Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00198 005495 14098290 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II - książka
Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 312
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0798-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dynamiczny rozwój internetu i jego coraz większy zasięg sprawiają, że witryny WWW stały się niemal obowiązkowymi wizytówkami przedsiębiorstw i organizacji. Także coraz więcej użytkowników prywatnych tworzy własne 'miejsca w sieci' prezentując na nich wykonane przez siebie zdjęcia, opisując swoje zainteresowania lub prowadząc internetowe pamiętniki zwane blogami. Na rynku oprogramowania pojawia się coraz więcej narzędzi pozwalających na tworzenie stron internetowych bez znajomości ich podstawowego budulca -- języka HTML, jednak jakość generowanego przez nie kodu często pozostawia sporo do życzenia. Znajomość znaczników HTML i umiejętność 'ręcznego' stworzenia strony WWW nadal pozostaje podstawową umiejętnością, jaką musi posiąść każdy, kto chce zaistnieć w sieci.

Dzięki książce 'Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II' opanujesz najnowszą wersję języka HTML oraz jego rozszerzoną i zunifikowaną postać -- XHTML. Nauczysz się pisać kod HTML w zwykłym edytorze tekstu. Dowiesz się, jak skonstruowane są dokumenty HTML i jaką rolę pełnią poszczególne znaczniki tego języka. Nauczysz się wprowadzać i formatować tekst, przygotowywać i osadzać w kodzie elementy graficzne oraz projektować mechanizmy nawigacji. Poznasz technologię kaskadowych arkuszy stylów, podstawy języka JavaScript oraz zasady tworzenia tabel i ramek. Dowiesz się także, w jaki sposób opublikować gotową witrynę WWW na serwerze internetowym. W książce znajdziesz również niezwykle przydatne w pracy zestawienie wszystkich znaczników języka XHTML.

Po przeczytaniu tej książki będziesz gotowy do stworzenia własnej witryny WWW. Opanowanie wiadomości w niej zawartych to pierwszy krok do zostania profesjonalnym webmasterem.

Zamiast długich tekstów -- rysunki z dokładnymi objaśnieniami.
Samodzielna nauka nigdy nie była tak prosta.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II Autor: Rados³aw Sokó³ ISBN: 83-246-0798-6 Format: B5, stron: 312 Dynamiczny rozwój internetu i jego coraz wiêkszy zasiêg sprawiaj¹, ¿e witryny WWW sta³y siê niemal obowi¹zkowymi wizytówkami przedsiêbiorstw i organizacji. Tak¿e coraz wiêcej u¿ytkowników prywatnych tworzy w³asne „miejsca w sieci” prezentuj¹c na nich wykonane przez siebie zdjêcia, opisuj¹c swoje zainteresowania lub prowadz¹c internetowe pamiêtniki zwane blogami. Na rynku oprogramowania pojawia siê coraz wiêcej narzêdzi pozwalaj¹cych na tworzenie stron internetowych bez znajomoœci ich podstawowego budulca — jêzyka HTML, jednak jakoœæ generowanego przez nie kodu czêsto pozostawia sporo do ¿yczenia. Znajomoœæ znaczników HTML i umiejêtnoœæ „rêcznego” stworzenia strony WWW nadal pozostaje podstawow¹ umiejêtnoœci¹, jak¹ musi posi¹œæ ka¿dy, kto chce zaistnieæ w sieci. Dziêki ksi¹¿ce „Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II” opanujesz najnowsz¹ wersjê jêzyka HTML oraz jego rozszerzon¹ i zunifikowan¹ postaæ — XHTML. Nauczysz siê pisaæ kod HTML w zwyk³ym edytorze tekstu. Dowiesz siê, jak skonstruowane s¹ dokumenty HTML i jak¹ rolê pe³ni¹ poszczególne znaczniki tego jêzyka. Nauczysz siê wprowadzaæ i formatowaæ tekst, przygotowywaæ i osadzaæ w kodzie elementy graficzne oraz projektowaæ mechanizmy nawigacji. Poznasz technologiê kaskadowych arkuszy stylów, podstawy jêzyka JavaScript oraz zasady tworzenia tabel i ramek. Dowiesz siê tak¿e, w jaki sposób opublikowaæ gotow¹ witrynê WWW na serwerze internetowym. W ksi¹¿ce znajdziesz równie¿ niezwykle przydatne w pracy zestawienie wszystkich znaczników jêzyka XHTML. (cid:129) Struktura dokumentów HTML (cid:129) Wprowadzanie tekstu i okreœlanie jego atrybutów (cid:129) Tworzenie ³¹czy do innych stron WWW oraz do poczty elektronicznej (cid:129) Osadzanie na stronie elementów graficznych (cid:129) Tworzenie tabel i ramek (cid:129) Korzystanie z kaskadowych arkuszy stylów (cid:129) Umieszczanie na stronie elementów dynamicznych z wykorzystaniem jêzyka JavaScript (cid:129) Projektowanie struktury serwisu WWW (cid:129) Publikacja witryny na serwerze za pomoc¹ klienta FTP Po przeczytaniu tej ksi¹¿ki bêdziesz gotowy do stworzenia w³asnej witryny WWW. Opanowanie wiadomoœci w niej zawartych to pierwszy krok do zostania profesjonalnym webmasterem. Spis treści WstŒp ......................................................................................................................................................7 Rozdzia‡ 1. Nowa strona WWW .......................................................................................................................15 Uruchomienie programu Notatnik ....................................................................................16 Wprowadzanie podstawowego kodu strony .....................................................................18 Ustalanie tytułu strony WWW ...........................................................................................20 Zapisywanie kodu strony na dysku twardym ...................................................................21 Otwieranie zapisanej wcześniej strony WWW ................................................................23 Wyświetlanie strony w przeglądarce ..................................................................................24 Aktualizowanie strony w przeglądarce ..............................................................................27 Kopiowanie fragmentu kodu HTML .................................................................................28 Wklejanie uprzednio skopiowanego fragmentu kodu HTML .......................................29 Wycinanie fragmentu kodu HTML ...................................................................................30 Podsumowanie......................................................................................................................31 Rozdzia‡ 2. Tekst i jego atrybuty .....................................................................................................................33 Wprowadzanie tekstu ...........................................................................................................34 Deklarowanie sposobu kodowania polskich znaków diakrytycznych ..........................35 Zapisanie fragmentu tekstu czcionką pogrubioną ...........................................................37 Zapisanie fragmentu tekstu kursywą .................................................................................38 Podkreślenie fragmentu tekstu ...........................................................................................39 Twarde spacje ........................................................................................................................40 Indeksy górne i dolne...........................................................................................................41 Zapisywanie fragmentu tekstu czcionką nieproporcjonalną ..........................................42 Zapisywanie większego fragmentu tekstu czcionką nieproporcjonalną .......................44 Zmiana sposobu wyrównywania akapitu tekstu ..............................................................46 Łamanie tekstu wewnątrz akapitu ......................................................................................48 Zmiana koloru treści i tła akapitu ......................................................................................49 Zmiana koloru treści i tła fragmentu tekstu .....................................................................51 Zmiana rozmiaru czcionki ..................................................................................................52 Zmiana kroju pisma .............................................................................................................53 Określanie marginesów akapitu .........................................................................................55 Tworzenie nagłówka ............................................................................................................57 Wstawianie poziomej linii...................................................................................................59 Zmiana wyglądu poziomej linii ..........................................................................................60 Lista wypunktowana ............................................................................................................62 Zagnieżdżanie listy ...............................................................................................................63 Lista numerowana ................................................................................................................64 Wstawianie znaków specjalnych ........................................................................................65 Kompletna, prosta strona ....................................................................................................67 Podsumowanie......................................................................................................................70 4 Spis treści Rozdzia‡ 3. Odnośniki ..........................................................................................................................................71 Tworzenie odnośnika ...........................................................................................................72 Tworzenie odnośnika pocztowego .....................................................................................73 Defi niowanie domyślnego tematu wiadomości pocztowej .............................................75 Defi niowanie etykiety ..........................................................................................................77 Tworzenie odnośnika prowadzącego do etykiety ............................................................78 Tworzenie odnośnika prowadzącego do etykiety zadeklarowanej na innej stronie WWW .......................................................................................................79 Otwieranie odnośnika w nowym oknie ............................................................................81 Podsumowanie......................................................................................................................82 Rozdzia‡ 4. Obrazy .................................................................................................................................................83 Format GIF ............................................................................................................................84 Format JPEG .........................................................................................................................86 Pobieranie i instalowanie programu IrfanView ...............................................................87 Umieszczanie obrazu na stronie WWW .........................................................................101 Podsumowanie....................................................................................................................127 Rozdzia‡ 5. Tabele ...............................................................................................................................................129 Jak w języku HTML opisuje się tabelę? ...........................................................................130 Tworzenie tabeli .................................................................................................................131 Wprowadzanie tekstu do komórki tabeli ........................................................................135 Zmiana szerokości kolumny tabeli ..................................................................................136 Zmiana koloru tła tabeli ....................................................................................................138 Zmiana koloru tła komórki tabeli ....................................................................................139 Zmiana marginesów komórek tabeli ...............................................................................140 Wstawianie nowego wiersza tabeli...................................................................................142 Wstawianie nowej kolumny tabeli ...................................................................................144 Scalanie komórek tabeli .....................................................................................................146 Dzielenie scalonej komórki tabeli ....................................................................................150 Określenie położenia zawartości komórki tabeli ...........................................................152 Tabela tworząca układ strony ...........................................................................................154 Podsumowanie....................................................................................................................161 Rozdzia‡ 6. Kaskadowe arkusze stylu ........................................................................................................163 Styl wpisany .........................................................................................................................164 Styl osadzony ......................................................................................................................165 Zewnętrzny arkusz stylu ....................................................................................................166 Dlaczego „kaskadowe”? .....................................................................................................167 Zmiana czcionki, kolorów tekstu i tła oraz marginesów tekstu ...................................168 Zmiana wyglądu elementu języka HTML ......................................................................171 Defi niowanie klas wyglądu elementu języka HTML .....................................................173 Defi niowanie niezależnych klas stylu ..............................................................................175 Zmiana wyglądu odnośników ..........................................................................................177 Tworzenie zewnętrznego arkusza stylu ...........................................................................179 Podsumowanie....................................................................................................................182 Spis treści 5 Rozdzia‡ 7. Ramki ................................................................................................................................................183 Budowa serwisu składającego się z ramek ......................................................................184 Tworzenie strony podzielonej na ramki ..........................................................................185 Weryfi kowanie podziału na ramki ...................................................................................188 Tworzenie ramki z tytułem serwisu .................................................................................189 Tworzenie ramki z menu ...................................................................................................190 Tworzenie ramki z treścią .................................................................................................191 Ustalanie początkowej zawartości ramek ........................................................................192 Tworzenie odnośnika prowadzącego do wybranej ramki ............................................194 Tworzenie odnośnika otwierającego nowe okno przeglądarki ....................................196 Blokowanie możliwości zmiany szerokości ramki .........................................................198 Zmiana obramowania ramki ............................................................................................200 Tworzenie treści alternatywnej .........................................................................................201 Ramka osadzona .................................................................................................................202 Usuwanie obramowania ramki osadzonej ......................................................................204 Podsumowanie....................................................................................................................205 Rozdzia‡ 8. JavaScript ........................................................................................................................................207 Quiz internetowy ................................................................................................................208 Dynamiczne menu .............................................................................................................217 Podsumowanie....................................................................................................................221 Rozdzia‡ 9. Serwis internetowy .....................................................................................................................223 Strona główna serwisu .......................................................................................................224 Dynamiczne tworzenie stron WWW ..............................................................................225 Informacje o stronie WWW .............................................................................................232 Podsumowanie....................................................................................................................234 Rozdzia‡ 10. Publikowanie serwisu WWW ..................................................................................................235 Instalowanie programu SmartFTP ...................................................................................237 Uruchomienie programu SmartFTP ...............................................................................245 Tworzenie nowego połączenia ..........................................................................................246 Nawiązywanie połączenia .................................................................................................249 Zrywanie połączenia z serwerem .....................................................................................251 Aktualizowanie listy plików ..............................................................................................252 Podświetlanie grupy plików ..............................................................................................253 Pobieranie plików z serwera .............................................................................................254 Tworzenie nowego folderu na serwerze ..........................................................................255 Umieszczanie plików na serwerze ....................................................................................256 Weryfi kacja poprawności opublikowania pliku HTML ................................................257 Zmiana nazwy folderu lub pliku umieszczonego na serwerze .....................................259 Zmiana praw dostępu do folderów lub plików umieszczonych na serwerze .............260 Usuwanie plików przechowywanych na serwerze .........................................................262 Weryfi kacja zgodności kodu HTML ze standardami ....................................................264 Podsumowanie....................................................................................................................266 6 Spis treści Rozdzia‡ 11. Zakoæczenie ..................................................................................................................................................... 267 Dodatek A Elementy jŒzyka XHTML ..........................................................................................................269 Elementy podstawowe .......................................................................................................270 Atrybuty tekstu ...................................................................................................................272 Bloki tekstu ..........................................................................................................................274 Odnośniki i etykiety ...........................................................................................................276 Ramki ...................................................................................................................................277 Formularze ..........................................................................................................................279 Listy ......................................................................................................................................284 Obrazy ..................................................................................................................................285 Tabele ...................................................................................................................................287 Kaskadowe arkusze stylu ...................................................................................................291 Informacje o dokumencie .................................................................................................293 Programowanie...................................................................................................................295 Skorowidz .............................................................................................................................................. 297 ! ! ! ! ! ! ! ! Tworzenie odnośnika Tworzenie odnośnika pocztowego De(cid:222) niowanie domyślnego tematu wiadomości pocztowej De(cid:222) niowanie etykiety Tworzenie odnośnika prowadz„cego do etykiety Tworzenie odnośnika prowadz„cego do etykiety zadeklarowanej na innej stronie WWW Otwieranie odnośnika w nowym oknie Podsumowanie 3 Odnośniki Odnośniki jeszcze do niedawna odróżniały strony WWW od wszystkich innych do- kumentów elektronicznych. Dzisiaj możliwość deklarowania w prawie każdym ty- pie dokumentu odnośników do dowolnych innych materiałów — niezależnie od ich umiejscowienia w globalnej sieci — zrewolucjonizowała świat informacji. Czy klikając odnośnik przenoszący Cię z jednego artykułu do drugiego, możesz sobie wyobrazić, że kiedyś korzystano z globalnej sieci komputerowej bez ich pomocy? Odnośniki, nazywane czasem połączeniami (lub „linkami” — od angielskiego słowa link), są niesamowicie użytecznym i wygodnym narzędziem. Co ciekawe, tworzy się je wyjątkowo łatwo. Adresy internetowe dzielą się na: ♦ bezwzględne (np. http://www.helion.pl/) — podany adres od początku do końca (bezwzględnie) defi niuje położenie strony WWW i może być stoso- wany w takiej samej postaci, niezależnie od strony WWW, na której go użyjemy, ♦ względne (np. ../teksty/opis.html lub też nowy.html) — podany adres defi niuje położenie strony WWW wyłącznie względem aktualnej strony; użycie go na innej stronie WWW (umieszczonej w innym katalogu tego samego serwera lub na innym serwerze) uniemożliwi odszukanie wskazywanego przez odnoś- nik dokumentu. Adresy internetowe często nazywane są też adresami URL lub URI — od angielskich nazw Uniform Resource Locator oraz Uniform Resource Identifi er (jednolity lokalizator zasobu). 72 Tworzenie odnośnika Tworzenie odnośnika Odnośnik reprezentuje obiekt o nazwie a . Będzie on pojawiał się we wszystkich przykładach w tym rozdziale. 6 4 5 3 2 1. Umieść kursor w tym miejscu kodu, w którym ma się pojawić odnośnik. Najczęściej odnośniki umieszcza się wewnątrz akapitu tekstu, czyli wewnątrz elementu p . 2. Wprowadź kod elementu a . 3. Rozbuduj element a o atrybut href zawierający zapisany w cudzysłowie doce- lowy adres URL odnośnika: a href=(cid:148)adres-docelowy(cid:148) Wprowadzając bezwzględny adres strony WWW, nie zapominaj o poprawnym sfor- mowaniu go. Adres bezwzględny musi zaczynać się od nazwy protokołu internetowego (w przypadku stron WWW: http://). Jeżeli adres zawiera tylko nazwę serwera, musi koń- czyć się znakiem /. 4. Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany jako odnośnik. Staraj się unikać defi niowania jako odnośników sformułowań typu „kliknij tutaj”. 5. Zamknij element a . 6. Zapisz wprowadzone zmiany. 7 8 9 7. Uaktywnij okno przeglądarki. 8. Zaktualizuj wyświetlaną stronę. 9. Umieść wskaźnik myszy na utwo- rzonym odnośniku. Kliknij i sprawdź, czy faktycznie przeniesie Cię do strony WWW, której adres wpisałeś w kodzie. Tworzenie odnośnika pocztowego 73 Tworzenie odnośnika pocztowego Najprawdopodobniej nieraz na stronach WWW widziałeś odnośniki, których kliknięcie natychmiast otwierało okno Twojego programu pocztowego z nową, automatycznie za- adresowaną wiadomością. Wbrew pozorom, przygotowanie takiego odnośnika jest rów- nie łatwe jak zbudowanie zwykłego odnośnika prowadzącego do strony internetowej. Umieszczenie na stronie odnośnika prowadzącego do Twojej skrzynki pocztowej zde- cydowanie podniesie jakość tworzonej strony, gdyż umożliwi jej czytelnikom zgłaszanie pod Twoim adresem uwag jej dotyczących. Nie zapominaj zatem o tym szczególe — naj- lepiej zaś przygotuj sobie szablon pustej strony (na podstawie którego będziesz tworzył kolejne strony podrzędne serwisu) z utworzonym w jej stopce odnośnikiem pocztowym. 6 1. Umieść kursor w miejscu kodu, w którym ma się pojawić odnośnik pocztowy. 1 5 3 2 4 7 8 9 2. Wprowadź kod elementu a . 3. Rozbuduj element a o atrybut href zawierający zapisane w cudzy- słowie wyrażenie mailto: oraz do- celowy adres pocztowy: a href=(cid:148)mailto:adres- pocztowy(cid:148) 4. Wprowadź tekst, który ma być wy- świetlany jako odnośnik. Może to być np. Twoje imię i nazwisko. 5. Zamknij element a . 6. Zapisz wprowadzone zmiany. 7. Uaktywnij okno przeglądarki. 8. Zaktualizuj wyświetlaną stronę. 9. Kliknij utworzony odnośnik, aby przetestować jego działanie i spraw- dzić, czy program pocztowy otwo- rzy do edycji prawidłowo zaadreso- waną wiadomość pocztową. 74 Tworzenie odnośnika pocztowego 10 11 10. System Windows Vista wyświetli ostrzeżenie informujące, że strona WWW próbuje uzyskać dostęp do Twojej poczty elektronicznej. 11. Udziel zgody na rozpoczęcie two- rzenia nowej wiadomości poczto- wej, klikając przycisk Zezwalaj. 12. Wiadomość pocztowa została po- prawnie zaadresowana. Czytelnik Twojej strony musi teraz jedynie wprowadzić temat i treść wiadomo- ści oraz wysłać ją. 12 Pamiętaj, że zamieszczenie adresu pocztowego na stronie WWW dostępnej w Internecie jest równoznaczne z ujawnieniem go wszystkim osobom rozsyłającym hurtowo nie- chciane wiadomości elektroniczne (tzw. spam). Jeśli zdecydujesz się dać czytelnikom Twojej strony możliwość kontaktowania się z Tobą, zadbaj o zabezpieczenie swojej skrzynki pocztowej przed napływem spamu. De(cid:222) niowanie domyślnego tematu wiadomości pocztowej 75 De(cid:222) niowanie domyślnego tematu wiadomości pocztowej Jeśli chcesz jeszcze lepiej zautomatyzować proces wysyłania wiadomości pocztowej, możesz bezpośrednio w kodzie odnośnika podać domyślny temat tworzonej wiadomo- ści pocztowej. 3 1 2 1. Umieść kursor wewnątrz wartości atrybutu href znacznika a , zaraz za wpro- wadzonym docelowym adresem pocztowym. 2. Wprowadź tekst ?Subject= oraz domyślną treść tematu wiadomości pocztowej: a href=(cid:148)mailto:adres-pocztowy?Subject=temat wiadomosci pocztowej(cid:148) Staraj się zapisywać domyślne tematy wiadomości pocztowych wyłącznie z wykorzy- staniem znaków alfabetu łacińskiego, bez stosowania polskich znaków diakrytycznych. Pozwoli Ci to uniknąć problemów związanych z różnorodnością standardów kodowa- nia znaków. 3. Zapisz wprowadzone zmiany. 4 5 6 4. Uaktywnij okno przeglądarki. 5. Zaktualizuj wyświetlaną stronę. 6. Wygląd odnośnika nie zmienił się. Kliknij go jednak, aby przetestować jego działanie. 76 De(cid:222) niowanie domyślnego tematu wiadomości pocztowej 7. Jeżeli nie chcesz za każdym razem potwierdzać chęci wysłania wiado- mości, umieść znacznik w polu Nie pokazuj ostrzeżenia dla tego programu ponownie. 8. Zaakceptuj ostrzeżenie. 9. Utworzona wiadomość pocztowa została teraz nie tylko prawidłowo zaadresowana… 10. …ale również opatrzona odpo- wiednim tytułem. 8 7 9 10 De(cid:222) niowanie etykiety 77 De(cid:222) niowanie etykiety Nie zawsze informacja, do której należy zapewnić szybki dostęp za pomocą odnoś- nika, znajduje się na innej stronie WWW. Często przydaje się możliwość zdefi niowa- nia odnośnika przenoszącego czytelnika do innego miejsca tej samej strony WWW. Pierwszym krokiem przy tworzeniu takiego odnośnika jest zdefi niowanie etykiety (zwanej też czasem zakotwiczeniem — od jej angielskiej nazwy anchor), czyli punktu docelowego dla odnośników. Najczęstszym zastosowaniem etykiet i prowadzących do nich odnośników są odnośniki umożliwiające czytelnikowi powrót na początek strony. 4 1 3 2 1. Umieść kursor w tym miejscu kodu, które ma zostać oznaczone etykietą. 2. Wprowadź kod elementu a w postaci pojedynczego znacz- nika otwierającego i zamykającego element. 3. Dodaj do utworzonego elementu a atrybut name, którego wartość stanowi nazwę tworzonej etykiety: a name=(cid:148)nazwa-etykiety(cid:148) / Nazwa etykiety powinna składać się wyłącznie z liter alfabetu łacińskiego i nie może za- wierać znaków spacji. Zastosowanie innych znaków może spowodować, że odnośniki prowadzące do etykiety nie będą funkcjonować. 4. Zapisz wprowadzone zmiany. Etykiety są całkowicie niewidoczne podczas przeglądania strony za pomocą przeglą- darki internetowej. 78 Tworzenie odnośnika prowadz„cego do etykiety Tworzenie odnośnika prowadz„cego do etykiety 6 3 2 1 11 4 5 8 7 9 10 1. Umieść kursor w tym miejscu kodu, w którym ma się pojawić odnośnik. 2. Wprowadź kod elementu a . 3. Rozbuduj element a o atrybut href zawierający znak # oraz zapi- saną w cudzysłowie nazwę utworzo- nej wcześniej docelowej etykiety: a href=(cid:148)#etykieta-docelowa(cid:148) 4. Wprowadź tekst, który ma być wy- świetlany jako odnośnik. 5. Zamknij element a . 6. Zapisz wprowadzone zmiany. 7. Uaktywnij okno przeglądarki. 8. Zaktualizuj wyświetlaną stronę. 9. Kliknij utworzony odnośnik, by przetestować jego działanie. 10. Do adresu strony dopisana została nazwa etykiety… 11. …a zawartość okna przeglądarki przesunęła się tak, by widoczny stał się fragment strony oznaczony w kodzie etykietą. Pamiętaj, że odnośniki prowadzące do etykiet będą działać tylko wtedy, gdy etykieta, do której prowadzi odnośnik, umieszczona jest w miejscu strony niewidocznym w danym momencie w oknie przeglądarki. Nie zdziw się więc, jeśli po utworzeniu bardzo krótkiej strony testowej zawierającej etykietę i prowadzący do niej odnośnik skorzystanie z od- nośnika nie da żadnego efektu — mechanizm ten został przystosowany do nawigowania po wyjątkowo obszernych stronach WWW. Tworzenie odnośnika prowadz„cego do etykiety zadeklarowanej na innej stronie WWW 79 Tworzenie odnośnika prowadz„cego do etykiety zadeklarowanej na innej stronie WWW Etykiety i prowadzące do nich odnośniki najłatwiej wykorzystać do uproszczenia na- wigacji w ramach jednej strony WWW. Jednak odnośnik może również prowadzić do etykiety znajdującej się na zupełnie innej stronie! Wykorzystując tę możliwość języka HTML, umożliwisz czytelnikowi Twojego serwisu WWW przechodzenie do określo- nego fragmentu dowolnej strony za pomocą jednego tylko kliknięcia odnośnika. 1. Umieść kursor w tym miejscu kodu, w którym ma się pojawić odnośnik. 6 1 3 2 4 5 Pamiętaj — odnośnik musi znajdować się w innym pliku niż etykieta. Krótko mówiąc, musisz przygotować dwie strony WWW (dwa pliki .html): jeden z etykietą (jak w po- przednim ćwiczeniu), a drugi z odnośnikiem (przygotowywany tutaj). 2. Wprowadź kod elementu a . 3. Rozbuduj element a o atrybut href zawierający zapisany w cudzysłowie doce- lowy adres URL odnośnika, znak # oraz nazwę docelowej etykiety: a href=(cid:148)adres-docelowy#docelowa-etykieta(cid:148) Adresem docelowym może być po prostu nazwa drugiego pliku .html — oba pliki muszą się w takim przypadku znajdować w tym samym folderze na dysku. To najprostsza po- stać odnośnika o adresie względnym. 4. Wprowadź tekst, który ma być wyświetlany jako odnośnik. 5. Zamknij element a . 6. Zapisz wprowadzone zmiany. 80 Tworzenie odnośnika prowadz„cego do etykiety zadeklarowanej na innej stronie WWW 7 8 9 10 11 7. Uaktywnij okno przeglądarki. 8. Zaktualizuj wyświetlaną stronę lub otwórz plik strony WWW za- wierającej utworzony przed chwilą odnośnik. 9. Kliknij utworzony odnośnik, by przetestować jego działanie. 10. W polu adresu pojawi się adres do- celowej strony wraz z nazwą wybra- nej etykiety… 11. …a zawartość okna przeglądarki zostanie przesunięta tak, by wi- doczny stał się fragment strony oznaczony w kodzie etykietą. Otwieranie odnośnika w nowym oknie 81 Otwieranie odnośnika w nowym oknie Domyślnie odnośniki powodują wyświetlenie docelowej strony w tym samym oknie przeglądarki, w którym znajdował się odnośnik. Jeśli chcesz, by cel odnośnika otwarty został w nowym oknie przeglądarki, a na ekranie pozostało okno wyświetlające Twoją stronę, wystarczy, że dodasz do elementu a jeden atrybut z odpowiednim elementem. 7 1 10 3 2 4 5 6 9 11 1. Umieść kursor w tym miejscu kodu, w którym ma znaleźć się odnośnik. 2. Wprowadź kod znacznika otwiera- jącego element a . 3. Uzupełnij kod elementu a atry- butem href zawierającym adres docelowy odnośnika: a href=(cid:148)adres-docelowy(cid:148) 4. Uzupełnij kod elementu a atry- butem target z parametrem _ blank. Informuje on przeglądarkę, że kliknięcie odnośnika powinno powodować otwarcie nowego okna: a href=(cid:148)adres-docelowy(cid:148) target=(cid:148)_blank(cid:148) 5. Wprowadź tekst odnośnika. 6. Zamknij element a . Kod od- nośnika powinien wyglądać teraz mniej więcej tak: a href=(cid:148)adres-docelowy(cid:148) target=(cid:148)_blank(cid:148) Tekst odnośnika /a 7. Zapisz wprowadzone zmiany. 8. Uaktywnij okno przeglądarki. 9. Zaktualizuj wyświetlaną stronę. 10. Kliknij odnośnik. 11. Docelowa strona WWW otwarła się w nowym oknie przeglądarki. 82 Podsumowanie Podsumowanie Prawidłowo skonstruowany system odnośników może znacznie polepszyć jakość Twojego serwisu internetowego. Jeśli dłuższe strony WWW wyposażysz w prosty spis treści utworzony z odnośników prowadzących do fragmentów tekstu, a na końcu każ- dego fragmentu umieścisz dyskretny odnośnik umożliwiający powrót do początku strony oraz do głównej strony serwisu, nawigacja będzie znacznie przyjemniejsza i efektywniejsza. Postaraj się przećwiczyć najważniejsze zagadnienia dotyczące odnośników: ♦ utwórz długą stronę WWW (możesz ją wypełnić bezsensownym zbiorem znaków), podziel ją na fragmenty opatrzone tytułami, a następnie — wyko- rzystując etykiety i odnośniki — opracuj na początku strony menu prowa- dzące do poszczególnych części tekstu, ♦ przygotuj stronę zawierającą odnośniki prowadzące do serwisów interneto- wych najczęściej przez Ciebie odwiedzanych; jeśli dobrze ją przygotujesz, mo- żesz nawet pokusić się o wykorzystanie jej jako Twojej strony domowej i roz- poczynanie surfowania po Sieci właśnie od niej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW. Kurs. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: