Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00469 006292 13875470 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój - ebook/pdf
Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 269
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3235-1871-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-16%), audiobook).
Podręcznik dla osób planujących założenie własnej firmy - zwłaszcza tych bez wykształcenia ekonomiczno-menedżerskiego. Przedstawiono w nim nie tylko fazę projektowania nowego przedsięwzięcia (identyfikacji szansy, tworzenia modeli biznesowych, biznesplanu itd.), ale również wskazano wyzwania związane z zarządzaniem już powstałą firmą i ukierunkowywaniem jej rozwoju. Wiedza podana jest w nim w przystępny i praktyczny sposób, a jednocześnie dostosowany do polskiego kontekstu społeczno-gospodarczego. Uzupełnieniem książki są studia polskich przypadków. 'Pozycja ta jest skierowana głównie do studentów, menedżerów oraz działających i przyszłych przedsiębiorców. Jej celem jest nie tylko ukazanie czytelnikom istoty procesu przedsiębiorczego, ale również zachęcenie do refleksji i eksperymentowania. Mają temu służyć przedstawione w książce zagadnienia teoretyczne z zakresu przedsiębiorczości i narzędzi stosowanych przez przedsiębiorców, ale również zadawane przez autorów pytania i zamieszczone w tekście przypadki. Autorzy niejako prowadzą czytelnika przez proces przedsiębiorczy krok po kroku: od szansy i pomysłu na biznes, poprzez jego zaplanowanie, aż do prowadzenia i rozwoju. Na uwagę zasługują zamieszczone ciekawe przypadki, dobrze ilustrujące omawiane kwestie'. z recenzji dr. hab. Krzysztofa Wacha, prof. nadzw. UEK 'Człowiek może działać przedsiębiorczo na bardzo wielu obszarach [\. Oczywiście nie każdy z nas musi czy powinien działać na własny rachunek; w rozwiniętych gospodarkach własną działalność prowadzi około kilkunastu procent pracujących. [\ przedsiębiorczość dotyczyć może zarówno organizacji biznesowych, jak i tworzenia nowych projektów tam, gdzie zysk nie jest pierwszym i podstawowym celem. Przedsiębiorczość definiujemy jako aktywne poszukiwanie, identyfikowanie i realizowanie szans.' z wprowadzenia
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

WPROWADZENIE Oddajemy do rąk Czytelników publikację, która jest poświęcona jednemu z naj- popularniejszych ostatnio tematów: przedsiębiorczości. Człowiek może działać przedsiębiorczo na bardzo wielu obszarach: w rodzinie, w społeczności lokal- nej, w grupie towarzyskiej, na studiach, w przedsiębiorstwie, w którym pracuje, czy wreszcie – w gospodarce, tworząc nowe przedsięwzięcie, prowadząc własną firmę. Oczywiście nie każdy z nas musi czy powinien działać na własny rachu- nek; w  rozwiniętych gospodarkach własną działalność prowadzi około kilku- nastu procent pracujących. Naszym zdaniem jednak działania przedsiębiorcze mogą pomóc w wielu dziedzinach życia, podobnie też w wielu sferach przydaje się świadomość własnych kompetencji przedsiębiorczych. Choć w  tytule tej publikacji wykorzystaliśmy sformułowanie „przedsiębiorstwo”, musimy jednak pamiętać, że przedsiębiorczość dotyczyć może zarówno organizacji bizneso- wych, jak i  tworzenia nowych projektów tam, gdzie zysk nie jest pierwszym i podstawowym celem. Przedsiębiorczość definiujemy jako aktywne poszukiwanie, identyfikowa- nie i realizowanie szans. Jest to złożony proces, w którym, jak podkreśla Jeffry Timmons (1999)1, przedsiębiorca (zespół), szansa i zasoby tworzą spójną, nie- rozerwalną całość. Takie właśnie procesowe podejście wskazuje istotne etapy działania przedsiębiorczego, którymi są: • identyfikacja szansy i przekształcenie jej w koncepcję przedsięwzięcia, biz- nesu, • identyfikacja i pozyskanie zasobów, • realizacja koncepcji – stworzenie przedsięwzięcia, • zarządzanie nową firmą, rozwój i zbieranie plonów. 1 Nazwisko cytowanego autora wraz z podanym rokiem kieruje do odpowiednich źródeł w Bibliografii na końcu książki. WproWadzenie 9 Przedsiebiorczosc.indd 9 2015-07-08 20:23:48 Jak wiadomo, nie wszystkie nowo tworzone organizacje dochodzą do etapu zbierania plonów i są w stanie realizować w satysfakcjonujący sposób zamierze- nia ich twórców. Składa się na to bardzo wiele czynników związanych z przed- siębiorcą, jak i z otoczeniem, w którym działa. W tej publikacji chcielibyśmy skłonić Czytelników do refleksji i zachęcić do eksperymentowania. Pokazujemy najnowsze, ale i te bardziej klasyczne koncepcje związane z zakładaniem i pro- wadzeniem własnej firmy. Podkreślamy, że bardzo wiele dylematów i proble- mów ma dość typowy charakter, lepsze i tańsze dla przedsiębiorcy jest uczenie się na cudzych błędach. By ich unikać, warto doskonalić własne kompetencje, testować założenia przedsięwzięcia, które planuje się uruchomić. Błędy i  po- rażki w eksperymentach, testach zaprojektowanych po to, żeby udoskonalić po- mysł na firmę i rozwinąć koncepcję biznesu, nie są niczym złym – przeciwnie, właśnie one mogą uchronić przedsiębiorcę przed bolesnym upadkiem i strata- mi finansowymi. Pod jednym wszakże warunkiem: że będzie skłonny wyciągać z eksperymentów wnioski i – jeśli trzeba – modyfikować założenia biznesowe. Publikacja w pierwszej kolejności jest przeznaczona dla studentów, także, a może przede wszystkich takich, którzy nie mają dogłębnej wiedzy z zakresu zarządzania i  ekonomii. Książka ta może również stanowić lekturę dla tych wszystkich, którzy rozważają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej (lub założenie fundacji czy stowarzyszenia) lub zarządzają niedawno stworzoną organizacją. UKŁAD PUBLIKACJI Publikacja składa się z sześciu części. W pierwszej koncentrujemy się na osobie przedsiębiorcy – kompetencjach przedsiębiorczych, sposobach ich diagnozy i doskonalenia. Drugi rozdział jest poświęcony w  całości kluczowemu dla zrozumienia procesu przedsiębiorczości pojęciu „szansa”. Pokazujemy, jak można rozumieć szansę, czym się ona charakteryzuje, jakie są związki pomiędzy pomysłami a szansami. Wskazujemy również główne sposoby identyfikacji szans, ich źró- dła, a także kryteria oceny. Dwa kolejne rozdziały są poświęcone przekształcaniu szans w  koncepcje biznesowe. Temu celowi służą dwa narzędzia – modele biznesowe opisane w  rozdziale trzecim oraz biznesplany opisane rozdziale czwartym. Charakte- ryzujemy sposoby dopracowywania modeli biznesowych i biznesplanów, które 10 Przedsiebiorczosc.indd 10 2015-07-08 20:23:48 TWORZENIE PRZEDSIĘBIORSTWA pozwalają na zwiększenie szansy powodzenia w biznesie. Prezentujemy różne rodzaje modeli biznesowych, ich części składowe, a także sposoby testowania założeń, na których są budowane nowe przedsięwzięcia, startupy. Wszystko to może pozwolić na sprawniejsze rozpoczęcie działalności i uniknięcie strat, nad- miernych wydatków na pierwszych etapach działania. Dwa ostatnie rozdziały są poświęcone problematyce zarządzania. W  roz- dziale piątym prezentujemy główne wyzwania związane z  zarządzaniem no- wym przedsięwzięciem, a  także wskazujemy, jakie są podstawowe zadania przedsiębiorcy – menedżera własnej firmy. W szóstym rozdziale książki sku- piamy się na problematyce rozwoju: wskazujemy jego uwarunkowania, sposoby i strategie. Rozdziały mają jednolity układ. Rozpoczyna je krótki wstęp, zawierający główne pytania, na które rozdział będzie odpowiadać, oraz tabelę, pokazującą, co, w  jakim celu i  w jaki sposób zostanie przedstawione w  rozdziale. Dzięki temu zawartość rozdziału powinna być dla Czytelnika jasna, łatwo jest także odnaleźć poszukiwane treści. Co? DlaCzego? Po Co? Jak? W każdym rozdziale treść jest wzbogacana przykładami oraz przeplatana ćwi- czeniami i pytaniami dla Czytelników (wyraźnie oznaczonymi – umieszczony- mi w ramkach); ułatwiają one zrozumienie treści i umożliwiają przećwiczenie metod i narzędzi, które prezentujemy. Pomiędzy rozdziałami zamieściliśmy także trzy, przygotowane przez na- szych współpracowników, studia przypadków. Pozwalają one dodatkowo prze- analizować problematykę przedsiębiorczości na przykładach różnych działają- cych w Polsce i szybko rozwijających się firm. PODZIĘKOWANIA Ta publikacja nie powstałaby, gdyby nie grono naszych współpracowników. Chcieliśmy podziękować Profesorowi Piotrowi Węgleńskiemu za to, że za- chęcił nas do współpracy z Centrum Nowych Technologii i uznał, że edukacja WproWadzenie 11 Przedsiebiorczosc.indd 11 2015-07-08 20:23:48 z zakresu przedsiębiorczości może być bardzo przydatna studentom różnych kierunków. Chcemy także wyrazić swą wdzięczność tym, którzy współpracowali z nami przy przygotowywaniu tej publikacji: Agnieszce Brzozowskiej i Pawłowi Kło- bukowskiemu, którzy przygotowali studia przypadków (Creotech, LifeTube i 4gift), a także przedsiębiorcom – bohaterom tych studiów przypadków – oraz przedsiębiorcom, którzy dzielili się swoją wiedzą z nami i studentami. Dzię- kujemy także recenzentom, Profesorowi Krzysztofowi Wachowi i  Doktorowi Habilitowanemu Igorowi Postule, i wszystkim, którzy pomagali nam w stwo- rzeniu tej publikacji. Staraliśmy się uwzględniać ich sugestie, co z pewnością nie zawsze do końca się nam udało. Z  tego też powodu niedociągnięcia tej publikacji obciążają wyłącznie nas i dołożymy wszelkich starań, żeby przygoto- wywać jej kolejne, udoskonalone wydania. Szczególne słowa wdzięczności należą się studentom, dzięki którym mog- liśmy przetestować nasze pomysły. Beata Glinka, Jacek Pasieczny Centrum Przedsiębiorczości Wydziału Zarządzania UW Przedsiebiorczosc.indd 12 2015-07-08 20:23:48
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie przedsiębiorstwa. Szanse, realizacja, rozwój
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: