci Twojej firmy i wytworzenie wokóï niej szumu. 3. UdostÚpnienie online wiÚkszej iloĂci informacji na temat Twojej firmy, uïatwiajÈce klientom odnalezienie jej na rynku. 4. Zbudowanie spoïecznoĂci wokóï Twojej marki i skïonienie jej do dzielenia siÚ z innymi informacjami na Twój temat. ...40... CzÚĂÊ I. Zasady tworzenia treĂci (Ilu z Was wziÚïo pod uwagÚ ostatni punkt? Idziemy o zakïad, ĝe niewielu. Na kolejnych stronach wyjaĂnimy Ci, dlaczego jest on tak waĝny). Co nieco o wyszukiwaniu Todd Defren, menedĝer w Shift Communications, przygotowaï swego czasu prezentacjÚ rozpoczynajÈcÈ siÚ slajdem przedstawionym na rysunku 3.1. Rysunek 3.1. TreĂÊ jest dla Google’a tym, czym mózgi dla zombie Podsumowuje ona, dlaczego treĂci zamieszczane na Twojej stronie internetowej sÈ takie waĝne. Kiedy ludzie wyruszajÈ na poszukiwania, chcesz, aby znaleěli wïaĂnie Ciebie. Na temat optymalizacji stron internetowych (SEO) powstaïo wiele ksiÈĝek, w dalszej czÚĂci powiemy nieco szerzej na ten temat. W skrócie moĝna jednak powiedzieÊ, ĝe im bardziej unikatowa jest zawartoĂÊ Twojej strony oraz im wiÚcej prowadzi do niej linków z innych stron internetowych (ang. inbound links), tym wyĝsza bÚdzie Twoja pozycja na liĂcie wyszukiwania. JeĂli Twoja firma zajmuje siÚ sprzedaĝÈ naturalnej karmy dla psów, Twoim celem jest znaleěÊ siÚ jak najbliĝej pierwszego miejsca wyników wyszukiwania kaĝdego, kto poszukuje „wegañskich smakoïyków dla czworonogów”. Rozdziaï 3. OryginalnoĂÊ wypïywa ze zrozumienia ...41... Zapytasz zapewne: „jak sprawiÊ, aby na innych stronach znalazïy siÚ linki kierujÈce do mojej witryny?”. Odpowiedě brzmi: generujÈc interesujÈce i istotne treĂci. Za kaĝdym razem, gdy ktoĂ w jakikolwiek sposób zamieszcza link do Twojej strony (np. w poĂwiÚconym Twojej firmie wpisie na blogu lub na Twitterze), Twoja pozycja w rankingu wyszukiwania roĂnie. JeĂli uda Ci siÚ nagraÊ wideo, na którego punkcie oszaleje kaĝdy, lub zostawisz na blogu wpis, o którym dyskutowaÊ bÚdÈ wszyscy, przekonasz siÚ, jak Twoja firma bÈdě produkty, które sprzedajesz, wÚdrujÈ w górÚ listy wyszukiwania. Wyĝsza pozycja w rankingu to zwiÚkszona liczba wizyt osób poszukujÈcych w internecie któregoĂ z oferowanych przez Ciebie produktów. „Nie chodzi tu tylko o wiÚkszÈ liczbÚ goĂci na stronie — mówi Jay Baer — tu chodzi o wiÚkszÈ liczbÚ goĂci, którzy nie majÈ twojej oferty gïÚboko w dupie”.1 Powrót do „dlaczego” i skok do „kto” Poniĝsze Êwiczenie pomoĝe Ci okreĂliÊ, dlaczego zamierzasz tworzyÊ kontent — tj. dotrzeÊ do odbiorców — oraz jakiego typu treĂci najlepiej wpasujÈ siÚ w ich potrzeby. 1. Do kogo usiïujesz dotrzeÊ? Na to pytanie musisz odpowiedzieÊ w pierwszej kolejnoĂci. Im bardziej za- wÚzisz interesujÈcÈ CiÚ grupÚ i im wiÚcej bÚdziesz w stanie podaÊ szczegóïów, tym lepiej. JeĂli Twoja odpowiedě brzmi „kaĝdego uĝytkownika internetu”, musisz mieÊ ĂwiadomoĂÊ, ĝe zarzucasz swojÈ sieÊ bardzo szeroko. Zapewne zïowisz mnóstwo ryb, czy jednak bÚdÈ to ryby tego gatunku, na którym naj- bardziej Ci zaleĝy? Oto dlaczego wiedza na temat docelowej grupy odbiorców bywa przydatna. 1 Cudzysïów wskazuje na to, ĝe sÈ to prawdziwe sïowa wypowiedziane przez Jaya. Zde- cydowaliĂmy siÚ nie modyfikowaÊ ich ani nie ïagodziÊ poprzez zastÈpienie asteryskiem czÚĂci znaków, gdyĝ w naszym mniemaniu byïoby to tchórzostwo. Z zasady staramy siÚ unikaÊ wulgaryzmów w kontencie biznesowym, jednak niekiedy pozwalajÈ one ubar- wiÊ wypowiedě, jak miaïo to miejsce w tym przypadku. JeĂli po przeczytaniu przyto- czonego tu cytatu byïeĂ zmuszony siÚgnÈÊ po sole trzeěwiÈce bÈdě w jakikolwiek spo- sób poczuïeĂ siÚ dotkniÚty, prosimy o wybaczenie. Skoro juĝ jednak jesteĂmy przy temacie, to dobry moment, aby zasugerowaÊ Ci nakreĂlenie wïasnych zasad dotyczÈ- cych uĝycia wulgaryzmów. JeĂli „robisz” w modnej branĝy, rzucone tu i ówdzie nie- parlamentarne sïowo moĝe dodaÊ treĂci pieprzu. Zasadniczo uwaĝamy jednak, ĝe eks- perymentowanie z tego rodzaju sïownictwem nie jest dla wszystkich. ...42... CzÚĂÊ I. Zasady tworzenia treĂci Zacznij od nakreĂlenia profilu idealnego klienta. W jakim jest wieku? Gdzie mieszka? Czym zajmuje siÚ zawodowo? W wielu przypadkach bÚdziesz zmuszony bawiÊ siÚ w zgadywanie, jeĂli jednak chcesz, aby Twoja firma roz- kwitaïa, powinieneĂ zachÚcaÊ zarówno siebie samego, jak i swoich podwïad- nych do myĂlenia tymi kategoriami. 2. Jakie strony odwiedzajÈ najchÚtniej? Aby ustaliÊ charakter stron, na których Twoich klienci spÚdzajÈ najwiÚcej czasu, nie musisz wcale wertowaÊ historii przeglÈdanych przez nich witryn ani wyników ich wyszukiwañ w Google. Jak tego dokonaÊ? IstniejÈ serwisy typu QuantCast.com, które w oparciu o dane demograficzne pozwalajÈ ustaliÊ preferencje osób spÚdzajÈcych czas w inter- necie. Racja, statystyki sÈ doĂÊ ogólne i anonimowe, jednak na poczÈtek to caïkiem dobre rozwiÈzanie. Moĝesz równieĝ zapytaÊ klientów bezpoĂrednio, osobiĂcie bÈdě za poĂred- nictwem internetu. JeĂli dysponujesz bazÈ danych swoich klientów (moĝesz jÈ stworzyÊ, np. rozsyïajÈc formularze e-mailem), rozwaĝ przeprowadzenie krót- kiej ankiety, w której zapytasz ich o piÚÊ najczÚĂciej odwiedzanych przez nich stron internetowych. Spróbuj uzyskaÊ od nich bardziej szczegóïowe informacje i dowiedz siÚ, czy sÈ obecni na portalach spoïecznoĂciowych typu Facebook, Twitter bÈdě LinkedIn. Czy korzystajÈ z najnowszych narzÚdzi i rozwiÈzañ internetowych? Czy odbierajÈ zamieszczone w sieci treĂci za pomocÈ formatu RSS (Real Simple Syndication)? Czy subskrybujÈ newslettery i blogi? Kilka tego typu prostych pytañ pozwoli Ci bïyskawicznie ustaliÊ, ja- kie strony cieszÈ siÚ najwiÚkszym zainteresowaniem Twoich klientów i „wy- czarowaÊ” treĂci, które znajdÈ uznanie w ich oczach. 3. W jaki sposób korzystajÈ z internetu? Czy surfujÈ po sieci na PC-ecie albo laptopie, czy raczej preferujÈ urzÈdzenia przenoĂne, np. smartfon? Na tÚ ostatniÈ grupÚ zwróÊ szczególnÈ uwagÚ. JeĂli bowiem Twoi klienci preferujÈ urzÈdzenia mobilne, cóĝ Ci po tym, ĝe stwo- rzysz najlepszy materiaï wideo na caïej planecie, skoro bÚdÈ oni mieli utrud- niony dostÚp do niego. PamiÚtaj równieĝ, ĝe jeĂli zamierzasz dotrzeÊ do klientów, którzy bÚdÈ od- wiedzaÊ TwojÈ stronÚ za poĂrednictwem komputerów sïuĝbowych, nie powi- nieneĂ stosowaÊ zbyt wielu wyrafinowanych wtyczek lub innych moduïów, które mogÈ zostaÊ zablokowane przez firmowy firewall. Prostota i skupienie na celu — oto czym powinieneĂ siÚ kierowaÊ. Rozdziaï 3. OryginalnoĂÊ wypïywa ze zrozumienia ...43... 4. Czego potrzebujÈ? Czy poszukujÈ rozrywki, informacji, wiedzy? Wszystkich wymienionych? Czy sÈ ciÈgle w biegu i zaleĝy im na najĂwieĝszych informacjach? Czy czas, którym dysponujÈ, pozwala im w spokoju smakowaÊ zamieszczony przez Cie- bie kontent, czy teĝ zmuszeni sÈ ograniczyÊ siÚ do chwytanych w locie „kÚsów”? Podobnie jak w przypadku kaĝdego innego typu treĂci masz bardzo „wÈskie okno” (wedïug niektórych raportów zaledwie 8 sekund), aby zainteresowaÊ osobÚ odwiedzajÈcÈ TwojÈ stronÚ, zanim przeniesie siÚ ona gdzie indziej. JeĂli zaciekawi jÈ nagïówek, kupiïeĂ sobie nieco czasu. Jedynym sposobem zaskarbienia sobie uwagi goĂci Twojej witryny jest dowiedzenie siÚ, czego potrzebujÈ. Nie obawiaj siÚ zadawaÊ pytañ: przeprowadě ankietÚ wĂród swoich goĂci i spróbuj ustaliÊ, jakiego typu treĂci powinny znaleěÊ siÚ na stronie w wiÚk- szej iloĂci. Daj im do wyboru 4 – 5 moĝliwoĂci i przekonaj siÚ, która z nich zyska najwiÚcej gïosów. Zapytaj ich równieĝ, jaki format prezentacji zawartoĂci odpowiada im najbardziej. Niewykluczone, ĝe niespodziewanie dla siebie odkryjesz, iĝ ĝyczÈ oni sobie wiÚcej tekstu, podczas gdy Ty caïÈ swojÈ energiÚ skupiaïeĂ na materiaïach wideo. Twórz treĂci, jakich ĝyczÈ sobie Twoi odbiorcy. Jakiej reakcji oczekujesz? Zgodnie z duchem trzeciej zasady tworzenia treĂci (Nabierz rozmachu) do- bra zawartoĂÊ zawsze ma jakiĂ cel, powstaje jako impuls majÈcy zainicjowaÊ okreĂlone dziaïanie. Czego oczekujesz od odbiorców swoich treĂci? Jakich za- chowañ siÚ spodziewasz? Czy chcesz, ĝeby dokonali zakupu? Zapisali siÚ do otrzymywania newslettera? Odwiedzili stronÚ Twojej firmy? DoïÈczyli do grona Twoich fanów na Facebooku? Zainteresowali siÚ wersjami demonstra- cyjnymi? WziÚli udziaï w webinarium? Zaangaĝowali CiÚ w roli konsultanta? KaĝdÈ treĂÊ, którÈ tworzysz, powinieneĂ postrzegaÊ w kategoriach czynnika pogïÚbiajÈcego Wasze wspólne relacje. 5. 6. Jakie treĂci opublikowaïeĂ do tej pory? SporzÈdě inwentarz treĂci, które aktualnie publikujesz, oraz tych udostÚp- nionych w przeszïoĂci. Nie pomijaj niczego: przyjrzyj siÚ swoim oldskulowym broszurom, drukowanym i publikowanym online newsletterom, komunikatom informacyjnym, zgromadzonym danym cyfrowym, taĂmom VHS, dawnym komunikatom dla klientów itd. Czy znajdziesz wĂród nich coĂ, co moĝesz zmodyfikowaÊ i ponownie wykorzystaÊ bÈdě — o czym powiemy wiÚcej w roz- dziale 5. — „wymyĂliÊ na nowo”? ...44... CzÚĂÊ I. Zasady tworzenia treĂci Czy wkurzajÈ CiÚ tego typu nieïatwe pytania? Spokojnie. Ich zadawanie nie jest byÊ moĝe tak ïatwe i nie daje tyle radoĂci, co tworzenie treĂci, jest to jednak waĝne i przydatne Êwiczenie, które opïaci Ci siÚ na dïuĝszÈ metÚ. Proponujemy nastÚpujÈcÈ zabawÚ: któregoĂ dnia, w porze lanczu, wyciÈgnij z teczki kilka bloczków samoprzylepnych karteluszków do notatek, skrzyknij swoich kole- gów, znajdě miejsce z biaïÈ ĂcianÈ, a nastÚpnie poproĂ kaĝdego z nich o wypisanie odpowiedzi na kaĝde z zadanych tu pytañ. Karteczki z odpowiedziami przykle- jaj pod kaĝdym z nagïówków. Po upïywie ustalonego wczeĂniej czasu przerwijcie Êwiczenie i przyjrzyjcie siÚ odpowiedziom. OdrzuÊ te, które nie zyskaïy niczyjej aprobaty. Pozostaïe bÚdÈ caïkiem niezïym materiaïem wyjĂciowym. W poszukiwaniu wskaěnika, czyli jak zmierzyÊ sukces? Przed rozpoczÚciem jakiejkolwiek kampanii bÈdě inicjatywy powinieneĂ zadaÊ sobie jedno proste pytanie: jak zmierzymy nasz sukces? Z pewnoĂciÈ zawsze znajdzie siÚ ktoĂ, kto uzna to pytanie za banalne, wszak jest to tylko kwestia liczb. O jakich jednak liczbach mówimy? Wspóïczesne media internetowe pozwalajÈ kontrolowaÊ siÚ i ĂledziÊ jak ĝadne inne przedtem. Pomimo to nie jesteĂ w stanie kontrolowaÊ wszystkiego. Naturalnym jest zatem pytanie, w jaki sposób zmierzyÊ sukces? MiarÈ sukcesu moĝe byÊ: „ wytworzenie szumu wokóï Twojej marki i sprowokowanie dyskusji na jej temat w internecie; „ rozpowszechnianie przez odbiorców udostÚpnionego przez nas materiaïu wideo na zasadzie marketingu wirusowego; „ to, ĝe liderzy opinii lub sïawy internetu mówiÈ o nas w pozytywnym Ăwietle. Problem polega na tym, ĝe ĝaden z nakreĂlonych powyĝej celów nie jest wy- mierny. Konieczne staje siÚ ich przeformuïowanie. Znacznie lepiej prezentujÈ siÚ w nastÚpujÈcym ksztaïcie: „ co najmniej 100 nowych wzmianek w internecie o naszym nowym produkcie; Rozdziaï 3. OryginalnoĂÊ wypïywa ze zrozumienia ...45... „ powyĝej 10 tysiÚcy odtworzeñ naszego wideo na wszystkich platformach udostÚpniania; „ pozyskanie 10 blogerów piszÈcych o nas pozytywnie. Czy zauwaĝasz róĝnicÚ? Cele zaprezentowane na pierwszej liĂcie sÈ mgliste i su- biektywne, tymczasem zestaw drugi jest jasny, a Ty sam doskonale wiesz, kiedy wy- peïnisz poszczególne zaïoĝenia. Nie ma tu miejsca na niedomówienia. JeĂli chcesz mieÊ peïnÈ kontrolÚ nad realizacjÈ swojego projektu i móc precyzyjnie okreĂliÊ skalÚ sukcesu (bÈdě niepowodzenia), powinieneĂ stosowaÊ miarÚ tego wïaĂnie typu. Oto w jaki sposób moĝesz zmierzyÊ popularnoĂÊ, jakÈ cieszÈ siÚ okreĂlone for- maty treĂci: Blogi „ Subskrybenci — liczba osób, które zapisaïy siÚ do otrzymywania automa- tycznych powiadomieñ o nowych wpisach na Twoim blogu za poĂrednic- twem kanaïu RSS lub poczty elektronicznej. „ Linki zwrotne — liczba stron, na których znajdujÈ siÚ linki do Twojego bloga. WiÚkszoĂÊ wyszukiwarek (m.in. Google, Bing, Yahoo!) jest wyposaĝona w funkcjÚ wyĂwietlania tego wskaěnika. „ Komentarze — jak duĝy ruch panuje w dziale komentarzy na Twoim blogu? To znakomita miara stopnia zaangaĝowania Twoich odbiorców. „ Uznanie ze strony uĝytkowników — jak wiele osób potwierdziïo wartoĂÊ zamieszczonych przez Ciebie treĂci, dodajÈc do nich przycisk „LubiÚ to”, „tweetujÈc” na ich temat bÈdě w jakikolwiek inny sposób udostÚpniajÈc je poprzez kanaïy spoïecznoĂciowe? ZdjÚcia i wideo „ Odsïony — wszystkie serwisy oferujÈce usïugÚ hostingu zdjÚÊ i plików wideo oferujÈ usïugÚ wyĂwietlania liczby odsïon. JeĂli udostÚpniasz treĂci na kilku platformach, powinieneĂ zsumowaÊ podawane przez nich liczby bÈdě sko- rzystaÊ z usïug serwisów takich jak TubeMogul, które wykonajÈ tÚ pracÚ za Ciebie (przy okazji: za poĂrednictwem TubeMogul moĝesz publikowaÊ swoje materiaïy wideo w kilku najwiÚkszych serwisach). ...46... CzÚĂÊ I. Zasady tworzenia treĂci „ „LubiÚ to”, kciuk w górÚ i ulubione — podobnie jak w przypadku blogów wiÚk- szoĂÊ serwisów umoĝliwia uĝytkownikom wyraĝenie swojej pozytywnej opinii na temat zamieszczonych tam treĂci (np. przycisk „LubiÚ to” w portalu spo- ïecznoĂciowym Facebook bÈdě moĝliwoĂÊ dodania danego materiaïu wideo do zakïadki „Ulubione”). Webinaria „ Liczba rejestracji i uczestników — jak wiele osób zadaïo sobie trud wypeïnienia formularza rejestracyjnego? Jak wiele z nich rzeczywiĂcie pojawiïo siÚ w wy- znaczonym terminie i wziÚïo udziaï w spotkaniu? Jak wiele z nich obejrzaïo je póěniej na ĝÈdanie? Ebooki i raporty „ Liczba pobrañ — jak wielu odwiedzajÈcych TwojÈ witrynÚ pobraïo zamiesz- czonÈ na niej kopiÚ Twojego ebooka lub raportu? Oprócz posiadania ĂwiadomoĂci wïasnych celów i wiedzy na temat potencjalnych odbiorców równie waĝne jest poczucie wyjÈtkowoĂci wïasnej firmy. W ten oto sposób przechodzimy do kolejnego rozdziaïu, „Kim jesteĂ?”
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Treść jest kluczowa. Jak tworzyć powalające blogi, podkasty, wideo, e-booki, webinaria (i inne)
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: