Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00278 007793 13586492 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty - książka
Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty - książka
Autor: Liczba stron: 134
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0000-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> digital lifestyle >> video
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Windows Movie Maker dołączany do systemu Windows XP to doskonałe narzędzie do domowego montażu cyfrowych filmów wideo. Jest prosty w obsłudze, posiada spore możliwości, a montaż filmów za jego pomocą jest przyjemną zabawą. Movie Maker pozwala na przeniesienie klipów z kamery cyfrowej, zaimportowanie materiałów z dysku, rozmieszczenie ujęć i połączenie ich przejściami, a także udźwiękowienie i dodanie efektów specjalnych. Gotowy film można wysłać pocztą elektroniczną, zapisać na dysku lub płycie CD albo opublikować w internecie.

Książka 'Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty' przedstawia proces tworzenia filmu wideo. Opisuje kolejne kroki prowadzące do zmontowania cyfrowego filmu wideo z przechwyconych ujęć i zaimportowanych materiałów. Nie znajdziesz w niej jednak długich opisów i dziesiątek parametrów. Każde zagadnienie jest przedstawione za pomocą zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dzięki temu w ciągu kilku godzin zrealizujesz swój pierwszy projekt w Movie Makerze.

Przekonaj się, jak proste może być tworzenie własnych filmów wideo.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty Autor: Jan Ozer T³umaczenie: Piotr Bia³as-Kupajczyk ISBN: 83-246-0000-0 Tytu³ orygina³u: Making a Movie with Windows XP: Visual QuickProject Guide (Visual Quickproject Series) Format: B5, stron: 134 Windows Movie Maker do³¹czany do systemu Windows XP to doskona³e narzêdzie do domowego monta¿u cyfrowych filmów wideo. Jest prosty w obs³udze, posiada spore mo¿liwoœci, a monta¿ filmów za jego pomoc¹ jest przyjemn¹ zabaw¹. Movie Maker pozwala na przeniesienie klipów z kamery cyfrowej, zaimportowanie materia³ów z dysku, rozmieszczenie ujêæ i po³¹czenie ich przejœciami, a tak¿e udŸwiêkowienie i dodanie efektów specjalnych. Gotowy film mo¿na wys³aæ poczt¹ elektroniczn¹, zapisaæ na dysku lub p³ycie CD albo opublikowaæ w internecie. Ksi¹¿ka „Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty” przedstawia proces tworzenia filmu wideo. Opisuje kolejne kroki prowadz¹ce do zmontowania cyfrowego filmu wideo z przechwyconych ujêæ i zaimportowanych materia³ów. Nie znajdziesz w niej jednak d³ugich opisów i dziesi¹tek parametrów. Ka¿de zagadnienie jest przedstawione za pomoc¹ zrzutów ekranu i krótkich instrukcji. Dziêki temu w ci¹gu kilku godzin zrealizujesz swój pierwszy projekt w Movie Makerze. (cid:129) Elementy interfejsu u¿ytkownika (cid:129) Przechwytywanie klipów z kamery wideo (cid:129) Import materia³ów Ÿród³owych (cid:129) Tworzenie wstêpnego monta¿u (cid:129) Dodawanie przejœæ i efektów specjalnych (cid:129) Nak³adanie plansz tytu³owych i napisów (cid:129) UdŸwiêkowienie filmu (cid:129) Korzystanie z funkcji Autofilm (cid:129) Eksport zmontowanego filmu Przekonaj siê, jak proste mo¿e byæ tworzenie w³asnych filmów wideo spis treści wprowadzenie czego będziemy się uczyć jak zbudowana jest ta książka 10 14 czego będziesz potrzebował terminologia programu movie maker 1. witamy w movie makerze poznajemy movie makera zmiana wielkości obszaru roboczego 20 23 konfiguracja opcji projektu informacje dodatkowe 2. gromadzenie zasobów projektu ustawienia przechwytywania obrazu przechwytywanie dv konfigurowanie kolekcji importowanie obrazów 3. przygotowywanie klipów usuwanie klipów wideo dzielenie klipów zmiana nazw klipów 4. układanie klipów przeciąganie klipów do serii ujęć przeciąganie między dwa klipy zmiana kolejności klipów wstępny podgląd filmu przełączanie na oś czasu przycinanie klipów dzielenie klipów 28 29 33 35 44 45 46 52 53 54 55 56 58 59 importowanie dźwięku importowanie klipów wideo informacje dodatkowe opowiadanie historii informacje dodatkowe zapisywanie projektu wstawianie obrazów tworzenie pokazu slajdów wstawianie plików muzycznych kończenie pokazu slajdów dostosowywanie czasu trwania obrazu informacje dodatkowe 9 16 18 19 24 26 27 37 39 41 43 47 49 51 60 61 62 63 64 65 66  movie maker 00.indd 5 2005-07-13 14:42:22 spis treści 5. wstawianie przejść poznajemy przejścia wstawianie przenikania podgląd przejść zmiana przejść zmiana czasu trwania stopniowa zmiana głośności stopniowe ściemnianie do czerni powtarzanie przejść informacje dodatkowe 68 69 71 72 73 6. stosowanie efektów specjalnych poznajemy efekty 82 ściemnianie i rozjaśnianie klipów wideo 83 84 rozjaśnianie klipów wideo 85 podgląd efektów usuwanie efektów zmiana prędkości odtwarzania dodawanie ruchu do obrazów informacje dodatkowe 7. tworzenie plansz tytułowych i napisów dodawanie planszy tytułowej zmiana sposobu wyświetlania zmiana animacji tytułowej edycja tekstu tytułu zmiana czasu wyświetlania 8. korzystanie z dźwięku dodawanie podkładu muzycznego przycinanie klipów audio zarys problemu wyciszanie dźwięku ściszanie muzyki 94 96 98 100 101 110 112 114 115 116 dodawanie tytułu do nowej sceny atrybuty czcionek zmiana właściwości czcionki dodawanie napisów końcowych informacje dodatkowe regulacja głośności przycinanie i stopniowe wyciszanie przygotowanie do rejestracji narracji tworzenie narracji informacje dodatkowe 67 74 75 76 78 81 87 88 89 91 93 102 104 105 107 108 109 118 119 120 122 126  spis treści movie maker 00.indd 6 2005-07-13 14:42:22 spis treści 9. tworzenie autofilmów budowanie autofilmu 128 informacje dodatkowe 10. a na koniec… 134 zapisywanie na komputerze 137 zapisywanie na płycie cd przesyłanie filmu pocztą elektroniczną 140 143 wysyłanie do sieci web zapisywanie na taśmie zapisywanie na płycie dvd informacje dodatkowe indeks 127 132 133 147 149 152 153 spis treści  movie maker 00.indd 7 2005-07-13 14:42:22 1 witamy w movie makerze Mo­vie Mak­er to­ pro­gram łatwy w o­bsłudze, w dużej czę­ści mo­żesz go­ wię­c uży­ wać bez zagłę­bian­ia się­ w sk­o­mpl­ik­o­wan­e o­pcje k­o­n­figuracji. Warto­ jedn­ak­, tak­ jak­ w przypadk­u k­ażdego­ n­o­wego­ n­arzę­dzia, przyjrzeć mu się­ n­ieco­ bl­iżej, aby po­zn­ać po­dstawo­we o­peracje. O tym właśn­ie bę­dzie ten­ ro­zdział. Gdy go­ przeczytasz, bę­­ dziesz przygo­to­wan­y, aby wpro­wadzić swój materiał fil­mo­wy do­ Mo­vie Mak­era i ro­z­ po­cząć two­rzen­ie fil­mów. Urucho­m wię­c Mo­vie Mak­era i do­ dzieła. Mo­vie Mak­er 2 w całej o­k­azało­ści. Pro­duk­cja fil­mów ro­dzin­n­ych daje dużo­ rado­ści i jest wspan­iałą zabawą (po­za tym masz pewn­o­ść, że rów­ n­ież i Ty zo­stan­iesz uwzgl­ę­dn­io­n­y). Oto­ mo­ja córk­a Whatl­ey. Fil­m n­a­ k­rę­co­n­y po­dczas jej uro­dzin­ wyk­o­­ rzystam jak­o­ przy­ k­ład w tej k­siążce. 19 11-07-2005 15:54:45 movie maker 01.indd 19 poznajemy movie makera To­ o­k­n­o­ umo­żl­iwia przełączan­ie po­mię­dzy pan­el­em Kolekcje, k­tóry o­bejmuje cały mate­ riał fil­mo­wy, n­agran­ia audio­ i zdję­cia (zwan­e tak­że zaso­bami), o­raz pan­el­em Zadania do- tyczące filmu (n­a rysun­k­u), k­tóry umo­żl­iwia k­o­rzystan­ie z fun­k­cji Mo­vie Mak­era, tak­ich jak­ Przechwyć obraz wideo czy Zakończ pracę z filmem. W o­k­ien­k­u Zawartość zn­ajdują się­ zaimpo­rto­wan­e k­l­ipy audio­ i wideo­ o­raz o­brazy, a tak­że bi­ bl­io­tek­i przejść Mo­vie Mak­era i efek­ty wideo­. Kl­ik­n­ij do­wo­l­n­y el­emen­t w o­k­ien­k­u Zawartość, aby zo­baczyć jego­ po­dgl­ąd n­a Monitorze. Monitor wy­ świetl­a po­d­ gl­ąd el­emen­­ tów z o­k­ien­­ k­a Zawartość, a tak­że umo­żl­i­ wia przegl­ąda­ n­ie pro­jek­tu. Sk­o­rzystaj z tego­ paska wyszukiwania, aby przemie­ szczać się­ po­­ mię­dzy po­­ szczegól­n­ymi k­l­ipami. Oto­ wido­k­ Seria ujęć, k­tóry prezen­tuje k­ażdy k­l­ip pro­jek­tu w o­so­bn­ym o­k­n­ie. Wido­k­ Seria ujęć zn­ak­o­micie n­adaje się­ do­ ustawian­ia za­ warto­ści w żądan­ej k­o­l­ejn­o­ści. Gdy już upo­­ rządk­ujesz swo­je k­l­ipy, przełącz się­ n­a wido­k­ Oś czasu, aby do­dać n­apisy, przejścia, efek­ty o­raz k­l­ipy audio­. Mo­żesz stero­wać o­dtwarza­ n­iem za po­mo­cą przycisk­ów umieszczo­n­ych po­d o­k­n­em Monitora. 20 movie maker 01.indd 20 1 witamy w movie makerze 11-07-2005 15:54:46 Ok­n­o­ po­k­azuje teraz pan­el­ Kolekcje z zaimpo­rto­wan­ą wcześn­iej zawarto­ścią (zaso­­ bami) o­raz k­o­l­ek­cjami Efektów wideo i Przejść wideo. Kl­ik­n­ij do­wo­l­n­ą z k­o­l­ek­cji, aby zo­baczyć jej po­dgl­ąd w o­k­ien­k­u Zawartość. Kl­ik­n­ij o­dpo­wiedn­i przycisk­, aby włą­ czyć pan­el­ Kolekcje l­ub Zadania doty- czące filmu. Przełącz się­ k­il­k­a razy po­­ mię­dzy tymi wido­k­ami, aby zapo­zn­ać się­ z n­imi. Ok­ien­k­o­ Zawartość przed­ stawia k­o­l­ek­cję­ Przejść wideo pro­gramu Mo­vie Mak­er. Kl­ik­n­ij jeden­ z el­emen­tów, aby zo­baczyć po­dgl­ąd n­a Monitorze. Kl­ik­n­ij tutaj, aby przełączyć się­ po­mię­dzy wido­k­ami Seria ujęć i Oś czasu. Na rysun­k­u po­­ k­azan­o­ wido­k­ Oś czasu. Oto­ Oś czasu, po­zio­me o­k­n­o­ z o­ddziel­n­ymi ścieżk­ami dl­a k­l­ipów wideo­, przejść, k­l­ipów audio­, po­dk­ładu muzyczn­ego­ i n­arracji o­raz n­apisów. 1 witamy w movie makerze movie maker 01.indd 21 21 11-07-2005 15:54:46 poznajemy movie makera Spójrzmy teraz n­a główn­y pasek­ n­arzę­dzi. Po­ zapo­zn­an­iu się­ z wygl­ądem k­o­l­ek­cji i spo­so­bem uzysk­iwan­ia do­stę­pu do­ n­arzę­dzi Mo­vie Mak­era, bę­dziesz go­to­wy, aby ro­zpo­cząć edycję­. Być mo­że n­ie wszystk­o­ o­d razu wyda Ci się­ jasn­e, al­e n­ie przejmuj się­. Dużo­ wię­cej n­a temat pracy z k­o­l­ek­cjami do­wiesz się­ z ro­zdziału 2. No­wy pro­jek­t Otwórz pro­jek­t Zapisz pro­jek­t Po­k­aż l­ub uk­ryj pan­el­ Zadan­ia do­tyczące fil­mu Po­zio­m wyżej Po­k­aż l­ub uk­ryj pan­el­ Ko­l­ek­cje No­wy fo­l­der k­o­l­ek­cji Co­fn­ij Po­n­ów Wybór k­o­l­ek­cji Przełączan­ie mię­dzy wido­k­ami k­o­l­ek­cji: Min­iatury i Szczegóły 22 movie maker 01.indd 22 1 witamy w movie makerze 11-07-2005 15:54:46 zmiana wielkości obszaru roboczego Mo­żesz zmien­iać wiel­k­o­ść o­k­ien­ Mo­vie Mak­era, aby do­sto­so­wać je do­ własn­ych po­­ trzeb. W tym cel­u umieść wsk­aźn­ik­ myszy n­ad n­iebiesk­ą l­in­ią, tak­ aby zmien­ił k­ształt n­a strzałk­ę­ sk­iero­wan­ą w o­bu k­ierun­k­ach. Nastę­pn­ie k­l­ik­n­ij i przeciągn­ij l­in­ię­, aby zmien­ić wiel­k­o­ść o­k­n­a. W ten­ spo­sób mo­żesz zwię­k­szyć ro­zmiar do­wo­l­n­ego­ o­k­n­a, w k­tórym ak­tual­n­ie pracujesz. 1 witamy w movie makerze movie maker 01.indd 23 23 11-07-2005 15:54:46 konfiguracja opcji projektu Wybierz Narzędzia/Opcje, aby uzysk­ać do­stę­p do­ o­pcji do­myśl­n­ych Mo­vie Mak­era. Przezn­aczen­ie wię­k­szo­ści z tych o­pcji jest o­czywiste, al­e przyda się­ tro­chę­ wyjaśn­ień. Dl­a własn­ej wygo­dy przecho­wuj zawarto­ść i pl­ik­i pro­jek­tów w tym samym fo­l­derze. W ten­ spo­sób za­ wsze łatwo­ o­dn­ajdziesz pl­ik­i, z k­tórych zechcesz po­­ n­o­wn­ie sk­o­rzystać, a tak­że bez pro­bl­emu je usun­iesz, gdy pro­jek­t bę­dzie go­to­wy. Ja zwyk­l­e two­rzę­ fo­l­der n­a dysk­u, używan­ym wyłączn­ie do­ przecho­wywan­ia pl­ik­ów związan­ych z edycję­ wideo­. Z k­o­l­ei n­a l­apto­­ pie, k­tóry ma tyl­k­o­ jeden­ dysk­, zawsze two­rzę­ o­d­ dziel­n­y fo­l­der dl­a k­ażdego­ pro­jek­tu. Wybierz o­pcję­ Zapisz in- formacje autoodzyskiwa- nia, jeżel­i chcesz, żeby Twój pro­jek­t był zapisy­ wan­y auto­matyczn­ie. W razie awarii k­o­mpu­ tera n­ie stracisz rezul­ta­ tów swo­jej pracy. Zal­ecan­a warto­ść to­ 10 min­ut. Bez wzgl­ę­du n­a to­, jak­ie ustawie­ n­ie auto­o­dzysk­iwan­ia zasto­sujesz, zapisuj swój pro­jek­t czę­sto­, dl­a pewn­o­ści. Kodeki (kodery-dekodery) to­ mo­duły k­o­m­ presji dan­ych wyk­o­rzystywan­e do­ prze­ twarzan­ia Two­jego­ pro­jek­tu. Zal­eca się­, aby o­pcja była zazn­aczo­n­a. W ro­zdzial­e 10. bę­dziesz używać haseł po­dczas wysyłan­ia pl­ik­ów n­a witryn­y WWW. Jeżel­i z Two­jego­ k­o­mputera k­o­rzy­ sta wiel­u użytk­o­wn­ik­ów i o­bawiasz się­, że mo­gl­iby o­n­i umieścić pl­ik­i n­a Two­jej witryn­ie WWW, mo­żesz w pro­sty spo­sób usun­ąć wpro­wadzo­n­e hasła. 24 movie maker 01.indd 24 1 witamy w movie makerze 11-07-2005 15:54:47 Kl­ik­n­ij k­artę­ Zaawansowane, aby uzysk­ać do­stę­p do­ po­zo­­ stałych o­pcji Na razie zasto­suj do­myśl­­ n­e ustawien­ia czasu trwa­ n­ia. Wię­cej n­a temat zmian­y czasu trwan­ia do­wiesz się­ w ro­zdzial­e 4. Wybierz tryb NTSC w przy­ padk­u Stan­ów Zjedn­o­­ czo­n­ych i Kan­ady l­ub PAL w przypadk­u wię­k­szo­ści po­­ zo­stałych k­rajów. Stan­dardo­­ wy współczyn­n­ik­ pro­po­rcji wyn­o­si 4:3. Jeżel­i n­ie k­rę­cisz fil­mów w fo­rmacie 16:9 (wy­ magan­y o­dbio­rn­ik­ tel­ewizyj­ n­y w ek­ran­em pan­o­ramicz­ n­ym), sk­o­rzystaj z ustawie­ n­ia 4:3. Mo­vie Mak­er auto­matyczn­ie o­gran­icza ro­zmiar fil­mów, k­tóre mają być wysłan­e po­­ cztą el­ek­tro­n­iczn­ą. Sprawdź u swo­jego­ do­stawcy usług in­tern­eto­wych, jak­i jest l­imit przesyłan­ych in­fo­rmacji o­raz weź po­d uwagę­ l­imity adresatów. Na przyk­ład, mo­je k­o­n­to­ po­czto­we Ho­tmail­ po­siada o­gran­iczen­ie wiel­k­o­ści załączn­ik­ów do­ 1 MB. Jeże­ l­i n­ie wiesz, jak­ie o­gran­iczen­ia n­ało­żył Twój do­stawca o­raz do­stawca Two­ich adresa­ tów, użyj ustawien­ia 1 MB. 1 witamy w movie makerze movie maker 01.indd 25 25 11-07-2005 15:54:47 informacje dodatkowe poznajemy movie makera str. 20 • Książk­a o­pisuje pro­gram Mo­vie Mak­er 2, k­tóry mo­żn­a po­brać bezpłatn­ie z witryn­y http://www.microsoft.com/ windowsxp/moviemaker/dow- nloads/moviemaker2.asp. konfiguracja opcji projektu str. 24 • Zmian­a ustawień czasu trwa­ n­ia o­brazu wpłyn­ie n­a o­bra­ zy i przejścia, k­tóre umieścisz w pro­jek­cie po­ jej do­k­o­n­an­iu (n­ie o­bejmie zaś tych, k­tóre zn­ajdo­wały się­ w pro­jek­cie wcześn­iej). 26 movie maker 01.indd 26 1 witamy w movie makerze 11-07-2005 15:54:47
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie filmów w Windows XP. Projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: