Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00043 003417 18773020 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc - książka
Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc - książka
Autor: , Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1073-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook (-80%), audiobook).

Zastrzyk niezbędnej wiedzy!

Przyznaj się - nudzi Cię już tworzenie zwyczajnych, statycznych stron internetowych? Masz apetyt na więcej i chętnie podjąłbyś wyzwanie polegające na stworzeniu całego, dynamicznie zmieniającego się układu stron? Ta książka to recepta na Twoje potrzeby! Dzięki niej masz wreszcie możliwość wykreowania interaktywnego, funkcjonalnego serwisu WWW, który nie tylko udostępni użytkownikom sensownie posegregowane, wyczerpujące informacje i nie narazi ich na konieczność ciągłego odświeżania strony, a przy tym nie utrudni Ci jego obsługi. Spieszymy z fachową pierwszą pomocą - z niezbędną wiedzą!

Twoja recepta na profesjonalne tworzenie nowoczesnych serwisów WWW!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc Autorzy: Maria Sokó³, Rados³aw Sokó³ ISBN: 978-83-246-1073-0 Format: A5, stron: 112 • Osobisty serwer HTTP – instalacja, konfiguracja, zabezpieczanie • Podstawy jêzyka PHP – tworzenie dynamicznych stron WWW • Korzystanie z baz danych – wprowadzanie, modyfikacja i kasowanie informacji • U¿ywanie mechanizmu AJAX – natychmiastowa reakcja strony na dzia³ania u¿ytkownika Przyznaj siê – nudzi Ciê ju¿ tworzenie zwyczajnych, statycznych stron internetowych? Masz apetyt na wiêcej i chêtnie podj¹³byœ wyzwanie polegaj¹ce na stworzeniu ca³ego, dynamicznie zmieniaj¹cego siê uk³adu stron? Ta ksi¹¿ka to recepta na Twoje potrzeby! Dziêki niej masz wreszcie mo¿liwoœæ wykreowania interaktywnego, funkcjonalnego serwisu WWW, który nie tylko udostêpni u¿ytkownikom sensownie posegregowane, wyczerpuj¹ce informacje i nie narazi ich na koniecznoœæ ci¹g³ego odœwie¿ania strony, a przy tym nie utrudni Ci jego obs³ugi. Spieszymy z fachow¹ pierwsz¹ pomoc¹ – z niezbêdn¹ wiedz¹! • Pakiet XAMPP – pobieranie, instalacja, modu³ administracyjny • Serwer WWW – testowanie i podstawy umieszczania stron • Jêzyk PHP – zmienne, warunki, tablice i inne • Interakcja z u¿ytkownikiem – wprowadzanie danych do programu i ich archiwizacja • Podstawy obs³ugi bazy MySQL – zak³adanie, zarz¹dzanie, konta u¿ytkowników • Baza danych MySQL – nowa tabela, prawa dostêpu, po³¹czenie z poziomu kodu PHP • Baza danych a strona WWW – wspó³dzia³anie i po³¹czenia • Zapytania SQL – mo¿liwoœæ wyszukiwania i segregacji danych • Technologia AJAX – sprytne sztuczki do wykorzystania Twoja recepta na profesjonalne tworzenie nowoczesnych serwisów WWW! Tworzenie serwisów WWW Spis treści / 9 / 5 Wstęp 1. Czym są dynamiczne strony WWW? 2. Skąd pobrać pakiet XAMPP? 3. Jak zainstalować pakiet XAMPP? 4. Jak przetestować działania serwera WWW? 5. Jak zabezpieczyć moduł administracyjny pakietu XAMPP? 6. Dlaczego strona bezpieczeństwa XAMPP / 14 / 12 / 10 / 15 nie może zostać wyświetlona? / 17 7. Jak umieścić na serwerze swoją pierwszą stronę WWW? 8. Jak korzystać na swoich stronach WWW / 18 z języka programowania PHP? / 20 9. Jak korzystać ze zmiennych? 10. Jak umożliwić użytkownikowi / 23 wprowadzenie danych do programu? / 26 / 27 11. Jak uzależnić działanie programu od jakiegoś warunku? 12. Jak wygodnie podawać dane stronie WWW? 13. Jak wykonać jedną operację kilka razy z rzędu? 14. Jak łączyć ze sobą kilka warunków? 15. Jak korzystać z tablic? 16. Do czego służą podprogramy? 17. Jak budować stronę WWW / 29 / 31 / 35 / 38 / 43 na podstawie powtarzających się fragmentów? / 46 18. Jak przechowywać informacje o działaniach użytkownika? 19. Jak zarządzać bazą danych MySQL? 20. Jak założyć nowe konto użytkownika bazy danych? 21. Jak założyć nową bazę danych? 22. Jak stworzyć nową tabelę danych w bazie? 23. Jak przydzielić prawa dostępu do bazy? / 63 / 58 / 68 / 56 / 61 / 50 Spis treści 3 Tworzenie serwisów WWW 24. Jak wprowadzać dane do tabeli za pomocą modułu phpMyAdmin? / 71 25. Jak nawiązywać połączenie z bazą danych z poziomu kodu PHP? / 74 26. Jak umieszczać na stronie WWW dane pochodzące z bazy? 27. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW / 77 nowe dane do bazy? / 81 28. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW poprawki do danych zapisanych w bazie? 29. Jak powiązać ze sobą dwie tabele danych? 30. Jak zmienić nazwy pól danych zwracanych / 89 / 91 w wyniku zapytania SQL? / 102 31. Jak wykorzystywać technologię AJAX / 106 na własnych stronach WWW? 4 Spis treści Tworzenie serwisów WWW 25. Jak nawiązywać połączenie z bazą danych z poziomu kodu PHP? Baza danych obsługiwana za pomocą specyficznego narzę- dzia nie jest specjalnie przydatna. Owszem, jej możliwości wyszukiwania i grupowania danych mogą być naprawdę wiel- kie, jeżeli jednak użytkownik bazy nie ma wobec niej takich wymagań, prosty arkusz kalkulacyjny będzie wygodniejszy w obsłudze i umożliwi szybsze wprowadzenie danych. Siłą baz danych jest jednak możliwość bezpośredniej współ- pracy z własnymi stronami WWW. Za pomocą kilku poleceń języka PHP można uzyskać możliwość odczytywania danych z bazy, filtrowania tych danych według zadanych kryteriów, dodawania nowych rekordów lub modyfikowania już istnieją- cych, a na koniec usuwania wybranych rekordów danych. Zanim jednak będzie można z poziomu programu PHP odwołać się do danych zapisanych w bazie, należy nawiązać połączenie z serwerem bazy danych. Odpowiada za to instruk- cja mysql_connect(), której parametrami są: nazwa lub adres IP komputera-serwera, nazwa konta użytkownika, hasło konta użytkownika.    Zwracana wartość to identyfikator połączenia. Jeżeli będzie równy false, połączenie nie mogło zostać nawiązane. Kod nawiązujący połączenie to zatem: $baza = mysql_connect( localhost , baza , helion ); if ($baza === false) die( Nie można było nawiązać połączenia z bazą . z powodu błędu: . mysql_error()); Funkcja mysql_error() zwraca tekstowy opis ostatnio wykrytego błędu w komunikacji z bazą danych. W razie prob- lemów z połączeniem instrukcja die() spowoduje przerwanie działania całego programu („śmierć” strony WWW: stąd nazwa funkcji) i wypisanie w ramach strony komunikatu o błędzie uzupełnionego o kod błędu odczytany z bazy. 74  Tworzenie serwisów WWW Wskazówka Ze względów bezpieczeństwa dobrze jest błędy zwraca- ne przez funkcję mysql_error() wyświetlać na stronie tylko w czasie pracy nad kodem. Gdy strona działa już poprawnie, należy usunąć komunikaty, a zostawić tylko kod przerywający działanie programu. Na podstawie komunikatów błędów wła- mywacz może bowiem się domyślić, jaka technika włamania byłaby odpowiednia w danym przypadku.  Gdy zostanie już nawiązane połączenie z bazą danych, należy zdefiniować sposób kodowania przesyłanych znaków. Najlepiej jest wybrać uniwersalny standard kodowania UTF-8: mysql_query( SET NAMES utf8 ); Teraz musimy zadecydować, której bazy będziemy uży- wać w trakcie całego połączenia. Oczywiście, decyzję można zmieniać w czasie pracy (a nawet selektywnie wybierać tabele z dowolnych baz), jednak w większości przypadków jedno- krotne dokonanie wyboru zaraz po nawiązaniu połączenia całkowicie wystarcza. Do wyboru bazy danych służy instrukcja mysql_select_db(), której parametrem jest nazwa bazy danych; zwracana wartość oznacza, czy wybór się udał (true), czy też był z jakiegoś powodu niemożliwy (false): $ok = mysql_select_db( szkola ); if ($ok === false) die( Nie można było wybrać bazy danych . z powodu błędu: . mysql_error()); Teraz można już wydawać polecenia odczytujące, dodające lub modyfikujące rekordy danych; zostaną one omówione w kolejnych punktach. Na koniec pracy należy jednak zamknąć połączenie z bazą. Służy do tego instrukcja mysql_close(): mysql_close($baza); 25. Jak nawiązywać połączenie z bazą danych z poziomu kodu PHP? 75 Tworzenie serwisów WWW Cały szkielet programu korzystającego z bazy danych będzie zatem wyglądał następująco: $baza = mysql_connect( localhost , baza , helion ); if ($baza === false) die( Nie można było nawiązać połączenia z bazą . z powodu błędu: . mysql_error()); $ok = mysql_select_db( szkola ); if ($ok === false) die( Nie można było wybrać bazy danych . z powodu błędu: . mysql_error()); // --- tutaj instrukcje korzystające z bazy danych --- mysql_close($baza); Szkielet ten nie będzie już powtarzany w kolejnych ćwi- czeniach: po prostu instrukcje korzystające z bazy danych muszą znaleźć się między sekwencją instrukcji nawiązują- cych połączenie z bazą a instrukcją mysql_close() zamykającą to połączenie. 76  25. Jak nawiązywać połączenie z bazą danych z poziomu kodu PHP? Tworzenie serwisów WWW 26. Jak umieszczać na stronie WWW dane pochodzące z bazy? Wbrew pozorom odczytanie danych z bazy i ich wyświet- lenie zazwyczaj wymaga znacznie więcej kodu niż pozo- stałe, na pierwszy rzut oka bardziej skomplikowane operacje. Gdy jednak pozna się schemat wykorzystywany za każdym razem, gdy chce się wyświetlić dane z bazy na stronie, ilość kodu przestaje mieć znaczenie. Pobranie danych wymaga przesłania bazie danych zapy- tania (ang. query) SQL. W odpowiedzi na zapytanie baza danych odsyła zbiór rekordów spełniających to zapytanie. Zadaniem programu jest odczytanie każdego rekordu (jeden po drugim) — to, co program zrobi z tymi rekordami, jest już kwestią fantazji programisty. Zacznijmy od przygotowania zapytania. Zapytanie to po prostu tekst polecenia przesyłanego bazie danych; dlatego przygotujemy je w zmiennej tekstowej tak, jakbyśmy zapisywali kawałek tekstu w pamięci. Zapytanie może mieć na przykład następującą postać: $zapytanie = SELECT imie, nazwisko, telefon FROM osoby ; Zapytanie to czyta się w następujący sposób: pobierz (SELECT) kolumny imie, nazwisko i telefon z tabeli (FROM) o nazwie osoby, z aktualnie wybranej bazy danych. Teraz trzeba wykonać to zapytanie. Służy do tego instruk- cja mysql_query(), pobierająca jako parametr tekst zapytania, a zwracająca wynik lub — w przypadku błędu — wartość logiczną false: $odpowiedz = mysql_query($zapytanie); if ($odpowiedz === false) die( Nie można było odebrać danych z bazy . z powodu błędu: . mysql_ error()); W tym momencie można już korzystać z odczytanych danych. Oczywiście, zajmują one nieco pamięci, gdy więc już nie będą potrzebne (na przykład wszystkie zostaną wyświetlo- ne na stronie), należy zwolnić pamięć odpowiedzi za pomocą instrukcji mysql_free_result(): mysql_free_result($odpowiedz); 77 Tworzenie serwisów WWW Interpretację odpowiedzi serwera trzeba realizować w pętli, by po kolei — rekord po rekordzie — odczytywać przesłane dane i wyświetlać je na stronie. Zacznijmy od przygotowania szkicu tabeli: table border= 1 thead tr th Lp /th th Imię /th th Nazwisko /th th Nr telefonu /th /tr /thead tbody /tbody /table Teraz wewnątrz elementu tbody , stanowiącego „treść” naszej tabeli, musimy wstawić fragment kodu PHP odczytu- jącego dane zwrócone jako rezultat zapytania: tbody ?php $lp = 0; while ($rekord = mysql_fetch_assoc($odpowiedz)) { $lp = $lp + 1; $imie = $rekord[ imie ]; $nazwisko = $rekord[ nazwisko ]; $nrtelefonu = $rekord[ telefon ]; echo tr . \r\n ; echo td .$lp. /td . \r\n ; echo td .$imie. /td . \r\n ; echo td .$nazwisko. /td . \r\n ; echo td .$nrtelefonu. /td . \r\n ; echo /tr . \r\n ; } ? /tbody 78  26. Jak umieszczać na stronie WWW dane pochodzące z bazy? Tworzenie serwisów WWW Instrukcja mysql_fetch_assoc() pobiera kolejny rekord odpowiedzi i umieszcza go w tablicy języka PHP, pozwala- jąc odwoływać się do poszczególnych elementów za pomocą nazw pól — znakomicie upraszcza to programowanie. Pętla while będzie działała tak długo, aż kolejny odczytany rekord nie będzie miał wartości logicznej false oznaczającej, że napot- kany został koniec danych. Wewnątrz pętli następuje przepisa- nie zawartości poszczególnych pól, przechowywanej w tablicy $rekord, do samodzielnych zmiennych (nie jest to konieczne — tutaj kod został przygotowany z myślą o większej czytelno- ści, a nie wydajności czy zwartości). Następnie generowany jest kawałek kodu XHTML tworzący nowy wiersz tabeli. Po zapisaniu tego fragmentu i wyświetleniu strony zoba- czysz, że program faktycznie działa i wyświetla na Twojej własnej stronie WWW dane pobrane z poważnej bazy danych SQL (rysunek 26.1). Czy było to takie trudne? Chyba nie. Rysunek 26.1. Działająca strona WWW pobiera dane z bazy danych Spróbujmy teraz zmodyfi kować zapytanie tak, aby baza fi l- trowała wyniki i wyświetlała wyłącznie dane uczniów, ignorując nauczycieli i pracowników technicznych. Wymaga to tylko drobnej zmiany w tekście zapytania SQL: $zapytanie = SELECT imie, nazwisko, telefon FROM osoby WHERE stanowisko= u ; 26. Jak umieszczać na stronie WWW dane pochodzące z bazy? 79 Tworzenie serwisów WWW Zapytanie (wraz z dopisanym, pogrubionym powyżej frag- mentem) czytamy: pobierz (SELECT) kolumny imie, nazwi- sko i telefon z tabeli (FROM) o nazwie osoby, uwzględniając tylko te rekordy (WHERE), w których wartość pola stanowisko jest równa u. Jak widać, większość „czarnej roboty” można zrzucić na bazę danych (rysunek 26.2). Jeżeli zastanawiało Cię kiedyś, ile pracy musieli włożyć programiści dużych serwisów internetowych, by oferowały one możliwość przeglądania, sortowania i fi ltro- wania wielkich zbiorów danych, teraz masz już odpowiedź: wymagało to dopisania kilku wierszy kodu, modyfi kujących treść zapytania SQL. Resztę pracy wykonuje sama baza danych. Rysunek 26.2. Ta sama strona po dodaniu kilku liter w tekście zapytania — już potrafi fi ltrować dane pobierane z bazy 80  26. Jak umieszczać na stronie WWW dane pochodzące z bazy? Tworzenie serwisów WWW Dodanie informacji do bazy danych okazuje się całkiem proste — najwięcej pracy trzeba włożyć w opracowanie formularza XHTML, w którym użytkownik strony będzie wpisywał informacje. Zacznijmy zatem od przygotowania takiego formularza umożliwiającego dodawanie nowych osób do bazy: 27. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW nowe dane do bazy? form name= dodawanie method= POST fieldset legend Dane osobowe /legend label for= imie Imię: /label br / input name= imie id= imie maxlength= 50 / br / label for= nazwisko Nazwisko: /label br / input name= nazwisko id= nazwisko maxlength= 80 / br / label for= dataurodzenia Data urodzenia: /label br / input name= dataurodzenia id= dataurodzenia maxlength= 20 / br / label for= miejsceurodzenia Miejsce urodzenia: /label br / input name= miejsceurodzenia id= miejsceurodzenia maxlength= 40 / br / label for= adreskor Adres do korespondencji: /label br / input name= adreskor id= adreskor maxlength= 100 / br / label for= telefon Telefon kontaktowy: /label br / input name= telefon id= telefon maxlength= 20 / br / label for= stanowisko Stanowisko: /label br / select name= stanowisko id= stanowisko option value= u Uczeń /option option value= n Nauczyciel /option option value= t Pracownik techniczny /option /select br / nbsp; br / input type= submit value= Dodaj / /fieldset /form 81 Tworzenie serwisów WWW Rysunek 27.1. Gotowy formularz XHTML Po kliknięciu przycisku Dodaj na formularzu (rysunek 27.1) wywołana zostanie ta sama strona PHP, jednak tym razem zostaną przesłane do niej informacje zawarte w formularzu. Musimy zatem zareagować na otrzymane dane i wykonać zapytanie SQL, którego rezultatem będzie dodanie nowego rekordu. Wskazówka Może się wydawać, że zapytanie SQL powinno tylko pytać serwer bazy danych o informacje. Zapytaniem SQL nazywa- my jednak każdą operację zlecaną bazie danych, niezależnie od tego, czy pytamy bazę danych o informacje, czy też umiesz- czamy w niej dane lub modyfikujemy istniejące rekordy.  Na początku strony PHP sprawdzimy zatem, czy użytkow- nik przesłał choćby samo imię. Jeśli tak — nawiążemy połącze- nie z bazą danych i przygotujemy się do wysyłki. To ten sam kod, który wprowadzaliśmy przy pobieraniu danych z bazy: ?php if (isset($_POST[ imie ])) { $baza = mysql_connect( localhost , baza , helion ); if ($baza === false) die( Nie można było nawiązać połączenia z bazą . z powodu błędu: . mysql_error()); mysql_query( SET NAMES utf8 ); $ok = mysql_select_db( szkola ); if ($ok === false) die( Nie można było wybrać bazy danych . z powodu błędu: . mysql_error()); // --- tutaj będą instrukcje obsługujące wysyłkę danych --- mysql_close($baza); } ? 82  27. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW nowe dane do bazy? Tworzenie serwisów WWW Teraz wystarczy przygotować tekst zapytania SQL i zreali- zować to zapytanie. Niestety, musimy przy okazji zabezpieczyć też naszą bazę przed atakami typu SQL Injection, które mogą spowodować niewyobrażalne straty informacji lub umożli- wić nieuprawniony dostęp do danych. Warto też przy okazji sprawdzić, czy użytkownik nie zapomniał wypełnić jednego z pól: lepiej nakazać mu się cofnąć i sprawdzić dane, niż dodać do bazy niekompletny wpis. Zacznijmy zatem od przepisania pól do zmiennych pomocniczych: $imie = $_POST[ imie ]; $nazwisko = $_POST[ nazwisko ]; $dataurodzenia = $_POST[ dataurodzenia ]; $miejsceurodzenia = $_POST[ miejsceurodzenia ]; $adreskor = $_POST[ adreskor ]; $telefon = $_POST[ telefon ]; $stanowisko = $_POST[ stanowisko ]; Teraz sprawdzimy wszystkie pola (zasadniczo zatem zmien- ne). Nie trzeba sprawdzać pola telefon, gdyż w zasadzie osoba może nie posiadać telefonu, oraz pola stanowisko, gdyż powinno zostać wybrane z listy (zresztą sama baza danych odrzuci niepo- prawne wartości tego pola). Resztę trzeba zweryfikować: if (($imie == ) || ($nazwisko == ) || ($dataurodzenia == ) || ($miejsceurodzenia == ) || ($adreskor == )) { echo p style= color: red; Nie wypełniłeś jednego z pól! /p ; echo p Cofnij się i popraw swoją omyłkę. /p ; } else { // --- tutaj wysyłka danych do bazy --- } Sprawdzamy tutaj, czy którekolwiek z pól jest puste. Jeżeli choć jedno okaże się niewypełnione, wyświetlamy komunikat o błędzie i kontynuujemy wyświetlanie pustego formularza (pozostawiam Tobie zmodyfikowanie strony tak, by wpro- wadzone wcześniej wartości zostały ponownie wyświetlone w polach formularza). Jeżeli wszystko będzie w porządku, przejdziemy do kodu dodającego wpis do bazy. 27. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW nowe dane do bazy? 83 Tworzenie serwisów WWW Kolejny krok będzie polegał na zabezpieczeniu się przed atakami SQL Injection: $imie = mysql_real_escape_string($imie); $nazwisko = mysql_real_escape_string($nazwisko); $dataurodzenia = mysql_real_escape_string($dataurodzenia); $miejsceurodzenia = mysql_real_escape_string($miejsceurodz enia); $adreskor = mysql_real_escape_string($adreskor); $telefon = mysql_real_escape_string($telefon); $stanowisko = mysql_real_escape_string($stanowisko); Teraz dopiero możemy przystąpić do stworzenia zapytania SQL: $zapytanie = INSERT INTO osoby SET . imie= .$imie. , . nazwisko= .$nazwisko. , . dataurodzenia= .$dataurodzenia. , . miejsceurodzenia= .$miejsceurodzenia. , . adreskor= .$adreskor. , . telefon= .$telefon. , . stanowisko= .$stanowisko. ; Zapytanie może się wydawać na pierwszy rzut oka skom- plikowane, ale jest to spowodowane wyłącznie dużą liczbą operacji łączenia tekstu i zmiennych. Tak naprawdę zapytanie przybierze następującą postać: INSERT INTO osoby SET imie= Jan , nazwisko= Kowalski , dataurodzenia= 1973-08-11 , ... co czytamy: wstaw (INSERT) do tabeli (INTO) o nazwie oso- by nowy rekord, ustawiając (SET) wartości pól: imie na „Jan”, nazwisko na „Kowalski”, dataurodzenia na „1973-08-11”… 84  27. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW nowe dane do bazy? Tworzenie serwisów WWW Teraz wystarczy wykonać zapytanie i sprawdzić, czy się powiodło. Nawet nie trzeba zwalniać pamięci — zapytanie INSERT nie zwraca (poza ewentualną informacją o błędzie) wyniku, o który należałoby się martwić: $ok = mysql_query($zapytanie); if ($ok === false) die( Nie można było dodać danych do bazy . z powodu błędu: . mysql_error()); Gotowe! Gdy teraz wypełnimy formularz i klikniemy Dodaj, pozornie nic się nie stanie, jednak wystarczy ponownie odwiedzić stronę wyświetlającą zawartość bazy, by zauważyć, że został do niej dopisany nowy rekord (rysunek 27.2). Rysunek 27.2. W tabeli danych pojawił się nowy wpis, wprowadzony naszym własnym formularzem Ze względu na to, że poskładanie kodu strony z powyższych fragmentów może być kłopotliwe, przyda się na pewno kom- pletna jego treść. To dużo kodu — jednak głównie ze względu na powtarzalność (obsługujemy wiele pól danych) oraz zabez- pieczenia. Samej obsługi bazy danych jest tutaj niewiele: 27. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW nowe dane do bazy? 85 Tworzenie serwisów WWW html head title Baza danych /title /head body ?php if (isset($_POST[ imie ])) { $imie = $_POST[ imie ]; $nazwisko = $_POST[ nazwisko ]; $dataurodzenia = $_POST[ dataurodzenia ]; $miejsceurodzenia = $_POST[ miejsceurodzenia ]; $adreskor = $_POST[ adreskor ]; $telefon = $_POST[ telefon ]; $stanowisko = $_POST[ stanowisko ]; if (($imie == ) || ($nazwisko == ) || ($dataurodzenia == ) || ($miejsceurodzenia == ) || ($adreskor == )) { echo p style= color: red; Nie wypełniłeś jednego z pól! /p ; echo p Cofnij się i popraw swoją omyłkę. /p ; } else { $imie = mysql_real_escape_string($imie); $nazwisko = mysql_real_escape_string($nazwisko); $dataurodzenia = mysql_real_escape_string($dataurodzenia); $miejsceurodzenia = mysql_real_escape_string($miejsceurodzenia); $adreskor = mysql_real_escape_string($adreskor); $telefon = mysql_real_escape_string($telefon); $stanowisko = mysql_real_escape_string($stanowisko); $baza = mysql_connect( localhost , baza , helion ); if ($baza === false) die( Nie można było nawiązać połączenia z bazą . z powodu błędu: . mysql_error()); mysql_query( SET NAMES utf8 ); $ok = mysql_select_db( szkola ); if ($ok === false) die( Nie można było wybrać bazy danych . z powodu błędu: . mysql_error()); 86  27. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW nowe dane do bazy? Tworzenie serwisów WWW $zapytanie = INSERT INTO osoby SET . imie= .$imie. , . nazwisko= .$nazwisko. , . dataurodzenia= .$dataurodzenia. , . miejsceurodzenia= .$miejsceurodzenia. , . adreskor= .$adreskor. , . telefon= .$telefon. , . stanowisko= .$stanowisko. ; $ok = mysql_query($zapytanie); if ($ok === false) die( Nie można było dodać danych do bazy . z powodu błędu: . mysql_error()); mysql_close($baza); } } ? form name= dodawanie method= POST fieldset legend Dane osobowe /legend label for= imie Imię: /label br / input name= imie id= imie maxlength= 50 / br / label for= nazwisko Nazwisko: /label br / input name= nazwisko id= nazwisko maxlength= 80 / br / label for= dataurodzenia Data urodzenia: /label br / input name= dataurodzenia id= dataurodzenia maxlength= 20 / br / label for= miejsceurodzenia Miejsce urodzenia: /label br / input name= miejsceurodzenia id= miejsceurodzenia maxlength= 40 / br / label for= adreskor Adres do korespondencji: /label br / input name= adreskor id= adreskor maxlength= 100 / br / label for= telefon Telefon kontaktowy: /label br / input name= telefon id= telefon maxlength= 20 / br / label for= stanowisko Stanowisko: /label br / 27. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW nowe dane do bazy? 87 Tworzenie serwisów WWW Ciąg dalszy z poprzedniej strony: select name= stanowisko id= stanowisko option value= u Uczeń /option option value= n Nauczyciel /option option value= t Pracownik techniczny /option /select br / nbsp; br / input type= submit value= Dodaj / /fieldset /form /body /html 88  27. Jak wprowadzać za pomocą strony WWW nowe dane do bazy?
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie serwisów WWW. Pierwsza pomoc
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: