Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00394 006901 20587464 na godz. na dobę w sumie
Twórcza kradzież. 10 przykazań kreatywności - książka
Twórcza kradzież. 10 przykazań kreatywności - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-6588-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwój intelektualny
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Inspiruj się i twórz! Odkryj kreatywność w erze cyfrowej.

Genialny Quentin Tarantino jest prawdopodobnie największym złodziejem w historii kinematografii. I w tym właśnie tkwi jego geniusz. Tarantino wykorzystuje cudzą pracę, remiksuje i odtwarza, by odkryć własny styl. Beatlesi, nim zabłysnęli jako kompozytorzy, grali covery, a Dumas bez skrępowania podpisywał się pod pracą kolegów po fachu. A TY? Ciągle jeszcze czekasz na przypływ weny albo boską iluminację? Szkoda czasu: kiedy Ty wypatrujesz olśnienia, inni tworzą już pełną parą. Naucz się błyskotliwie kraść, zapożyczać, czerpać inspirację, zamieniać domowe hobby w wielkie projekty. Patrz, jak robią to inni, i zrób to po swojemu! Poznaj 10 przykazań nowej kreatywności i wyzwól swój potencjał twórczy.

Odkryj swoją artystyczną duszę i żyj bardziej twórczo!

Austin Kleon jest pisarzem i artystą. Stworzył zbiór 'wierszy wykreślonych' 'Newspaper Blackout', a jego dzieła pojawiły się w audycji Morning Edition NPR, programie NewsHour PBS, 'Wall Street Journal' i na stronie o tematyce artystycznej 20X200.com. Obecnie mieszka w teksańskim Austin. Więcej informacji znajdziesz pod adresem www.austinkleon.com.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Steal Like an Artist: 10 Things Nobody Told You About Being Creative Tłumaczenie: Maksymilian Gutowski ISBN: 978-83-246-6588-4 Copyright © 2012 by Austin Kleon Illustration copyright © 2012 by Austin Kleon All rights reserved. No portion of this book may be reproduced — mechanically, electronically, or by any other means, including photocopying — without written permission of the publisher. Polish edition copyright © 2013 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą iStockPhoto Inc. Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/twokra Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TREðCI 1. Kradnij jak prawdziwy artysta 2. Nie odkzadaj pracy w oczekiwaniu na czas, kiedy „poznasz” siebie 3. Napisz ksiąĻkđ, którą chciazbyĩ przeczytać 4. UĻywaj rąk 5. Poboczne projekty i hobby są bezcenne 11 31 47 53 63 4 6. Rób fajne rzeczy i dziel siđ nimi 7. Nie jesteĩmy juĻ przypisani do ziemi 8. Bądĺ mizy (ĩwiat jest mazym miasteczkiem) 9. Bądĺ nudny (bez tego nie odwalisz swojej roboty) 10. Kreatywnoĩć, czyli redukcja 73 85 95 109 123 5 Rozdział 7. Nie jesteśmy już przypisani do ziemi 86 ZBUDUJ WyASNY ðWIAT Swoje dzieciÚce lata spÚdziïem na polu kukurydzy w poïudniowym Ohio. Zaleĝaïo mi wtedy tylko na tym, ĝeby znaleěÊ siÚ gdzieĂ, gdzie dziaïo siÚ cokolwiek. Teraz mieszkam w teksañskim Austin. Caïkiem modne miejsce. WszÚdzie moĝna trafiÊ na artystów i pracowników kreatywnych, ale wiesz co? Powiedziaïbym, ĝe 90 moich mentorów i znajomych nie mieszka w Austin. Oni mieszkajÈ wszÚdzie, a znam ich z internetu. Innymi sïowy, wiÚkszoĂÊ moich rozmyĂlañ i dyskusji w Ărodowisku artystycznym odbywa siÚ online. Zamiast ograniczonej geograficznie sceny artystycznej mam kumpli na Twitterze i Czytnik Google. Nie musisz siÚ nigdzie przenosiÊ, ĝeby wkroczyÊ w Ăwiat, w którym chcesz ĝyÊ. Nawet jeĂli czujesz siÚ stïamszony, za mïody, za stary, spïukany czy przywiÈzany do miejsca — uszy do góry! GdzieĂ jest jakaĂ spoïecznoĂÊ, która CiÚ przyjmie. 87 Tymczasem, jeĂli nie podoba Ci siÚ Ăwiat, w którym istniejesz, moĝesz zbudowaÊ sobie wïasny. (Najlepiej zaïóĝ teraz jakieĂ sïuchawki i puĂÊ kawaïek In My Room zespoïu Beach Boys). Otocz siÚ swoimi ulubionymi ksiÈĝkami i przedmiotami. Przyklej coĂ do Ăciany. Stwórz wïasny Ăwiat. Jak to ujÈï Franz Kafka: „Nie musisz wychodziÊ z domu. UsiÈdě przy biurku i wsïuchaj siÚ. Nawet siÚ nie wsïuchuj, tylko poczekaj. Nawet nie czekaj, tylko siedě cicho w samotnoĂci. Caïy Ăwiat przyjdzie do Ciebie”. A Kafka urodziï siÚ wiek przed narodzinami internetu! Wystarczy trochÚ miejsca i czasu, ĝeby sobie popracowaÊ; odrobina zamierzonej samotnoĂci i tymczasowego uwiÚzienia. JeĂli Twoje warunki mieszkalne na to nie pozwalajÈ, to byÊ moĝe uda Ci siÚ wejĂÊ w samotne uwiÚzienie na ïonie natury. Kiedy byïem maïy, mama zwykïa mnie ciÈgnÈÊ ze sobÈ do centrum handlowego. Zanim braliĂmy siÚ za wïaĂciwe zakupy, mama prowadziïa mnie do ksiÚgarni i kupowaïa mi jakÈkolwiek ksiÈĝkÚ, która mnie zainteresowaïa. NastÚpnie szliĂmy do sklepów, gdzie siadaïem na krzeĂle i czytaïem swojÈ nowÈ ksiÈĝkÚ, podczas gdy ona robiïa zakupy. I tak przez wiele lat. Duĝo czytaïem. 88 89 Teraz mam samochód i telefon komórkowy. Jestem ciÈgle poïÈczony ze Ăwiatem; brakuje mi samotnoĂci i uwiÚzienia. Dlatego wïaĂnie do pracy dojeĝdĝam autobusem, mimo ĝe samochodem jechaïbym dwadzieĂcia minut krócej. ChodzÚ do fryzjera, u którego nie ma Wi-Fi, i czekam kilka godzin w kolejce. Nie wyciÈgam swojego laptopa na lotnisku. PrzesiadujÚ w bibliotece. Zawsze noszÚ ze sobÈ ksiÈĝkÚ, dïugopis i notes. Zawsze rozkoszujÚ siÚ swojÈ samotnoĂciÈ i tymczasowym uwiÚzieniem. 90 WYJ Dā Z DOMU „Oddalenie i inność są magiczną miksturą kreatywności. Dom jest taki sam, kiedy do niego wracamy, ale coś się zmieniło w naszej głowie — a to zmienia wszystko”. — Jonah Lehrer To, ĝe juĝ nie jesteĂmy przywiÈzani do ziemi, nie oznacza bynajmniej, ĝe miejsce nie jest waĝne. To, gdzie mieszkamy, wciÈĝ ma znaczÈcy wpïyw na naszÈ pracÚ. W jakimĂ momencie, kiedy to moĝliwe, musisz wyjĂÊ z domu. Zawsze moĝesz do niego wróciÊ, ale musisz go opuĂciÊ chociaĝ raz. 91 Codzienne otoczenie za bardzo rozleniwia umysï. Musisz go nieco rozbudziÊ. Musisz spÚdziÊ trochÚ czasu w innym miejscu, wĂród ludzi, którzy robiÈ rzeczy inaczej. Podróĝe sprawiajÈ, ĝe Ăwiat znowu wydaje nam siÚ nowy, przez co nasz umysï musi trochÚ bardziej popracowaÊ. Mieszkanie we Wïoszech i Anglii w wieku 19 – 20 lat byïo dla mnie szczÚĂliwym okresem, który zdecydowanie zmieniï moje ĝycie, ale powinienem zwróciÊ uwagÚ, ĝe obcych kultur nie trzeba koniecznie szukaÊ za wielkÈ wodÈ. Dla wiÚkszoĂci ludzi, którzy wychowali siÚ tam, gdzie ja, Teksas moĝe siÚ wydawaÊ równie obcy jak Mars. (Mieszkam tu od pewnego czasu, ale wciÈĝ miewam wraĝenie, ĝe jestem na innej planecie). Skoro wiemy, ĝe trzeba opuĂciÊ dom, to dokÈd powinniĂmy siÚ udaÊ? Gdzie zamieszkaÊ? Trzeba tu rozwaĝyÊ wiele róĝnych czynników w odniesieniu do wïasnych potrzeb. Sam mam wraĝenie, ĝe zïa pogoda przekïada siÚ na lepszÈ sztukÚ. Kiedy nie chcesz wychodziÊ z domu, siedzisz na miejscu i pracujesz. Gdy mieszkaïem w Cleveland, robiïem bardzo duĝo podczas dïugich miesiÚcy okrutnej zimy. Tutaj, w Teksasie, caïÈ pracÚ wykonujÚ przeraĝajÈco gorÈcym latem. (Zima w Cleveland i lato w Teksasie trwajÈ mniej wiÚcej tyle samo — póï roku). Warto mieszkaÊ wĂród ciekawych ludzi, którzy nie sÈ koniecznie kolegami po fachu. PrzesiadujÈc z samymi artystami i pisarzami, czujÚ siÚ, jakbym uprawiaï chów wsobny, wiÚc staram siÚ cieszyÊ towarzystwem zamieszkaïych 92 93 licznie w Austin filmowców, muzyków i technomaniaków. Aha, no i jedzenie. Musi byÊ dobre jedzenie. Musisz znaleěÊ miejsce, w którym siÚ wykarmisz — twórczo, spoïecznie, duchowo i dosïownie. Swój nowy dom teĝ bÚdziesz musiaï od czasu do czasu opuszczaÊ. Ostatecznie byÊ moĝe bÚdziesz siÚ musiaï przeprowadziÊ na nowo. Na szczÚĂcie w dzisiejszych czasach wielu znajomych znajdziesz tam, gdzie ich ostatnio widziaïeĂ — w internecie. 94
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Twórcza kradzież. 10 przykazań kreatywności
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: