Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00057 008106 20950481 na godz. na dobę w sumie
Tudorowie 2/2016 (PDF) - ebook/pdf
Tudorowie 2/2016 (PDF) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Astra Język publikacji: polski
ISBN: 2450858610002 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> historia, militaria, wojskowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Drodzy Czytelnicy! Czasy Tudorów nieodmiennie kojarzą się z dworem Henryka VIII, Sinobrodego skazującego na śmierć swoje żony, intrygami i polityką, ale to tylko jeden z aspektów ówczesnego życia. Niniejszy numer naszego czasopisma pokazuje, że życie toczyło się również poza królewskim dworem. Z dala od wielkich spraw ludzie kochali i nienawidzili, w zaciszu alkowy małżonkowie łamali kościelne prawidła nakazujące współżycie wyłącznie w celach prokreacji, uwiedzione panny na wydaniu poznawały smak zakazanej miłości, a służba uwijała się jak w ukropie, aby zadowolić swoich panów. Szczególnie gorąco było w ogromnych pałacowych kuchniach, gdzie unosił się zapach pieczonych, duszonych i gotowanych potraw, które w wielkich ilościach trafiały potem na królewskie i arystokratyczne stoły. Niektóre z tych dań nie tylko wybornie smakowały, ale miały sprzyjać leczeniu oziębłości lub niepłodności. Podniesieniu libido służyło wiele ziół, warzyw i owoców, w tym pospolity ziemniak, którego zalety wychwalał sam Szekspir, uważny obserwator ówczesnej obyczajowości i zarazem bohater kilku naszych tekstów. A co, jeśli przysmaki w przypadku oziębłej lub bezpłodnej pary zawiodły? Wówczas pozostawała modlitwa bądź potępiane przez Kościół czary. W numerze wyjaśniamy, że angielskie czarownictwo było bliskie obrzędom magicznym, i choć kładło nacisk na zdolności czarownicy do rzucania uroków, pozostawało dalekie od koncepcji wiedźmy oddającej cześć diabłu, czym różniło się od idei czarownictwa znanego w Europie kontynentalnej. Czarów i afrodyzjaków nie potrzebowała jednak młoda i zdrowa młodzież, która mogła się nawzajem uwodzić w tańcu. Jako że od panien na wydaniu wymagano nienagannej reputacji, parkiet stawał się jedynym miejscem, gdzie młodzi mogli pozwolić sobie na bliskość bez narażania się na plotki. Wychowanie dziewcząt w owych czasach było niezwykle surowe, lecz jak pokazujemy w numerze, te bardziej temperamentne i odważne niewiele robiły sobie z zakazów i jeśli miały okazję, zdarzało im się uprawiać zakazany seks. Jedną z takich panien była Katarzyna Howard, piąta żona Henryka VIII, którą przedmałżeńskie romanse i swoboda obyczajów doprowadziły w końcu pod katowski topór.Ponadto w numerze pokazujemy losy Małgorzaty Beaufort i Małgorzaty Tudor oraz wpływowego kardynała i dyplomaty Tomasza Wolseya. Nie mniej ciekawie przedstawia się także wątek rycerza z pistoletem w armii Tudorów i księcia Edwarda Długonogiego, następcy angielskiego tronu, który omal nie zginął z rąk zamachowca podczas swojej wyprawy do Ziemi Świętej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tudorowie mAgAzyn o hisTorii Anglii Cena 25,00 z∏ w tym 8 VAT 8 0 6 0 1 4 s k e d n I 0 2 5 7 - 0 5 4 2 N S S I NR 2/2016 Róża bez kolców miłość króla W NUMERZE M.IN.: AfrodyzjAki w czAsAch Tudorów • TomAsz wolsey, kArdynAł i dyplomATA • williAm szekspir i film • dżihAd konTrA książę Albionu • mAłżeńskie perypeTie królowej mAłgorzATy • życie seksuAlne Tudorów • spAcer po sTrATfordzie • czy elżbieTA i kupiłA perły bArbAry rAdziwiłłówny? Śmierć Królów Tragiczne zgony władców średniowiecznej Anglii Śmierć królów Michaela Evansa prezentuje udowodnione fakty oraz legendy na temat tego, jak w średniowieczu ginęli władcy Anglii. W ciekawy sposób opisuje ceremonie i zwyczaje funeralne na dworze, ale przede wszystkim przedstawia, w jaki sposób ówcześni interpretowali śmierć króla, zwłaszcza jeśli następowała ona nagle. www.sklep.wydawnictwoastra.pl Od redakcji C zasyTudorównieodmienniekojarząsięz dwo- remHenryka VIII,Sinobrodegoskazującego na śmierćswojeżony,intrygamii polityką,ale totylkojedenz aspektówówczesnegożycia. Niniejszynumernaszegoczasopismapokazuje,że życietoczyłosięrównieżpoza królewskimdworem. Z dalaod wielkichsprawludziekochalii nienawidzi- li,w zaciszualkowymałżonkowiełamalikościelne prawidłanakazującewspółżyciewyłączniew celach prokreacji,uwiedzionepannyna wydaniupoznawa- ły smakzakazanejmiłości,a służbauwijałasięjak w ukropie,abyzadowolićswoichpanów. Szczególniegorącobyłow ogromnychpałacowych kuchniach,gdzieunosiłsięzapachpieczonych,duszo- nychi gotowanychpotraw,którew wielkichilościach trafiałypotemna królewskiei arystokratycznestoły. Niektórez tychdańnietylkowyborniesmakowały,ale miałysprzyjaćleczeniuoziębłościlubniepłodności.Pod- niesieniulibido służyłowieleziół,warzywi owoców, w tympospolityziemniak,któregozaletywychwalał samSzekspir,uważnyobserwatorówczesnejobycza- jowościi zarazembohaterkilkunaszychtekstów. A co,jeśliprzysmakiw przypadkuoziębłejlubbez- płodnejparyzawiodły?Wówczaspozostawałamodli- twabądźpotępianeprzezKościółczary.W numerze wyjaśniamy,żeangielskieczarownictwobyłobliskie obrzędommagicznym,i choćkładłonaciskna zdolno- ściczarownicydo rzucaniauroków,pozostawałodale- kieod koncepcjiwiedźmyoddającejcześćdiabłu,czym różniłosięod ideiczarownictwaznanegow Europie kontynentalnej. Czarówi afrodyzjakówniepotrzebowałajednak młodai zdrowamłodzież,któramogłasięnawzajem uwodzićw tańcu.Jakożeod panienna wydaniuwy- maganonienagannejreputacji,parkietstawałsięjedy- nymmiejscem,gdziemłodzimoglipozwolićsobie na bliskośćbeznarażaniasięna plotki.Wychowanie dziewczątw owychczasachbyłoniezwyklesurowe, leczjakpokazujemyw numerze,tebardziejtempera- mentnei odważneniewielerobiłysobiez zakazówi je- ślimiałyokazję,zdarzałoimsięuprawiaćzakazany seks.Jednąz takichpanienbyłaKatarzyna Howard, piątażona Henryka VIII,którąprzedmałżeńskiero- mansei swobodaobyczajówdoprowadziływ końcu pod katowskitopór. Ponadtow numerzepokazujemylosyMałgorzaty Beauforti MałgorzatyTudororazwpływowegokar- dynałai dyplomatyTomaszaWolseya.Niemniejcie- kawieprzedstawiasiętakżewątekrycerzaz pistole- temw armiiTudorówi księciaEdwardaDługonogie- go,następcyangielskiegotronu,któryomalniezginął z rąkzamachowcapodczasswojejwyprawydo Ziemi Świętej. Zapraszamytakżedo odwiedzenianaszejstrony: tudorowie.pl Życzymy miłej lektury! 2 Tudorowie 14 katarzyna Howard – ,,róża bez kolców” Tym razem król Henryk VIII wyglądał na naprawdę zakochanego. Obsypywał Katarzynę drogimi prezentami i spełniał wszelkie zachcianki. Uboga dwórka została królową – historia niemal jak z bajki… 48 6 32 Życie seksualne tudorów Od roku 1500 aż do początku minionego stulecia angielskich mężczyzn postrzegano jako niezwykle wstrzemięźliwych i mało wylewnych. A jak było w istocie? Hampton court Palace – królewska kuchnia tudorów Królestwo w królestwie – pałacowa kuchnia – stanowiło miejsce odrębne, zarówno pod względem organizacyjnym, jak i finansowym... Ballady broadside – przeboje muzyki popularnej w dawnej Anglii W czasach Tudorów gazet nie było, lecz chętnych do czytania o sekretach możnych tego świata nie brakowało... HistoriA miłości 6 AgnieszkaSukiennik katarzyna Howard – ,,róża bez kolców” W AlkoWie... 14 BarbaraFaron Życie seksualne tudorów 20 AgnieszkaBukowczan-Rzeszut Afrodyzjaki w czasach tudorów Życie codzienne 24 BarbaraFaron niewinne i dziewicze? Panny z wyższych sfer 32 MałgorzataBartyś Hampton court Palace – królewska kuchnia tudorów ludzie kościołA 36 LeszekMolendowski tomasz Wolsey, kardynał i dyplomata sztukA 42 AgnieszkaBukowczan-Rzeszut Prawdziwa miłość w czasach tudorów zaczynała się… na parkiecie! 48 MagdalenaLoska Ballady broadside – przeboje muzyki popularnej w dawnej Anglii modA 52 BarbaraFaron czy elżbieta i kupiła perły Barbary radziwiłłówny? mAgiA i zABoBony 58 BarbaraFaron czarownictwo w epoce tudorów BiogrAfie i legendy 62 AnnaWiśniewska małżeńskie perypetie królowej małgorzaty Prawdziwa miłość w czasach Tudorów zaczynała się… na parkiecie! Nie liczyła się pozycja na dworze, uroda czy wpływy. Jeśli młodzieniec pragnął zyskać pozycję sprawnego uwodziciela – musiał nauczyć się tańczyć. 42 58 Czarownictwo w epoce Tudorów Kim jest czarownica? Pomijając wyimaginowane staruchy w spiczastych kapeluszach, pozostają nam historie ludzi oskarżanych o uprawianie czarnej magii... 73 Dżihad kontra książę Albionu Jest noc z 16 na 17 czerwca 1272, miasto Akka w Królestwie Jerozolimskim. Do kwater księcia Edwarda, angielskiego następcy tronu, zbliża się konno tajemniczy osobnik... 66 Klaudia Kobylańska Małgorzata Beaufort – święta ikona Tudorów 73 Artur Foryt Dżihad kontra książę Albionu 81 Artur Foryt Hamlet i Szekspir FilM 86 Magdalena Loska William Szekspir i film WArTo zoBACzyć 90 Magdalena Loska Spacer po Stratfordzie, rodzinnym mieście Szekspira MiliTAriA 94 Leszek Molendowski rycerz z pistoletem w armii Tudorów Tudorowie MAGAZYN O HISTORII ANGLII Redaktor naczelny: Jacek Małkowski Zespół redakcyjny: Aleksandra Marczuk Barbara Faron Magdalena Loska Marcin Kośka Stale wspólpracują: Małgorzata Bartyś Agnieszka Bukowczan-Rzeszut Klaudia Kobylańska Agnieszka Sukiennik Anna Wiśniewska Artur Foryt Leszek Molendowski Redakcja i korekta: Magdalena Korczyńska Agnieszka Wnuk Magdalena Adamska Wydawca: Wydawnictwo Astra s.c. ul. Radziwiłłowska 26/2 31-026 Kraków tel. 12 292 07 30 wydawnictwo@astra.krakow.pl Studio graficzne: Wydawnictwo Astra Wydanie cyfrowe: Wydawnictwo Astra Okładka: Kadr z filmu Dynastia Tudorów The Picture Desk/BE W ISSN 2450-8586 Druk: Comernet Sp. z o.o. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych i zastrzega sobie prawo redagowania nadesłanych tekstów. Zabroniona jest bezumowna sprzedaż czasopisma po cenie niższej od ceny detalicznej ustalonej przez wydawcę. Sprzedaż numerów aktualnych i archiwalnych po innej cenie jest nielegalna i grozi odpowiedzialnością karną. Zapraszamy na strony: wydawnictwoastra.pl sklep.wydawnictwoastra.pl www.tudorowie.pl www.facebook.com/ WydawnictwoAstra 4 Tudorowie 8 iii 1539 8marca 1539rokuna TowerHillzostałściętyza zdradę NicholasCarew–angielskimążstanui dworzanin Henryka VIII.W latachmłodościCarewbyłcenionym kompanemHenryka VIII. 13 iii 1619 UmieraRichardBurbage,angielskiaktori właścicielteatru. ByłprzyjacielemWilliamaSzekspira.Zagrałroletytułowe w jegosztukach(m.in.Hamlet,Otello,Ryszard III,Król Lear). 16 iii 1485 UmieraAnnaNeville,królowaAnglii,małżonkakróla Ryszarda III.AnnabyłacórkąlordaWarwick,który przeszedłdo historiijakoKingmaker–twórcakrólów. 17 iii 1473 Na światprzychodziJakub IV,królSzkocji.Jakub, w celuprzypieczętowaniasojuszuangielsko-szkockiego, poślubiłMałgorzatęTudor,córkęHenryka VII. Z ichzwiązkuprzyszedłna światJakub V,królSzkocji. 18 iii 1496 Na światprzychodziMariaTudor,młodszacórka Henryka VII i ElżbietyYork,królowaFrancjijakożona Ludwika XII i późniejszamałżonkaKarolaBrandona. 21 iii 1556 W Oksfordzie,z rozkazukrólowejMariiTudor, zostajespalonyna stosiearcybiskupTomaszCranmer. 24 iii 1603 W RichmondPalaceumierakrólowaElżbietaTudor, córkaHenryka VIII i AnnyBoleyn.Jejbezpotomna śmierćpozostawiałaotwartąkwestięsukcesji. 26 iii 1609 W MortlakeSurreyumieraJohnDee,angielski okultysta,alchemiki kabalista,nadwornyastrolog królowejElżbietyTudor. Kalendarium 5 W Ludloww Waliiumieraangielskinastępcatronu,książę ArturTudor,synHenryka VII i ElżbietyYork. 2 iV 1502 UmieraFrancisWalsingham,angielskipolityki jeden z najbardziejzaufanychdoradcówElżbiety I. 6 iV 1590 9 iV 1483 W WestminsterzeumierakrólAngliiEdward IV York, ojciecksiążątEdwardai Ryszarda,którzyzaginęliw Tower, orazElżbietyYork,przyszłejkrólowejAnglii, matkiHenryka VIII. 20 iV 1534 Z rozkazuHenryka VIII zostajestraconaElizabethBarton, zwanaZakonnicąz Kent.Bartonponiosłaśmierćm.in. z powoduwypowiadaniasięprzeciwkomałżeństwu Henrykaz AnnąBoleyn. 21 iV 1509 W RichmondPalaceumierakrólAngliiHenryk VII, przekazującwładzęw królestwiejedynemużyjącemu synowi,Henrykowi VIII. 23 iV 1616 W Stratford-upon-AvonzmarłWilliamSzekspir,wielki angielskipoeta,dramaturgi aktor,powszechnieuważany za jednegoz najwybitniejszychangielskichtwórców. Wedługtradycji 23kwietnia 1564 r.przyszedłna świat. 24 iV 1558 Maria,królowaSzkotów,poślubiaFranciszka, delfinaFrancjii przyszłegokróla. Paraniedoczekałasiępotomstwa. 28 iV 1603 Elżbieta I,królowaAnglii,zostajeuroczyście pochowanaw opactwiewestminsterskim.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tudorowie 2/2016 (PDF)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: