Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00090 003620 18779437 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II - książka
Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 624
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-2334-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Poznaj najprostsze sposoby tworzenia efektownych stron internetowych

Ze względu na błyskawicznie zmieniające się technologie, metody i możliwości narzędzi służących do budowy stron internetowych potrzebujesz naprawdę nowoczesnego podręcznika, aby stworzyć własną, wyjątkową witrynę. 'Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II ' szybko wprowadzi Cię w fascynujący świat budowy stron WWW. Dzięki temu poradnikowi stworzysz własne miejsce w cyberprzestrzeni i przyciągniesz tysiące użytkowników.

Niniejsza książka zawiera wszystkie niezbędne informacje służące tworzeniu rewelacyjnych witryn WWW -- z uwzględnieniem aktualnych i nowoczesnych technik wzbogacania ich o elementy zdecydowanie podnoszące atrakcyjność stron. Dzięki temu podręcznikowi poznasz nie tylko najważniejsze podstawy, ale także dowiesz się, jak upiększać witrynę za pomocą stylów CSS, dodawać elementy stworzone w języku JavaScript oraz grafikę, filmy i muzykę, a także umieszczać stronę w Internecie, aby mogła efektywnie dla Ciebie pracować.

Nieoficjalny podręcznik to Twój niezbędnik przy budowie efektownej strony WWW

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie II Autor: Matthew MacDonald T³umaczenie: Piotr Pilch ISBN: 978-83-246-2334-1 Tytu³ orygina³u: Creating a Web Site: The Missing Manual, Fully-Revised 2nd Edition Format: 168×237, stron: 624 Poznaj najprostsze sposoby tworzenia efektownych stron internetowych (cid:129) Jak kontrolowaæ wygl¹d witryny za pomoc¹ arkuszy stylów? (cid:129) Jak w prosty sposób zbudowaæ sprawnie dzia³aj¹c¹ i nowoczesn¹ stronê internetow¹? (cid:129) Jak przyci¹gn¹æ zwiedzaj¹cych i stworzyæ spo³ecznoœæ sieciow¹? Ze wzglêdu na b³yskawicznie zmieniaj¹ce siê technologie, metody i mo¿liwoœci narzêdzi s³u¿¹cych do budowy stron internetowych potrzebujesz naprawdê nowoczesnego podrêcznika, aby stworzyæ w³asn¹, wyj¹tkow¹ witrynê. „Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podrêcznik. Wydanie II” szybko wprowadzi Ciê w fascynuj¹cy œwiat budowy stron WWW. Dziêki temu poradnikowi stworzysz w³asne miejsce w cyberprzestrzeni i przyci¹gniesz tysi¹ce u¿ytkowników. Niniejsza ksi¹¿ka zawiera wszystkie niezbêdne informacje s³u¿¹ce tworzeniu rewelacyjnych witryn WWW – z uwzglêdnieniem aktualnych i nowoczesnych technik wzbogacania ich o elementy zdecydowanie podnosz¹ce atrakcyjnoœæ stron. Dziêki temu podrêcznikowi poznasz nie tylko najwa¿niejsze podstawy, ale tak¿e dowiesz siê, jak upiêkszaæ witrynê za pomoc¹ stylów CSS, dodawaæ elementy stworzone w jêzyku JavaScript oraz grafikê, filmy i muzykê, a tak¿e umieszczaæ stronê w Internecie, aby mog³a efektywnie dla Ciebie pracowaæ. (cid:129) Typy witryn (cid:129) Znaczniki XHTML (cid:129) Umieszczanie strony w Internecie (cid:129) Protokó³ FTP (cid:129) Praca z tekstem (cid:129) Obs³uga stylów CSS w przegl¹darkach (cid:129) Tworzenie regu³ klas (cid:129) Dodawanie grafiki (cid:129) £¹czenie stron (cid:129) Zarz¹dzanie witryn¹ (cid:129) Tabele, warstwy i funkcje (cid:129) £¹cza pocztowe i grupy dyskusyjne (cid:129) Jêzyki skryptowe (cid:129) Blogi Nieoficjalny podrêcznik to Twój niezbêdnik przy budowie efektownej strony WWW Spis treŁci Nieoficjalna czoęówka .......................................................................................11 Wprowadzenie .................................................................................................. 15 Czýļë I Witamy w sieci WWW ...................................................... 21 Rozdziaę 1. Przygotowaß siñ na sieß .................................................................23 Wprowadzenie do WWW ........................................................................... 23 Przeglîdarki WWW ................................................................................ 24 Serwery WWW ....................................................................................... 28 Planowanie witryny WWW ....................................................................... 29 Typy witryn ........................................................................................... 29 Poznað odwiedzajîcych .......................................................................... 32 Czas šycia witryny ................................................................................. 33 Tworzyð dobre projekty .......................................................................... 34 SkĪadniki witryny WWW ........................................................................... 36 Rozdziaę 2. Tworzenie pierwszej strony ..........................................................39 Anatomia strony WWW ............................................................................ 39 Otwieranie dokumentu XHTML ............................................................ 40 Tworzenie wĪasnych plików XHTML ..................................................... 44 Definicja typu dokumentu ..................................................................... 45 Znaczniki XHTML ................................................................................... 47 Co znajdziemy w znaczniku ................................................................... 48 Omówienie znaczników ......................................................................... 49 Zagniešdšanie znaczników ..................................................................... 50 Dokument XHTML .................................................................................. 51 Podstawowa struktura dokumentu ......................................................... 52 Dodawanie treŁci ................................................................................... 54 Tworzenie struktury tekstu .................................................................... 55 A gdzie sî obrazki? .................................................................................59 DziesiĂð najwašniejszych znaczników (i jeszcze kilka innych) .................61 Sprawdzanie stron WWW pod kîtem bĪĂdów ..........................................64 Rozdziaę 3. Umieszczanie strony w sieci ..........................................................69 Jak dziaĪa udostĂpnianie stron WWW ........................................................69 Adres URL .............................................................................................70 Jak przeglîdarka analizuje adres URL ......................................................72 Nazwy domen ...........................................................................................73 Wybieranie wĪaŁciwej nazwy ...................................................................74 Szukanie nazwy ......................................................................................76 Rejestrowanie nazwy ..............................................................................77 Darmowe domeny ..................................................................................82 Swoje miejsce w internecie ........................................................................82 Nieco szczegóĪów ...................................................................................83 Ocena potrzeb ........................................................................................85 Wybieranie pakietu ................................................................................89 Darmowe usĪugi udostĂpniania witryn ...................................................94 Przenoszenie plików ..................................................................................96 PrzesyĪanie plików za pomocî przeglîdarki .............................................96 ProtokóĪ FTP ..........................................................................................98 Rozdziaę 4. Skuteczne narzñdzia .................................................................... 101 Wybieranie narzĂdzia ..............................................................................102 Typy edytorów stron WWW .................................................................103 Jak znaleşð darmowy edytor XHTML ....................................................104 Profesjonalne edytory XHTML .............................................................108 Praca z edytorem XHTML .......................................................................110 Zaczynamy ..........................................................................................110 Wiele widoków .....................................................................................111 Tworzenie strony WWW w widoku kodu ..............................................113 Tworzenie strony WWW w trybie WYSIWYG .......................................115 Zarzîdzanie witrynî WWW ..................................................................118 Czýļë II Tworzenie lepszych stron WWW .................................. 127 Rozdziaę 5. Tekstowe znaczniki XHTML ........................................................129 Tekst i sieð WWW ...................................................................................129 Struktura logiczna a fizyczne formatowanie ..........................................130 Kaskadowe arkusze stylów CSS ............................................................132 Podstawowe tekstowe znaczniki XHTML ................................................133 Akapity ................................................................................................135 Znaki koĬca wiersza .............................................................................136 NagĪówki ..............................................................................................138 Poziome linie .......................................................................................139 Tekst wstĂpnie sformatowany ..............................................................139 4 S P I S T R E ĝ C I Cytaty .................................................................................................. 140 Znaczniki div i span ................................................................. 143 Znaczniki XHTML opisujîce listy ........................................................... 143 Listy numerowane ............................................................................... 144 Listy wypunktowane ............................................................................ 146 Listy definicji ....................................................................................... 147 Zagniešdšanie list ................................................................................ 148 Formatowanie wewnîtrzwierszowe ......................................................... 148 Kursywa, pogrubienie i podkreŁlenie ..................................................... 149 Wyróšnienie i uwypuklenie .................................................................. 150 Indeks dolny, indeks górny i przekreŁlenie ............................................ 150 Telegraf ............................................................................................... 151 Znaki specjalne .................................................................................... 151 JĂzyki inne niš angielski ....................................................................... 154 Rozdziaę 6. Arkusze stylów ............................................................................ 157 Podstawowy arkusz stylów ...................................................................... 158 Trzy typy stylów ................................................................................... 158 ObsĪuga stylów CSS w przeglîdarkach .................................................. 160 Anatomia reguĪ .................................................................................... 160 Stosowanie arkuszy stylów ................................................................... 163 Kaskada stylów .................................................................................... 168 Dziedziczenie ....................................................................................... 169 Kolory ..................................................................................................... 171 OkreŁlanie kolorów .............................................................................. 172 Odnajdywanie wĪaŁciwego koloru ......................................................... 173 Czcionki ................................................................................................. 175 Definiowanie czcionki .......................................................................... 177 Odnajdywanie wĪaŁciwej czcionki ......................................................... 179 Rozmiary czcionek ............................................................................... 180 Wyrównanie tekstu i odstĂpy ................................................................... 185 Wyrównania ........................................................................................ 186 OdstĂpy ............................................................................................... 187 WĪaŁciwoŁð white-space ....................................................................... 189 Obramowania ......................................................................................... 190 Obramowania podstawowe .................................................................. 190 Tworzenie Īadniejszych obramowaĬ ..................................................... 191 Zastosowanie obramowania do oddzielania sekcji strony ...................... 192 Selektory klas .......................................................................................... 193 Tworzenie reguĪ klas ............................................................................ 194 Zmniejszanie nakĪadu pracy za pomocî znacznika div .................... 197 Ogólniejsze reguĪy klas ......................................................................... 199 Tworzenie arkusza stylów dla caĪej witryny .......................................... 200 Rozdziaę 7. Dodawanie grafiki ....................................................................... 201 Obrazki w sieci WWW ............................................................................ 201 Znacznik img ................................................................................. 202 Alternatywny tekst ............................................................................... 203 S P I S T R E ĝ C I 5 Rozmiar obrazka ..................................................................................204 Formaty plików graficznych ..................................................................206 Umieszczanie obrazków na kolorowych tĪach .......................................210 Obrazy i style ...........................................................................................212 Obrazki wstawiane w wiersz tekstu .......................................................213 Obramowania ......................................................................................214 Obrazy oblewane tekstem .....................................................................214 Dodawanie podpisów ...........................................................................217 Obrazki w tle ........................................................................................218 Techniki ušywania grafiki .......................................................................222 Graficzny tekst .....................................................................................223 TĪa pozostaĪych elementów strony ........................................................224 Graficzne listy wypunktowane ..............................................................225 Gdzie znaleşð darmowî grafikĂ ................................................................226 Rozdziaę 8. ĘÝczenie stron ..............................................................................229 Znacznik kotwicy ....................................................................................229 ĩîcza wewnĂtrzne i zewnĂtrzne ............................................................230 ĩîcza wzglĂdne i foldery ........................................................................234 Tworzenie Īîczy do innych rodzajów dokumentów ................................239 ĩîcza obrazkowe i mapy obrazków ...........................................................239 Dodawanie zakĪadek ................................................................................244 Kiedy psujî siĂ dobre Īîcza .......................................................................246 Zarzîdzanie witrynî .............................................................................247 Kontrolowanie Īîczy .............................................................................248 Stosowanie przekierowania ...................................................................251 Rozdziaę 9. Narzñdzia ukęadu strony .............................................................253 Wyzwanie w postaci miejsca na ekranie ...................................................254 Testowanie stron o róšnych rozmiarach ................................................255 Tabele .....................................................................................................257 Anatomia tabeli ...................................................................................258 Formatowanie obramowania tabeli .......................................................260 Rozciîganie komórek ...........................................................................262 WielkoŁð i wyrównanie tabeli ................................................................264 UkĪadanie strony za pomocî tabel ........................................................268 UkĪadanie strony za pomocî stylów .........................................................271 Tworzenie struktury stron WWW z ušyciem znacznika div .............273 Lepsze selektory ...................................................................................274 PĪywajîce elementy ..............................................................................276 Pozycjonowanie bezwzglĂdne ...............................................................277 Warstwy ...............................................................................................279 ĩîczenie pozycjonowania bezwzglĂdnego i wzglĂdnego .........................282 Rozdziaę 10. Strony WWW z wieloma sekcjami .............................................287 Strony WWW z wieloma sekcjami ...........................................................288 Dyrektywy SSI .........................................................................................289 6 S P I S T R E ĝ C I Podstawy obsĪugi ramek .......................................................................... 292 Tworzenie strony z ramkami ................................................................ 293 Umieszczanie dokumentów w zestawie ramek ..................................... 296 Wybieranie ramek ................................................................................ 298 Tworzenie lepszych stron z ramkami ....................................................... 301 Obramowania ramek i zmiany rozmiarów ............................................ 301 Przewijanie .......................................................................................... 303 Przeglîdarki nieobsĪugujîce ramek ....................................................... 305 Adresy URL dla ramek ......................................................................... 306 Zagniešdšanie zestawów ramek ........................................................... 307 Inna metoda zagniešdšania ramek ........................................................ 309 Szablony stron ........................................................................................ 312 Czym sî szablony stron? ...................................................................... 313 Tworzenie nowego szablonu stron ........................................................ 313 Anatomia szablonu stron ..................................................................... 315 Zastosowanie szablonu stron ............................................................... 318 Czýļë III Komunikowanie siý z odwiedzajécymi stroný ............323 Rozdziaę 11. PrzyciÝganie odwiedzajÝcych ....................................................325 Plan promocji witryny WWW .................................................................. 325 Przekazywanie informacji ........................................................................ 327 ĩîcza wzajemne ................................................................................... 327 Webringi .............................................................................................. 329 Bezwstydna promocja swojej witryny .................................................... 330 Powracajîcy ušytkownicy ..................................................................... 331 Dodawanie znaczników meta .................................................................. 332 Znacznik opisu strony .......................................................................... 335 Znacznik sĪów kluczowych ................................................................... 335 Katalogi i wyszukiwarki stron .................................................................. 336 Katalogi witryn ..................................................................................... 337 Wyszukiwarki ...................................................................................... 341 Odwiedzajîcy .......................................................................................... 348 Google Analytics .................................................................................. 349 Rejestrowanie w usĪudze Google Analytics ........................................... 351 Analizowanie ruchu sieciowego dla witryny WWW ............................... 353 Rozdziaę 12. Umoœliwianie uœytkownikom komunikowania siñ z nami (i ze sobÝ) ....................................................................... 361 PrzeksztaĪcanie witryny w spoĪecznoŁð .................................................... 362 UĪatwianie ušytkownikom wysyĪania e-maili .......................................... 364 ĩîcza pocztowe .................................................................................... 364 Formularze XHTML ............................................................................ 365 Dodawanie do witryny forów i grup dyskusyjnych .................................... 375 Google Groups ..................................................................................... 376 Tworzenie grupy .................................................................................. 377 S P I S T R E ĝ C I 7 Uczestniczenie w šyciu grupy ...............................................................381 Zarzîdzanie grupî ................................................................................383 Rozdziaę 13. Zarabianie za pomocÝ swojej witryny ..................................... 389 Zarabianie w sieci WWW .........................................................................390 Google AdSense ......................................................................................391 Zapisað siĂ do usĪugi AdSense ...............................................................393 Tworzenie reklamy ...............................................................................395 Umieszczanie reklam na swoich stronach .............................................402 Wyszukiwanie za pomocî Google’a ......................................................404 Amazon Associates .................................................................................408 DoĪîczenie do programu .......................................................................410 Generowanie Īîczy programu Amazon Associates .................................411 NarzĂdzia PayPal .....................................................................................415 ZakĪadanie konta w PayPal ...................................................................418 Przyjmowanie pĪatnoŁci ........................................................................420 Tworzenie wirtualnego koszyka na zakupy ...........................................426 Odbieranie pieniĂdzy ............................................................................429 Czýļë IV Upiýkszanie stron WWW ..............................................431 Rozdziaę 14. JavaScript: interaktywne strony WWW ................................... 433 Poznað jĂzyk JavaScript ............................................................................433 Programowanie po stronie klienta i po stronie serwera ..........................434 JĂzyki skryptowe ...................................................................................436 JavaScript ................................................................................................436 Znacznik script ..............................................................................436 Zmienne ..............................................................................................440 Funkcje ................................................................................................443 ZewnĂtrzne pliki skryptów ...................................................................448 Dynamiczny XHTML ..............................................................................450 Obiekty XHTML ..................................................................................450 Zdarzenia .............................................................................................456 Podmiany obrazków .............................................................................459 Tekst zwijany .......................................................................................460 Interaktywne formularze ......................................................................464 Skrypty dostĂpne w sieci ..........................................................................466 Wyszukiwanie skryptów .......................................................................467 Rozdziaę 15. WymyIJlne przyciski i menu ........................................................473 Tworzenie wymyŁlnych przycisków .........................................................473 Generowanie obrazków przycisku .........................................................475 Tworzenie dynamicznych przycisków ...................................................482 Tworzenie dynamicznych przycisków w edytorach Dreamweaver i Expression Web ...............................................................................488 8 S P I S T R E ĝ C I Tworzenie Īadnych menu ........................................................................ 489 Samodzielne przygotowanie niewielkich menu ..................................... 490 Menu firm trzecich .............................................................................. 494 Rozdziaę 16. Audio i wideo ............................................................................. 501 Czym sî multimedia ............................................................................... 502 ĩîczenie, osadzanie i hosting ................................................................ 502 Typy plików multimedialnych ............................................................. 504 Odtwarzanie muzyki w tle ....................................................................... 506 Znacznik embed ............................................................................. 506 Efekty dşwiĂkowe ................................................................................. 511 Odtwarzacze MP3 Flash .......................................................................... 514 Odtwarzacz E-Phonic ........................................................................... 514 PĂtle programu Flashtrak ..................................................................... 519 Filmy ...................................................................................................... 521 Przygotowywanie filmu ........................................................................ 522 Osadzanie filmu i tworzenie Īîcza do niego ........................................... 524 Umieszczanie filmów w serwisie YouTube ........................................... 525 Czýļë V Blogi ...............................................................................535 Rozdziaę 17. Blogi ............................................................................................537 Czym sî blogi .......................................................................................... 538 KanaĪy RSS .......................................................................................... 541 UdostĂpnianie blogów w internecie ...................................................... 543 Zaczynamy pracĂ nad blogiem ................................................................. 545 Tworzenie bloga ................................................................................... 545 Zarzîdzanie blogiem ............................................................................ 550 Modyfikowanie róšnych ustawieĬ ........................................................ 552 Szablony .............................................................................................. 554 Tworzenie wpisów formatowanych ...................................................... 556 Dodatki ........................................................................................559 Dodatek A Skrócony podrñcznik jñzyka XHTML ............................................ 561 Dodatek B Przydatne witryny WWW .............................................................589 Skorowidz ........................................................................................................601 S P I S T R E ĝ C I 9 3 ROZDZIAà Umieszczanie strony w sieci W poprzednim rozdziale poznawaliŁmy podstawy jĂzyka XHTML na przy- kĪadzie prostej strony z podaniem o pracĂ. OczywiŁcie mošna zrobið jesz- cze wiele, aby jî poprawið, ale zanim przejdziemy do bardziej zaawanso- wanych prac, dobrze byĪoby przyjrzeð siĂ jednemu z najwašniejszych zagadnieĬ doty- czîcych sieci WWW — umieszczaniu stron w internecie. W tym rozdziale na poczîtek poznamy metody dziaĪania serwerów WWW. Wypo- sašeni w zestaw informacji technicznych z najwyšszej póĪki bĂdziemy mogli zaczîð szukað kogoŁ, kto bĂdzie udostĂpniaĪ naszî witrynĂ. NajczĂŁciej bĂdziemy musieli znaleşð firmĂ, która pozwoli nam umieŁcið witrynĂ na swoim serwerze WWW. Musimy tylko okreŁlið wymagania, mošliwoŁci dostĂpu do takiego serwera i zaczîð przeglîdað oferty! Jak dziaĪa udostĂpnianie stron WWW Jak dowiedzieliŁmy siĂ w rozdziale 1., sieð WWW nie jest przechowywana na poje- dynczym komputerze ani teš nie jest w posiadaniu jednej firmy. Poszczególne skĪad- niki sieci (witryny WWW) rozsiane sî po caĪym Łwiecie i przechowywane na mi- lionach komputerów (serwerów WWW). To, še na pierwszy rzut oka wszystkie te strony sprawiajî wrašenie, jakby byĪy czĂŁciî jednego Łrodowiska, to tylko bardzo delikatna iluzja. W rzeczywistoŁci internet jest tylko zbiorem standardów umošli- wiajîcych komputerom komunikowanie siĂ ze sobî. W jaki sposób nasz komputer jest w stanie odnaleşð w tej plîtaninie komputerów interesujîcî nas stronĂ WWW? Jest to mošliwe dziĂki adresowi URL (Uniform Reso- urce Locator), czyli po prostu adresowi strony WWW (na przykĪad www.google.com), który wpisujemy do przeglîdarek. Jak dziaĪa udostĂpnianie stron WWW Adres URL Adres URL skĪada siĂ z kilku elementów. Niektóre z nich sî opcjonalne, poniewaš sî automatycznie uzupeĪniane przez przeglîdarkĂ albo serwer WWW. Inne ele- menty adresu sî wymagane. Na rysunku 3.1 adres http://www.SprzedajSmieciZa Zloto.com/Kupujacy/lista.htm zostaĪ rozĪošony na czĂŁci pierwsze. Rysunek 3.1. Typowy adres URL skĥada siý z czterech czýļci. Pierwsza z nich (protokóĥ) identyfikuje standardy WWW, z którymi jest zgodna strona. Druga czýļë (domena) okreļla serwer WWW, z którego chcemy skorzystaë. Trzecia i czwarta czýļë adresu opisujé ļcieŜký i plik na serwerze WWW Jak widað, w jednym wierszu tekstowym adresu WWW zapisanych jest wiele informacji, do których nalešî: x ProtokóĪ — identyfikuje wybranî metodĂ transmisji danych. Innymi sĪowy protokóĪ okreŁla, jak przeglîdarka powinna komunikowað siĂ z serwerem WWW. Strony WWW przesyĪane sî za pomocî protokoĪu HTTP (HyperText Transfer Protocol), co oznacza, še w adresie w czĂŁci protokoĪu musi znaleşð siĂ zapis http:// lub https://. Ten drugi przedrostek tworzy bezpieczne poĪîczenie na bazie protokoĪu HTTP, w którym wszystkie przesyĪane infor- macje (takie jak hasĪa lub numery kart kredytowych) sî szyfrowane. W wiĂk- szoŁci przeglîdarek nie ma potrzeby wpisywania tej czĂŁci adresu URL. Na przykĪad po wpisaniu adresu www.google.pl przeglîdarka automatycznie uzupeĪni go do postaci http://www.google.pl. Uwaga: Oczywiļcie protokóĥ http:// przeznaczony jest do przeglédania sieci WWW, ale róŜne przeglédarki pozwalajé teŜ na stosowanie innych protokoĥów i wykonywanie innych operacji. Typo- wym przykĥadem jest tu protokóĥ ftp:// pozwalajécy na przesyĥanie plików oraz protokóĥ file:// pozwalajécy na odczytywanie plików znajdujécych siý na dysku twardym komputera. x Domena — identyfikuje serwer WWW, czyli komputer przechowujîcy witrynĂ WWW, którî chcemy obejrzeð. Zgodnie ze starî konwencjî takie komputery najczĂŁciej otrzymujî nazwy zaczynajîce siĂ od przedrostka www., co od razu identyfikuje je jako serwery WWW. Jak przekonamy siĂ w dalszej czĂŁci tego rozdziaĪu, przyjazna nazwa serwera, taka jak www.google.com lub www. Microsoft.com, to tak naprawdĂ tylko odpowiednik tego, czego faktycznie prze- glîdarka potrzebuje do zlokalizowania serwera, a mianowicie jego adresu nume- rycznego. x ŀcieška — identyfikuje katalog, w którym serwer WWW przechowuje konkretnî szukanî stronĂ WWW. Ta czĂŁð adresu URL moše skĪadað siĂ z dowolnej liczby elementów. Na przykĪad Łcieška /MojePliki/Sprzedaz/2009 mówi, še katalog MojePliki zawiera katalog Sprzedaz, który z kolei zawiera katalog 2009. 70 C Z ĉ ĝ û I i W I T A M Y W S I E C I W W W Jak dziaĪa udostĂpnianie stron WWW Ušytkownicy systemów Windows muszî w tym miejscu uwašað — w adresach URL znaki rozdzielajîce poszczególne katalogi to ukoŁniki (/), a nie lewe uko- Łniki () ušywane w Łcieškach plików w systemach Windows (na przykĪad c:MojePlikiBiezace). Konwencja ta ma na celu dopasowanie adresów URL do Łciešek stosowanych w systemach uniksowych, które jako pierwsze przecho- wywaĪy strony WWW. Ta sama konwencja ušywana jest teš w systemach ope- racyjnych komputerów Macintosh (OS X i nowszych). Uwaga: Niektóre przeglédarki sé w stanie skorygowaë czýsto popeĥniany przez uŜytkowników bĥéd polegajécy na uŜyciu niewĥaļciwych ukoļników. Nie naleŜy jednak na tym polegaë, poniewaŜ podobne bĥýdy mogé spowodowaë nieprawidĥowe dziaĥanie tworzonych przez nas stron WWW. Na przykĥad, jeŜeli w znaczniku img wstawionym w celu poĥéczenia strony z obrazkiem (zrobiliļmy to juŜ na stronie 60) uŜyjemy niewĥaļciwego ukoļnika, obrazek w ogóle siý nie pojawi. x Nazwa pliku — jest ostatniî czĂŁciî Łcieški, która identyfikuje konkretnî šîdanî stronĂ WWW. NajczĂŁciej mošna jî rozpoznað po rozszerzeniu .htm lub .html, które oznacza plik HTML (praprzodek pliku XHTML). Wskazówka: Strony WWW czýsto otrzymujé rozszerzenie .htm lub .html, choë nigdzie nie zapisano takiego obowiézku. JeŜeli w adresie URL znajdziemy dziwne rozszerzenie .terefere, to najprawdopo- dobniej i tak býdzie chodziĥo o dokument HTML lub XHTML. JeŜeli tylko plik zawiera informacje, które przeglédarka jest w stanie zinterpretowaë, to w wiýkszoļci przypadków caĥkowicie zignoruje ona jego rozszerzenie. Konwencji tej nie naleŜy jednak ĥamaë, poniewaŜ moŜe to spowodowaë zamieszanie w tworzonej przez nas witrynie. x ZakĪadka — (nie nalešy mylið z funkcjî przeglîdarki internetowej o takiej samej nazwie) jest to opcjonalna czĂŁð adresu URL, która identyfikuje pewnî pozycjĂ na stronie WWW. ZakĪadkĂ rozpoznað mošna po tym, še zaczyna siĂ zawsze od znaku krzyšyka (#) i umieszczana jest za nazwî pliku. Na przykĪad adres URL http://www.MarnyInteres.com/index.html#Nowy zawiera w sobie zakĪadkĂ #Nowy. Po wpisaniu takiego adresu przeglîdarka wyŁwietli tĂ czĂŁð strony index.html, w której jej twórca umieŁciĪ zakĪadkĂ #Nowy. WiĂcej informacji o zakĪadkach przedstawiĂ na stronie 244. x Zapytanie — to opcjonalna czĂŁð adresu URL, której niektóre witryny WWW ušywajî do przekazywania instrukcji pomiĂdzy stronami. Zapytanie w adresie mošna rozpoznað po tym, še zaczyna siĂ od znaku zapytania (?) i umieszczane jest za nazwî pliku. PrzykĪad dziaĪajîcego zapytania w adresie zobaczyð mošna, wchodzîc na stronĂ www.google.pl i szukajîc na przykĪad sĪów „pies labra- dor”. Po klikniĂciu przycisku Szukaj zostaniemy przekierowani na stronĂ o adre- sie http://www.google.pl/search?hl=pl q=pies+labrador btnG=Wyszukaj+ w+Google lr=. Taki adres jest oczywiŁcie kĪopotliwy w analizowaniu, ale znak zapytania znajdziemy w nim zaraz za sĪowem search. Z informacji znaj- dujîcych siĂ po prawej stronie znaku zapytania mošna wyczytað, še wyszuki- wanie odbywa siĂ w jĂzyku polskim i szukamy stron pasujîcych do sĪów klu- czowych pies i labrador. Po wysĪaniu takiego adresu specjalizowana aplikacja dziaĪajîca na serwerach Google’a przeanalizuje treŁð zapytania i wykona odpo- wiednie wyszukiwanie. R O Z D Z I A à 3 . i U M I E S Z C Z A N I E S T R O N Y W S I E C I 71 Jak dziaĪa udostĂpnianie stron WWW Uwaga: Na naszych stronach WWW nie býdziemy korzystaë z zapytaħ, poniewaŜ przeznaczone sé one dla specjalnych aplikacji dziaĥajécych w sieci WWW, takich jak te pracujéce w firmie Google. Znajomoļë struktury zapytaħ pozwala jednak lepiej poznaë mechanizmy dziaĥania sieci WWW. Jak przeglîdarka analizuje adres URL Jak widað, w adresie URL zgromadzonych zostaĪo wiele przydatnych informacji. Pozostaje pytanie, w jaki sposób przeglîdarka korzysta z tego adresu do odczytania potrzebnej nam strony WWW? W celu lepszego opisania tego mechanizmu musimy rozbið go na czĂŁci pierwsze (proszĂ spojrzeð na rysunek 3.2). Rysunek 3.2. Proste Ŝédanie WWW zwykle wymaga wspóĥpracy przynajmniej kilku komputerów. Pierw- szy z nich (serwer DNS; numer 2) zwraca niezwykle waŜny ad- res IP, który pozwala zlokalizowaë drugi komputer (serwer WWW; numer 5), na którym zapisana jest interesujéca nas strona WWW Podane nišej kroki opisujî kolejne operacje wykonywane przez przeglîdarkĂ po wpisaniu w jej pasku adresu http://www.SprzedajSmieciZaZloto.com/Kupujacy/ lista.htm i naciŁniĂciu klawisza Enter. 1. Najpierw przeglîdarka musi odczytað z adresu nazwĂ serwera, z którym ma siĂ skontaktowað. W tym celu z adresu URL wydobywa nazwĂ domeny. W tym przykĪadzie jest to domena www.SprzedajSmieciZaZloto.com. 2. W celu odnalezienia serwera www.SprzedajSmieciZaZloto.com przeglîdarka musi zamienið nazwĂ domeny w postað bardziej przyjaznî dla komputerów, nazywanî adresem IP. Kašdy komputer podĪîczony do internetu, zarówno serwer jak i zwyczajny komputer PC, ma swój unikatowy adres IP. W celu odnalezienia adresu IP inte- resujîcego nas serwera WWW przeglîdarka wyszukuje nazwy domeny w gigan- tycznym katalogu nazw domen o nazwie DNS (Domain Name Service). Adres IP skĪada siĂ z czterech liczb rozdzielanych kropkami. Na przykĪad witryna www.SprzedajSmieciZaZloto.com ma adres IP 17.202.99.125. 3. Korzystajîc z uzyskanego adresu IP serwera WWW, przeglîdarka wysyĪa do niego šîdanie. 72 C Z ĉ ĝ û I i W I T A M Y W S I E C I W W W Nazwy domen Uwaga: Katalog DNS nie jest przechowywany na tylko jednym komputerze, co oznacza, Ŝe przeglé- darka odpowiednie informacje musi uzyskaë z internetu. Takie rozwiézanie ma jedné bardzo waŜné zaletý. W normalnych warunkach nazwa firmowej domeny w ogóle nie býdzie siý zmieniaë, poniewaŜ tý nazwý klienci zapamiýtajé najĥatwiej. Zmieniaë siý moŜe natomiast adres IP, poniewaŜ nie jest wykluczone, Ŝe firmowa strona WWW zostanie przeniesiona na inny serwer. JeŜeli tylko z takim przeniesieniem powiézana býdzie aktualizacja danych DNS, to caĥoļë býdzie funkcjonowaĥa bez Ŝadnych zakĥóceħ. Co ciekawe, najczýļciej w ogóle nie musimy przejmowaë siý koniecznoļcié samodzielnego zarzédzania danymi DNS, poniewaŜ zadanie to automatycznie realizuje dla nas firma obsĥugujéca naszé witryný WWW. Droga, jakî bĂdzie musiaĪo takie šîdanie przebyð, jest bardzo trudna do okre- Łlenia. Moše ono przejŁð przez wiele poŁredniczîcych serwerów. 4. Serwer WWW po otrzymaniu šîdania szuka w adresie URL Łcieški i nazwy pliku. W tym przypadku serwer WWW otrzymuje šîdanie przesĪania pliku lista.htm znajdujîcego siĂ w katalogu Kupujacy. Wyszukuje ten plik i odsyĪa go do prze- glîdarki. Ješeli taki plik nie istnieje, serwer odsyĪa tylko komunikat o bĪĂdzie. 5. Przeglîdarka otrzymuje šîdanî stronĂ XHTML (w postaci pliku lista.htm) i wyŁwietla jî na ekranie. Adres URL http://www.SprzedajSmieciZaZloto.com/Kupujacy/lista.htm jest typo- wym przykĪadem adresu internetowego. W internecie czĂsto mošna siĂ natknîð na znacznie prostsze adresy URL. ProszĂ na przykĪad przyjrzeð siĂ adresowi http:// www.amazon.com. Od razu widað w nim nazwĂ domeny (www.amazon.com), ale nie ma w nim šadnej informacji o Łciešce i nazwie pliku. Co ma w takim razie zrobið przeglîdarka? Ješeli w adresie URL nie jest podawana nazwa pliku, przeglîdarka wysyĪa šîdanie w takiej postaci, jak zostaĪo ono wpisane, i pozwala serwerowi odpowiednio je zin- terpretowað. Serwer WWW stwierdza, še nie šîdamy od niego šadnego konkret- nego pliku, wiĂc wysyĪa domyŁlnî stronĂ witryny, która najczĂŁciej otrzymuje nazwĂ index.htm lub index.html. Administrator serwera WWW moše go jednak skonfi- gurowað tak, še strona domyŁlna moše byð zapisana w dowolnym pliku. Teraz wiemy juš, jak dziaĪajî adresy URL, a zatem jesteŁmy gotowi do poĪîczenia naszych stron z globalnî sieciî. Pierwszym zadaniem bĂdzie uzyskanie dobrej nazwy domeny. Nazwy domen Dawno temu Szekspir napisaĪ: „Czym jest nazwa? To, co zwiemy róšî, pod innî nazwî równie by pachniaĪo”. Nie miaĪ jednak mošliwoŁci sprawdzenia, jaka jest róšnica miĂdzy nazwî www.slodkopachnacykwiatzkolcami.biz a nazwî www.róša. com. Krótkie, chwytliwe nazwy domen przyciîgajî wiĂcej uwagi i sî znacznie Īatwiej- sze do zapamiĂtania. Dzisiaj tanie i personalizowane nazwy domen sî w zasiĂgu rĂki kašdego twórcy stron WWW. Ješeli zdecydujemy siĂ na wĪasnî domenĂ, to dobrze jest poŁwiĂcið temu tematowi nieco wiĂcej czasu i zrobið to, jak nalešy. R O Z D Z I A à 3 . i U M I E S Z C Z A N I E S T R O N Y W S I E C I 73 Nazwy domen Uwaga: Poprawne nazwy domen zawierajé jedynie litery, liczby i myļlniki. Wybieranie wĪaŁciwej nazwy Bardzo szybko przekonamy siĂ, še wiĂkszoŁð ciekawych i krótkich nazw domen zostaĪa juš dawno zarejestrowana. Nawet ješeli nie sî w posiadaniu róšnych ludzi majîcych nadziejĂ, še uda siĂ im póşniej odsprzedað takî domenĂ za duše pie- niîdze, na pewno nie mošna ich uznað za ogólnie dostĂpne. ProszĂ sprawdzið przykĪadowî domenĂ pieknyogrod.pl — jak siĂ okazuje, jest juš zajĂta. WiĂcej szczĂŁcia mošemy mieð z nazwami nieco dĪušszymi, bardziej szczegóĪowymi (www.bardzopieknyogrod.pl) albo uzupeĪnionymi o nazwy miejsc lub osób (www. pieknywroclawskiogrod.pl lub www.pieknyogrodjacka.pl). W czasie tworzenia tej ksiîški nazwy tych domen byĪy dostĂpne. K L I N I K A Z A A W A N S O W A N E G O U Š Y T K O W N I K A Internet a intranet Jak juŜ zapewne wszyscy wiedzé, Internet to gigantyczna sieë skĥadajéca siý z komputerów rozsianych po caĥym ļwiecie. Intranet to zdecydowanie mniejsza sieë — budo- wana jest w ramach jednej firmy, organizacji lub domu i ĥéczy ze sobé znacznie mniejszé liczbý komputerów. Co ciekawe, intranet moŜe skĥadaë siý z zaledwie dwóch komputerów. Tworzenie intranetu moŜe mieë sens wtedy, gdy witryný WWW chcemy udostýpnië tylko ograniczonej liczbie osób. Na przykĥad w firmie moŜna wykorzystaë také witryný do rozprowadzania materiaĥów marketingowych (albo najnowszych biurowych plotek). W domu dziýki intranetowi moŜemy pozwolië wspóĥmieszkaħcom na przeglédanie naszych stron z róŜnych komputerów. Jedynym ograniczeniem takiego rozwiézania jest to, Ŝe strona WWW dostýpna býdzie wyĥécznie w sieci lokal- nej, ale nie býdzie mógĥ jej zobaczyë nikt z zewnétrz. Przygotowanie witryny WWW do intranetu moŜe byë zdecydowanie prostsze niŜ przygotowywanie tej samej witryny do internetu. Po prostu nie trzeba rejestrowaë dla niej nazwy domeny. Wystarczy, Ŝe uŜyjemy nazwy komputera w sieci. Na przykĥad, jeŜeli nasz komputer ma w sieci nazwý SuperSerwer, to znajdujéca siý na nim strona WWW moŜe mieë nastýpujécy adres URL: http:// SuperSerwer/MojaWitryna/MojaStrona.html. Tworzenie wĥasnego intranetu musimy rozpoczéë od skonfigurowania sieci lokalnej i przygotowania oprogra- mowania do udostýpniania stron WWW. Sé to zadania wykraczajéce poza zakres tej ksiéŜki. JeŜeli jednak ktoļ koniecznie chce zabawië siý w samodzielne przygoto- wanie takiej sieci, powinien zainteresowaë siý ksiéŜké Sieci domowe: Nieoficjalny Podrýcznik. Choð wĪaŁciwie z wybieraniem dobrej nazwy domeny nie jest zwiîzana šadna dziedzina nauki, zdarzyĪo siĂ mnóstwo przypadków nieprawidĪowych nazw. Oto kilka pomyĪek, których nalešy siĂ wystrzegað: x MyŁlniki — w pierwszej chwili moše nas kusið, šeby uzyskað interesujîcî nazwĂ domeny, dodajîc do niej dodatkowe znaki, takie jak myŁlniki umieszczane pomiĂdzy sĪowami. Na przykĪad nie mamy juš mošliwoŁci wykupienia domeny www.pieknyogrod.pl, ale nadal dostĂpna jest domena www.piekny-ogrod.pl. Nie nalešy jednak rejestrowað takich nazw. Z niewiadomych powodów myŁlniki umieszczane w nazwach majî tendencjĂ do komplikowania spraw. Ušytkow- nicy czĂsto je opuszczajî, zamieniajî znakami podkreŁlenia, a co gorsza majî trudnoŁci ze znalezieniem myŁlnika na klawiaturze. 74 C Z ĉ ĝ û I i W I T A M Y W S I E C I W W W Nazwy domen x Frazy dziwnie wyglîdajîce po zapisaniu maĪymi literami — w nazwach domen wielkoŁci liter nie majî šadnego znaczenia, dlatego po wpisaniu adresu do przeglîdarki wszystkie jego litery zamieniane sî na maĪe. Problem polega na tym, še niektóre nazwy zlewajî siĂ wtedy ze sobî, szczególnie wtedy gdy sĪowa zaczynajî siĂ od samogĪosek. ZaĪóšmy, še fikcyjna firma o nazwie Prose Xact bĂdzie chciaĪa zarejestrowað sobie domenĂ. Ješeli za nazwĂ domeny przyjmie swojî nazwĂ, powstanie domena www.prosexact.com. Wskazówka: Co prawda w nazwach domen wielkoļci liter nie sé rozróŜniane, jednak wiele firm korzy- sta z wielkich liter w nazwach wpisywanych na wizytówkach, plakatach i innych materiaĥach marke- tingowych. W ten sposób nazwa domeny staje siý czytelniejsza. Mimo to uŜytkownik uzyska dokĥad- nie ten sam efekt, niezaleŜnie od tego, czy do przeglédarki wpisze adres www.google.com czy teŜ wWw.gOOgLE.cOm. x Nazwy niemajîce zwiîzku z prowadzonym biznesem — to wrĂcz klasyczny bĪîd. ZaĪóšmy, še prowadzimy niewielkî kwiaciarniĂ o nazwie Czerwone Róše. Niestety, domena www.czerwoneroze.pl jest juš zajĂta, dlatego wybieramy kolejnî przychodzîcî nam do gĪowy nazwĂ: www.florystyka.pl. W efekcie two- rzymy drugî, caĪkowicie niezalešnî od pierwotnej nazwĂ dla naszego przed- siĂbiorstwa. Tego problemu najĪatwiej mošna uniknîð w czasie zakĪadania caĪkowicie nowej firmy. Nalešy wtedy tak dobrað nazwĂ firmy, šeby byĪa ona zgodna z nazwî domeny. Ješeli jednak firma juš istnieje, zawsze mošna siĂ zadowolið domenî uzupeĪnionî o kilka dodatkowych sĪów, takî jak www. florystykaczerwoneroze.pl. Taka nazwa nie bĂdzie tak chwytliwa jak nazwa poczîtkowa, ale pozwoli uniknîð kĪopotów spowodowanych powstaniem kilku nazw tego samego przedsiĂbiorstwa. x Wykorzystanie domeny .org — chodzi tu o tych kilka ostatnich liter nazwy domeny (za ostatniî kropkî). Litery te opisujî tak zwane domeny najwyšszego poziomu. Kašda firma chciaĪaby uzyskað domenĂ z koĬcówkî .com i wĪaŁnie dlatego takie domeny sî najtrudniejsze do zdobycia. OczywiŁcie istnieje jesz- cze wiele innych domen najwyšszego poziomu, takich jak .net, .org, .biz itd. Problem polega na tym, še wiĂkszoŁð ušytkowników spodziewa siĂ, še firma bĂdzie miaĪa domenĂ z koĬcówkî .com. Ješeli nasza domena zostanie zareje- strowana pod nazwî www.SuperSklep.biz, to bardzo prawdopodobne jest, še ktoŁ wpisze do przeglîdarki adres www.SuperSklep.com. Takie pomyĪki bar- dzo Īatwo mogî doprowadzið naszych ušytkowników do witryn konkurencji (albo do jakieŁ zupeĪnie paskudnej strony). Oznacza to, še czasami lepiej wybrað nieco innî nazwĂ, šeby móc skorzystað z najwašniejszej domeny najwyšszego poziomu (.com). Uwaga: Domena najwyŜszego poziomu .org poczétkowo miaĥa byë przeznaczona dla organizacji typu non-profit. Teraz jednak dostýpna jest praktycznie dla kaŜdego. JeŜeli jednak prowadzimy orga- nizacjý typu non-profit, to wybór domeny .org býdzie zdecydowanie lepszym rozwiézaniem niŜ wyku- pywanie domeny .com. Wyszukiwanie nazwy domeny jest niezwykle istotnym zadaniem. Trzeba tu eks- perymentowað. Dobrze jest przygotowað sobie jak najwiĂcej wariantów i kombi- nacji nazwy. Ješeli uda siĂ nam wyszukað przynajmniej kilka zadowalajîcych nazw R O Z D Z I A à 3 . i U M I E S Z C Z A N I E S T R O N Y W S I E C I 75 Nazwy domen domen, bĂdziemy mieli wiĂksze pole do popisu w czasie wybierania ostatecznej nazwy wĪasnej domeny. Po przygotowaniu takiej listy nalešaĪoby teš popytað róš- nych znajomych i na podstawie ich opinii decydowað siĂ na jednî z nazw. Od czasu pojawienia siĂ pierwszego wydania niniejszej ksiîški jeszcze trudniejsze staĪo siĂ uzyskanie zadowalajîcej nazwy domeny. W przeszĪoŁci konkurowaĪo siĂ jedynie z innymi osobami planujîcymi uruchomið witrynĂ WWW, a takše z nie- majîcymi skrupuĪów osobnikami rozglîdajîcymi siĂ za atrakcyjnymi nazwami domen, które nastĂpnie odsprzedawali komuŁ z dušym zyskiem. Jednak obecnie nieuczciwi ludzie w mgnieniu oka nabywajî niemal kašdî nazwĂ domeny, tworzî podejrzane witryny WWW wypeĪnione reklamami, a nastĂpnie czekajî kilka mie- siĂcy, šeby stwierdzið, czy zainteresujî one niczego nieŁwiadomych internautów (taka praktyka jest okreŁlana anglojĂzycznym terminem domain tasting; polega ona na umošliwieniu zarejestrowania nazwy domeny i bezpĪatnego odstîpienia od niej po ustalonym okresie czasu). Choð nadal mošliwe jest zdobycie przyzwo- itej nazwy domeny, trzeba pójŁð na kompromis i wykazað siĂ maksymalnî kre- atywnoŁciî. Szukanie nazwy Majîc kilka pomysĪów na nazwĂ domeny, pora zaczîð sprawdzanie dostĂpnoŁci nazw. OperacjĂ tĂ mošna przeprowadzið nawet wtedy, gdy nie wybraliŁmy jeszcze firmy udostĂpniajîcej naszî stronĂ WWW. W internecie dostĂpnych jest wiele narzĂ- dzi pozwalajîcych na sprawdzenie, czy dana nazwa domeny jest jeszcze dostĂpna. C Z ā S T O Z A D A W A N E P Y T A N I A MiĂdzynarodowe nazwy domen Niektóre nazwy domen koħczé siý kodem kraju. Dobrze jest korzystaë z takich domen? W wielu przypadkach najlepszym przyjacielem twórcy witryny sé domeny z rodziny .com. Pozostaĥe domeny najwyŜszego poziomu (.net, .org, .biz itd.) przeznaczone sé do specyficznych zastosowaħ i najczýļciej nie opĥaca siý w nie inwestowaë. Od tej zasady jest jednak jeden wyjétek: nazwy domen regionalnych. JeŜeli nie uda siý uzyskaë potrzebnej nam domeny .com, zawsze moŜna próbowaë skorzystaë z domen krajowych, takich jak .pl. Na przykĥad oferujéc w Polsce lekcje gry na pianinie, moŜna zarejestrowaë domený www.granapianinie.pl. JeŜeli jednak mamy zamiar sprzedawaë swoje produkty na caĥym ļwiecie, to domena w stylu www.wspaniale programy.pl moŜe odstraszaë czýļë potencjalnych nabywców, którzy uznajé, Ŝe nie ma sensu robië intere- sów z polské firmé. Rejestrowaniem domen krajowych rzédzé bardzo ļciļle zdefiniowane reguĥy. Z powodu licznych ograniczeħ wiele firm udostýpniajécych witryny w internecie nie moŜe sprzedawaë pewnych domen krajowych. Szukajéc firmy pozwalajécej na rejestrowanie domen z danego kraju, moŜna posĥuŜyë siý wyszukiwarké Google. Na przykĥad firmy rejestrujéce domeny australijskie znajdziemy, wpi- sujéc zapytanie Australia domain names. Niemal kašda firma udostĂpniajîca strony w internecie udostĂpnia teš wĪasnî wersjĂ narzĂdzia do szukania w sieci dostĂpnych domen. Na rysunku 3.3 przed- stawiony zostaĪ przykĪad takiego narzĂdzia dostĂpnego w portalu onet.pl. 76 C Z ĉ ĝ û I i W I T A M Y W S I E C I W W W Nazwy domen Rysunek 3.3. Na górze: oto dar- mowe narzýdzie do wyszukiwania wolnych nazw domen. Proszý zauwa- Ŝyë, Ŝe w nazwie szukanej domeny nie trzeba wpisywaë przedrostka „www” (jest juŜ wpisany w obrazku otaczajécym pole tekstowe). Na dole: wyniki nie sé zachýcajéce. Intere- sujéca nas domena „ser.pl” jest juŜ zajýta. Pozostajé nam do wyboru mniej atrakcyjne domeny, takie jak „ser.biz.pl”. W dalszej czýļci strony znajdziemy jeszcze ĥécze „SprawdŚ wiýcej koħcówek”, które pozwoli sprawdzië inne koħcówki nazw domen Po wykonaniu takiego wyszukiwania i znalezieniu dostĂpnej nazwy domeny firma daje nam mošliwoŁð zakupienia jednej z dostĂpnych domen. Nie nalešy jednak jeszcze niczego rejestrowað, gdyš trzeba dodatkowo znaleşð najlepszî firmĂ udo- stĂpniajîcî strony w internecie. Wskazówka: MoŜna teŜ sprawdzië, czy domena jest dostýpna, wpisujéc jej adres do przeglédarki. Ta metoda kontroli zajmuje jednak znacznie wiýcej czasu i nie da nam jednoznacznych wyników. Ktoļ moŜe po prostu wykupië domený, ale nie umieļcië pod tym adresem Ŝadnej witryny, przez co nawet w sytuacji, gdy nie znajdziemy pod danym adresem Ŝadnej witryny, nie moŜemy mieë caĥkowitej pew- noļci, Ŝe ta domena jest wolna. Rejestrowanie nazwy Po wybraniu nazwy dla swojej domeny mošna jî zarejestrowað, ale lepiej bĂdzie, ješeli powstrzymamy siĂ z tym do czasu, aš bĂdziemy gotowi na jednoczesne wyku- pienie usĪug udostĂpniania witryny w internecie (tzw. hosting). Jak bĂdĂ mówiĪ R O Z D Z I A à 3 . i U M I E S Z C Z A N I E S T R O N Y W S I E C I 77 Nazwy domen w nastĂpnym punkcie, firmy internetowe czĂsto pozwalajî na darmowe wybranie domeny przy okazji wykupienia pakietów udostĂpniania witryny. Ponadto jedno- czesne skorzystanie z obu opcji jest najprostszym sposobem uzyskania nazwy domeny, poniewaš w tym przypadku automatycznie jest tworzona relacja miĂdzy nazwî domeny i witrynî WWW. Sî jednak przypadki, w których mošemy chcieð zarejestrowað domenĂ caĪkowicie niezalešnie od pakietu internetowego. Oto kilka przykĪadów: x Nie chcemy tworzyð šadnej witryny internetowej, a rejestracja ma na celu zabez- pieczenie domeny przed przejĂciem przez kogoŁ innego (taka taktyka nazywana jest parkowaniem domeny). Byð moše w przyszĪoŁci zdecydujemy siĂ na przy- gotowanie witryny i podĪîczenie jej pod tĂ domenĂ. x Mamy juš wykupiony pakiet udostĂpniania witryny w internecie. W takim przypadku do peĪnego uruchomienia swojej witryny potrzebujemy juš tylko nazwy domeny. Moše siĂ to okazað wcale nie takie Īatwe, poniewaš w takiej sytuacji trzeba wykorzystað procedurĂ nazywanî przekazywaniem domeny (ang. domain forwarding). O niej równieš bĂdĂ mówiĪ za chwilĂ. x Firma udostĂpniajîca strony w internecie nie zajmuje siĂ obsĪugî domen albo nie pozwala na rejestrowanie potrzebnych nam domen. Taka sytuacja moše siĂ zdarzyð, ješeli bĂdziemy chcieli zarejestrowað domenĂ z konkretnî koĬ- cówkî kraju. Ješeli šadna z tych kategorii nie dotyczy Czytelnika, mošna od razu przejŁð do pod- rozdziaĪu „Swoje miejsce w internecie” (strona 82) i zaczîð szukað najwĪaŁciwszej firmy udostĂpniajîcej witryny. W przeciwnym razie proszĂ czytað dalej, poniewaš opisywað bĂdĂ szczegóĪy rejestrowania nazwy domeny i zarzîdzania domenî. Uwaga: Firmy udostýpniajéce witryny pozwalajé na zarejestrowanie kilku nazw domen dla kaŜdej z witryn. Oznacza to, Ŝe witryna moŜe byë dostýpna pod adresami www.pieknyogrod.com, www. pieknyogrod.pl i www.pieknyogrod.org. Oczywiļcie za kaŜdé nastýpné domený przyjdzie nam dodat- kowo zapĥacië. Parkowanie domen Parkowanie domen (proszĂ spojrzeð na rysunek 3.4) — zaparkowanie domeny oznacza tylko tyle, še wykupiliŁmy danî domenĂ, ale nie kupiliŁmy šadnej innej usĪugi, takiej jak wynajĂcie przestrzeni na serwerze WWW. Wiele osób korzysta z tej mošliwoŁci w celu zarezerwowania jakiejŁ domeny. Sieð WWW staje siĂ z kašdî chwilî coraz bardziej zatĪoczona, dlatego niektórzy parkujî domeny w celu ochrony swoich nazwisk (na przykĪad www.jankowalski.com). Par- kowanie domen przydaje siĂ teš wtedy, gdy chcemy zarezerwowað kilka potencjal- nych nazw dla naszej firmy. Wskazówka: Przy rezerwowaniu nazwy domeny dobrze jest trochý poszukaë i rezerwacji dokonaë w firmie, która w przyszĥoļci býdzie zajmowaë siý teŜ udostýpnianiem naszej witryny w internecie. Prze- niesienie domeny z jednej firmy do innej jest oczywiļcie moŜliwe, ale zwykle sé z tym problemy. Szcze- góĥowych informacji zawsze moŜna szukaë na stronach firmy rejestrujécej domený. 78 C Z ĉ ĝ û I i W I T A M Y W S I E C I W W W Nazwy domen Rysunek 3.4. Parkowanie domeny (po lewej) to okrojona wersja nor- malnego pakietu usĥug udostýpniania witryn (po prawej). Jak widaë, na tej stronie moŜna nie tylko zarejestro- waë samé domený, ale wykupië teŜ peĥny pakiet Najwspanialszî rzeczî w parkowaniu domeny jest niewielka cena tej usĪugi. Za nie- wielkî opĪatî (mniej wiĂcej 20 zĪotych na rok) mošna utrzymywað danî domenĂ przez praktycznie dowolny czas. Przekazywanie domeny Przekazywanie domeny pozwala poĪîczyð spersonalizowanî nazwĂ domeny z juš dostĂpnî przestrzeniî na serwerze WWW. Takî przestrzeĬ moše nam udostĂp- niað nasz dostawca internetu, szkoĪa, pracodawca, dobry wujek prowadzîcy w piw- nicy wĪasny serwer WWW albo firma oferujîca darmowe usĪugi tego typu. W takich sytuacjach mošemy zaoszczĂdzið pewnî kwotĂ, poniewaš nie musimy wtedy pĪa- cið firmie za przestrzeĬ na serwerze. Jednakše nie bĂdzie mošna wybrað nazwy domeny. Na przykĪad, ješeli mamy juš miejsce na witrynĂ na serwerze naszego dostawcy internetu, to adres umieszczonej tam witryny moše wyglîdað tak: http:// republika.pl/stronajacka. Na pewno nie jest tak miĪy dla oka jak na przykĪad www. WesolyJacek.com. Jednak bez obaw. JeŁli nawet skorzysta siĂ z darmowej usĪugi udostĂpniania witryn, nadal mošna wĪasnej witrynie WWW nadað efektowny adres URL. Zabieg ten polega na niezalešnym nabyciu adresu URL i zastosowaniu mechanizmu przekazywa- nia domeny w celu skojarzenia zupeĪnie nowego adresu URL z istniejîcî witrynî WWW. W przypadku poprzedniego przykĪadu mošna byĪo kupið nazwĂ domeny www.WesolyJacek.com i za pomocî przekazywania domeny powiîzað jî z przestrze- niî serwera WWW o adresie http://republika.pl. Wskazówka: Nawet jeŜeli adres URL na serwerze naszego dostawcy internetu nie jest aŜ tak kosz- marny jak w powyŜszym przykĥadzie, to i tak dobrym pomysĥem jest wykupienie wĥasnej domeny. Powodem tego jest po prostu to, Ŝe w przypadku reorganizacji katalogów dokonanej przez dostawcý internetu albo w przypadku zmiany naszego dostawcy uŜytkownicy witryny býdé mieli kĥopoty z jej odnalezieniem. Stosujéc wĥasny adres URL i przekazywanie domeny, moŜna po prostu uaktualnië konfiguracjý domeny w celu uwzglýdnienia nowej konfiguracji dostawcy internetu lub innego dostawcy. Taka domena býdzie dziaĥaĥa zawsze, a nikt nawet nie zauwaŜy zachodzécych w tle zmian. R O Z D Z I A à 3 . i U M I E S Z C Z A N I E S T R O N Y W S I E C I 79 Nazwy domen Najpierw trzeba zarejestrowað nazwĂ domeny poĪîczonî z usĪugî przekazywania (proszĂ spojrzeð na rysunek 3.4). NastĂpnie mošna siĂ juš zalogowað i ustawið kon- figuracjĂ przekazywania (proszĂ spojrzeð na rysunek 3.5). Rysunek 3.5. Jak widaë, usĥuga przekazywania domeny kieruje uŜyt- kowników, którzy wpi- sali adres www.wesoly jacus.pl, do o wiele mniej atrakcyjny adres URL, pod którym tak naprawdý znajduje siý nasza witryna. Najczý- ļciej przekazywanie domeny konfigurowane jest przez hosty WWW tak, Ŝeby na pasku adresu caĥy czas wy- ļwietlana byĥa orygi- nalna nazwa domeny, mimo Ŝe uŜytkownicy korzystajé tak naprawdý z zupeĥnie innego adresu WiĂkszoŁð firm internetowych oprócz przekazywania domeny pozwala takše two- rzyð specjalne subdomeny. Subdomeny ogólnie sî bardzo podobne do wĪaŁciwej domeny, z tym še nie zaczynajî siĂ od przedrostka www, ale od caĪkowicie dowol- nej innej frazy. Na przykĪad, ješeli przygotujemy przekazywanie dla domeny www. DoskonaleOlowki.com, to mošna przygotowað teš specjalnî subdomenĂ o nazwie pomoc.DoskonaleOlowki.com, na której ušytkownicy mogî szukað pomocy, albo subdomenĂ podania.DoskonaleOlowki.com, która bĂdzie umošliwiaĪa skĪadanie podaĬ o pracĂ (proszĂ spojrzeð na rysunek 3.6). Przekazywanie domeny moše przydað siĂ równieš w innych sytuacjach. ZaĪóšmy na przykĪad, še mamy juš konto w firmie udostĂpniajîcej naszî witrynĂ w inter- necie, ale chcielibyŁmy skorzystað z niego do przygotowania kilku niezalešnych witryn (witryny osobistej, firmowej, rodzinnej, dla znajomych itd.). Ogólnie nie jest to takie trudne — wystarczy, še kašdî witrynĂ umieŁcimy w osobnym katalogu. Niestety, takie rozwiîzanie moše spowodowað zamieszanie w adresach URL. Ješeli mamy juš nazwĂ biznesowej domeny www.DoskonaleOlowki.com, a chcemy przy- gotowað dodatkowo osobistî witrynĂ opisujîcî nadchodzîcy Łlub, to taka witryna miaĪaby na przykĪad taki adres: www.DoskonaleOlowki.com/Wesele. Bardzo taniî alternatywî dla takiego rozwiîzania jest wykupienie kilku nazw domen (na przy- kĪad www.DoskonaleOlowki.com i www.NaszeWesele.com) i zastosowanie w nich przekazywania. Póşniej wystarczy juš tylko dla kašdej domeny wpisað adres URL z odpowiednim podkatalogiem i gotowe. GoŁcie weselni na pewno nie natknî siĂ na listĂ produktów naszej firmy. 80 C Z ĉ ĝ û I i W I T A M Y W S I E C I W W W Nazwy domen Rysunek 3.6. Dziýki subdomenom moŜna uĥatwiaë uŜytkownikom dostýp do róŜnych czý- ļci witryny, a nawet udostýpniaë kilka witryn. Wystarczy, Ŝe z kaŜdé subdomené powiéŜemy inny adres URL, tak jak pokazano to na tym rysunku C Z ā S T O Z A D A W A N E P Y T A N I A Witryna tu, domena tam Czy moŜna wykupië domený i przestrzeħ na serwerze WWW w róŜnych firmach i zĥoŜyë je w funkcjonujécé caĥoļë? Najlepszym rozwiézaniem býdzie wykupienie obu tych elementów w jednej firmie, ale to nie zawsze jest moŜ- liwe. Byë moŜe nazwý domeny wykupiliļmy jeszcze przed rozpoczýciem prac nad witryné, a teraz nie chcemy ponosië kosztów transferu domeny. MoŜe siý teŜ zda- rzyë tak, Ŝe zarejestrowaliļmy krajowé domený (na przy- kĥad www.zwierzaczki.pl), której firma udostýpniajéca witryný nie jest w stanie obsĥuŜyë. Prawidĥowa wspóĥpraca takiego tandemu wymaga nie- wielkiej technicznej pomocy ze strony firmy obsĥugu- jécej serwer WWW. NaleŜy skontaktowaë siý z jej obsĥugé techniczné i poinformowaë o naszych zamiarach. Powin- niļmy otrzymaë szczegóĥowe informacje na temat poszczególnych kroków, jakie naleŜy wykonaë, a firma powinna skonfigurowaë wĥasny serwer nazw (o tych ser- werach powiem wiýcej za chwilý), dopisujéc do niego informacje o naszej domenie. Nastýpny etap polega na zmianie informacji rejestracyj- nych naszej domeny. Oto kilka kroków, jakie w tym celu naleŜy podjéë: 1. Wyszukaë nazwy sserwerów nazw domen (DNS) naleŜécych do firmy obsĥugujécej serwer WWW. Sé to komputery zamieniajéce nazwy domen na adresy IP (strona 72). Informacje te powinni podaë nam firmowi technicy. 2. Wejļë na strony firmy, w której zarejestrowaliļmy domený, i poprawië konfiguracjý domeny. Trzeba w niej zmienië ustawienia serwerów nazw, wpisujéc informacje uzyskane w pierwszym kroku (rysunek 3.7). Ze wzglýdu na sposób pracy serwerów DNS zmiana takiego wpisu moŜe zajéë nawet 24 godziny. Po wprowadzeniu tych zmian przydzielaniem adresu IP do naszej witryny zajmuje
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW. Nieoficjalny podręcznik. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: