Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00338 007730 18454796 na godz. na dobę w sumie
Twoje podejście do pieniędzy. Czy zachowujesz się tak, jak wszyscy inni? - książka
Twoje podejście do pieniędzy. Czy zachowujesz się tak, jak wszyscy inni? - książka
Autor: Liczba stron: 168
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0106-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprawdź, czy Twój stosunek do pieniędzy jest taki, jak większości ludzi

Pieniądze... To słowo powoduje, że krew zaczyna szybciej krążyć w żyłach. A jednocześnie wielu ludzi uparcie twierdzi, że pieniądze nie są dla nich najważniejsze. Jak wytłumaczyć ten paradoks? Co sprawia, że pieniądze stały się narkotykiem, a opowieści o tych, którym udało się je zgromadzić -- bibliami dla tysięcy czytelników? Czy naprawdę są aż tak ważne, czy też po prostu ich wszechobecność powoduje, że nieświadomie stajemy się niewolnikami mamony? Jakie jest nasze podejście do nich? Są środkiem, celem, a może kolejnym złotym cielcem?

W książce 'Twoje podejście do pieniędzy. Czy zachowujesz się tak, jak wszyscy inni?' znajdziesz próbę odpowiedzi na te pytania. Autorka, opierając się na ankietach i badaniach statystycznych, opisuje najskrzętniej skrywane ludzkie żądze, szalone nawyki i nie odkryte dotąd tajemnice pieniądza. Czytając ją, dowiesz się, jak ludzie wydają i oszczędzają pieniądze, co by zrobili, gdyby mieli ogromne ich ilości, i co tak naprawdę znaczą one w ich życiu. Przekonasz się, czy Twoje podejście do pieniędzy jest normalne, czy też od tej normy odbiega.

Do czego byś się posunął, gdyby zaproponowano Ci odpowiednią zapłatę?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Twoje podejœcie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni? Autor: Bernice Kanner T³umaczenie: Anna Koryczan, Monika Lipiec-Szafarczyk ISBN: 83-246-0106-6 Tytu³ orygina³u: Are You Normal About Money?: Do You Behave Like Everyone Else? Format: 122×194, stron: 16 SprawdŸ, czy Twój stosunek do pieniêdzy jest taki, jak wiêkszoœci ludzi (cid:129) Oszczêdzasz pieni¹dze czy szastasz nimi? (cid:129) Co zrobi³byœ dla pieniêdzy? (cid:129) Lubisz p³aciæ podatki? Pieni¹dze… To s³owo powoduje, ¿e krew zaczyna szybciej kr¹¿yæ w ¿y³ach. A jednoczeœnie wielu ludzi uparcie twierdzi, ¿e pieni¹dze nie s¹ dla nich najwa¿niejsze. Jak wyt³umaczyæ ten paradoks? Co sprawia, ¿e pieni¹dze sta³y siê narkotykiem, a opowieœci o tych, którym uda³o siê je zgromadziæ — bibliami dla tysiêcy czytelników? Czy naprawdê s¹ a¿ tak wa¿ne, czy te¿ po prostu ich wszechobecnoœæ powoduje, ¿e nieœwiadomie stajemy siê niewolnikami mamony? Jakie jest nasze podejœcie do nich? S¹ œrodkiem, celem, a mo¿e kolejnym z³otym cielcem? W ksi¹¿ce „Twoje podejœcie do pieniêdzy. Czy zachowujesz siê tak, jak wszyscy inni?” znajdziesz próbê odpowiedzi na te pytania. Autorka, opieraj¹c siê na ankietach i badaniach statystycznych, opisuje najskrzêtniej skrywane ludzkie ¿¹dze, szalone nawyki i nie odkryte dot¹d tajemnice pieni¹dza. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak ludzie wydaj¹ i oszczêdzaj¹ pieni¹dze, co by zrobili, gdyby mieli ogromne ich iloœci, i co tak naprawdê znacz¹ one w ich ¿yciu. Przekonasz siê, czy Twoje podejœcie do pieniêdzy jest normalne, czy te¿ od tej normy odbiega. (cid:129) Co robimy z drobniakami? (cid:129) Czy naprawdê warto siê ubezpieczaæ? (cid:129) Zakupoholizm (cid:129) Jak oszczêdzamy pieni¹dze? (cid:129) Co mo¿emy zrobiæ dla pieniêdzy? (cid:129) Napiwki — dawaæ czy nie? (cid:129) Mniejsze i wiêksze szaleñstwa finansowe Do czego byœ siê posun¹³, gdyby zaproponowano Ci odpowiedni¹ zap³atê? Podziękowania O autorce Nota od wydawcy polskiego Wstęp 1. Drobne pieniądze 2. Skąpstwo 3. „Skrytka” na pieniądze 4. Co masz? 5. A o co zakład? 6. Kupka kuponów 7. Tak na wszelki wypadek: ubezpieczenia 8. Zakupoholizm 9. Odkładamy 10. Lokaty bankowe 11. Małe papierowe kłamstwa 12. Rachunki, rachunki, rachunki 13. Gdzie ten kwitek? 14. Tarzać się w złocie 5 7 8 9 13 29 35 41 49 53 57 63 73 77 83 87 89 93 4 T W O J E P O D E J Ś C I E D O P I E N I Ę D Z Y 15. Co byś zrobił dla pieniędzy 16. Plastik 17. Miłość i pieniądze 18. Weź tę pracę i… 19. Dzieciaki — dobry interes? 20. Na emeryturę bez wstydu 21. Dom — moja twierdza czy skarbonka bez dna? 22. Ile wydałeś na wakacje w Club Med? 23. Cztery kółka 24. Halo? Halo? 25. Hojne dusze 26. Napiwki, napiwki 27. Płać i płacz — podatki 28. Śmierci, nie bądź dumna 29. Co, ja się martwię? 97 101 107 113 119 123 127 133 137 141 143 147 151 157 161 William Wordsworth1 sądził, że świat to dla nas zbyt wiele: „Wcześniej czy później, zarabiając i wydając, marnujemy nasze siły”. Ktoś obdarzony przy- musem kupowania aż do kompletnej pustki w kieszeniach (jak Imelda Marcos2) mógłby się upierać, że robienie zakupów jest właśnie jego siłą. A gdzie Ty się mieścisz w tej kategorii? Co jest lepsze: zakupy czy prozac? Wydawanie kasy na zakupy wydaje się być dla jednej trzeciej z nas lekiem na całe zło. Wyniki ankiety opracowanej przez Lutheran Brotherhood3 wykazały, że 30 Amerykanów robi zakupy, gdy cierpi z powodu złego nastroju. Kobiety prawie dwukrotnie czę- ściej traktują zakupy jako sposób na uśmierzenie rozmaitych do- legliwości: 38 w porównaniu do 20 panów. 1 William Wordsworth — 1770 – 1850, angielski poeta, jeden z najwybitniejszych przedstawicieli grupy zwanej Poetami Jezior; piewca pejzażu i jego niczym nie skażonej naturalności — przyp. red. 2 Imelda Marcos — żona byłego dyktatora Filipin, w 2001 roku oskarżona o korupcję i sprzeniewierzenie kilku miliardów dolarów. Słynna zakupoholiczka otworzyła nawet w Manili muzeum, w którym wystawiła część swojej imponującej kolekcji butów — przyp. tłum. 3 Lutheran Brotherhood — towarzystwo braterskich korzyści, założone w 1917 roku, zrzeszające ponad milion Luteranów celem wspólnego zabezpieczenia finansowego, oferujące ubezpieczenia na życie, zdrowotne i od kalectwa prowadzi także fundusze inwestycyjne — przyp. red. 6 4 T W O J E P O D E J Ś C I E D O P I E N I Ę D Z Y Co wolisz: chodzić na zakupy czy do łóżka? Dla facetów to nie jest kwestia warta zastanowienia się, ale więk- szość kobiet w istocie wolałaby chodzić po sklepach do upadłego niż spędzić weekend z fantastycznym kochankiem. Połowa ko- biet twierdzi, że czek in blanco do zrealizowania w ulubionym sklepie to ich najczęstsza fantazja, podczas gdy 18 wybiera seks z kochankiem, a 15 życzyłoby sobie źródła wiecznej młodości. Co lubisz kupować? Zapomnijmy o butach i biżuterii. 35 ankietowanych wyznaje, że najchętniej kupuje różne rzeczy do domu, 25 chętnie zostawia pieniądze w biurach podróży, a 16 stawia na inwestycje. Coś trwałego czy pamięć? 79 z nas kupiłoby raczej jakąś drogą rzecz, którą można za- trzymać na dłużej, niż zapłaciłoby za luksus nabycia nowych do- świadczeń. Chociaż 73 ankietowanych twierdzi, że kupowanie daje im szczę- ście, jednak więcej osób woli złapać za telefon, włączyć telewizor i spotkać się z przyjaciółmi, a nawet zrobić generalne porządki, by odpędzić smutki. Zakupy pozostają również w tyle za modli- twą, czytaniem, jedzeniem i kąpielą, ale wyprzedzają gotowanie i trening na siłowni. Jak często robisz zakupy spożywcze? Jeśli masz dużą rodzinę, to najprawdopodobniej — wliczając du- żą wyprawę do supermarketu najczęściej raz w tygodniu i parę mniejszych wizyt — przeciętnie wykonujesz 3,5 wycieczki do sklepu spożywczego w tygodniu. Młodsi ludzie chodzą do skle- pów częściej. Ile czasu spędzasz w supermarkecie? Choć trudno w to uwierzyć, przeciętny klient spędza tylko 21 minut na kupowaniu produktów spożywczych i obchodzi 23 powierzchni sklepowej podczas każdej wizyty w supermarkecie — według badań firmy Frito-Lay. Z A K U P O H O L I Z M 6 5 Czy zwracasz uwagę na ceny jednostkowe? Dwie trzecie z nas uważnie czyta ceny na metkach towarów w supermarkecie — lub przynajmniej tak twierdzi. 25 nie zwraca na to uwagi, a 8,7 zastanawia się, co to u licha jest cena jednostkowa. Czy częstujesz się darmowymi próbkami… by uniknąć płace- nia za przekąskę? 60 z nas częstuje się darmowymi przekąskami serwowanymi w supermarkecie. Przeciętnie 37 kupuje to, czego wcześniej próbowało. Mniej więcej 52 osób czyta czasopisma podczas oczekiwania w kolejce do kasy, a następnie odkłada je, zanim kasjerka je ska- suje. (Dlatego też, gdy już kupujemy, trzy czwarte z nas sięga pod spód po świeższy egzemplarz). Czy idziesz do sklepu z listą sprawunków? Trzy czwarte mężczyzn (77 ) i jeszcze więcej kobiet (84 ) regular- nie uzbraja się w listę zakupów przed wyruszeniem do supermar- ketu. Jednak wyniki ankiet pokazują, że istnieje w ich przypadku tak samo duże prawdopodobieństwo dokonania spontanicznego zakupu, jak i u tych bez listy. Czy często kupujesz więcej, niż planowałeś? Robert Burns4 znał się na zachowaniu podczas robienia zaku- pów, gdy powiedział, że nawet najlepiej opracowane plany często się nie spełniają. 93 z nas twierdzi, że nawet przy bardzo szcze- gółowym planowaniu i tak kupuje więcej, niż zamierzało. W isto- cie 59 towarów zakupionych w supermarkecie to efekt działania pod wpływem impulsu. Towar wystawiony tuż przy kasie to naj- częstsze zakupy robione pod wpływem impulsu. 4 Robert Burns — szkocki poeta, ur. w 1759 roku; pochodził z biednej, chłopskiej rodziny. Wychowany na wsi, co znalazło odzwierciedlenie w jego twórczości — przyp. red. 6 6 T W O J E P O D E J Ś C I E D O P I E N I Ę D Z Y Czy kupujesz produkty marek własnych supermarketów, czy droższe produkty znanych marek? 85 osób przysięga, że potrafi odróżnić ketchup Heinza od „ke- czupów in spe”. Tylko 15 trzyma się marek własnych sieci skle- pów, by zaoszczędzić parę groszy. Jednak to, jak często tak postę- pujemy, zależy głównie od tego, jak daleko od naszych ust mają zawędrować zakupy. Plastikowe worki na śmieci ujdą. Ogórki konserwowe? Absolutnie nie. Czy kupiłbyś inną markę, gdyby część wpływów ze sprzedaży szła na coś, co uwielbiasz? Dwie trzecie z nas by tak zrobiło, przy założeniu, rzecz jasna, że marka, którą bierzemy pod uwagę, jest w tej samej cenie, co ta, którą ma zastąpić. A teraz co do dobrych rzeczy: kiedy zaczynasz robić świąteczne zakupy? 22 mężczyzn i 9 kobiet odkłada kupowanie prezentów na ostat- nią chwilę — albo dokładniej na dzień lub dwa wcześniej. Kolej- ne 12 zaczyna robić zakupy na zapas już podczas styczniowych wyprzedaży — 11 miesięcy przed gwiazdką! Jednak dla większości Amerykanów początek sezonu zakupowego przypada na Święto Dziękczynienia, pod koniec listopada. Jednak początek i koniec to dwie zupełnie różne sprawy. 15 dorosłych wciąż biega w po- szukiwaniu prezentów w wigilijne popołudnie. Prawie 90 ludzi, którzy mają w domu jakieś zwierzę, kładzie jakiś drobiazg pod choinkę dla ukochanego Burka. Czy zwykle kupujesz nieplanowane prezenty? Być może młodość to nie tylko domena młodych, ale spontanicz- ność chyba zanika z wiekiem. Jedna trzecia młodych dorosłych prawie zawsze ostatecznie kupuje coś, co im się spodoba — to po- nad połowa więcej niż odsetek polujących na okazje w grupie wie- kowej 55 – 64. 43 osób przesadza z zakupami świątecznymi. Czy wyznaczasz sobie limity wydatków na prezenty? 57 z nas udaje się do centrum handlowego z nastawieniem na okre- śloną kwotę — jednak niewielu sztywno trzyma się tych granic. Z A K U P O H O L I Z M 6 7 Czy wkurzasz się, jeśli ktoś wymienia prezent od Ciebie na inny? 20 przyznaje, że podniosłoby im się ciśnienie z tego powodu. Czy znasz rozmiar osoby, dla której coś kupujesz? Większość kobiet zna rozmiar kołnierzyka i klatki piersiowej mężczyzn, którym planuje kupić prezent, ale dla porównania tylko mniej więcej połowa mężczyzn rusza do sklepu, znając róż- nicę między XS a XL. Czy sam pakujesz prezenty, czy płacisz za to w sklepie? 22 osób życzy sobie odpłatnego zapakowania prezentu i uznaje ten dodatkowy koszt za dobrze wydane pieniądze. Prawie trzech na czterech mężczyzn w Stanach Zjednoczonych (72 ) mówi, że z chęcią odpaliłoby dodatkową kasę, do 25 dola- rów, by tylko ktoś inny podjął się za nich wybierania prezentów świątecznych. 20 wydłubałoby z portfela nawet pięćdziesiątkę, a kolejne 7 poświęciłoby nawet więcej. Ile spodziewasz się wydać w te święta? Tuż przed odliczaniem roku 2000 amerykańscy konsumenci spo- dziewali się zubożyć swoje portfele (lub konta) o 1684 dolary w sezo- nie świątecznym, według American Express. National Retail Federation5 przewidywała, że z tego średnio 836 dolarów pójdzie na prezenty. Co zamierzasz kupić? Zazwyczaj kupujemy to, co sami chcielibyśmy dostać. Przekłada się to na ubrania: 60 respondentów podaje, że to ich najczęściej wybierany prezent. Inne wielkie hity: muzyka, kasety, płyty CD i filmy (42 ); zabawki i gry (37 ); dobre czytadła (35 ); elektro- nika i urządzenia domowe (33 ); dobre zapachy (31 ) i meble oraz wyposażenie domu (24 ). Ile wydasz na tego kogoś szczególnego? Większość kupujących nie skąpi swym wybrankom: Prawie 40 Amerykanów wyda średnio 669 dolarów. 5 National Retail Federation — Narodowa Federacja Handlu Detalicznego; największe na świecie stowarzyszenie handlu detalicznego, w skład którego wchodzą wszystkie formy detalu i kanały dystrybucji — przyp. red. 6 8 T W O J E P O D E J Ś C I E D O P I E N I Ę D Z Y Czy dokupujesz coś jeszcze po świętach? 29 osób kupuje prezenty tuż po gwiazdce. Czy często zaskakuje Cię informacja, ile wydałeś? Prawie wszyscy z nas twierdzą, że są świadomi, ile wydają co mie- siąc. Jednak 18 ankietowanych konsumentów twierdzi, że za- zwyczaj ma problemy ze spłatą rachunków, gdy podliczy się cał- kowitą sumę transakcji kartą. Czy kiedyś poprosiłeś o odłożenie towaru dla Ciebie na później? Dwie trzecie z nas (68 ) twierdzi, że nigdy tego nie zrobiło. Jakie są przeciętne roczne wydatki Twojego gospodarstwa do- mowego? Przeciętna amerykańska rodzina wydaje średnio 15 210 dolarów rocznie na codziennie i domowe wydatki, takie jak produkty spożywcze, paliwo, jedzenie w barach szybkiej obsługi oraz tele- fony komórkowe i internet. Do tego trzeba dorzucić jeszcze 19 232 dolary na czynsz, opłaty samochodowe, podatki od nieru- chomości i inne koszty utrzymania — podaje American Express. Ile wydajesz… ¨ …by zadbać o zdrowie Burka i Mruczka? Przeciętny przyjaciel w ludzkiej postaci musi wysupłać 173 dolary rocznie na suplementy i wizyty u weterynarza dla swojego przy- jaciela zwierzęcego. ¨ …na sprzęt komputerowy i telefoniczny? Około 211 dolarów na sprzęt i programy komputerowe, a także serwisy internetowe zapewniające rozrywkę, do tego 909 dola- rów na sprzęt i usługi telefoniczne. ¨ …na wyjścia i pogryzanie w domu i poza nim? Jedzenie w domu pochłania średnio 54 dolary na osobę tygo- dniowo, a do tego jedzenie poza domem — kolejne 33 dolary. Wyjścia „na miasto” — przeciętnie mniej więcej 500 dolarów w miesiącu. ¨ …na strojenie się? Amerykanie wydają około 142 dolarów miesięcznie na ubrania i akcesoria — jest to 5 ich całkowitych wydatków. Z A K U P O H O L I Z M 6 9 Ile wydajesz na wizyty u lekarza? Przeciętny Amerykanin wydał na wizyty u lekarza 906 dolarów w roku 2000. Przewiduje się, że kwota ta na rok 2005 sięgnie 1170 dolarów. W roku 1990 były to 583 dolary, a w 1995 — 739. Czy chodzisz po aptekach w poszukiwaniu tańszych leków? Choć prowadzimy poszukiwania porównawcze prawie wszyst- kiego, gdy chodzi o leki 45,5 z nas płaci bez mruknięcia, ilekol- wiek zaśpiewa farmaceuta. Gdyby dano Wam dodatkowe 500 dolarów, jaką część z tego wydalibyście na ciuchy? Kobiety wydałyby 278 dolarów, a mężczyźni 202. Czy kiedykolwiek miałaś ubrania szyte na miarę? Jedynie 35 miało ciuszki zrobione wyłącznie dla nich. 6 regu- larnie zamawia ubrania u krawcowej. Ile Cię kosztuje dach nad głową? Jedna trzecia budżetu amerykańskiej rodziny idzie na zapewnie- nie dachu nad głową. Właściciele domów wydają mniej więcej półtora raza tyle, co wynajmujący, co daje przeciętnie około 900 dolarów miesięcznie w porównaniu do 630 dla wynajmujących. Ile mniej więcej wydajesz na prezenty walentynkowe? Wydaje się, że to faceci pochodzą z Wenus. Przeciętnie wydają 107 dolarów; kobiety zaś średnio wyłuskują z kieszeni tylko 46. Kiedy zazwyczaj robisz zakupy przed powrotem do szkoły? Jeśli czekasz aż do końca sierpnia, możesz nie zastać już wiele na półkach. Troje na czworo uczniów i rodziców kończy robienie zakupów do szkoły w połowie sierpnia. Czy korzystasz z internetu, by zapłacić mniejszą marżę ? Tylko 5 respondentów tak robi. Czy kiedykolwiek zrezygnowałeś z zakupu w internecie z po- wodu opłat za przesyłkę? 63 z nas zawahało się przed wypełnieniem zamówienia w mo- mencie, gdy spostrzegli wysokość opłaty za przesyłkę dodanej do 7 0 T W O J E P O D E J Ś C I E D O P I E N I Ę D Z Y wartości towaru. Jeden na pięciu kupujących (21 ) zatrzymał coś, co mu nie odpowiadało, ponieważ opłaty za odesłanie towaru były zbyt wysokie. Na jaki luksus wydałbyś pieniądze w tym roku? Jedna osoba z pięciu zainwestowałaby w lokaja lub pokojówkę, a prawie tyle samo (18 ) nie żałowałoby kasy, byle tylko spać tak wygodnie i tak długo, jak by się chciało. 13 nie skąpiłoby na osobistego trenera, a 11 na szofera i limuzynę. 7 zatrudniłoby kucharza na stałe, a 3 zafundowałoby sobie lifting twarzy. Czy kiedykolwiek kupiłeś (kupiłaś) „fałszywki”, takie jak to- rebka Gucci, od ulicznego sprzedawcy? To tylko zachęca złodziei — a poza tym są to odróżniające się na pierwszy rzut oka kopie. Być może dlatego właśnie 67,5 Amery- kanów omija je z daleka. Dla 4 niska cena była pokusą nie do odparcia, te osoby próbowały udawać, że posiadana podróbka jest oryginałem. Kolejne 28 kupiło podrobiony produkt bez złu- dzeń co do jego oryginalności. 1 kupujących zaskoczyła wia- domość o nieoryginalnym pochodzeniu towaru. Czy kontrolujesz swoje wydatki świąteczne? Nie za bardzo. American Bankers Association6 zdradza, że 65 miesz- kańców Stanów Zjednoczonych zazwyczaj nie określa żadnego budżetu w związku ze świętami. 20 wszystkich zakupów kon- sumenckich ma miejsce w ostatnich miesiącach roku. Większość z nas wydaje wtedy więcej o prawie 100 dolarów, nie będąc tego świadomym. Ile zazwyczaj trwa spłacanie świątecznych długów? Ludziom wydaje się, że mogą sobie na wiele pozwolić i wyjść po- tem na czysto w ciągu trzech miesięcy, ale zazwyczaj mija pół ro- ku, zanim wyrównamy świąteczne rachunki. 6 National Bankers Association — najbardziej prestiżowe stowarzyszenie branży związanej z bankami w Stanach Zjednoczonych; Stowarzyszenie Bankowców Amerykańskich — przyp. red. Z A K U P O H O L I Z M 7 1 Ile prezentów gwiazdkowych zazwyczaj kupujesz dzieciom? Dwie trzecie z nas kupuje tyle, że ciężko je zliczyć. Jakieś 3,6 kupuje od 16 do 20 prezentów (włączając drobiazgi wkładane w „skarpety”), a 4 pracowicie owija ozdobnym papierem od 11 do 15 paczuszek. Nieco ponad 11 kupuje od sześciu do dziesię- ciu podarunków, a 12 poniżej pięciu. Jakie jest Twoje podejście do specjalnych certyfikatów prezen- towych, uprawniających do zakupu wybranej rzeczy? Połowa Amerykanów uwielbia je za wygodę. Jednak 27,5 unika ich, ponieważ jasne jest, jaka kwota została przeznaczona na prezent. Jeszcze 22,4 czuje się trochę niezręcznie, ale i tak je wykupuje. Co robisz z niechcianymi podarunkami? Około 31 zatrzymuje je i próbuje je jakoś wykorzystać — na przykład zakładając ten szeroki krawat w żyrafy na uroczystą ko- lację we dwoje… w domowym zaciszu, rzecz jasna. 30 gdzieś je upycha, a 13 wyrzuca do śmieci bez sentymentów. 6 zanosi je do sklepu, próbując zyskać gotówkę. Czy uważasz zakupy za przyjemność? Najprawdopodobniej odpowiedź będzie uzależniona od tego, czy posiadasz chromosom Y — 79 kobiet lubi robić zakupy, natomiast 74 mężczyzn stara się tego unikać.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twoje podejście do pieniędzy. Czy zachowujesz się tak, jak wszyscy inni?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: