Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00054 007624 18991604 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III - książka
Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3395-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Własna strona WWW krok po kroku - prościej już nie można!

Tworzenie dobrych stron WWW ma w sobie coś z magii i coś ze sztuki. Nie ogranicza się wyłącznie do napisania paru linijek kodu czy zastosowania kilku 'klocków' z gotowych bibliotek. Naprawdę świetna strona wymaga zarówno znajomości zagadnień technicznych, związanych z wykorzystaniem właściwych narzędzi, jak i wrażliwości na niuanse, wizualne oraz merytoryczne 'zgranie' wszystkich elementów, by razem tworzyły harmonijną całość. Nieodzowne przy jej tworzeniu jest przemyślenie struktury, dobranie odpowiedniego sposobu prezentowania treści, zapewnienie możliwości łatwej aktualizacji danych i mechanizmów zabezpieczających przed dostępem osób nieuprawnionych, a także nadanie witrynie niepowtarzalnego charakteru, by wszyscy goście mieli ochotę pojawić się na niej ponownie.

Naukę tworzenia takich właśnie interesujących stron możesz rozpocząć od przeczytania trzeciego wydania niezwykle popularnej książki 'Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne' i wykonania znajdujących się w niej ćwiczeń. Autorka poprowadzi Cię przez kolejne zagadnienia, przedstawiając je od podstaw i tłumacząc wszystko tak jasno, jak tylko się da. Dowiesz się, jak funkcjonuje internet i za co odpowiedzialne są różne jego części, poznasz podstawowe elementy strony i nauczysz się właściwie projektować serwisy internetowe. Następnie zajmiesz się tworzeniem podstawowej struktury witryny, by w końcu dojść do tabel, odnośników i nadawania różnym elementom indywidualnego charakteru przy użyciu kaskadowych arkuszy stylów. Z tą książką uda Ci się zbudować niejedną doskonałą stronę WWW!

Projektowanie stron WWW - po prostu musisz się tego nauczyć!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Ewelina Burska Projekt okładki: Maciej Pasek Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie?cwtww3 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3395-1 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci Rozdziaï 1. WstÚp Informacje podstawowe Co to jest internet? Co to jest WWW? Jak komputery komunikujÈ siÚ w internecie? Surfowanie i przeglÈdarka Jeszcze kilka sïów o adresach URL Co to jest odnoĂnik? Strona WWW, serwis WWW, serwer WWW Co to jest HTML? Elementy strony Rozdziaï 2. Projektowanie serwisu WWW Rozdziaï 3. Projektowanie serwisu Projektowanie serwisu — uwagi praktyczne Tworzenie strony WWW Tworzenie podstawowego szkieletu strony WWW Definiowanie tytuïu Nagïówek Dodajemy tekst Linia pozioma Dodajemy listÚ Lista zagnieĝdĝona Obrazy na stronie WWW Tekst alternatywny Podpis mwiczenie do samodzielnego wykonania 5 9 9 10 11 12 13 15 16 17 20 23 23 25 27 27 31 32 35 39 42 44 46 51 52 55 4 Tworzenie stron WWW• mwiczenia praktyczne Rozdziaï 4. OdnoĂniki Tworzenie odnoĂnika do strony skïadowej serwisu Tworzenie odnoĂników prowadzÈcych do punktów nawigacyjnych w obrÚbie strony Powrót do strony gïównej i komunikacja miÚdzy stronami — ikony nawigacji Obrazy aktywne UdostÚpnianie plików ze strony WWW Galeria obrazów na stronie WWW Tabele Elementy konstrukcyjne tabeli Procedura tworzenia tabeli Tabela trochÚ bardziej zïoĝona Komórki rozpiÚte na kilku wierszach lub kolumnach Tabela w róĝnych przeglÈdarkach Rozdziaï 5. Rozdziaï 6. Kaskadowe arkusze stylów Kaskadowe arkusze stylów Klasy Definicja CSS Czcionka Tïo Arkusze stylów — zasady ogólne CSS a rozszerzenia HTML TrochÚ wiÚcej wolnej przestrzeni Formatowanie kilku znaków Tabelaryczny ukïad strony bez tabeli PrzyïÈczanie arkuszy stylu do dokumentu HTML Testowanie stron WWW Elementy jÚzyka HTML Rozdziaï 7. Dodatek A 57 60 64 68 70 75 76 79 79 81 84 87 91 93 93 95 96 97 99 100 102 110 117 118 135 139 145 2 Projektowanie serwisu WWW Projektowanie serwisu Naszym zadaniem jest przygotowanie serwisu internetowego. JednÈ z najistotniejszych spraw jest zadbanie o jego poprawnÈ organizacjÚ. m W I C Z E N I E 2.1 Projektowanie serwisu internetowego Rozpocznij od przygotowania scenopisu. OkreĂl w nim cel tworzo- nego serwisu i sformuïuj gïówne tematy, które chciaïbyĂ poruszyÊ. Za- pisz je na kartce papieru lub w edytorze tekstu. Cel bÚdzie okreĂlaï tematykÚ strony, a tematy przeksztaïcimy póěniej w odnoĂniki prowa- dzÈce do odpowiednich fragmentów strony (lub do kolejnych stron). 1. Zdefiniuj cel. W tym przykïadzie zaplanujemy zwykïÈ stronÚ reklamujÈcÈ TwojÈ firmÚ lub bÚdÈcÈ TwojÈ prywatnÈ wizytówkÈ w sieci WWW. 2. OkreĂl podstawowÈ zawartoĂÊ serwisu. BÚdÈ to: T informacje teleadresowe, T przydatne informacje, np. dotyczÈce profilu Twojej firmy lub bezpoĂrednio Ciebie, 24 Tworzenie stron WWW • mwiczenia praktyczne T zasobnik plików do pobrania przez odwiedzajÈcych Twoje strony; moĝesz tu umieĂciÊ np. folder reklamowy w formacie .pdf, T informator o wydarzeniach. 3. Podejmij decyzjÚ dotyczÈcÈ struktury serwisu. W tym przykïadzie zastosujemy strukturÚ równolegïÈ, najczÚĂciej stosowanÈ w obecnie tworzonych serwisach WWW. Równie dobrze moĝesz siÚ jednak ograniczyÊ do budowy hierarchicznej lub hierarchiczno-liniowej. Co znaczÈ te terminy, wyjaĂniam w tekĂcie uwagi. 4. Przydziel okreĂlone tematy konkretnym stronom (rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Oto struktura przygotowywanego serwisu WWW; nosi ona nazwÚ równolegïej NajïatwiejszÈ i najbardziej logicznÈ jest struktura hierarchiczna. W tym przypadku przeglÈdanie rozpoczyna siÚ od strony gïównej, na której umieszczone jest menu lub lista tematów. Wybranie tematu prowadzi do podtematów lub konkretnej treĂci. Struktura liniowo-hierarchiczna to kombinacja struktury liniowej (w niej strony sÈ poïÈczone kolejno ze sobÈ — tak jak wagony pociÈgu) i hierarchicznej. Moĝliwe sÈ takĝe inne struktury: np. liniowa z alternatywÈ (innymi sïowy — z odgaïÚzieniami) lub sieciowa, która jest formÈ bardzo luěnÈ. Obecnie najczÚĂciej stosowanÈ strukturÈ jest struktura równolegïa, w której wszystkie strony serwisu zawierajÈ nagïówek i wszystkie panele sïuĝÈce do nawigacji w ramach serwisu — róĝniÈ siÚ tylko wïaĂciwÈ treĂciÈ. Tego typu struktura jest efektem spowszednienia wyszukiwarek internetowych, które mogÈ skierowaÊ czytelnika bezpoĂrednio na jednÈ Rozdziaï 2. • Projektowanie serwisu WWW 25 ze stron skïadowych serwisu, a nie na stronÚ gïównÈ. W takim przypadku równoprawnoĂÊ wszystkich stron serwisu uïatwia przejĂcie do innego tematu lub odszukanie strony gïównej. Wybór struktury zaleĝy przede wszystkim od tematyki strony, która moĝe narzucaÊ pewien logiczny kierunek nawigacji. Projektowanie serwisu — uwagi praktyczne Przygotowanie porzÈdnego projektu jest równie waĝne dla stron WWW, jak i wszelkich innych konstrukcji. Fakt, ĝe informacje pre- zentowane sÈ na ekranie, a nie na papierze, nie zwalnia z obowiÈzku uczynienia wszystkiego, aby przekaz byï przyjemny dla oka i ïatwy w odbiorze. Projektowanie stron WWW jest tym trudniejszym zada- niem, ĝe konieczne jest takĝe zapewnienie elastycznoĂci stron w tym sensie, ĝe powinny one równie prawidïowo dziaïaÊ na róĝnych platformach, przy róĝnych rozmiarach okna przeglÈdarki oraz przy róĝ- nej wielkoĂci czcionkach. Oto kilka rad, które pomogÈ Ci w poprawie- niu czytelnoĂci stron. T Stosuj zasadÚ: jeden temat — jedna strona. JeĂli to niemoĝliwe, umieszczaj na jednej stronie tematy, które wiÈĝÈ siÚ ze sobÈ. Nie przesadě jednak z przeïadowaniem strony. PamiÚtaj, ĝe kilka niezbyt przeïadowanych stron bÚdzie siÚ ïadowaÊ szybciej niĝ jedna ogromna strona. T Rozwaĝ bardzo pieczoïowicie kwestiÚ odnoĂników miÚdzy stronami. Musisz przemyĂleÊ dokïadnie wszystkie aspekty przemieszczania siÚ miÚdzy stronami (lub w ich obrÚbie), aby czytelnik nie zagubiï siÚ w niefortunnie zaprojektowanym „labiryncie”. T Zastanów siÚ, jakie informacje umieĂciÊ na stronie gïównej — opis tego, co znajduje siÚ dalej, czy teĝ odnoĂniki. T Wiersze tekstu nie powinny byÊ zbyt dïugie, aby uïatwiÊ czytelnoĂÊ. Jest to szczególnie waĝne, gdy odstÚp miÚdzy liniami jest za maïy — przy maïych odstÚpach czytelnik bÚdzie bezwiednie przeskakiwaÊ wzrokiem co drugi wiersz. 26 Tworzenie stron WWW • mwiczenia praktyczne T Zachowaj umiar w korzystaniu z pogrubienia i kursywy. Szczególnie tej ostatniej naleĝy raczej unikaÊ. Czcionka o maïym rozmiarze, pisana kursywÈ, jest caïkowicie nieczytelna. T Unikaj takĝe korzystania z czcionki podkreĂlonej, poniewaĝ tekst podkreĂlony wyglÈda jak odnoĂnik. T Nie wyróĝniaj zwykïego tekstu za pomocÈ znacznika nagïówka. T Zachowuj podobny ukïad stron (np. umieszczaj ïÈcza do pozostaïych stron w tym samym miejscu). T DefiniujÈc odnoĂnik, unikaj okreĂlenia „tutaj”. T Nie twórz niepotrzebnego tïoku, nadmiar obrazów i kolorów jest niekorzystny. T Wielu projektantów umieszcza w nagïówku obrazy — moĝna je samodzielnie przygotowaÊ, korzystajÈc np. z programu PhotoShop i zapisaÊ w formacie GIF. NadajÈ one stronom indywidualny charakter. PamiÚtaj jednak, ĝe strona bÚdzie siÚ wówczas ïadowaïa dïuĝej i aby nie zniechÚcaÊ uĝytkownika, powinieneĂ umieĂciÊ w kodzie tekst alternatywny, korzystajÈc z atrybutu alt znacznika img . Oto przykïadowa definicja: img src= kot.gif alt= [obraz kota] . T PamiÚtaj, ĝe uĝytkownicy nie tylko mogÈ korzystaÊ z róĝnych rozdzielczoĂci, lecz takĝe majÈ do dyspozycji opcjÚ pozwalajÈcÈ na zwiÚkszanie lub zmniejszanie rozmiaru czcionki. Tak wiÚc wzglÚdne relacje miÚdzy tekstem a obrazem mogÈ byÊ u uĝytkowników najróĝniejsze. ProjektujÈc stronÚ, powinieneĂ wziÈÊ te kwestie pod rozwagÚ i uwzglÚdniÊ je przy testowaniu. Kreatywne operowanie wolnÈ przestrzeniÈ ekranu jest zawsze najbezpieczniejsze i daje bardzo ciekawe efekty. T Nie dowierzaj wyglÈdowi strony WWW w Twojej przeglÈdarce i testuj swoje strony w róĝnych przeglÈdarkach. T Sprawdě ortografiÚ! Nawet ortograficzne orïy robiÈ bïÚdy. T PamiÚtaj o podpisaniu swojej strony WWW. OdnoĂnik umoĝliwiajÈcy bezpoĂrednie wysïanie wiadomoĂci e-mail do autora kodu HTML umoĝliwia uĝytkownikom serwisu szybkie i ïatwe zgïaszanie zauwaĝonych bïÚdów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie III
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: