Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00091 007647 13585049 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie sieci komputerowej. Ćwiczenia praktyczne - książka
Tworzenie sieci komputerowej. Ćwiczenia praktyczne - książka
Autor: Liczba stron: 160
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0594-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> sieci komputerowe >> budowa sieci
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zbuduj i skonfiguruj domową sieć komputerową

'Dopiero sieć to komputer' -- to zdanie, wypowiedziane przez prezesa firmy Sun Microsystems, doskonale obrazuje kierunek rozwoju współczesnych technologii informatycznych. Sieci komputerowe stały się czymś tak powszechnym jak radio i telewizja. Dzięki nim można znacznie usprawnić funkcjonowanie przedsiębiorstwa, przesłać dane pomiędzy komputerami i dobrze się bawić, grając w gry sieciowe. Stworzenie własnej sieci łączącej kilka komputerów i podłączonej do internetu jest, wbrew pozorom, stosunkowo łatwe.

Dzięki książce 'Tworzenie sieci komputerowej. Ćwiczenia praktyczne' Ty również możesz się o tym przekonać. Czytając ją, dowiesz się, jak zaprojektować i wykonać małą sieć komputerową. Poznasz niezbędne zagadnienia teoretyczne, dobierzesz odpowiedni sprzęt i zainstalujesz go. Skonfigurujesz systemy operacyjne Windows XP i Linux tak, aby działały w sieci. Nauczysz się także uruchamiać router łączący sieć z internetem, administrować nim oraz określać parametry połączeń.

Odkryj korzyści płynące z korzystania z sieci komputerowej.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne Autor: Tomasz Rak ISBN: 83-246-0594-0 Format: A5, stron: 160 Zbuduj i skonfiguruj domow¹ sieæ komputerow¹ • Dobierz odpowiednie urz¹dzenia • Zainstaluj karty sieciowe w komputerach • Pod³¹cz sieæ do internetu „Dopiero sieæ to komputer” — to zdanie, wypowiedziane przez prezesa firmy Sun Microsystems, doskonale obrazuje kierunek rozwoju wspó³czesnych technologii informatycznych. Sieci komputerowe sta³y siê czymœ tak powszechnym jak radio i telewizja. Dziêki nim mo¿na znacznie usprawniæ funkcjonowanie przedsiêbiorstwa, przes³aæ dane pomiêdzy komputerami i dobrze siê bawiæ, graj¹c w gry sieciowe. Stworzenie w³asnej sieci ³¹cz¹cej kilka komputerów i pod³¹czonej do internetu jest, wbrew pozorom, stosunkowo ³atwe. Dziêki ksi¹¿ce „Tworzenie sieci komputerowej. Æwiczenia praktyczne” Ty równie¿ mo¿esz siê o tym przekonaæ. Czytaj¹c j¹, dowiesz siê, jak zaprojektowaæ i wykonaæ ma³¹ sieæ komputerow¹. Poznasz niezbêdne zagadnienia teoretyczne, dobierzesz odpowiedni sprzêt i zainstalujesz go. Skonfigurujesz systemy operacyjne Windows XP i Linux tak, aby dzia³a³y w sieci. Nauczysz siê tak¿e uruchamiaæ router ³¹cz¹cy sieæ z internetem, administrowaæ nim oraz okreœlaæ parametry po³¹czeñ. • Topologie i modele sieci • Warstwy sieci w modelu OSI • Sprzêt sieciowy • Instalacja i konfiguracja karty sieciowej w systemach Linux i Windows XP • Pod³¹czenie sieci do internetu • Przydzielanie adresów IP przez DHCP • Zabezpieczanie sieci za pomoc¹ firewalla Odkryj korzyœci p³yn¹ce z korzystania z sieci komputerowej Rozdział 1. Wprowadzenie Lokalna sieć komputerowa System operacyjny Sieć komputerowa Teoria sieci Elementy sieci Rozdział 2. Sieć Linux Instalowanie karty sieciowej Konfiguracja interfejsu sieciowego Rozdział 3. Sieć Windows XP Instalowanie karty sieciowej Konfiguracja interfejsu sieciowego Rozdział 4. Dostęp do internetu Routing DHCP Firewall Zakończenie Dodatek A Praca terminalowa Dodatek B Konfiguracja dostępu do internetu — krok po kroku 5 7 7 8 9 35 73 73 75 83 83 83 95 95 103 108 133 135 143 W celu skonfigurowania połączenia sieciowego, należy zalogo- wać się do systemu jako administrator (root). Najpierw należy zainstalować odpowiedni sterownik do karty sieciowej (mo- duł), który jest dostarczony ze sprzętem lub wykorzystać jeden z ist- niejących w systemie (większość kart jest zgodna ze standardem NE 2000 i jest automatycznie konfigurowana podczas instalacji systemu). W przypadku niezgodności wersji sterowników z jądrem systemu, należy skompilować moduł sterownika karty. Karta sieciowa musi być skojarzona z logicznym interfejsem sieciowym systemu: eth0, eth1,… W tym celu, jeśli sterowniki są skompilowane jako moduły, należy dodać odpowiednie linie do pliku /etc/modules.conf (w niektórych dystrybucjach /etc/modeprob.conf) (rysunek 2.1), gdzie, przykładowo, 8139too to nazwa ładowanego modułu. Ć W I C Z E N I E 2.1 „Ładowanie” modułu W jaki sposób „załadować” moduł? Do „załadowania” modułu służy polecenie modprobe, po którym nastę- puje nazwa modułu (rysunek 2.2). 7 4 Tworzenie sieci komputerowej • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.1. Plik konfiguracyjny modułów modules.conf Rysunek 2.2. „Załadowanie” modułu sterownika karty sieciowej Rozdział 2. • Sieć Linux 7 5 Ć W I C Z E N I E 2.2 Lista „załadowanych” modułów Jak przeglądać listę „załadowanych” modułów? Do tego celu należy użyć polecenia lsmod (rysunek 2.3). Rysunek 2.3. Przykład wykonania polecenia lsmod Widać tu wyraźnie, w piątym wierszu od dołu, „załadowany” moduł karty sieciowej. Informacje o konkretnym module można uzyskać dzięki poleceniu modinfo. Do usuwania modułu służy polecenie rmmod. Dalsza konfiguracja polega na dodaniu wpisów w pliku o nazwie ifcfg- ethX (gdzie X jest numerem interfejsu sieciowego) w katalogu /etc/syscon- fig/network-scripts/. Typowa zawartość tego pliku wygląda następująco: 7 6 Tworzenie sieci komputerowej • Ćwiczenia praktyczne DEVICE=eth0 HWADDR=xx:xx:xx:xx:xx IPADDR= IP NETMASK= Maska BOOTPROTO=none ONBOOT=yes Parametry te oznaczają kolejno: q interfejs sieciowy, q adres MAC karty, q przypisany mu adres IP, q maska podsieci, q protokół automatycznej konfiguracji, np. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), q ostatni parametr określa, czy dany interfejs ma być automatycznie uaktywniany przy starcie systemu. Jeśli wpisy w pliku /etc/modules.conf były właściwe, to system sam załaduje odpowiednie moduły sterowników przy pierwszym „podniesieniu” interfejsu sieciowego. Ć W I C Z E N I E 2.3 Plik konfiguracyjny interfejsu sieciowego W jaki sposób skonfugurować interfejs sieciowy o adresie 10.10.1.11, masce 255.0.0.0 dla pierwszego urządzenia sieciowego, które będzie inicjalizowane przy starcie systemu? Należy zmodyfikować plik ifcfg-eth0, zgodnie z opisanymi uprzednio opcjami (rysunek 2.4). Do konfiguracji interfejsu sieciowego można użyć polecenia ifconfig. Ć W I C Z E N I E 2.4 Konfigurowanie bramy sieciowej W jaki sposób skonfigurować bramę sieciową? Rozdział 2. • Sieć Linux 7 7 Rysunek 2.4. Przykładowy plik konfiguracyjny pierwszego interfejsu sieciowego eth0 Jeśli skonfigurowana właśnie karta ma nam umożliwić dostęp do inter- netu, konieczna jest jeszcze zmiana w pliku /etc/sysconfig/network. Na- leży wskazać systemowi domyślną bramę (gateway). Wystarczy w tym pliku dodać dwa wpisy (rysunek 2.5): GATEWAY= IP GATEWAYDEV= Interfejs gdzie: IP to numer IP routera, a interfejs to nazwa interfejsu sieciowego, który ma wyprowadzać ruch sieciowy na zewnątrz (eth0, ppp0 itp.). Można w tym pliku ustawić również nazwę hosta (HOSTNAME). Do konfiguracji bramy można użyć poleceń: route i ip. 7 8 Tworzenie sieci komputerowej • Ćwiczenia praktyczne Rysunek 2.5. Plik konfiguracyjny network Ć W I C Z E N I E 2.5 Użycie ifconfig i route Czy można zastosować polecenia ifconfig i route do dokonania tych samych ustawień, co w dwóch poprzednich ćwiczeniach (ćwiczenie 2.3 i ćwiczenie 2.4)? Polecenia te służą do ustawienia adresu IP, maski oraz adresu bram- ki. Poniżej przedstawioni ich składnię (rysunek 2.6): ifconfig eth0 IP netmask Maska route add default gw Brama przy założeniu, że interfejsem sieciowym jest eth0. Ć W I C Z E N I E 2.6 Ustawianie adresów serwerów nazw w Linux W jaki sposób można dodać do konfiguracji komputera adresy IP ser- werów DNS (10.10.1.5 i 10.10.1.6)? Rozdział 2. • Sieć Linux 7 9 Rysunek 2.6. Użycie poleceń ifconfig i route do ustawienia parametrów połączenia sieciowego W tym celu w pliku /etc/resolv.conf (rysunek 2.7) należy wprowadzić następujące linie: domain sufiks_domeny nameserver IP_DNS1 nameserver IP_DNS2 Rysunek 2.7. Plik resolv.conf 8 0 Tworzenie sieci komputerowej • Ćwiczenia praktyczne Ć W I C Z E N I E 2.7 Sprawdzenie poprawności użytej konfiguracji W jaki sposób sprawdzić poprawność działania sieci? Do tego celu należy użyć polecenia ifconfig (rysunek 2.8) oraz przy- kładowo, instrukcji ping w celu sprawdzenia połączenia z dowolnym komputerem w sieci (ping IP ). Rysunek 2.8. Użycie polecenia ifconfig bez opcji Ć W I C Z E N I E 2.8. Plik hosts W jaki sposób uzupełnić plik hosts o wpisy o adresach 10.10.1.10 dla komp-windows.domena.pl, 10.10.1.2 dla jerzy.domena.pl i 10.10.1.20 dla marek.domena.pl? Plik /etc/hosts zawiera nazwy hostów i przypisane im adresy IP. Format pliku to: adres_IP nazwa_symboliczna aliasy (rysunek 2.9). Rozdział 2. • Sieć Linux 8 1 Rysunek 2.9. Przykładowy plik hosts Ć W I C Z E N I E 2.9 Plik host.conf W jaki sposób określa się kolejność wyszukiwania nazwy domenowej? Plik /etc/host.conf określa kolejność sprawdzania adresów domenowych hostów. Dyrektywa order oznacza, że: q q hosts — należy przejrzeć plik /etc/hosts, bind — należy przepytać serwer(y) nazw (ustalone w pliku resolv.conf) o adres domenowy. Kolejność podania opcji w pliku jest równoznaczna z kolejnością przeszukiwania. Wpis: order hosts, bind oznacza, że komputer najpierw sprawdzi, czy wpisu o nazwie nie ma w pliku hosts lokalnie a następnie zażąda poda- nia informacji od serwerów DNS.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie sieci komputerowej. Ćwiczenia praktyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: