Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00042 003417 18773023 na godz. na dobę w sumie
Twoje finanse. Bezpieczeństwo własne i majątku - książka
Twoje finanse. Bezpieczeństwo własne i majątku - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2182-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Przezorny, ubezpieczony, bogaty!

Twój osobisty doradca finansowy

Kiedy znajdujesz się na finansowej górce, gdy wszystkie Twoje działania przynoszą kapitalne efekty, a pieniądze na kontach i lokatach dodatkowo się pomnażają, nie powinieneś zapominać o przyszłości. O niezależnych od Ciebie kryzysach. O możliwych chorobach lub okresach niezdolności do pracy. O Twoich bliskich i ich sytuacji materialnej w sytuacji, gdyby Ciebie zabrakło.

Spokojnie. Naszym zamiarem nie jest roztaczanie przed Tobą czarnych wizji, ale właśnie ochrona przed nimi! Dzięki tej książce zapoznasz się z ryzykiem wcześniej i mniej boleśnie, niż mogłyby Cię kosztować osobiste doświadczenia. Przygotujesz się na sytuacje, które mogą zaszkodzić materialnie Tobie i Twojej rodzinie. Nauczysz się także chronić swój kapitał w sposób, który zapewni Ci bezpieczeństwo na długie lata. Nie trać czasu, nie trać pieniędzy -- czytaj!

Książka stanowi drugą część cyklu Twoje finanse. Zapoznaj się także z tytułami:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Twoje finanse. Bezpieczeństwo własne i majątku Autor: Marek Lipiñski ISBN: 978-83-246-2182-8 Format: 122x194, stron: 104 Przezorny, ubezpieczony, bogaty! • Zdob¹dŸ niezbêdn¹ wiedzê na temat ryzyka i zarz¹dzania nim • Wybierz najkorzystniejsz¹ formê ubezpieczenia na ¿ycie • Skorzystaj z ró¿nych opcji w zakresie ubezpieczania maj¹tku • Dowiedz siê wiêcej na temat pracowniczych programów emerytalnych • Naucz siê obliczaæ przysz³¹ emeryturê Twój osobisty doradca finansowy Kiedy znajdujesz siê na finansowej górce, gdy wszystkie Twoje dzia³ania przynosz¹ kapitalne efekty, a pieni¹dze na kontach i lokatach dodatkowo siê pomna¿aj¹, nie powinieneœ zapominaæ o przysz³oœci. O niezale¿nych od Ciebie kryzysach. O mo¿liwych chorobach lub okresach niezdolnoœci do pracy. O Twoich bliskich i ich sytuacji materialnej w sytuacji, gdyby Ciebie zabrak³o. Spokojnie. Naszym zamiarem nie jest roztaczanie przed Tob¹ czarnych wizji, ale w³aœnie ochrona przed nimi! Dziêki tej ksi¹¿ce zapoznasz siê z ryzykiem wczeœniej i mniej boleœnie, ni¿ mog³yby Ciê kosztowaæ osobiste doœwiadczenia. Przygotujesz siê na sytuacje, które mog¹ zaszkodziæ materialnie Tobie i Twojej rodzinie. Nauczysz siê tak¿e chroniæ swój kapita³ w sposób, który zapewni Ci bezpieczeñstwo na d³ugie lata. Nie traæ czasu, nie traæ pieniêdzy — czytaj! Ksi¹¿ka stanowi drug¹ czêœæ cyklu Twoje finanse. Zapoznaj siê tak¿e z tytu³ami: • Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów • Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie • Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie Spis treści Przedmowa Wprowadzenie Rozdział 1 Co warto wiedzieć o ubezpieczeniach? Rozdział 2 Podział ubezpieczeń Rozdział 3 Ubezpieczenia na życie Terminowe ubezpieczenia na życie, na całe życie i na dożycie Ubezpieczenia posagowe Ubezpieczenia z funduszem kapitałowym Ubezpieczenia rentowe Rozdział 4 Ubezpieczenia majątkowe Ubezpieczenia komunikacyjne Inne ubezpieczenia majątkowe 5 7 9 17 21 24 31 34 38 43 45 53 3 Bezpieczeństwo własne i majątku Rozdział 5 Ubezpieczenia emerytalne I filar — ZUS II filar — PTE (OFE) III filar Zakończenie 59 62 72 82 99 4 Ubezpieczenia na życie Rozdział 3 Ubezpieczenia na życie mają zagwarantować osobom bli- skim dla ubezpieczonych środki finansowe niezbędne do życia w przypadku śmierci tychże ubezpieczonych. Śmierć jest zdarzeniem niespodziewanym, dlatego dbałość o przy- szłość rodziny jest podstawowym powodem, dla którego decydujemy się na ubezpieczenia na życie. Ponadto w ofer- tach towarzystw znajdują się specjalne polisy łączące zale- ty ubezpieczenia z jednoczesną możliwością gromadzenia i dyskontowania zysków z oszczędności. Dzięki nim wpła- cone składki w dużej części są inwestowane i pomnażane. Po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach będzie to premią za systematyczne oszczędzanie. Dzięki temu kosztem nie- wielkich wyrzeczeń będziemy mogli wykorzystać oszczęd- ności na dowolny cel, będąc jednocześnie przez cały czas ubezpieczonymi. Stronami ubezpieczenia na życie są: ƒ ƒ firma ubezpieczeniowa jako ubezpieczyciel, ubezpieczony, czyli osoba fizyczna — w razie jej śmierci wypłacane jest świadczenie ubezpieczeniowe, 21 Bezpieczeństwo własne i majątku ƒ ƒ uposażony, czyli osoba, która otrzymuje świadczenie w przypadku śmierci ubezpieczonego; w umowie może być ustalonych kilku uposażonych, ubezpieczający, czyli ten, kto jest właścicielem polisy, podpisuje umowę i zobowiązuje się do regularnego opłacania składek. Pomiędzy ubezpieczającym, ubezpieczonym i uposażonym występują różne wzajemne relacje. Może to być jedna oso- ba, jeśli np. zawiera umowę na dożycie określonego wieku. Może się zdarzyć również i tak, że ubezpieczają cym, ubez- pieczonym i uposażonym będą trzy różne oso by (podmio- ty). Ubezpieczający może zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie we własnym imieniu i na własny rachunek (wów- czas jest on jednocześnie ubezpieczającym i ubezpieczo- nym, tj. osobą, której życie lub zdrowie objęte jest ochroną ubezpieczeniową) lub na rzecz osoby trzeciej (wówczas ubezpieczonym jest inna osoba, której życie lub zdrowie ubezpieczający uczynił przedmiotem ubezpieczenia). Upo- sażonym jest osoba wskazana przez ubezpieczonego jako uprawniona do otrzymania świadczenia należnego na pod- stawie zawartej przez niego umowy. Ubezpieczony może wskazać jedną lub więcej osób uprawnionych do otrzyma- nia sumy ubezpieczenia na wypadek jego śmierci. Jeżeli ubezpieczony wskazał kilka osób upra wnionych do otrzy- mania sumy ubezpieczenia, a nie oznaczył ich udziału w tej sumie, to uważa się, że udziały tych osób są równe. Zastrzeżenia dotyczące uprawnień i osoby uposażonego lub osób uposażonych ubezpieczony może zmienić lub od- wołać w każdym czasie. Umowa ubezpieczenia na życie, podobnie jak każda inna umowa ubezpieczenia, powinna być potwierdzona przez 22 Ubezpieczenia na życie zakład ubezpieczeń polisą, legitymacją ubezpieczeniową, tymczasowym zaświadczeniem albo innym dokumentem ubezpieczenia (art. 809. § 1. k.c.). Umowę ubezpieczenia na życie uważa się za zawartą z chwilą doręczenia przez zakład ubezpieczeń ubezpieczającemu dokumentu ubez- pieczenia (art. 809. § 2. k.c.). W przypadku umowy ubez- pieczenia na życie nie ma możliwości tzw. milczącego za warcia umowy, co jest możliwe w ubezpieczeniach ma- jątkowych. Wpływ na kalkulację składki w ubezpieczeniach na życie mają takie czynniki, jak: wiek, płeć, stan zdrowia, wykony- wany zawód, długość okresu ochrony, suma i rodzaj ubez- pieczenia. Ze składki na ubezpieczenie na życie potrącane są w pier- wszej kolejności koszty związane z zawarciem polisy i ad- ministrowaniem nią. Najwyższe są w pierwszych dwóch latach trwania ubezpieczenia. Towarzystwo potrąca także koszty ryzyka. Składka pozostała po odjęciu wymienionych kosztów jest alokowana, czyli inwestowana. Towarzystwo dzieli się wypracowanymi zyskami i w określonej propor- cji dopisuje je do wartości polisy. Błędne jest przekonanie, że wszystkie wpłacane pieniądze przeznaczane są na po- mnażanie naszego kapitału. W ubezpieczeniach na życie w pierwszej kolejności płaci się za ochronę życia. Jeżeli strony umowy nie postanowią inaczej, odpowiedzial- ność zakładu ubezpieczeń rozpoczyna się od dnia nastę- pującego po zawarciu umowy, nie wcześniej jednak niż dnia następnego po zapłaceniu składki. Jednak gdy umo- wa dochodzi do skutku przed doręczeniem dokumentu ubez pieczenia, odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń roz- poczyna się od dnia, w którym umowa ubezpieczenia uwa- żana jest za zawartą. 23 Bezpieczeństwo własne i majątku Podsumowanie Celem ubezpieczeń na życie jest zapewnienie oso- bom bliskim ochrony finansowej i poczucia bezpie- czeństwa. Kupując ubezpieczenie własnego życia, zabezpieczamy głównie najbliższych, a funkcja oszczędnościowa jest najczęściej dodatkiem. W ofer- tach towarzystw znajdują się specjalne polisy łączące zalety ubezpieczenia z jednoczesną możliwością gro- madzenia i dyskontowania zysków z oszczędności. Pytania 1. Co jest głównym celem ubezpieczenia na życie? 2. Czy można zawrzeć umowę ubezpieczenia na życie na rzecz osoby trzeciej? 3. Kto jest właścicielem polisy: ubezpieczający, ubezpieczony czy uposażony? Terminowe ubezpieczenia na życie, na całe życie i na dożycie Ubezpieczenie terminowe na życie jest ubezpieczeniem typowo ochronnym. Towarzystwo ubezpieczeniowe zobo- wiązuje się w nim do wypłaty uzgodnionego świadczenia uposażonemu, jeśli ubezpieczony umrze przed upływem określonego terminu. Okres obowiązywania ubezpieczenia może być roczny, 5-letni, 10-letni lub 20-letni. 24 Ubezpieczenia na życie Można porównać to ubezpieczenie do ubezpieczenia autocasco. Jeśli dotyczy ono samochodu, to wypłata świad- czenia następuje tylko wtedy, gdy w czasie trwania ubez- pieczenia wystąpi szkoda. W przypadku człowieka taką swoistą szkodą jest śmierć ubezpieczonego. Ubez pieczenia terminowe stosuje się przede wszystkim w sytuacji zacią- gnięcia dużego kredytu. Dzięki wypłacie rodzina może bez problemów spłacić kredyt, zatrzymując dla siebie miesz- kanie, dom czy samochód. Ubezpieczenie takie stanowi doskonałą ochronę dla bliskich. Zapewnia za stosunkowo niską składkę wysoką ochronę ubezpieczeniową — jako zabezpieczenie średnio- i długoterminowych zobowiązań finansowych, takich jak kredyty, pożyczki itp. Ubezpieczenie terminowe może być wznawiane lub zamie- niane — można je wznowić po wygaśnięciu, można też za- mienić je na ubezpieczenie bezterminowe. Ubezpieczenie terminowe można uzupełnić umowami do- datkowymi, takimi jak: ƒ ƒ ƒ ƒ ubezpieczenia na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego zdarzenia, ubezpieczenie od trwałego inwalidztwa, ubezpieczenia od poważnej choroby, ubezpieczenie pożyczkowe (w celu spłaty kredytu w razie śmierci ubezpieczonego). Przy ocenie ochrony ubezpieczeniowej podstawowym kryterium jest cel, jakiemu ubezpieczenie ma służyć. Ubezpieczenie terminowe na życie jest najmniej kosztow- ną umową ubezpieczeniową chroniącą członków rodziny ubezpieczonego przed utratą dochodu po śmierci osoby zapewniającej im utrzymanie. 25 Bezpieczeństwo własne i majątku Ubezpieczenie terminowe występuje w dwóch formach: indywidualne i grupowe. Ubezpieczenie grupowe jest naj- częściej ubezpieczeniem rocznym, odnawialnym i jest przeznaczone dla pracodawców. Ocena ryzyka nie jest do- konywana dla poszczególnych osób, lecz dla całej grupy i dotyczy charakteryzujących ją parametrów, takich jak liczebność grupy, jej struktura, dynamika zmian jej cech podstawowych, zakres uczestnictwa itp. W terminowych ubezpieczeniach na życie umowa rozwią- zuje się z upływem czasu, na jaki została zawarta. Firmy ubezpieczeniowe mogą zamieszczać w ogólnych warun- kach ubezpieczeń klauzule prolongacyjne umożliwiające automatyczne przedłużenie trwania umowy na następny okres ubezpieczenia, jeżeli żadna ze stron przed upływem okresu ubezpieczenia nie złoży oświadczenia, że chce roz- wiązać umowę. Ponieważ polisy terminowe najczęściej nie mają indeksacji składki i sumy ubezpieczenia, najlepszym sposobem obrony przed inflacją jest regularne uruchamia- nie kolejnych polis tego typu co kilka lat. Ubezpieczenie na całe życie zawiera się w celu zabezpie- czenia potrzeb finansowych, które wystąpią dopiero po śmierci ubezpieczonego. Zapewnia ono dożywotnią ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci. Różni się od ubezpieczenia terminowego tym, że śmierć jest w tym produkcie zakładana jako zdarzenie pewne, finalizujące prawo do świadczenia i ubezpieczenie to jest kalkulowa- ne tak, aby zebrać wystarczająco dużo składek na pokry- cie tego świadczenia. Składki można wpłacić jednorazowo lub opłacać je regularnie przez cały okres ubezpieczenia lub do osiągnięcia określonego wieku przez ubezpieczo- nego. Po osiągnięciu przez polisę wartości wykupu ubez- pieczenie na całe życie może przyjąć formę ubezpieczenia bezskładkowego. 26 Ubezpieczenia na życie ƒ ƒ to kwota, do której wypłaty Wartość wykupu ubezpieczyciel jest zobowiązany po zaistnieniu okoliczności określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia kwota pieniężna, na którą ubezpieczono życie, lub podstawa do obliczenia świadczenia, które w zależności od rodzaju ubezpieczenia stanowi procentową, różną część sumy ubezpieczenia. to gwarantowana w umowie Ubezpieczenie na dożycie ma charakter typowo oszczęd- nościowy; pozwala uzyskać określoną kwotę po osiągnięciu danego wieku przez ubezpieczonego przy zaangażowaniu mniejszych środków, niż gdyby to miało miejsce w przy- padku standardowego programu oszczędnościowego. Ubezpieczyciel wypłaci świadczenie uposażonemu w przy- padku, gdy ubezpieczony dożyje do końca okresu ubezpie- czenia, natomiast gdy jego śmierć nastąpi przed upływem tego okresu — składki przepadają na rzecz innych ubez- pieczonych dożywających określonego wieku. Forma tego ubezpieczenia jest obecnie stosowana rzadziej, ale może być atrakcyjna dla osób samotnych lub takich, które zabez- pieczyły już bliskich na wypadek swojej śmierci. Każdy człowiek jest w stanie pracować bez większych pro- blemów do 65. roku życia. Przejście na emeryturę zwią- zane jest ze zmniejszeniem się przychodów, co oznacza konieczność ograniczania wydatków, ponieważ żadna eme- rytura standardowa nie zapewni kwoty wystarczającej do ponoszenia wydatków na dotychczasowym poziomie. Zabezpieczeniem przed gwałtownym obniżeniem przy- chodów po przejściu w stan spoczynku jest ubezpieczenie na dożycie, w którym zakład ubezpieczeń po odpowied- nio długim okresie opłacania składek wypłaca pełną sumę 27 Bezpieczeństwo własne i majątku ubezpieczenia lub jej pierwszą ratę w zależności od treści zawartej umowy. Dożycie określonego wieku przez ubezpieczonego rodzi zo- bowiązanie firmy ubezpieczeniowej do wypłacenia sumy ubezpieczenia. W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej przed tym terminem firma ubezpieczeniowa zwykle nic nie wypłaca, chyba że w umowie była zawarta klauzula zwrotu spadkobiercom lub wskazanym osobom sumy wpłaconych składek. Ubezpieczenie na dożycie jest przeznaczone dla osób, któ- re pragną utrzymać dotychczasowy standard życia lub też planują znaczne i kosztowne przedsięwzięcie (np. wzięcie udziału w wycieczce, rejsie dookoła świata) po ukończeniu określonego wieku i chcą zapewnić sobie na ten cel wy- starczające środki. Ubezpieczenie na życie i dożycie (mieszane) jest uniwer- salnym połączeniem dwu wymienionych wyżej rodzajów ubezpieczenia; ma ono jednocześnie funkcję ochronną i funkcję oszczędnościową. Świadczenie ubezpieczeniowe jest realizowane w dwóch formach: ƒ ƒ razie śmierci wypłaty sumy ubezpieczenia w ubezpieczonego w trakcie trwania umowy, wypłaty sumy ubezpieczenia, jeżeli ubezpieczony dożyje do końca okresu, na jaki została zawarta umowa. Ubezpieczenie na życie i dożycie jest zbudowane z dwóch części: z ubezpieczenia na życie, w którym wypłata świad- czenia następuje po śmierci osoby ubezpieczonej, oraz z ubezpieczenia na dożycie, w którym wypłata świad- czenia następuje po dożyciu przez osobę ubezpieczoną określonego wieku. Połączenie tych dwóch produktów powoduje, że świadczenie wypłacane jest zarówno, gdy 28 Ubezpieczenia na życie ubezpieczony umrze w czasie trwania umowy ubezpie- czenia (ubezpieczenie na życie), jak i gdy dożyje okre- ślonego w umowie wieku (ubezpieczenie na dożycie). Ubezpieczenie na życie i dożycie jest klasycznym pro- duktem ochronno-oszczędnościowym. Część ochronną stanowi ubezpieczenie na życie (ponieważ chroni przed skutkami śmierci), natomiast część oszczędnościową — ubezpieczenie na dożycie (ponieważ zapewnia wypła- tę sumy ubezpieczenia w momencie dożycia określonego wieku). Suma ubezpieczenia, czyli de facto kwota potencjalnego świadczenia, może być określona oddzielnie w przypadku ryzyka śmierci oraz w przypadku ryzyka dożycia. Na przy- kład można określić, że w przypadku śmierci w okresie umowy ubezpieczenia uposażonym zostanie wypłacone 200 tys. zł, natomiast w momencie dożycia określonego wieku ubezpieczony otrzyma 100 tys. zł. Jest bardzo istot- ne, aby prawidłowo określić te kwoty. Sumy ubezpieczenia można zmieniać w trakcie trwania umowy ubezpieczenia, przeważnie raz do roku, w rocznicę zawarcia umowy ubez- pieczenia. Czasami podwyższenie sumy ubezpieczenia przy ubezpieczeniu skutków śmierci wymaga wykonania dodat- kowych badań lekarskich, które dokładniej określą ryzyko, jakie zakład ubezpieczeń weźmie na siebie. Podsumowanie Ubezpieczenie terminowe na życie jest ubezpiecze- niem typowo ochronnym, zapewniającym okresową ochronę na wypadek śmierci. Ubezpieczenie na całe życie zawiera się w celu za- bezpieczenia potrzeb finansowych, które wystąpią dopiero po śmierci ubezpieczonego. 29 Bezpieczeństwo własne i majątku Ubezpieczenie na dożycie ma charakter typowo oszczędnościowy; pozwala uzyskać określoną kwotę w określonym wieku. Niewiele osób w naszym kraju rozumie wagę ubez- pieczenia na życie, a jeszcze mniej potrafi wybrać właściwą strategię i taktykę zawierania tego typu ubezpieczeń. Pamiętaj ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Nie ulegaj samozadowoleniu, nie okłamuj samego siebie, że jesteś zabezpieczony przed ryzykiem, że uczestniczysz od lat w jakichś formach grupowego lub innego ubezpieczenia na życie — z reguły świadczenia z tego tytułu uległy zdeprecjonowaniu. Nie sądź, że istnieje uniwersalna polisa (produkt ubezpieczeniowy), która spełnia funkcję ochronną i jednocześnie zabezpieczającą kapitał. Zazwyczaj takie „dwa w jednym” nie zapewnia w wystar- czającym stopniu ani jednego, ani drugiego. Raczej wybierz dwie umowy. Za te same pieniądze możesz z lepszym skutkiem oddzielnie zabezpieczyć funkcję ochronną i oddzielnie oszczędnościową. Po myśl również o zabezpieczeniu na wypadek groźnej choroby lub inwalidztwa. One się zdarzają. Każdą umowę weryfikuj co 3 – 4 lata. Rynek jest zmienny, oferuje coraz to nowe produkty. Zawsze możesz zawrzeć nową, korzystniejszą w danych warunkach umowę. Ale bądź ostrożny i nie daj się zwieść agresywnej perswazji agentów ubezpieczeniowych. Przemyśl i określ swoje cele. 30
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twoje finanse. Bezpieczeństwo własne i majątku
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: