Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 003626 18779524 na godz. na dobę w sumie
Twoje finanse. Skuteczne oszczędzanie - książka
Twoje finanse. Skuteczne oszczędzanie - książka
Autor: Liczba stron: 104
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2183-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stabilizacja na równoważni finansowej

Twój osobisty doradca finansowy

Właściwa droga do osiągnięcia bogactwa i pomyślności w życiu to umiejętność takiego gospodarowania pieniędzmi, by Twoje dochody zawsze były większe od wydatków. Uważasz, że potrafisz zarządzać swoimi środkami? Na pewno nie dajesz się schwytać specom od marketingu i sprzedaży w sieć ciągłej konsumpcji? Czy Twoje oszczędności są na tyle wysokie, byś nie musiał 'żyć na kredyt'?

Ta książka została napisana z myślą o Tobie i Twoich potrzebach. Dzięki zawartej w niej wiedzy spojrzysz na swoje finanse z innej perspektywy i nareszcie uda Ci się to, co wydaje się niemożliwe -- zrównoważysz budżet! Nie trać czasu, nie trać pieniędzy -- czytaj!

Książka stanowi trzecią część cyklu Twoje finanse. Zapoznaj się także z tytułami:
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Twoje finanse. Skuteczne oszczędzanie Autor: Marek Lipiñski ISBN: 978-83-246-2183-5 Format: 122x194, stron: 104 Stabilizacja na równowa¿ni finansowej • Dowiedz siê, dlaczego warto oszczêdzaæ • Wci¹¿ zwiêkszaj swoje aktywa • Utrzymuj pasywa na bezpiecznym poziomie • Poznaj pu³apki i zagro¿enia zwi¹zane z korzystaniem z kredytów Twój osobisty doradca finansowy W³aœciwa droga do osi¹gniêcia bogactwa i pomyœlnoœci w ¿yciu to umiejêtnoœæ takiego gospodarowania pieniêdzmi, by Twoje dochody zawsze by³y wiêksze od wydatków. Uwa¿asz, ¿e potrafisz zarz¹dzaæ swoimi œrodkami? Na pewno nie dajesz siê schwytaæ specom od marketingu i sprzeda¿y w sieæ ci¹g³ej konsumpcji? Czy Twoje oszczêdnoœci s¹ na tyle wysokie, byœ nie musia³ „¿yæ na kredyt”? Ta ksi¹¿ka zosta³a napisana z myœl¹ o Tobie i Twoich potrzebach. Dziêki zawartej w niej wiedzy spojrzysz na swoje finanse z innej perspektywy i nareszcie uda Ci siê to, co wydaje siê niemo¿liwe — zrównowa¿ysz bud¿et! Nie traæ czasu, nie traæ pieniêdzy — czytaj! Ksi¹¿ka stanowi trzeci¹ czêœæ cyklu Twoje finanse. Zapoznaj siê tak¿e z tytu³ami: • Twoje finanse. Organizowanie i planowanie w³asnych finansów • Twoje finanse. Bezpieczeñstwo w³asne i maj¹tku • Twoje finanse. Racjonalne inwestowanie Spis treści Przedmowa Wprowadzenie Rozdział 1 O oszczędzaniu bez mitów Rozdział 2 Ewidencja źródłem oszczędzania Rozdział 3 Zasada 10-28-83, czyli spokojny wiek emerytalny Rozdział 4 Magia procentu składanego, czyli sztuka gromadzenia pieniędzy Rozdział 5 Czas a wartość pieniądza Przyszła wartość pieniądza Bieżąca wartość pieniądza Przyszła wartość renty (wartość przyszła przepływów pieniężnych renty) Bieżąca wartość renty (bieżąca wartość szeregu równych płatności) 5 7 9 13 19 27 31 34 44 49 55 3 Skuteczne oszczędzanie Rozdział 6 Jak wybrać kredyt? Rodzaje kredytów Zdolność kredytowa Wybór banku i kredytu — pułapki i zagrożenia Prawne formy zabezpieczenia kredytu Zakończenie 61 62 73 82 94 99 4 Jak wybrać kredyt? Rozdział 6 Czym jest kredyt dla współczesnego gospodarstwa do- mowego? Kredyt to jedna z możliwości uzyskania gotówki na zakup dóbr lub na sfinansowanie inwestycji (czyli akty- wów). Jest powszechny od wieków. W praktyce kredyt to udostępnienie (zadysponowanie) środków pieniężnych przez bank dla Ciebie lub wpłacanie ich na wskazany przez Ciebie rachunek (np. dostawcy, wy- konawcy czy też wierzyciela). Warunki udzielenia kredytu, przede wszystkim czas jego spłaty, a także cel, na który kredyt zostanie wykorzystany, określone są w umowie kredytowej. Wszystko to niby oczywiste, ale czy na pewno wiemy, jak z niego korzystać? Czym tak naprawdę jest kredyt ze wszystkimi jego obwaro- waniami prawnymi? Jakie są rodzaje kredytów i w jaki sposób banki próbują za- gwarantować sobie spłatę zadłużenia? Co składa się na koszt kredytu i jak wybrać najlepszą ofertę? 61 Skuteczne oszczędzanie Jak uzyskać kredyt i czym jest przywoływana wszędzie i przez wszystkich zagadkowa i trochę odstraszająca „zdol- ność kredytowa”? Wyjaśnię to poniżej. Jeśli kredytobiorca nie ma zdolności kredytowej, bank nie udzieli mu kredytu. Warunkiem udzielenia kredytu jest po- zytywne ocenienie kredytobiorcy przez bank. Rodzaje kredytów Rodzajów kredytów jest tyle, ilu jest kredytodawców, a jeszcze szerzej, tyle, ile umów między kredytodawcą a kredytobiorcą, bo prawo cywilne zakłada praktycznie dowolność umów w granicach obowiązujących przepi- sów. Przecież każdy kredyt — zgodnie z konkretną umową — ma inną wysokość, okres spłaty czy zabezpieczenie. Niemniej jednak kredyty mają pewne ogólne cechy, dzię- ki którym można dokonać ich klasyfikacji, opierając się na różnych kryteriach. Dla większości kredytobiorców — instytucji, firm, osób fizycznych — podstawowym kryterium, od którego na- leży zacząć, jest dostępność kredytu. Z tego względu — a przede wszystkim ze względu na naszą zdolność kre- dytową, którą możemy mieć w jednych bankach, a w in- nych nie; kredyt jednego rodzaju możemy otrzymać, a innego rodzaju nie — kredyty oferowane na rynku mogą być dla konkretnego kredytobiorcy: ƒ ƒ dostępne lub niedostępne. 62 Jak wybrać kredyt? 63 Skuteczne oszczędzanie Ale, żeby umieć wybrać te dostępne dla nas, musimy umieć się poruszać wśród masy ofert różnych instytucji finanso- wych. Poznajmy więc najczęściej stosowane podziały kredytów i ich grupowanie. Podział ze względu na okres kredytowania Z tego punktu widzenia kredyty możemy podzielić na: ƒ ƒ ƒ kredyty krótkoterminowe, o okresie spłaty do jednego roku, kredyty średnioterminowe, o okresie spłaty od 1 roku do 3 lat, kredyty długoterminowe, o okresie spłaty powyżej 3 lat. Podział ze względu na przeznaczenie ƒ ƒ Kredyty obrotowe, przeznaczone na finansowanie bieżących potrzeb; są one najczęściej kredytami krótkoterminowymi. Kredyty inwestycyjne, przeznaczone na finansowanie inwestycji, np. zakup mieszkania; są to najczęściej kredyty średnio- i długoterminowe. Podział ze względu na sposób realizacji ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ kredyty gotówkowe, kredyty na zakupy ratalne, kredyty w ramach ROR, kredyty na rachunek bankowy, kredyty konsolidacyjne i refinansowe, 64 Jak wybrać kredyt? ƒ ƒ kredyty na zakup instrumentów finansowych, karty kredytowe. Podział ze względu na zabezpieczenie ƒ ƒ Kredyty zabezpieczone przedmiotami, papierami wartościowymi itp. Może to być na przykład przeniesienie na bank własności kredytowanego dobra (w przypadku kredytów ratalnych), usta- nowienie zastawu rejestrowego i cesja na rzecz banku praw z polisy AC (w przypadku kredytów samochodowych), a także wystawienie weksla in blanco lub poręczenie zobowiązania przez osoby trzecie. Kredyty hipoteczne, zabezpieczone hipoteką ustanowioną na nieruchomości stanowiącej własność kredytobiorcy lub innej osoby, na przykład poręczyciela (zwykle w przypadku kredytów mieszkaniowych). Ze względu na liberalizację prawa dewizowego większość wyżej wymienionych kredytów może być realizowana za- miennie, jako: ƒ ƒ kredyty złotowe, kredyty walutowe. Kredyty gotówkowe Przeznaczone są na pokrycie bieżących wydatków, z reguły nieinwestycyjnych. Konkurencja międzybankowa powodu- je, że kredyty te stają się coraz łatwiej dostępne i prak- tycznie nawet minimalne stałe dochody umożliwiają ich zaciągnięcie. Nie zwalnia to jednak potencjalnego kredyto- biorcy od analizy swoich możliwości finansowych. Łatwość 65 Skuteczne oszczędzanie uzyskania kredytu może odsunąć na dalszy plan chłodną kalkulację, niezbędną przy każdej decyzji o zwiększeniu zo- bowiązań. Reklamy kredytów gotówkowych są obecne we wszystkich mediach, na stronach internetowych, bilbor- dach, które rozklejane są w wielu miejscach publicznych, kolportowane przez akwizytorów telefonicznie i w for- mie ulotek oraz folderów. Wszystko to ma nas przekonać, że określony kredyt jest: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ przyjazny i bezpieczny, wygodny, często bez poręczycieli i zabezpieczeń, niesformalizowany i elastyczny, szybki w realizacji — gotówka jest dostępna często po kilku dniach, tani, z niskim oprocentowaniem i minimalną prowizją, łatwy w spłacie (terminy, wysokość spłat, prolongaty itp.). Nie należy jednak dać się zwieść i podejmować decyzji o zaciągnięciu kredytu huraoptymistycznie bez przemyśle- nia i chłodnej kalkulacji. ƒ ƒ ƒ ƒ Czy stać Cię na dodatkowe zobowiązanie? Czy Twoje możliwości finansowe i dotychczasowe zobowiązania pozwolą na spłatę kredytu w terminach i na warunkach określonych w umowie? Czy oferta pochodzi z wiarygodnych, znanych i solidnych banków? Czy w przypadku przejściowych trudności nie grozi Ci „dzika windykacja”? 66 Jak wybrać kredyt? W przeprowadzeniu analizy finansowej pomogą Ci meto- dy i narzędzia (analizy) programu Mister Budget, a przede wszystkim zdrowy rozsądek i zasady planowania budżetu osobistego. Kredyt konsumpcyjny, tzw. zakupy na raty Kredyt ratalny to kredyt, w którym występuje trzech part- nerów: ƒ ƒ ƒ nabywca dobra lub usługi, niedysponujący gotówką na zrealizowanie transakcji, sprzedawca dobra lub dostawca usługi, bank kredytujący. Poprzez zawarcie umowy kredytowej możemy zapłacić za towar lub usługę w wielu placówkach handlu detaliczne- go i firmach usługowych. Umowę podpisujemy w miejscu dokonywania zakupu. Wszystkie uwagi dotyczące promo- cji, reklamy, jak również dostępności kredytu ratalnego są podobne jak w przypadku kredytu gotówkowego. Bank przekazuje kwotę równą cenie towaru na rachunek sprze- dawcy. Nabywcy zgodnie z warunkami umowy kredytowej spłacają w ratach zakupione dobra. Najpopularniejsze zakupy objęte tą formą kredytowania, to: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ artykuły gospodarstwa domowego i meble, sprzęt komputerowy i audiowizualny, sprzęt radiowo-telewizyjny; usługi budowlane, usługi turystyczne (wycieczki, wczasy, sanatoria). 67 Skuteczne oszczędzanie W przypadku tej formy kredytu decyzje mogą być jeszcze bardziej przypadkowe i doraźne niż w przypadku kredy- tów gotówkowych. Zapominamy, że do spłacenia zawsze jest cena towaru i koszt obsługi kredytu (oprocentowa- nie, prowizje, ubezpieczenia). To, że bank nie uczestniczy w transakcji bezpośrednio, stwarza wrażenie braku kosz- tów bankowych. Pożądanie wymarzonego artykułu tłu- mi kalkulację i rozsądek. Analizy dostępne w programie Mister Budget pomogą Ci podjąć racjonalną decyzję. Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy (ROR), czę- sto nazywany kontem osobistym, służy do gromadzenia wkładów oszczędnościowych i przeprowadzania rozli- czeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu działal- ności gospodarczej. Rachunek otwierany jest dla osób, które zobowiązują się przekazywać na niego swoje stałe dochody pochodzące z wynagrodzeń, rent, emerytur itp. Umożliwia on bezpieczne przechowywanie nawet niewiel- kich kwot i wygodne ich wydawanie, jak również ułatwia dostęp do kredytów. Posiadacz rachunku uzyskuje z reguły przywileje kredytowe i może powodować powstanie salda debetowego (zadłużenia). Może również korzystać z przy- znanego w tym rachunku kredytu. Dla posiadacza ROR ważne są zasady, warunki i przywileje z nim związane, a przede wszystkim: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ łatwość i bezpieczeństwo dostępu do gotówki, oprocentowanie rachunku, dostępność kredytu w rachunku lub salda debetowego, oferta kart płatniczych i opłaty za nie, telefoniczny lub internetowy dostęp do rachunku, możliwość dokonywania bezpłatnych przelewów i stałych zleceń. 68 Jak wybrać kredyt? Uzyskanie kredytu jest maksymalnie uproszczone. Z regu- ły ogranicza się do wypełnienia wniosku i podpisania umo- wy. Procedury przyznania kredytu i jego limit są określone w regulaminach poszczególnych banków. Zależnie od ban- ku jest to zazwyczaj wielokrotność wpływów miesięcznych na rachunku. Kredyty w ramach rachunku oszczędnościowo-rozlicze- niowego (ROR) występują w formie limitu kredytowego lub kredytu odnawialnego. Limit kredytu w ramach rachunku umożliwia sfinanso- wanie wydatków przekraczających kwotę, która w danej chwili znajduje się na koncie. Limit ten uzależniony jest od wysokości cyklicznych wpływów na konto, jak również od historii rachunku ROR. Kredyt odnawialny jest udzielany posiadaczom rachun- ku oszczędnościowo-rozliczeniowego przekazującym re- gularne, comiesięczne wpłaty, nieprzekraczającym salda debetowego. Z reguły towarzyszące temu formalności są uproszczone. Kredyty te są wykorzystywane poprzez wypłaty z rachunku. Po spłacie lub likwidacji salda debetowego kredyty mogą być automatycznie wznawiane bez konieczności załatwia- nia uciążliwych formalności. Oprocentowanie kredytu, okres kredytowania, wysokość kwoty kredytu (najczęściej kilkukrotność miesięcznych wpływów na konto) i pozosta- łe warunki kredytowania są określone w umowie i zależą od oferty banku oraz historii rachunku. Kredyty konsolidacyjne i refinansowe Refinansowanie jednego kredytu i konsolidacja różnych form zadłużenia (kredyty gotówkowe, pożyczki, karty kre- dytowe) pozwalają przy racjonalnym podejściu uregulo- wać i usystematyzować nasze zobowiązanie kredytowe 69 Skuteczne oszczędzanie i obniżyć koszty obsługi długu. Refinansowanie kredytu ma sens, gdy nie układa się współpraca z bankiem, gdy znajdziemy tańszą ofertę i gdy koszty wyjścia z dotych- czasowego kredytu będą niższe od korzyści wynikających z nowego. Należy dobrze rozważyć wszystkie za i prze- ciw, być szczególnie roztropnym, bo walka konkurencyj- na banków może odbywać się naszym kosztem. Natomiast w przypadku kredytu konsolidacyjnego zamiast kilku rat kredytów w różnych bankach, różnych kwot z różnymi terminami spłaty spłacamy jedną ratę. Jest to wygodne i oszczędne, bo kredyt konsolidacyjny może być oprocento- wany korzystniej niż pozostałe. Jak to działa? Bank spłaca wszystkie Twoje kredyty i udzie- la jednego kredytu na całą kwotę zadłużenia. Potencjalne korzyści to jedna rata i jeden termin spłaty oraz oprocen- towanie, które powinno być niższe w porównaniu do spła- canych kredytów. Czasami wydłużany jest okres spłaty kredytu, co przekłada się bezpośrednio na wysokość rat miesięcznych. Powinieneś dążyć do tego, by wysokość raty była niższa niż suma rat, które płaciłeś do tej pory. Okres spłaty kredytu konsolidacyjnego, w zależności od kwoty zadłużenia, może sięgać nawet 20 – 30 lat. Najczęściej spotykanym zabez- pieczeniem jest ustanowienie hipoteki na należącej do nas nieruchomości na rzecz banku. Zawsze przy każdej ofercie powinieneś szukać innych wariantowych propozycji. O kredyt konsolidacyjny staramy się, gdy mamy proble- my ze spłatą kilku zaciągniętych już kredytów. Decyzji nie odkładajmy jednak do momentu, kiedy będzie nam grozić wypowiedzenie umów. Banki wymieniają się informacjami o klientach i ich kredytach. Im większe opóźnienia w spła- cie rat kredytów, tym poważniejsze trudności możemy mieć w uzyskaniu kredytu konsolidacyjnego. 70
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twoje finanse. Skuteczne oszczędzanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: