Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00084 004106 15211916 na godz. na dobę w sumie
Tudorowie nr 1/2016 (PDF) - ebook/pdf
Tudorowie nr 1/2016 (PDF) - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Astra Język publikacji: polski
ISBN: 9788365280084 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> historia, militaria, wojskowość
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
„Tudorowie” to nieznane historie z życia królewskiego dworu, codzienność w okazałych komnatach monarchy i w ubogich domach zwykłych mieszkańców królestwa. To także biografie wielu wybitnych postaci, fascynujące odkrycia geograficzne, awanturnicze przygody królewskich faworytów, wielkie miłości, tajemnicze morderstwa i krwawe egzekucje…
Wspaniale ilustrowane czasopismo to także dzieje Anglii – historia Normanów i Plantagenetów oraz wyniszczająca wojna Dwóch Róż, która ostatecznie doprowadziła do osadzenia na tronie Anglii nowej dynastii.
Czytelnicy w magazynie znajdą również wywiady ze znanymi angielskimi historykami, autorami książek popularnonaukowych i powieści historycznych.

Bieżący numer dwumiesięcznika „Tudorowie” próbuje wyjaśnić, w jakich okolicznościach umarł nieszczęsny Edward VI, jaki los mógł spotkać zamorską kolonię Anglików – Roanoke, czy średniowieczna Anglia zmagała się z problemem homoseksualizmu, co skrywały kosztowne, kobiece suknie w czasach królowej Elżbiety i czy John Dee był w rzeczywistości największym szarlatanem, czy też jednym z najtęższych umysłów tamtej epoki. Ponadto z pierwszego numeru magazynu czytelnicy dowiedzą się, do jakiej broni mieli zamiłowanie Anglicy, skąd wziął się w orszaku Henryka VIII czarnoskóry, tajemniczy trębacz, a także o tym, przez jakie cierpienia musiała przejść skazana na śmierć Małgorzata Pole z powodu… niekompetencji kata.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

styczeń – luty 2016 Tudorowie magazyn O HistOrii anglii Straszliwa śmierć króla-chłopca co naprawdę spotkało edwarda Vi tudora? W NUMERZE M.IN.: Odkrywcy i piraci w służbie królOwej elżbiety • HOmOseksualizm w renesansOwej anglii • alisOn weir – wywiad numeru • tajemnica zaginiOnej kOlOnii rOanOke • lOndyńskie dOmy uciecH Henryka Viii • elżbieta i – dyktatOrka mOdy • biżuteria w czasacH tudOrów • pOtOmkOwie króla artura, czyli O walijskicH przOdkacH tudOrów • tOwer Of lOndOn • picquigny 1475 prawdziwy kOniec wOjny stuletniej Kobiety, które odmieniły historię Anglii Dramatyczna i fascynująca opowieść o królowych, które równie odważnie walczyły z wrogimi frakcjami, co z własnymi mężami. Wiem, że mam ciało słabej i wątłej kobiety, lecz mam też serce i żołądek króla, i to króla Anglii. Królowa Elżbieta I, 1588 Cesarzowa Matylda Eleonora z Akwitanii Izabela Francuska Małgorzata Andegaweńska Maria Tudor Zapraszamy: www.sklep.wydawnictwoastra.pl Od redakcji DrodzyCzytelnicy! Z wielką przyjemnością oddajemy w Waszeręcepierwszynumernowego czasopisma:„Tudorowie”.Naszdwumie- sięczniko historiidawnejAngliikieru- jemyzarównodo tychz Państwa,którzy kochająhistorięTudorów,jaki tych,któ- rzydopierorozpoczynająswojąprzygo- dęz jednąz największychdynastiirene- sansowejAnglii. „Tudorowie”tonieznanehistoriez ży- cia królewskiego dworu, codzienność w okazałych komnatach monarchy i w ubogichdomachzwykłychmieszkań- cówkrólestwa.Totakżebiografiewielu wybitnychpostaci,fascynująceodkrycia geograficzne,awanturniczeprzygody królewskichfaworytów,wielkiemiłości, tajemniczemorderstwai krwaweegze- kucje...Wbieżącymnumerzespróbuje- mywyjaśnić,w jakichokolicznościach umarłnieszczęsnyEdward VI,jakilos mógłspotkaćzamorskąkolonięAngli- ków–Roanoke,czyśredniowieczna An- gliazmagałasięz problememhomosek- sualizmu,coskrywałykosztowne,ko- biecesukniew czasachkrólowejElżbie- tyi czyJohnDeebyłw rzeczywistości największymszarlatanem,czyteżjed- nymz największychumysłówtamtej epoki.Powiemyteż,do jakiejbronimieli zamiłowanie Anglicy, skąd wziął się w orszakuHenryka VIII czarnoskóry,ta- jemniczytrębaczi o tym,przezjakiecier- pieniamusiałaprzejśćskazana na śmierć MałgorzataPolez powodu...niekompe- tencjikata. Noweczasopismototakżedziejeśre- dniowiecznejAnglii–historiaNorma- nówi Plantagenetóworazwyniszczają- cawojna DwóchRóż,któraostatecznie doprowadziłado osadzeniana tronie Angliinowejdynastii. NaszymCzytelnikomproponujemy takżewywiadyzeznanymiangielskimi historykami,autoramiksiążekpopular- nonaukowychi powieścihistorycznych. W numerze rozmowa z AlisonWeir –autorkąpoczytnychksiążekhistorycz- nychi powieści,z którychkilkaukazało sięnakłademWydawnictwaAstra. Zapraszamytakżedo odwiedzeniana- szejstrony:tudorowie.pl Życzymy miłej lektury! Spis treści 22 40 64 92 106 16 44 70 4 8 12 16 22 26 30 34 40 44 52 58 64 70 76 82 86 92 98 100 106 112 Kalendarium Straszliwa śmierć króla-chłopca Czy Elżbieta I była mężczyzną? Makabryczna egzekucja hrabiny Salisbury Homoseksualizm w renesansowej Anglii Czarnoskóry trębacz na dworze Tudorów Anne Askew – pierwsza feministka i męczennica epoki Tudorów Nie tylko „Memento mori”. Ambasadorowie Hansa Holbeina Młodszego wyrazem hołdu dla Anny Boleyn? Henryk VIII kontra Franciszek I: wojna na olej i temperę Elżbieta I – dyktatorka mody Biżuteria w czasach Tudorów Wizerunek Henryka VIII na srebrnym ekranie Tower of London. Na trasie zwiedzania Londynu Tajemnica zaginionej kolonii Roanoke Odkrywcy i piraci w służbie królowej Elżbiety I Alison Weir – wywiad numeru Picquigny 1475. Prawdziwy koniec wojny stuletniej Długi łuk walijski, czyli angielskie przywiązanie do tradycji Londyńskie domy uciech Henryka VIII Potomkowie króla Artura, czyli o walijskich przodkach Tudorów Małgorzata Tudor i westminsterska bajka John Dee – „merlin królowej” i największy umysł elżbietańskiej Anglii Tudorowie MAGAZYN O HISTORII ANGLII Redaktor naczelny: Jacek Małkowski Zespół redakcyjny: Aleksandra Marczuk Barbara Faron Magdalena Loska Agnieszka Bukowczan-Rzeszut Marcin Kośka Wydawca: Wydawnictwo Astra s.c. ul. Radziwiłłowska 26/2 31-026 Kraków tel. 602 256 638, 12 292 07 30 wydawnictwo@astra.krakow.pl Skład: Wydawnictwo Astra Wydanie cyfrowe: Wydawnictwo Astra Okładka: Portret króla Edwarda VI © Wikimedia Commons Tudorowie 1/2016 ISBN 978-83-65280-08-4 Zapraszamy na strony: wydawnictwoastra.pl sklep.wydawnictwoastra.pl www.tudorowie.pl www.facebook.com/ WydawnictwoAstra ASTRA WYDAWNICTWO Agnieszka Bukowczan-Rzeszut Straszliwa śmierć króla-chłopca co naprawdę spotkało edwarda Vi tudora? J e dy ny pra wo wi ty syn Hen ry ka VIII, Edward, miał za le d wie 9 lat, gdy wstą pił na tron w 1547 ro ku. Nie ste ty, nie by ły mu pi sa ne dłu gie la ta rzą dów, gdyż zmarł w po dob - nym wie ku, w ja kim ode szli je go wuj – ksią żę Ar - tur, przy rod ni brat – ksią żę Rich mond, oraz ku - zyn – Hen ry Bran don. Ostat nie mie sią ce je go ży cia by ły ge hen ną. Od czasówpodbojuAngliiprzezNormanów na troniezasiadałoczterdziestuwładców,a Edward byłjedynym,którynigdyniedoczekałsięsamo- dzielnychrządów.Taodpowiedzialnośćspadłacał- kowiciena LordaProtektora,EdwardaSeymoura, późniejszego księcia Somerset, oraz pełniącego funkcjęprzewodniczącegoRadyRegencyjnejJoh- na Dudleya,hrabiegoWarwicki księciaNorthum- berland.Tenostatnimiałrzekomoprzyczynićsię do opóźnieniaśmiercikróla,świadomieprzedłuża- jącjegonieludzkiemęki. Król rzą dzi z łóż ka „Mamyksięcia!Czyżjakiczłek,któryśmienazy- waćsiebieprawymAnglikiem,mógłbyna wieść o tymniepoczućw sercuprzemożnegouczucia szczęśliwości?”–pytałw 1537rokusirRichardMo- rison,któryza rządówmłodegokrólazostałamba- sadoremna dworzecesarzaKarola V.Wewszyst- kichlondyńskichkościołachśpiewanoTe Deum i biłydzwony.Henryk VIII po latachniepowo- dzeńw końcudoczekałsięsyna z prawegołoża i zapewniłswojejdynastiisukcesję.Chorowite- muksięciuniestetynieprognozowanodługiego życia.W kwietniu 1552rokuEdwardzachorował na odręi ospę,a w styczniukolejnegorokuprzezię- bienierozwinęłosięw zapaleniepłuc.W marcubył zbytchory,abyuczestniczyćw obradachParla- mentu, więc postanowiono, że odbędą się one portret króla edwarda Vi. © wikimedia commons. Teoriespiskowe 9 w WhitehallPalace.W kwietniuprzeniesionosa- megoEdwardado GreenwichPalace. GdyprzyrodniasiostraMariaodwiedziłago 10 lutego,Edwardbyłjużprzykutydo łóżka. I choć wydawałosięprzezchwilę,żekrólwyzdrowieje, a przeprowadzkado Greenwichi zmiana otoczenia poprawiłajegosamopoczucie, 20majaambasador niemieckiJehanScheyfveopisywałjegostanjako „straszliwy”,a 10dnipóźniejdonosił: „KrólAngliiumierai niemaoznakpoprawy. Niektórzysądzą,żeprzeżyjejeszczedwamiesiące lubdłużej,aletomałoprawdopodobne.Niesypia bezmedykamentów,a ciałojegozaczęłopuchnąć, zwłaszczagłowai stopy.Głowętrzebamuogolić i robićokłady.Uważasię,żecierpina tęsamąprzy- padłość,którazabiłaksięciaRichmond”.Wygląda- łona to,żemłodykrólpodzielilosswojegoprzyrod- niegobrata. Sprawcy zbrodni ze wstydu zabrali ciało króla, by nie oglądał go lud, jak to jest w zwyczaju, “ “ i pogrzebali skrycie na pałacowym dziedzińcu [...] Te sta ment do ko sza Northumberlandmiałna sumieniudośćnadużyć i przysporzyłsobietyluwrogów,żechcącczućsię względniebezpiecznie,musiałzwodzićparlament i unikać egzekucji prawa. Jego władza zależała od kontrolinad młodymkrólem,a tenumierałna je- gooczach,więcnależałoszybkozapewnićtronswo- jejrodzinie.Bezwzględuna to,czyksiążęfaktycz- nieprzyłożyłrękędo śmierciEdwarda,czypo pro- stuusiłowałwyciągnąćz niejkorzyści,królniebył jużpotrzebnypo tym,jakzmieniłtestamentna ko- rzyśćhrabinySuffolk,a jeślitanieprzyjęłabykoro- ny–na rzeczladyJaneGreyi jejmęskichpotom- ków.Obydwieswojeprzyrodniesiostry–Marię Martyna Olszowska Czy Elżbieta Ibyła mężczyzną? Królowa Elżbieta była godną następczynią swojego ojca, Henryka VIII, i jedną z najwybitniejszych postaci rodu Tudorów. Jednak jej decyzja, by „poślubić” się Anglii i pozostać niezamężną, a co istotniejsze – bezdzietną władczynią, rodziła oburzenie i zdziwienie. Dzisiaj nasuwa raczej pytanie: „Dlaczego?”. Teorii jest wiele, a niektóre zrodziły nawet lokalne tradycje. M atkaElżbiety,Anna Boleyn,skończyła życiena szafocie,leczwcześniejstałasię przyczynąrewolucjireligijneji politycz- nej,jakaprzetoczyłasięprzezAnglięw XVI wieku. Zaślepionymiłościądo młodejAnnyHenryk VIII po- stanowiłrozwieśćsięzeswojąpierwszążoną,co w Kościele katolickim było niemożliwe. Liczył na męskiegospadkobiercęz młodsząi płodniejszą kobietą.Zamiastupragnionegosyna,w 1533roku pojawiłasięjednakcórka,Elżbieta.Kolejnejciąży Anna Boleynniedonosiła.Oskarżona o zdradęi ka- zirodczyzwiązekz bratem,matkaElżbietyzostała skazana na śmierć,gdyprzyszłakrólowamiałaza- ledwietrzylata. MiejsceAnnyBoleynzastąpiłaJaneSeymour, któradaław końcuHenrykowi VIII upragnionego syna,Edwarda.PoczątkowomałaElżbietazostała wykluczona z sukcesji.GdyjednakHenryk VIII zo- rientowałsię,żejegopozycjaz jednymmęskim spadkobiercąjestzbytsłaba,włączyłdo sukcesji obiecórki. I takElżbietastałasiętrzeciąw kolejce po Edwardziei Marii(córceHenryka VIII i Katarzy- nyAragońskiej)w kolejcedo tronu. Co wy da rzy ło się w Bi sley? Najprawdopodobniejzewzględuna panującąw tym czasie w brudnymLondynieepidemię„angielskich potów”,dziesiątkującąludnośćstolicy,małąElżbie- tęwysłanona wieś,do posiadłościw Bisley. I tuza- czyna siępoczątekniecofantastycznejteorii,któ- raprzerodziłasięw legendęi wrosław lokalny folklor. 10-letniaElżbietalubiłaponoćzabawyzeswo- imrówieśnikiem.Kimbyłtajemniczychłopiec,nie wiadomo.Podobniejakprzyszłakrólowa,miałru- dewłosyi smukłąsylwetkę.Wedleteorii,Elżbieta ulegawypadkowiw czasiejednejz zabawi umiera, na dodatektużprzed zapowiedzianąwizytąkróla, którychcew końcuodwiedzićdawnoniewidzianą córkę.Przerażona służbapostanawiaprzebrać chłopca,towarzyszazabawksiężniczki,w suknię Elżbiety.Rudowłosymłodzieniectakdobrzewczu- wasięw swojąrolę,że…przyjmujejąna całeżycie. jeden z portretów królowej elżbiety. © wikimedia commons. Barbara Faron Makabryczna egzekucja hrabiny Salisbury Profesja kata przez wieki stanowiła tabu. Wykonawcy krwawego zawodu wzbudzali strach, często pogardę i żyli na marginesie społeczeństwa, lecz zarazem społeczeństwo nie mogło się bez nich obyć. O tym, jak potrzebny był specjalista w tym fachu, przekonała się nieszczęsna hrabina Salisbury, która z na wpół odciętą głową uciekała przed młodzikiem, ścigającym ją po szafocie z okrwawionym toporem. Prze klę ta kró lew ska krew Od czasówpierwszychchrześcijanw hagiograficz- nychlegendachczęstoprzewijająsięmakabryczne opowieścio torturachi okrutnejśmierci,któraw pe- wiensposóbmiałauświęcaćofiaryzdegenerowa- nychrzymskichcesarzyczymniejwysublimowa- nychpogan.Niespełna sześćdziesięciosiedmioletnia MałgorzataPole(1473?–1541),hrabina Salisbury,nie byławprawdzietorturowana,ale–jakprzystało na błogosławionąKościołakatolickiego–zginęła męczeńskąśmiercią. Kimbyłai komumogłazaszkodzićsłabastarusz- ka?Czyjejwiaramogłakomuśprzeszkadzać,cho- ciażepokakrwawychigrzyskw amfiteatrachNe- rona dawnojużprzeminęła?KiedyHenryk VIII ze- rwałstosunkiz Rzymemi ogłosiłsięgłowąnowego Kościołaanglikańskiego,katolicyznaleźlisięna cen- zurowanym.Jednaktoniewyznaniebyłonajwięk- szymgrzechemhrabinySalisbury,alepochodzenie. Jakobratanicadwóchkrólów–Edwarda IV i Ry- szarda III –w prostejliniiwywodziłasięz wielkiej dynastiiPlantagenetów,którejdwiemłodszegałę- ziew czasachjejdzieciństwatoczyłyzesobązażar- tąwalkę.Konflikt,nazwanywojnąDwóchRóż (1455–1485),na zawszezmieniłlosyjejrodzinyi po- łożyłsięna jejżyciuponurymcieniem.Zanimprzy- szłana świat,zatriumfowaliYorkowie,którzysuk- cesywnieeliminowalizescenypolitycznejswoich Krwawehistorie 17 Barbara Faron Czarnoskóry trębacz na dworzeTudorów na dworze Henryka Viii wyróżniał go nie tylko wyjątkowy talent, ale także czarny kolor skóry i żółto-brązowy turban... Dziś znowu zrobiło się głośno o imigrantach z Afryki, a na forach internetowych toczą się zażarte spory. Wpuszczać ich do Europy czy nie? Co ciekawe, podobny dylemat miała Anglia za panowania Elżbiety I. Z tym że poddani Królowej Dziewicy żyli w czasach zupełnie odmiennych od dzisiejszej epoki pokoju i „tolerancji”. Kim by li Black mo ores? Paradoksalnie,najwięcejdokumentówna temat czarnoskórejspołecznościw AngliiTudorówpocho- dziz końcaokresuelżbietańskiego,kiedywydano nakazjejdeportacji.Niewiadomojednak,czyobej- mowałonwszystkich,włączniez osiadłymitam w średniowieczupotomkamiMaurów,czytylkodo- tyczyłniedawnychprzybyszówz Afryki.Jednibyli niewolnikami,którychElżbieta I zezwoliłasprowa- dzaćz CzarnegoLądu,a inni...wolnymiludźmi! Tak.W czasach,kiedyhandlarzeludźmiuzna- waliczarnoskórychniewolnikówza istotybezdu- szy,w Angliiżyłaspołecznośćokreślana mianem Black mo ores.Jejistnieniepotwierdzająlicznedo- kumentyprywatnei oficjalne,a takżeniektóre sztukiwielkiegoSzekspira,któryz dzisiejszejper- spektywybyłpo prostu...rasistą. I conajciekawsze, tworzylijąludziewolni,którzycieszylisiętakąsa- mąswobodąi podlegalitakiemusamemuprawu cowszyscykrólewscypoddani.Sporowzmianek na ichtematpochodziz czasówHenryka VII,a jesz- czewięcejz epokielżbietańskiej,kiedyspołeczność tazaczęłasięprężnierozwijać.Przeważniebylito Maurowie, których przodkowie wywodzili się z AfrykiPółnocneji najpewniejprzybylina wyspę w okresiewyprawkrzyżowych.Jakorzemieślnicy i nietylko,Black mo ores prowadziliinteresyz An- glikami,a w niektórychprzypadkachdochodziło nawetdo asymilacjiz miejscowąludnościąpoprzez małżeństwa. Wspólnotatazwiększyłasiępo konflikcieAn- gliiz Hiszpanią,kiedydo państwaTudorówzaczęli przybywaćczarniniewolnicy,oswobodzeniz prze- chwyconychhiszpańskichokrętów.Ichnapływ, w połączeniuz kryzysemz lat90. XVI wieku,spo- tkałsięzesprzeciwem.W tymtrudnymokresie, kiedywieluludzicierpiałogłódi ubóstwo,od razu john blanke, czarnoskóry trębacz Henryka Viii, ukazany na miniaturze The West min ster To ur na ment Roll. © wikimedia commons. Niecodzienność 27 nasiliłysiękonfliktyna tlerasowymi religijnym. Wielulondyńczykówprzyczynęwłasnychproble- mówwidziałow gniewieBożymi winąza nieobar- czyłosąsiadów,którymobcabyła„wiaraw Chry- stusai jegoEwangelię”.W tejsytuacji(1596)„kró- lowaniezadowolona z wielkiejliczbyNegrów”, którzy„wkradlisiędo królestwaw czasiewojnyJej Wysokościz królemHiszpanii,i sąfaworyzowani kuniezadowoleniuwłasnychpoddanych”,wysto- sowałaoficjalnepismodo burmistrzaLondynu. Oświadczyław nim,żewszyscyemigrancipowin- nizostaćodesłanido Hiszpaniii Portugalii.Kulmi- nacjątegokonfliktubyłaustawadeportacyjna z ro- ku 1601. Trudnopowiedzieć,iluNegrówi Black mo ores wyjechało,a ilupozostałowówczasw Anglii.Wia- domojednak,żeod czasurenesansudo połowy XVIII wiekustanowilioniod jednegodo trzechpro- centludnościstolicy.Królowazaśnadalzatrudnia- łana dworzeciemnoskórychmuzykówi tancerzy. Trę bacz w tur ba nie NajsłynniejszymprzedstawicielemBlack mo ores był niejakiJohnBlanke.Niestety,jegopochodzenieoraz miejscei czasurodzeniasąnieznane.W manu- skrypcieThe West min ster To ur na ment Roll znajdu- jąsięjednakdwieminiatury,na których–według historykaSydneyaAnglo–zostałprzedstawiony wspomnianyBlanke.Zarównotenmanuskrypt,jak i dokumentyz 1507rokuwskazują,żeBlankebył pochodzeniaafrykańskiego,choćjegoprzydomek, pochodzącyzapewneod francuskiegosłowablanc lubhiszpańskiegoblan co,zdajesięsugerować,że mógłbyćMulatem.Chybażechodzio zniekształco- nesłowoblack,oznaczającepo prostuczarnykolor skóry. The West min ster To ur na ment Roll dokumentu- jeprzebiegnajwspanialszegoturnieju,urządzone- goza panowaniaHenryka VIII w Westminsterze w dniach 12–13lutego 1511roku.Powodemjego organizacjibyłynarodzinyupragnionegonastęp- cytronu–Henryka,księciaKornwalii.Niespełna Małgorzata Bartyś Hen rykVIIIkon tra Fran ci szekI: woj nanaolej item pe rę Ry wa li zo wać? Cze mu nie. I to nie tyl ko w po je dyn ku, na mie cze. Rów nie sku tecz ny mo że być prze cież… pę dzel ma lar ski. W pro pa gan do wej woj nie dwóch po tęż nych mo nar chów nie wa ha ło się użyć żad ne go środ ka, a ich ry ce rza mi w po je dyn ku sta li się re ne san so wi ar ty ści. Bi twa na zam ki Henryk VIII i Franciszek I Walezjuszbylinietylko rywalamiw życiupolitycznym,aletakżew dzie- dziniesztuki.Mającprzed oczamiwspaniałydwór angielski,łatwozapomnieć,żepodczasgdyna kon- tynenciekwitłjużz całąmocąrenesans,dynastia Tudorówstawiaładopieropierwszekrokina euro- pejskiejsceniepolitycznej.DlategoteżHenryk VIII, taksamojakznakomiciewykształconyi wyrafino- wanyFranciszek I,byłzdeterminowany,abyinni postrzegaligojakowładcęnowoczesnego,znako- micieodnajdującegosięwewspółczesnejmukul- turzei sztuce. Obajwspomnianikrólowienieżałowaliteżwy- datków–szczególniena poluarchitektury.Franci- szek I sprowadziłdo Francjiwieluartystów,głów- niew celuprzebudowyorazupiększeniakrólew- skichi magnackichsiedzib.Angażotrzymałnawet samLeonardo daVinci,którywłaśnieweFrancji spędziłostatnielatażycia.Podobniew swoimkró- lestwiedziałałHenryk VIII.Bardzobliskajegoser- cubyłabudowapałacuNonsuch,królewskiejrezy- dencji,któramiałabyćpomnikiempotęgiangiel- skiegokrólai odpowiedziąna francuski,wpływowy ośrodeksztukirenesansowej–odnawianyi rozbu- dowywanyprzezFranciszka I pałacFontainebleu. Świę tym być Rywalizacjalubwręczpropagandowawojnajest równieżwidoczna na portretachobuwładcóworaz ichrodzin.Od roku 1516funkcjęnadwornegoma- larzana dworzefrancuskimpełniłutalentowany JeanClouet.Jegowspaniałyobrazprzedstawiający trzydziestoletniegoFranciszka I przykuwaokoma- Sztuka 41 rybyłodrugimzwiązkiem.Z pierwszymmężem, zmarłymw 1525roku,niemiaładzieci.ObrazMał- gorzatytoniejedynedzieło,na którymczłonekro- dzinykrólewskiejprzedstawionyjestjakojedenze świętych–wystarczywspomniećportretFrancisz- ka I jakoJana Chrzciciela,równieżpędzlaCloueta. W rywalizacjitejHenryk VIII niepozostawał w tyle.W 1538rokunadwornymmalarzemangiel- skiegokrólazostałinnyutalentowanyrenesanso- wyartysta–HansHolbein.Onrównieżpotrafił wykorzystaćsymbolikęreligijnąw popularyzacji ideibliskichwładcy.Na miniaturzejegoautorstwa Henryk VIII przedstawionyjestjakokrólSalomon, reprezentującyBoga,przyjmującyhołdod królo- wejSaby,czyliKościoła.Potwierdzona zostajeprzez topozycjaHenryka VIII jakogłowyKościołaan- glikańskiego.RównieżyczliwydlaHenrykajest wcześniejszyobrazanonimowegoangielskiegoar- tystyprzedstawiającysłynnespotkanieHenry- ka VIII z Franciszkiem I,czyliPoleZłotogłowia,z do- minującąna niebiejaszczurką,a samkrólHenryk jestprzedstawionyjakousytuowana centralnie, jestatycznąpostawąportretowanegomężczyzny, bogactwemstrojui subtelnymi,aczbardzoczytel- nymidlaówczesnegoodbiorcysymbolamikrólew- skiejwładzy.Krokdalejposzedłmalarz,tworząc portretsiostrykróla,Małgorzatyz Nawarry.W ob- raziezwracauwagęprzedewszystkimpodobne do portretuFranciszka I tło,comana celupodkre- śleniejejkrólewskiegopochodzeniai rangi.Małgo- rzatatrzymaw dłonizielonąpapugę.Dlaówcze- snychzielona papugasymbolizowaładziewictwo Maryi,a motywutegoużyłmiędzyinnymiJanvan Eyckw obrazieMa don na ka no ni ka van der Pa ele. Dlaczegowłaśniepapuga?Powszechniemniema- no,żeptaktenpozdrawialudzisłowem„Ave”,któ- regoprzecieżużyłArchaniołGabrielpodczasZwia- stowania.Tadośćczytelna symbolikamiałapraw- dopodobnie za zadanie zasugerować czystość Małgorzaty,dlaktórejmałżeństwoz królemNawar- Henryk Viii ukazany na rycinie jako salomon i franciszek i jako jan chrzciciel. © wikimedia commons. Barbara Faron ElżbietaI dyktatorka mody We wczesnej młodości skromna protestantka, z wiekiem stała się dyktatorką mody. Wyznaczała trendy, lecz żadnej damie nie wolno było przywdziać identycznego stroju. Kochała klejnoty, teatralny styl i ostentację, i – według niektórych źródeł – mogła pochwalić się garderobą liczącą ponad tysiąc sukien. Lek na kom plek sy? Elżbietabyłaosobąszczupłą,drobnąi wyjątkowo zgrabną.Po matceodziedziczyłaczarneoczyo prze- nikliwymspojrzeniu,a po ojcuognistorudewłosy. Takbardzodbałao wizerunek,żewciążniewiele wiemyna tematjejprawdziwegowyglądu,skrzęt- nieukrywanegow późniejszychlatachpod peruka- mi,którychmiałaponad osiemdziesiąt,i za warstwa- mipudru,którympokrywałatwarzi dłonie. Czymakijażmiałukryćbliznypo ospie?Czy na skrywanympod szatamiciele,któregonielubi- łaodsłaniać,równieżmiałatakieślady?Wstydziła królowa elżbieta i mogła poszczycić się wyjątkowo bogatą i kosztowną garderobą. © wikimedia commons. siępłaskichpiersi?A możebyłtokostiumobmyślo- nyjedyniew celachpropagandowychlubzwykła moda? Teoriesąróżne.Tymbardziej,żew samejAnglii corokupowstajeconajmniejjedna wartościowa biografia,którejautorna nowopróbujeznaleźć kluczdo tajemnicElżbiety I.Niektórzyzaś,w opar- ciuo współczesnąpsychologię,usiłująwyjaśnić, skądbrałosięumiłowaniekrólowejdo paradnych strojówi drogichkamieni. Konsekwentna dbałośćo publicznywizerunek, podkreślana za pomocącharakterystycznegomaki- jażu(pokrytejbielidłemtwarzy)i kapiącychod kosz- townościsukien,szław parzez obsesyjnąchęciąpo- dobaniasię. I uważasię,żemiałazwiązekz komplek- semz dzieciństwa,kiedypo egzekucjimatkiElżbieta Krucjaty Krucjaty Historia wypraw krzyżowych, konfliktu, który odmienił średniowieczną Europę. Przez ponad 200 lat chrześcijanie i muzułmanie toczyli walkę o Ziemię Świętą, w przekonaniu, że czynią to zgodnie z wolą Bożą. Autor wnikliwie analizuje genezę idei świętej wojny i opisuje wydarzenia z perspektywy obu walczących stron. • 720 stron • 16 map • 30 ilustracji www.sklep.wydawnictwoastra.pl HENRYK VIII KRÓL I JEGO DWÓR Henryk VIII, król słynący ze swoich wpływów i wyróżniający się inteligencją, stał na czele jednego z najwspanialszych i jednocześnie najbardziej niebezpiecznych dworów w renesansowej Europie. Zapraszamy: www.sklep.wydawnictwoastra.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tudorowie nr 1/2016 (PDF)
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: