Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00202 003773 18767808 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Ćwiczenia - książka
Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Ćwiczenia - książka
Autor: Liczba stron: 184
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-8932-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> aplikacje biurowe >> excel
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sprostaj zadaniom na wszystkich stopniach zaawansowania!

Kolejne wersje Excela, najpopularniejszej aplikacji biurowej, są coraz dokładniejsze i wygodniejsze. Jego prawdziwa siła tkwi jednak w języku VBA. Ten język programowania, przeznaczony do samodzielnego ustalania i modyfikowania zadań dla Excela, przydaje się wszędzie tam, gdzie nie wystarczają podstawowe formuły i funkcje. Jednocześnie jest na tyle nieskomplikowany, że posługiwać się nim mogą nie tylko programiści. W książce Mirosława Lewandowskiego znajdziesz wskazówki na temat tego, jak stworzyć makra zwykłe i niezwykłe i jak używać ich w codziennej pracy. W krótkim czasie uczynisz z Excela sprawne centrum zarządzania Twoimi zadaniami. Dzięki tej publikacji dowiesz się, jak projektować makra i jak włączać do nich zaawansowane operacje czy polecenia. Nauczysz się tworzyć interaktywne formularze, zrozumiesz, co to są stałe i zmienne, a także poznasz możliwości pętli. Twoje makra staną się odporne na błędy, a opisane tu dodatki niejednokrotnie ułatwią Ci pracę. Moc konkretnych przykładów pozwoli Ci poznać VBA w akcji!

VBA - wszystko w Twoich rękach!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/cwvba3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-8932-3 Copyright © Helion 2014 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:258)ci Opisz swój problem Rozdzia(cid:239) 1. Zabawy z rejestratorem makr Wprowadzenie Par(cid:218) s(cid:239)ów o wst(cid:200)(cid:285)kach i paskach narz(cid:218)dzi Bezpiecze(cid:241)stwo makr Rejestrowanie makr Uruchamianie zapisanych projektów Szybkie sortowanie danych Rozdzia(cid:239) 2. Podstawy Interakcja ze skoroszytem. Zmienne i sta(cid:239)e Zmienne i sta(cid:239)e Deklarowanie typów zmiennych Deklarowanie typów zmiennych za pomoc(cid:200) znaków specjalnych Deklarowanie typów zmiennych zale(cid:285)nie od ich nazw Okre(cid:258)lanie zasi(cid:218)gów zmiennych Co b(cid:218)dzie, je(cid:258)li? P(cid:218)tle Id(cid:283) do, id(cid:283) i wró(cid:202) Dialog z u(cid:285)ytkownikiem Formularze Obs(cid:239)uga b(cid:239)(cid:218)dów Makro a funkcja 5 7 7 8 12 16 20 29 45 45 50 53 54 55 56 63 67 76 79 85 91 94 Kup książkęPoleć książkę 4 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013(cid:31)• (cid:109)wiczenia Rozdzia(cid:239) 3. Przyk(cid:239)ady Z (cid:285)ycia wzi(cid:218)te S(cid:239)owo o Windows API Praca z wieloma skoroszytami Wst(cid:200)(cid:285)ka w Office. RibbonX to nie VBA, ale... Rozdzia(cid:239) 4. Dodatki Okno edytora VBA Zdarzenia Skróty klawiaturowe u(cid:285)ywane w Excelu Skróty klawiaturowe u(cid:285)ywane w edytorze VBA 101 101 123 140 146 151 151 154 170 175 Kup książkęPoleć książkę 2 Podstawy Pierwszy rozdzia(cid:239) podpowiada(cid:239), jak mo(cid:285)na sobie u(cid:239)atwi(cid:202) co- dzienn(cid:200) prac(cid:218) z Excelem i zautomatyzowa(cid:202) cz(cid:218)sto powta- rzane czynno(cid:258)ci. W(cid:239)a(cid:258)ciwie niezbyt przyda(cid:239)a si(cid:218) wiedza na temat VBA — wystarczy(cid:239)o Ci uruchomienie rejestratora makr i poka- zanie, czego oczekujesz od komputera. Jak ju(cid:285) zd(cid:200)(cid:285)y(cid:239)e(cid:258) si(cid:218) przekona(cid:202), rejestrator — cho(cid:202) bardzo pomocny — nie oferuje mo(cid:285)liwo(cid:258)ci zapisania operacji warunkowej, przypisania zmiennej czy wy(cid:258)wietlenia okien dialogowych. Nie mówi(cid:200)c ju(cid:285) o p(cid:218)tli. Czynno(cid:258)ci te musieli(cid:258)my wykonywa(cid:202) z poziomu edytora. Dobrze by(cid:239)oby zatem pozna(cid:202) podstawowe polecenia i struktury odpowiedzialne za wykonywanie operacji, których rejestrowanie jest niemo(cid:285)liwe lub przy- najmniej karko(cid:239)omne. Interakcja ze skoroszytem. Zmienne i sta(cid:239)e Cz(cid:218)sto zdarza si(cid:218), (cid:285)e napisane przez Ciebie makro umieszcza dane w arkuszu roboczym lub pobiera je stamt(cid:200)d. VBA oferuje kilka sposo- bów adresowania komórek arkusza w zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, jakie dane s(cid:200) dla u(cid:285)ytkownika dost(cid:218)pne. Kup książkęPoleć książkę 46 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013(cid:31)• (cid:109)wiczenia (cid:109) W I C Z E N I E 2.1 Czytanie i umieszczanie danych Utwórz arkusz tabliczki mno(cid:285)enia w zakresie od 1 do 10 wed(cid:239)ug ry- sunku 2.1. Pomi(cid:241) formatowanie. Rysunek 2.1. Arkusz tabliczki mno(cid:285)enia Rozwi(cid:200)zanie 1. Otwórz nowy skoroszyt, uruchom edytor VBA (Alt+F11) i wstaw modu(cid:239) (Insert/Module). 2. W module wprowad(cid:283) nast(cid:218)puj(cid:200)cy kod: Sub tabliczka_mno(cid:285)enia() For wiersz = 1 To 10 For kolumna = 1 To 10 Cells(wiersz, kolumna) = wiersz * kolumna Next kolumna Next wiersz End Sub 3. Ustaw kursor w obr(cid:218)bie makra i naci(cid:258)nij klawisz F5, aby uruchomi(cid:202) makro. Wyja(cid:258)nienia Zastosowane tu zosta(cid:239)y instrukcje p(cid:218)tli (struktury For...Next). Po- znasz je w dalszych rozdzia(cid:239)ach tego podr(cid:218)cznika. Wpisanie warto- (cid:258)ci do komórki wykonywane jest w poni(cid:285)szym wierszu kodu: Cells(wiersz, kolumna) = wiersz * kolumna W(cid:239)a(cid:258)ciwo(cid:258)(cid:202) Cells, okre(cid:258)laj(cid:200)ca adres komórki, ma dwa argumenty. Jak wida(cid:202) w instrukcji For...Next, zmienne wiersz i kolumna przyjmuj(cid:200) Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 2. • Podstawy 47 warto(cid:258)ci od 1 do 10. W poleceniu Cells zatem zarówno wiersz, jak i kolumna s(cid:200) okre(cid:258)lane za pomoc(cid:200) warto(cid:258)ci liczbowych. (cid:146)atwo pomyli(cid:202) kolejno(cid:258)(cid:202) wspó(cid:239)rz(cid:218)dnych. Z pomoc(cid:200) przyjdzie wtedy edytor (patrz rysunek 2.2), który sam podpowie, czego od Ciebie oczekuje. Rysunek 2.2. Podpowiedzi edytora VBA bywaj(cid:200) bardzo pomocne (cid:109) W I C Z E N I E 2.2 Wp(cid:239)ywanie na wygl(cid:200)d arkusza Zaciemnij wn(cid:218)trza komórek od A1 do J1 i od A2 do A10, jak pokazano na rysunku 2.1. Rozwi(cid:200)zanie Wprowad(cid:283) do modu(cid:239)u nast(cid:218)puj(cid:200)cy kod i uruchom go: Sub wype(cid:239)nij() Range( A1 , J1 ).Interior.ColorIndex = 15 Range( A2:A10 ).Interior.ColorIndex = 15 End Sub Wskazówki (cid:84) Zauwa(cid:285), (cid:285)e w ró(cid:285)ny sposób wpisano argumenty Range. Obydwa sposoby s(cid:200) poprawne. (cid:84) Jak wida(cid:202), za pomoc(cid:200) Range mo(cid:285)emy zaznacza(cid:202) ca(cid:239)e zakresy komórek. (cid:84) Jako argumentów mo(cid:285)emy u(cid:285)ywa(cid:202) zmiennych (je(cid:285)eli ich warto(cid:258)(cid:202) b(cid:218)dzie si(cid:218) sk(cid:239)ada(cid:202) z liter i cyfr) lub znanych Ci ju(cid:285) polece(cid:241) Cells. Nasze makro mog(cid:239)oby wi(cid:218)c wygl(cid:200)da(cid:202) tak: Sub wype(cid:239)nij() a = A1 b = J1 Range(a, b).Interior.ColorIndex = 15 Range(Cells(1, 1), Cells(10, 1)).Interior.ColorIndex = 15 End Sub Odczytywanie warto(cid:258)ci z komórek odbywa si(cid:218) w sposób odwrotny, ni(cid:285) s(cid:200) umieszczane. Prze(cid:202)wiczymy to na bardziej u(cid:285)ytecznym przyk(cid:239)adzie. Kup książkęPoleć książkę 48 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013(cid:31)• (cid:109)wiczenia Dla ch(cid:218)tnych Wykonaj to (cid:202)wiczenie, korzystaj(cid:200)c na pocz(cid:200)tku z rejestratora makr. Zobacz, jakich wpisów dokona rejestrator, je(cid:285)eli wymy(cid:258)lisz sobie bardziej finezyjne wype(cid:239)nienie komórek (patrz rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Zakres A1:J10 zosta(cid:239) zdefiniowany jako tabela danych (Zak(cid:239)adka Narz(cid:218)dzia g(cid:239)ówne/Formatuj jako tabel(cid:218)). Zauwa(cid:285), (cid:285)e gdy jeste(cid:258) w takim zakresie, na wst(cid:200)(cid:285)ce pojawia si(cid:218) zak(cid:239)adka Narz(cid:218)dzia tabel. Oprócz fajnej predefiniowanej grafiki warto zauwa(cid:285)y(cid:202) fakt, (cid:285)e Excel doda(cid:239) ten zakres do kolekcji obiektów. Tabela zatem b(cid:218)dzie przez niego inaczej traktowana ni(cid:285) zestaw niepowi(cid:200)zanych komórek. Kod opisuj(cid:200)cy jej stron(cid:218) graficzn(cid:200) te(cid:285) wygl(cid:200)da zupe(cid:239)nie inaczej Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:239) 2. • Podstawy 49 (cid:109) W I C Z E N I E 2.3 Pobieranie danych z arkusza Na podstawie tabliczki mno(cid:285)enia, utworzonej w (cid:202)wiczeniu 2.1, utwórz procedur(cid:218), która pobieraj(cid:200)c dane o adresie zaznaczonej komórki, b(cid:218)- dzie pobiera(cid:202) dane z: (cid:84) zaznaczonej komórki; (cid:84) komórki z pierwszego wiersza aktywnej kolumny; (cid:84) komórki z pierwszej kolumny aktywnego wiersza. Dane zostan(cid:200) wy(cid:258)wietlone w postaci komunikatu (patrz rysunek 2.4). Dodatkowo niech procedura wy(cid:258)wietla komunikaty tylko w przypadku klikni(cid:218)cia komórki z zakresu od A1 do J10. Rozwi(cid:200)zanie Sub pobieraj_dane() If ActiveCell.Row = 10 And ActiveCell.Column = 10 Then a = ActiveCell.Value mno(cid:285)n1 = Cells(ActiveCell.Row, 1) mno(cid:285)n2 = Cells(1, ActiveCell.Column) MsgBox (mno(cid:285)n1 razy mno(cid:285)n2 = a) End If End Sub Rysunek 2.4. W oknie komunikatu wy(cid:258)wietlane s(cid:200) dane z pierwszych komórek aktywnego wiersza i kolumny oraz z aktywnej komórki Wskazówki (cid:84) W pierwszym wierszu procedurze nadawana jest nazwa. Makro zawsze rozpoczyna si(cid:218) s(cid:239)owem kluczowym Sub, po którym podawana jest jego nazwa i ewentualnie parametry. Kup książkęPoleć książkę 50 Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013(cid:31)• (cid:109)wiczenia (cid:84) W nast(cid:218)pnym wierszu zawarty jest warunek, (cid:285)e dalsze czynno(cid:258)ci b(cid:218)d(cid:200) wykonane tylko wtedy, gdy aktywna komórka znajduje si(cid:218) nie ni(cid:285)ej ni(cid:285) w 10 wierszu i nie dalej ni(cid:285) w 10 kolumnie arkusza. (cid:84) W trzech kolejnych wierszach z aktywnej (zaznaczonej) komórki oraz pierwszych komórek kolumny i wiersza dane s(cid:200) pobierane i przypisywane zmiennym. Przypisanie warto(cid:258)ci komórek zmiennym u(cid:239)atwi Ci zapisanie argumentu dla polecenia MsgBox w nast(cid:218)pnym wierszu kodu. Jak wida(cid:202), pobranie danych z komórek arkusza nie wymaga (cid:285)adnych polece(cid:241). Wystarczy operacja przypisania. (cid:84) Po wy(cid:258)wietleniu okna dialogowego (sk(cid:239)adni(cid:218) polecenia MsgBox poznasz w dalszej cz(cid:218)(cid:258)ci podr(cid:218)cznika) nast(cid:218)puje zamkni(cid:218)cie sekwencji operacji warunkowych, czyli wykonywanych po spe(cid:239)nieniu warunku pocz(cid:200)tkowego (End If). (cid:84) Ostatnie s(cid:239)owo kluczowe informuje o ko(cid:241)cu procedury (makra). Pozostaje jeszcze pytanie: jak sprawi(cid:202), aby makro by(cid:239)o uruchamiane po ka(cid:285)dym klikni(cid:218)ciu mysz(cid:200)? Decyduj(cid:200) o tym procedury zdarzeniowe, których opis zawarty jest w rozdziale 4. podr(cid:218)cznika. Zmienne i sta(cid:239)e Korzystanie ze sta(cid:239)ych ma sens wtedy, gdy cz(cid:218)sto stosujesz t(cid:218) sam(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) w procedurze. Mo(cid:285)esz na przyk(cid:239)ad za pomoc(cid:200) sta(cid:239)ej wyrazi(cid:202) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) komunikatu cz(cid:218)sto wy(cid:258)wietlanego w oknie dialogowym. Sta(cid:239)e definiuje si(cid:218) za pomoc(cid:200) s(cid:239)owa kluczowego Const: Const a = Warto(cid:258)(cid:202) komórki wynosi: Const b = 13 Niew(cid:200)tpliw(cid:200) zalet(cid:200) sta(cid:239)ej jest to, (cid:285)e próba jej zmiany w jakikolwiek spo- sób jest niemo(cid:285)liwa i ko(cid:241)czy si(cid:218) wy(cid:258)wietleniem komunikatu o b(cid:239)(cid:218)dzie. W VBA rozpoznawanych jest kilka typów zmiennych: (cid:84) Boolean — zmienna logiczna — przybiera warto(cid:258)ci true lub false. (cid:84) Byte — warto(cid:258)ci ca(cid:239)kowite — przybiera warto(cid:258)ci od 0 do 255 (czyli tyle, ile jeden bajt). (cid:84) Integer — warto(cid:258)ci ca(cid:239)kowite — przybiera warto(cid:258)ci od –32 768 do 32 767. Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie makr w VBA dla Excela 2010/2013. Ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: