Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00456 008209 18430010 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW w praktyce - książka
Tworzenie stron WWW w praktyce - książka
Autor: Liczba stron: 284
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-945-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Na rynku istnieje wiele książek uczących posługiwania się technologiami służącymi do tworzenia stron WWW. Wiele z nich może rozczarować początkujących webmasterów, których głównym celem jest stworzenie atrakcyjnej strony, a nie perfekcyjne opanowanie języka HTML czy Flasha. Aby stworzyć stronę WWW nie wystarcza jedynie teoretyczna znajomość HTML. Trzeba również poznać, choćby pobieżnie, inne narzędzia, które uzupełniają HTML o dodatkowe możliwości. Konieczne jest zaznajomienie się ze stylami CSS, z metodami obróbki grafiki na potrzeby sieci WWW, prostymi programami w JavaScripcie, a także z darmowymi rozwiązaniami pozwalającymi na wysyłanie e-maili z poziomu strony WWW czy generowanie statystyk odwiedzin.

Książka 'Tworzenie stron WWW w praktyce' jest mocno osadzona w realiach pracy webmastera. Jej pierwsza część to opis technologii niezbędnych każdemu twórcy stron. Druga część zawiera szczegółowy opis dwóch projektów stron internetowych. Krok po kroku prześledzisz etapy powstawania strony domowej i strony firmowej.

W książce znajdziesz:

Wszystkie porady, które znajdziesz w tej książce, zostały opracowane z uwzględnieniem specyfiki polskiego Internetu. Jeśli pragniesz w nim zaistnieć, jest to idealna książka dla Ciebie.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie stron WWW w praktyce Autor: Bartosz Danowski ISBN: 83-7197-945-2 Format: B5, stron: 280 Zawiera CD-ROM Na rynku istnieje wiele ksi¹¿ek ucz¹cych pos³ugiwania siê technologiami s³u¿¹cymi do tworzenia stron WWW. Wiele z nich mo¿e rozczarowaæ pocz¹tkuj¹cych webmasterów, których g³ównym celem jest stworzenie atrakcyjnej strony, a nie perfekcyjne opanowanie jêzyka HTML czy Flasha. Aby stworzyæ stronê WWW nie wystarcza jedynie teoretyczna znajomoġæ HTML. Trzeba równie¿ poznaæ, choæby pobie¿nie, inne narzêdzia, które uzupe³niaj¹ HTML o dodatkowe mo¿liwoġci. Konieczne jest zaznajomienie siê ze stylami CSS, z metodami obróbki grafiki na potrzeby sieci WWW, prostymi programami w JavaScripcie, a tak¿e z darmowymi rozwi¹zaniami pozwalaj¹cymi na wysy³anie e-maili z poziomu strony WWW czy generowanie statystyk odwiedzin. Ksi¹¿ka „Tworzenie stron WWW w praktyce” jest mocno osadzona w realiach pracy webmastera. Jej pierwsza czêġæ to opis technologii niezbêdnych ka¿demu twórcy stron. Druga czêġæ zawiera szczegó³owy opis dwóch projektów stron internetowych. Krok po kroku przeġledzisz etapy powstawania strony domowej i strony firmowej. W ksi¹¿ce znajdziesz: • Wyjaġnienie podstawowej terminologii zwi¹zanej z Internetem i stronami internetowych • Przystêpny opis jêzyka HTML • Omówienie jêzyka styli CSS • Praktyczne porady dotycz¹ce przygotowania grafiki na potrzeby stron internetowych • Wyjaġnienie ró¿nic pomiêdzy stosowanymi w Internecie formatami zapisu ilustracji • Dwa szczegó³owo opisane projekty: strony prywatnej i strony firmowej • Sposoby przyspieszenia pracy z wykorzystaniem szablonów stron internetowych • Kilka najbardziej przydatnych skryptów JavaScript i sposoby ich u¿ycia • Informacje na temat publikacji gotowych stron internetowych: od rejestracji domeny po pos³ugiwania siê programem FTP • Praktyczne wskazówki dotycz¹ce promocji stron internetowych Spis treści Przedmowa......................................................................................... 7 Wstęp ................................................................................................ 9 Uwagi techniczne ............................................................................. 11 Rozdział 1. Podstawowe informacje .................................................................... 13 Czym jest Internet?...................................................I...................................................I......13 Czym jest strona WWW, a czym ośrodek Web? ...................................................I...........14 Dlaczego warto prowadzić własną stronę WWW? ...................................................I........14 Oprogramowanie potrzebne przy tworzeniu stron WWW a dołączona płyta CD ............17 Etykieta i prawo autorskie...................................................I..............................................19 Wybór usługodawcy, u którego zamieścimy stronę WWW .............................................20 Własna domena ...................................................I...................................................I...........21 Rozdział 2. Język HTML sprawcą całego zamieszania.......................................... 23 Dedykowany edytor HTML ...................................................I...........................................24 Struktura dokumentu HTML...................................................I..........................................26 Określamy zgodność strony ze specyfikacją ...................................................I...........27 Ramy dokumentu HTML...................................................I.........................................27 Nagłówek strony ...................................................I...................................................I...28 Ciało dokumentu ...................................................I...................................................I...34 Tworzenie szkieletu strony za pomocą edytora EzHTML .........................................34 Komentarze ...................................................I...................................................I.................37 Elementy blokowe...................................................I...................................................I.......38 Nagłówki...................................................I...................................................I...............38 Akapity...................................................I...................................................I..................39 Cytat i adres ...................................................I...................................................I..........40 Znacznik DIV...................................................I...................................................I........42 Pozostałe elementy blokowe...................................................I....................................43 Listy...................................................I...................................................I.............................45 Hiperłącza...................................................I...................................................I....................48 Grafika na stronie ...................................................I...................................................I........51 Tabele ...................................................I...................................................I..........................55 Formularze ...................................................I...................................................I..................64 Ramki ...................................................I...................................................I..........................70 Podsumowanie ...................................................I...................................................I............74 4 Tworzenie stron WWW w praktyce Rozdział 3. Grafika sieciowa ............................................................................... 77 Format GIF...................................................I...................................................I..................79 Transparentność — kolor przezroczysty ...................................................I.................81 Przeplot ...................................................I...................................................I.................85 Animowany GIF ...................................................I...................................................I...85 Redukcja palety kolorów ...................................................I.........................................89 Format JPG...................................................I...................................................I..................91 Inne metody redukcji rozmiaru zdjęć i grafiki ...................................................I...............93 Format PNG ...................................................I...................................................I................95 Pozostałe formaty publikacji grafiki na stronie WWW ...................................................I.96 Wygładzanie krawędzi — antyaliasing...................................................I..........................97 Tworzenie gotowych rozwiązań na potrzeby stron WWW ............................................100 Prostokątne i owalne przyciski ...................................................I..............................100 Przyciski o nieregularnych kształtach...................................................I....................106 Cięcie grafiki na mniejsze elementy ...................................................I......................108 Mapa odsyłaczy ...................................................I...................................................I..111 Efekt rollover ...................................................I...................................................I......112 Skanowanie i obróbka obrazów na potrzeby strony WWW ...........................................114 Skanowanie ...................................................I...................................................I.........114 Obróbka skanu ...................................................I...................................................I....116 Rozdział 4. Kaskadowe arkusze stylów ............................................................. 121 Wprowadzenie...................................................I...................................................I...........122 Różnice pomiędzy formatowaniem za pomocą HTML i CSS..................................122 Umieszczanie stylów w dokumencie ...................................................I.....................123 Jednostki miar i nazewnictwo kolorów stosowane w CSS.......................................124 Budowa stylu, selektory, identyfikatory, klasy oraz pseudoelementy ..............................127 Selektory proste ...................................................I...................................................I..127 Selektory uniwersalne ...................................................I............................................129 Selektor „potomka”...................................................I................................................130 Selektory „dziecka” ...................................................I...............................................131 Identyfikatory...................................................I...................................................I......131 Klasy ...................................................I...................................................I...................132 Pseudoklasy...................................................I...................................................I.........133 Pseudoelementy ...................................................I...................................................I..135 Grupowanie selektorów ...................................................I.........................................136 Dziedziczenie i kaskadowość to klucz do potęgi CSS...................................................I.136 Formatowanie wyglądu tekstu ...................................................I.....................................139 Poziome i pionowe wyrównanie ...................................................I............................139 Wcięcie ...................................................I...................................................I...............141 Odstępy pomiędzy wierszami ...................................................I................................141 Odstępy pomiędzy wyrazami...................................................I.................................142 Odstępy pomiędzy literami ...................................................I....................................142 Dekoracja tekstu...................................................I...................................................I..142 Przekształcanie...................................................I...................................................I....143 Kontrola pustej przestrzeni ...................................................I....................................144 Wnioski ...................................................I...................................................I...............144 Formatowanie czcionki ...................................................I................................................145 Rodzaj użytej czcionki ...................................................I...........................................145 Rozmiar czcionki ...................................................I...................................................I147 Waga czcionki...................................................I...................................................I.....149 Styl czcionki...................................................I...................................................I........149 Wariant czcionki ...................................................I...................................................I.150 Wnioski ...................................................I...................................................I...............150 Spis treści 5 Właściwości list......................................I...................................................I......................151 Typ listy ...................................................I...................................................I..............152 Własny punktor graficzny...................................................I......................................153 Pozycjonowanie listy względem punktora...................................................I.............153 Wnioski ...................................................I...................................................I...............154 Kolor i tło poszczególnych elementów strony WWW...................................................I..155 Kolor ...................................................I...................................................I...................155 Tło ...................................................I...................................................I.......................155 Kontrola powielania i zatrzymanie tła ...................................................I...................157 Pozycjonowanie graficznego tła ...................................................I............................158 Wnioski ...................................................I...................................................I...............159 Marginesy...................................................I...................................................I..................160 Marginesy zewnętrzne ...................................................I...........................................160 Marginesy wewnętrzne ...................................................I..........................................162 Wnioski ...................................................I...................................................I...............164 Obramowanie elementów...................................................I.............................................165 Styl obramowania ...................................................I..................................................166 Szerokość i kolor obramowania...................................................I.............................168 Kolor obramowania ...................................................I...............................................169 Wnioski ...................................................I...................................................I...............170 Tabele ...................................................I...................................................I........................170 Wnioski ...................................................I...................................................I...............173 Pozycjonowanie elementów...................................................I.........................................173 Pozycjonowanie bezwzględne ...................................................I...............................174 Pozycjonowanie względne (relative) ...................................................I.....................174 Pozycjonowanie statyczne (static) ...................................................I.........................175 Wnioski ...................................................I...................................................I...............176 Rozdział 5. Praktyczny projekt. Moja strona domowa ....................................... 179 Dlaczego jest mi potrzebna strona WWW?...................................................I.....................179 Do kogo kieruję stronę? ...................................................I...............................................181 Gromadzę materiały ...................................................I...................................................I..182 Struktura i wygląd strony ...................................................I.............................................183 Przygotowuję poszczególne elementy strony ...................................................I..............184 Strona główna ...................................................I...................................................I.....184 Sekcja O mnie ...................................................I...................................................I.....189 Sekcja Napisane książki...................................................I.........................................190 Sekcja Właśnie piszę...................................................I..............................................192 Sekcja Zbiór artykułów...................................................I..........................................193 Sekcja Różności ...................................................I...................................................I..197 Menu nawigacyjne strony ...................................................I......................................198 Nazwy plików ...................................................I...................................................I...........201 Testowanie gotowego projektu ...................................................I....................................202 Rozdział 6. Praktyczny projekt. Strona firmowa ................................................ 207 Czy kawiarni jest potrzena strona WWW? ...................................................I..................207 Odbiorca witryny...................................................I...................................................I.......208 Zbieramy materiały ...................................................I...................................................I...209 Struktura witryny...................................................I...................................................I.......209 Tworzymy poszczególne podstrony...................................................I.............................210 Strona główna ...................................................I...................................................I.....210 Sekcja O kawiarni ...................................................I..................................................213 Sekcja Wnętrza ...................................................I...................................................I...219 Sekcja Menu...................................................I...................................................I........220 6 Tworzenie stron WWW w praktyce Sekcja Galeria ...................................................I...................................................I.....222 Sekcja Imprezy...................................................I...................................................I....222 Sekcja Gościli u nas ...................................................I...............................................226 Sekcja Kontakt ...................................................I...................................................I....227 Strona Kawa...................................................I...................................................I........228 Testowanie strony ...................................................I...................................................I.....229 Rozdział 7. Praca z szablonami ......................................................................... 231 Czym są szablony? ...................................................I...................................................I....231 Zalety pracy z szablonami...................................................I............................................232 Jak to działa? ...................................................I...................................................I.............232 Skąd można pobrać gotowe szablony?...................................................I.........................236 Rozdział 8. Darmowe usługi dostępne w sieci.................................................... 237 Licznik...................................................I...................................................I.......................237 Obsługa formularza ...................................................I...................................................I...239 Status usług Gadu-Gadu oraz Tlen na stronie WWW...................................................I..241 Informacja o nowościach na stronie...................................................I.............................241 Inne przydatne darmowe komponenty ...................................................I.........................246 Rozdział 9. Przydatne skrypty, których można użyć na stronie WWW ................ 247 Nowe okno ...................................................I...................................................I................247 Zamykanie otwartego okna ...................................................I..........................................248 Rollover...................................................I...................................................I.....................248 Drukowanie zawartości strony ...................................................I.....................................248 Zmiana zawartości paska statusu ...................................................I.................................249 Zmiana tła całej komórki tabeli...................................................I....................................249 Dodawanie strony do Ulubionych...................................................I................................250 Strona startowa...................................................I...................................................I..........250 Rozdział 10. Publikacja gotowego projektu na serwerze ..................................... 251 Praca z typowym klientem FTP ...................................................I...................................251 Rozdział 11. Promocja serwisu ........................................................................... 259 Rejestracja w wyszukiwarkach i katalogach ...................................................I................259 KEYWORDS...................................................I...................................................I......259 DESCRIPTION...................................................I...................................................I...260 TITLE ...................................................I...................................................I.................260 Dodanie strony do katalogów i wyszukiwarek ...................................................I......260 Listy mailingowe...................................................I...................................................I.......261 Grupy dyskusyjne...................................................I...................................................I......261 Banery reklamowe...................................................I...................................................I.....261 Stopka poczty elektronicznej ...................................................I.......................................262 Inne formy promocji...................................................I...................................................I..262 Dodatek A ...................................................................................... 263 Statystyki..........................................I...................................................I............................263 Rejestracja własnej domeny ...................................................I.........................................263 Przeprowadzka domeny, czyli zmiana delegacji ...................................................I...267 Gdy coś pójdzie źle ...................................................I................................................267 Przydatne adresy i telefony ...................................................I....................................267 Zakończenie ................................................................................... 269 Rozdział 1. Podstawowe informacje Czym jest Internet? Ocena i jakakolwiek charakterystyka Internetu jest dość trudna. Dlatego spróbuję opi- sać, czym jest Internet w moim odczuciu. Otóż kilka lat temu, gdy stawiałem swoje pierwsze kroki na „cybernetycznej drodze”, uważałem, że to kolejna chwilowa moda i kwestią czasu jest, by pomysł umarł i zniknął z naszego globu. Dzisiaj, gdy pomyślę, jaki byłby świat bez dostępu do Sieci i oferowanych przez nią możliwości, nie potrafię w nim znaleźć miejsca dla siebie. Dzięki Internetowi mogę na bieżąco śledzić notowania giełdowe, czytać poranne gazety, zarządzać moimi pieniędzmi, a w końcu pracować i pisać książki. Nie wyobrażam sobie chwili, w której ktoś wyjmie wtyczkę i Sieć zgaśnie — straciłbym pracę, błyskawiczny dostęp do niezgłębionych informacji, a nawet wielu przyjaciół. Czasem zastanawiam się, czy już nie jestem uzależniony i nie powinienem się leczyć w specjalistycznych poradniach, ale mam nadzieję, że tak nie jest — bo przecież straciłbym wtedy dostęp do Sieci ☺. W moim odczuciu Internet to jedno z największych osiągnięć współczesnej cywilizacji. Potrafię sobie wyobrazić świat bez ciepłej wody, restauracji czy samochodu, ale nie widzę możliwości jego istnienia bez Sieci. Oczywiście opisane zalety nie wyczerpują zagadnienia i zupełnie pomijają drugi aspekt sprawy. Mam tutaj na myśli fakt, że Internet pozwala nam również aktywnie w nim zaistnieć i pozostawić cząstkę siebie. Jeżeli poznamy język HTML i przyswoimy sobie podstawy korzystania z Sieci, to możemy brać aktywny udział w jej tworzeniu, rozra- staniu się — nasza praca będzie jak tlen niezbędny do ożycia. Łatwość dostępu do Sieci i prostota korzystania z niej umożliwiają każdemu prowa- dzenie własnej strony domowej zawierającej informacje o jego zainteresowaniach czy rodzinie, a nawet stworzenie prawdziwej elektronicznej gazety. W Sieci nie mamy żadnych ograniczeń i jeżeli tylko chcemy, to możemy zrobić wszystko. Prowadzenie poczytnego portalu czy strony o hodowli rybek akwariowych to tylko dwie z wielu możliwości. Wszystko ogranicza się do języka HTML, a bardzo często prowadzi do spełnienia marzeń. Wielu autorów doskonałych serwisów zarobiło dzięki nim spore pieniądze lub otrzymało ciekawe propozycje pracy. 14 Tworzenie stron WWW w praktyce Musisz pamiętać o jednej podstawowej zasadzie — anonimowość w Sieci jest tylko po- zorna. Do chwili, gdy nie naruszysz obowiązujących norm, jesteś anonimowy. W przy- padku złamania prawa lub dobrych obyczajów prędzej czy później możesz spodziewać się odkrycia twojej prawdziwej tożsamości — dlatego zanim popełnisz głupstwo, zasta- nów się dwa razy. Moim zdaniem Internet to piękne osiągnięcie i nie pozwólmy go zniszczyć przez brak ogłady. Zwróć uwagę, że to dzięki błyskawicznemu rozwojowi Sieci powstały idee tworzenia darmowego oprogramowania, a nawet całych systemów operacyjnych. To właśnie Sieć pozwala walczyć z uprzedzeniami oraz przedstaowiać prawdę. Oczywiście usłyszę głosy, że Sieć jest źródłem wszelakiego zła (pornografia, treści o charakterze nazistowskim czy też piractwo). Nie sposób nie zgodzić się z takimi argu- mentami, ale weź pod uwagę, że wina za taki stan rzeczy leży po naszej stronie. Gdyby nie było zainteresowania pornografią, to nie powstawałyby nowe strony jej poświęcone, a ludzie nie zarabialiby na tym procederze. Dlatego pamiętaj, że nikt nie zmusza cię do korzystania z ciemnej strony Sieci. Czym jest strona WWW, a czym ośrodek Web? Znasz już moje zdanie na temat Sieci. Zakładam, że skoro kupiłeś tę książkę, to miałeś styczność z Internetem i zainteresowało cię tworzenie własnych, dobrze wyglądających i działających stron WWW. Wyjaśnijmy dość często spotykane pojęcia strona WWW oraz ośrodek Web. Otóż pierw- sze z nich określa pojedynczy plik tekstowy zawierający odpowiednie polecenia języka HTML. Utarło się, żeby nazwę tę stosować w odniesieniu do całego zbioru stron, jakim bez wątpienia jest ośrodek Web. Na pewno spotkałeś się z pytaniem: „Czy masz stronę WWW?”. Taka forma jest z pewnością bardzo wygodna, chociaż nie do końca zgodna z prawdą. Nie będę jednak zmieniał twojego sposobu nazewonictwa. Dlaczego warto prowadzić własną stronę WWW? Odpowiedź na to z pozoru proste pytanie nie jest taka oczywista. Zastanówmy się, dlaczego zdecydowałem się wykonać swoją stronę WWW. Otóż pomysł narodził się już dość dawno, a niniejsza książka pozwoliła go zrealizować. Pisanie książek oraz inne prace pochłaniały mnie na tyle, że nie miałem czasu, by zaprojektować ciekawie wyglądającą stronę, a następnie ją opublikować. Na szczęście pojawiła się propozycja napisania książki o praktycznym tworzeniu stron WWW. Przyznam się, że od razu zgodziłem się pisać, gdyż na jednym ogniu mogłem upiec dwie pieczenie. Po pierwsze, Rozdział 1. ♦ Podstawowe informacje 15 dorobiłem się swojej własnej strony WWW; po drugie, napisałem — mam nadzieję — ciekawą książkę. Pora przytoczyć poważne argumenty, które skłoniły mnie do posia- dana strony domowej. Było mi potrzebne miejsce, gdzie mógłbym rozwijać myśli i przykłady zaprezento- wane w książkach lub artykułach. Książka czy też gazeta mają to do siebie, że po ich wydrukowaniu nie mamy już wpływu na zawartość, a bardzo często wraz z pojawie- niem się nowej przeglądarki pojawiają się nowe możliwości. Dzięki stronie, której adres znajdzie się w książce, czytelnik będzie mógł na bieżąco uozupełniać wiedzę. Strona WWW daje mi możliwość pisania o różnych innych ciekawych sprawach, które niekoniecznie nadają się na temat książki czy też artykuł do gazety. Jeżeli pewnego dnia obudzę się po ciężkiej nocy spędzonej na przymuszaniu porzeglądarki do tego, by mnie słuchała, i będę chciał się komuś wyżalić, to strona mnie wysłucha i pozwoli udostępnić moje wnioski innym. Posiadanie strony może zaowocować ciekawymi propozycjami udziału w różnych projektach. Moje pierwsze kroki i przygotowanie strony WWW zostały uwieńczone kilka lat temu artykułem w miesięczniku o nazwie „Cyber” (pewnie starsze pokolenie pamięta takie czasopismo). Od tamtego czasu zmieniły się moje zainteresowania i po- glądy na wiele spraw — dorosłem ☺, jednak to doskonały przykład, jaki wpływ na nasze życie może mieć strona domowa. Jako „ircownikowi” często zadawano mi pytania o wiek czy zdjęcie. Posiadanie strony pozwoli mi uniknąć ciągłego powtarzania tych samych informacji. Każdy zaintereso- wany moją osobą bez problemu będzie mógł wejść na stronę i dowiedzieć się czegoś na mój temat. Nieco inaczej wygląda sprawa internetowej wizytówki firmy. Instytucja taka może mieć charakter handlowy, usługowy, produkcyjny, etc. Również i strona WWW spełnia różne funkcje. W przypadku firmy handlowej na stronie możemy zamieścić informacje o firmie, jej działalności, ofercie, promocjach oraz sklep internetowy. Taka witryna może przy dobrym prowadzeniu i odpowiednim podejściu właściciela zaowocować w stosunkowo bliskiej przyszłości zyskami ze sprzedaży. Doskonałym przykładem takiej strony jest największa na świecie księgarnia internetowa http://www.amazon.com lub strona Wy- dawnictwa Helion — http://www.helion.pl, na której możesz kupić wszystkie książki, jakie znajdują się w ofercie. Warto podkreślić, że odpowiednie podejście szefostwa firmy pozwoliło stworzyć naprawdę doskonale działającą stronę, której można pozaz- drościć. Pragnę podkreślić, że strony firmy handlowej powinny ciągle ewoluować — żyć, kusić promocjami i nową ofertą. Decydując się na stronę dla takiej firmy musisz pamiętać, że prowadzenie serwisu jest bardzo pracochłonne i na ogół wymaga zatrud- nienia pracownika, który będzie się tylko tym zajmował. Nie możesz pozwolić, by strona zwolniła tempo, ponieważ ludzie przestaną przychodzić i kupować. Stare ceny, nieaktualna oferta oraz nieciekawe promocje zniechęcą ointernautów do odwiedzin. Inną rolę może spełniać strona firmy usługowej, np. szewca. Zakład szewski świad- czy jedynie usługi dla ludności, a jego strona powinna zawierać informacje o firmie, adres i godziny pracy, mapkę — jeżeli trudno do niej trafić, informacje o świadczo- nych usługach oraz cennik. Strona taka nie wymaga częstych aktualizacji, ponieważ 16 Tworzenie stron WWW w praktyce ma ona jedynie charakter informacyjny. Jeżeli dla firmy zrobisz taką witrynę, pamiętaj o tym, że dane w niej zawarte powinny być zawsze aktualne. Nie możesz sobie po- zwolić na to, by numer telefonu był nieaktualny lub poczta elektroniczna kierowana do zakładu pozostawała bez odpowiedzi — to źle świadczy oo firmie. Moim zdaniem ciekawą funkcję ma do spełnienia strona firmy produkcyjnej. Jako przykład posłuży mi tutaj konkretna witryna firmy Cream Software — http://www. creamsoft.com.pl. W moim odczuciu pisanie programów to również odmiana proodukcji ☺. Pewnie Rafał Płatek skróci mnie o głowę, bo na program można spojrzeć orównież jak na dzieło sztuki. W tym przypadku produktem jest program, który należy zaporezentować możliwie sze- rokiemu gronu potencjalnych odbiorców. Następnie strona powinna oferować możli- wość zakupu produktu i gwarantować dostęp do pomocy technicznej, nowszych wer- sji czy uaktualnień. W przypadku strony widocznej na rysunku 1.1 możemy na niej znaleźć jeszcze wiele innych przydatnych informacji, takich jak kurs języka HTML, informacje o dostępnych książkach na temat produktu, nagrodach, a nawet zmianach w prawie dotyczących danego produktu i działalności firmy. Wchodząc na stronę Cream Software, mamy wrażenie kompleksowej obsługi, a o to właośnie chodzi. Rysunek 1.1. Strona firmy produkcyjnej Oczywiście nie każda firma produkcyjna ma asortyment tak reprezentatywny jak Pa- jączek Rafała Płatka, dlatego strony mogą się różnić. Zastanówmy się, co powinna zawierać strona producenta gumowych uszczelek. Produkt mało interesujący, ale jak- że potrzebny na rynku. Moim zdaniem na stronie takiej firmy szukałbym informacji o asortymencie wytwarzanych uszczelek (informacje o typach, rozmiarach), możliwości nabycia, lokalnych przedstawicielach lub sklepach współpracujących z producentem. Bar- dzo ważną rzeczą jest to, by na stronie znalazły się informacje na temat warunków współ- pracy i zakupu. W tym przypadku producent raczej nie będzie się zajmował sprzedażą Rozdział 1. ♦ Podstawowe informacje 17 detaliczną, dlatego zakładam, że możemy pominąć tworzenie sklepu. Podobnie jak w poprzednich przykładach, również i tym razem strona powinna być zawsze aktualna, a na listy elektroniczne odpowiadać należy przynajmniej raz dziennie. Podsumowując, z całą pewnością mogę powiedzieć, że strony firm bez względu na branżę i prowadzoną działalność mają kilka wspólnych elementów,o które wymieniłem dalej:    dane powinny być zawsze aktualne, poczta odwiedzającego nie może pozostać bez odpowiedzi, obowiązkowymi elementami są dane teleadresowe. Nieaktualna lub błędnie wykonana strona to antyreklama firmy. W zasadzie takiej strony nie powinno być w Sieci. Oprogramowanie potrzebne przy tworzeniu stron WWW a dołączona płyta CD Do wykonania strony WWW w zupełności wystarczy systemowy Notatnik lub jego odpowiednik — inny tekstowy edytor. Oczywiście takie narzędzie wymaga od projek- tanta perfekcyjnej znajomości języka HTML oraz poszczególnych znaczników wraz z atrybutami. W praktyce ręczne wprowadzanie każdego elementu daje doskonałą kontrolę nad kodem strony, ale jest szalenie pracochłonne. Dlatego z góry odrzucimy taki styl pracy. W tej książce będę pracował przy użyciu bardzo funkcjonalnego edy- tora EzHTML (skrót od nazwy Edytor znaczników HTML). Aplikacja jest prosta w ob- słudze, a oferowane możliwości na początek zupełnie wystarczą. Przyznam się, że aktualizując moją stronę, nadal pracuję z tym właśnie programem. Edytor ma wbu- dowany konwerter polskich znaków, koloruje znaczniki — co bardzo upraszcza pracę, pozwala na edycję kodu PHP, skryptów oraz kaskadowych arkuszy stylów. Oczywiście program poznasz dokładnie nieco później, a teraz chciałem cię nim jedynie zainteresować i zachęcić, byś zajrzał na płytę CD. Oczywiście poza EzHTML na płycie zamieściłem jeszcze jeden dedykowany edytor HTML o nazwie Pajączek. Narzędzie to jest prawdziwym kombajnem automatyzują- cym pracę projektanta, który tworzy duże serwisy. Oczywiście jeżeli uważasz, że pre- ferowany w książce EzHTML ci nie odpowiada, polecam Pajączka, którego również możesz zainstalować z krążka CD. Warto wspomnieć, że poza dedykowanymi tekstowymi edytorami HTML na rynku dostępne są graficzne narzędzia umożliwiające tworzenie stron WWW. Praca z takim oprogramowaniem przypomina tworzenie dokumentu w dowolnym edytorze tekstu — wstawiamy tekst, tabele, całość uzupełniamy o elementy graficzne i odnośniki do innych stron. Przez cały proces tworzenia nie masz styczności z kodem HTML, dzięki czemu przygotowanie strony jest wręcz bajecznie proste. Niestety, sporą wadą tego 18 Tworzenie stron WWW w praktyce typu programów jest brak pełnej kontroli nad kodem, w efekcie czego bardzo często powstają strony-potworki, nie nadające się do niczego. Do najpopularniejszych narzę- dzi tego typu możemy zaliczyć:   Dreamwaver — http://www.macromedia.com, MS Front Page — http://www.microsoft.com/frontpage. Ze względu na charakter tej książki uznałem, że oprogramowanie tego typu jest zbędne na płycie CD. Kolejną grupą programów wykorzystywanych w procesie przygotowywania strony WWW są narzędzia do edycji i tworzenia grafiki. Również w tym przypadku Internet zalewa nas lawiną oprogramowania. Wybór jest naprawdę trudny, jednak zdecydo- wałem się na zamieszczenie doskonałej aplikacji o nazwie Paint Shop Pro. Program od samego początku był przeznaczony dla projektantów stron WWW i przez wiele lat obecności na rynku przeszedł szereg poważnych zmian, dzięki czemu jego obecne możliwości pozwalają mu konkurować z o wiele droższą aplikacją Adobe Photoshop, która uchodzi za klasykę tego typu oprogramowania. Zaletą opisywanego programu jest bardzo prosta obsługa, bogaty zestaw filtrów i kreatorów oraz narzędzie do two- rzenia animowanych obrazków w formacie GIF. Program potrafi również pracować z warstwami, grafiką wektorową, zawiera wyposażenie niezbędne do skanowania ilu- stracji i obsługuje imponującą ilość formatów plików groaficznych. Zdecydowałem, że na płycie w dziale programów graficznych znajdzie się tylko ten program. Na swoją obronę mam do powiedzenia jedynie, że przez okres 30 dni apli- kację możemy bezpłatnie testować, a jej cena jest stosunkowo przystępna, gdy ją po- równany z ceną programów Adobe Photoshop czy Corel Photo oPaint. Rzeczą oczywistą jest, że do oglądania stron WWW potrzebujemy specjalnego opro- gramowania, popularnie nazywanego przeglądarką. Z pewnością twój system (zarówno MS Windows, jak i Linux) zawiera taki program. Jednak na MS Internet Explorerze świat się nie kończy, a strona musi wyglądać dobrze, dlatego na płycie znalazły się inne znane przeglądarki. Mam tutaj na myśli Mozillę oraz Operę — obie w najnow- szych wersjach, jakie są dostępne na rynku. Oczywiście nie zapomniałem o sytuacji, w której twój system może zawierać bardzo starą wersję przeglądarki MS Internet Explo- rer, dlatego na krążku znajdziesz również nowego MS Internet Explorera w wersji 6. Wszystkie przeglądarki są pełnymi wersjami i do ich instalacji nie będziesz potrze- bował dostępu do sieci w celu pobrania wymaganych ploików. Wystarczy zainstalować program z płyty i po kilku minutach można go używać. Musisz jednak pamiętać, że jeżeli niniejsza książka trafi do twojej kolekcji powiedzmy za rok, to niestety do tego czasu pokażą się kolejne wersje przeglądarek, a co za tym idzie, część płyty będzie już nieaktualna. W takiej sytuacji proponuję, byś zapoznał się z płytami dołączonymi do popularnych miesięczników koomputerowych. Nośnik CD stanowiący uzupełnienie książki zawiera jeszcze szereg innych większych i mniejszych narzędzi, bez których nie wyobrażam sobie pracy nad stroną WWW, dlatego koniecznie rozpakuj płytę i umieść ją w napędzie CD. Zapoznaj się z krótkimi opisani i w razie potrzeby odwiedź stronę producenta. Do ciekawszych narzędzi znajdujących się na płycie można z pewnością zaliczyć: Rozdział 1. ♦ Podstawowe informacje 19   PHP Triad Setup — połączenie serwera Apache, PHP oraz bazy mySQL dla MS Windows, Toolkit for Apache — nakładkę ułatwiającą zarządzanie serwerem Apache pod MS Windows. Uzupełnieniem płyty są gotowe szablony i skrypty do wykorzystania przy tworzeniu strony WWW. Nie zapomniałem również o tym, że z pewnością znajdą się czytelnicy dociekający wielu zagadnień, których opisów może nie być w tej książce, dlatego na płycie znajduje się również specyfikacja języka HTML 4.01 ooraz CSS 2. Dzięki oprogramowaniu znajdującemu się na płycie możesz natychmiast zabrać się do tworzenia strony bez ponoszenia dodatkowych kosztów i straty czasu na zdobywanie niezbędnego oprogramowania. Pamiętaj, że wszystko, o czym piszę na następnych stronach, znajduje się na płycie. Etykieta i prawo autorskie Etykieta i respektowanie praw autorskich to zagadnienia o zasadniczym znaczeniu przy tworzeniu stron WWW. Nie możemy od tak po prostu zabrać komuś jego strony, de- likatnie przerobić i opublikować jako własną. To samo tyczy się przycisku czy innego elementu graficznego znajdującego się na stronie. Prawem autorskim jest chroniony również opublikowany na stronie tekst, dlatego jego także nie możemy wykorzystać do swoich celów. Pamiętaj, że istnieje coś takiego jak możliwość cytowania innego autora, ale wymaga ona podania źródła i ograniczenia się jedynie do fragmentu tek- stu. W dobrym tonie jest zapytanie autora, czy nie ma onic przeciw takiemu działaniu. Z pewnością zdziwisz się, ale zbierając materiał na płytę CD dołączoną do tej książki, pytałem każdego autora, czy mogę jego program opublikować na płycie. Nie zwraca- łem tutaj uwagi na to, że narzędzie jest zupełnie darmowe czy też można je testować przez okres 30 dni. Jeżeli zachodziła taka potrzeba, wysyłałem stosowne umowy lub dokumenty wymagane przez autorów. Wszystko po to, by nikt nie mógł mi zarzucić, że złamałem prawo chroniące jego interesy. Wbrew pozorom zagadnienia te są oczywiste, a jednak niemal codziennie na grupach dyskusyjnych spotykam informacje o kolejnych plagiatach lub „permanentnych inspira- cjach” innymi projektami. Niestety, zjawisko to jest i będzie nadal obecne w polskiej Sieci, ale mam nadzieję, że twoje podejście będzie odpoowiednie do rangi problemu. Pamiętaj, że używając pracy innych, łamiesz prawo, ale prędzej czy później tego samego możesz doświadczyć. Ktoś inny użyje twoich tekstów lub szaty graficznej czy też układu strony bez twojej wiedzy i zgody. Z pewnością autorytetem w zakresie etyki webmasterskiej jest Paweł Wimmer, który już kilka lat temu spisał najważniejsze założenia i umieścił je w swoim kursie. Nie będę tutaj cytował Pawła, tylko podam odnośnik do odpowiedniego dookumentu dostępnego w Sieci: http://webmaster.helion.pl/kurshtml/porady/porady.hdtm. 20 Tworzenie stron WWW w praktyce Zapoznaj się z etykietą i staraj się do niej stosować. Na pewno niczego nie stracisz, a moim zadaniem możesz zyskać szacunek i uznanie innych. Wybór usługodawcy, u którego zamieścimy stronę WWW Wybór odpowiedniego dostawcy usług internetowych nie jest prosty, gdyż na rynku działają setki, o ile nie tysiące firm. Podobnie jak w życiu codziennym, tak i tutaj mo- żemy spotkać firmy porządne oraz naciągaczy. Dla mnie zasady panujące na rynku usług internetowych nie zawsze są zrozumiałe. Nie rozumiem i nie darzę zaufaniem firm, które oferują usługi za 1/5 ceny proponowanej przez kilka innych, działających znacznie dłużej na rynku. Zawsze mam wrażenie, że to, co tanie, jest drogie i osobi- ście nie polecałbym korzystania z usług bardzo tanich firm bez bazy klientów. Moim zdaniem przed podjęciem decyzji o wyborze dostawcy warto go sprawdzić. Należy kontrolować przez jakiś czas, czy jego serwery działają poprawnie i stabilnie. Dosko- nałym źródłem wiadomości o jakości usług firmy może okazać się baza klientów. Warto zwrócić uwagę na to, jacy klienci korzystają z usług dostawcy. Dużym minusem jest fakt obsługi przez firmę stron o tematyce erotycznej, gdyż są one powodem ogromnego obciążenia serwerów i zapychania łączy. Na dzień dzisiejszy coraz więcej firm oferuje możliwość przetestowania swoich usług, zanim za nie zapłacimy, dlatego warto z takiej możliwości skorzystać. Oferowane usługi są bardzo zróżnicowane, toteż warto dokładnie czytać dostępne materiały reklamowe, by uniknąć rozczarowania. Jeżeli szukasz płatnego usługodawcy na potrzeby publikacji swojej strony utworzonej w oparciu o materiały zawarte w tej książce, to niemal każda oferta będzie odpowiednia. Zakładam jednak, że na tym etapie nie zakończysz swojej przygody, dlatego powinieneś szukać wirtualnego serwera spełniającego następujące woarunki:      możliwość rejestracji własnej domeny, pojemność serwera uzależniona od wymogów serwisu (z pewonością pierwsze projekty będą zajmowały po kilkaset kilobajtów, ale suogerowałbym, by pojemność przeznaczona na stronę wynosiła przynajmnieoj 20 MB z możliwością poszerzenia — nigdy nie wiadomo, co przynieosie przyszłość), konto e-mail o pojemności 20 MB, brak limitu na generowany przez nasz serwer ruch w Sieoci, możliwość rozszerzenia usługi o uruchamianie skryptów PHP oi CGI oraz dostęp do bazy danych. Oczywiście nie bez znaczenia pozostaje odpowiednie wsparcie techniczne oraz do- datkowe usługi świadczone przez operatora, np. obsługa poczty przez WWW, pakiet pomocnych skryptów, etc. Rozdział 1. ♦ Podstawowe informacje 21 Jeżeli tworzysz stronę dla firmy, bezwzględnie powinieneś skorzystać z oferty płatnej, gdyż tylko ona zapewni ci odpowiednie poczucie bezpiecozeństwa oraz wiarygodność. W przypadku gdy tworzysz strony czysto hobbystycznie, śmiało możesz skorzystać z oferty darmowej. Pamiętaj jednak, że usługi takie mogą być pozbawione wsparcia technicznego, co w przypadku awarii lub kłopotów staje się dużym problemem. Umiesz- czając projekt na darmowym serwerze, akceptujesz regulamin tam obowiązujący i jesteś zobowiązany do wykonania pewnych zaleceń właściciela. Dlatego zanim opublikujesz stronę, przeczytaj dokładnie, jakie masz prawa i obowioązki. Dalej zamieszczam kilka odnośników do dobrych serwerów płatnych oraz ich darmo- wych odpowiedników. Mam nadzieję, że dzięki temu pomogę ci podjąć decyzję o wy- borze lokalizacji dla twojej strony WWW.  serwery płatne: http://www.konta.pl http://www.alpha.pl http://www.home.pl  serwery darmowe: http://www.tripod.lycos.co.uk http://www.free.komrel.net http://www.host.sk Pamiętaj, że możliwości serwera mogą znacznie pomóc w tworzeniu strony WWW. Jeżeli serwer oferuje dostęp do PHP, to twoja strona może zawierać wiele ciekawych skryptów rozszerzających jej możliwości (formularz, licznik, książka gości, grupa dys- kusyjna czy wyszukiwarka). Własna domena Na początku wyjaśnię, czym jest domena i do czego jest ona nam potrzebna. Jak za- pewne się domyślasz, działaniem tak rozbudowanej sieci, jaką jest Internet, muszą rzą- dzić pewne prawa i zasady. Jedno z nich dotyczy adresowania poszczególnych miejsc. Ma ono następującą postać: 217.97.150.194. Numer ten nosi nazwę adresu IP. Zapa- miętanie takiego adresu dla wielu z nas bywa często kłopotliwe, w związku z czym powstała usługa pozwalająca dokonać zamiany adresu IP na nazwę zrozumiałą dla człowieka — domenę. Konwersja odbywa się automatycznie dzięki specjalnym ser- werom DNS. Serwery te zawierają spis numerów IP oraz przypisanych im domen. W naszym przypadku odpowiednikiem podanego adresu IP jest http://www.alpha.pl. Do wyboru mamy kilkaset domen głównych, w których możemy rejestrować swoje adresy. W Polsce najpopularniejsze z nich to pl — domena krajowa, com.pl, net.pl — domeny funkcjonalne oraz domeny regionalne składające się z nazwy miasta i przy- rostka kraju, np. katowice.pl. 22 Tworzenie stron WWW w praktyce Listę wszystkich domen funkcjonalnych i regionalnych obsługiwanych przez NASK (i nie tylko) można znaleźć pod adresem http://www.dns.pl/dns-funk.html oraz http://www. dns.pl/dns-regiony.html. Nazwa domeny może zawierać jedynie znaki alfabetu łacińskiego, cyfry i znak minus (–). Nie jest możliwe stosowanie polskich znaków narodowych oraz przerw w wieloczło- nowych nazwach. Maksymalna ilość znaków to 63. Posiadanie domeny wiąże się z dodatkowymi kosztami, ale w zamian daje adres, który jest niezależny od usługodawcy. Załóżmy, że zdecydowałem się na konto w firmie http://www.xyz.pl i korzystam z adresu, który firma dała mi w cenie wykupionej usługi; ma on postać http://www.danowski.xyz.pl. Jeżeli zrezygnuję z usług firmy XYZ na rzecz innej, np. ZYX, to niestety stracę poprzedni adres. Jedynym sposobem na unik- nięcie takiej sytuacji jest własny adres — domena. Przy obecnej konkurencji niemal każda firma pośredniczy w naszym imieniu w pro- cesie rejestracji domeny, dlatego nie będę tutaj omawiał dokładnie wszystkich procedur z tym związanych. Dla dociekliwych czytelników zamieściłem na płycie CD odpowiedni artykuł, w którym opisałem dokładnie cały proces postępowania przy rejestracji do- meny. Pragnę nadmienić, że pełna wersja tego artykułu została wydrukowana w ma- gazynie „Internet” nr 1/2002. Własna domena daje ci wolność. W każdej chwili możesz zmienić usługodawcę i dele- gację domeny. Wszystkie dokumenty i wizytówki zawsze będą aktualne, a ty możesz zmieniać usługodawcę nawet co rok. Ze względu na koszty domeny nie są zbyt często spotykane w przypadku stron prywat- nych, które najczęściej są publikowane na przeróżnych darmowych serwerach. Niemal na porządku dziennym są sytuacje, gdy twórca strony co kilka tygodni zmienia darmo- wych serwer na inny, lepszy, a jego adresy zawsze są nieaktualne. Idealnym rozwią- zaniem tego problemu są darmowe domeny, a właściwie przekierowania — aliasy. Do najpopularniejszych usług tego typu należą: http://www.prv.pl, http://www.xu.pl, http://domeny.mynet.pl.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: