Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00752 012846 17000193 na godz. na dobę w sumie
Twitter. Prawdziwa historia o bogactwie, władzy, przyjaźni i zdradzie - ebook/pdf
Twitter. Prawdziwa historia o bogactwie, władzy, przyjaźni i zdradzie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 280
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9874-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Od hakera do miliardera

W chwili pisania tej książki liczba aktywnych użytkowników Twittera sięgała 300 milionów. Serwis ten stał się narzędziem wykorzystywanym do walki z opresyjnymi rządami na Środkowym Wschodzie, marketingowym wsparciem przedsiębiorstw oraz ogólnoświatowym salonem dyskusyjnym. Z Twittera korzystają dziś wielcy tego świata, łącznie z papieżem i prezydentem Stanów Zjednoczonych.

Z zewnątrz wszystko wygląda pięknie, jednak kulisy tego potężnego medium społecznościowego to temat na niezły film sensacyjny. Nick Bilton, dziennikarz „New York Timesa”, z zacięciem reportera śledczego przebił się przez stosy firmowych dokumentów i tysiące godzin wywiadów. Dokopał się też do archiwalnych wpisów na serwisach społecznościowych, o których dawno zapomnieli nawet ich twórcy. Znalazł tam fascynującą opowieść o zdradzonych przyjaźniach, walkach o wpływy oraz gorzkim konflikcie (z pieniędzmi, sławą i kontrolą nad firmą w tle). Jego sensacyjna książka jest nie tylko wciągającą opowieścią o czterech bezkompromisowych hakerach, ale również przenikliwym dokumentem, podsumowującym historię nowych mediów. Aż chce się o tym tweetnąć!
 

Nick Bilton pracuje dla „New York Timesa” i prowadzi niezwykle popularny Bits Blog, poświęcony negatywnemu wpływowi najnowszych technologii na biznes i kulturę, rozważaniom dotyczącym przyszłości technologii, prywatności i społecznego wpływu sieci globalnej. Regularnie gości w amerykańskich stacjach telewizyjnych i radiowych. Jest autorem I Live in the Future & Here’s How It Works. Mieszka w San Francisco.
 
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Hatching Twitter: A True Story of Money, Power, Friendship, and Betrayal Tłumaczenie: Arkadiusz Romanek Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-246-9871-4 Copyright © 2013 by Nick Bilton. All rights reserved. Polish edition copyright © 2015 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/twipra Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Nota od autora #Pocz(cid:200)tek I. #Za(cid:239)o(cid:285)yciele @Ev @Noah @Jack @Biz II.#Noah Na niespokojnych wodach Status Twitter W(cid:239)a(cid:258)nie konfiguruj(cid:218) twttr Kowboj na rodeo Zielone (cid:239)awki III. #Jack Cholerny ba(cid:239)agan Powtórka z chaosu A zwyci(cid:218)zc(cid:200) jest… Pierwszy dyrektor generalny Oferta warta sto milionów dolarów Czy Twitter nie dzia(cid:239)a? Krawiec Plotki Kurwa, kurwa, kurwa… Budowanie zamków pod wod(cid:200) Dzwoni(cid:218) do swoich rodziców 7 9 13 15 23 32 40 45 47 54 61 66 70 74 79 81 87 92 98 102 109 115 120 124 132 135 Kup książkęPoleć książkę 6 SPIS TRE(cid:165)CI IV. #Ev Trzeci lider Twittera Walcz lub uciekaj Marato(cid:241)czyk Kolacja z Alem Oprah Po spirali w dó(cid:239). Irak Setka Time’a (i on jeden) Ira(cid:241)ska rewolucja Przypadkowy miliarder Trener i komik Jack si(cid:218) zbiesi(cid:239) Steve Jobs 2.0 Gra w rosyjsk(cid:200) ruletk(cid:218) Sekretne spotkania Samochód clowna w kopalni z(cid:239)ota Niedzielna burza V. #Dick Gdy rodziców nie ma w domu… Powrót Jacka! Jutro pope(cid:239)nicie lepsze b(cid:239)(cid:218)dy Co si(cid:218) dzieje? Podzi(cid:218)kowania 149 151 157 163 167 171 178 185 192 198 204 210 215 220 227 231 244 253 255 260 265 268 277 Kup książkęPoleć książkę Nota od autora J ulian Barnes napisa(cid:239): „Historia jest pewno(cid:258)ci(cid:200) powstaj(cid:200)c(cid:200) w miejscu, w którym niedoskona(cid:239)o(cid:258)(cid:202) pami(cid:218)ci styka si(cid:218) z brakami w dokumentacji”. Ksi(cid:200)(cid:285)ka, któr(cid:200) trzymasz w r(cid:218)kach, jest nie tylko efektem ko(cid:241)cowym setek godzin zarejestrowanych wywiadów przeprowadzanych z obecnymi i by(cid:239)ymi pra- cownikami Twittera oraz Odeo, urz(cid:218)dnikami administracji, znajomymi i przyja- ció(cid:239)mi cz(cid:239)onków kadry kierowniczej serwisu, lud(cid:283)mi, którzy mieli swój udzia(cid:239) w rozwoju Twittera oraz przedstawicielami firm konkurencyjnych, ale równie(cid:285) d(cid:239)ugich nieoficjalnych konwersacji z prawie wszystkimi postaciami pojawiaj(cid:200)- cymi si(cid:218) w tej opowie(cid:258)ci. Podczas gdy Twitter (tj. w znaczeniu: firma w jej obec- nym kszta(cid:239)cie) oficjalnie odmówi(cid:239) mi dost(cid:218)pu do materia(cid:239)ów (cid:283)ród(cid:239)owych, obecni i byli cz(cid:239)onkowie zarz(cid:200)du Twittera oraz wszyscy czterej wspó(cid:239)za(cid:239)o(cid:285)yciele serwi- su zgodzili si(cid:218) na spotkania, udzielaj(cid:200)c mi (cid:239)(cid:200)cznie ponad sze(cid:258)(cid:202)dziesi(cid:218)ciu pi(cid:218)ciu godzin wywiadów. Chocia(cid:285) wi(cid:218)ksza cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) tych wywiadów by(cid:239)a rejestrowana z my(cid:258)l(cid:200) o zapewnieniu wierno(cid:258)ci dialogów, to wszystkie nasze dyskusje — cho(cid:202) oficjalnie niezmiennie przeprowadzane na potrzeby ksi(cid:200)(cid:285)ki — mia(cid:239)y wielki wp(cid:239)yw na przygotowanie scenerii, „t(cid:239)a” opowiadanej przeze mnie historii, a osoby w nich uczestnicz(cid:200)ce rozumia(cid:239)y, (cid:285)e materia(cid:239) nie b(cid:218)dzie bezpo(cid:258)rednio przypisany do poszczególnych (cid:283)róde(cid:239) maj(cid:200)cych swój wp(cid:239)yw na powstanie ksi(cid:200)(cid:285)ki. Pro(cid:258)ba o udziele- nie wywiadu zosta(cid:239)a odrzucona jedynie przez nieliczn(cid:200) grup(cid:218) osób z grona tych, które pojawiaj(cid:200) si(cid:218) na kartach tej ksi(cid:200)(cid:285)ki. Po dokonaniu analizy zarejestrowanych rozmów sta(cid:239)o si(cid:218) dla mnie oczywiste, (cid:285)e wspomnienia ludzi dotycz(cid:200)ce tych samych wydarze(cid:241) z czasem ulegaj(cid:200) ró(cid:285)nym metamorfozom. W kilku przypadkach dwie osoby zgodnie twierdzi(cid:239)y, (cid:285)e jakie(cid:258) spotkanie rzeczywi(cid:258)cie si(cid:218) odby(cid:239)o, ale gdy trzeba by(cid:239)o ustali(cid:202) miejsce i czas tego wydarzenia, pami(cid:218)(cid:202) p(cid:239)ata(cid:239)a im ró(cid:285)ne figle. Pojawia(cid:239)y si(cid:218) sprzeczno(cid:258)ci. W takich sytuacjach próbowa(cid:239)em ustali(cid:202) prawid(cid:239)owy czas i miejsce zdarzenia, posi(cid:239)kuj(cid:200)c si(cid:218) dokumentami, które uda(cid:239)o mi si(cid:218) zebra(cid:202), a tak(cid:285)e odwo(cid:239)uj(cid:200)c si(cid:218) do archiwów mediów spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowych. Czasami jednak okazywa(cid:239)o si(cid:218) to zupe(cid:239)nie niemo(cid:285)- liwe. Robi(cid:239)em wówczas wszystko, co by(cid:239)o w mojej mocy, aby chocia(cid:285) oszacowa(cid:202) Kup książkęPoleć książkę 8 TWITTER poprawnie czas zdarze(cid:241). Uzna(cid:239)em te(cid:285), (cid:285)e nie powinienem korzysta(cid:202) z elemen- tów narracji moich rozmówców, w których opis tych samych wydarze(cid:241) by(cid:239) wy- j(cid:200)tkowo niespójny i niezgodny. Zdarza si(cid:218), (cid:285)e my(cid:258)l(cid:200)c o znaczeniu przekazu, wy- biegam w swoim komentarzu narracyjnym kilka miesi(cid:218)cy do przodu. Czyni(cid:218) to, aby u(cid:258)wiadomi(cid:202) czytelnikowi wag(cid:218) opisywanych wydarze(cid:241). Podczas pracy nad ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:200) wykorzysta(cid:239)em ponad tysi(cid:200)c dokumentów, które albo zdoby(cid:239)em na w(cid:239)asno(cid:258)(cid:202), albo do których mog(cid:239)em tylko zajrze(cid:202). Mówi(cid:218) tu o e-mailach firmowych, prezentacjach przygotowywanych na posiedzenia zarz(cid:200)du, dokumentacji inwestorskiej, kontraktach, kalendarzach pracowników, dokumen- tach firm partnerskich, materia(cid:239)ach przekazywanych administracji pa(cid:241)stwowej, o archiwum komunikatorów, artyku(cid:239)ach w gazetach oraz tych pojawiaj(cid:200)cych si(cid:218) na blogach, a tak(cid:285)e o poufnych dokumentach Twittera i wewn(cid:218)trznych e-mailach. Bardziej szczegó(cid:239)owe opisy scenerii dotycz(cid:200) miejsc, gdzie cz(cid:218)sto pojawia(cid:239)em si(cid:218) osobi(cid:258)cie. Monologi wewn(cid:218)trzne bohatera lub opisy jego stanu emocjonalnego bazuj(cid:200) na wiedzy wyniesionej z bezpo(cid:258)rednich rozmów. Nie s(cid:200) to moje wyobra(cid:285)enia ani za(cid:239)o(cid:285)enia. Dysponowanie setkami godzin wywiadów i dokumentami wewn(cid:218)trznymi firmy doprowadzi(cid:239)o mnie do wyci(cid:200)gni(cid:218)cia wniosku, (cid:285)e najlepszym (cid:283)ród(cid:239)em pozwalaj(cid:200)- cym cz(cid:218)sto rozwia(cid:202) mrok niepami(cid:218)ci s(cid:200) zasoby archiwalne serwisów mediów spo- (cid:239)eczno(cid:258)ciowych w internecie. Korzystaj(cid:200)c z pomocy specjalisty w dziedzinie wyszukiwania i przetwarzania informacji, zapozna(cid:239)em si(cid:218) z co najmniej kilkudzie- si(cid:218)cioma tysi(cid:200)cami wpisów, zdj(cid:218)(cid:202) i filmów. Dzi(cid:218)ki zebraniu tych danych zauwa(cid:285)y(cid:239)em, (cid:285)e pami(cid:218)(cid:202) osób, z którymi rozma- wia(cid:239)em, potrafi p(cid:239)ata(cid:202) figle i bywa, (cid:285)e pogarsza si(cid:218) wraz z up(cid:239)ywaj(cid:200)cymi latami. Tymczasem setki tysi(cid:218)cy zdj(cid:218)(cid:202), materia(cid:239)ów wideo i tweetów rozpowszechnianych kilka lub kilkana(cid:258)cie lat temu nie ulegaj(cid:200) tak (cid:239)atwo chorobie niepami(cid:218)ci. Dzi(cid:218)ki nim mo(cid:285)na okre(cid:258)li(cid:202) czas i miejsce zdarze(cid:241), a nawet dok(cid:239)adnie opisa(cid:202) ubranie, tre(cid:258)(cid:202) rozmowy i nastrój uczestników tych zdarze(cid:241). Mimo (cid:285)e bohaterowie tej ksi(cid:200)(cid:285)ki pierwotnie nie zdawali sobie z tego sprawy, dzi(cid:218)ki stworzonym przez nich narz(cid:218)dziom — a zw(cid:239)aszcza dzi(cid:218)ki Twitterowi — sta(cid:239)o si(cid:218) mo(cid:285)liwe rozwianie wi(cid:218)kszej cz(cid:218)(cid:258)ci w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci dotycz(cid:200)cych prawdziwych wydarze(cid:241), które stanowi(cid:200) kanw(cid:218) historii opisanej w niniejszej ksi(cid:200)(cid:285)ce. Kup książkęPoleć książkę POCZ(cid:107)TEK 9 #Pocz(cid:200)tek 4 pa(cid:283)dziernika 2010 r. Godzina 10.43 Biura Twittera d(cid:283) st(cid:200)d! — Evan Williams najwyra(cid:283)niej nie chcia(cid:239) widzie(cid:202) kobiety, która stan(cid:218)(cid:239)a w drzwiach jego biura. — B(cid:218)d(cid:218) rzyga(cid:202). I Niechciany go(cid:258)(cid:202) wycofa(cid:239) si(cid:218) ty(cid:239)em. Drzwi zamkn(cid:218)(cid:239)y si(cid:218) za nim z g(cid:239)o(cid:258)nym metalicznym klikni(cid:218)ciem, które odbi(cid:239)o si(cid:218) echem w ca(cid:239)ym gabinecie. Evan obj(cid:200)(cid:239) dr(cid:285)(cid:200)cymi, wilgotnymi r(cid:218)kami czarny kube(cid:239) stoj(cid:200)cy w k(cid:200)cie pomieszczenia. To by by(cid:239)o na tyle. Ostatnim akordem jego fascynuj(cid:200)cej kariery dyrektora generalnego Twittera b(cid:218)dzie wymiotowanie do kosza na (cid:258)mieci. M(cid:218)(cid:285)czyzna w ciemnych d(cid:285)insach kl(cid:218)cza(cid:239) przez chwil(cid:218) nieruchomo, po czym zmieni(cid:239) pozycj(cid:218). Usiad(cid:239) i opar(cid:239) si(cid:218) plecami o (cid:258)cian(cid:218). Na zewn(cid:200)trz zimne podmuchy pa(cid:283)dziernikowego wiatru targa(cid:239)y drzewami w szpalerze ci(cid:200)gn(cid:200)cym si(cid:218) wzd(cid:239)u(cid:285) Folsom Street. Przypominaj(cid:200)ce d(cid:283)wi(cid:218)k skrzypiec odg(cid:239)osy ruchu ulicznego mie- sza(cid:239)y si(cid:218) ze st(cid:239)umionymi rozmowami dochodz(cid:200)cymi zza drzwi biura. Chwil(cid:218) pó(cid:283)niej kto(cid:258) powiedzia(cid:239) o wszystkim jego (cid:285)onie. Sara te(cid:285) pracowa(cid:239)a w Twitterze. „Co(cid:258) jest nie tak z Evanem!”. Gdy Sara szybkim krokiem zmierza(cid:239)a w kierunku gabinetu, jej bujne, czarne loki delikatnie falowa(cid:239)y. Spojrza(cid:239)a na zegarek i u(cid:258)wiadomi(cid:239)a sobie, (cid:285)e Ev ma zaledwie czterdzie(cid:258)ci pi(cid:218)(cid:202) minut do chwili, gdy b(cid:218)dzie musia(cid:239) wyst(cid:200)pi(cid:202) przed trzema setkami pracow- ników Twittera, informuj(cid:200)c ich o ostatnich wydarzeniach. Otworzy(cid:239)a drzwi i wesz(cid:239)a do (cid:258)rodka. W pomieszczeniu znajduj(cid:200)cym si(cid:218) w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci korytarza zespó(cid:239) PR za- stanawia(cid:239) si(cid:218) nad tre(cid:258)ci(cid:200) wpisu, który mia(cid:239) pojawi(cid:202) si(cid:218) na oficjalnym blogu firmy o godzinie 11.40, dok(cid:239)adnie w chwili gdy Ev sko(cid:241)czy swoje wyst(cid:200)pienie i w ge(cid:258)cie tak naturalnym, jak naturalne mo(cid:285)e by(cid:202) przekazanie pa(cid:239)eczki w sztafecie, przeka(cid:285)e mikrofon nowemu dyrektorowi. Utrzymany w entuzjastycznym tonie wpis, który zostanie podchwycony przez tysi(cid:200)ce redaktorów i bloggerów kszta(cid:239)tuj(cid:200)cych globalny (cid:258)wiat mediów, mówi(cid:239) o tym, (cid:285)e po czterech latach od powstania firmy liczba zarejestrowanych u(cid:285)ytkowników Kup książkęPoleć książkę 10 TWITTER serwisu przekroczy(cid:239)a 165 mln, a ludzie ci ka(cid:285)dego dnia wysy(cid:239)ali a(cid:285) 90 mln twe- etów. Pi(cid:218)(cid:202) akapitów dalej znajdzie si(cid:218) informacja, (cid:285)e Evan Williams — sprawuj(cid:200)cy do dzi(cid:258) funkcj(cid:218) dyrektora generalnego Twittera — postanowi(cid:239) ust(cid:200)pi(cid:202) z zajmo- wanego stanowiska. „Zdecydowa(cid:239)em si(cid:218) poprosi(cid:202) Dicka Costolo, dotychczasowego dyrektora ds. operacyjnych, o obj(cid:218)cie stanowiska CEO Twittera” — mia(cid:239) rzekomo o(cid:258)wiadczy(cid:202) Evan. Oczywi(cid:258)cie to nie by(cid:239)a prawda. Siedz(cid:200)cy na pod(cid:239)odze m(cid:218)(cid:285)czyzna tul(cid:200)cy si(cid:218) do kosza na (cid:258)mieci nie mia(cid:239) naj- mniejszej ochoty rezygnowa(cid:202) ze stanowiska. Syn farmera z Nebraski — który przyby(cid:239) do San Francisco dziesi(cid:218)(cid:202) lat wcze(cid:258)niej z maj(cid:200)tkiem obejmuj(cid:200)cym zale- dwie kilka worków tanich, znoszonych, za du(cid:285)ych na niego ubra(cid:241) oraz kilkadzie- si(cid:200)t tysi(cid:218)cy dolarów d(cid:239)ugu na karcie kredytowej — chcia(cid:239) nadal pozosta(cid:202) szefem firmy, której by(cid:239) wspó(cid:239)za(cid:239)o(cid:285)ycielem. Nie zostawiono mu jednak (cid:285)adnego wybo- ru. I nie mia(cid:239)o (cid:285)adnego znaczenia to, (cid:285)e serwis wyceniano obecnie na ponad mi- liard dolarów, a Twitter by(cid:239) jego dzieckiem zrodzonym z krwi i znoju. Nie dano mu szansy. Zosta(cid:239) ofiar(cid:200) niecnego, krwawego zamachu stanu, przeprowadzonego przez ludzi, których sam zatrudni(cid:239), oraz tych, którzy niegdy(cid:258) byli jego najbli(cid:285)szymi przyjació(cid:239)mi. Puczu wspartego przez cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) inwestorów finansuj(cid:200)cych Twittera. Ev podniós(cid:239) wzrok i przyjrza(cid:239) si(cid:218) Sarze, która w(cid:239)a(cid:258)nie wesz(cid:239)a do jego gabi- netu. Potar(cid:239) r(cid:218)kawem swetra brod(cid:218) z ciemnym zarostem. — Jak si(cid:218) czujesz? — spyta(cid:239)a Sara. — Kurewsko… — odpowiedzia(cid:239) nie do ko(cid:241)ca pewien, czy za jego obecny stan wini(cid:202) nerwy, czy mo(cid:285)e jakie(cid:258) choróbsko. Czy jedno i drugie. Dalej w korytarzu, za drzwiami prowadz(cid:200)cymi do g(cid:239)ównego holu biura Twittera, na bia(cid:239)ych kwadratowych stolikach w sali poczekalni le(cid:285)a(cid:239)y egzemplarze „New Yorkera”, „The Economist” i „New York Timesa”. W ka(cid:285)dej z tych gazet znajdowa(cid:239)y si(cid:218) artyku(cid:239)y mówi(cid:200)ce o tym, jak wielk(cid:200) rol(cid:218) odegra(cid:239) Twitter w re- wolucji na Bliskim Wschodzie — rebelii, która dzi(cid:218)ki serwisowi spod znaku nie- bieskiego ptaka oraz dzi(cid:218)ki innym portalom spo(cid:239)eczno(cid:258)ciowym mia(cid:239)a ostatecznie doprowadzi(cid:202) do upadku dyktatur w Tunezji, Egipcie, Libii i Jemenie oraz wywo- (cid:239)a(cid:239)a masowe protesty w Bahrajnie, Syrii i Iranie. Tu(cid:285) za rogiem Biz Stone, kolejny z czterech wspó(cid:239)za(cid:239)o(cid:285)ycieli Twittera, ko(cid:241)- czy(cid:239) redagowanie listu informuj(cid:200)cego, (cid:285)e o godzinie 11.30 w firmowej kafeterii odb(cid:218)dzie si(cid:218) spotkanie, na które zaproszeni s(cid:200) wszyscy pracownicy. Obecno(cid:258)(cid:202) obowi(cid:200)zkowa. Go(cid:258)cie z zewn(cid:200)trz nie b(cid:218)d(cid:200) mile widziani. (cid:191)adnego pró(cid:285)nego gada- nia. Tylko wa(cid:285)ne informacje. Biz klikn(cid:200)(cid:239) „Wy(cid:258)lij” i wsta(cid:239) od biurka, kieruj(cid:200)c si(cid:218) do biura Evana. Chcia(cid:239) podnie(cid:258)(cid:202) na duchu cz(cid:239)owieka, który od prawie dziesi(cid:218)ciu lat by(cid:239) nie tylko jego szefem, ale i przyjacielem. Kup książkęPoleć książkę POCZ(cid:107)TEK 11 Na kanapie obok Evana siedzia(cid:239) ju(cid:285) Jason Goldman kieruj(cid:200)cy dzia(cid:239)em roz- woju produktu Twittera. W licz(cid:200)cym sobie siedem osób zarz(cid:200)dzie firmy by(cid:239) jed- nym z niewielu sojuszników odchodz(cid:200)cego dyrektora. Biz usiad(cid:239) ci(cid:218)(cid:285)ko obok niego. Ev w ciszy popija(cid:239) wod(cid:218) z butelki. Przygn(cid:218)biony, spogl(cid:200)da(cid:239) gdzie(cid:258) w dal niewidz(cid:200)cymi oczami, odtwarzaj(cid:200)c w g(cid:239)owie wydarzenia ubieg(cid:239)ego tygodnia pe(cid:239)ne- go zam(cid:218)tu i szale(cid:241)stwa. „A pami(cid:218)tasz, jak…” — odezwali si(cid:218) nagle chórem Goldman i Biz, próbuj(cid:200)cy pocieszy(cid:202) Evana przywo(cid:239)anym z pami(cid:218)ci obrazem powi(cid:200)zanym z jakim(cid:258) zabawnym wydarzeniem z historii Twittera. A mieli o czym opowiada(cid:202). Na przyk(cid:239)ad o tym, jak mocno zestresowany Ev go(cid:258)ci(cid:239) w programie Oprah Winfrey Show, be(cid:239)kocz(cid:200)c co(cid:258) niewyra(cid:283)nie przed milionami widzów. Lub o tym, jak rosyjski prezydent pojawi(cid:239) si(cid:218) w biurze Twittera w otoczeniu snajperów i dryblasów z Secret Service. Mia(cid:239) wys(cid:239)a(cid:202) swojego pierwszego tweeta, a pech chcia(cid:239), (cid:285)e strona internetowa serwisu akurat przesta(cid:239)a dzia(cid:239)a(cid:202). Albo o tym, jak Biz i Ev zostali zaproszeni na kolacj(cid:218) do mieszkania Ala Gore’a w St. Regis, gdzie „spili si(cid:218) jak (cid:258)winie”, ponie- wa(cid:285) by(cid:239)y wiceprezydent Stanów Zjednoczonych ima(cid:239) si(cid:218) ró(cid:285)nych sposobów, aby za wszelk(cid:200) cen(cid:218) przekona(cid:202) ich do sprzeda(cid:285)y udzia(cid:239)ów w Twitterze. Mogli te(cid:285) wspomina(cid:202) osobliwe próby przej(cid:218)cia Twittera przez Ashtona Kutchera podczas imprezy na basenie w jego domu w Los Angeles lub podchody Marka Zucker- berga w czasie niezr(cid:218)cznych spotka(cid:241) w jego minimalistycznie urz(cid:200)dzonym domu. Albo o tym, jak Kanye West, will.i.am, Lady Gaga, Arnold Schwarzenegger, John McCain i wiele innych gwiazd oraz polityków pojawia(cid:239)o si(cid:218) w biurze Twittera, czasem zupe(cid:239)nie bez zapowiedzi, rapuj(cid:200)c, (cid:258)piewaj(cid:200)c, m(cid:200)drz(cid:200)c si(cid:218) lub po prostu tweetuj(cid:200)c (zdarza(cid:239)o si(cid:218) te(cid:285), (cid:285)e po za(cid:285)yciu narkotyków lub alkoholu). Ich nieco- dzienni go(cid:258)cie próbowali znale(cid:283)(cid:202) sposób, aby zdoby(cid:202) kontrol(cid:218) nad tym dziwnym „czym(cid:258)” zmieniaj(cid:200)cym spo(cid:239)ecze(cid:241)stwo. A czasami próbowali po prostu kupi(cid:202) so- bie kawa(cid:239)ek tortu, jakim by(cid:239) Twitter. Evan próbowa(cid:239) si(cid:218) u(cid:258)miecha(cid:202), wracaj(cid:200)c my(cid:258)lami do wspomnie(cid:241) podsuwa- nych mu przez przyjació(cid:239). Ze wszystkich si(cid:239) stara(cid:239) si(cid:218) zamaskowa(cid:202) smutek i ten charakterystyczny wyraz twarzy, który oznacza(cid:239) jedno. Kl(cid:218)sk(cid:218). Tylko jedna osoba mog(cid:239)a sprawi(cid:202), (cid:285)e naprawd(cid:218) si(cid:218) u(cid:258)miechnie. By(cid:239) nim m(cid:218)(cid:285)czyzna przemierzaj(cid:200)cy — ze spuszczon(cid:200) g(cid:239)ow(cid:200) i telefonem przyci(cid:258)ni(cid:218)tym do ucha — swoje biuro, znajduj(cid:200)ce si(cid:218) tu(cid:285) obok gabinetu Evana. Dick Costolo. Niegdy(cid:258) znany komik improwizator, który w przesz(cid:239)o(cid:258)ci wyst(cid:218)powa(cid:239) na scenie w towarzystwie Steve’a Carella i Tiny Fey. Ten sam Dick Costolo, którego Ev mia(cid:239) „poprosi(cid:202) o obj(cid:218)cie stanowiska CEO Twittera”, trzeciego z kolei dyrektora generalnego w firmie licz(cid:200)cej sobie zaledwie cztery lata. Tyle (cid:285)e Dick równie(cid:285) nie by(cid:239) w najlepszym nastroju. Rozmawia(cid:239) w(cid:239)a(cid:258)nie z cz(cid:239)onkami zarz(cid:200)du stoj(cid:200)cymi za zamachem stanu, uzgadniaj(cid:200)c tre(cid:258)(cid:202) komunikatu dla mediów, a tak(cid:285)e najistotniejsze fragmenty e-maila, który po wyst(cid:200)pieniu Evana mia(cid:239) zosta(cid:202) rozes(cid:239)any do wszystkich pracowników Twittera. Kup książkęPoleć książkę 12 TWITTER Zamach na najwy(cid:285)szym szczeblu mia(cid:239) jeden cel. By(cid:239) nim powrót do firmy Jacka Dorseya. Jack Dorsey. Pierwszy dyrektor generalny i wspó(cid:239)za(cid:239)o(cid:285)yciel Twittera. Ev zmu- si(cid:239) go do odej(cid:258)cia z firmy po podobnym puczu, który mia(cid:239) miejsce w 2008 r. Dwa lata pó(cid:283)niej, tego w(cid:239)a(cid:258)nie konkretnego poranka, w którym rozpoczyna si(cid:218) akcja tej ksi(cid:200)(cid:285)ki, Jack fantazjowa(cid:239) o triumfalnym powrocie do firmy, któr(cid:200) tworzy(cid:239) z wiel- kim zaanga(cid:285)owaniem. Tymczasem tu(cid:285) przed po(cid:239)udniem zosta(cid:239) poinformowany, (cid:285)e jego powrót do Twittera troch(cid:218) si(cid:218) opó(cid:283)ni. Trzeba b(cid:218)dzie zmieni(cid:202) plany. Jack znajdowa(cid:239) si(cid:218) wów- czas zaledwie kilka przecznic od biura Twittera, które sta(cid:239)o si(cid:218) (cid:258)wiadkiem dru- giego zamachu na stanowisko dyrektora generalnego. Kursowa(cid:239) niespokojnie od (cid:258)ciany do (cid:258)ciany gabinetu w Square, (cid:258)wie(cid:285)o za(cid:239)o(cid:285)onej firmie obs(cid:239)uguj(cid:200)cej p(cid:239)at- no(cid:258)ci mobilne. Jack obudzi(cid:239) si(cid:218) tego dnia w swoim luksusowym apartamencie na ostatnim pi(cid:218)trze Mint Plaza. Za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) do pracy swoje markowe ubranie, zestaw wart kilka tysi(cid:218)cy dolarów z fantazyjn(cid:200) koszul(cid:200) od Diora, ciemnym blezerem i Roleksem. Jak(cid:285)e inaczej prezentowa(cid:239) si(cid:218) w lustrze! Gdzie podzia(cid:239) si(cid:218) ten niechlujny t-shirt i czarny kapelusz, który nosi(cid:239) jeszcze dwa lata temu, gdy zosta(cid:239) zmuszony do odej(cid:258)cia z Twittera? Jednak mimo zmian, jakie zasz(cid:239)y w garderobie Jacka, mijaj(cid:200)ce miesi(cid:200)ce nie zmieni(cid:239)y nic w kwestii nienawi(cid:258)ci do Evana, jego by(cid:239)ego przyjaciela i wspó(cid:239)za(cid:239)o- (cid:285)yciela firmy, cz(cid:239)owieka, który znów stan(cid:200)(cid:239) mu na drodze i udaremni(cid:239) planowany powrót do Twittera. Chocia(cid:285) Ev zosta(cid:239) usuni(cid:218)ty ze stanowiska dyrektora general- nego, nie zosta(cid:239) jeszcze (wbrew planom puczystów) oficjalnie zwolniony. Przynajm- niej jeszcze nie tego dnia. W biurze Twittera Ev skierowa(cid:239) wzrok na wskazówki zegara, który ju(cid:285) pra- wie pokazywa(cid:239) 11.30. Czas i(cid:258)(cid:202). W tamtej chwili nie zdawa(cid:239) sobie zupe(cid:239)nie sprawy z tego, (cid:285)e za kilka miesi(cid:218)cy zostanie zwolniony. Biz i Jason towarzyszyli Evanowi kieruj(cid:200)cemu si(cid:218) do drzwi, po czym ruszyli razem korytarzem tak, jak czynili to od lat, nie(cid:258)wiadomi, (cid:285)e w swoim czasie tak(cid:285)e i oni zostan(cid:200) zmuszeni do opuszczenia firmy. M(cid:218)(cid:285)czy(cid:283)ni szli w milczeniu do firmowej kafeterii, mijaj(cid:200)c po drodze kolorowe (cid:258)ciany i bia(cid:239)e bujane fotele oraz zdezorientowanych pracowników, którzy powoli zajmowali swoje miejsca. Nikt z ekipy Twittera nie wiedzia(cid:239), jak(cid:200) to wiadomo(cid:258)(cid:202) ma im do przekazania Evan Williams — ich ukochany szef. Nikt wówczas jeszcze nie zdawa(cid:239) sobie sprawy z tego, (cid:285)e firma, dla której pracowali i która zmieni(cid:239)a (cid:258)wiat na tak wiele sposobów, za chwil(cid:218) sama zmieni si(cid:218) na zawsze. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twitter. Prawdziwa historia o bogactwie, władzy, przyjaźni i zdradzie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: