Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00345 006074 14695290 na godz. na dobę w sumie
Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ebook/pdf
Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 254
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-4796-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane „trzynastką”, to przywilej większości pracowników sfery budżetowej. Obowiązkiem pracodawcy jest ustalenie prawa do otrzymania tego świadczenia, prawidłowe obliczenie podstawy jego wymiaru i wysokości oraz terminowa wypłata.

W publikacji przedstawiono grupy uprawnione do wypłaty „trzynastki”, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej, oraz te, którym ustawa odmawia prawa do tego świadczenia. Poruszono również kwestię możliwości przyznania trzynastej pensji pracownikom spoza sfery budżetowej na podstawie wewnętrznych regulacji w firmie.

W publikacji uwzględniono też uchwałę SN z 7.7.2011 r., rozstrzygającą kwestię wliczania do 6-miesięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalendarzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, okresów pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

Jednak, co najistotniejsze, książka omawia szeroko kwalifikowanie okresu przebywania na urlopie macierzyńskim przy ustalaniu stażu uprawniającego do „trzynastki”, które było i wciąż jest problematyczne. Powyższe zagadnienie legło u podstaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 9 lipca 2012 r., w którym orzeczono, że przepisy pomijające okres urlopu macierzyńskiego jako umożliwiający nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia są niekonstytucyjne.

Książka ma służyć pomocą zarówno pracodawcom, jak i pracownikom, w celu rozwiania wątpliwości dotyczących prawidłowości naliczania dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Pracownicy dowiedzą się także, jakich zachowań należy unikać, aby nie zostało im odebrane prawo do trzynastej pensji.

 

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

T r z y n a s t k a 4 . i w y d a n e z a k t u a l i z o w a n e GRATIS dostęp do portalu www.ekspertbeck.pl Kadry i płace w sektorze publicznym Nabywając niniejszą książkę otrzymują Państwo: • Bazę porad o tematyce związanej z za- kupioną książką • Opracowania poradnikowe o komplek- sowym charakterze • Wzory dokumentów kadrowo-płaco- wych • Kalkulatory do obliczania świadczeń oraz terminów z zakresu kadr i płac • Kalendarium ważnych terminów kadro- wych • Akty prawne z powiązaniami do orze- czeń oraz innych treści i narzędzi Dorota Wołoszyn-Kądziołka – absolwent ka Wydziału Prawa i Administracji w Szczecinie, gdzie ukończyła również studia podyplo- mowe z zakresu prawa pracy. Obecnie kie­ rownik działu zajmującego się sprawami kadrowymi w urzędzie terenowego organu administracji rządowej. Doświadczenie zdo- byte jako pracownik samorządowy okazało się przydatne podczas tworzenia licznych publikacji dotyczących problematyki samo­ rządowej. Trzynastka Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane „trzynastką” to przywilej niektórych grup pracowników. Zgodnie z nim pracodawca ma obowiązek prawidłowo ustalić prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, podstawę wymiaru tego świadczenia oraz jego wysokość. W publikacji zostały przedstawione grupy uprawnione do wypłaty „trzynastki”, zgod- nie z ustawą o dodatkowym wynagrodze- niu rocznym pracowników jednostek sfery budżetowej oraz te, którym ustawa odma- wia prawa do tego świadczenia. Ponadto omówiono kwestię stosowania ww. ustawy do osób objętych regulacją ustawy komi- nowej. Poruszono również kwestię moż- liwości przyznania trzynastej pensji pra- cownikom spoza sfery budżetowej na podstawie wewnętrznych regulacji w firmie. Książka ma służyć pomocą zarówno pra- codawcom, jak i pracownikom, w celu rozwiania wątpliwości dotyczących pra- widłowości naliczania dodatkowego wy- nagrodzenia rocznego. Pracownicy do- wiedzą się także, jakich zachowań należy unikać, aby nie zostało im odebrane prawo do trzynastej pensji. Aktualne, rozszerzone wydanie odnosi się do kwestii uwzględniania okresu korzysta- nia z urlopu macierzyńskiego we wskaza- nych w art. 2 ust. 3 wyjątkach, umożliwia- jących nabycie prawa do dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pomimo nieprze- pracowania 6-miesięcznego minimum, na skutek wyroku TK z 9.7.2012 r. (sygn. akt P 59/11). Wydawnictwo C.H. Beck Beck Info Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: 22 311 22 22 faks: 22 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.beckinfobiznes.pl Trzynastka Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4. wydanie zaktualizowane pod redakcją Doroty Wołoszyn­Kądziołki Kurs na płace zdrapka24:zdrapka10.qxd 13-02-07 11:11 Page 2 Wejdź na stronę www.EkspertBeck.pl/ksiazki Wpisz kod rabatowy ze zdrapki trzynastka2012 UWAGA! Naruszenie pola ze zdrapką jest równoznaczne z zakupem książki! Zakup książki daje dostęp (po wpisaniu kodu ze zdrapki) do modułu Kadry i płace w sektorze publicznym portalu www.ekspertbeck.pl przez 1 miesiąc gratis. Wydawnictwo(cid:202)C.(cid:202)H.(cid:202)Beck,(cid:202) Beck(cid:202)Info(cid:202)Biznes ul. Bonifraterska 17 00-203 Warszawa tel.: (22) 311 22 22; faks (22) 33 77 601 e-mail: bibredakcja@beck.pl www.sklep.beckinfobiznes.pl Trzynastka pod redakcją Doroty Wołoszyn-Kądziołki Trzynastka Dodatkowe wynagrodzenie roczne Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4. wydanie Stan prawny: styczeń 2013 r. Redakcja: Anna Chybińska Projekt graficzny: Katarzyna Juras Korekta: Monika Mielczarek Wszelkie prawa zastrzeżone. Opinie zawarte w niniejszej publikacji stanowią osobisty punkt widzenia Autora. © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa tel. (22) 33-77-600 faks (22) 33-77-602 www.beckinfobiznes.pl Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: Elpil, Siedlce ISBN 978-83-255-4795-0 e-book ISBN 978-83-255-4796-7 Spis treści Wykaz skrótów ........................................................................................................ . IX Wykaz piktogramów .............................................................................................. . XI Wstęp ......................................................................................................................... . XIII 1 Część I. Dodatkowe wynagrodzenie roczne ...................................................... . 3 1.. Pracownicy.uprawnieni.do.„trzynastki”.................................................... . 9 2.. Warunki.nabycia.prawa.do.„trzynastki”.................................................... . 3. Wyłączenia ...................................................................................................... . 13 13 3.1. Założenia ogólne.................................................................................... . 3.2.. Ustawa.kominowa................................................................................. . 15 4. Możliwość stosowania wewnętrznych regulacji prawnych. u.pracodawcy.................................................................................................. . 5. Wysokość dodatkowego wynagrodzenia rocznego ................................. . 5.1. „Trzynastka” w wysokości pełnej albo proporcjonalnej ................. . 5.2. Kiedy wypłacamy „trzynastkę” w niepełnej wysokości? ............... . 6. Wyjątki ............................................................................................................. . 7. Wliczanie okresu urlopu macierzyńskiego po wyroku TK. 23 27 27 28 35 53 z.9.7.2012.r..(P..59/2011).................................................................................. . 53 7.1.. Wątpliwości interpretacyjne przed wyrokiem ................................. . 56 7.2. Wyrok TK i jego konsekwencje ........................................................... . 59 7.3. Wyrównywać – nie wyrównywać? .................................................... . 61 7.4. Zmiany legislacyjne po wyroku TK ................................................... . 63 7.5. Treść wyroku TK ................................................................................... . 8. Pojęcie „przepracowania” i.nieobecności w pracy ................................... . 91 9.. Pozbawienie.prawa.do.dodatkowego wynagrodzenia rocznego ........... . 109 10. Zasady naliczania wysokości „trzynastki” ................................................ . 113 10.1. Co podlega wliczeniu do podstawy wymiaru „trzynastki”? ......... . 116 11. Wyliczanie wysokości „trzynastki” ............................................................ . 123 11.1. Ustalenie świadczeń wchodzących do podstawy wymiaru „trzynastki”............................................................................................. . 123 11.2. Obliczenie wynagrodzenia za nieobecność ...................................... . 124 11.3. Ustalenie podstawy wymiaru „trzynastki” ...................................... . 125 11.4. Wyliczenie „trzynastki” ....................................................................... . 126 12. Termin wypłaty „trzynastki” ....................................................................... . 131 13. Możliwość dokonania potrącenia ............................................................... . 135   Spistreści 14.. Stanowisko.Departamentu.Prawa.Pracy.Ministerstwa.Pracy. i Polityki Społecznej z.20.stycznia 2010 r. w sprawie wliczania. dodatku stażowego do podstawy „trzynastki” ........................................ . 141 Część II. „Trzynastki” w pytaniach i odpowiedziach ...................................... . 145 1. „Trzynastka” a kierownicze stanowiska państwowe ............................... . 147 2.. Opieka.nad.dzieckiem.a.„trzynastka”......................................................... . 149 3. Urlop szkoleniowy a „trzynastka” .............................................................. . 151 4. „Trzynastka” a ćwiczenia wojskowe ........................................................... . 153 5. Dodatek specjalny a „trzynastka” ............................................................... . 159 6.. Premie.uznaniowe.w.podstawie.„trzynastki”........................................... . 161 7. Dodatki specjalne ze środków unijnych a „trzynastka”........................... . 163 8. Dodatek stażowy chorobowy a „trzynastka” ............................................ . 165 9. Usprawiedliwione nieobecności obniżające staż warunkujący. nabycie dodatkowego wynagrodzenia rocznego ..................................... . 169 10. Szkolenie w trakcie czasu pracy, a wynagrodzenie i prawo do „trzynastki”..................................................................................................... . 173 11. Prawo do „trzynastki” pracownika zwolnionego z.obowiązku świadczenia pracy w.okresie.wypowiedzenia.umowy. z przyczyn niedotyczących pracowników ................................................. . 175 12. Urlop bezpłatny jako okres niewliczany do okresu pracy uprawniającego do nabycia „trzynastki” ................................................... . 181 13. Prawo do „trzynastki” nauczyciela zatrudnionego w trakcie roku szkolnego ........................................................................................................ . 185 14. Ustalanie wysokości „trzynastki” w przypadku nieprzepracowania pełnych miesięcy ............................................................................................ . 189 15.. Prawo.do.„trzynastki”.w.przypadku przejścia zakładu pracy na nowego pracodawcę ...................................................................................... . 193 16. O wliczaniu dodatku specjalnego do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego ............................................................................. . 197 17. Wliczanie urlopu macierzyńskiego do okresu uprawniającego do nabycia.„trzynastki”.po.wyroku.TK.z 9 lipca.2012.r................................. . 201 18. Usprawiedliwiona nieobecność w pracy a.wysokość „trzynastki” ....... . 207 19. Wynagrodzenie za czas zwolnienia w trybie art. 1031.KP. w.podstawie.„trzynastki”.............................................................................. . 211 20. „Trzynastka”, a zwolnienia grupowe .......................................................... . 213 21. Dodatek specjalny w.podstawie.„trzynastki”............................................ . 215 22. Forma uchwały dla przyznawania „trzynastek” wójtom, starostom i.marszałkom .................................................................................................. . 219 23. Nagroda roczna dla głównej księgowej w przypadku, gdy pełniła funkcję na podstawie oddelegowania ........................................................ . 221 24. Okresy uprawniające do „trzynastki” a odbywanie stażu absolwenckiego .............................................................................................. . 225 I Spistreści 25. Długotrwała choroba, a.prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego .......................................................................................................... . 227 26. Prawo do „trzynastki” nauczyciela akademickiego, z.którym nawiązano stosunek pracy w trakcie roku kalendarzowego .................. . 229 Akty prawne ............................................................................................................ . 233 1. Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej.z dnia 12 grudnia 1997 r. (Dz.U. Nr 160, poz..1080)......................................................................................................... . 235  II Wykaz skrótów art. DniWolneU – – artykuł ustawa z 18.1.1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz.U. Nr 4, poz. 28 ze zm.) Dz.U. FinPublU j.w. KC KN KP KRRIO NIP Nr NSA OSNIAPiUS PESEL pkt poz. PracSamU PromZatrU – – – – – – – – – RM – RoczWynDodU –  – Dziennik Ustaw – ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz..1240.ze.zm.) jak wyżej ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze.zm.) ustawa z 26.1.1982 r. – Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) – Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych – – – – Numer Identyfikacji Podatkowej numer Naczelny Sąd Administracyjny Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Izba Administracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności punkt pozycja ustawa z 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz. 1458) ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 ze zm.) Rada Ministrów ustawa z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu pra- cowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz..1080.ze.zm.) IX Wykazskrótów SłużbaCywU SN SysOśU t.j. tj. ust. w zw. ww. ZakZdrowU ze zm. ZUS ZwolGrupU ZwZawU – – – – – – – – – – – – – ustawa z 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz..1505) Sąd Najwyższy ustawa z 7.9.1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) tekst jednolity to jest ustęp w związku wyżej wymienione ustawa z 30.8.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.) ze zmianami Zakład Ubezpieczeń Społecznych ustawa z 13.3.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązy­ wania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie­ dotyczących pracowników (Dz.U. Nr 90, poz. 844 ze zm.) ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 ze zm.) X Wykaz piktogramów – Przykład – Pytanie – Zapamiętaj  XI Wstęp Dodatkowe wynagrodzenie roczne zwane niekiedy „trzy- nastką”, a także nagrodą roczną, to przywilej niektórych grup pracowników. Przywilej ten rodzi po drugiej stro- nie stosunku pracy, jaką jest pracodawca, obowiązek po- legający na prawidłowym ustaleniu prawa do dodatko- wego wynagrodzenia rocznego oraz ustalenia podstawy wymiaru tego świadczenia. Pracodawca ma również obo- wiązek obliczenia wysokości „trzynastki” oraz jej wypła- ty.w.terminie. Publikacja ma na celu wskazanie grup uprzywilejo- wanych pod względem wypłaty „trzynastki”, zgodnie z ustawą o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym pra- cowników jednostek sfery budżetowej, jak również omó- wienie grup, którym ustawa odmawia prawa do tego świadczenia. Ponadto, w opracowaniu przedstawiono kwestię stosowania ww. ustawy do osób objętych regula- cją ustawy kominowej. Poruszono również kwestię moż- liwości przyznania trzynastej pensji pracownikom spoza sfery budżetowej na podstawie wprowadzonych przez ich pracodawców wewnętrznych regulacji. Opracowanie może służyć pomocą zarówno pracodaw- com, jak i pracownikom, w celu rozwiania wątpliwości dotyczących prawidłowego naliczania dodatkowego wy- nagrodzenia rocznego. Pracownicy mogą także dowie- dzieć się, jakich zachowań należy unikać, aby nie zostało im odebrane prawo do trzynastej pensji. W książce szczegółowo omówione zostały zasady przy- znania prawa do „trzynastki” w pełnej wysokości oraz w wysokości proporcjonalnej do przepracowanego okre-  XIII Wstęp XI su. Wskazane zostały także sytuacje, w których prawo do tego świadczenia przysługuje pomimo nieprzepracowa- nia koniecznego minimum. W książce zostało omówione pojęcie „przepracowania” wskazanego w ustawie okresu, który warunkuje nabycie prawa do „trzynastki”. Wskazane zostały także nieobecności w pracy, które należy traktować jako czas przepracowany. Publikacja zawiera wiele przykładów oraz linię orzecz- nictwa, która może okazać się przydatna w codziennej praktyce służb kadrowych. Książka może również stano- wić ciekawą lekturę dla pracowników chcących pogłębić wiedzę o przysługujących im prawach pracowniczych. Bieżące wydanie zostało zaktualizowane i uwzględnia zmiany wynikające z wejścia w życie przepisów usta- wy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.). W zakresie omawianego prawa do „trzy- nastki”, nowa ustawa o finansach publicznych wprowa- dziła przede wszystkim nową, obowiązującą od 1.1.2010 r. definicję pojęcia „pracownicy jednostek sfery budżetowej”, zawartego w art. 1 ust. 2 ustawy z 12.12.1997 r. o dodatko- wym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jedno- stek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.). Aktualizacja uwzględnia również związane z powyższym zmiany ustawy z 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagro- dzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie nie- których ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255 ze zm.), wchodzą- ce w życie z początkiem 2011 roku. W publikacji uwzględniono również najnowszą uchwałę SN z 7.7.2011 r., w której orzeczono, że okresy pobierania przez pracownika niezdolnego do pracy wynagrodzenia i zasiłku chorobowego nie podlegają wliczeniu do 6­mie- sięcznego okresu przepracowanego w danym roku kalen- darzowym, wymaganego do nabycia prawa do dodatko- wego wynagrodzenia rocznego na podstawie art. 2 ust. 2 z.12.12.1997.r..RoczWynDodU.(III.PZP.3/11). Część I Dodatkowe wynagrodzenie roczne Dorota Wołoszyn-Kądziołka 1. Pracownicy uprawnieni do „trzynastki” Prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego to przede wszystkim przywilej pracowników jednostek sfery budże- towej. Nie oznacza to jednak, że pracodawcy prywatni nie mają możliwości przyznania tzw. trzynastek. Prawo do otrzymania trzynastego wynagrodzenia nie jest uregulowane w Kodeksie pracy. Wynika ono albo z prze- pisów prawa, albo z wewnętrznych regulacji obowiązują- cych u danego pracodawcy. Najliczniejszą grupą wśród uprawnionych do „trzyna- stek” są pracownicy jednostek sfery budżetowej. Aktem prawnym regulującym zasady przyznawania i wypłaty „trzynastek”, w odniesieniu do pracowników budżetówki, jest ustawa z 12.12.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 ze zm.) zwana dalej RoczWynDodU. Do regulacji RoczWynDodU mogą odwoływać się rów- nież pracodawcy prywatni w swoich wewnętrznych re- gulacjach, co oznacza, że także pracownicy zatrudnie- ni poza sferą budżetową mogą otrzymywać dodatkowe roczne wynagrodzenie. Pracodawcy prywatni mogą we- dług własnego uznania kształtować zasady przyznawa- nia „trzynastki” dla swoich pracowników. Jeżeli zdecydu- ją się na ich przyznanie, zasady, którymi się kierują nie mogą być mniej korzystne, niż przepisy ogólne obowią- zujące pracowników sfery budżetowej.   CzęśćI.Dodatkowewynagrodzenieroczne ZAPAMIĘTAJ Grupy, którym ustawa przyznaje prawo do dodat­ kowego wynagrodzenia rocznego wskazuje art.1 ust.2 RoczWynDodU. Przez pracowników jednostek sfery budże­ towej, którzy mają prawo do „trzynastek”, rozumie się pracowników: 1) państwowych jednostek sfery budżetowej,dlaktórych środki na wynagrodzenia są kształtowane na podstawie odrębnejustawy; 2) zatrudnionych w urzędach organów władzy publicznej, kontroli, ochrony prawa, sądach i trybunałachwskaza­ nychwart.19ust.2ustawyofinansachpublicznych,czyli wurzędach:KancelariiSejmu,KancelariiSenatu,Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sądu Najwyższego, NaczelnegoSąduAdministracyjnegowrazzwojewódzkimi sądami administracyjnymi, Trybunału Konstytucyjnego, Krajowej Rady Sądownictwa, sądownictwa powszechne­ go, Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznika Praw Obywatel­ skich, Rzecznika Praw Dziecka, Krajowej Rady Radiofonii iTelewizji,GeneralnegoInspektoraOchronyDanychOso­ bowych, Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania ZbrodniprzeciwkoNarodowiPolskiemu,KrajowegoBiura WyborczegoorazPaństwowejInspekcjiPracy; ) samorządowych jednostek budżetowych i samorządo- wych zakładów budżetowychprowadzącychgospodar­ kęfinansowąnazasadachwskazanychwww.ustawie; ) biur poselskich, senatorskich lub poselsko-senatorskich oraz klubów, kół albo zespołów parlamentarnych. Odrębna ustawa wskazana w pkt 1, to ustawa z 23.12.1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze bu- dżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431 ze zm.). Zgodnie z brzmieniem art. 2 pkt 1 ww. ustawy, obowiązującym od 1.1.2011 r., przez określenie „państwowa sfera budżetowa” rozumie się państwowe jednostki budżetowe, które prowadzą go- Uprawnieni Uprawnieni do „trzynastki” do „trzynastki” Państwowa Państwowa sfera budżetowa sfera budżetowa  1.Pracownicyuprawnienido„trzynastki” Jednostki Jednostki budżetowe budżetowe Samorządowe Samorządowe zakłady zakłady budżetowe budżetowe spodarkę finansową na zasadach określonych w art. 11 i 12 FinPublU. Zgodnie z art. 11 ust. 1 FinPublU, jednostkami budżeto- wymi są jednostki organizacyjne sektora finansów pu- blicznych nieposiadające osobowości prawnej, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a po- brane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki sa- morządu terytorialnego. Artykuł 12 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy przewiduje możliwość tworzenia jednostek budżetowych przez organy stano- wiące jednostek samorządu terytorialnego. Działają one wówczas jako gminne, powiatowe lub wojewódzkie jed- nostki budżetowe. Pojęcie samorządowych zakładów budżetowych defi- niują art. 14 i nast. FinPublU. Samorządowy zakład bu- dżetowy odpłatnie wykonuje zadania, będące zadaniami własnymi jednostki samorządu terytorialnego w zakre- sie wskazanym w art. 14 FinPublU, pokrywając co do za- sady koszty swojej działalności z przychodów własnych (z zastrzeżeniem możliwości otrzymywania z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dotacji). Samorządowe zakłady budżetowe mogą wykonywać za- dania.w.zakresie: 1) gospodarki mieszkaniowej i gospodarowania lokalami 2) dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu dro- użytkowymi, gowego, 3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usu- wania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzyma- nia czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, 4) lokalnego transportu zbiorowego, 5) targowisk i hal targowych,  
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Trzynastka. Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: