Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00176 008289 18793873 na godz. na dobę w sumie
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie własnych finansów - książka
Twoje finanse. Organizowanie i planowanie własnych finansów - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2181-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Profesjonalne zarządzanie budżetem domowym!

Twój osobisty doradca finansowy

Poświęcasz wiele czasu i zaangażowania, by wypracować odpowiednio wysokie dochody. Ale czy nie marzysz czasem o tym, by chociaż część Twoich pieniędzy zaczęła na Ciebie pracować? Czy nie myślisz, by zacząć regularnie kontrolować stan Twoich finansów? Uważasz, że najwyższa pora, by samodzielnie zająć się własnymi środkami, bez konieczności korzystania z porad pośredników finansowych?

Twój kapitał jest zbyt poważną sprawą, by zdawać się całkowicie na rady osób trzecich. Nie możesz też dać się ponieść emocjom ani działać wciąż według narzuconego modelu konsumpcji. Książka, którą trzymasz w rękach, skupia się na organizowaniu i planowaniu Twojego domowego budżetu. Nie trać czasu, nie trać pieniędzy -- czytaj!

Książka stanowi drugą część cyklu Twoje finanse. Zapoznaj się także z tytułami:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Twoje finanse. Organizowanie i planowanie własnych finansów Autor: Marek Lipiñski ISBN: 978-83-246-2181-1 Format: 122x194, stron: 104 Profesjonalne zarz¹dzanie bud¿etem domowym! • Poznaj definicje i kategorie niezbêdne podczas szacowania przychodów oraz wydatków • Naucz siê ewidencjonowaæ przep³ywy pieniê¿ne • Okreœl wielkoœæ posiadanego maj¹tku • Doceñ zalety aktywnego kszta³towania w³asnych dochodów • Zrozum rolê kredytów w planowaniu bud¿etu domowego Twój osobisty doradca finansowy Poœwiêcasz wiele czasu i zaanga¿owania, by wypracowaæ odpowiednio wysokie dochody. Ale czy nie marzysz czasem o tym, by chocia¿ czêœæ Twoich pieniêdzy zaczê³a na Ciebie pracowaæ? Czy nie myœlisz, by zacz¹æ regularnie kontrolowaæ stan Twoich finansów? Uwa¿asz, ¿e najwy¿sza pora, by samodzielnie zaj¹æ siê w³asnymi œrodkami, bez koniecznoœci korzystania z porad poœredników finansowych? Twój kapita³ jest zbyt powa¿n¹ spraw¹, by zdawaæ siê ca³kowicie na rady osób trzecich. Nie mo¿esz te¿ daæ siê ponieœæ emocjom ani dzia³aæ wci¹¿ wed³ug narzuconego modelu konsumpcji. Ksi¹¿ka, któr¹ trzymasz w rêkach, skupia siê na organizowaniu i planowaniu Twojego domowego bud¿etu. Nie traæ czasu, nie traæ pieniêdzy — czytaj! Ksi¹¿ka stanowi drug¹ czêœæ cyklu Twoje finanse. Zapoznaj siê tak¿e z tytu³ami: • Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj¹tku • Twoje finanse. Skuteczne oszczêdzanie • Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie Spis treści Przedmowa Wprowadzenie Część I Organizowanie finansów osobistych 5 7 13 Rozdział 1 15 Istota, cele i funkcje finansów osobistych Dlaczego warto poznać finanse osobiste? 18 Nawyk systematycznego notowania wpływów i wydatków 21 Rozdział 2 Określenie wartości netto majątku Rozdział 3 Określenie źródeł wpływów Rozdział 4 Źródła wydatków — specyfikacja kosztów Rozdział 5 Aktywa i pasywa a dochody i wydatki 27 39 43 49 3 Organizowanie i planowanie własnych finansów Część II Planowanie finansów osobistych 57 Rozdział 6 Budżet jako źródło informacji o finansach osobistych 59 63 Dokąd zmierzasz? Określenie celów finansowych Rozdział 7 Nawyk planowania Proces budowania planu finansów osobistych Rozdział 8 Jak zwiększyć swój dochód? Działalność gospodarcza a praca na etacie Rozdział 9 Marketing sieciowy Rozdział 10 Franczyza. Pomysł na własny biznes Zakończenie 67 69 79 82 89 95 101 4 Jak zwiększyć swój dochód? Rozdział 8 W tej części skoncentrujemy się na sposobach zwiększenia dochodu. Sposobów zwiększenia dochodów jest wiele. Przykładem może być uzyskana dodatkowa premia w za- kładzie pracy, wynegocjowanie podwyżki wynagrodzenia, własna działalność, marketing sieciowy, franchansing, każ- dy dodatkowy dochód pasywny. Jeśli określiłeś już cele finansowe i sumiennie wykona- łeś plan działania według proponowanego procesu pla- nowania finansów osobistych, to jesteś na dobrej drodze. Zanim zaczniesz maksymalizować swój dochód, oblicz, ile warty jest Twój czas. Czas to nic innego jak kapitał. Każdą godzinę i rok można wycenić. Poniższa analiza cza- su pokazuje wartość czasu wyrażoną w pieniądzu. 79 Organizowanie i planowanie własnych finansów Tabela 8.1. Analiza wartości czasu Dochody roczne 20 000 30 000 40 000 50 000 60 000 70 000 80 000 90 000 100 000 120 000 150 000 200 000 300 000 500 000 Dochody mie- sięczne 1 667 zł 2 500 zł 3 333 zł 4 167 zł 5 000 zł 5 833 zł 6 667 zł 7 500 zł 8 333 zł 10 000 zł 12 500 zł 16 667 zł 25 000 zł 41 667 zł wartość 1 godziny 15 zł 23 zł 30 zł 38 zł 45 zł 53 zł 61 zł 68 zł 76 zł 91 zł 114 zł 152 zł 227 zł 379 zł wartość 1 minuty 0,25 zł 0,38 zł 0,51 zł 0,63 zł 0,76 zł 0,88 zł 1,01 zł 1,14 zł 1,26 zł 1,52 zł 1,89 zł 2,53 zł 3,79 zł 6,31 zł Każda minuta ma swoją cenę. A ile jest warta Twoja minu- ta czy godzina pracy? Może 15 złotych za godzinę, a może 152 zł za godzinę. Najlepiej wiedzą to osoby prowadzące działalność gospo- darczą. Każda stracona godzina to niższy dochód. Gdy dobrze przygotujesz i zorganizujesz swój czas pracy, będziesz mógł wyeliminować zakłócenia, które powodują „kradzież” czasu. 80 Jak zwiększyć swój dochód? Warto najpierw zainwestować w książki dotyczące tej tematyki, tj. zarządzania czasem pracy, albo przejść od- powiednie szkolenie. Zastanów się. Wnikliwa analiza czasu pracy i umiejętne planowanie do- prowadzą Cię na pewno do zwiększenia dochodu. To, co może Cię rozpraszać, to: zbyt długie spotkania, prze- dłużające się rozmowy telefoniczne, niepotrzebne rozmo- wy towarzyskie, wykonywanie zbyt wielu czynności na raz, brak kalendarza, uzależnienie od informacji itd. Proponuję, abyś zorganizował swój kalendarz; zaznacz, ile czasu potrzebujesz na sprawy prywatne, potem zaznacz stałe zajęcia zarobkowe. Pozostaną Ci godziny, które mają swoją wartość. Oblicz w każdym miesiącu, ile jest warta Twoja godzina pracy; zobaczysz wtedy, jak jesteś efektywny. 81 Organizowanie i planowanie własnych finansów Zadania Zadanie 8.1 Oblicz, ile jest warta Twoja godzina pracy. Działalność gospodarcza a praca na etacie Praca na etacie w obecnych czasach jest bardzo ryzykowna i tylko z pozoru zapewnia stabilizację. Musisz ciągle dosto- sowywać się do działań pracodawcy. Twój czas jest cza- sem pracodawcy, a nie Twoim. Zatracasz przedsiębiorczość, a co za tym idzie, produktywność. Stajesz się niewolnikiem pracodawcy. Wypracowujesz do- chody dla przedsiębiorstwa, a nie dla siebie. Ta konkluzja wbrew pozorom i przekonaniom wielu pokoleń nie jest żar- tem, nie jest prowokacją i nie jest demagogią. Nasi rodzice i dziadkowie wpajali nam, że etat, posada, stała umowa o pracę to świętość, gwarancja sukcesu i sta- bilizacja. Wykształcenie, a potem wytrwałe wspinanie się po szcze- blach kariery miało zapewnić byt rodzinie, a następnie spo- kojną starość i godziwą emeryturę. Przekonanie to legło w gruzach w czasach wszechogarniającej globalizacji, wy- ścigu technologiczno-organizacyjnego, duszenia kosztów w wyniku konkurencji oraz polityki podatkowej i socjalnej najbardziej rozwiniętych państw. Najlepsi pracodawcy przenoszą produkcję do krajów trze- ciego świata, gdzie koszty pracy są nieporównywalnie niż- sze z rodzimymi. Polska jest również w tym łańcuchu. 82 Jak zwiększyć swój dochód? 83 Organizowanie i planowanie własnych finansów Kiedy w wyniku nacisków na płace uruchamia się spira- la kosztów, nasz kraj traci swój najbardziej dostrzegalny atut — tanie koszty pracy. Inwestorzy zagraniczni, na któ- rych tak bardzo liczyliśmy — zgodnie z regułami globaliza- cji będą zamykać swoje oddziały w Polsce i przenosić się dalej na wschód i południe. Nie ma tu żadnych barier, tylko twarda konkurencja, cię- cie kosztów i walka o przetrwanie — bo czuć już na ple- cach oddech koncernów chińskich i hinduskich. One będą przejmować nasze atuty z lat 90. XX wieku i pierwszych lat XXI wieku. Generalnie wzrost wydajności pracy, który w naszych cza- sach zapewnia przewagę w wyścigu pracodawców, powo- duje bezpardonowe redukcje kosztów pracy, bo są one najmniej kapitałochłonnym i jednocześnie najbardziej mo- bilnym czynnikiem produkcji. Nic nie zapewnia bezpieczeństwa nawet doświadczonej i zasłużonej kadrze. Ci, co tak mozolnie budowali swoją ka- rierę i wiązali ją z rozwojem pozycji i potęgi firmy, uświa- damiają sobie, że budowali domki z piasku, że są pionkami na szachownicy. A umowa o pracę na czas nieokreślo- ny, która miała być gwarantem przyszłości, zapewnia im 3 miesiące przetrwania — do bankructwa. Umowa jest rzeczywiście na czas nieokreślony — oznacza, że „nie znacie dnia ani godziny”. Trzeba zauważyć, że menedżerowie — cudotwórcy, któ- rzy są angażowani do „uzdrawiania” koncernów i korpo- racji — zaczynają od redukcji zatrudnienia. To jest reguła i ten trend się pogłębia, zgodnie z prawami globalizacji i konkurencji. Bezpieczeństwa nie zapewniają ani kwalifikacje, ani wy- kształcenie. Corocznie zwiększa się liczba studentów, 84 Jak zwiększyć swój dochód? są oni kształceni coraz lepiej, są prężni i dynamiczni. Są gotowi rozpocząć wyścig szczurów. Pracodawca nie za- waha się, kogo wybrać, a kogo pozbawić złudzeń i marzeń o świetlanej przyszłości i emeryturze. Zjawisko to dobrze ilustruje pewien incydent z roku 2004. Prezydent Warszawy zorganizował roboty publiczne przy utrzymywaniu i sprzątaniu terenów zielonych. Większość zatrudnionych przy tym przedsięwzięciu to bezrobotni z wyższym wykształceniem. Pewnie wszyscy mieli solidne i dobrze rokujące etaty. Ponadto nie tylko bezpieczeństwo pracy, ale również ten drugi element, tj. godziwe i pewne emerytury, jest w per- spektywie kilkunastu lat poważnie zagrożony. Dotyczy to prawie wszystkich krajów rozwiniętych, w tym Polski. Przyczyną tego są zła i niefrasobliwa polityka socjalna rzą- dów nastawionych na głosy wyborcze, wadliwe systemy ubezpieczeń społecznych oraz starzenie się społeczeń- stwa. Jeśli nie zmienią się zasady polityki socjalnej państw — a wszystko wskazuje na to, że się nie zmienią ze wzglę- du na główne zasady demokracji (głos wyborczy) i roz- kwitający wszędzie populizm — systemy ubezpieczeń społecznych w większości krajów staną na krawędzi ban- kructwa. Będą niewydolne. Jeśli sam nie zatroszczysz się o swoją przyszłość, nie weźmiesz spraw we własne ręce, zostaniesz skazany na wegetację na państwowym garnusz- ku — równym i biednym jednakowo dla wszystkich. A może wyjściem będzie współpraca z jakimś przedsiębiorcą? To może być najkorzystniejszy układ dla kogoś, kto ma pomysł na działalność gospodarczą; będzie mu ła- twiej ją sfinansować dzięki współpracy z przedsiębior- cą. Doświadczenie przedsiębiorcy jest nie do przecenienia dla kogoś, kto rozpoczyna działalność gospodarczą. 85 Organizowanie i planowanie własnych finansów Podejmując działalność gospodarczą, zmniejszasz ryzyko utraty pracy, stajesz się wolnym i niezależnym człowie- kiem. Może warto lepiej podpisać kontrakt, umowę współpra- cy, która da Ci wolność. Będziesz traktowany jako partner, a Twój dochód będzie uzależniony od efektów Twojej pracy. Firmy oferujące współpracę na zasadzie umów współpracy są bardziej efektywne, ponieważ płacą za wykonaną pracę określone wynagrodzenie i prowizję. Już dziś w wielu dziedzinach istnieją jednoosobowe firmy: agenci, brokerzy, doradcy finansowi, aktorzy, właściciele nieruchomości, plastycy, informatycy, graficy, sprzedawcy sieciowi, konsultanci, księgowi itd. Osoby te cenią sobie niezależność finansową, dlatego wolą organizować własne przedsiębiorstwa, które wypracowują zyski w zależności od wprowadzonego kapitału, umiejętno- ści, własnego wkładu pracy. Nie obawiają się działalności gospodarczej, którą obecnie można szybko założyć. Czas założenia przedsiębiorstwa to okres około 30 dni (maksymalnie). Jest wiele podręczni- ków, które krok po kroku pokazują, jak założyć firmę. Aby założyć działalność gospodarczą, należy: 1. uzyskać w gminie wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, 2. uzyskać w urzędzie skarbowym numer identyfikacji podatkowej (NIP), 3. uzyskać w wojewódzkim urzędzie statystycznym numer REGON, 4. założyć w banku konto firmowe. 86 Jak zwiększyć swój dochód? 5. Po uzyskaniu wszystkich wymaganych wpisów w rejestrach przedsiębiorca w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia wykonywania działalności zobowiązany jest dokonać zgłoszenia w ZUS (w oddziale właściwym dla siedziby firmy). Będziesz do tego potrzebował: ƒ ƒ ƒ ƒ dowodu osobistego, zaświadczenia potwierdzającego wpis do ewidencji, kserokopii (oryginału do wglądu) numeru NIP oraz REGON, numeru firmowego rachunku bankowego. Należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia społecznego osoby prowadzącej działalność gospodarczą, a tym samym konieczność opłacania składek, powstaje nie od momen- tu uzyskania wszystkich koniecznych wpisów i numerów do jej prowadzenia, ale dopiero od dnia zadeklarowanego rozpoczęcia wykonywania działalności. Ustaje natomiast z dniem zgłoszenia zaprzestania jej wykonywania. Jak zgłosić się do ZUS? Należy złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty zgłoszenio- we, które udostępnia zakład ubezpieczeń. Do ZUS trzeba zgłosić: ƒ ƒ siebie jako płatnika składek, siebie do odpowiednich ubezpieczeń (tj. jako osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą podlegającą z tego tytułu określonym ubezpieczeniom). 87 Organizowanie i planowanie własnych finansów Pamiętaj o obowiązku zgłoszenia do ubezpieczenia zdro- wotnego członków rodziny, spełniających w tym zakre- sie warunki określone ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środ- ków publicznych. Członka rodziny ubezpieczonego zgła- sza się do ubezpieczenia zdrowotnego w terminie 7 dni od dnia powstania jego uprawnień do tego ubezpieczenia (z tytułu zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego ubez- pieczonego przez danego płatnika składek). Pytania 1. Czy praca na etacie daje bezpieczeństwo zatrudnienia? 2. Jakie dokumenty trzeba uzyskać, aby otworzyć działalność gospodarczą? 88
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twoje finanse. Organizowanie i planowanie własnych finansów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: