Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 007945 21003373 na godz. na dobę w sumie
Tworzenie szkolnych stron WWW - książka
Tworzenie szkolnych stron WWW - książka
Autor: Liczba stron: 116
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0122-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> tworzenie stron www
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Strony i serwisy WWW to dziś jedno z podstawowych źródeł informacji. W Internecie możemy znaleźć najnowsze wiadomości, przewodniki po krajach i miastach, materiały do nauki i wiele innych ciekawych rzeczy. Szkolny serwis WWW to doskonała wizytówka nowoczesnej placówki oświatowej. Na jego łamach można przedstawić wychowanków szkoły, sukcesy i osiągnięcia, informacje o rekrutacji i gronie pedagogicznym.

Tworzenie stron WWW odbywa się z wykorzystaniem języka HTML. Jest to zestaw znaczników służących do formatowania tekstu, umieszczania na stronie elementów graficznych i tworzenia łączy do innych stron. Znajomość języka HTML jest niezbędna do samodzielnego stworzenia strony WWW. Na szczęście jednak HTML nie jest tak straszny, jak może to wyglądać przy pierwszym kontakcie.

'Tworzenie szkolnych stron WWW' to przystępny i prosty kurs języka HTML przeznaczony dla tych, którzy chcą wykonać pierwsze kroki w projektowaniu witryn internetowych. Zawiera podstawowe informacje dotyczące języka HTML, omówienie jego znaczników i sposobów korzystania z nich. Przedstawia metody tworzenia szablonów stron, formatowania i rozmieszczania tekstu na stronach WWW, wstawiania obrazów i elementów nawigacyjnych. Opisuje też jeden z najistotniejszych elementów języka HTML -- kaskadowe arkusze stylów. Jest to nowoczesne i niezwykle przydatne narzędzie, bez którego tworzenie wydajnych i uniwersalnych stron WWW jest dziś praktycznie niemożliwe.

Rozpocznij przygodę z projektowaniem witryn WWW.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOŒCIACH O NOWOŒCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Tworzenie szkolnych stron WWW Autor: Maria Sokó³ ISBN: 83-246-0122-8 Format: B5, stron: 120 Strony i serwisy WWW to dziœ jedno z podstawowych Ÿróde³ informacji. W Internecie mo¿emy znaleŸæ najnowsze wiadomoœci, przewodniki po krajach i miastach, materia³y do nauki i wiele innych ciekawych rzeczy. Szkolny serwis WWW to doskona³a wizytówka nowoczesnej placówki oœwiatowej. Na jego ³amach mo¿na przedstawiæ wychowanków szko³y, sukcesy i osi¹gniêcia, informacje o rekrutacji i gronie pedagogicznym. Tworzenie stron WWW odbywa siê z wykorzystaniem jêzyka HTML. Jest to zestaw znaczników s³u¿¹cych do formatowania tekstu, umieszczania na stronie elementów graficznych i tworzenia ³¹czy do innych stron. Znajomoœæ jêzyka HTML jest niezbêdna do samodzielnego stworzenia strony WWW. Na szczêœcie jednak HTML nie jest tak straszny, jak mo¿e to wygl¹daæ przy pierwszym kontakcie. „Tworzenie szkolnych stron WWW” to przystêpny i prosty kurs jêzyka HTML przeznaczony dla tych, którzy chc¹ wykonaæ pierwsze kroki w projektowaniu witryn internetowych. Zawiera podstawowe informacje dotycz¹ce jêzyka HTML, omówienie jego znaczników i sposobów korzystania z nich. Przedstawia metody tworzenia szablonów stron, formatowania i rozmieszczania tekstu na stronach WWW, wstawiania obrazów i elementów nawigacyjnych. Opisuje te¿ jeden z najistotniejszych elementów jêzyka HTML — kaskadowe arkusze stylów. Jest to nowoczesne i niezwykle przydatne narzêdzie, bez którego tworzenie wydajnych i uniwersalnych stron WWW jest dziœ praktycznie niemo¿liwe. (cid:129) Podstawowe informacje o jêzyku HTML i sieci WWW (cid:129) Projektowanie struktury serwisu (cid:129) Tworzenie szablonu strony (cid:129) Wstawianie tekstu i grafiki (cid:129) Elementy nawigacyjne (cid:129) Stosowanie tabel (cid:129) Technologia CSS — kaskadowe arkusze stylów Rozpocznij przygodê z projektowaniem witryn WWW Spis treści Rozdział 1. Wstęp ................................................................................................................................................................5 Informacje podstawowe .........................................................................................................................7 Co to jest HTML? .....................................................................................................................7 Surfowanie i przeglądarka .........................................................................................................7 Strona WWW, serwis WWW, serwer WWW ...........................................................................8 Strona WWW ............................................................................................................................8 Znaczniki .................................................................................................................................10 Elementy strony ......................................................................................................................10 Rozdział 2. Projektowanie serwisu WWW ..........................................................................................................13 Projektowanie serwisu .............................................................................................................13 Projektowanie serwisu — uwagi praktyczne ...........................................................................14 Ćwiczenie do samodzielnego wykonania ................................................................................15 Rozdział 3. Tworzenie strony WWW ........................................................................................................................17 Tworzenie podstawowego szkieletu strony WWW .................................................................17 Definiowanie tytułu .................................................................................................................19 Nagłówek ................................................................................................................................20 Dodawanie tekstu ....................................................................................................................22 Linia pozioma ..........................................................................................................................23 Dodawanie listy .......................................................................................................................26 Lista zagnieżdżona ..................................................................................................................28 Obrazy na stronie WWW ........................................................................................................29 Tekst alternatywny ..................................................................................................................33 Podpis ......................................................................................................................................33 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................................35 Rozdział 4. Odnośniki .....................................................................................................................................................37 Tworzenie odnośnika do strony składowej serwisu .................................................................39 Tworzenie odnośników prowadzących do punktów nawigacyjnych w obrębie strony ...........41 Powrót do strony głównej i komunikacja między stronami — ikony nawigacji ....................42 Mapy odsyłaczy ......................................................................................................................45 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................................50 4 Tworzenie szkolnych stron WWW Rozdział 5. Tabele ............................................................................................................................................................53 Elementy konstrukcyjne tabeli ................................................................................................53 Procedura tworzenia tabeli ......................................................................................................54 Tabela trochę bardziej złożona ................................................................................................56 Komórki rozpięte na kilku wierszach lub kolumnach .............................................................58 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................................61 Rozdział 6. Kaskadowe arkusze stylów ...............................................................................................................63 Kaskadowe arkusze stylów ...................................................................................................... 63 Klasy .......................................................................................................................................64 Definicja CSS ..........................................................................................................................66 Czcionka ..................................................................................................................................66 Tło ...........................................................................................................................................68 Arkusze stylów — zasady ogólne ...........................................................................................68 CSS a rozszerzenia HTML ......................................................................................................69 Trochę więcej wolnej przestrzeni ............................................................................................81 Formatowanie kilku znaków ...................................................................................................84 Przyłączanie arkuszy stylu do dokumentu HTML ...................................................................85 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................................86 Testowanie stron WWW ......................................................................................................................89 Ćwiczenia do samodzielnego wykonania ................................................................................91 Elementy języka HTML ...........................................................................................................................93 Skorowidz ....................................................................................................................................................111 Rozdział 7. Dodatek A Rozdział 2. Projektowanie serwisu WWW Projektowanie serwisu Naszym zadaniem jest przygotowanie szkolnego serwisu internetowego. Jedną z najistot- niejszych spraw jest zadbanie o jego poprawną organizację. Ćwiczenie 2.1. Rozpocznij od przygotowania scenopisu. Określ w nim cel tworzonego serwisu i sformułuj główne tematy, które chciałbyś poruszyć. Zapisz je na kartce papieru lub w edytorze tek- stu. Cel będzie określał tematykę strony, a tematy przekształcimy później w hiperłącza prowadzące do odpowiednich fragmentów strony (lub do kolejnych stron). 1. Zdefiniuj cel. W tym przykładzie zaplanujemy zwykłą stronę reklamującą szkołę podstawową. 2. Określ podstawowe tematy. Na przykład: (cid:153) informacje teleadresowe, (cid:153) informacje przydatne kandydatom, (cid:153) zasobnik plików do pobrania przez uczniów, (cid:153) informator o zebraniach i wydarzeniach. 3. Podejmij decyzję co do struktury serwisu. W tym przykładzie zastosujemy strukturę równoległą, najczęściej stosowaną w obecnie tworzonych serwisach WWW. Równie dobrze możesz się jednak ograniczyć do budowy hierarchicznej lub hierarchiczno-liniowej. Co znaczą te terminy? — patrz tekst Uwagi. 14 Tworzenie szkolnych stron WWW Najłatwiejsza i najbardziej logiczna jest struktura hierarchiczna. Przeglądanie rozpoczyna się w tym przypadku od strony głównej, na której umieszczone są menu lub lista tematów. Wybranie tematu prowadzi do podtematów lub konkretnej treści. Struktura liniowo-hierarchiczna to kombinacja struktury liniowej (tu strony są połączone kolejno ze sobą — tak jak wagony pociągu) i hierarchicznej. Możliwe są także inne struktury: na przykład liniowa z alternatywą (innymi słowy — z odgałęzieniami) lub sieciowa, która jest formą bardzo luźną. Najczęściej stosowaną obecnie strukturą jest struktura równoległa, w której wszystkie strony serwisu zawierają nagłówek i wszelkie panele służące do nawigacji w ramach serwisu — różniąc się tylko właściwą treścią. Tego typu struktura jest efektem spowszednienia wyszukiwarek internetowych, które mogą skierować czytelnika bezpośrednio na jedną ze stron składowych serwisu, a nie na stronę główną. Równoprawność wszystkich stron serwisu ułatwia w takim przypadku przejście do innego tematu lub odszukanie strony głównej. Wybór struktury zależy przede wszystkim od tematyki strony, która sama z siebie może narzucać pewien logiczny kierunek nawigacji. 4. Przydziel określone tematy konkretnym stronom (patrz rysunek 2.1). Rysunek 2.1. Oto struktura przygotowywanego serwisu WWW; nosi ona nazwę równoległej Projektowanie serwisu — uwagi praktyczne Przygotowanie porządnego projektu jest równie ważne w przypadku stron WWW, jak i wszelkich innych konstrukcji. Fakt, że informacje są prezentowane na ekranie, a nie na papierze, nie zwalnia z obowiązku uczynienia wszystkiego, aby przekaz był przyjemny dla oka i łatwy w odbiorze. Projektowanie stron WWW okazuje się tym trudniejszym za- daniem, że konieczne jest także zapewnienie ich elastyczności — powinny równie pra- widłowo działać na różnych platformach, przy różnych rozmiarach okna przeglądarki oraz przy różnej wielkości czcionkach. Oto kilka rad, które pomogą Ci w poprawieniu czytel- ności stron: (cid:153) Stosuj zasadę „jeden temat — jedna strona”. Jeśli jest to niemożliwe, umieszczaj na jednej stronie tematy, które wiążą się ze sobą. Nie przesadź jednak z przeładowaniem strony. Pamiętaj, że kilka niezbyt przeładowanych stron będzie się otwierać szybciej niż jedna ogromna strona. (cid:153) Rozważ pieczołowicie kwestię hiperłączy między stronami. Musisz przemyśleć dokładnie wszystkie aspekty przemieszczania się między stronami (lub w ich obrębie), aby czytelnik nie zagubił się w niefortunnie zaprojektowanym „labiryncie”. Rozdział 2. (cid:153) Projektowanie serwisu WWW 15 (cid:153) Zastanów się, jakie informacje umieścić na stronie głównej — opis tego, co znajduje się dalej, czy też hiperłącza. (cid:153) Wiersze tekstu nie powinny być zbyt długie; są one trudne w odbiorze, szczególnie gdy odstęp między nimi jest bardzo mały — może to spowodować, że czytelnik będzie bezwiednie przeskakiwał wzrokiem co drugi wiersz. (cid:153) Zachowaj umiar w korzystaniu z pogrubienia i kursywy. Szczególnie tej ostatniej należy raczej unikać. Czcionka o małym rozmiarze, pisana kursywą, jest całkowicie nieczytelna. (cid:153) Unikaj także korzystania z czcionki podkreślonej, ponieważ tekst podkreślony wygląda jak hiperłącze. (cid:153) Nie wyróżniaj zwykłego tekstu za pomocą znacznika nagłówka. (cid:153) Zachowuj podobny układ stron (na przykład umieszczaj łącza do pozostałych stron w tym samym miejscu). (cid:153) Definiując łącze, unikaj określenia „tutaj”. (cid:153) Nie twórz niepotrzebnego tłoku nadmiarem obrazów i kolorów. (cid:153) Wielu projektantów umieszcza w nagłówku obrazy — można je samodzielnie przygotować, z wykorzystaniem, na przykład, programu PhotoShop, i zapisać w formacie GIF. Nadają one stronom indywidualny charakter. Pamiętaj jednak, że strona będzie się wówczas ładowała dłużej i aby nie zniechęcać użytkownika, powinieneś umieścić w kodzie tekst alternatywny, korzystając z atrybutu ALT znacznika img . Oto przykładowa definicja: img src= kot.gif alt= [obraz kota] . (cid:153) Pamiętaj, że użytkownicy nie tylko mogą korzystać z różnych rozdzielczości, lecz także mają do dyspozycji opcję pozwalającą na zwiększanie lub zmniejszanie rozmiaru czcionki. Tak więc względne relacje między tekstem a obrazem mogą być u użytkowników najróżniejsze. Projektując stronę, powinieneś wziąć te kwestie pod uwagę i przetestować ją z ich uwzględnieniem. Kreatywne operowanie wolną przestrzenią ekranu jest zawsze najbezpieczniejsze i daje bardzo ciekawe efekty. (cid:153) Nie dowierzaj wyglądowi strony WWW w swojej przeglądarce — testuj strony w różnych przeglądarkach. (cid:153) Sprawdź ortografię! Nawet ortograficzne orły robią błędy. (cid:153) Pamiętaj o podpisaniu swojej strony WWW. Odnośnik, dzięki któremu można bezpośrednio wysłać wiadomość pocztową do autora kodu HTML, umożliwia użytkownikom serwisu szybkie i łatwe zgłaszanie zauważonych błędów. Ćwiczenie do samodzielnego wykonania Określ zakres tematyki serwisu WWW dotyczącego Twojej szkoły. Zaprojektuj następ- nie kilka dokumentów HTML, o różnych strukturach, starając się jak najlepiej wyrazić istotę serwisu. Umieść rysunki przed sobą na stole i zastanów się dobrze nad wyborem. Odpowiedz sobie na takie pytania: 16 Tworzenie szkolnych stron WWW (cid:153) Czy struktura jest naturalna dla wybranego zestawu zagadnień? (cid:153) Czy podział tematów podrzędnych na odrębne strony jest oczywisty? (cid:153) Czy strony nie wydają się zbyt długie? (cid:153) Czy czytelnik nie zgubi się między stronami? (cid:153) Czy zawartość stron nie będzie zbyt „obfita” (jeśli umieścisz 100 obrazów na stronie, będzie się ona ładować przez miesiąc lub tylko trochę krócej :-) )? Wymyśl jeszcze parę takich pytań wyrażających wątpliwości. Im więcej wątpliwości na etapie projektowania, tym większa szansa na sukces.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tworzenie szkolnych stron WWW
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: