Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00115 010774 10754454 na godz. na dobę w sumie
Trwały zarząd nieruchomości publicznych - ebook/pdf
Trwały zarząd nieruchomości publicznych - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 368
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-1305-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

 

„Trwały zarząd nieruchomości publicznych” to pierwsze całościowe opracowanie tej – jednej z podstawowych – instytucji prawa gospodarowania nieruchomościami publicznymi. Trwały zarząd stanowi podstawowe narzędzie instytucjonalne korzystania z nieruchomości publicznych przez jednostki publiczne bez osobowości prawnej. Opracowanie wskazuje najważniejsze, często kontrowersyjne, elementy konstrukcyjne instytucji zarządu, jak również obejmuje analizę szczegółowych rozwiązań ustawowych w tym zakresie. Autor analizuje i komentuje instytucję zarządu również w jej ujęciu historycznym (z perspektywy jej ewolucji i przy uwzględnieniu historycznych stanów prawnych) oraz odnosi się do obecnie występujących jej podtypów „branżowych”. Opracowanie skierowane jest nie tylko do teoretyków prawa administracyjnego, ale również, a może przede wszystkim, do praktyków, uzupełniając lukę w literaturze prawniczej w tym obszarze.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE TRWAŁY ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI PUBLICZNYCH ANDRZEJ CHEŁCHOWSKI Ś Ą Ł Ł ł Wydawnictwo C. H. Beck MONOGRAFIE PRAWNICZE ANDRZEJ CHE£CHOWSKI · TRWA£Y ZARZ¥D NIERUCHOMOŒCI PUBLICZNYCH Polecamy nasze publikacje z tej serii: Jerzy Lachowski WARUNKOWE ZWOLNIENIE Z RESZTY KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI Tomasz Roman Smus SPEŁNIANIE ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH ZA POMOCĄ PIENIĄDZA ELEKTRONICZNEGO Michał Kuliński REGULACJE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ W ROZWOJU SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO UNII EUROPEJSKIEJ Przemysław Drapała PROWADZENIE CUDZYCH SPRAW BEZ ZLECENIA. KONSTRUKCJA PRAWNA Wojciech Sawczyn ŚRODKI DYSCYPLINOWANIA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ W PRAWIE O POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI Michał Behnke, Marcin Pchałek POSTĘPOWANIE W SPRAWIE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO W PRAWIE POLSKIM I UE Małgorzata Frysztak NADZÓR BANKOWY W PRAKTYCE. FUNKCJONOWANIE NADZORU Z PERSPEKTYWY SPORÓW SĄDOWYCH www.sklep.beck.pl TRWA£Y ZARZ¥D NIERUCHOMOŒCI PUBLICZNYCH ANDRZEJ CHE£CHOWSKI Redakcja: Aleksandra Dróżdż Publikacja dofinansowana przez Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych Miller, Canfield, W. Babicki, A. Chełchowski i Wspólnicy sp.k. ã Wydawnictwo C. H. Beck 2010 Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-1305-4 Spis treści Wykaz skrótów............................................................................................................XIII Wykaz literatury........................................................................................................XII Wstęp................................................................................................................................. 1 Rozdział I. Ewolucja instytucji zarządu....................................................... 19 §.1..Formy.dysponowania.nieruchomościami.publicznymi.na. rzecz.jednostek.bez.osobowości.prawnej.w.dwudziestoleciu. międzywojennym....................................................................................... 19 §.2..Zarząd.jako.forma.udostępniania.nieruchomości.. państwowym.jednostkom.organizacyjnym.w.PRL........................ 22 I.. Uwagi.wstępne................................................................................ 22 . II.. Zasada.jednolitej.własności.państwowej............................... 25 . III...Zarząd.jako.forma.realizacji.zasady.jednolitej.. . własności.państwowej.................................................................. 29 1...Uwagi.wstępne......................................................................... 29 2...Funkcja.i.istota.zarządu......................................................... 32 3...Brak.charakteru.„prawa.podmiotowego”....................... 32 4...Przekształcenia.terminologiczne.w.zakresie.. zarządu.w.okresie.PRL........................................................... 34 5...Administracyjnoprawny.i.cywilnoprawny.. charakter.zarządu.................................................................... 35 6...Niejednolitość.historyczna.zarządu.................................. 38 I.. Podsumowanie.–.treść.zarządu.w.PRL................................... 39 §.3..Projekty.regulacji.dotyczących.statusu.prawnego.i.organizacji.SP..... . 42 Rozdział II. Trwały zarząd według ustawy o gospodarce . nieruchomościami.......................................................................................... 47 §.1..Cel.trwałego.zarządu.................................................................................. 48 §.2..Okres.trwałego.zarządu............................................................................. 49 §.3..Przedmiot.zarządu....................................................................................... 51 I...Zarząd.na.prawie.użytkowania.wieczystego....................... 52 II...Zarząd.na.udziale.we.współwłasności.................................... 53 . . 1...Zarząd.na.udziale.we.współwłasności.–.stany.. prawne.po.2004.r..................................................................... 53  Spis treści 2...Zarząd.na.udziale.we.współwłasności.. –.historyczne.stany.prawne.(przed.2004.r.).................. 54 III...Współzarząd...................................................................................... 62 . 1...Możliwość.ustanowienia.współzarządu.–.stany.. prawne.po.2004.r..................................................................... 62 2...Możliwość.ustanowienia.współzarządu.. –.historyczne.stany.prawne.(przed.2004.r.).................. 62 A...Współzarząd.na.„całej”.nieruchomości...................... 63 B...Współzarząd.na.udziale.we.współwłasności............ 69 I...Nieruchomość.lokalowa.............................................................. 72 §.4..Zakres.podmiotowy.zarządu................................................................... 72 §.5..Powstanie.trwałego.zarządu.na.podstawie.decyzji. . administracyjnej......................................................................................... 77 I...Uwagi.wstępne................................................................................ 77 . II...Organy.właściwe............................................................................. 77 . III...Wniosek.przyszłego.zarządcy.................................................... 78 . I...Decyzja.o.ustanowieniu.zarządu.............................................. 79 . . ...Zarząd.dla.wybranych.urzędów.państwowych.................. 81 . I...Objęcie.nieruchomości.przez.zarządcę................................. 81 §.6..Powstanie.trwałego.zarządu.z.mocy.prawa.w.drodze.nabycia.. nieruchomości............................................................................................. 82 I...Uwagi.wstępne................................................................................ 82 . II...Nabycie.zarządu.ex lege.w.odniesieniu.do.wszystkich.. . typów.nieruchomości................................................................... 83 . III...Nabycie.zarządu ex lege.w.odniesieniu.do.każdego.. trybu.nabycia.nieruchomości.................................................... 84 I...Umocowanie.jednostki.organizacyjnej.................................. 85 . . ...Brak.konieczności.zgody.organów.......................................... 90 . I...Zdolność.jednostek.do.nabywania.nieruchomości........... 90 . II...Nabycie.ex lege................................................................................. 91 .III.. Opłaty.................................................................................................. 91 . IX...Okres.zarządu................................................................................... 92 . X...Wydanie.nieruchomości.............................................................. 92 §.7..Treść.zarządu,.prawa.i.obowiązki.zarządcy....................................... 93 §.8..Uprawnienia.zarządcy............................................................................... 95 I...Uwagi.wstępne................................................................................ 95 II...Korzystanie.z.nieruchomości.w.celu.prowadzenia.. . . działalności.należącej.do.zakresu.działania.jednostki..... 97 III...Uprawnienia.co.do.zabudowy................................................... 97 I...Rola.organu.nadzorującego......................................................... 99 . . I Spis treści ...Atrybuty.właścicielskie................................................................100 . . I...Czynności.zwykłego.zarządu.i.przekraczające.. ten.zakres...........................................................................................102 . II...Ochrona.prawa.zarządu...............................................................103 .III...Uprawnienia.w.stosunkach.wewnętrznych.. i.zewnętrznych................................................................................104 IX...Uprawnienia.podobne.do.posiadacza.samoistnego..........105 . . X...Uprawnienia.materialnoprawne.i.uprawnienia.. procesowe.........................................................................................106 . XI...Uprawnienia.wynikające.z.porównania.. z.użytkowaniem..............................................................................106 . XII..Uprawnienia.a.kompetencje.......................................................106 §.9..Obowiązki.zarządcy....................................................................................107 I...Uwagi.wstępne................................................................................107 II...Obowiązki,.których.naruszenie.powoduje. . . wygaśnięcie.zarządu......................................................................108 . . III...Obowiązki.wynikające.z.przepisów.KC.. o.użytkowaniu.................................................................................109 I...Obowiązki.finansowe................................................................... 110 1...Opłaty.roczne............................................................................ 110 A...Uwagi.wstępne.................................................................... 110 B...Wyłączenia............................................................................ 111 C...Wysokość.opłaty.i.sposób.jej.ustalenia....................... 111 D...Bonifikaty.............................................................................. 113 E...Opłaty.za.nieruchomości.udostępnione.. osobom.trzecim.................................................................... 114 F...Podwyższenie.opłat............................................................ 115 G...Roczna.aktualizacja.wysokości.opłat.......................... 115 H...Brak.opłat.za.budynki....................................................... 116 I...Opłaty.przy.nabyciu.zarządu.z.mocy.praw.. w.trybie.art..17.GospNierU.............................................. 116 2...Opłaty.dodatkowe................................................................... 117 3...Podatki.i.opłaty.publiczne.................................................... 118 §.10..Przekazanie.zarządu.................................................................................119 I...Uwagi.wstępne,.tryb.i.elementy.rozstrzygnięcia............... 119 II...Brak.kontynuacji.dotychczasowego.zarządu.......................121 III...Brak.możliwości.umownego.przeniesienia.zarządu..........122 I...Rozliczenie.nakładów...................................................................125 ...Protokół.zdawczo-odbiorczy......................................................127 §.11..Udostępnianie.nieruchomości.osobom.trzecim...........................127 I...Uwagi.wstępne................................................................................127 . . . . . . II Spis treści II...Zgody.konieczne.do.udostępnienia.nieruchomości.........130 1..Zgoda.organu.nadzorującego.i.właściwego.organu....130 2...Zawiadomienie.organu.nadzorującego.. i.właściwego.organu...............................................................130 3...Zgody.w.zakresie.udostępniania.nieruchomości.. organów.naczelnych.i.centralnych,.o.których.. mowa.w.art..60.GospNierU.................................................. 131 4...Nieruchomości.oddane.w.trwały.zarząd.. ministerstwom,.urzędom.centralnym.i.urzędom. wojewódzkim............................................................................132 . III...Szczegółowe.elementy.treści.umowy.wynikające.. z.ustawy.o.gospodarce.nieruchomościami..........................133 I...Wypowiedzenie.umów.................................................................134 . ...Rozliczenie.nakładów.osoby.trzeciej......................................140 . . I..Przetargowy.tryb.zawierania.umowy.....................................140 §.12..Reprezentacja.zarządcy...........................................................................141 I...Uwagi.wstępne................................................................................ 141 II...Reprezentacja.jednostek.państwowych................................. 141 III...Reprezentacja.jednostek.samorządowych............................142 I...Zarząd.a.pełnomocnictwo.......................................................... 143 ...Zakres.umocowania....................................................................... 145 §.13..Wygaśnięcie.zarządu................................................................................149 I...Uwagi.ogólne,.sposoby.wygaśnięcia.zarządu...................... 149 II...Wygaśnięcie.zarządu.wskutek.upływu.czasu...................... 150 III...Wygaśnięcie.zarządu.w.wyniku.wydania.decyzji. . . . . . . . . administracyjnej.z.urzędu.(art..46.ust..2.GospNierU)...... 153 . . I...Wygaśnięcie.zarządu.w.wyniku.wydania.decyzji. administracyjnej.na.wniosek.(art..47.GospNierU)............ 158 1...Zbędność.nieruchomości..................................................... 158 2...Przenoszenie.zarządu.............................................................162 ...Likwidacja.jednostki.organizacyjnej.–.zarządcy.. stosownie.do.art..49.ust..1.GospNierU...................................162 . I...Wygaśnięcie.z.mocy.prawa,.decyzja.o.zwrocie.. wywłaszczonej.nieruchomości.zgodnie.z.art..138. GospNierU.........................................................................................164 . II...Rozliczenie.nakładów.w.przypadku.wygaśnięcia.. zarządu................................................................................................165 Rozdział III. Zarząd państwowymi nieruchomościami rolnymi i zarząd na podstawie innych przepisów....................... 167 §.1..Zarząd.nieruchomościami.rolnymi.......................................................167 I...Uwagi.wstępne................................................................................ 167 . III Spis treści . II...Powstanie.trwałego.zarządu.nieruchomości.rolnych,.. jego.podmioty,.cel.i.okres............................................................168 1...Podmioty.trwałego.zarządu.i.jego.powstanie...............168 2...Cel.trwałego.zarządu..............................................................177 3...Okres.trwałego.zarządu........................................................ 178 4...Przedmiot.zarządu................................................................... 179 III...Uprawnienia.zarządcy..................................................................180 I...Obowiązki.zarządcy....................................................................... 181 1...Uwagi.wstępne......................................................................... 181 2...Obowiązki.co.do.sposobu.wykorzystania.. . . nieruchomości.......................................................................... 181 3...Obowiązki.finansowe............................................................182 A...Wysokość.i.sposób.uiszczania.opłat............................182 B...Zwolnienia.............................................................................183 C...Inne.finansowe.obciążenia.publiczne........................186 ...Udostępnianie.nieruchomości.osobom.trzecim................187 . I...Przenoszenie.zarządu.........................................................................192 II...Powstanie.zarządu.z.mocy.samego.prawa.–.wskutek.. nabycia.nieruchomości................................................................199 .III..Wygaśnięcie.zarządu......................................................................204 1...Forma.prawna...........................................................................204 2...Przesłanki.wygaśnięcia.zarządu.........................................205 A...Upływ.czasu..........................................................................207 B...Zbędność.nieruchomości................................................209 C...Wykonywanie.zarządu.niezgodnie.z.zasadami...... prawidłowej.gospodarki................................................... 211 D...Niezgodność.z.planem......................................................212 3...Wygaśnięcie.zarządu.jednostek.specjalnych................. 213 4...Wygaśnięcie.zarządu.powstałego.przed.ustawą. o.gospodarowaniu.nieruchomościami.rolnymi.. Skarbu.Państwa......................................................................... 214 5...Wygaśnięcie.zarządu.powstałego.wskutek.nabycia. nieruchomości.......................................................................... 214 6...Zwrot.mienia............................................................................. 215 IX...Uwagi.końcowe............................................................................... 215 §.2..Zarząd.gruntami.leśnymi..........................................................................216 . . . . . . I...Uwagi.wstępne.i.natura.zarządu.nieruchomościami.. leśnymi................................................................................................ 216 II...Przedmiot.i.zakres.zarządu......................................................... 217 III...Podmiot.zarządu............................................................................. 218 I...Powstanie.zarządu.......................................................................... 219 ...Okres.zarządu...................................................................................220 IX Spis treści . I...Odpłatność........................................................................................220 . II.. .Udostępnianie.nieruchomości.osobom.trzecim...............221 .III..Reprezentacja.SP/Lasów.Państwowych.wobec.osób.. trzecich...............................................................................................222 IX...Przekazywanie.zarządu.nieruchomościami.leśnymi........222 . . X...Szczególne.uprawnienia..............................................................223 §.3..Zarząd.gruntami.drogowymi..................................................................225 . I...Uwagi.wstępne.i.natura.trwałego.zarządu.. drogowego.........................................................................................225 II...Przedmiot.zarządu..........................................................................227 . III...Podmiot.zarządu.............................................................................227 . I...Powstanie.zarządu..........................................................................228 . ...Okres.zarządu...................................................................................229 . . I...Odpłatność........................................................................................229 . II...Udostępnianie.nieruchomości.osobom.trzecim................229 .III..Przekazywanie.zarządu.drogowego.........................................230 IX..Szczególne.uprawnienia...............................................................232 . §.4..Zarząd.gruntami.wodnymi.......................................................................232 Rozdział IV. Natura prawna zarządu..............................................................237 §.1..Uwagi.wstępne..............................................................................................237 §.2..Zarząd.jako.prawo.podmiotowe............................................................238 . . I...Próba.kwalifikacji.zarządu.jako.cywilnego.prawa. podmiotowego.................................................................................239 II...Próba.przypisania.zarządcy.podmiotowości. cywilnoprawnej..............................................................................244 1...Pozorna.podmiotowość.cywilnoprawna.zarządcy.....244 2...Brak.możliwości.zastosowania.koncepcji.ułomnej. osobowości.prawnej.zarządcy............................................249 A...Uwagi.wstępne....................................................................249 B...Poglądy.nie.akceptujące.koncepcji.ułomnych.. osób.prawnych.prezentowane.przed.zmianą.KC.. z.2003.r....................................................................................249 C...Poglądy.akceptujące.koncepcję.ułomnych.osób.. prawnych.prezentowane.przed.zmianą.. KC.z.2003.r.............................................................................253 D...Pośrednie.wprowadzenie.koncepcji.ułomnych.. osób.prawnych.do.KC.w.2003.r.....................................258 E...Wpływ.ewolucji.koncepcji.ułomnych.osób.. prawnych.na.wyjaśnienie.statusu.prawnego.. zarządcy...................................................................................262 X Spis treści . III...Podmiotowość.publicznoprawna.zarządcy.–.zarząd.. . . jako.publicznoprawne.prawo.podmiotowe.........................265 §.3..Zarząd.jako.termin.techniczny...............................................................271 §.4..Pozycja.zarządcy.w.stosunkach.z.osobami.trzecimi......................277 I...Stosunki.z.osobami.trzecimi......................................................277 II...Spory.z.udziałem.zarządcy..........................................................279 §.5..Ochrona.przed.naruszaniem.zarządu..................................................280 I...Uwagi.wstępne................................................................................280 II...Naruszenia.z.zewnątrz..................................................................280 III...Naruszenia.z.wewnątrz.organizacji.macierzystej.. . . . zarządcy..............................................................................................281 1...Naruszenie.przez.jednostkę.nie.nadrzędną...................282 2...Naruszenie.przez.jednostkę.nadrzędną..........................285 §.6..Zarząd.a.użytkowanie.................................................................................286 §.7..Zarząd.jako.wykonywanie.cudzej.własności.....................................287 I...Uwagi.wstępne................................................................................287 II...Zarząd.a.pełnomocnictwo..........................................................288 III...Zarząd.a.powiernictwo................................................................289 §.8..Wnioski,.próba.zdefiniowania.zarządu...............................................293 I...Przegląd.istniejących.prób.definicji.zarządu.......................293 II...Analiza.systemowa.pojęcia.zarządu,.proponowane.. . . . . . elementy.definicji.zarządu..........................................................296 1...Uwagi.wstępne.........................................................................296 2...Wewnątrzorganizacyjny.charakter.zarządu..................301 3...Sui generis.podmiotowość.–.podmiotowość.. wewnętrzna...............................................................................304 4...Zarząd.jako.kompleks.uprawnień,.kompetencji.. i.obowiązków............................................................................306 5...Zarząd.jako.„sposób.na.posiadanie”..................................306 §.9..Jednolitość.instytucji.zarządu.................................................................307 I...Uwagi.wstępne................................................................................307 II...Zarząd.ujmowany.historycznie.................................................308 III...Zarząd.na.podstawie.regulacji.szczególnych....................... 310 I...Zarząd.nieruchomości.SP.i.zarząd.jednostek.. . . . . samorządu.terytorialnego........................................................... 310 §.10..Alternatywne.formy.zorganizowania.zarządzania.mieniem. nieruchomym............................................................................................... 311 I...Uwagi.wstępne,.dostępne.modele.prawno-organizacyjne.... 311 . 1...Model.odrębności.podmiotowej.jednostek................... 312 XI Spis treści 2...Model.pełnego.podporządkowania.wewnętrznego. jednostki.właścicielowi.bez.żadnych.uprawnień.. (czy.nawet.quasi-uprawnień).do.nieruchomości....... 314 3...Model.obecny.oparty.na.quasi-wyodrębnieniu. jednostek.oraz.na.zarządzie.stanowiącym.. podstawę.wykorzystywania.powierzonych. jednostce.nieruchomości..................................................... 315 4...Model.mieszany.–.dekoncentracja.na.poziomie.. krajowym.i.pełnomocnictwa.............................................. 316 . II...Wnioski.płynące.z.porównania.trwałego.zarządu.. z.alternatywnymi.formami.zorganizowania.. zarządzania.nieruchomościami.–.ocena.zasadności.. istnienia.instytucji.zarządu......................................................... 317 Rozdział V. Zakończenie........................................................................................ 319 Indeks rzeczowy........................................................................................................337 XII Wykaz skrótów 1. Źródła prawa DrPublU.................................. ustawa. z. 21.3.1985. r.. o. drogach. publicznych.. (t.j..Dz.U..z.2007.r..Nr.19,.poz..115.ze.zm.) GospGruntU ...................... ustawa z 29.4.1985 r. o gospodarce grunta- mi i wywłaszczaniu nieruchomości (t.j. Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.) GospNierRSPU..................... ustawa.z.19.10.1991.r..o.gospodarowaniu.nieru- chomościami.rolnymi.Skarbu.Państwa.(t.j..Dz.U.. z.2007.r..Nr.231,.poz..1700.ze.zm.) GospNierU............................. ustawa.z.21.8.1997.r..o.gospodarce.nierucho- mościami.(t.j..Dz.U..z.2004.r..Nr.261,.poz..2603. ze.zm.) KC............................................. ustawa.z.23.4.1964.r..–.Kodeks.cywilny.(Dz.U.. KH ........................................ Nr.16,.poz..93.ze.zm.) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy (Dz.U. Nr 57, poz. 502 ze zm.) Konstytucja.PRL................... Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.22.7.1952.r.. (t.j..Dz.U..z.1976.r..Nr.7,.poz..36.ze.zm.) Konstytucja.RP...................... Konstytucja.Rzeczypospolitej.Polskiej.z.2.4.1997.r.. (Dz.U..Nr.78,.poz..483.ze.sprost..i.ze.zm.) KPA........................................... ustawa.z.14.6.1960.r..–.Kodeks.postępowania. administracyjnego. (t.j.. Dz.U.. z. 2000. r.. Nr. 98,. poz..1071.ze.zm.) KPC.......................................... ustawa.z.17.11.1964.r..–.Kodeks.postępowania. cywilnego.(Dz.U..Nr.43,.poz..296.ze.zm.) KPKan..................................... Kodeks.Prawa.Kanonicznego.z.25.1.1983.r. KSH........................................... ustawa.z.15.9.2000.r..–.Kodeks.spółek.handlo- wych.(Dz.U..Nr.94,.poz..1037.ze.zm.) LasU.......................................... ustawa.z.28.9.1991.r..o.lasach.(t.j..Dz.U..z.2005.r.. Nr.45,.poz..435.ze.zm.) PrBud....................................... ustawa.z.7.7.1994.r..–.Prawo.budowlane.(t.j..Dz.U.. z.2006.r..Nr.156,.poz..1118.ze.zm.) PrWod...................................... ustawa.z.18.7.2001.r..–.Prawo.wodne.(t.j..Dz.U.. z.2005.r..Nr.239,.poz..2019.ze.zm.) XIIIXIII Wykaz skrótów SamGmU................................. ustawa. z. 8.3.1990. r.. o. samorządzie. gminnym.. (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1591.ze.zm.) SamPowU............................... ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.powiatowym. (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1592.ze.zm.) SamWojU................................ ustawa.z.5.6.1998.r..o.samorządzie.województwa. (t.j..Dz.U..z.2001.r..Nr.142,.poz..1590.ze.zm.) SystOśwU............................... ustawa.z.7.9.1991.r..o.systemie.oświaty.(t.j..Dz.U.. z.2004.r..Nr.256,.poz..2572.ze.zm.) 2. Organy i instytucje ANR.......................................... Agencja.Nieruchomości.Rolnych NSA........................................... Naczelny.Sąd.Administracyjny RIO........................................... Regionalna.Izba.Obrachunkowa SA.............................................. SN.............................................. SP............................................... Sąd.Apelacyjny Sąd.Najwyższy Skarb.Państwa 3. Publikatory i czasopisma Dz.U.......................................... Dziennik.Ustaw KPP........................................... Kwartalnik.Prawa.Prywatnego MoPod..................................... Monitor.Podatkowy NP............................................. Nowe.Prawo ONSA....................................... Orzecznictwo.Naczelnego.Sądu.Administracyj- nego OSA........................................... Orzecznictwo.Sądów.Apelacyjnych OSN.......................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego OSNC....................................... Orzecznictwo.Sądu.Najwyższego.Izba.Cywilna OSNP........................................ Orzecznictwo. Sądu. Najwyższego. Izba. Pracy. i.Ubezpieczeń.Społecznych OSP........................................... Orzecznictwo.Sądów.Polskich OSS........................................... Orzecznictwo.w.Sprawach.Samorządowych PG............................................. Prawo.Gospodarcze PiP............................................. Państwo.i.Prawo Pr..Bank................................... Prawo.Bankowe PS............................................... Przegląd.Sądowy PUG.......................................... Przegląd.Ustawodawstwa.Gospodarczego Rej............................................. Rejent Rzeczp..................................... Rzeczpospolita ST.............................................. Wok.......................................... Wokanda Samorząd.Terytorialny XI Wykaz skrótów Zb..Orz.................................... Zbiór..Orzeczeń Zb.Urz...................................... Zbiór.Urzędowy.Orzeczeń.Sądu.Najwyższego 4. Inne artykuł art.............................................. ds............................................... do.spraw n................................................. następny niepubl.................................... niepublikowane. np.............................................. np.. Nr.............................................. numer. orz............................................. orzeczenie pkt............................................. punkt. por............................................ porównaj. poz............................................ pozycja. ze.zm........................................ s.................................................. t.................................................. tab............................................. tj................................................. t.j................................................ tzn............................................. tzw............................................ ust............................................. ustęp. w................................................ wiek. ww............................................ wyżej.wymieniony z.o.o.......................................... zd............................................... ze.zmianami strona tom tabela. to.jest tekst.jednolity to.znaczy. tak.zwany. z.ograniczoną.odpowiedzialnością. zdanie X Wykaz literatury A. Agopszowicz,. Przejęcie. przez. gminy. mienia. państwowego,. ST. 1991,. Nr.1–2; tenże,.Własność.komunalna.–.publiczna.czy.prywatna?,.ST.1991,.Nr.11–12; C. Banasiński,.P. Czechowski,.Komentarz.do.ustawy.o.gospodarowaniu.nieru- chomościami.rolnymi.SP.oraz.o.zmianie.niektórych.ustaw.wraz.z.tekstami. przepisów.wykonawczych.i.wzorami.umów,.Warszawa.1992; J. Bardach,.B. Leśniodorski,.M. Pietrzak,.Historia.ustroju.i.prawa.polskiego,. Warszawa.1993; M. Bednarek,.Przeobrażenia.stosunków.własnościowych.a.problemy.legisla- cyjne,.PiP.1992,.z..5; tenże,.Przemiany.własności.w.Polsce..Podstawowe.koncepcje.i.konstrukcje. normatywne,.Warszawa.1994; G. Bieniek,.Przegląd.orzecznictwa.SN.do.postanowienia.SN,.I.CRN.24/95,. (OSNC.1995,.Nr.7–8,.poz..117),.Glosa.1998,.Nr.10; tenże,.Reprezentacja.SP.i.jednostek.samorządu.terytorialnego.w.postępowa- niu.cywilnym,.Warszawa.2002; G. Bieniek,.A. Hopfer,.Z. Marmaj,.E. Mzyk,.R. Źróbek,.Komentarz.do.ustawy. o.gospodarce.nieruchomościami,.t..I,.Zielona.Góra.2000; G. Bieniek,.Z. Marmaj,.Gospodarka.gruntami.i.wywłaszczanie.nieruchomości.. Komentarz.i.orzecznictwo.TK,.SN.i.NSA,.Warszawa–Zielona.Góra.1994; ciż,.Problematyka.uwłaszczeń.w.świetle.orzecznictwa.Trybunału.Konsty- tucyjnego,.Sądu.Najwyższego.i.Naczelnego.Sądu.Administracyjnego,.War- szawa–Zielona.Góra.1993; G. Bieniek,.S. Rudnicki,.Nieruchomości..Problematyka.prawna,.Warszawa. 2004; M. Błażejczyk,.Zapobieganie.ekstensywnemu.użytkowaniu.gruntów.rolnych,. Warszawa.1971; J. Boć,.A. Błaś,.w:.J. Boć.(red.),.Prawo.administracyjne,.Wrocław.1997; K. Brozi,.L. Winiarski,.Czy.„własność.ogólnospołeczna”.jest.„własnością”?,. SF.1980,.Nr.7; P. Buczkowski,.Uwagi.o.socjalistycznych.formach.własności,.SF.1980,.Nr.7; S. Buczkowski,.Rola.prawa.cywilnego.w.uspołecznionym.układzie.gospodarki. narodowej.(Studium.prawno-ekonomiczne),.Lublin.1960,.Annales.UMCS,. sectio.G,.vol..I,.2; R. Budzinowski,.Koncepcja.gospodarstwa.rolnego.w.prawie.rolnym,.Poznań. 1992; tenże,.Przymusowe.przejmowanie.nieruchomości.rolnych,.Warszawa–Poznań. 1985; XIIXII Wykaz literatury R. Chalimoniuk,.Uwagi.o.granicach.prawa.cywilnego,.ST.1991,.Nr.11–12; P. Chmielnicki,.Zasady.reprezentacji.jednostek.samorządu.terytorialnego. w.obrocie.cywilnym,.ST.1999,.Nr.12; A. Cisek,.Skutki.reformy.ustrojowej.państwa.w.zakresie.gospodarki.nierucho- mościami.stanowiącymi.własność.jednostek.samorządu.terytorialnego,.. Rej..1999,.Nr.2.(94); Z. Czarnik,.Zarząd.jako.forma.korzystania.z.nieruchomości.stanowiącej.włas- ność.państwa.lub.gminy,.ST.1994,.Nr.4; P. Czechowski,.M. Korzycka-Iwanow,.S. Prutis,.A. Stelmachowski,.Polskie.pra- wo.rolne.na.tle.ustawodawstwa.Unii.Europejskiej,.Warszawa.1994; P. Czechowski,.S. Prutis,.Grunty.rolne:.problemy.prawno.organizacyjne,. Warszawa.1985; E. Drozd,.Z. Truszkiewicz,.Gospodarka.gruntami.i.wywłaszczanie.nierucho- mości..Komentarz,.Kraków.1995; T. Dybowski,.Mienie.komunalne,.ST.1991,.Nr.1–2; tenże,.Ochrona.własności.w.polskim.prawie.cywilnym.(Rei.vindicatio.–.actio. negatoria),.Warszawa.1969; tenże,.Przemiany.stosunków.własnościowych.w.Polskiej.Rzeczypospolitej. Ludowej,.w:.S. Wójcik.(red.),.Prace.cywilistyczne..Księga.pamiątkowa.dla. uczczenia.40-lecia.pracy.naukowej.Jana.J..Winiarza,.Warszawa.1990; tenże,.Własność.Skarbu.Państwa.i.państwowych.osób.prawnych.w.świetle.no- wego.art..128.KC,.PiP.1990,.z..4;. J. Filipek,.O.podmiotowości.administracyjnoprawnej,.PiP.1961,.z..2; tenże,.Prawo.administracyjne..Instytucje.ogólne,.Kraków.1995; J. Frąckowiak,. Majątek. przedsiębiorstwa. państwowego. ze. szczególnym. uwzględnieniem.praw.na.nieruchomościach.wchodzących.w.jego.skład,. PiP.1990,.z..4; tenże,.Instytucje.prawa.handlowego.w.Kodeksie.cywilnym,.Rej..2008,.Nr.6; M. Gersdorf,.Gospodarowanie.składnikami.mienia.po.likwidacji.państwowych. gospodarstw.rolnych.a.stosunki.pracy,.PS.1992,.Nr.4;. E. Gniewek,.Obrót.nieruchomościami.skarbowymi.i.samorządowymi,.Kraków. 1999; tenże,.O.przekształceniach.prawa.do.nieruchomości.państwowych.osób.praw- nych,.PiP.1991,.z..12; S. Grzybowski,.O.stosunkach.cywilnoprawnych.na.tle.zasady.jedności.włas- ności.państwowej,.SC.1966,.t..III; tenże,.Prawo.cywilne..Zarys.prawa.rzeczowego,.Warszawa.1989; tenże (red.),.System.prawa.cywilnego..Część.ogólna,.t..I,.Wrocław.1985; tenże,.System.prawa.cywilnego..Prawo.zobowiązań.–.część.szczegółowa,.t..III,. cz..2,.Wrocław.1976; J. Gwiazdomorski,.Czy.zasada.jedności.własności.państwowej.obowiązuje. w.stosunkach.cywilnoprawnych,.PiP.1973,.z..7; tenże,.Zasada.jedności.własności.socjalistycznej.a.osobowość.prawna.przed- siębiorstw.państwowych,.PiP.1967,.z..4–5; XIII Wykaz literatury M. Horoszko,. D. Pęchorzewski. (red.),. Gospodarka. nieruchomościami.. Komentarz,.Warszawa.2009; J. Ignatowicz,.Prawo.rzeczowe,.Warszawa.1994; tenże,.Mienie.komunalne.–.zagadnienia.podstawowe,.w:.Rozprawy.z.prawa. cywilnego.i.ochrony.środowiska; tenże,.Ważniejsze.problemy.cywilistyczne.ustawy.o.gospodarce.gruntami.i.wy- właszczaniu.nieruchomości,.NP.1985,.Nr.9; tenże,.Własność.w.zreformowanym.Kodeksie.cywilnym,.PiP.1989,.z..2; tenże,.Zmiany.wprowadzone.do.księgi.I.Kodeksu.cywilnego.przez.nowelę. z.dnia.28.7.1990.r.,.PS.1991,.Nr.1–2; tenże,.System.prawa.cywilnego..Prawo.własności.i.inne.prawa.rzeczowe,.t..II,. Wrocław.1977;. tenże,.Komentarz.do.ustawy.o.własności.lokali,.Warszawa.1995; J. Jacyszyn,.Początek.drogi.przekształceń.w.PGR-ach,.Rej..1993,.Nr.1; tenże,.Wokół.instytucji.Skarbu.Państwa,.Rej..1992,.Nr.10; A. Jurcewicz,.Prawne.formy.ingerencji.państwa.w.sferę.produkcyjnego.wyko- rzystania.gruntów.rolnych,.Wrocław.1989; W. J. Katner,.Mienie.komunalne.jako.podstawa.działalności.gospodarczej.sa- morządu.terytorialnego,.Łódź.1993; tenże,.Wybrane.zagadnienia.cywilistyczne.ustawy.o.przedsiębiorstwach.z.1981.r.,. PiP.1982,.z..10; A. Kędzierska-Cieślak,.Komis.(zagadnienia.cywilnoprawne),.Warszawa.1973; taż,.Powiernictwo.(Próba.określenia.konstrukcji.prawnej),.PiP.1997,.z..8–9; M. Kępiński,.Przeniesienie.własności.nieruchomości.rolnych,.Poznań.1970; D. Kijowski,.Wybrane.problemy.prawne.gospodarki.gruntami.komunalnymi,. ST.1993,.Nr.1–2; A. Klein,.Ewolucja.instytucji.osobowości.prawnej,.w:.Tendencje.w.rozwoju. prawa.cywilnego,.Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź.1983; tenże,.Kilka.uwag.w.kwestii.wykonywania.własności.komunalnej,.ST.1991,. Nr.11–12;. tenże,.Własność.osób.prawnych.a.zarządzanie.nią,.w:.Rozprawy.z.prawa.cy- wilnego.i.ochrony.środowiska.ofiarowane.prof..Agopszowiczowi,.Katowice. 1992; A. Klein,.C. Kosikowski,.Rola.własności.komunalnej.w.systemie.samorządu.te- rytorialnego.i.jej.regulacja.konstytucyjna,.t..4,.Warszawa.1989; S. Kolanowski,.A. Kolarski,.Ustawa.o.gospodarce.nieruchomościami..Komen- tarz,.Warszawa.1998; A. Kopff,.Charakter.prawny.użytkowania.wieczystego,.SC.1967,.t..IX; K. Korus,.D. Rogoń,.M. Żak,.Komentarz.do.niektórych.przepisów.Kodeksu. cywilnego,.zmienionych.ustawą.z.dnia.14.lutego.2003.r..o.zmianie.ustawy. –.Kodeks.cywilny.oraz.niektórych.innych.ustaw.(Dz.U..03.49.408),.komen- tarz.do.art..331.Kodeksu.cywilnego; C. Kosikowski,.Tworzenie,.utrzymywanie.i.przekształcanie.przedsiębiorstw. komunalnych,.ST.1991,.Nr.6; tenże,.W.poszukiwaniu.nowej.koncepcji.Skarbu.Państwa,.PiP.1992,.z..12; XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trwały zarząd nieruchomości publicznych
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: