Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00040 006578 18458207 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy - książka
Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy - książka
Autor: Liczba stron: 240
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0243-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zasiądź w fotelu montażysty filmowego!

Większości z nas multimedialne możliwości Windows XP kojarzą się z odtwarzaniem filmów i muzyki oraz przeglądaniem i edycją cyfrowych fotografii. Jednak to nie wszystko -- Windows XP pozwala również na przekształcenie komputera w stację montażową, za pomocą której możemy stworzyć własne filmowe arcydzieło. Kluczem do tego jest aplikacja o nazwie Windows Movie Maker, dostępna nieodpłatnie na stronie producenta systemu -- firmy Microsoft. Ta pozornie prosta aplikacja umożliwia połączenie klipów wideo, statycznych obrazów oraz elementów dźwiękowych w zapierający dech w piersiach film oraz jego zapisanie na płycie DVD, dysku twardym, taśmie wideo lub przesłanie pocztą elektroniczną do znajomych.

Książka 'Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy' przedstawia możliwości programu Windows Movie Maker. Znajdziesz w niej informacje o tym, z czego może składać się projekt, z którego zbudujesz swój film, jak wczytać poszczególne składniki projektu i jak połączyć je w całość. Nauczysz się stosować przejścia i efekty specjalne, dowiesz się, jak dodawać do filmu ścieżkę dźwiękową, narrację i napisy. Poznasz też sposoby wyeksportowania gotowego filmu do plików w różnych formatach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy Autor: Anna Owczarz-Dadan ISBN: 83-246-0243-7 Format: B5, stron: 240 Zasi¹dŸ w fotelu monta¿ysty filmowego! Wiêkszoœci z nas multimedialne mo¿liwoœci Windows XP kojarz¹ siê z odtwarzaniem filmów i muzyki oraz przegl¹daniem i edycj¹ cyfrowych fotografii. Jednak to nie wszystko — Windows XP pozwala równie¿ na przekszta³cenie komputera w stacjê monta¿ow¹, za pomoc¹ której mo¿emy stworzyæ w³asne filmowe arcydzie³o. Kluczem do tego jest aplikacja o nazwie Windows Movie Maker, dostêpna nieodp³atnie na stronie producenta systemu — firmy Microsoft. Ta pozornie prosta aplikacja umo¿liwia po³¹czenie klipów wideo, statycznych obrazów oraz elementów dŸwiêkowych w zapieraj¹cy dech w piersiach film oraz jego zapisanie na p³ycie DVD, dysku twardym, taœmie wideo lub przes³anie poczt¹ elektroniczn¹ do znajomych. Ksi¹¿ka „Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy” przedstawia mo¿liwoœci programu Windows Movie Maker. Znajdziesz w niej informacje o tym, z czego mo¿e sk³adaæ siê projekt, z którego zbudujesz swój film, jak wczytaæ poszczególne sk³adniki projektu i jak po³¹czyæ je w ca³oœæ. Nauczysz siê stosowaæ przejœcia i efekty specjalne, dowiesz siê, jak dodawaæ do filmu œcie¿kê dŸwiêkow¹, narracjê i napisy. Poznasz te¿ sposoby wyeksportowania gotowego filmu do plików w ró¿nych formatach. (cid:129) Terminologia stosowana w programie (cid:129) Wczytywanie elementów projektu (cid:129) Edycja klipów (cid:129) Dodawanie przejœæ pomiêdzy klipami (cid:129) Korzystanie z efektów specjalnych (cid:129) Tworzenie napisów i plansz tytu³owych (cid:129) Edycja dŸwiêku w filmie (cid:129) Stosowanie funkcji Autofilm (cid:129) Zapis filmu na dysku oraz p³ytach CD i DVD Rozdział 1. Wprowadzenie do programu Windows Movie Maker ............................ 7 To, co powinieneś wiedzieć, zanim rozpoczniesz pracę z programem Windows Movie Maker ........................................................................................8 Skąd pobrać nową wersję programu i jakie są wymagania sprzętowe? ................................8 Obsługiwane typy plików ..........................................................................................................9 Terminy stosowane przez twórców programu ..............................................................................9 Interfejs programu .......................................................................................................................... 10 Opcje programu i ich konfiguracja .............................................................................................. 15 Skróty klawiaturowe ....................................................................................................................... 19 Rozdział 2. Wczytywanie do programu części składowych projektu ...................... 21 Przechwytywanie obrazów wideo z kamery cyfrowej ................................................................. 21 Importowanie obrazów ..................................................................................................................27 Importowanie dźwięku ...................................................................................................................29 Importowanie obrazu wideo .........................................................................................................32 Rozdział 3. Praca z klipami .............................................................................. 37 Wyświetlanie podglądu klipu ........................................................................................................38 Porządkowanie klipów ...................................................................................................................40 Wyświetlanie właściwości klipu ....................................................................................................42 Zmiana nazwy klipu .......................................................................................................................43 Dzielenie klipów ..............................................................................................................................45 Łączenie klipów ...............................................................................................................................47 Zamieszczanie klipów na Osi czasu lub w Serii ujęć ..................................................................48 Usuwanie klipów z Osi czasu i Serii ujęć .....................................................................................54 Zmiana kolejności klipów .............................................................................................................. 55 Przycinanie klipów ..........................................................................................................................60 Dodawanie klipów i wstawianie ich pomiędzy te znajdujące się na Osi czasu lub w Serii ujęć ....................................................... 65 Kopiowanie klipów .........................................................................................................................68 Wyświetlanie podglądu filmu .......................................................................................................70 Pokaz slajdów ...................................................................................................................................70 D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk!!Spis.doc (06-04-12) 3 4 Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy Rozdział 4. Praca z projektami ......................................................................... 81 Zapisywanie projektu .....................................................................................................................82 Otwieranie istniejącego projektu ..................................................................................................86 Tworzenie nowego projektu ..........................................................................................................89 Właściwości projektu ......................................................................................................................89 Rozdział 5. Dodawanie efektów specjalnych i przejść ..........................................93 Efekty wideo .....................................................................................................................................94 Rodzaje efektów wideo programu Windows Movie Maker ...............................................95 Dodawanie efektów wideo do klipów wideo lub obrazów ................................................ 104 Zwiększanie intensywności efektu ........................................................................................ 108 Usuwanie efektów wideo .............................................................................................................. 110 Zmiana kolejności następowania po sobie efektów wideo ............................................... 112 Zmiana tempa odtwarzania efektu ........................................................................................115 Dodatkowe efekty ................................................................................................................... 117 Przejścia .......................................................................................................................................... 119 Przejścia dostępne w programie Windows Movie Maker ................................................. 120 Dodawanie przejścia wideo ................................................................................................... 123 Podgląd przejść ........................................................................................................................ 124 Usuwanie przejścia .................................................................................................................. 126 Powtarzanie przejścia ............................................................................................................. 127 Zmiana czasu trwania przejścia ............................................................................................ 130 Zanikanie ................................................................................................................................. 132 Ustawianie głośności dźwięku w klipach po zastosowaniu między nimi przejścia ...... 135 Stopniowe ściemnianie oraz rozjaśnianie ................................................................................. 137 Rozdział 6. Tworzenie napisów wykorzystywanych w filmie .............................141 Tworzenie planszy tytułowej i dodawanie jej do filmu ............................................................ 142 Wyświetlanie planszy tytułowej .................................................................................................. 145 Zmiana sposobu wyświetlania .............................................................................................. 145 Zmiana czasu wyświetlania napisów planszy tytułowej .................................................... 148 Animacja tytułowa .........................................................................................................................151 Edycja tekstu .................................................................................................................................. 156 Edycja wyglądu czcionki ........................................................................................................ 157 Określenie położenia tekstu .................................................................................................. 162 Zmiana koloru tła ................................................................................................................... 163 Inne atrybuty czcionki ........................................................................................................... 166 Dodawanie napisów na wybranej scenie .................................................................................... 168 Dodawanie napisów przed wybranym klipem lub po nim ..................................................... 171 Usuwanie napisów ........................................................................................................................ 173 Dodawanie napisów końcowych ................................................................................................ 173 4 (06-04-12) D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk!!Spis.doc Spis treści 5 Rozdział 7. Udźwiękowienie filmu ....................................................................177 Kilka słów na temat dźwięku w programie Windows Movie Maker ..................................... 178 Dodawanie klipów audio do filmu ............................................................................................ 179 Wycinanie „ciszy” ......................................................................................................................... 179 Usuwanie audio ............................................................................................................................. 183 Wyciszanie dźwięku ...................................................................................................................... 183 Regulacja głośności klipów audio ............................................................................................... 185 Dodawanie narracji ....................................................................................................................... 189 Usuwanie narracji z Osi czasu ..................................................................................................... 194 Rozdział 8. Funkcja Autofilm i jej możliwości .................................................... 195 Czym jest Autofilm? ..................................................................................................................... 195 Przygotowywanie materiałów do utworzenia autofilmu ........................................................ 196 Tworzenie autofilmu ....................................................................................................................200 Rozdział 9. Zapisywanie i wysyłanie przygotowanego filmu ............................... 207 Zapisywanie filmu na dysku komputera ...................................................................................207 Zapisywanie filmu na płytach CD-R i CD-RW ........................................................................ 215 Zapisywanie filmu na płycie DVD .............................................................................................. 221 Przesyłanie filmu za pośrednictwem poczty elektronicznej ...................................................226 Skorowidz ........................................................................................ 233 D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk!!Spis.doc (06-04-12) 5 W rozdziale: ¨ Wyświetlanie podglądu klipu ¨ Porządkowanie klipów ¨ Wyświetlanie właściwości klipu ¨ Zmiana nazwy klipu ¨ Dzielenie i łączenie klipów ¨ Zamieszczanie klipów na Osi czasu lub Serii ujęć ¨ Usuwanie klipów z Osi czasu i Serii ujęć ¨ Zmiana kolejności klipów ¨ Przycinanie klipów ¨ Dodawanie klipów i wstawianie ich pomiędzy te znajdujące się na Osi czasu lub w Serii ujęć ¨ Kopiowanie klipów ¨ Wyświetlanie podglądu filmu ¨ Pokaz slajdów Klip to — w zależności od rodzaju — materiał filmowy, czyli dźwięk + obraz (klip wideo) lub po prostu plik zawierający muzykę lub innego rodzaju dźwięki (klip audio), zaimportowany lub przechwycony do programu Windows Movie Maker. Klipy, które powstały po zaimportowaniu materiału wideo do programu Windows Movie Maker, znalazły się w oknie Zawartość. Jest ich zapewne wiele. Każdy z nich to fragment materiału powstały pomiędzy jednym włączeniem kamery a jej wyłączeniem. W rozdziale dowiesz się m.in., w jaki sposób za po- mocą dostępnych w Windows Movie Makerze poleceń połączyć ze sobą odpo- wiednie klipy, w jaki sposób nad nimi zapanować, a także, jak je przygotować, D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk 03.doc (06-04-12) 37 38 Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy aby powstał z nich film. Do wykonania wszystkich ćwiczeń, zaprezentowanych w książce, wykorzystałam materiały wideo z weekendowej wycieczki do Pragi. Postanowiłam stworzyć własny film i w końcu po wielu miesiącach pokazać go rodzinie i znajomym. Ty oczywiście wykorzystasz swoje materiały, ale procedu- ry zaprezentowane w ćwiczeniach do uzyskania określonego rezultatu są takie same. Na początku, zanim rozpoczniesz pracę z klipami, powinieneś zastano- wić się nad tym, co chcesz pokazać w filmie — zaplanować jego akcję. To ważne, aby osoby oglądające go później mogły bez problemu skupić na nim uwagę i nie musiały zbyt wytężać umysłu, aby zrozumieć, co dzieje się na ekranie. Uwierz mi — widziałam już takie filmy!!! A więc, po pierwsze, ułóż plan filmu, a na- stępnie rozpocznij porządkowanie klipów i układanie ich we właściwej kolej- ności chronologicznej. To ułatwi życie nie tylko Tobie, ale w przyszłości zapro- centuje tym, że widzowie nie zasną podczas projekcji stworzonego przez Ciebie dzieła. Porządkowanie klipów w pierwszym etapie polegać będzie na usunięciu tych, które są po prostu niepotrzebne, których nie chcesz pokazywać lub które, najzwyczajniej w świecie, nie wnoszą niczego interesującego do opowiadanej przez Ciebie historii. Aby uporządkować klipy i usunąć te, które uznasz za zbędne, musisz najpierw zapoznać się z zawartością wybranego klipu. W tym celu należy skorzystać z Mo- nitora programu Windows Movie Maker oraz okna Zawartość. W tym ostatnim kliknij klip, którego podgląd chcesz zobaczyć na Monitorze, a następnie kliknij przycisk Odtwarzaj, znajdujący się pod Monitorem ( ). Odtwarzanie klipu możesz rozpocząć również dwukrotnym kliknięciem jego miniatury w oknie Zawartość. Obszar Monitora możesz powiększyć lub zmniejszyć poprzez umieszczenie kursora na jednej z krawędzi Monitora, naciśnięcie lewego przycisku myszy i przesunięcie kursora na zewnątrz (w celu powiększenia obszaru) lub do wnętrza (w celu zmniejszenia obszaru) (rysunek 3.1). Aby zakończyć odtwarzanie, kliknij przycisk Zatrzymaj ( ) lub użyj skrótu Ctrl+K. Aby zatrzymać odtwarzanie w wybranym momencie (zrobić pauzę), kliknij przycisk Wstrzymaj ( ). Przyciski znajdujące się pod Monitorem umożli- ) wiają również przeglądanie zawartości klipu klatka po klatce — do przodu ( oraz do tyłu ( ) oraz przejście do początku klipu ( ) i jego końca ( ). 38 (06-04-12) D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk 03.doc Rozdział 3. u Praca z klipami 39 Rysunek 3.1. Powiększanie obszaru podglądu Monitora w programie Windows Movie Maker Jeśli chcesz oglądać zawartość klipu w trybie pełnoekranowym, kliknij ikonę ( ) znajdującą się na pasku czasu Monitora (rysunek 3.2). W tym trybie możesz również przeglądać klatkę po klatce, zatrzymać odtwarzanie bądź je wstrzymać, ale zrobisz to już za pomocą skrótów klawiaturowych, przedstawionych w tabeli 3.1. Rysunek 3.2. Pasek czasu Monitora w programie Windows Movie Maker i przycisk umożliwiający przełączanie się do trybu pełnoekranowego podglądu D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk 03.doc (06-04-12) 39 40 Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy Tabela 3.1. Skróty klawiaturowe wykorzystywane do zapoznania się z zawartością klipu w trybie pełnoekranowym odtwarzania Polecenie Skrót klawiaturowy Zatrzymaj odtwarzanie klipu (powrót do trybu niepełnoekranowego) Rozpocznij odtwarzanie klipu Wstrzymaj odtwarzanie klipu Ctrl+K spacja spacja Ponownie rozpocznij odtwarzanie klipu po zastosowaniu wstrzymania spacja Powróć do początku klipu Przejdź do końca klipu Przejdź do następnej klatki Przejdź do poprzedniej klatki Ctrl+Alt+ strzałka w lewo Ctrl+Alt+ strzałka w prawo Alt+ strzałka w prawo Alt+ strzałka w lewo Polecenia związane z wyświetlaniem klipów w programie Windows Movie Maker dostępne są również w menu Odtwórz. Jednym z etapów przygotowywania klipów, z których powstanie film, jest usu- nięcie z okna Zawartość wszystkich zbędnych materiałów. Ćwiczenie 3.1. Usuwanie klipu Aby usunąć z okna Zawartość klipy, których nie będziesz chciał wykorzystać podczas tworzenia filmu, wykonaj niżej zamieszczone kroki. 1. W oknie Zawartość zaznacz klipy, których nie chcesz wykorzystać w filmie. W tym celu, aby zaznaczyć jeden klip, po prostu kliknij jego miniaturę lub w celu zaznaczenia większej ilości klipów klikaj ich miniatury z wciśniętym klawiszem Ctrl (rysunek 3.3). Aby zaznaczyć serię klipów następujących po sobie, kliknij pierwszy z nich, a następnie ostatni, naciskając klawisz Shift. 40 (06-04-12) D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk 03.doc Rozdział 3. u Praca z klipami 41 Rysunek 3.3. Okna Zawartość i Monitor programu Windows Movie Maker. Klip przeznaczony do usunięcia (o nazwie 2004-10-19 11:47) został zaznaczony 2. Wybierz polecenie Edycja/Usuń lub naciśnij klawisz Del, aby usunąć zaznaczone klipy. 3. Klipy zostały usunięte (rysunek 3.4). Rysunek 3.4. Okna Zawartość i Monitor programu Windows Movie Maker. Zaznaczony klip o nazwie 2004-10-19 11:47 został usunięty Zaznaczone klipy możesz usunąć również poprzez kliknięcie jednego z nich prawym przyciskiem myszy i wybranie z podręcznego menu opcji Usuń (rysunek 3.5). D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk 03.doc (06-04-12) 41 42 Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy Rysunek 3.5. Podręczne menu programu Windows Movie Maker. Opcja Usuń Klipy znajdujące się w oknie Zawartość mają określone właściwości, takie jak czas trwania, czas rozpoczęcia, zakończenia, szereg informacji związanych z typem pliku źródłowego, wideo i audio. Z właściwościami klipu możesz zapoznać się w oknie dialogowym Właściwości. Wywołane zostanie ono po kliknięciu miniatury klipu prawym przyciskiem myszy i wybraniu opcji Właściwości (rysunek 3.6). Na rysunku 3.7 okno Właściwości i informacje dotyczące przykładowego klipu. Rysunek 3.6. Okno Zawartość programu Windows Movie Maker i menu podręczne rozwinięte po kliknięciu prawym przyciskiem myszy wybranego klipu 42 (06-04-12) D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk 03.doc Rozdział 3. u Praca z klipami 43 Rysunek 3.7. Okno dialogowe Właściwości programu Windows Movie Maker dla przykładowego klipu wideo — po lewej. Po prawej właściwości klipu Klipom po zaimportowaniu do programu Windows Movie Maker nadawana jest automatycznie nazwa. Nazwa ta składa się z daty i godziny, oznaczających, kiedy to materiał wideo zamieszczony w danym klipie był nagrywany za pomocą kamery (rysunek 3.8). Nazwę klipu można zmienić. Ułatwi to odszukiwanie go podczas tworzenia filmu i edycji. Zastanów się zatem, w jaki sposób nazwiesz poszczególne klipy i zmień ich nazwy, wykonując kroki z ćwiczenia poniżej. Rysunek 3.8. Przykładowy klip z automatycznie utworzoną przez program Windows Movie Maker nazwą — data i godzina rozpoczęcia nagrania kamerą wideo D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk 03.doc (06-04-12) 43 44 Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy Ćwiczenie 3.2. Zmiana nazwy klipu Aby zmienić nazwę wybranego klipu, wykonaj poniżej zamieszczone kroki. 1. Kliknij klip, którego nazwę chcesz zmienić (rysunek 3.9). Rysunek 3.9. Miniatura klipu, którego nazwa zostanie zmieniona 2. Wybierz polecenie Edycja/Zmień nazwę lub użyj klawisza F2. Wówczas pole nazwy klipu stanie się aktywne (rysunek 3.10). Rysunek 3.10. Pole nazwy klipu zostało uaktywnione za pomocą polecenia Edycja/ Zmień nazwę Zamiast korzystać z polecenia Edycja/Zmień nazwę lub stosować klawisz F2, możesz kliknąć prawym przyciskiem myszy klip, którego nazwę chcesz zmienić i z rozwiniętego menu podręcznego wybrać polecenie Zmień nazwę. Pole nazwy klipu stanie się wówczas aktywne i będziesz mógł wprowadzić w nie nową nazwę. 3. W polu wprowadź nową nazwę klipu (rysunek 3.11). Rysunek 3.11. Nadawanie klipowi nowej nazwy 4. Naciśnij klawisz Enter, aby zatwierdzić zmianę. 44 (06-04-12) D:! AAA DZISIAJTworzenie filmów w Windows XP. Podstawy6 druk 03.doc
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie filmów w Windows XP. Podstawy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: