Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00163 007015 18968359 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie stron metodą stopniowego ulepszania. Witryny dostępne dla każdego - książka
Tworzenie stron metodą stopniowego ulepszania. Witryny dostępne dla każdego - książka
Autor: , , , Liczba stron: 416
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2797-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook (-35%), audiobook).

Twórz strony dostępne dla każdej przeglądarki
i dowolnego połączenia internetowego!

Obecnie tempo powstawania nowych stron i aplikacji jest zawrotne. Korzystanie z sieci jest coraz łatwiejsze, szybsze i bardziej dynamiczne. Co więcej, uwalniamy się od kabli dzięki rozwojowi telefonów komórkowych z dostępem do internetu i kompaktowych netbooków, zapewniających nam połączenie ze światem niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Jednak to bogactwo internetowych zasobów ma również swoje wady. Zaawansowane techniki znakomicie działają w najnowszych przeglądarkach, obsługujących technologie oparte na CSS i języku JavaScript. Istnieje jednak mnóstwo urządzeń, które w najlepszym wypadku obsługują je tylko w ograniczonym stopniu, przez co wysiłki programisty mogą spełznąć na niczym. Projektanci i programiści stron internetowych muszą zatem pogodzić trzy wzajemnie wykluczające się cele. Chcą wykorzystać wszystkie dostępne i ekscytujące technologie, aby móc tworzyć przykuwające uwagę interaktywne strony, nie tracąc jednocześnie na ich dostępności. A wszystko to powinni osiągnąć, tworząc czysty i łatwy do utrzymania kod.

Stopniowe ulepszanie to technika tworzenia stron internetowych zapewniająca wszystkim użytkownikom dostęp do podstawowych treści i opcji witryny - przy użyciu dowolnej przeglądarki i połączenia. Jednocześnie posiadaczom szybszych połączeń i bardziej zaawansowanych przeglądarek oferuje ono ulepszoną wersję strony.

'Tworzenie stron metodą stopniowego ulepszania. Witryny dostępne dla każdego' to praktyczny przewodnik po zasadach tworzenia stron za pomocą nowej metodologii. Dzięki niemu dowiesz się, dlaczego standardowe techniki tworzenia stron wykluczają niektórych użytkowników z grona odbiorców, i jak analizować projekty interfejsów, aby były funkcjonalne na każdym poziomie zaawansowania przeglądarki. Poznasz pakiet testów możliwości przeglądarek, a także najlepsze metody pisania kodu HTML, CSS i JavaScript w technice stopniowego ulepszania.

Dostarczaj pełnię wrażeń wszystkim odbiorcom Twoich stron internetowych!


Todd Parker, Patty Toland, Scott Jehl i Maggie Costello Wachs to ekipa firmy Filament Group Inc. Firma ta zajmuje się projektowaniem i rozwijaniem funkcjonalnych interfejsów dla witryn internetowych, urządzeń bezprzewodowych oraz aplikacji instalowanych i sieciowych. Szczególną uwagę poświęca się tam właściwościom użytkowym produktów, dbając o to, aby korzystanie z nich było łatwe i bezproblemowe. Firma sponsoruje zespół jQuery UI, dla którego zaprojektowała i stworzyła narzędzie ThemeRoller.com, oraz aktywnie pomaga w tworzeniu biblioteki jQuery UI i zestawu arkuszy CSS.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Idź do • Spis treści • Przykładowy rozdział Katalog książek • Katalog online • Zamów drukowany katalog Twój koszyk • Dodaj do koszyka Cennik i informacje • Zamów informacje o nowościach • Zamów cennik Czytelnia • Fragmenty książek online Kontakt Helion SA ul. Kościuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl © Helion 1991–2010 Tworzenie stron metod¹ stopniowego ulepszania. Witryny dostêpne dla ka¿dego Autorzy: Todd Parker, Scott Jehl, Maggie Costello Wachs, Patty Toland T³umaczenie: £ukasz Piwko ISBN: 978-83-246-2797-4 Tytu³ orygina³u: Designing with Progressive Enhancement: Building the Web that Works for Everyone Format: 168×237, stron: 416 Twórz strony dostêpne dla ka¿dej przegl¹darki i dowolnego po³¹czenia internetowego! Obecnie tempo powstawania nowych stron i aplikacji jest zawrotne. Korzystanie z sieci jest coraz ³atwiejsze, szybsze i bardziej dynamiczne. Co wiêcej, uwalniamy siê od kabli dziêki rozwojowi telefonów komórkowych z dostêpem do internetu i kompaktowych netbooków, zapewniaj¹cych nam po³¹czenie ze œwiatem niezale¿nie od miejsca, w którym siê znajdujemy. Jednak to bogactwo internetowych zasobów ma równie¿ swoje wady. Zaawansowane techniki znakomicie dzia³aj¹ w najnowszych przegl¹darkach, obs³uguj¹cych technologie oparte na CSS i jêzyku JavaScript. Istnieje jednak mnóstwo urz¹dzeñ, które w najlepszym wypadku obs³uguj¹ je tylko w ograniczonym stopniu, przez co wysi³ki programisty mog¹ spe³zn¹æ na niczym. Projektanci i programiœci stron internetowych musz¹ zatem pogodziæ trzy wzajemnie wykluczaj¹ce siê cele. Chc¹ wykorzystaæ wszystkie dostêpne i ekscytuj¹ce technologie, aby móc tworzyæ przykuwaj¹ce uwagê interaktywne strony, nie trac¹c jednoczeœnie na ich dostêpnoœci. A wszystko to powinni osi¹gn¹æ, tworz¹c czysty i ³atwy do utrzymania kod. Stopniowe ulepszanie to technika tworzenia stron internetowych zapewniaj¹ca wszystkim u¿ytkownikom dostêp do podstawowych treœci i opcji witryny – przy u¿yciu dowolnej przegl¹darki i po³¹czenia. Jednoczeœnie posiadaczom szybszych po³¹czeñ i bardziej zaawansowanych przegl¹darek oferuje ono ulepszon¹ wersjê strony. „Tworzenie stron metod¹ stopniowego ulepszania. Witryny dostêpne dla ka¿dego” to praktyczny przewodnik po zasadach tworzenia stron za pomoc¹ nowej metodologii. Dziêki niemu dowiesz siê, dlaczego standardowe techniki tworzenia stron wykluczaj¹ niektórych u¿ytkowników z grona odbiorców, i jak analizowaæ projekty interfejsów, aby by³y funkcjonalne na ka¿dym poziomie zaawansowania przegl¹darki. Poznasz pakiet testów mo¿liwoœci przegl¹darek, a tak¿e najlepsze metody pisania kodu HTML, CSS i JavaScript w technice stopniowego ulepszania. (cid:129) Planowanie struktury i organizacji witryny (cid:129) Pisanie semantycznego kodu (cid:129) Stosowanie stylów (cid:129) Elementy interaktywne (cid:129) Testowanie mo¿liwoœci przegl¹darek (cid:129) Karty (cid:129) Okna dialogowe i nak³adki (cid:129) Przyciski, pola wyboru, suwaki i menu (cid:129) Konstruktor list Dostarczaj pe³niê wra¿eñ wszystkim odbiorcom Twoich stron internetowych! Spis treści Podziękowania Wstęp 11 13 CZĘŚĆ I METODA STOPNIOWEGO ULEPSZANIA OPARTA NA TESTACH Rozdział 1. Nasze podejście 33 Sprawdzanie możliwości przeglądarek ...................................................................................34 Planowanie stopniowego ulepszania — prześwietlanie........................................................36 Od prześwietlania do działania — technika stopniowego ulepszania ................................38 Praktyka.......................................................................................................................................40 Rozdział 2. Stopniowe ulepszanie w akcji — prześwietlanie 41 Prześwietlanie — informacje podstawowe .............................................................................42 Definiowanie hierarchii treści i znajdowanie odpowiedników HTML dla komponentów.............................................................................................................43 Tworzenie bazowego kodu znaczników i bezpiecznych stylów ....................................45 Dodawanie rozszerzeń ........................................................................................................46 Przypadek 1. — Planowanie struktury i układu witryny z wiadomościami ......................48 Ocenianie organizacji treści i nadawanie nazw ...............................................................48 Organizowanie treści za pomocą standardowych elementów HTML .........................50 Struktura nawigacji..............................................................................................................50 Dodawanie treści warstwowej i animowanej ...................................................................51 Dynamiczne filtrowanie i sortowanie ...............................................................................52 Przypadek 2. — Kolejność czynności oraz sprawdzanie i wysyłanie danych z formularza składania zamówienia .....................................................................................53 Rozkładanie na czynniki formularza składania zamówienia.........................................54 Stosowanie znaczników zapewniających dostępność .....................................................60 Definiowanie ograniczeń i walidacja.................................................................................62 Składanie wersji podstawowej i rozszerzonej...................................................................63 Przypadek 3. — Interaktywne wizualizowanie danych w kalkulatorze budżetu...............63 Wybór podstawowych elementów dla suwaków.............................................................64 Tworzenie dostępnych suwaków z kodu bazowego........................................................66 Tworzenie wykresu..............................................................................................................67 4 TWORZENIE STRON METODĄ STOPNIOWEGO ULEPSZANIA. WITRYNY DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO Przypadek 4. — Funkcjonalność zwykłych programów w oknie przeglądarki: menedżer zdjęć........................................................................................................................69 Znakowanie elementów nawigacji globalnej....................................................................70 Skomplikowane interakcje..................................................................................................71 Tworzenie niestandardowych formularzy i nakładek ....................................................75 Obsługa przycisku Wstecz..................................................................................................76 Lista kontrolna prześwietlania .................................................................................................77 Rozdział 3. Pisanie semantycznego kodu 79 Znakowanie tekstu i obrazów...................................................................................................80 Znakowanie tekstu...............................................................................................................81 Listy........................................................................................................................................86 Dane tabelaryczne................................................................................................................87 Obrazy ...................................................................................................................................89 Wstawianie plików multimedialnych ...............................................................................90 Osadzanie treści ze stron zewnętrznych ...........................................................................92 Znakowanie treści interaktywnej.............................................................................................93 Łącza ......................................................................................................................................93 Struktura formularza...........................................................................................................94 Kontrolki formularza ..........................................................................................................96 Tworzenie kontekstu na stronie............................................................................................ 101 Elementy blokowe i śródliniowe..................................................................................... 102 Przypisywanie elementom identyfikatorów i klas........................................................ 103 Oznaczaj główne części strony za pomocą ról WAI-ARIA ........................................ 104 Kolejność elementów........................................................................................................ 105 Stosuj atrybut title............................................................................................................. 107 Struktura dokumentu HTML................................................................................................ 108 Definiowanie typu dokumentu....................................................................................... 109 Nagłówek dokumentu...................................................................................................... 110 Dostępność............................................................................................................................... 115 Wytyczne dotyczące dostępności i regulacje prawne .................................................. 115 Wytyczne WCAG ............................................................................................................. 117 Rozdział 4. Efektywne stosowanie stylów 119 Sposoby wstawiania arkuszy stylów na stronę.................................................................... 120 Zapisywanie stylów w plikach zewnętrznych................................................................ 120 Dołączanie zewnętrznych arkuszy stylów ..................................................................... 121 Konwencje nazewnicze .................................................................................................... 123 SPIS TREŚCI 5 Style dla wersji podstawowej i rozszerzonej witryny ......................................................... 124 Bezpieczny arkusz stylów dla wersji podstawowej....................................................... 124 Style w wersji rozszerzonej .............................................................................................. 125 Dostępność............................................................................................................................... 127 Błędy przeglądarek i różne sposoby interpretowania stylów............................................... 129 Komentarze warunkowe.................................................................................................. 129 Często spotykane problemy i ich rozwiązania.............................................................. 130 Rozdział 5. Rozszerzenia skryptowe i elementy interaktywne 135 Dodawanie skryptów do strony ............................................................................................ 136 Nie wpisuj skryptów bezpośrednio w kodzie strony.................................................... 136 Dołączanie zewnętrznych skryptów............................................................................... 136 Rola JavaScriptu w kodzie podstawowym ........................................................................... 137 Najlepsze praktyki pisania rozszerzeń.................................................................................. 137 Uruchamianie skryptów, gdy treść jest gotowa ............................................................ 137 Dodawanie elementów interaktywności........................................................................ 138 Budowanie rozszerzonego kodu znacznikowego przy użyciu JavaScriptu............... 140 Zapewnianie widoczności treści ..................................................................................... 143 Stosowanie rozszerzeń stylistycznych............................................................................ 144 Dostępność i właściwości użytkowe ..................................................................................... 145 Implementacja dostępu za pomocą klawiatury ............................................................ 146 Definiowanie atrybutów WAI-ARIA............................................................................. 147 Testowanie dostępności ................................................................................................... 148 Dostępność i właściwości użytkowe............................................................................... 149 Rozdział 6. Testowanie możliwości przeglądarek 151 EnhanceJS — pakiet testów możliwości przeglądarek....................................................... 152 Sposób działania testów ................................................................................................... 153 Stosowanie rozszerzeń przy użyciu EnhanceJS................................................................... 155 Konfigurowanie skryptu EnhanceJS..................................................................................... 157 Wczytywanie dodatkowych arkuszy stylów.................................................................. 158 Wczytywanie dodatkowych skryptów ........................................................................... 160 Modyfikowanie odnośnika do przełączania wersji ...................................................... 161 Wymuszanie określonego wyniku testu EnhanceJS .................................................... 162 Rozszerzanie zestawu testów EnhanceJS ............................................................................. 163 Modyfikowanie pakietu testów za pomocą opcji EnhanceJS...................................... 163 Tworzenie nowych lub dodatkowych egzemplarzy EnhanceJS ................................. 164 Wyświetlanie powiadomień o błędach .......................................................................... 165 Optymalizowanie skryptu EnhanceJS na serwerze ............................................................ 165 6 TWORZENIE STRON METODĄ STOPNIOWEGO ULEPSZANIA. WITRYNY DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO CZĘŚĆ II STOPNIOWE ULEPSZANIE — ZAGADNIENIA PRAKTYCZNE 169 Rozdział 7. Tworzenie komponentów techniką stopniowego ulepszania Sposób pisania kodu komponentów .................................................................................... 170 Organizacja tej części książki................................................................................................. 171 Przykładowy kod do pobrania............................................................................................... 173 Rozdział 8. Treść składana 175 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 176 Tworzenie dostępnej treści zwijanej..................................................................................... 178 Kod bazowy ....................................................................................................................... 178 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 179 Skrypt obsługujący zwijanie i rozwijanie treści ............................................................ 182 Korzystanie ze skryptu ........................................................................................................... 184 Rozdział 9. Karty 187 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 187 Tworzenie kart......................................................................................................................... 190 Kod bazowy ....................................................................................................................... 190 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 192 Skrypt kart.......................................................................................................................... 196 Dalsze rozszerzanie kart......................................................................................................... 199 Zakładki i historia............................................................................................................. 199 Automatyczne obracanie kart ......................................................................................... 202 Wstawianie na karty treści zewnętrznej......................................................................... 203 Wyświetlanie kart jako harmonijki ................................................................................ 203 Korzystanie ze skryptu kart ................................................................................................... 204 Rozdział 10. Chmurki 207 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 208 Tworzenie chmurek za pomocą atrybutu title.................................................................... 211 Kod bazowy ....................................................................................................................... 211 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 212 Skrypt.................................................................................................................................. 214 Tworzenie chmurki z kotwicy............................................................................................... 216 Tworzenie chmurki przy użyciu treści zewnętrznej........................................................... 218 Korzystanie ze skryptu chmurek........................................................................................... 219 SPIS TREŚCI 7 Rozdział 11. Kontrolki drzewiaste 221 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 222 Tworzenie kontrolki drzewiastej........................................................................................... 224 Kod bazowy ....................................................................................................................... 225 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 226 Skrypt rozszerzeń.............................................................................................................. 230 Korzystanie ze skryptu ........................................................................................................... 236 Rozdział 12. Tworzenie wykresów przy użyciu elementu canvas 239 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 240 Kod bazowy.............................................................................................................................. 242 Tworzenie dostępnych wykresów......................................................................................... 244 Pobieranie danych z tabeli............................................................................................... 244 Prezentowanie danych w elemencie canvas.................................................................. 249 Zaawansowana stylizacja tabeli....................................................................................... 256 Dostępność danych tabeli................................................................................................ 258 Techniki zaawansowane — wtyczka visualize.js................................................................. 259 Rozdział 13. Okna dialogowe i nakładki 263 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 264 Tworzenie okna dialogowego................................................................................................ 266 Kod bazowy ....................................................................................................................... 267 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 268 Skrypt okna dialogowego................................................................................................. 273 Dalsza praca nad oknem dialogowym.................................................................................. 278 Korzystanie ze skryptu ........................................................................................................... 278 Rozdział 14. Przyciski 283 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 284 Przyciski z elementu input..................................................................................................... 285 Kod bazowy ....................................................................................................................... 285 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 287 Skrypt zmieniający stany.................................................................................................. 291 Przyciski z zaawansowanym formatowaniem..................................................................... 291 Kod bazowy ....................................................................................................................... 292 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 292 Skrypt zamieniający elementy input na button ............................................................ 294 8 TWORZENIE STRON METODĄ STOPNIOWEGO ULEPSZANIA. WITRYNY DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO Korzystanie ze skryptu ........................................................................................................... 296 Dalsze rozszerzanie funkcjonalności przycisków............................................................... 297 Rozdział 15. Pola wyboru, przyciski radiowe i rankingi gwiazdkowe 299 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 300 Tworzenie niestandardowego pola wyboru ........................................................................ 303 Kod bazowy ....................................................................................................................... 303 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 305 Skrypt pól wyboru............................................................................................................. 307 Niestandardowe przyciski radiowe....................................................................................... 309 Kod bazowy ....................................................................................................................... 310 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 310 Skrypt przycisków radiowych ......................................................................................... 312 Dalsze modyfikowanie elementów input............................................................................. 315 Kod bazowy ....................................................................................................................... 315 Kod rozszerzony................................................................................................................ 316 Skrypt komponentu rankingowego................................................................................ 318 Korzystanie ze skryptów ........................................................................................................ 321 Rozdział 16. Suwaki 323 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 324 Tworzenie suwaka................................................................................................................... 327 Kod bazowy ....................................................................................................................... 327 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 329 Skrypt suwaków ................................................................................................................ 335 Korzystanie ze skryptu suwaka ............................................................................................. 340 Rozdział 17. Menu wyboru 343 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 344 Tworzenie dostępnego menu wyboru.................................................................................. 346 Kod bazowy ....................................................................................................................... 346 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 347 Skrypt rozszerzający ......................................................................................................... 355 Zaawansowane stylizowanie menu wyboru ........................................................................ 362 Korzystanie ze skryptu ........................................................................................................... 364 SPIS TREŚCI 9 Rozdział 18. Konstruktor list 367 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 368 Tworzenie konstruktora list .................................................................................................. 370 Kod bazowy ....................................................................................................................... 370 Wersja rozszerzona........................................................................................................... 371 Skrypt konstruktora list ................................................................................................... 375 Wzbogacanie funkcjonalności konstruktora list — zaznaczanie wielu elementów, sortowanie, automatyczne uzupełnianie i menu kontekstowe...................................... 380 Zaznaczanie wielu elementów......................................................................................... 380 Sortowanie za pomocą przeciągania i upuszczania...................................................... 380 Automatyczne uzupełnianie............................................................................................ 380 Menu kontekstowe ........................................................................................................... 381 Korzystanie ze skryptu ........................................................................................................... 381 Rozdział 19. Pole plikowe 383 Prześwietlanie .......................................................................................................................... 384 Tworzenie niestandardowego pola plikowego.................................................................... 386 Kod bazowy ....................................................................................................................... 386 Kod rozszerzony................................................................................................................ 387 Skrypt rozszerzający ......................................................................................................... 390 Korzystanie ze skryptu ........................................................................................................... 393 Podsumowanie Skorowidz 395 397 ROZDZIAŁ PIERWSZY. NASZE PODEJŚCIE 33 Rozdział pierwszy Nasze podejście Najnowsze innowacje w zakresie technologii internetowych — głównie wprowadzane za pomocą zaawansowanych technik CSS, działających po stronie klienta JavaScriptu i Ajaksa, oraz wtyczek typu Flash — zamieniły nowoczesne witryny internetowe w atrakcyjne wizu- alnie aplikacje o dużych możliwościach interakcyjnych. Jest jednak jeden problem — różne przeglądarki i urządzenia na różne sposoby obsługują wymienione technologie. Mimo iż nowoczesne przeglądarki i najnowsze urządzenia przenośne potrafią wyświetlić nawet najbardziej skomplikowane interfejsy, stanowią one tylko część wszystkich odbiorników stron internetowych. A jak już wspominaliśmy wcześniej, tworząc witrynę lub aplikację dostępną tylko wąskiej grupie najnowszych urządzeń i przeglądarek, znacznie utrudniamy sobie dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców. Chcemy sprawić, aby treść, przesłanie i funkcjonalność naszych klientów były dostępne dla każdego — nie tylko dla tych, którzy mają nowoczesne przeglądarki obsługujące naj- nowocześniejsze technologie, lecz każdego, kto ma urządzenie z dostępem do sieci. Dlatego kilka lat temu postanowiliśmy zastosować filozofię stopniowego ulepszania w projektach naszych klientów. Teoretycznie idea stopniowego ulepszania jest prosta — twórz strony zgodne ze standar- dami i przy użyciu czystego HTML-a, aby mieć pewność, że praktycznie każde urządzenie wyświetli ich treść w jakiś użyteczny sposób. Następnie nałóż na ten szkielet warstwy CSS i JavaScript, z których będą mogły skorzystać te przeglądarki, które obsługują te technologie. Gdy zaczęliśmy stosować to podejście do tworzenia stron i przetestowaliśmy nasz produkt, dokonaliśmy ważnego odkrycia — zapomnieliśmy, że wiele starych przeglądarek i nowszych urządzeń przenośnych tylko częściowo obsługuje CSS i JavaScript oraz że użytkownicy mogą wyłączać ich obsługę, aby zwiększyć szybkość, podnieść poziom bezpieczeństwa lub polepszyć jakieś właściwości użytkowe. Obecnie skomplikowane interfejsy aplikacji i widgety są tworzone przy użyciu ściśle współpracującego kodu CSS i JavaScript — wyobraź sobie korzystanie z kalendarza lub paska przewijania w przeglądarce, która obsługuje JavaScript, ale niepoprawnie obsługuje CSS (rezultat byłby opłakany). 34 TWORZENIE STRON METODĄ STOPNIOWEGO ULEPSZANIA. WITRYNY DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO Podczas testowania naszych witryn utworzonych przy zastosowaniu technik stopniowego ulepszania znaleźliśmy kilka przeglądarek, które doskonałe strony zamieniały w bezu- żyteczny bałagan, ponieważ uruchamiały skrypty i stosowały style, które nie w pełni były przez nie obsługiwane. Jak więc dowiedzieć się, które przeglądarki poprawnie zastosują nasze ulepszenia? Doszliśmy do wniosku, że aby mieć pewność, iż stopniowe ulepszanie pozwoli opracować produkt dostępny dla każdego, musimy zrobić trzy rzeczy: Ź Krytycznie przejrzeć projekt i upewnić się, że każdy jego element — nawet najspryt- niejszy komponent Web 2.0 lub Ajax — powstał w oparciu o semantyczny kod HTML o prawidłowej strukturze, który nawet w przeglądarkach nieobsługujących CSS i Java- Scriptu zachowuje przynajmniej swoje podstawowe funkcje. Ź Przetestować poziom obsługi CSS i JavaScriptu w przeglądarce przed zastosowaniem ulepszeń, aby zdecydować, czy w przeglądarce tej poprzestać na podstawowej funkcjo- nalności, czy dodać dla niej ulepszenia. Ź W przypadku przeglądarek obsługujących rozszerzone funkcje należy zapewnić jak najwyższy poziom dostępności do strony za pomocą klawiatury oraz dodać elementy wspomagające pracę czytników ekranu. W tym rozdziale opisany jest test sprawności przeglądarek, za pomocą którego określamy, czy danej przeglądarce można zaserwować rozszerzoną wersję witryny. Następnie przej- dziemy do szczegółowego przedstawienia techniki stopniowego ulepszania, którą stosu- jemy w naszych projektach na co dzień. Tę część zaczniemy od opisu czynności nazywanej przez nas „prześwietlaniem” (ang. x-ray perspective). Polega ona na przeanalizowaniu skom- plikowanego projektu interfejsu, wyodrębnieniu semantycznego kodu HTML, na bazie którego oparta będzie podstawowa funkcjonalność, oraz zaplanowaniu zaawansowanych elementów CSS i JavaScript przeznaczonych dla nowoczesnych przeglądarek przy jedno- czesnym zachowaniu pełnej zgodności z czytnikami ekranu. Sprawdzanie możliwości przeglądarek Z naszych wstępnych badań stopniowego ulepszania wynika, że większość programistów rozszerza funkcjonalność swoich stron na jeden z dwóch sposobów — dostarczając rozsze- rzoną funkcjonalność wszystkim przeglądarkom, które mają włączoną obsługę JavaScriptu lub kierując rozszerzenia do wybranych przeglądarek za pomocą techniki wykrywania typu przeglądarki (ang. browser sniffing). Wykrywanie typu przeglądarki wykluczyliśmy od razu z kilku powodów: Ź Efektywne wykrywanie przeglądarek wymaga drobiazgowej wiedzy na temat ich zacho- wań (oraz wszystkich ich wersji), przez co utrzymanie odpowiadających za to skryptów jest bardzo trudnym i nigdy niekończącym się zadaniem. ROZDZIAŁ PIERWSZY. NASZE PODEJŚCIE 35 Ź Z definicji metoda ta nie jest przyszłościowa. Można wykrywać tylko te przeglądarki, które są dostępne obecnie, a wszystkie te, które pojawią się w przyszłości, będą bloko- wane, dopóki nie doda się ich do listy. Ź Nawet najpełniejsza lista dopuszczonych przeglądarek może nie spełniać swojego zadania, ponieważ niektóre przeglądarki są skonfigurowane w taki sposób, aby zgłaszały się jako inna aplikacja, aby obejść właśnie te techniki (nazywa się to czasami „robieniem w balona” — ang. browser spoofing). Zatem pierwsze z wymienionych podejść — dostarczanie ulepszeń przeglądarkom z włą- czoną obsługą JavaScriptu — wydaje się lepszym rozwiązaniem, ponieważ większość przeglądarek obsługujących JavaScript jest w stanie poradzić sobie z rozszerzeniami. Przypomnijmy jednak, że napotkaliśmy zaskakująco dużo przypadków tylko częściowego obsługiwania pewnych ulepszeń przez niektóre przeglądarki, co powodowało błędy Java- Script i układu stron. Po uważnym przeanalizowaniu tych sytuacji odkryliśmy dwa główne powody ich wystę- powania: niektóre przeglądarki źle interpretowały kod CSS, ponieważ obsługiwały nie- zgodnie ze standardami model polowy (ang. box model), pozycjonowanie, pływanie elementów i wiele innych często używanych własności CSS. Inne natomiast niepoprawnie wykonywały funkcje JavaScript, jak operowanie na modelu DOM, obsługa zdarzeń, zmie- nianie rozmiaru okna oraz wykonywanie żądań Ajax. Zastosowanie techniki stopniowego ulepszania byłoby znacznie łatwiejsze, gdybyśmy mieli jakiś niezawodny sposób na uzyskanie przekroju możliwości przeglądarek. Wówczas moglibyśmy dostarczać rozszerzenia tylko tym aplikacjom, dla których mielibyśmy pew- ność, że CSS i JavaScript są obsługiwane poprawnie. Mając ten cel w pamięci, metodą prób i błędów opracowaliśmy szkielet testowy funkcjonal- ności przeglądarek. Podstawowa lista funkcji do sprawdzenia w zakresie obsługi JavaScriptu była w zasadzie oczywista — zastosowaliśmy metodę o nazwie „wykrywanie obiektów” (ang. object detection), która polegała na pytaniu przeglądarki, czy rozpoznaje rodzime obiekty, takie jak funkcja document.getElementById i otrzymywaniu jednoznacznej odpo- wiedzi „prawda” lub „fałsz”. Każdy test został napisany w taki sposób, aby przeglądarki, które nie rozpoznawały jakiegoś kodu JavaScript, nie zgłaszały żadnych błędów. Znacznie trudniej było sprawdzić, czy dana przeglądarka poprawnie obsługiwała zaawan- sowane techniki CSS. Nie da się po prostu sprawdzić, czy przeglądarka poprawnie obsługuje określone własności CSS, takie jak elementy pływające, pozycjonowanie, pionowe ułożenie elementów czy przezroczystość, za pomocą metody wykrywania obiektów. Dlatego opracowaliśmy zestaw testów CSS. Każdy z nich wstawia na stronę za pomocą Java- Scriptu niewidoczne elementy HTML, stosuje zestaw zaawansowanych reguł CSS, a następ- nie uruchamia funkcję JavaScript sprawdzającą wynik. Aby na przykład dowiedzieć się, 36 TWORZENIE STRON METODĄ STOPNIOWEGO ULEPSZANIA. WITRYNY DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO czy przeglądarka poprawnie obsługuje pozycjonowanie, test umieszcza za pomocą CSS w określonym miejscu element div, a następnie uruchamia skrypt porównujący uzyskane współrzędne tego elementu z danymi wzorcowymi. Jeśli przeglądarka przejdzie wszystkie testy z powodzeniem, mamy pewność, że obsłu- guje CSS i JavaScript w zgodny ze standardami i spójny sposób, a więc powinna poradzić sobie z rozszerzoną funkcjonalnością witryny. W tym momencie test dynamicznie ładuje zaawansowane arkusze stylów i skrypty przekształcające podstawowy kod HTML we wzbogacone środowisko oraz dodaje odnośnik, za pomocą którego można wrócić do wersji podstawowej. Dodatkowo dodaje plik cookie umożliwiający pominięcie wykonywa- nia testów po raz drugi, dzięki czemu następne otwarcie strony będzie szybsze. Gdy zaczęliśmy stosować nasz pakiet testów, zauważyliśmy wiele korzyści płynących z jego używania w naszych implementacjach stopniowego ulepszania. Przede wszystkim, pozwolił nam skutecznie odróżnić przeglądarki mogące poprawnie zastosować rozszerzone funkcje od przeglądarek, które tego nie potrafiły. Dzięki temu znacznie zmniejszyliśmy ryzyko zrujnowania podstawowej wersji strony przez źle obsłużone rozszerzenia. Ponadto dzięki temu, że rozszerzenia były ładowane tylko w przeglądarkach, które pomyślnie przeszły testy, pozostałym przeglądarkom mogliśmy dostarczyć znacznie prostszy i lżejszy kod — żadne wielkie ilości kodu znaczników, style ani skrypty nie są ładowane z góry. W ten sposób znacznie skróciliśmy czas pobierania stron i ograniczyliśmy liczbę niepotrzebnych odwołań do serwera. Nasz pakiet testów ma budowę modularną i jest bardzo elastyczny. Można go dostosować do sprawdzania wybranych funkcji CSS i JavaScript wymaganych w konkretnym projekcie. Jeśli na przykład w tworzonej witrynie nie są wykorzystywane skomplikowane struktury elementów pływających albo skrypty Ajax, możemy odpowiadające im testy wyłączyć. W swoich projektach nasz pakiet testów dzieli przeglądarki tylko na „podstawowe” i „roz- szerzone”, co pozwala nam zapanować nad kodem i ułatwia jego utrzymanie. To binarne rozdzielenie jest dla nas sposobem na dotarcie do możliwie jak największej liczby urządzeń przy jak najmniejszym wysiłku. Na tej podstawie można oczywiście opracować bardziej zaawansowane skrypty, dzielące przeglądarki na więcej bardziej szczegółowych grup albo dostarczające funkcje zoptymalizowane pod kątem konkretnych urządzeń, np. iPhone lub Kindle. Strukturę i działanie tego pakietu testów szczegółowo omówimy w rozdziale 6., w którym również przedstawimy kilka sytuacji, w których podejście modularne może być korzystne. Planowanie stopniowego ulepszania — prześwietlanie Dostrajając nasz pakiet testów możliwości przeglądarek, zaczęliśmy rozwijać technikę rozkładania skomplikowanych projektów interfejsów sieciowych w celu przygotowania ich do zaprojektowania zgodnie z techniką stopniowego ulepszania. ROZDZIAŁ PIERWSZY. NASZE PODEJŚCIE 37 Czasami udawało się bez problemu znaleźć odpowiedni element HTML do obsługi zaawan- sowanych składników projektu — indywidualnie wystylizowane menu rozwijane wygląda i zachowuje się tak podobnie do elementu select, że oczywiste było, iż należy go użyć. Analogicznie stylizowanie pól wyboru może stanowić nie lada wyzwanie, ale od samego początku wiadomo, że to jest tylko pole wyboru. Niestety, nie zawsze było tak łatwo. Który z podstawowych elementów HTML powinien zostać użyty do reprezentowania ajaksowego komponentu do oceniania za pomocą gwiaz- dek w stylu Netflix? To samo dotyczy widocznych na wielu stronach internetowych z wiadomościami komponentów z kartami „most popular/emailed/commented” czy suwaków zakresu daty i ceny służących do filtrowania wyników w witrynie Kayak i innych witrynach e-commerce. Nie wspomnimy już o jeszcze bardziej skomplikowanych, ale bardzo popularnych aplikacjach wykorzystujących Ajax, w których stosowane są techniki prze- ciągania i upuszczania oraz wiele innych zaawansowanych rodzajów interakcji, takich jak np. Gmail. Żaden z elementów podstawowego języka HTML nie pasuje w naturalny sposób do tych obiektów. Jednakże, mimo iż wszystkie przedstawione przykłady opisują wysoce zindywidualizo- wane i interaktywne elementy, oferowane przez nie funkcje — wybieranie opcji na skali, przechodzenie z jednego bloku treści do innego, sortowanie, wyszukiwanie i pobieranie danych — można bez wątpienia uzyskać również za pomocą standardowego HTML-a. Trzeba tylko trochę pomyśleć i rozłożyć je na czynniki w celu określenia elementów HTML, które również mogą zostać użyte do wykonania tego samego zadania. Najtrudniejsze w tym wszystkim jest zajrzeć pod style, animacje i inne zachowania, aby zobaczyć podstawowe komponenty leżące u samego podłoża. Ten proces analizowania komponentów nazwaliśmy prześwietlaniem. Np. kod CSS i skrypty decydujące o inter- aktywności suwaka były skórą i ubraniem. Natomiast w podstawowej wersji szkieletem było tekstowe pole wejściowe służące do ustawiania wysokich i niskich wartości liczbowych albo przyciski radiowe reprezentujące niewielki zestaw opcji do wyboru albo nawet menu wyboru zawierające długą listę opcji. Prześwietlanie staje się bardziej skomplikowane i interesujące, gdy prześwietla się skom- plikowane projekty, np. witryny zawierające różne rodzaje treści i interaktywne kompo- nenty, aplikacje sieciowe zawierające treść dynamiczną oraz skomplikowane układy i schematy pracy, które dostarczają treść w zależności od działań użytkownika. I to tylko kilka z wielu możliwych przykładów. W skali makro przeprowadzamy proces prześwietlania, którego celem jest określenie, jak większe części strony (lub wzorce na wielu stronach witryny) współpracują ze sobą, znalezienie wzorców zachowań, które mogłyby stanowić wskazówkę na temat kluczowych elementów treści i funkcjonalności, oraz ocenienie, jak można zoptymalizować te zasoby, aby działały jak najlepiej zarówno w podstawowej, jak i rozszerzonej wersji. 38 TWORZENIE STRON METODĄ STOPNIOWEGO ULEPSZANIA. WITRYNY DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO Podczas tej wysokopoziomowej analizy podstawowe zasady na poziomie komponentów i elementów pozostają niezmienione — w każdym przypadku chodzi o zidentyfikowanie wszystkich najważniejszych informacji i funkcji potrzebnych użytkownikowi, znalezienie elementów HTML, które można wykorzystać w określonej sytuacji (na podstawie formatów treści, wymagań w zakresie danych lub zasad biznesowych, ogólnego przepływu), oraz zdecydowanie się na standardowe elementy HTML, które najlepiej spełnią stawiane zadanie. Bardziej szczegółowo o prześwietlaniu napiszemy w rozdziale 2., w którym dodatkowo przedstawimy kilka procesów dekonstrukcji na kilku skomplikowanych projektach. Nato- miast prześwietlaniem pojedynczych komponentów interfejsu zajmiemy się w rozdzia- łach 18. i 19. Zobaczymy, jak techniki stopniowego ulepszania pozwalają uzyskać cel utworzenia jak najpełniejszych, najlepiej dostępnych i najbardziej użytecznych wersji rozszerzonej i podstawowej witryny. Zanim jednak przejdziemy do szczegółowego omówienia praktycznego zastosowania techniki prześwietlania, przedstawimy proces, który opracowaliśmy w celu zastosowania techniki stopniowego ulepszania w naszych projektach. Od prześwietlania do działania — technika stopniowego ulepszania W miarę udoskonalania naszego pakietu testowego i stosowania techniki prześwietlania po jakimś czasie wypracowaliśmy swoistą terminologię, za pomocą której opisywaliśmy nasz proces stopniowego ulepszania. Dostarczamy dwie wersje produktów — podstawową, która działa we wszystkich urządzeniach z dostępem do internetu (na ile to możliwe), oraz rozszerzoną, która jest dostarczana tylko odpowiednio zaawansowanym przeglądar- kom. Kod pierwszej z nich stanowi podstawę, na której opiera się wszystko pozostałe, dlatego nazwaliśmy go „kodem bazowym”. Natomiast kod HTML, CSS i skrypty odpo- wiadające za zaawansowane funkcje prezentacyjne i zachowania zyskały miano zasobów zaawansowanych lub rozszerzonych. Aby z powodzeniem dostarczyć te dwie wersje użytkownikom, musimy przestrzegać trzech podstawowych zasad stopniowego ulepszania: Ź Zacząć od czystej treści i kodu HTML o poprawnej strukturze. Ź Precyzyjnie oddzielić warstwę prezentacyjną od układu. Ź Nieinwazyjnie dołączyć zaawansowane zachowania i style po skrupulatnym przemyśle- niu zagadnień związanych z dostępnością. Ponieważ podstawowa wersja jest tworzona w celu umożliwienia dostępu do niej każdemu, pracę musimy zacząć od klarownej treści i poprawnie skonstruowanego pod względem semantycznym kodu HTML. Taki kod HTML służy jako funkcjonalna podstawa, na bazie ROZDZIAŁ PIERWSZY. NASZE PODEJŚCIE 39 której można zbudować dodatki rozszerzające. Jest prawdopodobne, że będzie ona działać w większej liczbie różnych urządzeń, a ponadto stanowi klarowną strukturę do poruszania się dla technik wspomagających. Konstrukcja kodu znaczników w treści strony ma ogromny wpływ na to, jak można będzie zastosować rozszerzenia, np. CSS i JavaScript, oraz to, w jakim stopniu strona będzie dostępna dla niewidomych użytkowników. Najlepiej do stylizowania i dodawania elemen- tów interaktywnych nadają się strony o jasnej i precyzyjnie zorganizowanej strukturze. Ponadto taki kod łatwiej wykorzystać też w innych projektach. Warunkiem, od którego spełnienia zależy to, czy uda się osiągnąć solidną podstawę służącą do opracowania zarówno podstawowej, jak i rozszerzonej wersji strony, jest zrozumienie właściwości, możliwości i ograniczeń semantyki języka HTML oraz znajomość elementów i atrybutów dostępnych w aktualnie obowiązującej wersji tego języka (nie wspominając o nowych właściwościach, będących jeszcze w fazie powstawania specyfikacji). Dostępne możliwości i najlepsze praktyki, które zalecamy, są opisane w rozdziale 3. Druga kluczowa zasada, której ściśle się trzymamy w naszym podejściu stopniowego ulepszania, to oddzielenie układu od treści. Najpierw budujemy szkielet strony, a dopiero potem wypełniamy go treścią. To pozwala nam znacznie uprościć proces tworzenia spój- nego systemu szablonów dla całego projektu. Ponadto oddzielamy od treści cały kod CSS dotyczący prezentacji i stylu. Gdy struktura i styl strony powstają niezależnie od jej treści, łatwiej jest tworzyć różne wersje tego samego układu i dostarczać wersje działające optymalnie w różnych przeglą- darkach i urządzeniach, ponieważ żaden strukturalny kod CSS nie wpływa na styl treści. To z kolei pozwala nam wziąć pod uwagę rozszerzone typy mediów — standardowe ekrany komputerowe, wyświetlacze telefonów komórkowych i urządzenia wspomagające dla niepełnosprawnych — i selektywnie dostarczać podstawowe i zaawansowane style do wybranych z nich. W rozdziale 4. pokazujemy, które rodzaje stylów można bezpiecznie stosować w większości środowisk, jak zachowują się i wzajemnie oddziałują między sobą skomplikowane reguły CSS oraz jak można scentralizować i zoptymalizować style, aby otrzymać najczystsze i najbardziej niezawodne wersje podstawową i rozszerzoną. Zaawansowane zachowania i elementy prezentacyjne uzyskane za pomocą JavaScriptu mogą znacznie wzbogacić doznania użytkownika. Jeśli jednak zastosuje się je niewłaści- wie lub bezmyślnie, mogą one również sprawić, że witryna będzie całkowicie bezuży- teczna dla wielu użytkowników. Istnieją bardzo dobre wytyczne i jasno określone najlepsze praktyki tworzenia i dodawania skryptów w taki sposób, aby nieinwazyjnie wzbogacały strony i bezpiecznie je ulepszały w przeglądarkach, które potrafią z nich skorzystać, oraz zapewniające, że podstawowa funkcjonalność nie zostanie zatracona. Te zasady i techniki oraz związane z nimi zagadnienia dotyczące dostępności są opisane w rozdziale 5. 40 TWORZENIE STRON METODĄ STOPNIOWEGO ULEPSZANIA. WITRYNY DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO Wyposażeni w dodatkową wiedzę na temat współpracy między kodem HTML, CSS i nie- inwazyjnym JavaScriptem, szczegółowo przyjrzymy się naszemu pakietowi testów w roz- dziale 6. Dowiemy się, jak wykorzystywane są w nim opisane powyżej zasady i techniki w celu umożliwienia zastosowania bardziej niezawodnego podejścia stopniowego ulepszania. Praktyka W kilku następnych rozdziałach zwięźle opisujemy najlepsze praktyki, które należy znać, aby móc zaimplementować stopniowe ulepszanie w realnych projektach dla klientów. Natomiast w dalszych rozdziałach nauczymy się pisać poprawny kod HTML, efektywnie stosować CSS oraz dodawać rozszerzenia za pomocą JavaScriptu. Na zakończenie szcze- gółowo opiszemy nasz pakiet testów.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie stron metodą stopniowego ulepszania. Witryny dostępne dla każdego
Autor:
, , ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: