Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00184 004196 18669434 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem Ajaksa. Projekty - książka
Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem Ajaksa. Projekty - książka
Autor: Liczba stron: 176
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1553-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> ajax
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Stwórz interaktywny serwis WWW, korzystający z technologii AJAX!

AJAX jest skrótem od Asynchronous JavaScript and XML. Technologia ta stała się trzonem rewolucji Web 2.0. Dziś trudno sobie wyobrazić nowoczesną aplikację WWW, która nie korzystałaby z dobrodziejstw tego rozwiązania. Nie bez powodu! Intuicyjny interfejs użytkownika, wysoki poziom interaktywności, wygoda oraz dynamika serwisów korzystających z tego rozwiązania gwarantują, że jeszcze długo będzie ono na topie technik tworzenia stron WWW.

Dzięki książce 'Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem AJAKSA. Projekty' poznasz proces tworzenia strony WWW, korzystającej z tej technologii. Autor krok po kroku wyjaśnia zasadę działania oraz sposób tworzenia serwisu i każdego z elementów projektowanych dla niego aplikacji. Pierwsze zadanie, które stawia on przed Tobą, to zbudowanie bazy danych. Później nauczysz się implementować funkcjonalności takie, jak przeglądanie danych, dodawanie nowych wpisów czy też wyszukiwanie informacji. Po przeczytaniu niniejszej książki nie będzie dla Ciebie problemem połączenie na przykład technologii HTML, JavaScript, CSS, XML i PHP w celu uzyskania dynamicznego, interaktywnego oraz efektownego serwisu WWW. Zobaczysz także, jak poszczególne funkcjonalności aplikacji WWW działają bez wykorzystania technologii AJAX, a następnie jak zyskują na atrakcyjności po dodaniu tej technologii. Teraz wszystko zależy tylko od Twojej wyobraźni!

Stwórz swoją własną, interaktywną stronę WWW!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem Ajaksa. Projekty Autor: Larry Ullman T‡umaczenie: Rados‡aw Meryk ISBN: 978-83-246-1553-7 Tytu‡ orygina‡u: Building a Web Site with Ajax: Visual QuickProject Guide Format: 170x230, stron: 168 Stw(cid:243)rz interaktywny serwis WWW, korzystaj„cy z technologii AJAX! (cid:149) Jakich narzŒdzi potrzebujesz, by stworzy(cid:230) stronŒ WWW? (cid:149) Jak wzbogaci(cid:230) witrynŒ dziŒki technologii AJAX? (cid:149) Jak obs‡ugiwa(cid:230) dane w formacie XML? AJAX jest skr(cid:243)tem od Asynchronous JavaScript and XML. Technologia ta sta‡a siŒ trzonem rewolucji Web 2.0. Dzi(cid:156) trudno sobie wyobrazi(cid:230) nowoczesn„ aplikacjŒ WWW, kt(cid:243)ra nie korzysta‡aby z dobrodziejstw tego rozwi„zania. Nie bez powodu! Intuicyjny interfejs u¿ytkownika, wysoki poziom interaktywno(cid:156)ci, wygoda oraz dynamika serwis(cid:243)w korzystaj„cych z tego rozwi„zania gwarantuj„, ¿e jeszcze d‡ugo bŒdzie ono na topie technik tworzenia stron WWW. DziŒki ksi„¿ce (cid:132)Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem AJAKSA. Projekty(cid:148) poznasz proces tworzenia strony WWW, korzystaj„cej z tej technologii. Autor krok po kroku wyja(cid:156)nia zasadŒ dzia‡ania oraz spos(cid:243)b tworzenia serwisu i ka¿dego z element(cid:243)w projektowanych dla niego aplikacji. Pierwsze zadanie, kt(cid:243)re stawia on przed Tob„, to zbudowanie bazy danych. P(cid:243)(cid:159)niej nauczysz siŒ implementowa(cid:230) funkcjonalno(cid:156)ci takie, jak przegl„danie danych, dodawanie nowych wpis(cid:243)w czy te¿ wyszukiwanie informacji. Po przeczytaniu niniejszej ksi„¿ki nie bŒdzie dla Ciebie problemem po‡„czenie na przyk‡ad technologii HTML, JavaScript, CSS, XML i PHP w celu uzyskania dynamicznego, interaktywnego oraz efektownego serwisu WWW. Zobaczysz tak¿e, jak poszczeg(cid:243)lne funkcjonalno(cid:156)ci aplikacji WWW dzia‡aj„ bez wykorzystania technologii AJAX, a nastŒpnie jak zyskuj„ na atrakcyjno(cid:156)ci po dodaniu tej technologii. Teraz wszystko zale¿y tylko od Twojej wyobra(cid:159)ni! (cid:149) Zasada dzia‡ania AJAX (cid:149) NarzŒdzia konieczne w procesie projektowania, wytwarzania i testowania (cid:149) Przygotowanie bazy danych (cid:149) Obs‡uga ¿„daæ z wykorzystaniem PHP (cid:149) Przygotowanie stron HTML (cid:149) Tworzenie i obs‡uga formularzy (cid:149) Dynamiczna weryfikacja danych wprowadzanych przez u¿ytkownika (cid:149) Testowanie statycznych rozwi„zaæ (cid:149) Testowanie dynamicznych rozwi„zaæ, korzystaj„cych z AJAX (cid:149) Wykorzystanie jŒzyka JavaScript (cid:149) Przegl„danie informacji (cid:149) Wyszukiwanie informacji (cid:149) Dodawanie nowych wpis(cid:243)w do bazy (cid:149) Zastosowanie formatu XML (cid:149) Wykorzystanie formatu JSON Stw(cid:243)rz swoj„ w‡asn„, interaktywn„ stronŒ WWW! Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl spis treści wprowadzenie jak działa ajax? czego można nauczyć się z tej książki? jak zorganizowana jest ta książka? potrzebne narzędzia 1. tworzenie bazy danych dostęp do bazy danych MySQL utworzenie bazy danych utworzenie tabel 2. przeglądanie pracowników co będziemy robić? utworzenie strony HTML utworzenie formularza HTML utworzenie skryptu PHP wyświetlenie listy pracowników zgłaszanie błędów 10 11 12 14 20 21 23 30 31 32 33 34 35 witryna internetowa towarzysząca książce następny krok wypełnienie tabel danymi informacje dodatkowe nawiązanie połączenia z bazą danych utworzenie arkusza stylów wykorzystanie arkusza stylów testowanie stron informacje dodatkowe 3. przeglądanie z wykorzystaniem technologii ajax co będziemy robić? utworzenie funkcji sprawdzenie obsługi technologii Ajax wywołanie funkcji konfiguracja Ajaksa rozpoczęcie strony PHP 46 47 48 49 50 52 wyświetlenie listy pracowników obsługa odpowiedzi wyświetlenie wyników modyfikacja kodu HTML testowanie warstwy Ajaksa informacje dodatkowe Ajax_00.indd 5 9 17 18 19 25 27 29 36 37 38 39 40 45 53 55 56 57 58 59 5 2008-09-12 08:54:06 spis treści 4. dodawanie rekordów co będziemy robić? utworzenie strony HTML utworzenie formularza utworzenie elementów formularza rozpoczęcie strony PHP 64 65 66 67 69 walidacja danych formularza aktualizacja bazy danych wyświetlenie komunikatów obłędach testowanie wersji nieajaksowej informacje dodatkowe 5. dodawanie rekordów z wykorzystaniem technologii ajax co będziemy robić? dodanie elementów technologii Ajax wykorzystanie warstwy Ajaksa konfiguracja Ajaksa przygotowanie danych formularza dokończenie funkcji przygotowanie do przesyłania wyników w formacie XML walidacja danych formularza 6. wyszukiwanie co będziemy robić? utworzenie strony HTML utworzenie formularza rozpoczęcie strony PHP zapytanie do bazy danych 80 82 83 84 85 86 87 88 108 109 111 112 113 aktualizacja bazy danych uzupełnienie danych w formacie XML obsługa odpowiedzi przygotowanie strony obsługa danych w formacie XML wyświetlenie wyników testowanie warstwy Ajaksa informacje dodatkowe wyświetlenie wyników wyświetlenie komunikatów o błędach testowanie wersji niajaksowej informacje dodatkowe 63 70 73 74 75 77 79 92 93 95 96 97 99 100 102 107 114 115 116 117 6 Ajax_00.indd 6 spis treści 2008-09-12 08:54:06 7. wyszukiwanie z wykorzystaniem ajaksa co będziemy robić? dodanie elementów technologii Ajax wykorzystanie warstwy Ajaksa konfiguracja Ajaksa dokończenie funkcji przygotowanie do przesyłania wyników w formacie XML zapytanie do bazy danych pobranie wyników dokończenie skryptu PHP obsługa odpowiedzi 120 122 123 125 126 127 128 129 130 131 przygotowanie strony obsługa danych w formacie XML wyświetlenie wyników obsługa nazwisk obsługa wydziałów obsługa adresów e-mail wyświetlenie komunikatu o braku wyników dokończenie funkcji testowanie warstwy Ajaksa informacje dodatkowe dodatek A następne kroki 150 problemy związane z Ajaksem 151 alternatywy dla Ajaksa 152 wprowadzenie do JSON 154 wysyłanie danych w formacie JSON 156 dostęp do danych w formacie JSON korzystanie z danych w formacie JSON 157 skorowidz zasoby w internecie zestawy Framework dla języka JavaScript biblioteki PHP-Ajax debugowanie kodu JavaScript informacje dodatkowe 119 132 133 134 136 137 139 141 142 143 144 149 159 160 161 162 166 169 spis treści Ajax_00.indd 7 7 2008-09-12 08:54:06 4 dodawanie rekordów W pierwszym rozdziale utworzyliśmy strukturę bazy danych dla witryny WWW wyświetlającej listę pracowników. W poprzednich dwóch rozdziałach opracowaliśmy ajaksową i nieajaksową wersję aplikacji wyświetlającej listę pracowników wybrane- go wydziału. W rozdziale niniejszym opracujemy funkcję dodawania pracowników do bazy danych. Oczywiście rozpoczniemy od wersji nieajaksowej gwarantującej dostęp dla wszystkich użytkowników, a następnie — w kolejnym rozdziale — opracu- jemy wersję bazującą na technologii Ajax. Rozpoczniemy od utworzenia formularza HTML, który pobiera wszystkie niezbęd- ne dane. Następnie napiszemy skrypt PHP, który obsługuje przesyłanie formularza bez wykorzystania technologii Ajax. Będzie to bardzo prosty skrypt PHP obsługujący formularz HTML. Ajax_04.indd 63 63 2008-09-08 17:41:19 co będziemy robić? 1 Najpierw, na stronach 65 – 68, utworzymy stronę HTML z formu- larzem. W formularzu są elementy repre- zentujące wszystkie dane dotyczą- ce pracowników zapisane w bazie danych. Gdy w przeglądarkach bez obsługi Ajaksa użytkownik kliknie Dodaj, formularz zostanie przesłany do skryptu PHP. 2 Na stronach 69 – 74 napiszemy skrypt PHP, który obsługuje for- mularz HTML. Skrypt dokonuje walidacji danych formularza, a następnie zwraca wyniki. W przypadku nieprawidłowego wypełnienia dowolnego pola skrypt PHP wyświetla komunikat o błędzie. 3 Na koniec, tak jak wcześniej, przetestujemy napisane elemen- ty aplikacji, aby uzyskać pewność, że wszystko działa poprawnie. 64 Ajax_04.indd 64 Na końcu tego rozdziału, w punkcie „Informacje dodatkowe”, umieścimy dodatkowe dane, wskazówki i zalecenia związane z wykonanymi czynnościami. W następnym rozdziale do utworzonych stron dodamy elementy technologii Ajax. dodawanie rekordów 2008-09-08 17:41:19 utworzenie strony html Rozpoczniemy od utworzenia nowej strony HTML w dowolnym edytorze tekstu. !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl lang= pl head meta http-equiv= content-type content= text/html; charset=windows-1250 / title Nowy pracownik /title style type= text/css media= all @import style.css ; /style /head body /body /html Element title opisuje przeznaczenie strony. Arkusz stylów nadaje stronie taki sam wygląd jak pozostałym stronom w serwisie. dodawanie rekordów Ajax_04.indd 65 65 2008-09-08 17:41:20 utworzenie formularza 1 Zdefiniuj komunikat informujący o tym, do czego służy formularz i jak należy z niego korzystać. ... body p Ten formularz służy do wprowadzania danych dotyczących pracownika (wszystkie pola są obowiązkowe): /p form action= dodaj_pracownika.php method= post id= prac_form /form /body ... 2 W przypadku przeglądarek nieobsługujących Ajaksa formularz będzie przesłany do skryptu dodaj_pracownika.php, który napiszemy w dalszej części rozdziału. 3 Formularz wykorzystuje metodę POST, a nie GET (zobacz „Informacje dodatkowe” na stronie 77). 4 Dla warstwy ajaksowej istotne znaczenie ma wartość atrybutu id formularza (prac_form). 66 Ajax_04.indd 66 dodawanie rekordów 2008-09-08 17:41:20 utworzenie elementów formularza 1 Do wprowadzania imienia, nazwiska i adresu e-mail pracownika należy utworzyć pola tekstowe. ... form action= dodaj_pracownika.php method= post id= prac_form p label class= tytul id= imie_etykieta Imię input type= text id= imie name= imie / /label /p p label class= tytul id= nazwisko_etykieta Nazwisko input type= text id= nazwisko name= nazwisko / /label /p p label class= tytul id= email_etykieta Adres e-mail input type= text id= email name= email / /label /p dodawanie rekordów Ajax_04.indd 67 67 2008-09-08 17:41:20 utworzenie elementów formularza cd. 2 Wydział pracownika można wybrać za pomocą rozwijanego menu. p label class= tytul id= wydzial_id_etykieta Wydział select id= wydzial_id name= wydzial_id option value= 1 Kadry /option option value= 2 Księgowość /option option value= 3 Marketing /option option value= 4 Wydział pomocniczy /option /select /label /p 3 Kolejne pole tekstowe służy do wprowadzania numeru telefonu wewnętrznego pracownika. p label class= tytul id= telefon_wewn_etykieta Numer wewnętrzny input type= text id= telefon_wewn name= telefon_ wewn / /label /p p input name= dodaj type= submit value= Dodaj / /p /form ... 4 Etykiety informują o przezna- czeniu poszczególnych elementów (zobacz „Informacje dodatkowe” na stronie 77). 5 Przycisk przesyłania formularza ma wartość Dodaj. 6 Skrypt należy zapisać w pliku dodaj_pracownika.html i umieścić w tym samym katalogu co pozostałe strony aplikacji. 68 Ajax_04.indd 68 dodawanie rekordów 2008-09-08 17:41:20 rozpoczęcie strony php Pierwszy skrypt PHP obsługuje operację przesłania formularza bez wykorzystania technologii Ajax. Powinien to być jednocześnie prawidłowy dokument HTML, dlatego należy go rozpocząć od poniższych znaczników: !DOCTYPE html PUBLIC -//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xml:lang= pl lang= pl head meta http-equiv= content-type content= text/html; charset=windows-1250 / title Nowy pracownik /title style type= text/css media= all @import style.css ; /style /head body h1 Nowy pracownik /h1 ?php # dodaj_pracownika.php require_once( mysql.inc.php ); mysql_close($dbc); ? /body /html Wszystkie własności strony zostaną zdefiniowane pomiędzy znacznikami PHP. Strona musi nawiązać połączenie z serwerem MySQL, dlatego należy załadować skrypt mysql.inc.php. Przed zakończeniem działania skryptu połączenie MySQL musi być zamknięte. Skrypt należy zapisać w pliku dodaj_pracownika.php i umieścić w tym samym katalogu co plik dodaj_pracownika.html. dodawanie rekordów Ajax_04.indd 69 69 2008-09-08 17:41:20 walidacja danych formularza Przed wykorzystaniem w zapytaniu danych wprowadzonych w formularzu należy przeprowadzić ich walidację. W skrypcie PHP należy wprowadzić poniższy kod: ... require_once( mysql.inc.php ); $bledy = array(); if (!empty($_POST[ imie ])) { $fn = mysql_real_escape_string($_POST[ imie ], $dbc); } else { $bledy[] = imię ; } 1 W tablicy $bledy będą zapisane wszystkie błędy, jakie wystąpiły podczas walidacji danych w formularzu. 2 Walidacja pól tekstowych polega na sprawdzeniu, czy nie są one puste (zobacz „Informacje dodatkowe” na stronie 77). if (!empty($_POST[ nazwisko ])) { $ln = mysql_real_escape_string($_POST[ nazwisko ], $dbc); } else { $bledy[] = nazwisko ; } 70 Ajax_04.indd 70 dodawanie rekordów 2008-09-08 17:41:20 if (!empty($_POST[ email ])) { $e = mysql_real_escape_string($_POST[ email ],$dbc); } else { $bledy[] = adres email ; } 3 W celu uzyskania pewności, że dane można bezpiecznie wykorzystać w zapytaniu, są one przetwa- rzane w funkcji mysql_real_escape_string(). dodawanie rekordów Ajax_04.indd 71 71 2008-09-08 17:41:20 walidacja danych formularza cd. if (isset($_POST[ wydzial_id ]) is_numeric($_POST[ wydzial_id ]) ($_POST[ wydzial_id ] 0)) { $idw = (int) $_POST[ wydzial_id ]; } else { $bledy[] = wydział ; } 4 Wartości liczbowe, takie jak identyfikator wydziału i numer telefonu, muszą być liczbami dodatnimi. if (isset($_POST[ telefon_wewn ]) is_numeric($_POST[ telefon_wewn ]) ($_POST[ telefon_wewn ] 0)) { $wewn = (int) $_POST[ telefon_wewn ]; } else { $bledy[] = numer wewnętrzny ; } mysql_close($dbc); ... 5 Aby można było je bezpiecznie wykorzystywać w zapytaniu, dla wartości numerycznych wykonuje się rzutowanie typów do danych typu integer. 6 Każda nieudana operacja walidacji powoduje dodanie wpisu do tablicy $bledy. 72 Ajax_04.indd 72 dodawanie rekordów 2008-09-08 17:41:20 aktualizacja bazy danych Zakładając, że dane wprowadzone w formularzu pomyślnie przeszły przez proce- dury walidacji, należy uruchomić zapytanie INSERT. 1 Jeśli nie było błędów, to ten warunek będzie prawdziwy (ponieważ zmienna $bledy będzie pusta). ... $bledy[] = numer wewnętrzny ; } if (!$bledy) { $q = INSERT INTO pracownicy VALUES (NULL, $idw, $fn , $ln , $e , $wewn) ; $r = mysql_query($q, $dbc); if (mysql_affected_rows($dbc) == 1) { echo p strong Dodano nowego pracownika. /strong /p ; mysql_close($dbc); ... 2 Instrukcja INSERT dodaje nowego pracownika do bazy danych, wykorzystując dane przetworzone za pomocą procedur walidacyjnych (zobacz „Informacje dodatkowe” na stronie 78). 3 Funkcja mysql_affected_ rows() zwraca liczbę rekordów, których dotyczyło zapytanie. W przypadku zapytania wykorzy- stanego w tym skrypcie liczba ta będzie wynosiła 1, bowiem dodano jeden nowy rekord. 4 Wyniki działania skryptu są wyświetlane na ekranie. dodawanie rekordów Ajax_04.indd 73 73 2008-09-08 17:41:20 wyświetlenie komunikatów o błędach Na koniec, jeśli jest taka potrzeba, należy wyświetlić użytkownikom informacje o błędach, które wystąpiły. 1 Pierwsza klauzula else dotyczy sytuacji, kiedy zapytanie nie dotyczyło jednego wiersza. Zazwyczaj jest to sygnał wystąpienia błędu składniowego (zobacz „Informacje dodatkowe” na stronie 78). ... echo p strong Dodano nowego pracownika. /strong /p ; } else { // Wykonanie zapytania nie powiodło się. echo p class= blad Nie można dodać pracownika z powodu błędu systemowego. /p ; } } else { // Błędy! echo p Wystąpiły następujące błędy : /p ul class= blad ; foreach ($bledy as $e) { echo li Należy podać prawidłową wartość w polu:$e. /li ; } echo /ul ; } mysql_close($dbc); ... 2 Druga klauzula else uru- chamia się, jeśli dane nie przej- dą pomyślnie przez wszystkie testy walidacji. 3 Ponieważ błędy są zapisa- ne w tablicy, najłatwiejszym sposobem uzyskania dostępu do wszystkich błędów jest prze- twarzanie ich w pętli. 74 Ajax_04.indd 74 dodawanie rekordów 2008-09-08 17:41:20 testowanie wersji nieajaksowej 1 Załaduj stronę HTML w przeglądarce WWW, aby przetestować aplikację w dotychczasowym kształcie. Aby strona zadziałała, adres musi zaczy- nać się od http://. 2 Wypełnij częściowo formularz i kliknij Dodaj. 3 Skrypt PHP powinien wyświetlić wyniki. dodawanie rekordów Ajax_04.indd 75 75 2008-09-08 17:41:20 testowanie wersji nieajaksowej cd. 4 Powróć do formularza, wypełnij go całkowicie i kliknij Dodaj. 5 Tak jak wcześniej, skrypt PHP wyświetla wyniki. 76 Ajax_04.indd 76 dodawanie rekordów 2008-09-08 17:41:20 informacje dodatkowe utworzenie formularza str. 66 • Metody POST, ogólnie rzecz biorąc, powinno się używać w przypadku, gdy operacja przesyłania formularza od- działuje na witrynę. Na przykład użycie formularza Nowy pracownik dodaje nowy rekord do bazy danych. • Metodę GET zazwyczaj wykorzy- stuje się w celu zażądania informacji. Na przykład powinno się ją zastosować przy żądaniu informacji o pracowni- kach w określonym wydziale. utworzenie elementów formularza str. 67 • Etykiety formularza spełniają dwa cele. Po pierwsze, informują użytkowników o przeznaczeniu określonych elemen- tów. Po drugie, będą modyfikowane z wykorzystaniem JavaScript w celu wskazania błędów w ajaksowej wersji formularza. walidacja danych formularza str. 70 • Sposób walidacji danych formularza zależy od typu danych (liczby, ciągi zna- ków itp.) oraz spodziewanych wartości (liczba dodatnia, adres e-mail itp). Dla potrzeb walidacji nazwiska osoby czę- sto wystarczy się upewnić, czy wpro- wadzono jakąkolwiek wartość. • Dokładniejsza walidacja adresu e-mail obejmuje potwierdzenie, że spełnia on wzorzec wyrażenia regularnego. Tego rodzaju walidację należy przepro- wadzać znacznie częściej dla adresów e-mail niż dla nazwisk, ponieważ adresy e-mail muszą spełniać ścisłe reguły. • Aby poprawić bezpieczeństwo tego systemu, można by zastosować funkcję strip_tags() dla operacji wprowa- dzania danych tekstowych. Wykorzy- stanie tej funkcji pozwala zapobiegać atakom za pomocą skryptów krzyżo- wych (ang. cross-site scripting attacks — XSS). • Funkcja mysql_real_escape_ string() zapewnia specyficzną dla języka ochronę dotyczącą wartości tekstowych wykorzystywanych w zapy- taniach. dodawanie rekordów Ajax_04.indd 77 77 2008-09-08 17:41:20 informacje dodatkowe cd. aktualizacja bazy danych str. 73 • Istnieje dokładniejszy sposób zapisania zapytania INSERT. W tej składni należy określić kolumny, których dotyczy ope- racja. W przypadku zapytania używane- go w tym rozdziale byłaby to instrukcja INSERT INTO pracownicy (wydz- ial_id, imie, nazwisko, email, telefon_wewn) VALUES ($idw, $fn , $ln , $e , $wewn). wyświetlenie komunikatów o błędach str. 74 • Aby debugować problemy dotyczące PHP i MySQL, należy wyświetlić za- pytanie w celu przeanalizowania jego składni. Należy również wywołać funk- cję mysql_error(), aby przekonać się, jakie problemy zgłasza baza danych. • Witryny produkcyjne nigdy nie powinny ujawniać szczegółowych komunikatów o błędach, na przykład uruchamianych zapytań lub błędów bazy MySQL. Informacje te można wykorzystywać dla potrzeb debu- gowania, ale potem należy je ukryć w wersji produkcyjnej (która powinna być pozbawiona błędów). 78 Ajax_04.indd 78 dodawanie rekordów 2008-09-08 17:41:20
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron WWW z wykorzystaniem Ajaksa. Projekty
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: