Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00270 005417 14098884 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW. Biblia - książka
Tworzenie stron WWW. Biblia - książka
Autor: , Liczba stron: 672
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-665-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Niniejsza pozycja zawiera wszystkie informacje potrzebne do przygotowania zaawansowanej witryny internetowej. Omawiamy różne zagadnienia, poczynając od podstaw języka HTML, który będziesz wykorzystywał na wszystkich etapach tworzenia witryny internetowej, a na zaawansowanych sztuczkach, wykorzystywanych przez programistów JavaScript i autorów animacji we Flashu, kończąc.

Struktura książki

Niniejsza książka zawiera 'Szybki start', 24 rozdziały podzielone na sześć części, cztery dodatki i słowniczek.

Szybki start: 'Tworzenie witryny we Flashu' Książka rozpoczyna się od wstępnego rozdziału 'Szybki start', w którym przedstawiamy, jak wykorzystać najnowszą technologię internetową do szybkiego i łatwego tworzenia oszałamiającej witryny.

W części I omówiliśmy projektowanie witryny za pomocą języka HTML (HyperText Markup Language). Następnie przedstawiliśmy, jak z przygotowanych stron stworzyć spójną witrynę internetową oraz jak umieścić ją w sieci WWW.

W części II przedstawiliśmy, jak wykorzystać tekst, obrazki i kolor do zaprojektowania atrakcyjnego układu graficznego witryny. Omówiliśmy także kwestię harmonii poszczególnych elementów i ich funkcjonalność.

W części III zgłębiamy tajniki projektowania stron WWW za pomocą ramek oraz tworzenia dokumentów układu ramek. Omówiliśmy także tabele, wykorzystywane nie tylko w celu prezentowania danych. Rozdziały tej części przedstawiają także najnowsze trendy kaskadowych arkuszy stylów oraz wykorzystanie warstw do rozmieszczania elementów na stronie WWW.

W części IV omówiliśmy wykorzystanie formularzy do zbierania informacji od osób odwiedzających witrynę. Pokazaliśmy, jak wykorzystać programy JavaScript do tworzenia animacji i elementów nawigacyjnych, szczegółowo przedstawiliśmy program Macromedia Flash -- świetne narzędzie do tworzenia animacji. Informacje uzupełniliśmy omówieniem sposobów dodawania do stron WWW elementów multimedialnych, takich jak dźwięk i obrazy wideo.

W części V poruszamy kwestie związane z e-biznesem. Sugerujemy, jaką formę działalności wybrać oraz jak można w bezpieczny sposób akceptować płatności dokonywane za pomocą kart kredytowych. Zwracamy uwagę na wiele innych szczegółów związanych z zarabianiem pieniędzy za pośrednictwem Internetu, na przykład programy stowarzyszania.

W części VI pokazujemy, jak można poinformować świat o istnieniu naszej witryny, jak administrować witryną oraz dbać, by prezentowane informacje były aktualne. Nie pominęliśmy również kierunków rozwoju technologii sieci WWW opartych na językach XML i XHTML.

W tej książce znajdują się również cztery dodatki: 'Co znajduje się na płycie CD-ROM?', 'Specyfikacja HTML 4.01', 'Specyfikacja XHTML 1.0' oraz 'Leksykon JavaScript'. W słowniczku przedstawiliśmy różne przydatne pojęcia związane z siecią WWW i tworzeniem witryn internetowych.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie stron WWW. Biblia Autorzy: David Crowder, Rhoda Crowder T³umaczenie: Tomasz Jarzêbowicz ISBN: 83-7197-665-8 Tytu³ orygina³u: Creating Web Pages. Bible Format: B5, stron: 671 Niniejsza pozycja zawiera wszystkie informacje potrzebne do przygotowania zaawansowanej witryny internetowej. Omawiamy ró¿ne zagadnienia, poczynaj¹c od podstaw jêzyka HTML, który bêdziesz wykorzystywa³ na wszystkich etapach tworzenia witryny internetowej, a na zaawansowanych sztuczkach, wykorzystywanych przez programistów JavaScript i autorów animacji we Flashu, koñcz¹c. Niniejsza ksi¹¿ka zawiera „Szybki start”, 24 rozdzia³y podzielone na szeġæ czêġci, cztery dodatki i s³owniczek. W czêġci I omówiliġmy projektowanie witryny za pomoc¹ jêzyka HTML (HyperText Markup Language). Nastêpnie przedstawiliġmy, jak z przygotowanych stron stworzyæ spójn¹ witrynê internetow¹ oraz jak umieġciæ j¹ w sieci WWW. W czêġci II przedstawiliġmy, jak wykorzystaæ tekst, obrazki i kolor do zaprojektowania atrakcyjnego uk³adu graficznego witryny. W czêġci III zg³êbiamy tajniki projektowania stron WWW za pomoc¹ ramek oraz tworzenia dokumentów uk³adu ramek. Omówiliġmy tak¿e tabele, wykorzystywane nie tylko w celu prezentowania danych. Rozdzia³y tej czêġci przedstawiaj¹ tak¿e najnowsze trendy kaskadowych arkuszy stylów oraz wykorzystanie warstw do rozmieszczania elementów na stronie WWW. W czêġci IV omówiliġmy wykorzystanie formularzy do zbierania informacji od osób odwiedzaj¹cych witrynê. Pokazaliġmy, jak wykorzystaæ programy JavaScript do tworzenia animacji i elementów nawigacyjnych, szczegó³owo przedstawiliġmy program Macromedia Flash — ġwietne narzêdzie do tworzenia animacji. Informacje uzupe³niliġmy omówieniem sposobów dodawania do stron WWW elementów multimedialnych, takich jak dĥwiêk i obrazy wideo. W czêġci V poruszamy kwestie zwi¹zane z e-biznesem. Sugerujemy, jak¹ formê dzia³alnoġci wybraæ oraz jak mo¿na w bezpieczny sposób akceptowaæ p³atnoġci dokonywane za pomoc¹ kart kredytowych. Zwracamy uwagê na wiele innych szczegó³ów zwi¹zanych z zarabianiem pieniêdzy za poġrednictwem Internetu, na przyk³ad programy stowarzyszania. W czêġci VI pokazujemy, jak mo¿na poinformowaæ ġwiat o istnieniu naszej witryny, jak administrowaæ witryn¹ oraz dbaæ, by prezentowane informacje by³y aktualne. Nie pominêliġmy równie¿ kierunków rozwoju technologii sieci WWW opartych na jêzykach XML i XHTML. W tej ksi¹¿ce znajduj¹ siê równie¿ cztery dodatki: „Co znajduje siê na p³ycie CD-ROM?”, „Specyfikacja HTML 4.01”, „Specyfikacja XHTML 1.0” oraz „Leksykon JavaScript”. W s³owniczku przedstawiliġmy ró¿ne przydatne pojêcia zwi¹zane z sieci¹ WWW i tworzeniem witryn internetowych. 4WVQMCPCMUKæľMú Wstęp...................................................z...................................................z............................................... 21 Szybki start: Tworzenie witryny we Flashu...................................................z....................................... 25 úħè+6YQTGPKGUVTQPKYKVT[P999Q Rozdział 1. Projektowanie witryn internetowych ...................................................z..............................51 Rozdział 2. Tworzenie stron WWW za pomocą języka HTML ...................................................z........ 63 Rozdział 3. Organizowanie witryny WWW ...................................................z...................................... 89 Rozdział 4. Umieszczanie witryny w Internecie...................................................z.............................. 103 úħè++7RKúMUCPKGUVTQP999CRQOQEæTÎľP[EJEQEKQPGM QDTCMÎYKMQNQTÎY Q Rozdział 5. Formatowanie tekstu...................................................z..................................................... 139 Rozdział 6. Odszukiwanie obrazków w Internecie ...................................................z.......................... 163 Rozdział 7. Dołączanie obrazków do stron WWW.............................................z................................ 171 Rozdział 8. Tworzenie i modyfikowanie obrazków...................................................z......................... 193 Rozdział 9. Wybór kolorów dla witryny...................................................z.......................................... 213 úħè+++2TQLGMVQYCPKGWMđCFWUVTQP[ Q Rozdział 10. Wykorzystanie tabel na stronach WWW ...................................................z.................... 233 Rozdział 11. Projektowanie układu witryny za pomocą ramek...................................................z....... 259 Rozdział 12. Projektowanie stron za pomocą kaskadowych arkuszy stylów ..................................... 285 Rozdział 13. Rozmieszczanie elementów za pomocą warstw ...................................................z......... 337 úħè+8 QFCYCPKGGNGOGPVÎYKPVGTCMV[YP[EJCRQOQEæQ(NCUJC HQTOWNCT[KKPP[EJPCTúFK Q Rozdział 14. Pobieranie informacji za pomocą formularzy...................................................z............. 349 Rozdział 15. Tworzenie dynamicznych stron WWW z zastosowaniem JavaScript ........................... 379 Rozdział 16. Nawigacja wśród zasobów witryny ...................................................z............................ 413 Rozdział 17. Dodawanie dynamicznych elementów na stronach WWW........................................... 431 Rozdział 18. Tworzenie animacji za pomocą programu Macromedia Flash ...................................... 445 Rozdział 19. Dodawanie obiektów multimedialnych ...................................................z...................... 483 úħè8 DKPGU Q Rozdział 20. Zakładanie sklepu internetowego.........z...................................................z.......................501 Rozdział 21. Różne aspekty prowadzenia witryny internetowej ...................................................z..... 515 úħè8+2TQOQYCPKGYKVT[P[QTCCFOKPKUVTQYCPKGYKVT[Pæ  Rozdział 22. Promowanie witryny...................................................z................................................... 531 Rozdział 23. Administrowanie witryną...................................................z............................................ 551 Rozdział 24. Uaktualnianie witryny...................................................z................................................. 563 6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC QFCVMKQQ Dodatek A Co znajduje się na płycie CD-ROM? ...................................................z............................ 581 Dodatek B Specyfikacja HTML 4.01...................................................z............................................... 587 Dodatek C Specyfikacja XHTML 1.0...................................................z.............................................. 609 Dodatek D Leksykon JavaScript...................................................z...................................................... 631 Słowniczek ...................................................z...................................................z.................................... 641 Skorowidz ...................................................z...................................................z..................................... 653 5RKUVTGħEK 9UVúR QQ 5[DMKUVCTV6YQTGPKGYKVT[P[YG(NCUJW Q úħè+6YQTGPKGUVTQPKYKVT[P999  4QFKCđ2TQLGMVQYCPKGYKVT[PKPVGTPGVQY[EJ  Klasyfikacja witryn internetowych ...................................................z.................................................... 51 Prywatne strony domowe...................................................z...................................................z.......... 52 Witryny informacyjne...................................................z...................................................z............... 52 Witryny organizacji ...................................................z...................................................z.................. 54 Witryny o tematyce politycznej ...................................................z................................................... 54 Witryny komercyjne ...................................................z...................................................z................. 56 Informacje w Internecie ...................................................z...................................................z.................. 57 Odnajdywanie dobrych informacji ...................................................z.............................................. 58 Badanie preferencji gości witryny internetowej ...................................................z.......................... 60 Przygotowanie planu...................................................z...................................................z....................... 60 Ustalanie celów...................................................z...................................................z......................... 60 Wybór technologii ...................................................z...................................................z.................... 61 Planowanie budżetu ...................................................z...................................................z.................. 62 Podsumowanie ...................................................z...................................................z................................ 62 4QFKCđ6YQTGPKGUVTQP999CRQOQEæLú[MC*6/.  Podstawowe elementy strony WWW...................................................z................................................. 63 Definiowanie elementów strony znacznikami otwierającymi i zamykającymi.............................. 64 Zagnieżdżanie elementów...................................................z...................................................z......... 64 Elementy blokowe ...................................................z...................................................z.................... 64 Elementy wewnątrzwierszowe...........................z...................................................z.......................... 65 Atrybuty elementów...................................................z...................................................z........................ 65 Atrybuty wspólne dla wszystkich elementów...................................................z.............................. 66 Wykorzystanie atrybutów specjalnych ...................................................z........................................ 66 Akceptowanie domyślnych i wprowadzanie własnych wartości atrybutów................................... 67 Struktura dokumentu HTML...................................................z...................................................z........... 67 Wstawianie tekstu ...................................................z...................................................z........................... 68 Poziomy nagłówka...................................................z...................................................z.................... 69 Wstawianie znaku podziału wiersza ...................................................z............................................ 69 Podział strony liniami poziomymi ...................................................z............................................... 70 Znaki niewidoczne ...................................................z...................................................z.................... 72 6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC Narzędzia do tworzenia stron WWW...................z...................................................z.............................. 73 Edytory tekstu ...................................................z...................................................z........................... 73 Edytory HTML ...................................................z...................................................z......................... 75 Programy WYSIWYG...................................................z...................................................z.............. 76 Programy zaawansowanej edycji tekstu ...................................................z...................................... 78 Inne programy...................................................z...................................................z........................... 79 Wybór programu narzędziowego...................................................z....................................................... 79 Wersje demonstracyjne...................................................z...................................................z............. 80 Programy typu shareware ...................................................z...................................................z......... 80 Programy typu freeware...................................................z...................................................z............ 81 Programy dodatkowe ...................................................z...................................................z...................... 81 Programy sprawdzające łącza ...................................................z...................................................... 81 Programy sprawdzające zgodność kodu ...................................................z...................................... 82 Programy sprawdzające zgodność z typami przeglądarek...................................................z........... 82 Monitorowanie serwerów ...................................................z...................................................z......... 82 Wykorzystanie niektórych narzędzi...................................................z................................................... 83 Notatnik...........................................z...................................................z............................................. 83 HomeSite............................................z...................................................z.......................................... 83 Netscape Composer ...................................................z...................................................z.................. 84 Dreamweaver ...................................................z...................................................z............................ 85 Podsumowanie ...................................................z...................................................z................................ 87 4QFKCđ1TICPKQYCPKGYKVT[P[999 Q Nadawanie adresów URL ...................................................z...................................................z............... 89 Dodawanie łączy ...................................................z...................................................z............................. 91 Wprowadzanie właściwych adresów w łączach ...................................................z.......................... 92 Tworzenie wewnętrznych łączy za pomocą odnośników...................................................z............ 93 Wysyłanie wiadomości poczty elektronicznej za pomocą łącza mailto ......................................... 94 Inne rodzaje łączy ...................................................z...................................................z..................... 95 Wprowadzanie adresów URL za pomocą elementu BASE...................................................z......... 95 Porównanie projektu strony i projektu witryny ...................................................z................................. 96 Kolor ...................................................z...................................................z......................................... 96 Styl tekstu........................................z...................................................z............................................. 97 Nawigacja ...................................................z...................................................z................................. 97 Kluczem do sukcesu jest zawartość witryny ...................................................z............................... 98 Funkcjonalność strony ...................................................z...................................................z.............. 98 Struktura witryny ...................................................z...................................................z............................ 99 Podział tematyczny ...................................................z...................................................z................. 100 Naturalny podział informacji ...................................................z..................................................... 101 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 102 4QFKCđ7OKGUECPKGYKVT[P[Y+PVGTPGEKG  Jak uzyskać własną nazwę domeny?...................................................z................................................ 103 Wybór nazwy domeny ...................................................z...................................................z............ 104 Wybór firmy rejestrującej nazwy domen...................................................z................................... 105 Pułapki rejestracji...................................z...................................................z.................................... 107 Wybór firmy udostępniającej miejsce na serwerze WWW ...................................................z............. 108 Wybór najlepszego serwera WWW...................................................z........................................... 109 Ilość potrzebnego miejsca na serwerze...................................................z...................................... 111 5RKUVTGħEK Sposób przechowywania witryny WWW na serwerze...................................................z.............. 111 Wybór odpowiednich usług ...................................................z...................................................z.... 113 Sprawdzanie firm udostępniających miejsce na serwerach WWW.............................................. 114 Inne czynniki wpływające na wybór firmy...................................................z...................................... 116 Obsługa klienta ...................................................z...................................................z....................... 116 Korzystanie z pomocy technicznej ...................................................z............................................117 Unikanie nieuczciwych firm ...................................................z............................................................ 117 Na co zwrócić szczególną uwagę?...................................................z.............................................118 Kradzież nazw domen...................................................z...................................................z............. 118 Pułapka nielimitowanej liczby odwiedzin na stronie lub nieograniczonego miejsca na dysku ... 118 Pułapka limitów czasowych oferty ...................................................z............................................119 Usługi dodatkowe...................................................z...................................................z.......................... 119 Dodatkowe konta poczty elektronicznej...................................................z.................................... 119 Przekierowanie wiadomości poczty elektronicznej ...................................................z................... 120 Konta pocztowe automatycznie wysyłające odpowiedzi...................................................z........... 122 Statystyki odwiedzin...................................................z...................................................z............... 124 Konfigurowanie parametrów witryny za pomocą panelu administracyjnego .............................. 125 Redystrybucja miejsca na serwerze WWW...................................................z............................... 128 Ładowanie stron na serwer WWW ...................................................z.................................................. 129 Transfer poprzez FTP ...................................................z...................................................z............. 129 Transfer za pomocą przeglądarki WWW poprzez HTTP...................................................z.......... 134 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 135 úħè++7RKúMUCPKGUVTQP999CRQOQEæ TÎľP[EJEEKQPGMQDTCMÎYKMQNQTÎY  4QFKCđ(QTOCVQYCPKGVGMUVWQ Style znaków ...................................................z...................................................z................................. 139 Kursywa ...................................................z...................................................z.................................. 140 Tekst pogrubiony ...................................................z...................................................z.................... 140 Tekst preformatowany ...................................................z...................................................z............ 141 Indeks górny i dolny ...................................................z...................................................z............... 141 Elementy FONT i BASEFONT ...................................................z...................................................z.... 142 Wyznaczanie wielkości czcionki ...................................................z............................................... 142 Względna wielkość czcionki............................z...................................................z.......................... 144 Porównanie wielkości czcionki i wielkości nagłówka...................................................z............... 144 Zmiana domyślnego kroju czcionki...................................................z........................................... 145 Kolor czcionki...................................................z...................................................z......................... 146 Wyrównywanie i wprowadzanie wcięć w tekście..................................................z............................. 146 Co robić z elementami przestarzałymi?...................................................z..................................... 146 Wprowadzanie wcięć za pomocą elementu BLOCKQUOTE ...................................................z... 148 Wybór zestawu znaków ...................................................z...................................................z................ 149 Znaki specjalne...................................................z...................................................z.............................. 153 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 161 4QFKCđ1FUWMKYCPKGQDTCMÎYY+PVGTPGEKG  Rodzaje plików graficznych...................................................z............................................................. 163 GIF ...................................................z...................................................z.......................................... 163 JPEG ...................................................z...................................................z....................................... 164 PNG ...................................................z...................................................z........................................ 164 6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC Korzystanie z darmowej grafiki w Internecie ...................................................z.................................. 165 Fotografie ogólnie dostępne...................................................z....................................................... 165 Wykorzystywanie dzieł grafików ...................................................z..............................................165 Wybór właściwych artystów...................................................z...................................................z... 166 Wykorzystanie kolekcji fotografii ...................................................z............................................. 167 Unikanie problemów prawnych ...................................................z....................................................... 167 Wykorzystanie materiału chronionego prawem autorskim ...................................................z....... 168 Poszanowanie znaków towarowych ...................................................z.......................................... 169 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 169 4QFKCđ QđæECPKGQDTCMÎYFQUVTQP999  Dodawanie obrazków do strony...................................................z....................................................... 171 Wykorzystanie atrybutów height i width...................................................z................................... 172 Określanie dodatkowych odstępów ...................................................z........................................... 173 Określanie grubości ramki ...................................................z...................................................z...... 174 Wprowadzanie zamienników obrazków ...................................................z.......................................... 176 Dodawanie opisu obrazka ułatwiającego nawigację...................................................z.................. 176 Wykorzystanie obrazków o niskiej rozdzielczości do skracania czasu pobierania strony ........... 177 Wzajemne położenie tekstu i obrazków...................................................z........................................... 178 Przesuwanie obrazków do prawego lub lewego marginesu ...................................................z...... 180 Zawijanie tekstu wokół obrazka ...................................................z................................................ 180 Jednoczesne rozmieszczanie kilku obrazków...................................................z............................ 181 Wykorzystanie obrazków do tworzenia połączeń...................................................z............................ 182 Wykorzystanie ramek ...................................................z...................................................z............. 182 Tworzenie połączeń za pomocą map obrazków ...................................................z........................ 184 Rozwiązywanie problemów z obrazkami ...................................................z........................................ 185 Wykorzystanie miniaturek obrazków ...................................................z........................................ 185 Osadzanie na stronie specjalnych krojów czcionek...................................................z................... 186 Dodawanie grafiki jako tła ...................................................z............................................................... 187 Definiowanie wielkości obrazków wielokrotnie powielanych ...................................................z.. 187 Wprowadzanie tła z bocznym motywem...................................................z................................... 188 Obrazki tła bez widocznych spoin ...................................................z............................................. 190 Unikanie tła rozpraszającego uwagę...................................................z..........................................190 Wybór koloru i kontrastu ...................................................z...................................................z........ 191 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 192 4QFKCđ6YQTGPKGKOQF[HKMQYCPKGQDTCMÎY  Wybór programu graficznego ...................................................z.......................................................... 193 Photoshop...................................................z...................................................z................................ 193 Fireworks ...................................................z...................................................z................................ 194 Painter ...................................................z...................................................z..................................... 195 Paint Shop Pro ...................................................z...................................................z........................ 196 Modyfikowanie obrazków ...................................................z...................................................z............ 196 Kadrowanie...................................................z...................................................z............................. 197 Zmiana wielkości i rozdzielczości ...................................................z............................................. 198 Obracanie i odwracanie...................................................z...................................................z........... 200 Wyostrzanie i rozmazywanie...................................................z..................................................... 203 Stosowanie filtrów efektów artystycznych ...................................................z................................ 203 5RKUVTGħEK Wykorzystanie programów do tworzenia grafiki trójwymiarowej ...................................................z.. 206 Poser...................................................z...................................................z........................................ 206 Bryce...................................................z...................................................z....................................... 207 trueSpace...................................................z...................................................z................................. 208 iSpace...................................................z...................................................z...................................... 209 Trójwymiarowe modele i coś jeszcze... ...................................................z..................................... 209 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 211 4QFKCđ9[DÎTMQNQTÎYFNCYKVT[P[ Q Określanie atrybutów koloru...................................................z............................................................ 213 Ustawianie koloru tła ...................................................z...................................................z.............. 215 Wybór koloru tekstu ...................................................z...................................................z............... 218 Określanie koloru łączy ...................................................z...................................................z.......... 219 Nazwy i kody szesnastkowe kolorów ...................................................z.............................................. 221 Kody kolorów ...................................................z...................................................z......................... 221 Nazwy kolorów...................................................z...................................................z....................... 222 Paleta bezpiecznych kolorów...................................................z..................................................... 223 Zasada trzech „k”: komplementarność, kontrast i koordynacja...................................................z....... 226 Wybór kolorów komplementarnych ...................................................z.......................................... 226 Dobór odpowiedniego kontrastu...................................................z................................................ 228 Koordynacja schematu kolorów ...................................................z................................................228 Właściwości kolorów ...................................................z...................................................z.................... 228 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 229 úħè+++2TQLGMVQYCPKGWMđCFWUVTQP[ 4QFKCđ9[MQT[UVCPKGVCDGNPCUVTQPCEJ999  Wstawianie tabel i definiowanie ich rozmiarów...................................................z.............................. 233 Obramowania tabel ...................................................z...................................................z....................... 238 Odstępy w tabelach ...................................................z...................................................z....................... 239 Wyrównywanie tabel i zawartości komórek ...................................................z.................................... 241 Wyrównywanie w poziomie ...................................................z...................................................z... 242 Wyrównywanie w pionie ...................................................z...................................................z........ 247 Zablokowanie zawijania tekstu w komórkach...................................................z........................... 248 Łączenie komórek ...................................................z...................................................z......................... 249 Obrazki i kolory w tabelach ...................................................z............................................................. 251 Dodawanie obrazków tła do tabeli...................................................z............................................. 251 Definiowanie koloru tła tabeli ...................................................z................................................... 253 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 258 4QFKCđ2TQLGMVQYCPKGWMđCFWYKVT[P[CRQOQEæTCOGM Projektowanie układu ramek...................................................z............................................................ 260 Funkcje ramek...................................................z...................................................z......................... 261 Projektowanie układu nawigacji ...................................................z................................................ 261 Układ ramek typu działanie-wynik...................................................z............................................262 Tworzenie dokumentów układu ramek...................................................z............................................ 262 Wstawianie ramek pionowych i poziomych ...................................................z.............................. 263 Definiowanie wymiarów ramki w pikselach, wartościach procentowych i względnych ............. 266 Zablokowanie możliwości zmiany wielkości ramek ...................................................z................. 270 6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC Definiowanie nazw i zawartości ramek ...................................................z..................................... 270 Zagnieżdżanie dokumentów układu ramek ...................................................z............................... 272 Zastosowanie elementu NOFRAMES ...................................................z....................................... 273 Wykorzystanie połączeń w ramkach...................................................z................................................ 274 Lokalizowanie połączeń w określonych ramkach ...................................................z..................... 274 Wykorzystanie zarezerwowanych nazw ramek ...................................................z......................... 275 Definiowanie obramowania i marginesów ramek...................................................z............................ 276 Określanie grubości linii obramowania ...................................................z..................................... 276 Definiowanie kolorów obramowania...................................................z......................................... 278 Wprowadzanie szerokości marginesów ramki...................................................z........................... 279 Konfigurowanie opcji paska przewijania...................................................z......................................... 280 Unikanie problemów z ramkami...................................................z...................................................... 280 Sprawdzanie, czy została zdefiniowana właściwa liczba ramek .................................................. 280 Dodawanie obcych elementów ...................................................z..................................................282 Projektowanie właściwej liczby ramek...................................................z...................................... 282 Zamieszczanie połączeń do menu nawigacyjnego ...................................................z.................... 282 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 283 4QFKCđ2TQLGMVQYCPKGUVTQPCRQOQEæ MCUMCFQY[EJCTMWU[UV[NÎY Q Testowanie przeglądarki WWW ...................................................z...................................................... 286 Obsługa CSS w przeglądarce WWW...................................................z............................................... 287 Kaskadowa hierarchia ...................................................z...................................................z................... 288 Zastosowanie atrybutu style...................................................z....................................................... 288 Osadzanie stylów za pomocą znacznika STYLE ...................................................z.................. 289 Łączenie zewnętrznych arkuszy stylów...................................................z..................................... 290 Zmiana właściwości elementów HTML ...................................................z.......................................... 291 Przypisywanie klas...................................................z...................................................z........................ 292 Wykorzystanie selektorów ID...................................................z.......................................................... 292 Definiowanie właściwości elementów zagnieżdżonych ...................................................z.................. 293 Specyfikacja CSS ...................................................z...................................................z.......................... 294 Właściwości CSS1...................................................z...................................................z.................. 294 Właściwości CSS2...................................................z...................................................z.................. 305 Programy służące do tworzenia arkuszy stylów ...................................................z.............................. 335 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 336 4QFKCđ4QOKGUECPKGGNGOGPVÎYCRQOQEæYCTUVY Dodawanie warstw ...................................................z...................................................z........................ 337 Wykorzystanie CSS do rozmieszczania elementów ...................................................z.................. 337 Bezwzględny i względny sposób rozmieszczania warstw...................................................z......... 338 Warstwy nachodzące na siebie...................................................z......................................................... 339 Układanie warstw w stos za pomocą atrybutu z-index...................................................z.............. 339 Zastosowanie przezroczystości i kolorów tła warstwy...................................................z.............. 340 Wycinanie fragmentów warstw...................................................z........................................................ 340 Wyświetlanie elementów większych od rozmiarów warstwy ...................................................z......... 341 Warstwy widoczne...................................................z...................................................z.................. 342 Warstwy ukryte...................................................z...................................................z....................... 343 Paski przewijania ...................................................z...................................................z.................... 343 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 344 5RKUVTGħEK úħè+8 QFCYCPKGGNGOGPVÎYKPVGTCMV[YP[EJ CRQOQEæ(NCUJCHQTOWNCT[KKPP[EJPCTúFK 4QFKCđ2QDKGTCPKGKPHQTOCELKCRQOQEæHQTOWNCT[  Wstawianie formularzy ...................................................z...................................................z................. 350 Element INPUT ...................................................z...................................................z...................... 350 Wprowadzanie nazw elementów kontrolnych ...................................................z........................... 351 Wprowadzanie krótkich informacji za pomocą pól tekstowych ...................................................z...... 352 Definiowanie rozmiaru pola tekstowego ...................................................z................................... 353 Definiowanie maksymalnej długości wprowadzanego tekstu ...................................................z... 353 Wprowadzanie wartości początkowych w polu tekstowym ...................................................z...... 355 Definiowanie pól przeznaczonych tylko do odczytu ...................................................z................. 356 Wprowadzanie kompleksowych informacji za pomocą wielowierszowych pól tekstowych ............. 356 Definiowanie wielkości wielowierszowych pól tekstowych ...................................................z..... 357 Zawijanie tekstu ...................................................z...................................................z...................... 357 Wprowadzanie domyślnej zawartości...................................................z........................................ 358 Wykorzystanie pól wyboru i przycisków wyboru ...................................................z........................... 359 Dodawanie pól wyboru...................................................z...................................................z........... 360 Grupowanie przycisków wyboru ...................................................z............................................... 361 Definiowanie domyślnie zaznaczanego wyboru...................................................z........................ 362 Wprowadzanie list wyboru za pomocą elementów SELECT oraz OPTION ..................................... 363 Wprowadzanie wartości...................................................z...................................................z.......... 364 Wyświetlanie menu przewijanego ...................................................z............................................. 365 Możliwość wyboru wielu opcji w menu przewijanym ...................................................z.............. 366 Wprowadzanie domyślnie zaznaczanej opcji ...................................................z............................ 367 Wykorzystanie przycisków INPUT ...................................................z................................................. 368 Wstawianie przycisku Submit.........................z...................................................z........................... 368 Wstawianie przycisku Reset ...................................................z...................................................... 369 Tworzenie własnych przycisków...................................................z...............................................369 Wstawianie obrazków pełniących funkcję przycisków ...................................................z............. 370 Wykorzystanie elementu BUTTON...................................................z................................................. 371 Wstawianie pól ukrytych...................................................z...................................................z............... 373 Dodawanie etykiet...................................................z...................................................z......................... 374 Definiowanie kolejności tabulacji...................................................z.................................................... 375 Definiowanie klawiszy skrótów...................................................z....................................................... 376 Wysyłanie formularza ...................................................z...................................................z................... 377 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 378 4QFKCđ6YQTGPKGF[PCOKEP[EJUVTQP999 CUVQUQYCPKGO,CXC5ETKRV Q Przykład programu w JavaScript ...................................................z..................................................... 380 Składnia JavaScript ...................................................z...................................................z....................... 380 Zmienne i stałe...................................................z...................................................z........................ 381 Zmiana wartości zmiennych za pomocą operatorów...................................................z................. 383 Wprowadzanie poleceń...................................................z...................................................z........... 385 Łączenie poleceń w funkcje...................................................z....................................................... 392 Dokonywanie wyboru za pomocą if oraz if…else...................................................z..................... 394 Wykorzystanie pętli ...................................................z...................................................z................ 396 6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC Uruchamianie skryptów za pomocą zdarzeń...................................................z.................................... 399 Wywoływanie poleceń JavaScript przy ładowaniu strony i przechodzeniu na inną stronę ......... 400 Reagowanie na ruchy myszką...................................................z.................................................... 402 Pojedyncze i podwójne kliknięcie myszką ...................................................z................................ 403 Wciskanie i zwalnianie klawiszy ...................................................z............................................... 404 Obiekty w JavaScript ...................................................z...................................................z.................... 405 Właściwości ...................................................z...................................................z............................ 406 Metody ...................................................z...................................................z.................................... 408 Sprawdzanie kompatybilności przeglądarki..............z...................................................z....................... 408 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 412 4QFKCđ0CYKICELCYħTÎFCUQDÎYYKVT[P[ Schemat nawigacji ...................................................z...................................................z........................ 413 Unikanie pułapek nawigacyjnych ...................................................z..............................................413 Unikanie stron-sierot...................................................z...................................................z............... 415 Dodawanie pasków nawigacyjnych ...................................................z................................................. 416 Projektowanie graficznych pasków nawigacyjnych ...................................................z.................. 417 Dodawanie wskaźników ...................................................z...................................................z......... 418 Dodawanie podmienianych obrazków za pomocą JavaScript ...................................................z... 420 Wybór kierunku wyświetlania paska nawigacyjnego...................................................z................ 422 Wyświetlanie połączeń za pomocą list i menu..............z...................................................z...................423 Wyświetlanie połączeń za pomocą zwykłego tekstu ...................................................z................. 423 Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list połączeń ...................................................z.... 424 Tworzenie menu za pomocą elementu SELECT ...................................................z....................... 429 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 430 4QFKCđ QFCYCPKGF[PCOKEP[EJGNGOGPVÎYPCUVTQPCEJ999  Problemy związane ze wstawianiem animacji...................................................z................................. 431 Obsługa zdarzeń myszki ...................................................z...................................................z............... 432 Podmienianie obrazków...................................................z...................................................z.......... 432 Wywoływanie zmian w innych elementach ...................................................z.............................. 434 Animowanie elementów...................................................z...................................................z................ 436 Obliczanie pozycji bezwzględnej ...................................................z.............................................. 436 Określanie rozmiaru okna przeglądarki ...................................................z..................................... 440 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 444 4QFKCđ6YQTGPKGCPKOCELKCRQOQEæRTQITCOW /CETQOGFKC(NCUJQ Układ programu Flash...................................................z...................................................z................... 446 Obraz...................................................z...................................................z....................................... 446 Sceny...................................................z...................................................z....................................... 447 Warstwy ...................................................z...................................................z.................................. 447 Listwa czasowa ...................................................z...................................................z....................... 448 Przybornik...................................................z...................................................z............................... 449 Panele narzędzi ...................................................z...................................................z....................... 449 Pasek skrótów ...................................................z...................................................z......................... 451 Tworzenie obiektów...................................................z...................................................z...................... 452 Rysowanie linii za pomocą narzędzia Line ...................................................z............................... 452 Zmiana właściwości rysowanych linii ...................................................z....................................... 452 Zaznaczanie i kasowanie obiektów...................................................z............................................453 5RKUVTGħEK Narzędzia do rysowania dowolnych kształtów...................................................z.......................... 454 Zapisywanie dotychczasowej pracy...................................................z........................................... 455 Importowanie grafiki ...................................................z...................................................z.............. 455 Korzystanie z biblioteki ...................................................z...................................................z.......... 456 Modyfikowanie obiektów ...................................................z...................................................z............. 456 Rozciąganie i zniekształcanie obiektów ...................................................z.................................... 456 Grupowanie obiektów...................................................z...................................................z............. 457 Skalowanie...................................................z...................................................z.............................. 458 Obracanie i pochylanie ...................................................z...................................................z........... 458 Prostowanie i wygładzanie ...................................................z...................................................z..... 459 Wypełnianie gradientami ...................................................z...................................................z........ 460 Wypełnianie bitmapami ...................................................z...................................................z.......... 460 Praca z tekstem...................................................z...................................................z.............................. 462 Dodawanie tekstu...................................................z...................................................z.................... 462 Wybór czcionki...................................................z...................................................z....................... 462 Definiowanie właściwości czcionki...................................................z...........................................462 Tworzenie różnych efektów za pomocą tekstu...................................................z.......................... 464 Wykorzystanie listwy czasowej do tworzenia animacji...................................................z................... 464 Wykorzystanie ujęć...................................................z...................................................z................. 465 Wprowadzanie ujęć kluczowych ...................................................z............................................... 465 Dodawanie warstw...................................................z...................................................z.................. 465 Dodawanie obiektów do warstwy...................................................z.............................................. 466 Zamiana obiektów na symbole ...................................................z.................................................. 467 Tworzenie animacji...................................................z...................................................z................. 468 Tworzenie automatycznej animacji ...................................................z........................................... 469 Tworzenie dodatkowych efektów na innych warstwach ...................................................z........... 469 Dodawanie dźwięku...................................................z...................................................z................ 472 Dodawanie plików dźwiękowych MP3 ...................................................z..................................... 472 Synchronizacja dźwięku i zdarzeń...................................................z............................................. 473 Wykorzystanie zaawansowanych funkcji ...................................................z........................................473 Programowanie w ActionScript...................................................z................................................. 474 Wprowadzanie akcji..................................z...................................................z................................. 474 Eksportowanie i publikowanie filmów ...................................................z............................................ 475 Eksportowanie filmów...................................................z...................................................z............ 475 Publikowanie filmów...................................................z...................................................z.............. 477 Wskazówki pomocne w optymalizowaniu filmów...................................................z.................... 480 Optymalizacja animacji za pomocą opcji Bandwidth Profiler ...................................................z.. 481 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 482 4QFKCđ QFCYCPKGQDKGMVÎYOWNVKOGFKCNP[EJ Dodawanie dźwięku ...................................................z...................................................z...................... 483 Wybór formatu pliku dźwiękowego ...................................................z.......................................... 484 Osadzanie dźwięku ...................................................z...................................................z................. 484 Definiowanie głośności...................................................z...................................................z........... 486 Użycie elementu NOEMBED...................................................z...................................................z. 486 Źródła muzyki cyfrowej...................................................z...................................................z.......... 487 Osadzanie filmów wideo...................................................z...................................................z............... 489 Odtwarzanie filmu ...................................................z...................................................z.................. 491 Źródła cyfrowych filmów wideo ...................................................z...............................................492 6YQTGPKGUVTQP999$KDNKC Wstawianie apletów Javy...................................................z...................................................z.............. 492 Definiowanie wartości atrybutu PARAM...................................................z.................................. 493 Wyświetlanie alternatywnej zawartości zamiast apletu...................................................z............. 493 Przykład wykorzystania apletu ...................................................z.................................................. 494 Źródła apletów ...................................................z...................................................z........................ 497 Podsumowanie ...................................................z...................................................z.............................. 498 úħè8 DKPGUQ 4QFKCđ CMđCFCPKGUMNGRWKPVGTPGVQYGIQ Wybór rodzaju działalności...................................................z.............................................................. 501 Witryny oferujące pojedyncze lub wyspecjalizowane produkty .................................................. 501 Witryny sprzedające różnorodne produkty...................................................z................................ 502 Witryny oferujące usługi..............................z...................................................z.............................. 503 Centra handlowe ...................................................z...................................................z..................... 504 Konfigurowanie koszyka zakupów ...................................................z.................................................. 504 Kwestia bezpieczeństwa ...................................................z...................................................z......... 505 Zakładanie sklepu w istniejącym centrum handlowym ...................................................z............. 506 Zakup komercyjnych programów ......................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW. Biblia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: