Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00066 020147 17744354 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoją aplikację - książka
Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoją aplikację - książka
Autor: , , Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-7093-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> inne - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Aplikacje dla systemu Windows 8 - podejmij wyzwanie!

Tworzenie aplikacji dla nowego systemu operacyjnego firmy Microsoft to całkiem ciekawa (a czasem także intratna) perspektywa dla programistów chcących dotrzymać kroku zmieniającym się technologiom i wyjść naprzeciw potrzebom użytkowników. Platforma Windows 8, z zupełnie odmienionym interfejsem, oferuje nowe możliwości, m.in. w zakresie wykorzystania ekranów dotykowych czy integracji między aplikacją i systemem, ale jednocześnie wymaga od projektantów dostosowania się do nowych reguł gry, by pisane przez nich aplikacje nie odbiegały jakością, wyglądem i sposobem działania od reszty elementów charakterystycznych dla tej wersji systemu Windows.

Jeśli chcesz pisać takie programy i umieszczać je w Sklepie Windows, koniecznie musisz zacząć od tej książki. Dzięki niej zbudujesz od podstaw własną aplikację! Znajdziesz tu informacje na temat platformy tworzenia aplikacji dla systemu Windows 8, nauczysz się budować układ aplikacji, projektować jej wygląd i zapewniać funkcjonalność. Zrozumiesz, jak ważne są kwestie zarządzania danymi i ich wymiany, jak wykorzystać potęgę internetu do wspomagania pracy Twojej aplikacji, jak działają zadania w tle. Dowiesz się także, jak opublikować gotową aplikację w Sklepie Windows. Prawda, że warto?

Bądź na bieżąco, twórz aplikacje dla systemu Windows 8!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Studio Gravite/Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?twapw8 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Materiały do książki można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/twapw8.zip ISBN: 978-83-246-7093-2 Copyright © Helion 2013 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĈci Rozdziaä 1. Przedmowa ...................................................................................... 7 Dla kogo jest przeznaczona ta ksiąĪka .............................................................................. 9 Przygotowanie do pracy ................................................................................................. 10 ĝrodowisko uruchomieniowe ................................................................................... 10 Oprogramowanie ...................................................................................................... 10 Uruchamianie po raz pierwszy przykáadowego projektu ................................................ 11 1. Notifications Extensions ....................................................................................... 11 2. Live SDK ............................................................................................................. 11 3. SQLite for Windows Runtime .............................................................................. 12 4. CharmFlyout ........................................................................................................ 12 Specyfika programowania w Windows 8 .......................................................................... 13 Rozdziaä 2. Platforma tworzenia aplikacji w systemie Windows 8 ...................... 15 Windows Runtime .......................................................................................................... 16 AsynchronicznoĞü ........................................................................................................... 17 AsynchronicznoĞü od zaplecza ................................................................................. 18 Cztery cechy systemu okiem uĪytkownika i programisty ............................................... 20 Specyfika aplikacji dla systemu Windows 8 ................................................................... 21 Rozdziaä 3. Wymagania certyfikacyjne aplikacji dla systemu Windows 8 ............ 23 WartoĞü aplikacji ............................................................................................................ 23 Reklamy ......................................................................................................................... 24 PrzewidywalnoĞü ............................................................................................................ 24 Aplikacje pod kontrolą ................................................................................................... 25 TreĞü aplikacji ................................................................................................................ 26 Aplikacje áatwe do zrozumienia ..................................................................................... 27 Rozdziaä 4. Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 .................................... 29 Omówienie docelowej aplikacji ...................................................................................... 29 Rozpoczynamy pracĊ ...................................................................................................... 30 Zaczynamy od Visual Studio .................................................................................... 30 ĝrodowisko pracy ..................................................................................................... 32 Podstawowe elementy aplikacji ...................................................................................... 34 Ikony ........................................................................................................................ 34 Ekran powitalny ....................................................................................................... 36 Testowanie aplikacji ....................................................................................................... 37 Testowanie w obecnym systemie ............................................................................. 37 Testowanie na symulatorze ...................................................................................... 37 Testowanie na zdalnym urządzeniu .......................................................................... 39 Poleć książkęKup książkę 4 Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 Rozdziaä 5. Wyglñd aplikacji ............................................................................. 41 Projektowanie wyglądu aplikacji w Visual Studio ......................................................... 41 Skáadnia XAML ............................................................................................................. 41 Projektowanie wyglądu aplikacji .................................................................................... 44 Kontrolki do przechowywania zawartoĞci ................................................................ 45 Poziomy ukáad aplikacji ................................................................................................. 47 Tworzenie listy przewijanej w poziomie i w pionie ................................................. 47 PodpiĊcie danych do listy GridView ........................................................................ 49 Nawigacja ................................................................................................................. 52 Animacja .................................................................................................................. 54 Pasek aplikacji i pasek nawigacji ............................................................................. 56 Skalowanie i snapowanie ................................................................................................ 58 Widoki Snapped i Filled ........................................................................................... 58 Cykl Īycia aplikacji — stany: aktywna, wstrzymana, zamkniĊta ................................... 60 Stany w aplikacji ...................................................................................................... 60 Symulowanie przechodzenia do innego stanu .......................................................... 62 Rozdziaä 6. MoĔliwoĈci aplikacji dla systemu Windows 8 ................................... 63 DostĊp do Charms .......................................................................................................... 63 Wyszukiwanie w aplikacji .............................................................................................. 64 UdostĊpnianie danych dla innych aplikacji .................................................................... 67 Wykorzystanie kontraktu Ustawienia ............................................................................. 69 Otwieranie zewnĊtrznego linku w przeglądarce ....................................................... 69 PrzejĞcie do strony wewnątrz aplikacji ..................................................................... 71 Rozwijany interfejs ustawieĔ ................................................................................... 71 Obsáuga multimediów ..................................................................................................... 73 Obsáuga urządzeĔ ........................................................................................................... 75 Kamera ..................................................................................................................... 76 Geolokalizacja — moduá GPS .................................................................................. 77 Rozdziaä 7. Zarzñdzanie danymi w aplikacji ....................................................... 81 Dane aplikacji ................................................................................................................. 82 Ustawienia lokalne ................................................................................................... 82 Ustawienia roamingowe ........................................................................................... 83 Ustawienia tymczasowe ........................................................................................... 86 Zapisywanie multimediów do plików aplikacji .............................................................. 87 Baza danych SQLite ....................................................................................................... 87 Rozdziaä 8. Wspóäpraca z usäugami online ......................................................... 91 Usáugi Live ..................................................................................................................... 91 Przygotowanie do pracy z usáugami Live ............................................................... 91 DostĊp i zakres dziaáania usáug Live ........................................................................ 94 Referencje REST ...................................................................................................... 96 Logowanie ................................................................................................................ 98 SkyDrive ................................................................................................................ 100 Hotmail ................................................................................................................... 102 RSS ........................................................................................................................ 103 Rozdziaä 9. Powiadomienia ............................................................................. 107 Wyskakujące powiadomienia ....................................................................................... 107 Tworzenie szablonu powiadomienia z wykorzystaniem biblioteki NotificationsExtensions ....................................................................................... 109 Tworzenie szablonu powiadomienia z wykorzystaniem skáadni DOM .................. 111 Sterowanie aplikacją za pomocą atrybutów ............................................................ 113 Usuwanie Schedule Toast Notifications ................................................................. 113 Poleć książkęKup książkę Spis treĈci 5 Kafelki .......................................................................................................................... 114 Aktualizacja treĞci kafelka ..................................................................................... 115 Kafelek podstawowy .............................................................................................. 116 Planowane powiadomienia ..................................................................................... 117 Okresowe powiadomienia ...................................................................................... 118 WyĞwietlanie treĞci kafelka na ekranie blokowania ............................................... 119 Kafelki pomocnicze ................................................................................................ 122 Okresowe i planowane powiadomienia dla kafelków pomocniczych .................... 124 WskaĨniki ..................................................................................................................... 124 Okresowe powiadomienia dla wskaĨników ............................................................ 126 Powiadomienia push ..................................................................................................... 126 Uwierzytelnienie aplikacji ...................................................................................... 128 Deklaracja w manifeĞcie ........................................................................................ 128 Utworzenie kanaáu powiadomieĔ ........................................................................... 129 Przekazanie URI kanaáu do serwera ....................................................................... 129 Przechwycenie powiadomienia .............................................................................. 131 Windows Azure Mobile Services ................................................................................. 132 Rozdziaä 10. Zadania w tle ............................................................................... 133 Wyzwalacze .................................................................................................................. 134 Kanaá kontroli ......................................................................................................... 134 System .................................................................................................................... 135 Powiadomienia Push .............................................................................................. 136 Czas ........................................................................................................................ 136 Utrzymanie ............................................................................................................. 136 Warunki wystąpienia .............................................................................................. 136 Implementacja zadaĔ w tle ........................................................................................... 137 Stworzenie projektu obsáugującego zadanie w tle .................................................. 137 ObsáuĪenie zadania ................................................................................................. 137 Dostosowanie manifestu ......................................................................................... 138 Zarejestrowanie zadania ......................................................................................... 139 Odwoáanie wyzwalacza .......................................................................................... 139 Debugowanie wyzwalaczy ........................................................................................... 140 Rozdziaä 11. Sklep Windows ............................................................................ 143 O czym naleĪy pamiĊtaü przy publikowaniu aplikacji .................................................. 143 Lokalizacja aplikacji .............................................................................................. 143 Przedziaá wiekowy ................................................................................................. 144 Polityka prywatnoĞci .............................................................................................. 144 FunkcjonalnoĞü zgodna z opisem ........................................................................... 144 Dane do testowania ................................................................................................ 145 Proces publikowania aplikacji ...................................................................................... 145 Jak zarabiaü .................................................................................................................. 147 Reklamy ................................................................................................................. 148 PáatnoĞü z góry ....................................................................................................... 149 Trial czasowy albo trial funkcjonalny .................................................................... 149 Zakup w aplikacji ................................................................................................... 151 Wáasne páatnoĞci .................................................................................................... 153 Oceny i komentarze ................................................................................................ 153 Statystyki ................................................................................................................ 153 Wypáata .................................................................................................................. 155 Podsumowanie ............................................................................. 157 Skorowidz ................................................................................... 158 Poleć książkęKup książkę 6 Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 2. Platforma tworzenia aplikacji w systemie Windows 8 W poprzednich wersjach systemu Windows tworzyliĞmy i instalowaliĞmy standardo- we aplikacje okienkowe dziaáające w trybie pulpitu i wykorzystywaliĞmy praktycznie dowolny jĊzyk programowania, taki jak C#, Visual Basic (platforma .NET) czy C, C++ (aplikacje Win32). Ten typ aplikacji nie bĊdzie dziaáaá na komputerach z systemem Windows 8 RT (dla procesorów ARM) ze wzglĊdu na inną architekturĊ procesora. MieliĞmy teĪ (i dalej oczywiĞcie mamy) aplikacje dziaáające w przeglądarce, urucha- miane po przejĞciu na konkretną stronĊ internetową. Ten typ aplikacji tworzony jest za pomocą HTML i JavaScript. Takie aplikacje nadal moĪemy programowaü i bĊdą one dziaáaü w systemie Windows 8. Jednak najciekawszym typem aplikacji, o których bĊdziemy pisaü w tej ksiąĪce, są tzw. aplikacje ze Sklepu Windows (ang. Windows Store App) — nowoczesne aplikacje dla systemu Windows 8. Kluczem w tworzeniu aplikacji jest API Windows Runtime (WinRT). To wáaĞnie dziĊki temu API mamy dostĊp do usáug systemowych, elemen- tów związanych z przesyáaniem danych, wyĞwietlaniem oraz przekazywaniem grafiki i multimediów czy teĪ do sprzĊtu zarówno zintegrowanego z urządzeniem (np. akcele- rometr, GPS), jak i zewnĊtrznego (telewizor, drukarka, konsola Xbox). My programiĞci moĪemy wykorzystaü aĪ trzy zupeánie róĪne technologie i jĊzyki programowania do tworzenia aplikacji z wykorzystaniem Windows Runtime: C lub C++ oraz XAML JĊzyki C i C++ to jedne z najbardziej popularnych i najbardziej potĊĪnych jĊzyków pro- gramowania; stosowane są do tworzenia oprogramowania na róĪnych poziomach — od systemów operacyjnych, przez urządzenia przemysáowe, aĪ po nowoczesne aplikacje mobilne. Poleć książkęKup książkę 16 Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 Wybierając jĊzyk C++, moĪemy tworzyü aplikacje w naturalny sposób, dogodny dla programistów na co dzieĔ korzystających z tego jĊzyka. C# lub Visual Basic oraz XAML C# i Visual Basic to jĊzyki obiektowe uruchamiane w Ğrodowisku .NET Framework. Z zaáoĪenia ma to byü jĊzyk prosty i nowoczesny. Tworzenie aplikacji w tych jĊzykach najbardziej przypomina tworzenie aplikacji na platformĊ Windows Phone lub w technologii WPF. Mamy do dyspozycji pliki stron tworzonych w XAML, z którymi áączą siĊ tzw. pliki code behind zawierające logikĊ związaną z widokiem. JavaScript oraz HTML i CSS UmoĪliwienie pisania aplikacji dla systemu Windows 8 w jĊzyku JavaScript przy wy- korzystaniu HTML i CSS do tworzenia wyglądu jest krokiem skierowanym gáównie do twórców aplikacji sieci Web. Z poziomu JavaScript (rozszerzonego o bibliotekĊ WinJS) moĪemy uzyskaü peány dostĊp do API i tworzyü kompletne aplikacje bez po- trzeby nauki kolejnego jĊzyka. Schemat podziaáu jĊzyków w platformie Windows 8 zostaá przedstawiony na rysunku 2.1. Rysunek 2.1. Platforma tworzenia aplikacji dla systemu Windows 8 W tej ksiąĪce skupimy siĊ na tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem C# oraz XAML. Windows Runtime Windows Runtime to zestaw API, który zawiera nastĊpujące cechy:  implementacjĊ nowego stylu nazwanego Modern UI;  prosty interfejs modelu programowania dla deweloperów systemu Windows (nie ma potrzeby uczenia siĊ Win32 czy tego, czym są HDC, WndProc lub LPARAM); Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 2. i Platforma tworzenia aplikacji w systemie Windows 8 17  zarządzanie wyglądem poprzez pliki XAML (podobne do Silverlight oraz WPF);  zaprojektowanie na dziaáanie asynchroniczne;  chronione API (sandbox). Mamy moĪliwoĞü tworzenia aplikacji gotowych do wystawienia na Windows Store, jednak nie stworzymy w ten sposób aplikacji w standardzie COM (niskopoziomowe API). W programowaniu wyglądu aplikacji WinRT umoĪliwia pisanie kodu zarówno w HTML z uĪyciem stylów CSS, jak i w formacie XAML. W tej ksiąĪce opisujemy jĊzyk C# do programowania aplikacji i XAML do definiowania jej wyglądu. AsynchronicznoĈè Jak wiemy, programowanie synchroniczne jest maáo praktyczne, aplikacje pisane w taki sposób są mniej responsywne i wydajne z punktu widzenia uĪytkownika. Dlatego wáaĞnie programowanie asynchroniczne staje siĊ dziĞ normą. DziĊki takiemu podejĞciu nie wstrzymujemy pracy np. w przypadku pobierania danych z serwera czy wykony- wania wielu dáuĪszych operacji. Rysunek 2.2 pokazuje porównanie uruchomienia metody synchronicznie i asynchronicznie. Rysunek 2.2. Porównanie wywoáania synchronicznego i asynchronicznego Pisanie aplikacji dla systemu Windows 8 staáo siĊ jeszcze prostsze i przyjaĨniejsze za- równo dla programisty, jak i dla uĪytkownika dziĊki modyfikatorowi metody async i sáowu kluczowemu await. Opiszemy je pokrótce. async Oznacza, Īe metoda jest asynchroniczna. To takĪe obliguje, by w ciele metody za- wrzeü referencjĊ await, którą opiszemy w dalszej czĊĞci tego podrozdziaáu. Metody asynchroniczne mogą zwracaü trzy typy danych: Poleć książkęKup książkę 18 Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 1. Task TResult — jeĞli metoda posiada zwracany wynik, którego argument jest typu TResult. 2. Task — jeĞli metoda nie posiada parametru zwracanego lub zwracany parametr nie ma Īadnego argumentu. 3. Void — jeĞli metoda asynchroniczna ma byü uchwytem zdarzenia. Zwracany typ Task moĪna porównaü do obietnicy, jaką skáada ta metoda — Īe w tym miejscu pojawi siĊ obiekt typu TResult, gdy tylko operacja asynchroniczna dobiegnie koĔca. await WystĊpuje zawsze w ciele metody asynchronicznej i oznacza miejsce, w którym dana metoda nie moĪe kontynuowaü pracy, dopóki oczekująca operacja asynchroniczna nie zostanie zakoĔczona. W tym czasie metoda jest wstrzymywana, a sterowanie przeka- zywane z powrotem do wywoáania tej metody asynchronicznej. Warto zauwaĪyü, Īe metody asynchroniczne nie są wywoáywane w oddzielnym wątku, wiĊc aby móc wykorzystywaü mechanizm asynchronicznoĞci, nie jest wymagana wie- lowątkowoĞü. AsynchronicznoĈè od zaplecza Przedstawimy teraz przykáad, dziĊki któremu zrozumiesz przebieg procesu asynchro- nicznoĞci w typowej sytuacji. Zacznij od analizy rysunku 2.3, który przedstawia me- tody związane z pobraniem i przetworzeniem kodu strony internetowej. Rysunek 2.3. Przykáad przebiegu procesu asynchronicznoĞci Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 2. i Platforma tworzenia aplikacji w systemie Windows 8 19 AsynchronicznoĞü najáatwiej bĊdzie wytáumaczyü na przykáadzie prostego przepáywu informacji pomiĊdzy metodami. 1. Uchwyt zdarzenia wywoáuje metodĊ PobierzKodStrony i asynchronicznie oczekuje na jej zakoĔczenie. 2. Metoda tworzy instancjĊ klasy HTTPClient i wywoáuje asynchroniczną metodĊ GetStringAsync w celu pobrania zawartoĞci strony jako string. 3. W metodzie GetStringAsync nastĊpuje wstrzymanie jej wykonania, np. z powodu trwającego procesu pobierania danych ze strony internetowej. By nie blokowaü zasobów, metoda przekazuje sterowanie do jej wyzwalacza, czyli do Pobierz ´KodStrony. JednoczeĞnie metoda zwraca obiekt Task TResult , który jest obietnicą, Īe w tym miejscu pojawi siĊ wynik dziaáania metody po jej wykonaniu. PoniewaĪ pobierzStringTask jeszcze siĊ nie zakoĔczyáo, to PobierzKodStrony moĪe kontynuowaü inne zadania, które nie zaleĪą od wyniku GetStringAsync. Operacje te są reprezentowane przez metodĊ NiezaleznaMetoda. 4. NiezaleznaMetoda jest metodą synchroniczną, która wykonuje swoją pracĊ i zwraca sterowanie do wyzwalacza. 5. PobierzKodStrony wykonaáo wszystkie zadania niezaleĪne od GetStringAsync. PoniewaĪ GetStringAsync nie zakoĔczyáo swojej pracy, to PobierzKodStrony uĪywa operatora await do wstrzymania postĊpu swojej pracy i przekazania sterowania do swojego wyzwalacza. W związku z tym zwraca Task int . Task jest swego rodzaju obietnicą zwrócenia wartoĞci typu integer zawierającej dáugoĞü pobranego stringa. Warto zauwaĪyü, Īe w sytuacji, gdy GetStringAsync (a tym samym pobierzStringTask) zakoĔczyáby pracĊ przed tym, jak PobierzKodStrony wstrzymaáby swój proces, oczekując na wynik, sterowanie pozostaáoby w metodzie PobierzKodStrony. Oznaczaáoby to stratĊ kosztu wstrzymania i powrotu do metody PobierzKodStrony. Wewnątrz wyzwalacza metody PobierzKodStrony caáy proces jest powtarzany. Wyzwalacz moĪe wykonywaü inne metody, które nie zaleĪą od PobierzKodStrony, a w przypadku zakoĔczenia lub braku takich zadaĔ przechodzi w stan oczekiwania na wynik (ang. awaiting). Kiedy metoda oczekuje na wynik, aplikacja koĔczy metodĊ wstrzymującą, czyli GetStringAsync. Uchwyt zdarzenia czeka na wynik PobierzKodStrony, a PobierzKodStrony czeka na wynik GetStringAsync. 6. GetStringAsync koĔczy swoją pracĊ i przygotowuje wynik (typu string) do zwrócenia. Jednak zwrócenie wyniku nie odbywa siĊ w tradycyjny sposób (pamiĊtajmy, Īe metoda juĪ zwróciáa element typu Task w kroku 3.). Wynik jest przechowywany w obiekcie, który reprezentuje ukoĔczenie metody, czyli w pobierzStringTask. Operator await odbiera rezultat z pobierzStringTask. NastĊpuje skojarzenie wyniku ze zmienną zawartoscURL. 7. Kiedy PobierzKodStrony ma juĪ przekazany wynik, oblicza jego dáugoĞü. Wtedy metoda PobierzKodStrony równieĪ jest ukoĔczona i oczekujące zdarzenie moĪe kontynuowaü swoje dziaáanie. Poleć książkęKup książkę 20 Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 Podsumowując: metoda synchroniczna zwraca natychmiast wynik swojego dziaáania i Īadne inne prace nie mogą byü wykonywane w tym samym czasie. Natomiast metody asynchroniczne (kroki 3. i 6.) zwracają numer zadania, kiedy ich praca jest wstrzy- mywana (w wyniku oczekiwania na ukoĔczenie innej operacji). Kiedy metoda asyn- chroniczna koĔczy swoją pracĊ, zadanie jest oznaczane jako wykonane i jego ewentu- alny rezultat jest przechowywany w zadaniu. Cztery cechy systemu okiem uĔytkownika i programisty System, a w szczególnoĞci platforma aplikacyjna, róĪni siĊ od poprzednich wersji syste- mu Windows na wielu páaszczyznach. Oto cztery najistotniejsze cechy, które sprawiają, Īe system jest inaczej postrzegany nie tylko przez programistów, ale teĪ przez uĪyt- kowników. 1. Nowy interfejs. Tak zwany Modern UI lub styl projektu Microsoft to tak naprawdĊ zbiór wytycznych, które umoĪliwiają stworzenie piĊknej i spójnej aplikacji. Wytyczne zawierają nie tylko informacje o ukáadzie treĞci na stronie. To takĪe opis zachowania siĊ aplikacji w typowych sytuacjach, np. wykorzystanie animacji w sposób zwiĊkszający intuicyjnoĞü oraz odpowiednie zapisywanie danych, aby uĪytkownik miaá do nich dostĊp w miarĊ moĪliwoĞci na wszystkich swoich urządzeniach poáączonych jednym kontem Microsoft. 2. Integracja z systemem. Standardowe polecenia wykonywane w aplikacji są wykonywane z jednego, wspólnego miejsca dla systemu i innych aplikacji — prawego paska Charms. Znajduje siĊ tam piĊü podstawowych ikon, które dają dostĊp m.in. do wyszukiwania, wspóádzielenia treĞci oraz ustawieĔ aplikacji. Z jednej strony uĪytkownik wie, Īe tego typu opcje znajdzie wáaĞnie w tym miejscu. Z drugiej strony, programista moĪe przeznaczyü maksymalnie duĪo miejsca w aplikacji na zasadniczą treĞü, a pozostaáe elementy interfejsu, zwykle te, które są globalne dla caáej aplikacji, zamieĞciü wáaĞnie w pasku Charms. 3. Wszystkie aplikacje w jednym miejscu. Sklep Windows umoĪliwia znalezienie aplikacji w nowym stylu w jednym, centralnym miejscu. JeĞli aplikacja jest páatna, uĪytkownik moĪe takĪe za nią zapáaciü. Uáatwia to znacznie poszukiwanie i instalowanie aplikacji. 4. ResponsywnoĞü aplikacji. Ta cecha powoduje, Īe aplikacje muszą byü zaprojektowane tak, aby uĪytkownik jak najmniej odczuá opóĨnienia wynikające np. z áadowania siĊ aplikacji, oczekiwania na pobranie danych itp. WiąĪe siĊ to z dwiema rzeczami. Po pierwsze: wykorzystaniem asynchronicznoĞci w miejscach, gdzie kod wykonuje siĊ dáuĪej. To powoduje, Īe aplikacja nie zawiesza swojego dziaáania. Po drugie: aplikacja musi sprawiaü wraĪenie aktywnej i odpowiadającej na interakcjĊ uĪytkownika. SáuĪą do tego m.in. animacje oraz indykatory postĊpu. Poleć książkęKup książkę Rozdziaä 2. i Platforma tworzenia aplikacji w systemie Windows 8 21 Specyfika aplikacji dla systemu Windows 8 W tradycyjnych aplikacjach duĪą rolĊ odgrywaáa otoczka, która czĊsto przykrywaáa treĞü, jaką miaáa nieĞü aplikacja — pasek tytuáowy aplikacji, menu, paski przewijania, a takĪe komponenty nawigacyjne, jak np. wypukáe przyciski, które czĊsto bywaáy zbĊdne i nieprzemyĞlane. Dodatkowo duĪo miejsca na ekranie z aplikacją zajmowaáy elementy systemowe, np. pasek startu. W aplikacjach dla systemu Windows 8 stawia siĊ na przejrzystoĞü aplikacji i ma to odzwierciedlenie w projekcie. Pierwszą zmianą jest to, Īe aplikacje są peánoekranowe. Pozwala to uĪytkownikowi skupiü siĊ na jednej aplikacji. Jednak dla wygody uĪyt- kowników przyzwyczajonych do pracy z dwoma aplikacjami na ekranie wprowadzony zostaá tryb snapped, który umoĪliwia zadokowanie aplikacji z lewej lub prawej strony ekranu. Aplikacje dla systemu Windows 8 w wielu aspektach róĪnią siĊ od tradycyjnych aplikacji:  mają mieü szybki i páynny interfejs uĪytkownika,  są dostosowane do obsáugi dotykiem,  są peánoekranowe,  integrują siĊ z systemem oraz áączą siĊ z innymi aplikacjami dziĊki kontraktom,  dziaáają nie tylko na procesorach x86 i x64, ale takĪe na ARM. Przede wszystkim wiąĪe siĊ to ze zmianą podejĞcia do projektowania aplikacji. Dobra aplikacja jest nie tylko intuicyjna, ale takĪe zapewnia bardzo dobry tzw. user experience, dziĊki czemu jest áatwa w uĪyciu. Zmienione są teĪ zasady umieszczania elementów nawigacji. Gdzie tylko jest to moĪli- we, nawigacjĊ powinno integrowaü siĊ z zawartoĞcią, a pozostaáe elementy nawigacji powinny znajdowaü siĊ w górnym pasku poleceĔ (ang. navigation bar). Są to paski wysuwane gestem przeciągniĊcia z górnej lub dolnej krawĊdzi ekranu lub poprzez klikniĊcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na ekranie. Na rysunku 2.4 przedstawiona jest przykáadowa aplikacja, która zawiera górny pasek nawigacji i dolny pasek poleceĔ aplikacji. Dodatkowo istotnym elementem jest pasek Charms, który wysuwa siĊ z prawej kra- wĊdzi ekranu (wyĞwietlany jest przez gest najechania myszą w prawy górny lub dol- ny róg ekranu i przejechanie odpowiednio w dóá lub w górĊ). Zawiera on przyciski odnoszące siĊ do najczĊĞciej wykonywanych funkcji w systemie, ale teĪ w aplika- cjach! Wszystkie przyciski (oprócz przycisku Start) zmieniają swój kontekst w zaleĪno- Ğci od aplikacji, w której zostaá otwarty pasek Charms. Rysunek 2.5 przedstawia uru- chomioną aplikacjĊ, dla której zostaá wysuniĊty pasek Charms. Poleć książkęKup książkę 22 Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 Rysunek 2.4. Przykáad aplikacji zawierającej górny i dolny pasek aplikacji Rysunek 2.5. Aplikacja z wysuniĊtym paskiem Charms Poleć książkęKup książkę Skorowidz A adres URI, 129 aktualizacja treĞci kafelka, 115 wspóárzĊdnych, 79 animacja, 54 API Live Connect, 98 API Windows Runtime, 15 aplikacja Moje Spotkania, 29 aplikacje ze Sklepu Windows, 15 asynchronicznoĞü, 19 atrybut Launch, 113 B baza danych SQLite, 87 biblioteka CharmFlyoutLibrary, 72 NotificationsExtensions, 11, 109, 125 SQLite, 87 Unit Test Library, 32 WinJS, 16 báąd powiadomienia, 109 C CharmFlyout, 12 cykl Īycia aplikacji, 61 D dane aplikacji, 82 debugowanie wyzwalaczy, 140 designer, 33, 36 dodawanie animacji, 55 elementów do kontraktu, 70, 73 kafelka pomocniczego, 123 kontraktu do aplikacji, 64 przestrzeni nazw, 70 spotkania, 89 strony wyszukiwania, 65 wskaĨnika, 125 wydarzenia do kalendarza, 102 wyzwalacza czasowego, 139 zdjĊcia na SkyDrive, 100 dokument testowej licencji, 150 dostĊp do bibliotek multimedialnych, 73 biblioteki uĪytkownika, 81 Charms, 63 ekranu blokowania, 121, 122 usáug Live, 95 dysk SkyDrive, 77 dziaáanie powiadomieĔ, 126 E edycja pliku manifestu, 36 ekran blokowania, 121 powitalny, Splash Screen, 34, 37 element listy, 48 elementy Flyout, 72 F FIFO, First In First Out, 117 folder Assets, 33 Common, 33 formularz w jĊzyku C#, 42 w jĊzyku XAML, 42 glify, 125 GPS, 77 Hotmail, 102 G H I identyfikator klienta, 92 pakietu aplikacji, 92 SID, 128 ikony, 34 ikony wskaĨników, badge, 13 implementacja kamery, 76 zadaĔ w tle, 137 interfejs Modern UI, 20 uĪytkownika, 42 J jĊzyk C#, 16 C++, 16 JavaScript, 16 LINQ, 87 Visual Basic, 16 XAML, 16, 41 K kafelek, tile, 35, 107, 114 podstawowy, primary tile, 115 pomocniczy, secondary tile, 122 kanaá klasa informacyjny, 103 kontroli, 134 powiadomieĔ, 128 RSS, 103 ApplicationData, 84 FileOpenPicker, 75 KanalyRSS, 104 ObservableCollection T , 105 Spotkanie, 49, 88 SystemCondition, 136 SystemTrigger, 135 ToastNotifier, 114 Windows.Web.Syndication, 103 kolekcja, 50 konfiguracja aplikacji, 92 konto deweloperskie, 11, 91 Microsoft Account, 32 Poleć książkęKup książkę Skorowidz 159 kontrakt, 63 UdostĊpnianie danych, 67 Ustawienia, 69 Wyszukiwanie, 64, 67 kontrolka AppBar, 57 Grid, 45, 49 GridView, 48 ListView, 47 PopUp, 55 StackPanel, 45 TextBlock, 43 typu Image, 77 korzyĞci, 155 L licencja deweloperska, 13, 32 LINQ, Language Integrated Query, 87 lista GridView, 51 listy, 48 Live SDK, 11 Live SDK 5.3, 91 logowanie do aplikacji, 98 ã áadowanie treĞci do klas, 105 M mechanizm powiadomieĔ, 109 metoda GetAccessStatus, 121 LoadState, 65 RemoveAccess, 122 SaveState, 60 metody asynchroniczne, 17 model biznesowy Freemium, 151 modele zarabiania aplikacji, 148 moduá lokalizacji, 79 modyfikator sealed, 137 N naleĪnoĞci, 155 narzĊdzie Event Viewer, 140 Remote Debugger, 40 nawigacja hierarchiczna, 52 páaska, 52 pomiĊdzy stronami, 54 Notifications Extensions, 11 O obiekt typu MediaElement, 74 typu DataPackage, 67 obsáuga bazy danych, 89 jĊzyka LINQ, 87 kamery, 76 klikniĊcia, 66 lokalizacji, 78 multimediów, 73 testowej licencji, 150 wyskakujących powiadomieĔ, 108 zadania w tle, 137 zakupu wewnątrz aplikacji, 152 zdarzenia, 51, 70 oceny i komentarze aplikacji, 153 odstĊpy pomiĊdzy elementami, 44 odwoáanie wyzwalacza, 139 ograniczenia zadaĔ, 133 okna wysuwane, 71 okno FlyOut, 55, 71 Manage NuGet Packages, 72 Properties, 43 Quick Launch, 30 statystyk, 154 opcja Location, 78 operacje CRUD, 132 operator await, 129 otwieranie zewnĊtrznego linku, 69 P paczka z aplikacją, 33 panel Solution Explorer, 33, 34 pasek aplikacji, 25, 56 Charms, 20–22, 63 nawigacji, 56 poleceĔ górny, 21 platforma tworzenia aplikacji, 16 plik App.xaml, 33 App.xaml.cs, 33, 98 licencja.xml, 149 MainPage.xaml, 33, 57, 72 MainPage.xaml.cs, 33, 49, 70, 99 manifestu opcja Toast capable, 108 zakáadka Declarations, 120, 138 Package.appxmanifest, 33 Roaming.cs, 85 StandardStyles.xaml, 57 pliki .mp4, 75 .pfx, 33 .wmv, 75 code behind, 16 páatnoĞci, 153 pobieranie danych RSS, 105 listy spotkaĔ, 89 wspóárzĊdnych, 79 pole RoamingStorageQuota, 83 powiadomienia okresowe, 118 okresowe dla wskaĨników, 126 planowane, 117 push, 126, 131 wyskakujące, 107 wyskakujące dáugoterminowe, 109 powiązanie, binding, 50, 109 procesory ARM, 15 programowanie asynchroniczne, 17 dla Windows 8, 13 synchroniczne, 17 projekt WRC, 137 przechwytywanie argumentów, 113 powiadomieĔ, 131 zdjĊü, 77 przekazywanie URI kanaáu, 129 przestrzeĔ na dane, 81 przesyáanie powiadomieĔ, 129 publikowanie aplikacji, 143, 145 punkty koĔcowe, endpoints, 127 R referencje, 33 do biblioteki, 72 REST, 96 rejestracja kontraktu udostĊpniania, 68 wyzwalacza, 139 zdarzenia, 70 rejestracje wielokrotne, 70 rejestrowanie aplikacji, 93 konta, 91 reklamy, 24, 148 responsywnoĞü aplikacji, 20 REST, 96 roaming danych, 83 RSS, 103 S serializacja, 84 serwer WNS, 128 serwis mobilny, 132 w chmurze, 127 SID, Package Security Identifier, 127 sideloading, 13 skalowanie, 58 Sklep Windows, 7, 20, 143 SkyDrive, 100 sáowo kluczowe async, 120 await, 18 snapowanie, 58 specyfika aplikacji, 21 programowania, 13 Poleć książkęKup książkę 160 Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8 SQLite for Windows Runtime, 12 SSO, 98 standard PCI DSS, 26 stany aplikacji, 60, 62 status weryfikacji aplikacji, 148 statystyki, 153 sterowanie aplikacją, 113 strona SpotkaniaStrona.xaml, 52, 76 styl elementu, 49 style przycisków, 57 symulator testowania aplikacji, 39 szablon aplikacji Blank App, 31 Grid App, 31 Split App, 31 powiadomienia, 109 strony, 45, 46 ć ĞcieĪki dostĊpu, 96–98 Ğrodowisko programistyczne, 10 uruchomieniowe, 10 T tabele, 88 tajny klucz klienta, 92 technologia WCF, 126 testowanie aplikacji, 62 na symulatorze, 38 na zdalnym urządzeniu, 40 trial tryb czasowy, 149 funkcjonalny, 149 Filled, 59 Snapped, 13, 21, 41 tworzenie aplikacji dostĊp do usáug, 94 korzyĞci, 155 model biznesowy, 147 ograniczenia, 13 oprogramowanie, 10 podstawowe elementy, 34 projektowanie wyglądu, 41 wymagania, 10 wymagania certyfikacyjne, 23 zakres dziaáania, 94 zewnĊtrzne komponenty, 11 dokumentów XML, 109 dynamicznych powiadomieĔ, 114 ekranu powitalnego, 37 interfejsu uĪytkownika, 41 kanaáu powiadomieĔ, 129 listy, 50 listy przewijanej, 47 nowego projektu, 31 powiadomienia okresowego, 118 szablonu powiadomienia DOM, 111, 112 NotificationsExtensions, 109 szablonu strony, 45, 46 wskaĨnika, 125 zaplanowanego powiadomienia, 117 typy powiadomieĔ, 120 zapisywanych danych, 81 U udostĊpnianie danych, 67 treĞci, 68 ukáad aplikacji, 47 strony, 46 uruchamianie projektu, 11 usáugi Live, 91 ustawienia lokalne, 82 roamingowe, 83, 84 tymczasowe, 86 ustawienie adresu zewnĊtrznego, 71 HighPriority, 84 strony, 71 usuwanie kafelka, 124 obiektu ze SkyDrive, 101 powiadomienia, 113 spotkania, 90 wydarzenia, 103 uwierzytelnienie aplikacji, 92, 128 V Visual Studio 2012, 30 W wersja trial, 23, 149 widok Snapped, 58 Windows Azure Mobile Services, 132 Notification Service, WNS, 127 Push Notification Service, 26 Runtime, 16, 31 wirtualna maszyna, 30 wskaĨnik dla kafelka pomocniczego, 125 wskaĨniki, Badge, 107, 124 wybór typu powiadomieĔ, 120 zadaĔ, 121 wygląd aplikacji, 44 wyjątek LiveConnectException, 98 wymagania certyfikacyjne aplikacji, 143 funkcjonalnoĞü, 23, 26 polityka prywatnoĞci, 25 przewidywalnoĞü, 24 reklamy, 24 wysuwany interfejs ustawieĔ, 73 wyszukiwanie danych, 66 wyĞwietlanie pliku multimedialnego, 75 treĞci kafelka, 119 wspóárzĊdnych, 78 wyzwalacz, Trigger, 133 ControlChannelTrigger, 134 MaintenanceTrigger, 136 PushNotificationTrigger, 136 SystemTrigger, 135 TimeTrigger, 136 Z zablokowany ekran, 119 zadanie w tle, Background Tasks implementacja, 137 ograniczenia, 133 warunki wystąpienia, 136 zakres dostĊpu do usáug, 95 podstawowy, 96 programisty, 96 rozszerzony, 96 zapisywanie multimediów, 87 na dysku SkyDrive, 77 ustawieĔ roamingowych, 84 zdarzenie _handler, 68 CommandRequested, 69 Tapped, 51 zmiany danych, 85 zmiana stanu aplikacji, 61, 62 zrzutowanie wartoĞci, 83 ē Īądanie HTTP, 130 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie aplikacji dla systemu Windows 8. Zaprojektuj, napisz i opublikuj swoją aplikację
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: