Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00204 003261 18639339 na godz. na dobę w sumie
Tudorowie 3/2016 (PDF) - ebook/pdf
Tudorowie 3/2016 (PDF) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Astra Język publikacji: polski
ISBN: 2450858610003 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> historia, militaria, wojskowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Miała zostać wymazana z kart historii, a jednak nawet po pięciu wiekach pobudza wyobraźnię i nie daje się zaszufladkować. O kim mowa? Oczywiście o Annie Boleyn, która zachwiała posadami XVI-wiecznego świata i która wciąż wymyka się jednoznacznej ocenie. Jak pokazujemy w niniejszym numerze, Anna Boleyn dla katolików była cudzołożnicą, heretyczką i kobietą demonem, przez którą Henryk VIII zerwał z Rzymem i rujnował skarbiec, dla wrogów stała się niebezpiecznym przeciwnikiem politycznym, a w opinii wielu historyków padła ofiarą wrogiej frakcji. Choć wyglądem odbiegała od ówczesnego kanonu urody, rozbudziła pożądanie króla i utrzymała je przez wiele lat, by wreszcie zostać królową. Jej determinacja i charyzma, a także łut szczęścia sprawiły, że osiągnęła znacznie więcej od innych królewskich kochanek, w tym swej starszej siostry. Nie przewidziała jednak, że nie urodzi królowi dziedzica, a ów chętnie skorzysta z pretekstu, aby zastąpić ją „cnotliwą i potulną” Jane Seymour. Anna Boleyn skończyła na szafocie jako królowa tysiąca dni. Dwie doby przed nią ścięto jej brata i rzekomych kochanków. Odwrócili się od niej dotychczasowi stronnicy, tacy jak Cromwell i wuj Thomas Howard, a ojciec nawet nie kiwnął palcem, aby ją ratować. Śmierć dzieci złamała jednak życie matce, Elżbiecie Howard, której sylwetkę również przypominamy w numerze. Choć żadna z tych postaci nie jest dziś w stanie przyćmić Anny, warto pamiętać, że to nie ona była największą skandalistką w rodzinie. Rola ta przypadła bowiem nieco zapomnianej Marii Boleyn, której imię pojawia się w kilku naszych tekstach. Rozwiązła dwórka i kochanka dwóch królów, zawierająca na koniec potajemne małżeństwo z człowiekiem niżej urodzonym, całkowicie jednak różni się od obrazu szlachetnego dziewczęcia, utrwalonego w popkulturze za sprawą filmu 'Kochanice króla. Nie mniejszą słabością do mężczyzn odznaczała się także Małgorzata Tudor, starsza siostra Henryka VIII i zarazem bohaterka innego artykułu. Jej drugie małżeństwo zakończyło się fatalnie, ale szybko – tak jak brat zmieniał żony – wymieniła niewiernego męża na nowszy model. W numerze przedstawiamy ponadto historię pałacu Hampton Court, który stanowił wspaniałą scenerię dla królewskich romansów, historię uwielbianej na dworze Tudorów piłki nożnej oraz kosmetyków rujnujących zdrowie elżbietańskich elegantek. Z kolei historia Marii Tudor pokazuje, jak trudne było życie katolickiej księżniczki na dworze zdominowanym przez zwolenników nowej wiary i do jak poważnych zmian doprowadził związek Henryka VIII z Anną Boleyn, a co za tym idzie, zerwanie Anglii z Rzymem. Czytelnicy ciekawi wieści o zamorskich podróżach będą mogli się dowiedzieć, który z Anglików jako pierwszy dobił do brzegów Japonii i z czasem stał się zaufanym tamtejszego władcy. Gorąco polecamy również wywiad z Helen Castor, historykiem specjalizującym się w dziejach średniowiecznej Anglii, której książki 'Joanna d’Arc. Jej historia' oraz 'Wilczyce. Angielskie królowe' ukazały się nakładem Wydawnictwa Astra.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Okladki 3-2016 _Layout 1 16-05-19 14:50 Strona 1 Śmierć królów Tragiczne zgony władców średniowiecznej Anglii Tudorowie magazyn o historii anglii Anna Boleyn Najszczęśliwsza...? Cena 25,00 z∏ w tym 8 VAT 8 0 6 0 1 4 s k e d n I 0 2 5 7 - 0 5 4 2 N S S I W NUMERZE M.IN.: Francuskie przygody anny Boleyn • zaBójcze piękno – kosmetyki elżBiety i • Wenus Była Brunetką... • kochanice króla • Fatalne zauroczenie króloWej szkocji • elżBieta hoWard • państWo na kredyt• samuraj z hraBstWa kent • tajny agent henryka V • piłka nożna W czasach tudoróW Śmierć królów Michaela Evansa prezentuje udowodnione fakty oraz legendy na temat tego, jak w średniowieczu ginęli władcy Anglii. W ciekawy sposób opisuje ceremonie i zwyczaje funeralne na dworze, ale przede wszystkim przedstawia, w jaki sposób ówcześni interpretowali śmierć króla, zwłaszcza jeśli następowała ona nagle. www.sklep.wydawnictwoastra.pl Okladki 3-2016 _Layout 1 16-05-19 14:50 Strona 2 ‘ ‘ Podboj normanski „Niemal wszystko, co wiecie o roku 1066, jest nieprawdą. Żaden inny historyk nie wyprowadzi was z błędu tak jak wspaniały Marc Morris” Mail on Sunday Krucjaty Krucjaty Historia wypraw krzyżowych, konfliktu, który odmienił średniowieczną Europę. Przez ponad 200 lat chrześcijanie i muzułmanie toczyli walkę o Ziemię Świętą, w przekonaniu, że czynią to zgodnie z wolą Bożą. Autor wnikliwie analizuje genezę idei świętej wojny i opisuje wydarzenia z perspektywy obu walczących stron. Dlaczego rok 1066 był najważniejszą datą w historii Anglii? W swej intrygującej książce Marc Morris omawia nie tylko burzliwe wydarzenia, które doprowadziły do bitwy pod Hastings, ale także chaos, jaki po niej nastał. W barwny sposób opowiada nam o rozwianych nadziejach Wilhelma Zdobywcy, który pragnął rządzić zjednoczonym królestwem – o nadziejach, które ulotniły się w obliczu angielskich rebelii, inwazji wikingów oraz nienasyconych ambicji jego własnych towarzyszy – Normanów. Zapraszamy: www.sklep.wydawnictwoastra.pl • 720 stron • 16 map • 30 ilustracji www.sklep.wydawnictwoastra.pl Tudorowie-3-wstep_Layout 1 16-05-19 11:47 Strona 1 Od redakcji M iałazostaćwymazana z karthistorii,a jed- naknawetpo pięciuwiekachpobudza wyobraźnięi niedajesięzaszufladkować. O kimmowa?Oczywiścieo AnnieBoleyn,któraza- chwiałaposadami XVI-wiecznegoświatai którawciąż wymykasięjednoznacznejocenie. Jakpokazujemyw niniejszymnumerze,Anna Bo- leyndlakatolikówbyłacudzołożnicą,heretyczkąi ko- bietądemonem,przezktórąHenryk VIII zerwałz Rzy- memi rujnowałskarbiec,dlawrogówstałasięnie- bezpiecznymprzeciwnikiempolitycznym,a w opinii wieluhistorykówpadłaofiarąwrogiejfrakcji.Choć wyglądemodbiegałaod ówczesnegokanonuurody, rozbudziłapożądaniekrólai utrzymałajeprzezwie- lelat,bywreszciezostaćkrólową.Jejdeterminacja i charyzma,a takżełutszczęściasprawiły,żeosiągnę- łaznaczniewięcejod innychkrólewskichkochanek, w tymswejstarszejsiostry.Nieprzewidziałajednak,że nieurodzikrólowidziedzica,a ówchętnieskorzysta z pretekstu,abyzastąpićją„cnotliwąi potulną”Jane Seymour. Anna Boleynskończyłana szafociejakokrólowa tysiącadni.Dwiedobyprzed niąściętojejbratai rze- komychkochanków.Odwrócilisięod niejdotychcza- sowistronnicy,tacyjakCromwelli wujThomasHo- ward,a ojciecnawetniekiwnąłpalcem,abyjąratować. Śmierćdziecizłamałajednakżyciematce,ElżbiecieHo- ward,którejsylwetkęrównieżprzypominamyw nu- merze. Choćżadna z tychpostaciniejestdziśw stanie przyćmićAnny,wartopamiętać,żetonieonabyłanaj- większąskandalistkąw rodzinie.Rolataprzypadła bowiemniecozapomnianejMariiBoleyn,którejimię pojawiasięw kilkunaszychtekstach.Rozwiązładwór- kai kochankadwóchkrólów,zawierającana koniec potajemnemałżeństwoz człowiekiemniżejurodzo- nym,całkowiciejednakróżnisięod obrazuszlachet- negodziewczęcia,utrwalonegow popkulturzeza spra- wąfilmuKo cha ni ce kró la. Niemniejsząsłabościądo mężczyznodznaczałasię takżeMałgorzataTudor,starszasiostraHenryka VIII i zarazembohaterkainnegoartykułu.Jejdrugiemał- żeństwozakończyłosięfatalnie,aleszybko–takjak bratzmieniałżony–wymieniłaniewiernegomęża na nowszymodel. W numerzeprzedstawiamyponadtohistoriępa- łacuHamptonCourt,którystanowiłwspaniałąscene- riędlakrólewskichromansów,historięuwielbianej na dworzeTudorówpiłkinożnejorazkosmetykówruj- nującychzdrowieelżbietańskichelegantek.Z koleihi- storiaMariiTudorpokazuje,jaktrudnebyłożycieka- tolickiejksiężniczkina dworzezdominowanymprzez zwolennikównowejwiaryi do jakpoważnychzmian doprowadziłzwiązekHenryka VIII z AnnąBoleyn, a coza tymidzie,zerwanieAngliiz Rzymem. Czytelnicyciekawiwieścio zamorskichpodróżach będąmoglisiędowiedzieć,któryz Anglikówjakopierw- szydobiłdo brzegówJaponiii z czasemstałsięzaufa- nymtamtejszegowładcy. Gorącopolecamyrównieżwywiadz HelenCastor, historykiemspecjalizującymsięw dziejachśrednio- wiecznejAnglii,którejksiążkiJo an na d’Arc. Jej hi sto - ria orazWil czy ce. An giel skie kró lo we ukazałysięnakła- demWydawnictwaAstra. Życzymy miłej lektury! Tudorowie-3-wstep_Layout 1 16-05-25 11:21 Strona 2 2 Tudorowie Anna Boleyn. Najszczęśliwsza...? „Przybyłam tutaj, by z pokorą oddać się prawu, które wydało na mnie wyrok” [...]. Piękna i dumna, odziana w gronostaje i królewską purpurę, nie wyglądała na skruszoną, i chociaż nie wyparła się winy, nieliczni gapie mogli odnieść wrażenie, że oto stoi przed nimi osoba niewinna... 57 7 52 16 Kochanice króla Maria i Anna Boleyn Oglądając słynny swego czasu film Kochanice króla [...] można wyrobić sobie mylny pogląd na temat Anny Boleyn. Królowa jawi się w nim jako wyrachowana... Helen Castor – wywiad numeru Helen Castor jest historykiem, specjalizującym się w dziejach średniowiecznej Anglii, współpracownikiem Sidney Sussex College w Cambridge... Zabójcze piękno – kosmetyki Elżbiety I Kobiety od zarania dziejów upiększały swoje ciało [...]. W jaki bowiem sposób mogły przykuć uwagę mężczyzn, jeśli nie pięknym wyglądem? TEorIE spIsKowE 7 Barbara Faron Anna Boleyn. Najszczęśliwsza...? HIsTorIA MIłośCI 11 Klaudia Kobylańska wenus była brunetką... w AlKowIE... 16 Barbara Faron Kochanice króla – Maria i Anna Boleyn BIogrAfIE I lEgENdy 22 Agnieszka Bukowczan-Rzeszut francuskie przygody Anny Boleyn 26 Barbara Faron Elżbieta Howard, zapomniana matka Anny Boleyn 30 Anna Wiśniewska fatalne zauroczenie królowej szkocji 36 Aleksandra Marczuk Ucieczka Marii Tudor 42 Artur Foryt gilbert de lannoy – tajny agent Henryka V w lewancie 49 Agnieszka Bukowczan-Rzeszut święty Jerzy. postrach wrogów wywIAd NUMErU 52 Magdalena Loska Helen Castor – wywiad numeru ŻyCIE CodZIENNE 57 Barbara Faron Zabójcze piękno – kosmetyki Elżbiety I 60 Agnieszka Bukowczan-Rzeszut państwo na kredyt, czyli zadłużona monarchia Tudorów 66 Barbara Faron przeżyć dzieciństwo. dzieci w epoce Tudorów Tudorowie-3-wstep_Layout 1 16-05-18 19:11 Strona 3 państwo na kredyt, czyli zadłużona monarchia tudorów Deficyt budżetowy to pojęcie stare jak świat. Sztuka polega na tym, żeby tak zarządzać państwowym (albo domowym) budżetem, by utrzymać go w stanie względnej równowagi. [...] Kolejni monarchowie [...] różnie z tym sobie radzili... 84 60 72 piłka nożna w czasach tudorów Jak wiadomo, współczesna piłka nożna ma angielskie korzenie, ale czym była i jak się w nią grało przed wiekami, w średniowieczu oraz w czasach Tudorów? samuraj z hrabstwa kent W roku 1600 William Adams jako pierwszy Anglik dotarł do Japonii. Najpierw chciano go zabić, potem więziono, aż w końcu fortuna wyniosła go do roli dworzanina japońskiego władcy... 72 ArturForyt piłka nożna w czasach tudorów ludzie kościołA 76 LeszekMolendowski john wycliffe – angielski prekursor protestantyzmu wArto zoBAczyć 80 AgnieszkaSukiennik Hampton court odkryciA 84 MarcinSzymaniak samuraj z hrabstwa kent militAriA 90 LeszekMolendowski marynarka wojenna dwóch Henryków film 94 MagdalenaLoska filmowe oblicze Anny Boleyn Tudorowie MAGAZYN O HISTORII ANGLII Redaktor naczelny: JacekMałkowski Zespół redakcyjny: AleksandraMarczuk BarbaraFaron MagdalenaLoska AgnieszkaBukowczan-Rzeszut MarcinKośka ArturForyt Stale współpracują: MałgorzataBartyś KlaudiaKobylańska AgnieszkaSukiennik AnnaWiśniewska LeszekMolendowski MarcinSzymaniak Redakcja i korekta: MagdalenaKorczyńska Wydawca: WydawnictwoAstras.c. ul.Radziwiłłowska26/2 31-026Kraków tel.122920730 wydawnictwo@astra.krakow.pl Studio graficzne: WydawnictwoAstra Wydanie cyfrowe: WydawnictwoAstra Okładka: KadrzfilmuDynastia Tudorów Photo12/BE W ISSN2450-8586 Druk: WydawnictwoAstras.c. Redakcjaniezwracamateriałów niezamówionychizastrzegasobie praworedagowanianadesłanych tekstów.Zabronionajestbezumowna sprzedażczasopismapo cenieniższej od cenydetalicznejustalonejprzez wydawcę.Sprzedażnumerów aktualnychi archiwalnychpo innej ceniejestnielegalnai grozi odpowiedzialnościąkarną. Zapraszamy na strony: wydawnictwoastra.pl sklep.wydawnictwoastra.pl www.tudorowie.pl www.facebook.com/ WydawnictwoAstra Tudorowie-3-wstep_Layout 1 16-05-18 19:11 Strona 4 4 Tudorowie 2 V 1536 AnnaBoleyn,drugażonaHenrykaVIII,zostałaaresztowana iosadzonawTowerofLondon,m.in.podzarzutem wielokrotnejzdradykróla. 6 V 1536 Jaksięprzypuszcza,6maja1536rokuuwięziona wTowerofLondonAnnaBoleynnapisałalistdomęża, HenrykaVIII,zapewniającgownimoswojejniewinności iproszącołaskędlacórkiElżbiety. 17 V 1536 Na dziedzińcuTowerzostałściętyJerzyBoleyn,którywraz z kilkomainnymidworzanami:Smeatonem,Norrisem, Breretonemi Westonem,zostałoskarżonyo zdradę i kazirodczestosunkizeswojąsiostrą,AnnąBoleyn. 19 V 1536 ZrozkazuHenrykaVIIIzostałaściętajegodrugażona, niegdyśuwielbianaprzezniegoAnnaBoleyn. Królowanajprawdopodobniejpadłaofiarą spiskuuknutegoprzezwrogiejejfrakcje. 21 V 1471 WtwierdzyTowerzakończyłżyciekrólHenrykVI. Poddanychpoinformowano,żezmarłzczystego gniewuimelancholii,alewieluitakuważało, żewyrokśmierciwydałnaniegoEdwardIV. 27 V 1541 TegodniazostałaściętaMargaretPole,hrabinaSalisbury, matkakardynałaReginaldaPole a.Dumnahrabina niechciałaodejśćzpokorą.Ponoćkatdosłownie porąbałjejciałonakawałki,goniącjąposzafocie. 30 V 1431 WRouenspłonęłanastosieJoannad Arc.Podługim procesie,jednymznajgłośniejszychwXVstuleciu, zostałaskazananaśmierćjakoheretyczka iczarownica. 31 V 1443 WzamkuBletsoeprzyszłanaświatMałgorzataBeaufort. PoślubionaEdmundowiTudorowi,wydałanaświat ichjedynegosyna–Henryka,hrabiegoRichmond, przyszłegokrólaAngliiHenrykaVII. Tudorowie-3-wstep_Layout 1 16-05-19 11:47 Strona 5 Kalendarium 5 1 VI 1533 Podczas uroczystej ceremonii w opactwie westminsterskim Anna Boleyn została namaszczona i ukoronowana przez arcybiskupa Tomasza Cranmera koroną św. Edwarda. 4 VI 1550 Robert Dudley poślubił Amy Robsart. Uroczystość odbyła się w królewskim pałacu Sheen w Richmond i zaszczycił ją swoją obecnością sam król Edward VI. 10 VI 1540 Tomasz Cromwell, minister Henryka VIII, został oskarżony o zdradę, aresztowany i osadzony w Tower of London. Był inicjatorem nieudanego (jak się miało okazać) małżeństwa Henryka z Anną Kliwijską. 11 VI 1456 Tego dnia urodziła się Anna Neville, przyszła królowa Anglii jako żona Ryszarda III. Anna była córką Ryszarda Neville, 16. hrabiego Warwick, który przeszedł do historii jako Twórca Królów, oraz jego żony Anny Beauchamp. 15 VI 1519 Na świat przyszedł Henryk Fitzroy – nieślubny syn Henryka VIII i jego kochanki, Bessie Blount. Chłopiec otrzymał tytuły hrabiego Nottingham i księcia Richmond oraz Somerset. 17 VI 1579 Francis Drake, podczas wyprawy dookoła świata, dobił do wybrzeży dzisiejszej Kalifornii, żądając praw do „odkrytych” ziem w imieniu królowej Elżbiety I Tudor. 24 VI 1340 Tego dnia pomiędzy flotą angielską a francuską doszło do bitwy morskiej pod Sluys, zakończonej zwycięstwem Anglików. Bitwa była pierwszą bitwą morską wojny stuletniej. 25 VI 1533 Zmarła Maria Tudor, siostra Henryka VIII, żona Karola Brandona, zwana Różą Tudorów. Została pochowana w Bury St Edmunds, w Suffolk.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tudorowie 3/2016 (PDF)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: