Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 005030 18490750 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie II - książka
Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 384
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-1284-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Zaprojektuj własną stronę WWW

Strony internetowe i technologia ich projektowania bardzo zmieniły się od czasu, gdy internet był jedynie małą siecią łączącą ośrodki akademickie. Ascetyczne i proste dokumenty publikowane na pierwszych witrynach WWW to już zamierzchła przeszłość. Współczesne serwisy internetowe to dzieła sztuki wykorzystujące technologie Ajax i Flash, bazy danych i języki skryptowe. Nadal jednak podstawowym budulcem stron internetowych pozostaje język HTML, dziś noszący nazwę XHTML. Opanowanie zasad korzystania z niego jest niezbędne, aby projektować zarówno proste, jak i niezwykle rozbudowane witryny sieciowe.

Dzięki książce 'Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie II' poznasz najnowszą specyfikację języka XHTML i technologii kaskadowych arkuszy stylów, a następnie wykorzystasz swoją wiedzę, bez trudu tworząc własną witrynę WWW. Dowiesz się, jak wygląda struktura dokumentu XHTML, jak umieszczać w nim elementy tekstowe i graficzne oraz jak definiować łącza do innych stron. Nauczysz się formatować tekst za pomocą stylów CSS, projektować strukturę witryny, publikować ją na serwerze i skutecznie pozycjonować w wyszukiwarkach.

Stwórz własną stronę WWW i wykorzystaj potęgę globalnej sieci!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie II Autor: Bartosz Danowski ISBN: 978-83-246-1284-0 Format: B5, stron: 384 Zawiera CD-ROM Zaprojektuj w‡asn„ stronŒ WWW (cid:149) Poznaj jŒzyk XHTML i technologiŒ CSS (cid:149) Przygotuj elementy graficzne (cid:149) Opublikuj swoj„ witrynŒ i efektywnie j„ wypromuj! Strony internetowe i technologia ich projektowania bardzo zmieni‡y siŒ od czasu, gdy internet by‡ jedynie ma‡„ sieci„ ‡„cz„c„ o(cid:156)rodki akademickie. Ascetyczne i proste dokumenty publikowane na pierwszych witrynach WWW to ju¿ zamierzch‡a przesz‡o(cid:156)(cid:230). Wsp(cid:243)‡czesne serwisy internetowe to dzie‡a sztuki wykorzystuj„ce technologie Ajax i Flash, bazy danych i jŒzyki skryptowe. Nadal jednak podstawowym budulcem stron internetowych pozostaje jŒzyk HTML, dzi(cid:156) nosz„cy nazwŒ XHTML. Opanowanie zasad korzystania z niego jest niezbŒdne, aby projektowa(cid:230) zar(cid:243)wno proste, jak i niezwykle rozbudowane witryny sieciowe. DziŒki ksi„¿ce (cid:132)Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie II(cid:148) poznasz najnowsz„ specyfikacjŒ jŒzyka XHTML i technologii kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w, a nastŒpnie wykorzystasz swoj„ wiedzŒ, bez trudu tworz„c w‡asn„ witrynŒ WWW. Dowiesz siŒ, jak wygl„da struktura dokumentu XHTML, jak umieszcza(cid:230) w nim elementy tekstowe i graficzne oraz jak definiowa(cid:230) ‡„cza do innych stron. Nauczysz siŒ formatowa(cid:230) tekst za pomoc„ styl(cid:243)w CSS, projektowa(cid:230) strukturŒ witryny, publikowa(cid:230) j„ na serwerze i skutecznie pozycjonowa(cid:230) w wyszukiwarkach. (cid:149) Przygotowanie narzŒdzi do pracy (cid:149) Struktura dokument(cid:243)w XHTML (cid:149) Tekst, ‡„cza, tabele i listy (cid:149) Przygotowanie element(cid:243)w graficznych i osadzanie ich na stronie (cid:149) Formatowanie strony za pomoc„ kaskadowych arkuszy styl(cid:243)w (cid:149) Projektowanie struktury witryny WWW (cid:149) Tworzenie mechanizm(cid:243)w nawigacyjnych (cid:149) Korzystanie z szablon(cid:243)w (cid:149) Umieszczanie skrypt(cid:243)w na stronach (cid:149) U¿ywanie gotowych modu‡(cid:243)w dostŒpnych w sieci (cid:149) Publikowanie witryny (cid:149) Pozycjonowanie w wyszukiwarkach Stw(cid:243)rz w‡asn„ stronŒ WWW i wykorzystaj potŒgŒ globalnej sieci! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści Wstęp .............................................................................................. 9 Uwagi techniczne ........................................................................... 11 Rozdział 1. Podstawowe informacje .................................................................. 13 Czym jest internet? .......................................................................................................... 13 Czym jest strona WWW, a czym witryna? ...................................................................... 14 Dlaczego warto prowadzić własną stronę WWW? ......................................................... 15 Oprogramowanie potrzebne przy tworzeniu stron WWW a dołączona płyta CD .......... 17 Edytory tekstu ........................................................................................................... 18 Edytory grafiki .......................................................................................................... 19 Programy do przygotowywania grafiki sieciowej ..................................................... 19 Etykieta i prawo autorskie ............................................................................................... 20 Wybór usługodawcy, u którego zamieścimy stronę WWW ............................................ 21 Własna domena ................................................................................................................ 23 Rozdział 2. Język XHTML i HTML sprawcą całego zamieszania .......................... 25 Znacznik i jego konstrukcja ............................................................................................. 28 Podstawowe różnice pomiędzy HTML i XHTML .......................................................... 29 Zasada 1. Nigdy nie krzyżuj znaczników .................................................................. 29 Zasada 2. Zawsze zamykaj wszystkie znaczniki ....................................................... 30 Zasada 3. Wpisując znaczniki i atrybuty, zawsze używaj małych liter .................... 30 Zasada 4. Używaj cudzysłowów dla wszystkich atrybutów ..................................... 30 Zasada 5. Przypisuj wartości dla pustych atrybutów ................................................ 31 Zasada 6. Uważaj ze znakami specjalnymi w skryptach .......................................... 31 Struktura dokumentu ....................................................................................................... 31 Określamy zgodność ze specyfikacją ........................................................................ 31 Ramy dokumentu XHTML ....................................................................................... 32 Nagłówek strony ....................................................................................................... 33 Ciało dokumentu ....................................................................................................... 39 Komentarze ............................................................................................................... 40 Tworzenie szkieletu strony za pomocą edytora kED ................................................ 40 Tekst ................................................................................................................................ 42 Nagłówki ................................................................................................................... 42 Akapity ...................................................................................................................... 43 Cytaty ........................................................................................................................ 44 Indeks górny i dolny .................................................................................................. 46 Łamanie wierszy ....................................................................................................... 46 Wyróżnianie tekstu .................................................................................................... 47 4 Tworzenie stron WWW w praktyce Twarda spacja ............................................................................................................ 47 Znacznik DIV ............................................................................................................ 48 Formatowanie tekstu za pomocą edytora kED .......................................................... 48 Listy ................................................................................................................................. 50 Lista wypunktowana ................................................................................................. 50 Lista numerowana ..................................................................................................... 50 Lista definicji ............................................................................................................. 51 Listy zagnieżdżone .................................................................................................... 51 Tworzenie list za pomocą edytora kED .................................................................... 52 Grafika na stronie WWW ................................................................................................ 53 Osadzanie grafiki za pomocą edytora kED ............................................................... 56 Hiperłącza ........................................................................................................................ 58 Hiperłącza tekstowe .................................................................................................. 59 Hiperłącza graficzne .................................................................................................. 61 Mapy odsyłaczy ......................................................................................................... 62 Kotwice ..................................................................................................................... 65 Adresy względne i bezwzględne ............................................................................... 66 Tworzenie hiperłączy za pomocą edytora kED ......................................................... 67 Tabele .............................................................................................................................. 69 Proste tabele .............................................................................................................. 72 Wymiarowanie tabel ................................................................................................. 73 Tabele niesymetryczne .............................................................................................. 76 Zagnieżdżanie tabel ................................................................................................... 77 Dodatkowe elementy tabeli ....................................................................................... 78 Tworzenie tabel za pomocą edytora kED ................................................................. 79 Formularze ....................................................................................................................... 84 Pola typu input .......................................................................................................... 84 Pole typu select .......................................................................................................... 86 Pole typu textarea ...................................................................................................... 87 Przesyłanie treści formularza .................................................................................... 87 Ramki ............................................................................................................................... 88 Rozdział 3. Grafika sieciowa ............................................................................ 93 Format .............................................................................................................................. 95 GIF ............................................................................................................................ 95 JPG .......................................................................................................................... 110 PNG ......................................................................................................................... 113 Inne metody redukcji rozmiaru zdjęć i grafiki ........................................................ 113 Pozostałe formaty publikacji grafiki na stronie WWW .......................................... 116 Wygładzanie krawędzi — antyaliasing ................................................................... 117 Tworzenie gotowych rozwiązań na potrzeby stron WWW ........................................... 120 Prostokątne i owalne przyciski ................................................................................ 120 Przyciski o nieregularnych kształtach ..................................................................... 126 Cięcie grafiki na mniejsze elementy ....................................................................... 129 Mapa odsyłaczy ....................................................................................................... 132 Rozdział 4. Kaskadowe arkusze stylów ........................................................... 133 Wprowadzenie ............................................................................................................... 134 Różnice pomiędzy formatowaniem za pomocą XHTML, HTML i CSS ................ 134 Umieszczanie stylów w dokumencie ...................................................................... 135 Jednostki miar i nazewnictwo kolorów stosowane w CSS ..................................... 137 Budowa stylu ........................................................................................................... 142 Dziedziczenie i kaskadowość to klucz do potęgi CSS ............................................ 157 Spis treści 5 Formatowanie wyglądu tekstu ....................................................................................... 160 Wyrównanie tekstu .................................................................................................. 160 Pionowe wyrównanie .............................................................................................. 161 Wcięcie pierwszego wiersza akapitu ....................................................................... 162 Odstępy — wiersze, wyrazy, litery ......................................................................... 162 Dekoracja tekstu ...................................................................................................... 163 Przekształcanie — małe i duże litery ...................................................................... 164 Kontrola pustej przestrzeni ...................................................................................... 165 Wnioski ................................................................................................................... 166 Formatowanie wyglądu czcionki ................................................................................... 166 Rodzaj czcionki ....................................................................................................... 167 Rozmiar ................................................................................................................... 168 Waga czcionki ......................................................................................................... 170 Styl czcionki ............................................................................................................ 171 Wariant czcionki ..................................................................................................... 172 Wnioski ................................................................................................................... 172 Formatowanie wyglądu list ........................................................................................... 173 Typ listy ................................................................................................................... 173 Własny punktor graficzny ....................................................................................... 175 Pozycjonowanie listy względem punktora .............................................................. 175 Wnioski ................................................................................................................... 176 Kolor i tło poszczególnych elementów ......................................................................... 176 Kolor ........................................................................................................................ 177 Tło ........................................................................................................................... 178 Powielanie i zatrzymanie tła ................................................................................... 179 Pozycjonowanie graficznego tła .............................................................................. 181 Wnioski ................................................................................................................... 183 Marginesy i dopełnienie ................................................................................................ 184 Marginesy zewnętrzne ............................................................................................. 184 Marginesy wewnętrzne — dopełnienie ................................................................... 186 Wnioski ................................................................................................................... 187 Obramowanie elementów .............................................................................................. 189 Styl obramowania .................................................................................................... 190 Szerokość obramowania .......................................................................................... 192 Kolor obramowania ................................................................................................. 193 Wnioski ................................................................................................................... 194 Pozycjonowanie elementów .......................................................................................... 196 Określanie pozycji ................................................................................................... 198 Wymiarowanie elementów ...................................................................................... 198 Pływanie i tamowanie elementów ........................................................................... 200 Kolejność nakładanych elementów ......................................................................... 202 Wnioski ................................................................................................................... 203 Tworzenie arkusza stylów za pomocą edytora kED ...................................................... 203 Rozdział 5. Praktyczny projekt. Moja strona domowa ...................................... 207 Dlaczego jest mi potrzebna strona WWW? ................................................................... 207 Gromadzę materiały ...................................................................................................... 209 Struktura witryny ........................................................................................................... 210 Przygotowuję poszczególne elementy witryny ............................................................. 212 Strona główna .......................................................................................................... 213 Sekcja „Książki” ..................................................................................................... 228 Sekcja „Artykuły” ................................................................................................... 235 Sekcja „O mnie” ...................................................................................................... 236 6 Tworzenie stron WWW w praktyce Sekcja „Przyjazne strony” ....................................................................................... 236 Sekcja „Sklep” ......................................................................................................... 238 Sekcja „Kontakt” ..................................................................................................... 240 Nazwy plików ................................................................................................................ 242 Testowanie gotowego projektu ...................................................................................... 243 Testy w różnych przeglądarkach ............................................................................. 243 Testy rozdzielczości ................................................................................................ 244 Testy zgodności kodu ze specyfikacją .................................................................... 247 Wnioski .......................................................................................................................... 253 Rozdział 6. Praktyczny projekt. Strona firmowa ............................................... 255 Po co i dla kogo ta strona? ............................................................................................. 255 Zbieramy materiały ........................................................................................................ 256 Struktura strony ............................................................................................................. 257 Tworzymy poszczególne podstrony .............................................................................. 257 Szablon strony ......................................................................................................... 258 Strona główna .......................................................................................................... 266 Strona pojedynczego wpisu ..................................................................................... 269 Strona artykułu lub testu ......................................................................................... 269 Strona FAQ ............................................................................................................. 271 Strona „redakcja” .................................................................................................... 271 Strona „kontakt” ...................................................................................................... 274 Testowanie gotowego projektu ...................................................................................... 274 Wnioski .......................................................................................................................... 274 Rozdział 7. Praca z szablonami ....................................................................... 275 Czym są szablony? ........................................................................................................ 275 Zalety pracy z szablonami ............................................................................................. 276 Jak to działa? ................................................................................................................. 276 Skąd można pobrać gotowe szablony? .......................................................................... 281 Wnioski .......................................................................................................................... 282 Rozdział 8. Darmowe usługi dostępne w sieci ................................................. 283 Statystyki ....................................................................................................................... 283 Instalacja darmowej wersji statystyk ....................................................................... 285 Dostępne informacje ............................................................................................... 288 Licznik ........................................................................................................................... 295 Status usług Gadu-Gadu oraz Tlen na stronie WWW ................................................... 296 Sonda ............................................................................................................................. 298 Biuletyn informacyjny ................................................................................................... 298 Wnioski .......................................................................................................................... 305 Rozdział 9. Przydatne skrypty, których można użyć na stronie WWW ............... 307 Nowe okno ..................................................................................................................... 307 Zamykanie otwartego okna ........................................................................................... 308 Rollover ......................................................................................................................... 308 Drukowanie zawartości strony ...................................................................................... 308 Zmiana zawartości paska statusu ................................................................................... 309 Dodawanie strony do „Ulubionych” .............................................................................. 309 Strona startowa .............................................................................................................. 309 Zmiana tła całej komórki tabeli ..................................................................................... 310 Wczytywanie arkusza w zależności od używanej przeglądarki .................................... 311 Spis treści 7 Rozdział 10. Publikacja i utrzymanie strony ...................................................... 313 Wybór serwera — hosting ............................................................................................. 313 Zakładanie konta ............................................................................................................ 316 Publikacja strony ........................................................................................................... 319 Rejestracja domeny ........................................................................................................ 322 Rozdział 11. Promocja serwisu ......................................................................... 327 Popularne sposoby promocji strony .............................................................................. 327 Podpis poczty elektronicznej ................................................................................... 327 Grupy dyskusyjne .................................................................................................... 328 Listy mailingowe ..................................................................................................... 328 Inne formy promocji ................................................................................................ 328 Pozycjonowanie stron w wyszukiwarkach .................................................................... 329 Podstawy ................................................................................................................. 329 Prawidłowa indeksacja strony ................................................................................. 331 Zdobywanie pozycji ................................................................................................ 336 Wnioski .......................................................................................................................... 341 Dodatek A ...................................................................................................... 343 Podsumowanie ............................................................................. 367 Skorowidz .................................................................................... 369 Rozdział 6. Praktyczny projekt. Strona firmowa Tym razem jako przykład strony firmowej posłuży mi witryna, która ma stać się uzu- pełnieniem forum o komputerach przenośnych. W tej chwili forum działa na stronie http://forum.laptopy.info.pl. Natomiast strona, którą wspólnie zaprojektujemy pojawi się pod adresem http://laptopy.info.pl. Tworzona strona będzie miała charakter mini portalu i internauci znajdą na niej naj- nowsze informacje, testy i artykuły z dziedziny komputerów przenośnych. Całość w po- łączeniu z forum ma być jednym z ważniejszych miejsc dla wszystkich potencjalnych jak i aktualnych użytkowników laptopów. Tak się składa, że forum już zdobyło miano największego i najlepszego w polskiej sieci. Teraz dzięki stronie informacyjnej będę starał się dotrzeć go kolejnej grupy potencjalnych gości. Po co i dla kogo ta strona? Strona dostępna pod adresem http://laptopy.info.pl jest uzupełnieniem działającego od dwóch lat forum poświęconego tej samej tematyce. Poniżej w kilku punktach wymieni- łem najważniejsze założenia, jakie mi przyświecały podczas prac nad nowym projektem. (cid:141) Strona ma mieć charakter informacyjny i znajdą się na niej najnowsze wiadomości ze świata komputerów przenośnych oraz mobilnych akcesoriów. Poza krótkimi notkami o nowościach mam w planach publikację zaawansowanych testów różnych modeli laptopów oraz związanych z nimi dodatków. (cid:141) Szata graficzna oraz rozwiązania nawigacyjne mają być możliwie najprostsze, a przy tym odmienne od tego, co oferuje wiele różnych portali o tematyce komputerowej. 256 Tworzenie stron WWW w praktyce (cid:141) Nie mam zamiaru tworzyć kolejnego wielkiego portalu o wszystkim i o niczym. Dlatego skupiam się wyłącznie na tematyce laptopów. W przypadku forum wąska specjalizacja pokazała, że to szansa na sukces. Forum w chwili obecnej przegoniło konkurencję i jest największym i najpopularniejszym miejscem tego typu w polskim kawałku sieci. (cid:141) Strona w niedalekiej przyszłości ma generować zyski. Możliwości zarabiania widzę w publikacji reklam, sponsorowanych artykułach, współpracy z liczącymi się dystrybutorami sprzętu oraz sprzedaży laptopów i związanych z nimi rzeczy. Jak widzisz, strona będzie miała charakter informacyjny, a forum skupi się na roli miej- sca do dyskusji, wymieniania poglądów oraz niesienia sobie wzajemnej pomocy. Odbiorcami treści publikowanych na stronie z całą pewnością będą obecni i przyszli użytkownicy komputerów przenośnych. Liczę na spore zainteresowanie wśród obecnych użytkowników forum. Nie wykluczam również częstych odwiedzin przez ludzi zainte- resowanych testami, nowinkami oraz sensacjami ze świata komputerów mobilnych. Zbieramy materiały W przypadku omawianej strony zbieranie materiałów niezbędnych do jej przygotowa- nia ograniczy się do minimum. Dokładniej mówiąc, aby rozpocząć pracę nad projek- towaniem, potrzebne są następujące informacje: (cid:141) dwie lub trzy przykładowe wiadomości o komputerach przenośnych, (cid:141) przykładowy artykuł, (cid:141) przykładowy test, (cid:141) zawartość strony z informacjami o firmie prowadzącej portal, (cid:141) zawartość strony kontaktowej. Cała reszta treści będzie dodawana w chwili, gdy strona zostanie już zaprojektowana i uruchomiona. Innymi słowy, podczas projektowania wystarczy minimum treści do stworzenia układu prezentowanych elementów. Dopiero po zakończeniu budowy strony i przed jej oficjalną prezentacją warto dodać kilkanaście wiadomości oraz kilka arty- kułów. Dalej pozostaje już tylko dbać o to, aby na stronie nowe treści pojawiały się regularnie. Nie może być tak, że jednego dnia dodamy pięć wpisów, a później przez kolejne dwa ani jednego. Podczas przygotowywania wszystkich materiałów — zarówno tych potrzebnych na początek, jak i tych, które mają być dodawane po uruchomieniu portalu — trzymamy się następujących zasad: (cid:141) Każda wiadomość powinna się składać z krótkiego wprowadzenia widocznego na stronie głównej, rozwinięcia widocznego na dedykowanej podstronie oraz zdjęcia prezentowanego produktu. Rozdział 6. ♦ Praktyczny projekt. Strona firmowa 257 (cid:141) Każdy artykuł powinien być dzielony na kilka podstron, tak by korzystanie z niego było wygodniejsze. (cid:141) Wszystkie teksty powinny być pisanie w sposób zwięzły z zachowaniem szczególnej dbałości o przystępną formę oraz zaciekawienie czytelnika we wstępie i zatrzymanie go podczas lektury rozwinięcia. (cid:141) Ze względu na tematykę strony nie ma potrzeby zwracania specjalnej uwagi na stosowanie fraz i słów kluczowych. Siłą rzeczy teksty będą nasycone odpowiednimi słowami i stosunkowo szybko zajmą wysokie pozycje w wynikach wyszukiwania. Należy jednak zwracać uwagę na zawartość nagłówków, które bezwzględnie powinny być sugestywne i nasycone słowami kluczowymi dla prezentowanego zagadnienia. Struktura strony Uznałem, że struktura mojej nowej strony ma być maksymalnie uproszczona. Im mniej zakamarków, tym prościej coś znaleźć. W skrócie cała witryna zostanie podzielona na następujące działy: (cid:141) Strona główna — wszystkie wiadomości (aktualności, testy, artykuły, etc.) w skróconej postaci. (cid:141) Aktualności — wyłącznie aktualności. (cid:141) Testy — wyłącznie testy. (cid:141) Artykuły — wyłącznie artykuły. (cid:141) FAQ — odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. (cid:141) Kontakt — wszystkie dane kontaktowe. Wszystkie wymienione wyżej działy trafią do górnego menu nawigacyjnego. Strona nie będzie zawierać dodatkowego bocznego menu. Tworzymy poszczególne podstrony Pora zająć się projektowaniem strony. Tym razem zmieniłem sposób prezentacji pro- jektu i najpierw opiszę w kilku słowach, co chcę uzyskać, następnie przedstawię od- powiedni kod i na końcu zamieszczę rysunek prezentujący ostateczny wynik. Prezentowany w tym rozdziale projekt w oryginalnej wersji został przeze mnie zamó- wiony w firmie CRE8, a następnie poprawiony przeze mnie tak, by odpowiadał moim potrzebom. 258 Tworzenie stron WWW w praktyce Szablon strony Układ strony głównej, a co za tym idzie, wszystkich podstron, będzie taki sam. Poza nagłówkiem i stopką witryny całość zostanie podzielona na dwie kolumny. Lewa ko- lumna zajmie 2/3 dostępnego obszaru i będzie zawierać publikowane treści. Natomiast po prawej stronie znajdą się moduły z wykazem ostatnio dodanych testów oraz recenzji. Dlatego zanim zaczniemy tworzyć poszczególne podstrony, warto przygotować ogól- ny szablon. Etap pierwszy — nagłówek Tworzenie projektu zaczniemy od przygotowania nagłówka, w którym umieszczone zostanie menu nawigacyjne, wyszukiwarka oraz jakiś element graficzny. Menu nawi- gacyjne zostanie podzielone na dwie części i dodatkowo zróżnicowane rozmiarem. Głów- ne menu znajdzie się na dole nagłówka i będzie zauważalnie większe. Natomiast menu dodatkowe znajdzie się na samej górze nagłówka i będzie mniejsze. Dodatkowe menu będzie zawierać odnośniki do strony z kontaktami, informacjami o redakcji i kilka innych potrzebnych elementów. Kod nagłówka musimy podzielić na trzy części. Dodatkowo całość powinna być za- mknięta pomiędzy znacznikami div /div , dzięki czemu łatwiej będzie kontrolować całość. Zwróć uwagę, że obie części menu nawigacyjnego zbudowałem, wykorzystując listy wypunktowane, a następnie sformatowałem je za pomocą CSS. Środek nagłówka to motyw graficzny oraz wyszukiwarka. Stosowny kod XHTML gotowego nagłówka zamieściłem poniżej. div id= naglowek ul id= menugora li a href= feed RSS Wiadomości /a /li li a href= mapa-strony.html Mapa strony /a /li li a href= redakcja.html Redakcja /a /li li a href= kontakt.html Kontakt /a /li /ul div id= menusrodek a href= / img src= obrazki/laptop.jpg / /a a href= / img src= obrazki/logo.gif / /a form method= get id= searchform action= http://laptopy.info.pl input type= text value= name= s id= s class= pole / input type= submit id= searchsubmit value= Szukaj / /form /div ul id= menudol li a href= / Aktualności /a /li li a href= /testy Testy /a /li li a href= /artykuly Artykuły /a /li li a href= /faq FAQ /a /li li a href= http://forum.laptopy.info.pl Forum /a /li /ul /div Rozdział 6. ♦ Praktyczny projekt. Strona firmowa 259 W tej chwili niezbędne jest sięgnięcie do kaskadowych arkuszy stylów w celu nada- nia stworzonym elementem odpowiedniego wyglądu i należytej pozycji. Na początku warto ustawić kilka globalnych właściwości strony. Mam tutaj na myśli wyłączenie marginesów, dopełnienie oraz określenie koloru tła. Odpowiednie wpisy za- mieściłem poniżej. body { margin:0; padding:0; background-color:white; } Dopiero teraz możemy zająć się nagłówkiem witryny. Powinnyśmy zacząć od określe- nia szerokości oraz właściwości dolnej krawędzi dla bloku tworzonego przez znacznik div id=”naglowek” /div . Odpowiednie deklaracje stylów mają następującą postać: div#naglowek { width:100 ; border-bottom:solid 5px #518AB5; } Następny krok to zmiana właściwości obu list wypunktowanych występujących w na- główku strony. Listy musimy przekształcić na elementy liniowe oraz określić lewy margines. Zwróć uwagę, że dzięki użyciu selektora potomka style będą odnosić się wyłącznie do list znajdujących się pomiędzy znacznikami div id=”naglowek” /div . div#naglowek li { display:inline; margin-left:15px; } Nie możemy zapomnieć o określeniu wyglądu odsyłaczy znajdujących się w menu. Dla wszystkich odsyłaczy ulokowanych w nagłówku strony wyłączamy podkreślenie, ustawiamy kolor na biały oraz włączamy dolną krawędź obramowania. Ważne jest, aby krawędź miała taki sam kolor jak tło belki menu. Następnie dla odsyłaczy, nad któ- rymi znajdzie się kursor, określamy szary kolor czcionki i szary dla dolnej krawędzi obramowania. W obu przypadkach korzystamy z selektora potomka. div#naglowek a { text-decoration:none; color:white; border-bottom:solid 5px #518AB5; } div#naglowek a:hover { color:silver; border-bottom:solid white 3px; } 260 Tworzenie stron WWW w praktyce Czas zająć się dodatkowym menu nawigacyjnym. W swoim projekcie wyłączyłem mar- ginesy, określiłem wysokość całego paska dodatkowego menu, ustawiłem kolor tła i wyłączyłem listy. Uzupełnieniem całości jest wymuszenie stosowania czcionki ma- szynowej z rodziny monospace. ul#menugora { margin:0; height:30px; background-color:#518AB5; list-style:none; font-family:monospace; } Kolejne zmiany dotyczą środkowej części nagłówka strony. Poniżej znajduje się listing zastosowanych stylów wraz z moim komentarzem. div#menusrodek { height:150px; } W tym miejscu określiłem wysokość środkowej części nagłówka. div#menusrodek img, div#menusrodek a { border:0; } Wyłączyłem obramowanie dla obrazków i odnośników znajdujących się w nagłów- ku strony. div#menusrodek img { vertical-align:middle; } Skorzystałem z wyrównania w pionie i wymusiłem, aby wszystkie obrazki ustawiły się w na środku dostępnego obszaru. div#menusrodek form { position:absolute; right:10px; top:1px; } Za pomocą funkcji pozycjonowania ustawiłem formularz wyszukiwania w prawym gór- nym narożniku. div#menusrodek input.pole { background-color:silver; border:1px solid white; width:150px; padding:0; margin:0; } Rozdział 6. ♦ Praktyczny projekt. Strona firmowa 261 W tym miejscu zająłem się zmianą wyglądu pola formularza. Zmieniłem kolor tła, włączyłem obramowanie, ustawiłem rozmiar pola i wyłączyłem marginesy oraz do- pełnienie. Ostatnim elementem górnego nagłówka jest jego dolna część. Poniższy listing ustawia tło, wyłącza marginesy, wymusza lewy margines, ustala wysokość elementu, wyśrod- kowuje tekst, powiększa rozmiar czcionki i przekształca ją w duże litery. ul#menudol { background-color:#518AB5; margin:0; margin-left:300px; height:40px; text-align:center; font-size:large; text-transform:uppercase; } Na rysunku 6.1 przedstawiłem widok kompletnego nagłówka mojej strony. Przekre- ślony obszar zostawiłem pusty z myślą o tym, aby w tym miejscu umieścić banner reklamowy. Rysunek 6.1. Gotowy nagłówek witryny Etap drugi — podział na dwie kolumny Po zakończeniu pracy nad nagłówkiem strony pora zająć się centralną częścią witryny. Zaplanowałem, że strona zostanie podzielona na dwie kolumny. Lewa część będzie zajmować mniej więcej 2/3 ekranu i ma zawierać publikowane treści. Natomiast po prawej stronie, w węższej części, znajdą się dwa moduły z listą ostatnio dodanych re- cenzji oraz artykułów. Do utworzenia obu kolumn wykorzystamy znaczniki div /div wraz z odpowied- nimi identyfikatorami. Poniżej zamieściłem przykładowy kod, który powinien trafić do tworzonego dokumentu bezpośrednio przed zamykającym znacznikiem /body . div id= zawartosc /div div id= nawigacja /div 262 Tworzenie stron WWW w praktyce Układ kolumnowy przygotujemy w całości za pomocą kaskadowych arkuszy stylów. W tym celu do arkusza należy dodać poniższe deklaracje. Każdy z selektorów zo- stał przeze mnie dodatkowo skomentowany. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zrozumieć, o co chodzi. div#nawigacja { position:absolute; right:0; top:15em; width:300px; padding:0; margin:0; } Pierwszy z wpisów dotyczy węższej kolumny. Na początku ustawiłem blok tak, by znalazł się przy prawej krawędzi przeglądarki i poniżej nagłówka strony. Skorzystałem z jednostki em, dzięki czemu układ strony będzie elastyczny i niezależny od rozdziel- czości. Następnie określamy szerokość prawej kolumny i wyłączamy marginesy i do- pełnienie. div#zawartosc { margin-right:20em; margin-left:1em; } W tej chwili prawa kolumna znalazła się na swoim miejscu, ale reszta tekstu ją przy- krywa. W związku z tym należy dla szerszej kolumny ustawić prawy i górny margines tak, by ten element pasował do reszty. Na rysunku 6.2 przedstawiłem gotowy projekt z podziałem na dwie kolumny. Dodat- kowo dla ułatwienia poszczególne bloki mają ustawione różne tła. Rysunek 6.2. Układ kolumnowy strony Rozdział 6. ♦ Praktyczny projekt. Strona firmowa 263 Jak widzisz uzyskanie dwóch kolumn było bardzo proste i ograniczyło się zaledwie do kilku prostych wpisów w arkuszu stylów. Aby zamienić miejscami obie kolumny, wystarczy węższą rubrykę pozycjonować do lewej krawędzi okna przeglądarki. Następnie dla szerszej kolumny należy określić lewy margines. Etap trzeci — stopka W tej chwili możemy zająć się stopką witryny. W moim projekcie stopka będzie bardzo prosta i będzie jedynie zawierać informacje o prawach autorskich oraz autorze strony. Kod stopki będzie składać się ze znacznika div id=”stopka” /div oraz trzech li- nijek tekstu. Listing widoczny poniżej powinien znaleźć się kodzie strony bezpośred- nio przed zamykającym znacznikiem /body . div id= stopka p Wszelkie prawa zastrzeżone. Copyright © 2005-2006 a href= / Laptopy /a . /p p Strona stworzona przez: a href= http://www.cre8.pl/ CRE8 - tworzenie stron /a /p p a href= sitemape.xml XML SiteMap /a /p /div Stopka w postaci widocznej na listingu wymaga dodania odpowiednich wpisów do arkusza stylów. Musimy zadbać o kolor tła, wygląd tekstu oraz wymiary całego elemen- tu. Dodatkowo bardzo ważne jest to, aby stopka zawsze znajdowała się na dole ekra- nu. Musisz bowiem wiedzieć, że umieszczana jest ona zawsze pod treścią strony. Jeżeli treści jest na tyle dużo, że wypełnia całą widoczną część ekranu, to stopka znajduje się na końcu. Natomiast w przypadku gdy treści jest mało, stopka może znaleźć się na przykład w połowie ekranu. Na szczęście problem ten możemy również rozwiązać, stosując odpowiednie style. Poniżej zamieściłem listing z odpowiednimi wpisami do arkusza stylów oraz moimi komentarzami. Mam nadzieję, że dzięki temu łatwiej będzie Ci zrozumieć, w jaki spo- sób trwale powiązać stopkę z dolną krawędzią okna przeglądarki. body, html, #zawartosc { min-height:100 ; height:100 ; } W pierwszej kolejności dla selektorów body, html oraz dla identyfikatora #zawartosc, który jest przypisany do szerszej kolumny, ustawiłem wysokość równą 100 oraz mi- nimalną wysokość równą 100 . html body, html body #zawartosc { height:auto; } Następnie, korzystając z selektorów dziecka, ponownie określiłem wysokość dla body oraz #zawartosc. Jednak tym razem wysokość została ustawiona jako auto. 264 Tworzenie stron WWW w praktyce div#stopka { width:100 ; height:40px; background:#EEEEEE url(obrazki/tlo.gif); padding-top:10px; padding-bottom:10px; position:absolute; bottom:0;} Dla znacznika stopki ustawiłem szerokość, wysokość, kolor tła, górne i dolne dopeł- nienie oraz cały element usytuowałem „na sztywno” przy dolnej krawędzi okna prze- glądarki. div#stopka p { margin:0; padding-left:20px; font-size:smaller; } Ostatnie zmiany dotyczą tekstu umieszczonego w stopce. Dzięki ustawieniu zerowego marginesu zmniejszyłem odstępy pomiędzy poszczególnymi liniami. Dodatkowo zde- finiowałem lewe dopełnienie, aby odsunąć tekst od krawędzi. Na koniec pomniejszy- łem czcionkę. Na rysunku 6.3 zamieściłem widok stopki oraz pozostałych elementów strony. Zwróć uwagę, że stopka mimo małej ilości tekstu znajduje się na samym dole. Rysunek 6.3. Podstawowa struktura strony Rozdział 6. ♦ Praktyczny projekt. Strona firmowa 265 Etap czwarty — moduły w prawej kolumnie Uznałem, że prawa kolumna ma zawierać dwa moduły, w których będą pojawiać się odnośniki do ostatnio dodanych artykułów oraz testów sprzętu. Moduły mają być mak- symalnie proste i nieskomplikowane. W związku z tym skorzystałem z nagłówków stopnia trzeciego, list wypunktowanych, a całość zostanie umieszczona pomiędzy ist- niejącym już znacznikiem div id=”nawigacja” /div . Przykładowy kod znajduje się poniżej. h3 Artykuły /h3 ul li a href= artukuly/baterie Baterie - prawda i mity /a /li li a href= artukuly/recovery Partycje i nośniki recovery /a /li li a href= artukuly/nlite nLite - integracja sterowników /a /li /ul h3 Testy /h3 ul li a href= testy/ibmt42 IBM ThinkPad T42 /a /li li a href= testy/ibmt60 IBM ThinkPad T60 /a /li li a href= testy/ibmx60 IBM ThinkPad X60 /a /li /ul W pierwszej kolejności dla prawej kolumny ustawiłem tło oraz określiłem jej maksy- malną szerokość. Odpowiednie style powinny zostać wpisane do selektora div#nawigacja zgodnie z poniższym przykładem. div#nawigacja { position:absolute; right:10px; top:15em; width:300px; max-width:300px; background-image:url(obrazki/tlo1.png); background-repeat:no-repeat; padding:5px; margin:0; } Następne zmiany dotyczą już bezpośrednio tekstu umieszczonego w prawej kolumnie. Należy zająć się wyglądem nagłówków oraz list wypunktowanych. Poniżej znajdują się przykładowe wpisy do mojego arkusza stylów. div#nawigacja h3 { margin:0; padding:0; font-weight:bold; } div#nawigacja ul { margin:3px; } 266 Tworzenie stron WWW w praktyce Na rysunku 6.4 zamieściłem widok gotowego szkieletu strony. W tej chwili możemy brać się do opracowywania poszczególnych działów witryny. Rysunek 6.4. Widok gotowego szkieletu strony Strona główna Strona główna w centralnej części będzie przedstawiać wiadomości w skróconej po- staci. Każdy wpis ma składać się z wprowadzenia, zdjęcia oraz odnośnika pozwalają- cego na przejście do kompletnej notatki. Innymi słowy, nie wymyśliłem tutaj nic od- krywczego. Struktura pojedynczego wpisu będzie stosunkowo prosta. Tytuł zostanie przedstawio- ny jako nagłówek stopnia drugiego, treść zamknie się pomiędzy znacznikami p /p . Uzupełnieniem będzie obrazek ustawiony w lewym górnym rogu i oblany tekstem. Całość dodatkowo zostanie zamknięta pomiędzy znacznikiem div id=”wpis” /div , dzięki czemu łatwiej będzie kontrolować całość. Poniżej zamieściłem kod przykła- dowego wpisu. div id= wpis h2 a href= news01.html Nowy Flybook VM /a /h2 p class= data strong Data: /strong 20.07.2007 strong Autor: /strong Bartosz Danowski /p img src= obrazki/flybook.jpg alt= Flybook MV / p Co początkowo wygląda na tuzinkowego laptopa, wcale nim nie jest. Flybook VM posiada ekran mogący ustawić się w pozycji normalnego ekranu LCD, tak aby użytkownik miał wygodniejszą pozycję podczas użytkowania komputera. Szczególnie przydatne jest Rozdział 6. ♦ Praktyczny projekt. Strona firmowa 267 to w czasie korzystania z laptopa w miejscach, gdzie mamy bardzo małą powierzchnię na położenie notebooka, np. w samolocie. /p p Flybook VM może wyglądać jak normalny laptop, lecz w rzeczywistości twórcy laptopa mają aspiracje, aby ich produkt konkurował z desktopami. Laptopa można będzie kupić pod koniec miesiąca w cenie $2,899. /p p class= zrodlo a href= news01.html Więcej #187; /a /p /div Poniżej przestawiłem fragment arkusza stylów, który odpowiada za kontrolę wyglądu pojedynczego wpisu. Każdy z selektorów został przeze mnie skomentowany. div#wpis { padding-bottom:20px; border-bottom:solid 2px silver; margin-bottom:20px; } Dla całego modułu ustawiłem dolny margines i dopełnienie. Następnie włączyłem dolne obramowanie. div#wpis img { float:left; padding:2px; border:solid 2px silver; margin-right:5px; margin-bottom:5px; } Określiłem sposób oblewania obrazków przez tekst, włączyłem dopełnienie oraz ramkę. Poza tym zdefiniowałem prawy i dolny margines, aby wymusić odstęp ob- razka od tekstu. div#wpis p { margin-top:0,5em; } Ustawiłem większy odstęp pomiędzy poszczególnymi blokami tekstu. div#wpis p.data { padding:0; margin:0; font-size:smaller; color:silver; margin-bottom:30px; } Dla dodatkowych informacji widocznych bezpośrednio pod nagłówkiem wyłączyłem marginesy i dopełnienia. Następnie zmniejszyłem czcionkę i nadałem jej szary kolor. Poza tym włączyłem dolne dopełnienie, aby zwiększyć odstęp pomiędzy nagłówkiem i resztą wpisu. 268 Tworzenie stron WWW w praktyce div#wpis p.zrodlo { text-align:right; margin-top:30px; clear:both; } Dla odnośnika widocznego pod tekstem ustawiłem wyrównanie do prawej strony oraz zdefiniowałem górny margines, aby odnośnik wyraźnie oddzielić od tekstu. Poza tym na wszelki wypadek zablokowałem możliwość oblania obrazka przez ten element. div#wpis h2 { margin:0; padding:0; } Ostatnia zmiana wyłącza marginesy i dopełnienie dla nagłówków stopnia drugiego. Dzięki temu tekst uzupełniający nagłówek znajdzie się bezpośrednio pod nim. Na rysunku 6.5 przedstawiłem widok strony głównej z kilkoma wpisami. Rysunek 6.5. Widok strony głównej z kilkoma wpisami Rozdział 6. ♦ Praktyczny projekt. Strona firmowa 269 Strona pojedynczego wpisu Pora zająć się wyglądem strony z pojedynczym wpisem. W tym przypadku skorzy- stamy z kodu XHTML skróconych wpisów na stronie głównej i uzupełnimy je o kilka dodatkowych elementów oraz stylów. div id= wpis h2 a href= news02.html Fujitsu LifeBook P7230 /a /h2 p class= data strong Data: /strong 22.07.2007 strong Autor: /strong Bartosz Danowski /p img src= obrazki/lifebook_miniatura.jpg alt= Lifebook P7230 / p Fujitsu ogłosił dostępność w USA LifeBooka P7230, ultraprzenośnego laptopa z matrycą 10,6 . Fujitsu LifeBook P7230 waży poniżej 1,4 kg i ma ok. 3 cm grubości. Twierdzi się, że jest to najmniejszy i najlżejszy notebook z wbudowaną zatoką do obsługi nagrywarki DVD, czy drugiej baterii - zwiększa ona czas pracy notebooka do prawie 10 godzin. /p p Notebook jest wyposażony w procesor Core Solo U1400 P7230, oparty na chipsecie 945 GMA, oraz w kartę graficzną Intel Graphics Media Accelerator 950. Obsługuje do 2 GB pamięci RAM i może posiadać dysk twardy do 80 GB (4200 rpm). /p p Fujitsu LifeBook P7230 jest wyposażony w bezprzewodową kartę sieciową Intel PRO/ Wireless 3945b/g. Posiada również wbudowany modem, kartę sieciową 1 GB oraz Bluetooth. Fujitsu LifeBook P7230 jest zaopatrzony w dwa porty USB, port IEEE 1394, port wideo, port na karty I/II PCMCIA i port do obsługi kart Memory Stick, Memory Stick PRO, Secure Digital (SD). /p p Ultraprzenośny laptop Fujitsu jest dostępny w wersji z obudową pokrytą czarną lub białą skórą. Można wybrać wersję z systemem Windows Vista Home Basic, Windows Vista Business lub Windows XP Professional. LifeBook P7230 będzie kosztować od $1,699 za podstawową konfigurację. /p p class= obrazek img src= obrazki/lifebook_duzy.jpg alt= LifeBook / /p p class= obrazek img src= obrazki/lifebooks_duzy1.jpg alt= LifeBook / /p p class= zrodlo Źródło: a href= http://laptoping.com www.laptoping.com /a /p /div Dodatkowe wpisy do arkusza będą dotyczyć wyłącznie dodatkowych obrazków doda- nych do pełnej treści wiadomości. Przykładowy wpis może wyglądać mniej więcej tak: div#wpis p.obrazek { margin-left:5 ; } Rysunek 6.6 przedstawia gotową stronę z pełną treścią wiadomości. Strona artykułu lub testu Strona, na której publikuję artykuł lub test, niczym nie różni się od przykładowej strony wpisu zbudowanej i opisanej w poprzednim podrozdziale. W związku z tym uznałem, że nie ma potrzeby przygotowywać oddzielnego opisu. W dalszej części za- mieściłem jedynie kilka uwag, których warto się trzymać, aby strona z dużą ilością tekstu i grafiki była funkcjonalna. 270 Tworzenie stron WWW w praktyce Rysunek 6.6. Strona z pełną treścią wiadomości Rozdział 6. ♦ Praktyczny projekt. Strona firmowa 271 (cid:141) Dziel duże ilości tekstu na kilka mniejszych stron. Rozwiązanie to pozwoli skrócić czas wczytywania strony oraz poprawi komfort korzystania z niej. Dodatkowe menu nawigacyjne zamieść na początku i na końcu strony, aby można było szybko przejść do następnej lub poprzedniej części artykułu. (cid:141) W treści publikuj małe zdjęcia i twórz z nich odsyłacze do większych kopii. Dzięki temu strona będzie szybciej się wczytywać. Nie martw się o to, że obrazki będą mniej czytelne, bo osoby nimi zainteresowane powiększą je, klikając w utworzony przez Ciebie odsyłacz. (cid:141) Staraj się pisać zwięzłe artykuły, bo internauci nie lubią zbyt wiele czytać. Pamiętaj, że każdy problem można przedstawić w sposób zwięzły. Jeżeli jednak poruszasz poważne tematy i mimo szczerych chęci nie jesteś wstanie skrócić artykułu lub testu, zastanów się, czy nie można go podzielić na dwa oddzielne tematy. Strona FAQ Po długich przemyśleniach uznałem, że odnośnik FAQ w chwili obecnej będzie pro- wadzić do odpowiedniego działu forum, który jest regularnie aktualizowany. Mam jednak w planach stworzyć odpowiednią stronę i na niej publikować najczęściej zada- wane pytania wraz z odpowiedziami. Najlepszym rozwiązaniem dla FAQ jest wykorzystanie nagłówków oraz list. Za pomocą nagłówków możemy podzielić całość na kilka części, np. problemy sprzętowe, proble- my z programowaniem. Natomiast listy będą zawierać wykaz odnośników do stron, na których opisano dany problem. Pojedyncza strona będzie zawierać powtórzenie pytania oraz dokładny opis. Strona „redakcja” W przypadku mojego miniportalu ważnym miejscem będzie strona redakcja. To wła- śnie w tym miejscu znajdzie się całą struktura redakcji wraz z informacjami na temat poszczególnych redaktorów. Poniżej przedstawiłem przykładowy kod odpowiedzialny za publikację treści w tym miejscu. p Redakcję portalu strong Laptopy.info.pl /strong tworzą sami fachowcy doskonale obeznani w tematyce komputerów przenośnych oraz publikacji treści w internecie. Każdy z redaktorów wkłada całe swoje serce w to, aby prezentowane przez niego materiały były ciekawe i zawsze aktualne. Niniejsza strona ma pozwolić na to, abyś mógł bliżej poznać każdego z nas. /p div id= redakcja h2 Redaktor naczelny /h3 img src= obrazki/bd.jpg alt= Bartosz Danowski - redaktor naczelny / ul li Imię i nazwisko: strong Bartosz Danowski /strong /li li Stanowisko: strong Redaktor naczelny/właściel /strong /li li Obowiazki: strong Kierowanie pracą portalu, kontakt z klientami i reklamodawcami /strong /li li Kontakt: strong danowskilaptopy.info.pl /strong /li /ul /div 272 Tworzenie stron WWW w praktyce div id= redakcja h3 Redaktor działu Wiadomości /h3 img src= obrazki/xx.jpg alt= Jan Nowak - redaktor działu wiadomości / ul li Imię i nazwisko: strong Jan Nowak /strong /li li Stanowisko: strong Redaktor działu wiadomości /strong /li li Obowiazki: strong Przygotowanie i publikacja wiadomości ze świata komputerów przenośnych. /strong /li li Kontakt: strong nowak@laptopy.info.pl /strong /li /ul /div Wygląd strony ma być maksymalnie uproszczony, a co za tym idzie, nie będę tutaj stosować szczególnie wyszukanego formatowania. Poniżej zamieściłem odpowiednie style, z których skorzystałem w tym przypadku. Dodatkowo każdy z selektorów został przeze mnie omówiony. div#redakcja { padding:10px; background-color:#FAFAFA; margin-bottom:10px; } Informacja o każdym z autorów jest publikowana w oddzielnym module. Ustawiłem kolor tła, dopełnienie oraz dolny margines. #redakcja h2, h3 { clear:both; } Dla nagłówków stopnia drugiego i trzeciego wyłączyłem możliwość oblewania nimi innych elementów. Zwróć uwagę, że powyższy zapis tyczy się wyłącznie tych na- główków, które znajdują się wewnątrz innego elementu posiadającego identyfikator #redakcja. div#redakcja ul { padding:20px; list-style-type:none; } Do prezentacji danych wykorzystałem listy. Wyłączyłem punktory oraz ustawiłem dopełnienie. div#redakcja img { float:left; border:2px solid silver; padding:2px; margin:5px; } Rozdział 6. ♦ Praktyczny projekt. Strona firmowa 273 Włączyłem oblewanie obrazków przez tekst oraz ustawiłem ramkę, dopełnienie i mar- ginesy. div#redakcja p { clear:both; } Na koniec dla wszystkich akapitów występujących w znaczniku div id=”redakcja” /div wyłączyłem oblewanie obrazków. Rysunek 6.7 przedstawia przykładową stronę z informacjami na temat redakcji. Oczy- wiście, w praktyce dział ten będzie rozrastał się w zależności od liczby pracowników. Rysunek 6.7. Widok strony z informacjami na temat redakcji 274 Tworzenie stron WWW w praktyce Strona „kontakt” Strona kontaktowa w przypadku portalu powinna zawierać szersze informacje, niż miało to miejsce w witrynie domowej. Dokładniej mówiąc, poza nazwą i adresem firmy warto umieścić formularz kontaktowy, adres e-mail oraz numery telefonów i faksu. Przygotowanie strony kontaktowej nie jest raczej skomplikowane i niewiele różni się od tego, co robiliśmy przy okazji witryny prywatnej. W związku z tym szczerze wierzę, że uda Ci się ten problem rozwiązać samemu. Testowanie gotowego projektu W przypadku strony firmowej szczególnie istotnym elementem procesu tworzenia jest bardzo staranne przetestowanie witryny. Bezwzględnie musimy sprawdzić wygląd strony w różnych przeglądarkach oraz poddać analizie poprawność kodu. Cała procedura te- stowa została bardzo dokładnie opisana w poprzednim rozdziale i w tym miejscu pragnę Cię tam odesłać. Wnioski Projekt strony firmowej jest już gotowy i możesz go opublikować w sieci. Poniżej za- mieściłem jeszcze kilka istotnych uwag, które przydadzą się podczas tworzenia własnej strony firmowej. (cid:141) Staraj się używać stonowanych kolorów. Strona firmowa powinna być spokojna i przyjemna dla oka. (cid:141) Unikaj zmuszania gości do zmiany przyzwyczajeń. Dokładniej mówiąc, nie stosuj rozwiązań, które są nietypowe i zbyt innowacyjne. Niestety działania takie spowodują, że Twoi goście mogą czuć się zagubieni i zamiast szukać potrzebnych informacji, przeniosą się na konkurencyjną witrynę. (cid:141) Dbaj o to, aby strona szybko się wczytywała. Sprawą bardzo ważną jest szybki serwer oraz optymalizacja kodu i grafiki. Jestem zwolennikiem stron firmowych, które są oszczędne, jeśli chodzi o elementy graficzne. Dzisiaj dzięki CSS możesz zbudować rewelacyjną i ciekawą stronę praktycznie bez grafiki. (cid:141) Pamiętaj, że strona firmowa to praktycznie same obowiązki. Dbaj o to, aby publikowane informacje zawsze były aktualne. Poza tym regularnie czytaj pocztę i odpowiadaj na e-maile trafiające do firmy. Staraj się, aby czas odpowiedzi na e-mail nie był dłuższy niż 24 godziny.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW w praktyce. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: