Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00583 015816 17225910 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie grup producentów rolnych i wynikające z tego korzyści - ebook/pdf
Tworzenie grup producentów rolnych i wynikające z tego korzyści - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7219-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W niniejszym e-booku szczegółowo omawiamy zasady i etapy tworzenia grup producentów rolnych. Podpowiemy, jakie informacje muszą znaleźć się w akcie założycielskim grupy producentów rolnych i jakie inne dokumenty należy zgromadzić na etapie tworzenia grupy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tworzenie grup producentów rolnych i wynikające z tego korzyści Tworzenie grup producentów rolnych i wynikające z tego korzyści Grupę producentów rolnych można założyć, jeżeli spełnione zostaną określone wymogi przewidziane w ustawie. Odnoszą się one zarówno do członków takiej grupy, jak i do rodzaju i wielkości produkcji. Ponadto grupę trzeba zarejestrować po dopełnieniu przewidzianych prawem formalności. Wśród korzyści, które płyną z założenia grupy producenckiej, znajduje się możliwość otrzymania dofinansowania na jej działalność. Dodatkowo grupa taka może ubiegać się o dofinansowanie na konkretne inwestycje. MACIEJ LIPKA specjalista w zakresie pra- wa rolnego oraz pozyskiwa- nia dotacji Zasady tworzenia grup producentów rolnych określają przepisy ustawy o grupach produ- centów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw (dalej: ustawa). Grupę produ- centów rolnych mogą utworzyć: • osoby fizyczne, • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, • osoby prawne. Grupa prowadzi działalność jako przedsiębiorca posiadający osobowość prawną. Podstawowym warunkiem utworzenia grupy jest, aby ww. podmioty w ramach działalności rolniczej prowadziły: • gospodarstwo rolne, tj. grunty sklasyfiko- wane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne łącznej powierzchni przekra- czającej 1 ha lub 1 ha przeliczeniowy, lub • działy specjalne produkcji rolnej określone w ustawie o PIT (np. uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych). Utworzenie grupy Aby grupa producencka została prawidłowo utworzona, powinna: • działać na podstawie statutu lub umowy (tj. aktów założycielskich), • zostać powołana przez producentów jed- nego produktu rolnego lub grupy produk- tów w celach określonych w dalszej części artykułu. Przewidziane ustawą cele, dla których osią- gnięcia ww. podmioty mogą organizować się w grupy producentów rolnych, to: dostosowa- nie produktów rolnych i procesu produkcyjnego do wymogów rynkowych, wspólne wprowadza- nie towarów do obrotu, w tym przygotowania do sprzedaży, centralizacja sprzedaży i dostawy do odbiorców hurtowych, ustanowienie wspól- nych zasad dotyczących informacji o produk- cji, ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów i dostępności produktów rolnych, rozwijanie umiejętności biznesowych, marketingowych oraz organizowanie i ułatwianie procesów 1 wprowadzania innowacji, a także ochrony środowiska naturalnego. Dodatkowo, jeżeli chodzi o członków grupy i ich udziały: • żaden z członków, udziałowców lub akcjo- nariuszy nie może mieć więcej niż 20 głosów na walnym zgromadzeniu, zgroma- dzeniu wspólników lub walnym zebraniu członków, także pośrednio przez dyspono- wanie bezpośrednio lub pośrednio więk- szością głosów, • liczba członków zarządu osoby prawnej będącej członkiem grupy nie może stanowić więcej niż połowę członków zarządu innej osoby prawnej będącej członkiem grupy. Ponadto, art. 3 ust. 1 ustawy wymaga, aby: • coroczne przychody ze sprzedaży produk- tów lub grup produktów wytworzonych w gospodarstwach lub działach specjalnych produkcji rolnej członków grupy stanowiły więcej niż połowę przychodów grupy ze sprzedaży produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona, • określono obowiązujące członków grupy zasady produkcji, w tym dotyczące jako- ści i ilości produktów lub grup produktów oraz sposoby przygotowania produktów do sprzedaży, • każdy z członków grupy w każdym roku działalności grupy produkował oraz sprze- dawał do grupy co najmniej 80 wypro- dukowanych przez siebie produktów lub grup produktów, ze względu na które grupa została utworzona (chyba że wystąpi siła wyższa lub nadzwyczajne okoliczności, takie jak np. klęska żywiołowa), • każdy z członków grupy przynależał tylko do jednej grupy w zakresie danego produktu lub grupy produktów. Minimalną roczną wielkość produkcji towa- rowej, którą powinni wyprodukować wszy- scy członkowie grupy i sprzedać do tej grupy, określa rozporządzenie ministra właściwego ds. rynków rolnych. Przykładowo, rozporzą- dzenie z 19 kwietnia 2016 r. w przypadku TWORZENIE GRUP PRODUCENTÓW ROLNYCH I WYNIKAJĄCE Z TEGO KORZYŚCI
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie grup producentów rolnych i wynikające z tego korzyści
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: