Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00692 006021 18442700 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW. Almanach - książka
Tworzenie stron WWW. Almanach - książka
Autor: Liczba stron: 672
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-675-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Tworzenie stron WWW. Almanach zawiera dokładne informacje na temat wszystkich technik niezbędnych do projektowania stron WWW. Książka odznacza się przejrzystym układem, ułatwiającym szybkie dotarcie do poszukiwanej odpowiedzi. Niniejsze wydanie (drugie), poprawione i rozszerzone, zawiera liczne informacje na temat szerokiego zakresu technik i technologii, z których korzystają projektanci i twórcy stron WWW.

W książce znajduje się doskonały opis znaczników HTML 4.01 (łącznie z tabelami, ramkami, formularzami, opisem kolorów i arkuszami stylów kaskadowych); autorka poświęciła szczególną uwagę obsłudze przeglądarek, niespójności platform i standardom. W książce można również odnaleźć wiele uaktualnionych informacji na temat stosowania grafiki, multimediów, dźwięku i filmów wideo oraz zaawansowanych technologii, takich jak Dynamic HTML, JavaScript i XML, a także nowe rozdziały opisujące XHTML, WML i SMIL. Jest więc niezastąpionym narzędziem dla projektantów i twórców stron WWW na wszystkich poziomach zaawansowania.

Drugie wydanie książki Tworzenie stron WWW. Almanach zawiera między innymi:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie stron WWW. Almanach Autor: Jennifer Niederst T³umaczenie: Miko³aj Barwicki, Jacek Smycz, Monika Stêpiñska ISBN: 83-7197-675-5 Tytu³ orygina³u: Web Design In A Nutshell Format: B5, stron: 658 Niniejsza ksi¹¿ka jest poġwiêcona g³ównie frontowym aspektom tworzenia stron WWW, takim jak pisanie HTML, tworzenie grafiki oraz multimedia. Nie jest ona ĥród³em wiedzy na temat programowania, skryptów ani funkcji serwera; stara³am siê jednak dostarczyæ wystarczaj¹cej iloġci informacji na temat t³a, aby umo¿liwiæ projektantom poznanie w pewnym stopniu terminologii i technologii. Ksi¹¿ka jest przeznaczona dla szerokiego krêgu odbiorców — od profesjonalistów, poszukuj¹cych szczegó³owych informacji, do pocz¹tkuj¹cych, którzy mog¹ oczekiwaæ wyczerpuj¹cego wyjaġnienia nowych koncepcji i konkretnych znaczników. Ksi¹¿ka zosta³a podzielona na szeġæ czêġci; w ka¿dej z nich podano ogólny zakres tematów. Czêġæ I, „Ďrodowisko WWW” W czêġci I zosta³y wprowadzone niektóre ogólne koncepcje na temat pracy sieci WWW, które powinny umo¿liwiæ projektantom orientacjê we w³aġciwoġciach tego ġrodowiska. W koñcowej partii znajduje siê wprowadzenie do podstawowych koncepcji serwerów i Uniksa. Czêġæ II, „Tworzenie” W czêġci II autorka skupi³a siê na omówieniu znaczników HTML i ich wykorzystaniu. Wiêkszoġæ rozdzia³ów rozpoczyna siê od wyliczenia znaczników z krótkimi opisami (w celu u³atwienia dostêpu), po czym nastêpuj¹ bardziej szczegó³owe wyjaġnienia i praktyczne porady na temat ich stosowania. Czêġæ III, „Grafika” Rozdzia³y w czêġci III zawieraj¹ dodatkowe informacje na temat formatów plików graficznych sieci WWW, a tak¿e opisy dostêpnych narzêdzi i praktyczne porady na temat tworzenia i optymalizacji grafiki. Czêġæ IV, „Multimedia i interaktywnoġæ” Rozdzia³y w czêġci IV s¹ poġwiêcone animacji, dĥwiêkowi i interaktywnym mo¿liwoġciom sieci WWW. Czêġæ V, „Zaawansowane technologie” Czêġæ V zawiera przegl¹d podstawowych technologii pozwalaj¹cych na implementacjê zaawansowanych w³asnoġci na stronie WWW. Dodatki Dodatki zawieraj¹ wiele przydatnych tabeli znaczników HTML i elementów CSS. 5RKUVTGħEK 9RTQYCFGPKG P Część I Środowisko WWW ...................................................o.....19 Rozdział 1. 2TQLGMVQYCPKGFNCTÎľP[EJRTGINæFCTGM Przeglądarki ...................................................k...................................................k............. .......... 22 Statystyki wykorzystywania przeglądarek ...................................................k........................... 24 Strategie projektowe ...................................................k...................................................k.......... 28 Określenie grupy docelowej ...................................................k................................................. 31 Testuj, testuj, testuj!...................................................k...................................................k........... 31 Znaczenie standardów ...................................................k...................................................k....... 32 Rozdział 2. 2TQLGMVQYCPKGFNCTÎľP[EJOQPKVQTÎY Obsługa nieznanych rozdzielczości monitorów ...................................................k................... 35 Projektowanie stałe i płynne...................................................k................................................. 40 Projektowanie „nad zagięciem”...................................................k............................................ 45 Kwestia kolorów monitora ...................................................k...................................................k 45 Wyświetlacze alternatywne ...................................................k.................................................. 46 Rozdział 3. CUCF[RTQLGMVQYCPKC999 FNCRTQLGMVCPVÎYRWDNKMCELKFTWMQYCP[EJ Sieć WWW to nie druk...................................................k...................................................k...... 47 Typografia w sieci WWW ...................................................k...................................................k. 49 Kolor w sieci WWW ...................................................k...................................................k......... 55 Grafika w sieci WWW...................................................k...................................................k....... 62 5RKUVTGħEK Rozdział 4. 5GTYGTōRTGYQFPKMFNCRQEæVMWLæE[EJ Podstawowe informacje na temat serwerów ...................................................k........................ 69 Struktura katalogów Uniksa ...................................................k................................................. 73 Konwencje nadawania nazw plikom ...................................................k.................................... 76 Wysyłanie plików (FTP)...................................................k...................................................k... . 77 Typy plików (MIME) ...................................................k...................................................k........ 79 Rozdział 5. TWMQYCPKGUKGEK999P Mechanizmy przeglądarek umożliwiające drukowanie ...................................................k....... 83 Strony HTML dostosowane do drukowania...................................................k......................... 84 Kaskadowe arkusze stylów wykorzystywane podczas wydruków ......................................... 86 Pliki PDF (Portable Document Format) ...................................................k............................... 90 Drukowanie przy użyciu Flasha ...................................................k........................................... 94 Rozdział 6. QUVúRPQħè P WAI ...................................................k...................................................k...................... ............. 97 Dostępność w technologiach sieciowych ...................................................k........................... 101 Dostępność narzędzi ...................................................k...................................................k........ 102 Rozdział 7. +PVGTPCELQPCNKCELCP Zestawy znaków ...................................................k...................................................k........... ... 105 Cechy języka HTML 4.01 ...................................................k.................................................. 107 Cechy językowe arkuszy stylów...................................................k......................................... 110 Więcej informacji ...................................................k...................................................k........ .... 111 Część II Tworzenie ...................................................o................ 113 Rozdział 8. 2TGINæFLú[MC*6/. P Standard HTML...................................................k...................................................k............ ... 115 Znaczniki HTML ...................................................k...................................................k........... .. 118 Informacje ignorowane przez przeglądarki ...................................................k........................ 121 Struktura dokumentu ...................................................k...................................................k....... 122 Porady dotyczące dobrego stylu kodowania w HTML ...................................................k.......... 122 Narzędzia HTML...................................................k...................................................k............. 124 Pliki źródłowe HTML w książce...................................................k........................................ 126 Rozdział 9. 5VTWMVWTCNPGPCEPKMK*6/.P Omówienie znaczników struktury ...................................................k...................................... 129 Tworzenie dokumentu HTML...................................................k............................................ 132 6YQTGPKGUVTQP999#NOCPCEJ Ogólne ustawienia przy użyciu znacznika body ...................................................k............ 135 Znaczniki meta ...................................................k...................................................k............ 137 Rozdział 10. (QTOCVQYCPKGVGMUVW P Zestawienie znaczników tekstowych...................................................k.................................. 143 Praca z tekstem w języku HTML ...................................................k....................................... 155 Wbudowane style czcionek ...................................................k................................................ 157 div oraz span ...................................................k...................................................k........ ... 159 Znacznik font .......................................k...................................................k........................... 160 Listy ...................................................k...................................................k.................... ............. 162 Techniki kontroli układu tekstu w języku HTML ...................................................k.............. 168 Odwołania do encji znakowych...................................................k.......................................... 174 Rozdział 11. 6YQTGPKGđæE[P Zestawienie znaczników związanych z łączami...................................................k................. 175 Proste łącza hipertekstowe...................................................k..................................................179 Łącza wewnątrz dokumentu ...................................................k............................................... 180 Modyfikacja wyglądu łączy...................................................k................................................ 182 Okna docelowe ...................................................k...................................................k................ 184 Mapy obrazków ...................................................k...................................................k............... 185 Łącza i protokoły nie związane z WWW ...................................................k........................... 191 Łączenie dokumentów za pomocą znacznika link ...................................................k......... 193 Rozdział 12. QFCYCPKGQDTCMÎYKKPP[EJGNGOGPVÎYUVTQP[ Zestawienie znaczników służących do osadzania obiektów ................................................. 195 Obrazy — wiadomości podstawowe ...................................................k.................................. 204 Znacznik img oraz jego atrybuty...................................................k.................................... 205 Linie poziome ...................................................k...................................................k............ ...... 212 Osadzane na stronie pliki medialne ...................................................k.................................... 214 Aplety w języku Java...................................................k...................................................k....... 217 Rozdział 13. 6CDGNG P Zestawienie znaczników tabel ...................................................k............................................ 221 Podstawowe wiadomości o tabelach ...................................................k.................................. 230 Podstawowa struktura tabeli ...................................................k............................................... 230 Wygląd tabeli...................................................k...................................................k............ ....... 236 Usuwanie błędów...................................................k...................................................k.......... ... 242 5RKUVTGħEK Porady ...................................................k...................................................k.............................. 250 Standardowe wzorce tabel ...................................................k.................................................. 251 Wieloczęściowe grafiki w tabelach ...................................................k.................................... 257 Rozdział 14. 4COMK P Zestawienie znaczników związanych z ramkami...................................................k............... 263 Podstawowe wiadomości o ramkach ...................................................k.................................. 267 Podstawowa struktura zestawu ramek ...................................................k................................ 268 Działanie i wygląd ramek ...................................................k...................................................k 272 Ramki docelowe ...................................................k...................................................k.............. 275 Ramki pływające ...................................................k...................................................k............. 277 Porady i sztuczki związane z tworzeniem ramek ...................................................k............... 279 Rozdział 15. (QTOWNCTGP Zestawienie znaczników formularzy ...................................................k.................................. 285 Wprowadzenie do formularzy ...................................................k............................................ 293 Podstawowy formularz ( form ) ...................................................k....................................... 294 Elementy formularza ...................................................k...................................................k....... 296 Nowe atrybuty formularzy w HTML 4.01 ...................................................k......................... 302 Wpływ na wygląd formularzy ...................................................k............................................ 302 Odkrywanie CGI...................................................k...................................................k........... ... 308 Rozdział 16. 1MTGħNCPKGMQNQTWY*6/. P Określanie koloru przez wartości RGB ...................................................k.............................. 313 Określanie kolorów przez ich nazwę...................................................k.................................. 316 Rozdział 17. -CUMCFQYGCTMWUGUV[NÎYP Wykorzystanie arkuszy stylów ...................................................k........................................... 323 Sposób działania arkuszy stylów ...................................................k........................................ 326 Selektory ...................................................k...................................................k.......................... 331 Określanie wartości ...................................................k...................................................k......... 334 Właściwości ...................................................k...................................................k.............. ....... 336 Pozycjonowanie za pomocą arkuszy stylów ...................................................k...................... 352 Co nowego w CSS2 ...................................................k...................................................k.........357 Porady i sztuczki związane z CSS ...................................................k...................................... 360 Tabele obsługi w przeglądarkach ...................................................k....................................... 362 6YQTGPKGUVTQP999#NOCPCEJ Rozdział 18. 55+ P Sposób wykorzystania SSI ...................................................k................................................. 363 SSI i serwer...................................................k...................................................k............. ......... 365 Dodawanie poleceń SSI do dokumentu...................................................k.............................. 365 Wykorzystanie zmiennych środowiskowych ...................................................k..................... 367 XSSI...................................................k...................................................k................................. 367 Polecenia SSI ...................................................k...................................................k............ ....... 369 Zmienne dołączane ...................................................k...................................................k........ .. 372 Formaty czasowe w SSI...................................................k...................................................k... 373 Część III Grafika ...................................................o.................... 375 Rozdział 19. (QTOCV)+(P GIF87a i GIF89a...................................................k...................................................k.............. 377 8-bitowy kolor indeksowany ...................................................k.............................................. 378 Kompresja GIF ...................................................k...................................................k............ .... 378 Kiedy wykorzystywać format GIF? ...................................................k................................... 379 Przegląd narzędzi...................................................k...................................................k............. 380 Przeplot ...................................................k...................................................k............................ 381 Przezroczystość...................................................k...................................................k.......... ...... 382 Minimalizacja rozmiarów plików GIF ...................................................k............................... 387 Rozdział 20. (QTOCV,2 ) P Kolor 24-bitowy...................................................k...................................................k.......... ..... 393 Kompresja JPEG...................................................k...................................................k........... ... 393 Kiedy wykorzystywać format JPEG...................................................k................................... 395 Progresywne JPEG-i ...................................................k...................................................k....... . 396 Tworzenie plików JPEG ...................................................k...................................................k.. 396 Minimalizacja rozmiarów plików JPEG...................................................k............................. 397 Rozdział 21. (QTOCV20)P Historia PNG.........................................k...................................................k....................... ....... 403 Kiedy wykorzystywać pliki PNG? ...................................................k..................................... 404 Obsługa przez platformy/przeglądarki ...................................................k............................... 405 Paleta 8-bitowa, skala szarości i kolor rzeczywisty ...................................................k........... 406 Kompresja PNG...................................................k...................................................k............ ... 407 Własności specjalne...................................................k...................................................k......... 408 5RKUVTGħEK Tworzenie plików PNG ...................................................k...................................................k... 410 Strategie optymalizacyjne PNG...................................................k.......................................... 413 Propozycje dalszych lektur ...................................................k................................................. 414 Rozdział 22. 6YQTGPKGITCHKMKCRQOQEæRCNGV[999 Projektowanie za pomocą kolorów bezpiecznych dla sieci WWW ...................................... 418 Konwersja na paletę WWW ...................................................k............................................... 422 Strategie wykorzystywania palety WWW...................................................k.......................... 425 Mieszanie kolorów...................................................k...................................................k........... 426 Gdzie znaleźć więcej informacji...................................................k......................................... 428 Rozdział 23. #PKOQYCPG)+([P Jak działają animowane GIF-y ...................................................k........................................... 429 Wykorzystywanie animowanych GIF-ów ...................................................k.......................... 430 Obsługa przez przeglądarki ...................................................k................................................ 430 Narzędzia ...................................................k...................................................k......................... 431 Tworzenie animowanych GIF-ów ...................................................k...................................... 432 Optymalizacja animowanych GIF-ów...................................................k................................ 436 Część IV Multimedia i interaktywność..................................... 439 Rozdział 24. ļYKúMYUKGEK999 P Podstawy cyfrowej technologii dźwiękowej ...................................................k...................... 441 Wykorzystanie istniejących plików dźwiękowych ...................................................k............ 443 Przygotowanie własnych nagrań dźwiękowych ...................................................k................. 444 Dźwięk odtwarzany strumieniowo ...................................................k..................................... 447 Sieciowe formaty plików dźwiękowych...................................................k............................. 449 Wybór formatu audio...................................................k...................................................k....... 457 Dołączanie dźwięku do witryny ...................................................k......................................... 458 Rozdział 25. 9KFGQYUKGEK999 P Podstawy technologii cyfrowego technologii wideo...................................................k.......... 463 Kompresja...................................................k...................................................k................ ........ 464 Formaty plików wideo ...................................................k...................................................k.....466 Wybór formatu...................................................k...................................................k................. 470 Dołączanie filmów wideo do dokumentów HTML...................................................k............ 470 Gdzie znaleźć więcej informacji...................................................k......................................... 474 6YQTGPKGUVTQP999#NOCPCEJ Rozdział 26. (NCUJK5JQEMYCXGP Stosowanie technologii Flash na stronach WWW ...................................................k............. 476 Narzędzia programu Macromedia Flash...................................................k............................. 478 Tworzenie prezentacji Flash ...................................................k............................................... 479 Dołączanie prezentacji Flash do strony WWW...................................................k.................. 482 Integracja technologii Flash z innymi technologiami ...................................................k........ 485 Zasoby związane z technologią Flash ...................................................k................................ 486 Shockwave dla programu Director ...................................................k..................................... 487 Dołączanie filmów Shockwave do strony WWW...................................................k.............. 489 Zasoby WWW związane z programem Director...................................................k................ 490 Rozdział 27. 9RTQYCFGPKGFQLú[MC5/+. Jak działa SMIL ...................................................k...................................................k.......... ..... 492 Odtwarzacze SMIL ...................................................k...................................................k.......... 492 Narzędzia autorskie języka SMIL ...................................................k...................................... 493 Pisanie dokumentów SMIL ...................................................k................................................ 493 Dalsze źródła informacji...................................................k...................................................k.. 499 Część V Zaawansowane technologie........................................501 Rozdział 28. 9RTQYCFGPKGFQLú[MC,CXC5ETKRV Historia JavaScriptu...................................................k...................................................k......... 503 Podstawy JavaScriptu ...................................................k...................................................k...... 504 Przykładowe skrypty ...................................................k...................................................k....... 506 Obsługa różnych przeglądarek ...................................................k........................................... 513 Rozdział 29. 9RTQYCFGPKGFQ *6/. P Zastosowanie DHTML-a ...................................................k...................................................k. 518 Jak działa DHTML ...................................................k...................................................k......... . 519 Obiektowy model dokumentu ...................................................k............................................ 520 Tworzenie warstw...................................................k...................................................k......... ... 521 Przykłady kodu DHTML ...................................................k...................................................k. 522 Detekcja przeglądarki ...................................................k...................................................k...... 529 Narzędzia DHTML ...................................................k...................................................k..........531 Więcej informacji ...................................................k...................................................k........ .... 532 Rozdział 30. 9RTQYCFGPKGFQ:/. P Tło historyczne ...................................................k...................................................k.......... ...... 536 Jak to działa ...................................................k...................................................k............ ......... 536 5RKUVTGħEK Składnia dokumentu XML ...................................................k................................................. 538 Definicja Typu Dokumentu (DTD) ...................................................k.................................... 540 Przykłady technologii XML ...................................................k............................................... 542 Więcej informacji ...................................................k...................................................k........ .... 544 Rozdział 31. :*6/. P Rozwój standardów XHTML-a ...................................................k.......................................... 547 Tworzenie dokumentów w XHTML 1.0 ...................................................k............................ 549 Deklaracje dokumentów XHTML...................................................k...................................... 550 Poprawnie sformułowany XHTML...................................................k.................................... 551 Zrób to sam ...................................................k...................................................k.............. ........ 554 Rozdział 32. 9#2K9/. P Opis protokołu WAP ...................................................k...................................................k.......556 Tworzenie aplikacji WAP...................................................k...................................................k 558 Wprowadzenie do WML-a ...................................................k................................................. 562 Elementy i atrybuty WML...................................................k.................................................. 568 Informacje o WAP i WML ...................................................k................................................. 578 Dodatki ...................................................o..................................... 579 Dodatek A NGOGPV[*6/.C P Dodatek B .KUVCCVT[DWVÎY P Dodatek C PCEPKMKQRWUEQPGP Dodatek D PCEPKMKURGE[HKEPGFNCQMTGħNQP[EJRTGINæFCTGM Dodatek E 6CDGNCQDUđWIKCVT[DWVÎY 55P Dodatek F PELGPCMQYG P 5đQYPKEGMPP 5MQTQYKFPP 9#2K9/. W ciągu ostatnich lat technologie bezprzewodowe i Internet wtargnęły jak burza do powszechnego użytku, naturalne zatem wydaje się ich połączenie. Jedną z technik przesyłania informacji do urzą- dzeń bezprzewodowych (głównie telefonów komórkowych, ale także pagerów i osobistych, elek- tronicznych organizerów) jest WAP, czyli protokół aplikacji bezprzewodowych (Wireless Appli- cation Protocol). WAP jest zestawem protokołów i specyfikacji umożliwiających telefonom komórkowym dostęp do informacji Interneto-podobnych. Jednym z elementów standardu WAP jest język znaczników do zastosowań bezprzewodowych (Wireless Markup Language, WML), stosowany do budowy bezprzewodowych aplikacji na takiej samej zasadzie, jak HTML jest używany do tworzenia witryn internetowych. WML jest pochodną XML-a, co znaczy, że jest określony poprzez definicję typu dokumentu, czyli DTD (więcej infor- macji o XML-u znajduje się w rozdziale 30.). Celem protokołu WAP nie jest przenoszenie istniejących witryn do telefonów komórkowych, po- nieważ jest to niepraktyczne ze względu na mały rozmiar wyświetlaczy i ograniczone pasmo transmisji. Jest to raczej system do budowy konkretnych aplikacji, skrojonych do potrzeb urządzeń przenośnych. WAP nadaje się do przesyłania krótkich, zwięzłych porcji danych, takich jak kursy giełdowe, wyniki sportowe, programy kin itd. Nie nadaje się do złożonych dokumentów o skom- plikowanej strukturze, jakie powszechne są dziś w stieci WWW. Wielu webmasterów odczuwa presję związaną z rozwojem sieci w kierunku urządzeń bezprzewo- dowych. Wydaje się jednak, że osoba, która nie zajmuje się poważnie tworzeniem aplikacji bez- przewodowych, nigdy nie będzie musiała projektować pod kątem urządzeń przenośnych. Z drugiej strony oczywiście dobrze jest znać podstawy tego, cot dzieje się w przestrzeni bezprzewodowej. Rozdział ten otwiera krótkie wprowadzenie do protokołu WAP i projektowania aplikacji. Druga część skupia się na języku WML i sposobie jego działania, włączając w to opis elementów i atry- butów zawartych w obecnej specyfikacji WML-a. 4QFKCđ9#2K9/. 1RKURTQVQMQđW9#2 Jak już wspomniano, WAP nie jest niezależnym bytem, lecz raczej listą protokołów i specyfikacji. Jest opracowywany pod kierunkiem Wireless Application Protocol Forum, założonego przez gi- gantów przemysłu bezprzewodowego, jakimi są Nokia, Motorola, Ericsson oraz Unwired Planet (które przekształciło się w Phone.com, a obecnie nazywa się Openwave). Witryna WAP Forum (http://www.wapforum.org) jest dobrym źródłem informacji o aktualnym stanie technologii komu- nikacji bezprzewodowej, włączając w to pełną dokumetntację specyfikacji WAP. ĦTQFQYKUMQWTæFGēDGRTGYQFQY[EJ WAP jest dostosowany do specyficznych ograniczeń i wymagań telefonów komórkowych i tym po- dobnych urządzeń. Środowisko to charakteryzuje się ntastępującymi cechami: mały rozmiar wyświetlacza — można wyświetlić jednocześtnie niewielką porcję informacji, • ograniczona moc obliczeniowa, • brak pełnej klawiatury, co utrudnia wprowadzanie intformacji przez użytkownika; niektóre • urządzenia przenośne posiadają pełną klawiaturę, alte są to wyjątki, niskie prędkości przesyłu — prędkości transmisji teletfonów komórkowych oscylują obecnie • wokół 9600 bitów na sekundę, kosztowny dostęp — użytkownicy z reguły płacą za katżdą minutę lub przesłany kilobajt • danych; istotne jest, aby dostęp do potrzebnych dantych był szybki. Wszystkie te czynniki wyznaczają kierunek rozwoju technologii WAP, jak i sposób projektowania aplikacji dla urządzeń bezprzewodowych. ,CMHWPMELQPWLG9#2 Aplikacja WAP musi zostać sformatowana w językach WML i WMLScript, który jest językiem skryptowym służącym do wprowadzania do aplikacji elementów interaktywnych. Pliki te mogą być udostępniane przez zwykły serwer HTTP. Korzystające z WAP-u urządzenia komunikują się serwerem za pośrednictwem bramki WAP (Rysunek 32.1). Bramka jest połączeniem między Internetem, a siecią komórkową, a jej zadaniem jest konwersja żądań protokołu WAP na żądania HTTP. Urządzenie bezprzewodowe (takie jak te- lefon komórkowy) zgłasza do bramki żądania za pośrednictwem fal radiowych. Bramka poprzez Internet oraz protokół HTTP zgłasza żądanie i pobiera tdokument WML z serwera sieciowego. Po dotarciu do bramki, a przed wysłaniem do telefonu, dokument zostaje skompilowany do postaci Binarnej WAP XML (WBXML). Proces kompilacji zmniejsza rozmiar pliku poprzez zastąpienie znaczników specjalnymi kodami znakowymi oraz poprzez usunięcie komentarzy i zbędnych pu- stych znaków. Po skompilowaniu dokument zostaje przesłany za pośrednictwem fal radiowych do telefonu komórkowego. 1RKURTQVQMQđW9#2 Rysunek 32.1. Urządzenia bezprzewodowe komunikują s2ię z serwerem sieciowym za pośrednictwem bramki Alternatywy wobec WAP Podczas gdy WAP zdobywa światową popularność, nie jest jedynym systemem wymiany infor- macji z urządzeniami bezprzewodowymi. Zanim powstał WAP, strony były transmitowane za pośrednictwem HTTP oraz uwzględniającego ograniczenia urządzeń bezprzewodowych, języka znacznikowego HDML (opisanego w dalszej części rozdziału w ramce „O HDML-u”). Wiele telefonów wciąż obsługuje standardowe dokumenty HTML. iMode (stworzony przez NTT DoCoMo, http://www.nttdocomo.com) jest kolejnym systemem komunikacji bezprzewodowej, który zdobył popularność w Japonii. Telefony iMode posia- dają z reguły wielokolorowe ekrany, zdolne do wyświetlania obrazów czy nawet gier. Doku- menty iMode są tworzone z wykorzystaniem podzbioru języka HTML (pełna lista znajduje się na http://www.nttdocomo.com/i/tag/index.html). Wiele osób postrzega obecną wersję protokołu WAP jako rozwiązanie przejściowe, które zo- stanie następnie zastąpione przez IPv6 po stronie protokołów i XML po stronie języka. Oczywiście, w świecie telekomunikacji, rozwiązania przejściowe wchłonięte przez rynek po- trafią utrzymywać się zaskakująco długo, tak więc prawdopodobnie WAP w obecnej wersji przez jakiś czas jeszcze nie zniknie. Bramki WAP są z reguły własnością operatorów komórkowych, tak więc nie ma potrzeby po- siadania własnej bramki, by oferować dostęp do aplikacji WAP (wyjątkiem są tutaj banki i inne tego rodzaju instytucje). Dokumenty mogą być udostępniane za pośrednictwem zwykłego, od- powiednio skonfigurowanego serwera sieciowego. Bramka WAP odnajdzie żądane informacje tak, jak każdy inny klient sieciowy. 2WDNKMCELCFQMWOGPVÎY9#2 Aby udostępnić dokumenty konieczne do funkcjonowania aplikacji WAP, należy skonfigurować serwer tak, by rozpoznawał kilka nowych typów (plików) MIME, opisanych w tabeli 32.1. Pojęcie typów MIME zostało objaśnione w rozdziale 4. Instrukcja serwera zawiera informację, jak instalo- wać nowe typy plików. Tabela 32.1. Typy MIME związane z WAP Opis Typ MIME Rozszerzenie 4QFKCđ9#2K9/. Plik WML text/vnd.wap.wml Skompilowany plik WML application/vnd.wap.wmlc Plik WMLScript text/vnd.wap.wmlscript Skompilowany plik WMLScript application/wnd.wap.wmlscriptc Mapa bitowa do wyświetlania w urządzeniach bezprzewodowych image/vnd.wap.wbmp .wml .wmlc .wmls .wmlsc .wbmp 6YQTGPKGCRNKMCELK9#2 Przed zapoznaniem się ze szczegółami specyfikacji WAP, warto zwrócić uwagę na kilka aspektów tworzenia dokumentów WAP. 0QY[OQFGN Osoba przyzwyczajona do tworzenia stron WWW będzie musiała dostosować (czyli zredukować) sposób myślenia do poziomu urządzeń przenośnych. Ze względu na ograniczenia wielkości ekranu, mocy obliczeniowej i prędkości transmisji zwykłe, bogate w informacje strony sieciowe są nieprak- tyczne. Warto chyba porzucić nawyk myślenia w kategoriach „dokumentów” (informacji wyświetla- nej, którą czyta użytkownik) i zacząć się posługiwać kategorią „aplikacji” (opartą na wyborze i inte- rakcji z użytkownikiem). Aplikacje WAP z reguły składają się z ekranów o minimalnej zawartości oraz listy opcji. Informacja i interakcja ma pierwszorzędne znaczenie, jako że w zasadzie nie ma miejsca na wyświetlanie grafiki. Kolejną różnicą jest fakt, że w przeciwieństwie do sieci, gdzie pożądane jest, by użytkownik za- trzymał się na witrynie jak najdłużej, jakość aplikacji WAP może być mierzona tym, jak szybko użytkownik jest w stanie odszukać informację bądź doktonać transakcji i opuścić witrynę. 2TGINæFCTMK9#2 Urządzenia przenośne do pobierania i wyświetlania informacji z sieci wykorzystują specjalne opro- gramowanie, określane czasem nazwą „mikroprzeglądarek”, ze względu na ich rozmiar i pojemność. Tak samo jak w przypadku WWW nie wszystkie przeglądarki WAP mają takie same możliwości. Wciąż eksploatowane są starsze urządzenia, wyposażone w uboższe wersje przeglądarek, a aplikacja, która funkcjonuje prawidłowo na jednym urządzeniu, mtoże nie działać na innym. Należy też zwrócić uwagę na fakt, że specyfikacja WML zezwala na pewną dowolność w inter- pretacji elementów i funkcji, tak więc nawet przeglądarki w 100 zgodne z WML-em mogą wy- kazywać pewne różnice w implementacji standardu. Większość obsługujących WAP urządzeń jest wyposażonycht w Openwave Mobile Browser (dawniej zwany UP.Browser), opracowany przez Openwave (które kiedyś nazywało się Unwired Planet, stąd „UP”). Lista urządzeń korzystających z przeglądarek Openwave znajduje się na stronie Openwave Mobile Browser Phone Reference pod adresem http://developer.phone.com/resources/phones.html. Nie było zaskoczeniem, że i Microsoft zainteresował się światem urządzeń bezprzewodowych i za- prezentował przeglądarkę Microsoft Mobile Explorer dla telefonów komórkowych. MME jest prze- 6YQTGPKGCRNKMCELK9#2 glądarką obsługującą dokumenty zarówno WML, jak i HTML. Lista urządzeń wyposażonych w MME wciąż się wydłuża. Więcej informacji o MME znajduje się na stronie: http://www.microsoft. com/mobile/phones/mme/default.asp. 7TæFGPKCRTGPQħPG Na rynku są setki modeli urządzeń przenośnych. Niestety nie istnieje standard konfiguracji sprzęto- wej, więc trudno przewidzieć, jak konkretna aplikacja będzie działała u docelowego użytkownika. Oto kilka uwarunkowań sprzętowych, z którymi zmagają tsię twórcy aplikacji WAP: Wielkość ekranu Urządzenia różnią się między sobą wielkością wyświetlatczy. O znaczeniu tego zjawiska niech świadczy fakt, że większość wyświetlaczy w telefonach mta rozdzielczość od 95 do 120 pikseli w poziomie i 50 do 90 pikseli w pionie. Nowsze telefonyt i notesy elektroniczne mogą posiadać większe wyświetlacze (około 300×100 pikseli). Rozdzielczość ekranu jest trudna do określenia z poziotmu aplikacji. Co więcej, np. w modelu Nokia 7110 piksele mają wysokość większą niż szerokość (w tstosunku 1,25:1), co może powodować rozciągnięcie elementów graficznych. Tekst Ponieważ dokumenty WAP są oparte przede wszystkim nat tekście, istotniejsze może być określanie wielkości ekranu jako liczby wyświetlanych znaków. Najczęściej przenośne przeglądarki wyświetlają jednocześnie jedynie 3 do 6 ltinijek tekstu, po 12 do 20 znaków każda. Tekst może być wyświetlany w sposób jednorodny, tak żet wszystkie znaki są tej samej szerokości, lub w sposób proporcjonalny — wtedy znakit mają różne szerokości. Może to powodować trudności w określeniu liczby znakówt przypadających na linię tekstu. Paleta kolorów Znaczna większość urządzeń przenośnych posiada 1-bitowe,t czarno-białe wyświetlacze LCD. Wraz ze wzrostem mocy obliczeniowej w ciągu najbliżtszych lat należy się spodziewać rozpowszechnienia wyświetlaczy ze skalą szarości oratz 8-bitowym kolorem. Urządzenia z takimi wyświetlaczami są już popularne w Japonii. Klawisze programowe Urządzenia przenośne są przeważnie wyposażone w klawisze programowe, czyli takie, których funkcje mogą zostać oprogramowane przez aplikację. Litczba klawiszy, sposób rozmieszczenia oraz sposób ich oprogramowywania zależą od urządzentia. Czasami klawisze programowe są wyświetlane graficznie na ekranie, co powoduje, żte trudno przewidzieć sposób, w jaki użytkownik będzie sterował aplikacją. 1ITCPKEGPKCTQOKCTW Rozmiar każdego dokumentu .wml w aplikacji WAP jest ograniczony do 1400 bajtów, choć więk- szość twórców zmniejsza rozmiar pliku do 500 bajtów, co zwiększa wydajność. Ograniczenie roz- miaru odnosi się do dokumentów skompilowanych. Robocze dokumenty mogą być nieco większe, należy więc zwracać uwagę na rozmiar skompilowanego pliku, wskazywany przez emulator bądź inne narzędzie projektowe. 4QFKCđ9#2K9/. Jeśli rozmiar dokumentu przekracza 1400, musi on zostać podzielony na logicznie oddzielne, mniejsze pliki. OWNCVQT[9#2 Do testowania swoich dokumentów twórcy aplikacji WAP z reguły korzystają z emulatorów WAP. Emulator (bądź „symulator”) jest programem dla zwykłego komputera, który pozwala na testowanie wyglądu i działania aplikacji. Eliminuje to konieczność zakupu kilku telefonów ko- mórkowych do testowania dokumentów. Zaletą emulatorów jest to, że wyglądają one jak prawdziwe urządzenia (rysunek 32.2) — można nawet sterować aplikacją naciskając przyciski tak, jak w rzeczywistym telefonie. Niestety, emula- tory nie zawsze tak działają. Można oczekiwać pewnych niezgodności w sposobie wyświetlania tekstu, a więc, aby uniknąć niespodzianek, przed opublikowaniem aplikacji należy ją przetestować na rzeczywistym urządzeniu. Rysunek 32.2. Okno emulatora OpenWave Simulator Poniżej wymieniono kilka popularnych emulatorów WML wraz z ich adresami WWW. Openwave Simulator jest najbardziej popularny ze względu na rozpowszechnienie przeglądarki Openwave Mobile Browser oraz jej poprzednika, UP.Browser. Wszystkie te programy występują jedynie w wersjach dla Windows. Openwave Simulator (dawniej UP.Simulator) http://developer.phone.com/download/ 9RTQYCFGPKGFQ9/.C Microsoft Mobile Explorer Emulator http://www.microsoft.com/mobile/phones/mme/default.-asp Nokia Toolkit http://forum.nokia.com Ericsson WapIDE SDK http://www.ericsson.com/developerszone/ Motorola Mobile ADK http://developers.motorola.com/developers/wap/index.h-tml Przeglądarka Opera w wersji 5.0 zawiera eksperymentaloną obsługę WAP-u i WML-a. Podczas gdy nie jest to pełny emulator, może on być porzydatny w trakcie testowania kodu WML czy po prostu przy wyświetlania aplikacji WAP. Woięcej informacji znajduje się na stronie przeglądarki Opera pod adresem http://www.opera.com. Oprócz programów emulacyjnych, do przeglądania stron WML można także użyć emulatorów siecio- wych, takich jak Wapemulator.com (http://wapemulator.com) czy Gelon.net (http://www.gelon.net). Emulatory te mają ograniczoną funkcjonalność i dokładność, ale dają dobry ogólny pogląd i pozwalają oglądać strony WAP z komputera osobistego. O HDML-u Zanim WAP Forum opublikowało specyfikacje WAP-u i WML-u, urządzenia przenośne po- sługiwały się dokumentami w formacie HDML (Handheld Device Markup Language). WML, jako oparty na XML-u i o większych możliwościach, oficjalnie zastąpił HDML, ale ten ostatni będzie funkcjonował tak długo, jak występować będą obsługujące go starsze urządzenia. HDML składa się z podzbioru HTML-a oraz kilku dodatkowych znaczników, przeznaczo- nych do nawigacji za pośrednictwem urządzeń przenośnyych. Specyfikacja HDML-a zdążyła zaledwie uzyskać status „złożonej do zatwierdzenia” przez W3C, po czym została prześcignięta przez nowy i ulepszony WML. Proponowana specyfika- cja HDML-a jest dostępna pod adresem: http://www.w3.org/TR/NOTE-Submission-HDML- spec.html. Aby udostępniać pliki HDML, serwer musi obsługiwać typ MIME określany jako text/x-hdml z rozszerzeniem .hdml. Omówienie HDML-a można znaleźć w artykule Webmonkey pt. „Intro to HDML” pod ad- resem: http://hotwired.lycos.com/webmonkey/99/48/index3a.html. Możliwe jest uaktualnienie istniejących aplikacji w HDML-u do WAP/WML. Dokładna do- kumentacja na ten temat dostępna jest pod adresem: http://developer.phone.com/technotes/ hdml2wml/index.html 9RTQYCFGPKGFQ9/.C Pora wreszcie przejść do sedna aplikacji bezprzewodowych — języka WML. Niniejsza część przybliża działanie WML-a, ale bynajmniej nie wyczerpuje tematu. Więcej informacji można 4QFKCđ9#2K9/. znaleźć w dokumentacji wymienionej na końcu niniejszego rozdziału. Pełny zestaw elementów i atrybutów WML-a zostanie omówiony w następnej części.t 5VTWMVWTCFQMWOGPVW Specyfika środowiska urządzeń przenośnych powoduje, że traci sens znane z HTML-a podejście projektowe oparte na pojęciu „strony”. Do aplikacji WML-owych bardziej stosują się pojęcia zwią- zane z „kartami”. Aplikacja składa się z jednej bądź wtięcej talii (dokumentów .wml), z których każda zawiera pewną liczbę kart (elementów WML-a składających się na dokument). Karta zawiera ogra- niczoną ilość informacji, równoważną zaledwie kilku ekranom, podczas gdy ekran zawiera jedynie trzy do sześciu linii tekstu. Ponieważ WML jest pochodną XML-a (rozdział 30.), dokumenty WML muszą być zarówno poprawne (czyli zgodne z DTD związanym z językiem WML), jak i poprawnie sformułowane (odpowiadające ścisłym regułom składni znaczników XML-a)t. Poniżej znajduje się bardzo prosty dokument WML, nazwany jenskitchen.wml. Stanowi on „talię” złożoną z dwóch „kart”. ?xml version= 1.0 ? !DOCTYPE wml PUBLIC -//WAPFORUM//DTD WML 1.2//EN http://www.wapforum.org/DTD/wml_1.2.xml s wml card id= intro p Witamy w kąciku kucharskim Jen /p /card card id= book1 p 101 przepisów z dzikimi grzybkami /p p Jennifer Niederst /p p Cena: 19.95PLN /p /card /wml Przykład ten rozpoczyna się standardowymi deklaracjami XML i DOCTYPE (więcej informacji o prologu dokumentu WML znajduje się w rozdziale 30.). Element wml definiuje talię WML. Każdy dokument WML rozpoczyna się i kończy znacznikami wml i mogą one wystąpić w do- kumencie tylko raz. Talia może składać się z jednej lub wielu kart. Powyższy przykład zawiera dwie karty, określone przez element typu card . Karty mogą zawierać różne elementy, ale ich zawartość musi być ograniczona znacznikami akapitów ( p ). Ponieważ XML jest pochodną XML, każdy akapit mu- si posiadać znacznik zamykający /p (w odróżnieniu od HTML-a, gdzie akapit mógł pozostać nie zamknięty). Warto zwrócić uwagę, że każda karta otrzymała nazwę poprzez atrybut id, dzięki czemu można się do niej odwoływać w dalszej części dtokumentu. (QTOCVQYCPKGVGMUVW Zgodnie ze specyfikacją WML-a, tekst (a właściwie każdy element) musi być zawarty w akapitach (znacznikach p ). Element p posiada dwa atrybuty: align oraz mode. align działa tak samo, jak wyrównanie tekstu w HTML-u. Atrybut mode może mieć wartość wrap („przenoś 9RTQYCFGPKGFQ9/.C do nowej linii”) lub nowrap („nie przenoś do nowej linii”). Domyślnie tekst jest przenoszony do nowej linii, ale można to wyłączyć, by akapit zawierał się w jednej linii. Należy jednak pamię- tać, że podczas gdy pewne urządzenia przewijają obraz w poziomie, inne nie mają takiej możliwo- ści, tak więc tekst o ustawieniu nowrap może być niedostępny dla części użytkowników. Zarów- no parametr align, jak i mode mogą być ignorowane przez niektóre przeglądarki, dlatego należy zwrócić uwagę, by dokument działał także w takim prztypadku. Znaki nowej linii można dodać do tekstu poprzez znacznik br/ . Ponieważ WML korzysta z reguł składni XML-a, konieczne jest dopisanie na końcu znacztnika znaku ukośnika, tak aby domknąć element. Specyfikacja wymienia również następujące elementy słtużące do bezpośredniego formatowania tekstu: b big em i small strong u Pogrubienie Nieco większy niż otaczający tekst Wyszczególnienie (pogrubienie i kursywa) Kursywa Nieco mniejszy niż otaczający tekst Tekst „wzmocniony” (pogrubiony, kursywa lub pogrubionao kursywa) Podkreślenie Niestety, nie ma gwarancji, że tekst będzie wyświetlany zgodnie z formatem określonym przez znaczniki. Niektóre urządzenia w zupełności ignorują formatowanie, więc znaczenie tekstu nie po- winno być zdeterminowane przez styl. QFCYCPKGđæE[ Tak jak w sieci WWW, łącza do innych stron są integralną częścią aplikacji WAP. WML oferuje znajomy znacznik a , pozwalający na tworzenie łączy. W poniższym przyktładzie w jednej z kart występuje łącze wskazujące inną kartę poprzez jej nazwę, wpisaną w znaczniku łącza. W podobny sposób tworzone są łącza w HTML-u. W momencie gdy użytkownik wybiera tekst łącza, do okna przeglądarki ładowana jest druga karta. wml card id= intro p Witamy w kąciku kucharskim Jen br/ a href= #book1 Wypróbuj naszą książkę! /a /p /card card id= book1 p 101 przepisów z dzikimi grzybkami /p p Jennifer Niederst /p p Cena: 19.95PLN /p /card /wml Element a pozwala jedynie na tworzenie łączy do innych kart bądź talii. Specyfikacja WML oferuje bardziej uniwersalne narzędzie służące do nawigowania pomiędzy kartami: element an- chor . Element ten może służyć jako łącze do konkretnej karty, której adres jest nieznany w momencie tworzenia dokumentu, jak na przykład poprzednia karta bądź karta o adresie poda- 4QFKCđ9#2K9/. nym przez użytkownika (poprzez zmienną). Znacznik anchor służy jako kontener dla dwóch innych elementów WML-a, go i prev , którym zawdzięcza swoją funkcjonalność. Poniższy przykład wykorzystuje znacznik anchor z elementem go do zbudowania proste- go łącza (działanie jest identyczne jak w poprzednitm przykładzie). anchor Wypróbuj naszą książkę! go href= #book1 / /anchor Element anchor może być również wykorzystany do utworzenia własnego przycisku typu „Poprzednia strona” poprzez wykorzystanie elementu prev , tak jak to zaprezentowano w po- niższym przykładzie: anchor Powrót! prev/ /anchor 1DTC[ Mimo że aplikacje WAP składają się w głównej mierze z tekstu, możliwe jest dodanie do karty pro- stych obrazów (rysunek 32.3). Aby obraz mógł być wyświetlony w aplikacji WAP, musi być zapisany w specjalnie zoptymalizowanym formacie Wireless Bitmap (WBMP). Pliki WBMP są 1-bitowymi ob- razami graficznymi, składającymi się jedynie z czarnych i białych pikseli. Zaleca się, by obrazy były możliwie jak najmniejsze. Powierzchnia grafiki nie powinna przekraczać 150 pikseli kwadratowych. Należy pamiętać, że niektóre mikroprzeglądarki w ogóle nie obsługują grafiki, dlatego zawsze należy dołączyć opis tekstowy. Rysunek 32.3. Przykłady grafiki WBMP w aplikacji WAP Obrazy dodawane są do dokumentu za pośrednictwem elementu img/ . Należy się upewnić, że znajduje się on w znaczniku p , tak jak w poniższym przykładzie: card p img src= logo.wbmp alt= Logo książki kucharskiej / /p /card Niektóre urządzenia przenośne mają zapisaną w pamięci bibliotekę niewielkich obrazów, które można włączyć do dokumentu WML za pośrednictwem atrybutu localsrc, umieszczonego w znaczniku obrazu. Zaletą lokalnych obrazków jest to, że redukują one ilość danych koniecznych 9RTQYCFGPKGFQ9/.C do pobrania z serwera, a zatem wyświetlane są szybciej niż zewnętrzne pliki WBMP. Warto rów- nież zapewnić wskaźnik do zewnętrznej grafiki, na wypadek gdyby lokalne obrazki nie były do- stępne. Następujący przykład ilustruje, jak należy wyświetlić wbudowaną ikonę karty kredytowej z lokalnej biblioteki obrazków, oraz podaje alternatywny plik .wbmp. Tekst atrybutu alt będzie wyświetlany w urządzeniach nie obsługujących grafikit. img localsrc= creditcard src= card.wbmp alt= credit card symbol / Pełna lista obrazów bibliotecznych, wraz z ich nazwami, znajduje się pod adresem: http://developer. phone.com/htmldoc/41/wmlref/taglist.html#575099. Tworzenie grafiki WBMP Obecnie dostępnych jest niewiele narzędzi służących do tworzenia plików WBMP. Jednakże RCP Distributed Systems rozpowszechnia darmową wtyczkę UnWired, która umożliwia two- rzenie WBMP w programach Adobe Photoshop 5 i wyższych oraz w JASC Paint Shop Pro (lub dowolnym innym pakiecie graficznym obsługującym wtyczki). Wtyczka dostępna jest pod adresem: http://www.rcp.co.uk/distributed/downloads/. Istnieje również napisane w Javie narzędzie o nazwie pic_2_wbmp, które przekształca istniejące pliki BMP na format WBMP. Program dostępny jest pod adresem: yhttp://www.gingco.de/wap/. Zapis grafiki w formacie WBMP umożliwia również produkt firmy Macromedia – Fireworks 4 i jego następca – Fireworks MX. 6CDGNG WML oferuje te same podstawowe elementy do budowy tabel co HTML. Sama tabela jest definio- wana poprzez znaczniki table . Tabela zawiera pewną liczbę rzędów ( tr ), a każdy rząd skła- da się z pewnej liczby komórek z danymi ( td ), zawierających treść tabeli. W przeciwieństwie do tabel w HTML-u, w języku WML można jawnie określić liczbę kolumn w tabeli poprzez atrybut columns w znaczniku table . Wyrównanie tekstu jest ustawiane dla każdej kolumny na po- ziomie tabeli (szczegóły składni opisane są w zestawtieniu elementów w dalszej części rozdziału). W poniższym przykładzie utworzono tabelę o trzech kolumnach. Zawartość pierwszej kolumny wyrównywana jest do lewej, zaś treść pozostałych dwóch kolumn — do prawej strony. Rezultat pokazano na rysunku 32.4. Rysunek 32.4. Tabela WML w emulatorze table columns= 3 align= LRR tr td Month /td 4QFKCđ9#2K9/. td Min /td td Max /td /tr tr td Feb /td td 4 /td td 41 /td /tr tr td Mar /td td 25 /td td 62 /td /tr /table Należy zachować ostrożność w stosowaniu tabel w aplikacjach WML. Tabele bardzo łatwo rozra- stają się do rozmiarów przekraczających szerokość ekranu, co powoduje, że użytkownicy nie ma- jący dostępu do przewijania poziomego tracą część informacji. Niektóre urządzenia mogą w ogóle ignorować tabele, po prostu wyświetlając zawartość komórek w liście, w kolejności, w jakiej wy- stępują w pliku źródłowym. W przypadku stosowania tabel należy do minimum ograniczyć liczbę kolumn i wielkość komórek tabeli, upewnić się, że sposób prezentacji ma sens, oraz przetestować projekt na kilku różnych urządzeniach. GHKPKQYCPKGMNCYKU[RTQITCOQY[EJ Telefony komórkowe i inne urządzenia przenośne są z reguły wyposażone w klawisze programo- we, przyciski, których funkcja może zostać zaprogramowana w dowolny sposób (rysunek 32.5). Klawisze programowe są najczęściej przyciskami na obudowie urządzenia, ale mogą być też wy- świetlane na ekranie. Ponieważ metody implementacji klawiszy programowych są różne w roz- maitych urządzeniach, projektowana aplikacja może stię prezentować na wiele sposobów. Rysunek 32.5. Przykłady klawiszy programowych w Openwave2 Simulator Dobrym miejscem na zastosowanie klawiszy programowych są funkcje i łącza niekoniecznie nale- żące do treści wyświetlanego dokumentu, takie jak przycisk „Powrót” lub łącze do głównego me- 9RTQYCFGPKGFQ9/.C nu aplikacji. Funkcje są przyporządkowywane klawiszom za pośrednictwem elementu do . Ele- ment ten posiada jeden wymagany atrybut, type, który określa sposób działania klawisza. Atrybut type może przybrać jedną z siedmiu wartości: accept prev help reset options delete unknown lub (pusty) OK lub potwierdzenie informacji Cofnij się do poprzednio wyświetlanej karty (tak jak porzycisk „Wróć”) Żądanie pomocy Wyczyść stan (zmiennych) karty bądź talii Wybór z listy opcji Usuń element Inne działanie Element do wykorzystuje atrybut label do określenia tekstu przypisanego przyciskowi. Zale- ca się, aby długość etykiet była ograniczona do około sześciu znaków, co zwiększa prawdopodo- bieństwo prawidłowego działania aplikacji w różnych turządzeniach. Definiowanie klawiszy programowych jest skomplikowanym zagadnieniem, wykraczającym poza ramy niniejszego opracowania specyfikacji WML, dlatego przytoczone przykłady ograniczone są do najprostszych. W pierwszym przykładzie element do służy do utworzenia klawisza progra- mowego „Wróć”. Sposób przyporządkowania tego zadania do klawisza pozostawiono konkretne- mu urządzeniu, tak więc jest to poza kontrolą projektanta aplikacji. Uwagę zwraca fakt, że ponie- waż zadania nie należą do treści dokumentu, nie mustzą być ograniczone znacznikami akapitu. do type= prev label= Wróć prev/ /do Innym znaczeniem często nadawanym klawiszowi programowemu jest łącze do innego doku- mentu bądź karty, jak w poniższym przykładzie. do type= accept label= Lista go href= list.wml / /do Aby dodać do danej karty kilka zadań, korzysta się z typu zadania options. Opcje mogą być wyświetlane w przeglądarce jako menu bądź jako odnośnik do osobnej strony zawierającej listę odnośników. Sposób implementacji zależy od urządzenia użytkownika. W poniższym przykładzie dodano trzy funkcje: łącze do strony wyszukiwarki, łtącze do listy oraz przycisk „Wróć”. do type= options label= Szukaj go href= search.wml / /do do type= options label= Lista go href= list.wml / /do do type= options label= Wróć prev/ /do +PVGTCMV[YPQħè 4QFKCđ9#2K9/. Interaktywność jest nieodzownym atrybutem każdej aplikacji. Specyfikacja WML zawiera kilka ele- mentów służących do pobierania danych od użytkownika oraz dynamicznego generowania treści w oparciu o te dane. Tak jak HTML, WML zawiera podstawowe elementy formularzy: input słu- żący do umieszczenia w dokumencie pola tekstowego, select do definiowania listy elementów option oraz fieldset do grupowania zawartości formularza w logiczne segmtenty. Element setvar służy do przypisywania wartości zmiennej, tymczasowo przechowującej por- cję informacji, takich jak dane od użytkownika, URL czy dowolna informacja tekstowa. W poniż- szym przykładzie wartość zmiennych zawierających informację o książce (skrót tytułu oraz cenę) jest ustawiana w momencie wyboru przez użytkownika łącza „Zakup książkę”. Informacja jest za- pisywana i wykorzystana dalej w aplikacji, na przyktład do budowania listy wybranych pozycji. card id= book1 title= 101 Grzybków
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW. Almanach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: