Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00077 008467 13884052 na godz. na dobę w sumie
TyMyśl. Inaczej zrobią to za Ciebie... - książka
TyMyśl. Inaczej zrobią to za Ciebie... - książka
Autor: Liczba stron: 128
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1083-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

99,3% ludzi, którzy zobaczyli tytuł 'TyMyśl', czyta teraz ten tekst. Ich mózg, wiedziony nowością i nieznanym, wysłał do nich bodziec. Teraz chcą wiedzieć, o czym jest książka, i zanim ją kupią, przeczytają tę stronę do końca.

To nie jest czytanie w myślach, bo bez szklanej kuli i czapeczki w księżyce nie bawimy się w udawanie. Zamiast tego zdobywamy wiedzę. Dziś ludzie poświęcają w swoim życiu więcej czasu na poznanie instrukcji obsługi pralki niż własnego mózgu. Paradoksalnie tak ważną wiedzę jak inteligencję emocjonalną o zarządzaniu swoim umysłem, socjalną o relacjach, finansową i biznesową musisz poznawać poza szkołą. Ale odpręż się. Jesteś w najlepszym miejscu.

Ta książka jest zbiorem informacji. Istotnych. Nauczy Cię elastycznego funkcjonowania w świecie, gdzie facet mający wiele kobiet to macho, a kobieta mająca wielu mężczyzn jest łatwa. Dowiesz się, jak efektywnie żyć w rzeczywistości, w której ubrany w dres gość wysiadający z dobrego auta jest ekstrawagancki, a schodzący z roweru to wieśniak. Poznasz proste prawa rządzące Twoim mózgiem i filtrowaniem informacji, a także nauczysz się kontrolować emocje. Pozbędziesz się stresu i lęków. Odprężysz się jak nigdy dotąd. Zerwiesz na zawsze z przeszłością i zbudujesz wymarzoną przyszłość. To jest łatwe. Proste. Przyjemne.

Ta książka nauczy Cię TyMyślenia.
Czas, byś zaczął wierzyć w siebie samego bardziej niż ja w Ciebie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TyMy(cid:156)l. Inaczej zrobi„ to za Ciebie... Autor: Mateusz Grzesiak ISBN: 978-83-246-1083-9 Format: A5, stron: 128 99,3 ludzi, kt(cid:243)rzy zobaczyli tytu‡ (cid:132)TyMy(cid:156)l(cid:148), czyta teraz ten tekst. Ich m(cid:243)zg, wiedziony nowo(cid:156)ci„ i nieznanym, wys‡a‡ do nich bodziec. Teraz chc„ wiedzie(cid:230), o czym jest ksi„¿ka, i zanim j„ kupi„, przeczytaj„ tŒ stronŒ do koæca. To nie jest czytanie w my(cid:156)lach, bo bez szklanej kuli i czapeczki w ksiŒ¿yce nie bawimy siŒ w udawanie. Zamiast tego zdobywamy wiedzŒ. Dzi(cid:156) ludzie po(cid:156)wiŒcaj„ w swoim ¿yciu wiŒcej czasu na poznanie instrukcji obs‡ugi pralki ni¿ w‡asnego m(cid:243)zgu. Paradoksalnie tak wa¿n„ wiedzŒ jak inteligencjŒ emocjonaln„ o zarz„dzaniu swoim umys‡em, socjaln„ o relacjach, finansow„ i biznesow„ musisz poznawa(cid:230) poza szko‡„. Ale odprŒ¿ siŒ. Jeste(cid:156) w najlepszym miejscu. Ta ksi„¿ka jest zbiorem informacji. Istotnych. Nauczy CiŒ elastycznego funkcjonowania w (cid:156)wiecie, gdzie facet maj„cy wiele kobiet to macho, a kobieta maj„ca wielu mŒ¿czyzn jest ‡atwa. Dowiesz siŒ, jak efektywnie ¿y(cid:230) w rzeczywisto(cid:156)ci, w kt(cid:243)rej ubrany w dres go(cid:156)(cid:230) wysiadaj„cy z dobrego auta jest ekstrawagancki, a schodz„cy z roweru to wie(cid:156)niak. Poznasz proste prawa rz„dz„ce Twoim m(cid:243)zgiem i filtrowaniem informacji, a tak¿e nauczysz siŒ kontrolowa(cid:230) emocje. PozbŒdziesz siŒ stresu i lŒk(cid:243)w. OdprŒ¿ysz siŒ jak nigdy dot„d. Zerwiesz na zawsze z przesz‡o(cid:156)ci„ i zbudujesz wymarzon„ przysz‡o(cid:156)(cid:230). To jest ‡atwe. Proste. Przyjemne. Ta ksi„¿ka nauczy CiŒ TyMy(cid:156)lenia. Czas, by(cid:156) zacz„‡ wierzy(cid:230) w siebie samego bardziej ni¿ ja w Ciebie SPIS TREŚCI Wstęp CZĘŚĆ I — TEORIA Filtry Biologia Filtry społeczne Filtry indywidualne Emocje CZĘŚĆ II — PRAKTYKA Zanim zaczniesz… Rozszerzanie filtrów Zmiana postawy Wykonuj misje Zmień swój boks Bullshit detektor Translator Komplement detektor Emocje Przekotwiczanie jakiejkolwiek negatywnej reakcji na pozytywną 7 13 13 17 29 52 72 99 99 100 101 101 103 103 105 106 108 108 6 | T Y M Y Ś L . I N A C Z E J Z R O B I Ą T O Z A C I E B I E . . . Zmiana niechcianych reakcji na inne za pomocą submodalności Zmotywuj się! Polub kogoś Wyluzuj Zrelaksuj się Nabierz pewności siebie Dodaj sobie mocy! Analiza porównawcza submodalności Zmień przekonania Pozbądź się fobii Pozbądź się szkodliwych głosów wewnętrznych Zainstaluj sobie pozytywnie działające głosy wewnętrzne Zmień odczucia Zachowania Likwidowanie kompulsji i przyzwyczajeń — swish Likwidowanie kompulsji i przyzwyczajeń — niszczyciel nawyków Instalator nowych zachowań Praca z czasem Przeszłość Instalowanie doświadczeń w przeszłości Przeramuj swoją historię osobistą Instalowanie wyjątkowej przyszłości 109 111 111 112 112 112 112 112 115 118 119 120 120 120 120 122 122 123 123 125 125 126 CZĘŚĆ II — PRAKTYKA Część II — praktyka ZANIM ZACZNIESZ… Oto jesteś w drugiej części książki. Moje gratulacje — wcześniej poznawałeś wyjątkowe rzeczy, a teraz będziesz je robić. Wszystko, co tutaj znajdziesz, jest kierunkiem i drogą. Kierunki nie traktują umiejętności jako celu — bo zawsze można być lepszym — ale jako niekończący się proces rozwoju. Jego droga nie kończy się nigdy, a zawsze się zaczyna. Zrób wszystkie poniższe ćwiczenia tak, byś najbardziej z nich skorzystał. Nie robisz tego dla mamy, taty, babci ani sąsiada — i na pewno nie dla mnie. Nie chcesz nikomu nic udowadniać ani szukać, co mogłoby nie podziałać. Robisz to wszystko dla siebie. Weź też pod uwagę te wskazówki: • Pracujesz dla efektu, nie na czas, ilość powtórzeń ani ocenę. Nikt Cię nie sprawdza poza Tobą samym. Narzędzia nie dzia- łają, Ty działasz. Dlatego liczy się rezultat — Twoja pewność, że jest dużo lepiej niż wcześniej. 1 0 0 | T Y M Y Ś L . I N A C Z E J Z R O B I Ą T O Z A C I E B I E . . . • Jeśli nie jesteś jeszcze zadowolony z wyniku, to zmieniaj spo- sób robienia ćwiczenia do momentu, w którym osiągniesz to, co chcesz. Nie od razu Rzym zbudowano. • Ty oceniasz wyniki — i bądź sprawiedliwym sędzią. Wymagaj od siebie jutro więcej niż dzisiaj i ciesz się z tego, co osiągnąłeś wczoraj. • Ćwiczenia robisz — nie czytasz o nich! Po zapoznaniu się z in- strukcją fizycznie wykonuj to, co jest w nich napisane. Jest różnica między mówieniem o seksie a jego uprawianiem. • Poniższe zadania są kierunkowe — co oznacza, że wyznaczają drogę, jaką możesz iść. Nie robisz ich dla zaliczenia, tylko dla zdobywania nowych umiejętności. Do niektórych z nich mo- żesz wracać przez resztę życia. • Dbaj o swój komfort, gdy je robisz. Niech Ci nikt nie prze- szkadza, miej wolne parę dłuższych chwil, zorganizuj sobie odpowiednie środowisko. Pomagaj sobie i ułatwiaj. • Baw się ponad wszystko — to mocne rzeczy. ROZSZERZANIE FILTRÓW Jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni tym, że większość rzeczy- wistości odbieramy oczami. Rozwiń więc inne zmysły za pomocą poniższych propozycji. Ćwicz procesowo — ciągle, przez resztę swojego życia. To nie jest jednorazowa instalacja, tylko trwały rozwój zdolności. 1. Gdy jesz, zamykaj oczy. Poznawaj smak jedzenia nie oczami, tylko smakiem i węchem. 2. Zamknij oczy i poruszaj się po swoim pokoju. Najpierw wy- konuj małe ruchy, potem większe, gdy chodzisz, zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Gdy zaczniesz sobie świetnie radzić, zatkaj dodatkowo uszy. C Z Ę Ś Ć I I — P R A K T Y K A | 1 0 1 3. Stań przed ścianą i zacznij do niej podchodzić. Po czym po- znajesz, że ściana jest blisko? Zacznij określać czuciowo od- ległość obiektów w przestrzeni od siebie. To Cię nauczy lepszej komunikacji z otoczeniem. 4. Wyjdź z kimś na ulicę. Miej cały czas zamknięte oczy. Dawaj sobie kolejne zadania, mające na celu budowanie lepszej zmy- słowej wrażliwości — zatrzymywanie się przed końcówką kra- wężnika, na pasach, komentowanie, gdzie jest samochód, a potem co to za auto. 5. Orientuj się w przestrzeni, gdzie wcześniej się gubiłeś — w mie- ście, lasach, na polach itd. 6. Weź do ręki kilka banknotów, naucz się rozpoznawać przy zamkniętych oczach różnicę między nimi. 7. Zrzucaj monety na podłogę przy zamkniętych oczach. Okre- ślaj, która jest która. 8. Zacznij grać w pokera i „powiedz mi, w której ręce jest scho- wana moneta”. Naucz się rozpoznawać różnicę między ble- fami a prawdą. 9. Zadawaj sobie pytanie: Jak jeszcze bardziej mogę rozszerzyć swoje filtry?. ZMIANA POSTAWY WYKONUJ MISJE Polegają one na tym, że wybierasz jakiś kontekst, przy którym jeszcze się stresujesz. I celowo, pokonując strach, robisz to, czego się boisz. Misje mają na celu wzmacnianie Twojej postawy — bę- dziesz miał większe jaja, krótko mówiąc. Misje są stopniowalne, czyli możesz zwiększyć ich trudność, są bezpieczne i od razu przy- noszą efekty. Robisz je zawsze do momentu, dopóki nie odczujesz, 1 0 2 | T Y M Y Ś L . I N A C Z E J Z R O B I Ą T O Z A C I E B I E . . . że w danym kontekście już się nie stresujesz. Licz się z tym, że społeczeństwo będzie reagować — a Ty uczysz się, by być wtedy totalnie wyluzowanym. • Idź przez miasto z ręką podniesioną do góry. • Wejdź do restauracji ze swoim jedzeniem i zacznij je jeść, jak gdyby nigdy nic. • Pojedź transportem publicznym w dzielnice swojego miasta, gdzie nigdy nie byłeś. Chodź tam po ulicach, wchodź do skle- pów, rozmawiaj z ludźmi. • Podejdź do kogoś na ulicy i powiedz, że zabrakło Ci na bilet do kina. I poproś o wsparcie. • Podejdź do kogoś na ulicy i powiedz, że przybyłeś z Marsa, by ich ocalić. I kontynuuj rozmowę. • Kup gazetę, jakiej nigdy nie czytałeś, i dowiedz się czegoś nowego. • Udawaj osobę homoseksualną w klubie dla gejów. • Zjedz w restauracji, w której nigdy nie byłeś, coś, czego w życiu nie jadłeś. • Podchodź do ludzi na ulicy i się przedstawiaj. • Nałóż walkmana na uszy, stań na ruchliwej ulicy i tańcz przez kilka minut. • Wejdź do tramwaju, krzyknij: Przepraszam państwa! I powiedz, że ćwiczysz przed Eurowizją. Zaśpiewaj piosenkę bez podkładu. • W autobusie miejskim ogłoś, że zbierasz na rodzinę, jakiej nie masz. Chodź od osoby do osoby i proś o wsparcie. • Zadzwoń do jakiejś firmy i mów po chińsku, dopóki się nie poddadzą. • Ubierz się absolutnie inaczej niż kiedykolwiek i idź do klubu, w jakim nigdy nie byłeś. Poznaj tam ludzi. • Sprzedaj na ulicy patyczki do uszu. Działaj do osiągnięcia efektu. C Z Ę Ś Ć I I — P R A K T Y K A | 1 0 3 • Powiedz wszystkim to, co zawsze chciałeś im powiedzieć, ale brakowało Ci odwagi. • Zadawaj sobie pytanie: Czego nigdy nie robiłem do tej pory?. I to zrób. ZMIEŃ SWÓJ BOKS Przyjmij na jeden dzień sposób życia i myślenia innych osób, jakie znasz. Bądź przez jeden dzień hollywoodzką gwiazdą — chodź jak ona, mów jak ona, zachowuj się tak samo. Ubierz się iden- tycznie. Udawaj jak najdokładniej, że nią jesteś. Ucz się, jak to jest być inną osobą. Spędź w jej ciele i umyśle cały dzień. Potem zrób to samo z innymi osobami, szczególnie żyjącymi inaczej niż Ty. Będziesz bogatszy o nowe doświadczenia. BULLSHIT DETEKTOR Detektor pierdół to jedna z najważniejszych instalacji w świecie pełnym głupich i szkodliwych sugestii. Począwszy od nauczycieli w szkole, wpajających uczniom, że sobie nie poradzą, poprzez le- karzy, księży, rodziców, terapeutów i wszystkich, którzy usilnie próbowali, najczęściej bez Twojej wiedzy, wsadzić Ci jakąś pa- skudną instalację. Dlatego czas, byś sobie — a potem wszystkim, których znasz i na których Ci zależy, zamontował detektory. Wy- konuj ćwiczenie krok po kroku, ze szczególnym uwzględnieniem instrukcji — ostatnią rzeczą na świecie, jaką chciałbyś zrobić, byłoby wklepanie sobie głupich sugestii. Procedura jest taka: 1. Pomyśl o czymś, co masz totalnie gdzieś — pełni w Twoim życiu taką rolę, jak opady śniegu w Radomiu w latach 70-tych. Po prostu Cię nie obchodzi, zwisa Ci, lata smętnym kalafiorem. Wzrusz ramionami do góry i wydaj przeciągły dźwięk — na głos — łeeeeeeee, coś na wzór zmęczonej kozy, której się nic nie chce. Połącz ramiona z dźwiękiem i jedziemy. 1 0 4 | T Y M Y Ś L . I N A C Z E J Z R O B I Ą T O Z A C I E B I E . . . 2. Poniżej jest lista szkodliwych instalacji — specjalnie i celowo tu wyłożonych. Twoim zadaniem jest, gdy je czytasz, wzru- szać ramionami, wydawać z siebie dźwięk kozy i czuć — dlatego właśnie to robisz — że masz to gdzieś. W efekcie przekotwi- czysz sobie reakcję, jaką do tej pory mogłeś mieć, i zgenerali- zujesz detektor na resztę życia. Gotowy? Pamiętaj — olewasz poniższe sugestie i wzru- szasz ramionami, wydając z siebie dźwięk. To jest kluczowe. Jedziemy: • Nie dasz rady. • Nie poradzisz sobie. • To jest za trudne. • Ty? Z czym do ludzi! • Porywasz się z motyką na słońce. • Śmieje się, bo głupi. • To jest zbyt skomplikowane. • Nie można tak szybko. • Zmiana musi boleć i być długotrwała. • Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. • Jesteś winny i musisz cierpieć. • W życiu trzeba liczyć tylko na szczęście. • Bogaty, bo złodziej. • Nie da się tu zrobić kariery. • Nie masz talentu ani zdolności. • Do niczego się nie nadajesz. • Jesteś głupi. • Jak Ty w ogóle się zachowujesz? • Bądź realistyczny. • To nie jest śmieszne, tylko poważne. • Nie wypada. C Z Ę Ś Ć I I — P R A K T Y K A | 1 0 5 • Nie wolno. • Nie powinno się. • Nie należy. • Nie można. • Nie wyleczysz się. 3. Teraz zatrzymaj się, weź głęboki oddech, pomyśl sobie — nigdy więcej i cokolwiek, gdziekolwiek, od kogokolwiek chciałoby Cię skrytykować, poniżyć, zrobić Ci krzywdę — automatycznie pojawi się reakcja łeeeeeee, tym razem już jako zamontowane uczucie. 4. Testuj — włącz telewizję, przeczytaj gazetę i odczuj, jak to działa. TRANSLATOR Translator to instalacja służąca do automatycznej zamiany ne- gatywnych sugestii w pozytywne. Gdy bullshit detektor je zbije i nie dopuści do Ciebie, wtedy translator włącza się automatycznie i zamienia złą sugestię w dobrą. Niektóre sugestie są wypowia- dane w dobrej wierze i intencji, ale mają niewłaściwą formę. Dlatego właśnie zamontuj translator. Najpierw świadomie, za każdym razem, gdy usłyszysz lub sam jeszcze się złapiesz, potem już, jak Ci do końca wejdzie w krew, z automatu: dokonuj zamiany wszystkich sugestii o wydźwięku negatywnym na pozytywne formą, takie same zawartością. Na przykład: Sugestia: nie dasz rady Translator: staraj się jeszcze bardziej Sugestia: to jest za trudne Translator: włóż w to jeszcze więcej wysiłku 1 0 6 | T Y M Y Ś L . I N A C Z E J Z R O B I Ą T O Z A C I E B I E . . . Sugestia: masz brzydkie buty Translator: zwracaj jeszcze baczniejszą uwagę na swój ubiór Sugestia: masz problem Translator: nadal szukaj rozwiązań Sugestia: Twój kłopot polega na tym, że… Translator: zwróć uwagę, w jaki sposób możesz skorzystać z tej informacji Przyzwyczaj swój język do używania pozytywnych sugestii, a swój mózg do ich produkowania. To, co jest negatywne, może się przydać, jeśli będzie miało odpowiednio pozytywną formę podania. KOMPLEMENT DETEKTOR Jego ideą jest dla odmiany odrzucenie pseudoskromności, w tym wypadku szkodzącej, i zainstalowanie sobie maszyny, która po- zwoli na akceptowanie — bo to jest zdrowe i dobre — komple- mentów, dobrych sugestii i korzystnych instalacji. Szczególnie dobre dla tych, którzy przejmowali się małymi pierdołami, a w ogóle nie zwracali uwagi na sukcesy. 1. Jak powyżej, z tymi różnicami: pomyśl o czymś, z czym się kompletnie zgadzasz. Powiedz pewnym głosem tak, myśląc o tym i przytaknij głową. Podnieś kciuk do góry, cokolwiek robisz ciałem, by potwierdzić zgodę. Na przykład, że dwa i dwa to cztery. Albo że stolicą Polski jest Warszawa. 2. Gdy będziesz czytał poniższe zdania, potwierdź je skinieniem głowy, zgódź się z nimi i powiedz pewnym głosem: tak. • Jesteś zdolny. • Wszystko możesz. C Z Ę Ś Ć I I — P R A K T Y K A | 1 0 7 • Jesteś po to, by się ciągle rozwijać i stawać lepszym. • Każdego dnia jesteś jeszcze lepszy. • Ciągle i wszędzie szukasz możliwości rozwoju. • Uczysz się w każdej sytuacji. • Wszystko jest łatwe i proste. • Jesteś światem. • Zostałeś stworzony do wielkich celów. • Jesteś wyjątkowo atrakcyjny. • Masz wiele nieodkrytych jeszcze możliwości. • Jesteś wyjątkowy. • Chcesz i masz. • Uczysz się w każdej sytuacji. • Dzięki, że jesteś. • Zasługujesz. • Możesz. • Potrafisz. • Chcesz. • Umiesz się bawić doskonale bez powodu. • Szukasz zawsze rozwiązań. • Jesteś skazany na sukces. 3. Teraz zatrzymaj się, uśmiechnij się i pomyśl sobie — to jest standard, punkt wyjściowy i to jest normalne. Jaka- kolwiek sugestia, komentarz, gest lub słowo, cokolwiek jest dla Ciebie dobre i korzystne — automatycznie pojawi się re- akcja zgody i akceptacji, tym razem jako zamontowane już uczucie. 4. Testuj — gdy tylko będziesz miał okazję przeżyć coś fajnego, zwróć uwagę, jak reagujesz i czy już do końca stało się to nor- malnym standardem. 1 0 8 | T Y M Y Ś L . I N A C Z E J Z R O B I Ą T O Z A C I E B I E . . . EMOCJE PRZEKOTWICZANIE JAKIEJKOLWIEK NEGATYWNEJ REAKCJI NA POZYTYWNĄ Odbierz moc jakimkolwiek negatywnym reakcjom, jakie jeszcze możesz mieć. Cokolwiek by to było — od fobii przed wystąpie- niami publicznymi, poprzez złość, niechęć, nienawiść do kogoś, kiepskie wspomnienia etc. To narzędzie jest bardzo proste — opiera się o celową insta- lację niespójności w strategii. Każda strategia działa, bo ma pewną sekwencję i określone parametry. Jeśli zmienisz jakikolwiek z nich, zmienisz strategię. Dla przykładu, by się depresjonować, trzeba robić obrazy tego, co może pójść źle, gadać do siebie depresjo- nującymi głosami i kręcić w sobie negatywne uczucia. Tylko wtedy depresja działa. Zrozum lepiej na dwóch praktycznych przykładach. • Boguś ma fobię przed wystąpieniami publicznymi. Bierzesz go na środek, przed ludzi. Albo każesz wyobrazić sobie tłum słuchających go osób — efekt fobii będzie taki sam, jak na żywo. Bierzesz krzesło, stawiasz je przed nim, Boguś jedną nogę stawia na krześle. Zaczyna się rękoma masować po- woli po nodze i mówi seksownym głosem — maaam fooo… ooobięęęę… przeeeeed… wystąąą… ąąąą… aaaach! (udaje orgazm)… pieniami publicznymi. Bardzo szybko zaczyna się śmiać, nie jest w stanie czuć się zestresowany, gdy robi takie rzeczy. Łączy tym samym swój stan dobrej zabawy z wystą- pieniami publicznymi. Mózg uczy się nowego wzorca — gdy Boguś występuje na środku, jest ok. • Alicja ciągle przypomina sobie jedną scenę z przedszkola, która ją wkurza. Każesz jej usiąść na krześle po turecku, złapać się jedną ręką za pierś, a palec drugiej wsadzić do nosa. Niech teraz opowie Ci o tej scenie z przedszkola, C Z Ę Ś Ć I I — P R A K T Y K A | 1 0 9 masując się ręką i udając, że coś znalazła w nosie. Gdy to robi, zmienia stan i nie jest w stanie się wkurzać, tak jak wcześniej. Procedura: 1. Pomyśl o kontekście, jaki chcesz zmienić, i go stwórz. Jeśli nie jest to możliwe, wystarczy, że go sobie wyobrazisz. 2. Zmień strategię i wprowadź niespójność — chodź głupimi krokami, wiosłuj butelkami, złap się za kolano i poliż swój ło- kieć. Mów pytającym głosem, zachowuj się jak obrażony gej, udawaj małpę, cały czas będąc — myślami lub w rzeczywistości — w doświadczeniu, któremu chcesz odebrać moc działania na Ciebie w negatywny sposób. 3. Testuj — pomyśl o tym i stwórz kontekst, w jakim to się działo. Skuteczność tego ćwiczenia, jak zawsze, zależy od ja- kości Twego wykonania — rób to dopóty, dopóki nie odczu- jesz zmiany. ZMIANA NIECHCIANYCH REAKCJI NA INNE ZA POMOCĄ SUBMODALNOŚCI Submodalności to parametry Twoich zmysłów — obrazów, dźwię- ków, uczuć, smaku i węchu. Mózg używa ich do organizowania wszystkich Twoich doświadczeń — tak jakby wkładał je w odpo- wiednie szuflady z podpisami. Później, gdy do nich wracasz, za- gląda tylko w określoną szufladę i automatycznie odpala emocję. Zmień szuflady, a co za tym idzie, swoje reakcje. Tworzysz w swojej głowie obrazy. Są one różne — mogą być duże, małe, panoramiczne, kolorowe, czarno-białe, jasne, ciemne, wyraźne, z granicami lub bez, blisko Ciebie lub daleko, mogą być filmami lub slajdami, albo być trój- lub dwuwymiarowe. Te wszystkie cechy to submodalności wzrokowe. 1 1 0 | T Y M Y Ś L . I N A C Z E J Z R O B I Ą T O Z A C I E B I E . . . Dźwięki i głosy wewnętrzne charakteryzować się mogą po- ziomem głośności, intonacją, kierunkiem, z którego dochodzą, szybkością i tempem głosów, ich liczbą, odległością od Ciebie w przestrzeni — to submodalności audio. Uczucia mają swoje umiejscowienie, kształt, poruszają się jakoś, mają określony rozmiar i temperaturę, kolor, intensywność oddziaływania, wpływają na sposób oddychania. Te nazywamy submodalnościami kinestetycznymi. Submodalności są zawsze indywidualne i każdy z nas organi- zuje doświadczenia w różny sposób. Zmieniając je, zmieniasz intensywność i charakter swoich emocji. Wyobraź sobie coś, co uwielbiasz robić. Teraz określ wyjściowe submodalności — jak duży jest obraz? W jakiej odległości od Ciebie? Kolorowy czy czarno-biały? Jasny czy ciemny? Z granicami określonymi czy rozmytymi? Slajd czy film? Trójwymiarowy czy dwuwymiarowy? Gdy to zrobisz, zacznij zmieniać submodalności na inne, od- czuwając zmiany kinestetyczne. Czy gdy oddalisz ten obraz od siebie, to uczucie maleje, czy się zwiększa? Co się zmienia, jak zatrzymasz film albo zrobisz go ze slajdu? Zwracaj uwagę na subtelne różnice i te submodalności, których zmiana najbardziej na Ciebie wpływa. Zrób to samo z dialogiem wewnętrznym. Wybierz jakiś głos, który często się z Tobą komunikuje, i określ jego parametry we- wnętrzne. Co się dzieje, gdy przeniesiesz go z jednej strony głowy na drugą? Gdy zacznie mówić ciszej i wolniej? Albo szybciej i z intonacją kaczora Donalda? Wykreuj w sobie jakieś uczucie. Możesz pomyśleć o swojej pasji lub hobby i wyobrazić sobie, że tam teraz jesteś i to robisz. Gdzie pojawia się uczucie? Jaki ma kształt i kolor? Fizycznie C Z Ę Ś Ć I I — P R A K T Y K A | 1 1 1 wyjmij je ze swego ciała, obróć rękoma w powietrzu, wynicuj i włóż z powrotem tam, gdzie było. Co się zmieniło? Zmiana reakcji niechcianych w inne jest zawsze oparta na tym samym procesie: submodalności pozytywnego obrazu, dźwięku lub uczucia nadajesz submodalnościom tego, co chcesz zmienić. Zmiana nastąpi i pozostanie na zawsze; być może powtarzając kilka razy, będziesz chciał wzmocnić proces. ZMOTYWUJ SIĘ! 1. Pomyśl o kontekście, gdzie chcesz mieć więcej motywacji (obraz A). Określ jego submodalności we wszystkich syste- mach. Możesz skorzystać z tabeli, by sobie to ułatwić. 2. Pomyśl o czymś, do czego jesteś bardzo mocno zmotywowany (obraz B) i robisz to z łatwością i skutecznością. Określ wszyst- kie submodalności. 3. Nadaj submodalności tego, do czego już jesteś zmotywowany, temu, do czego chcesz być. Niech obraz A ma więc wszystkie parametry obrazu B. Upewnij się, że między jednym a drugim doświadczeniem nie ma ani jednej różnicy. Czyli przenieś obraz A w miejsce B, jeśli jest różnica w lo- kalizacji. Zmień kolory A na takie, jakie ma B. Jeśli A jest slajdem, a B filmem, zrób z A film. I tak ze wszystkimi sub- modalnościami. 4. Pomyśl o tym, do czego chciałeś się zmotywować — czy czujesz chęć zrobienia tego? POLUB KOGOŚ Proces jest taki sam jak wyżej. Tym razem wybierasz kogoś, kogo chcesz polubić, i nadajesz temu doświadczeniu submodalności tego obrazu, w którym już kogoś lubisz.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

TyMyśl. Inaczej zrobią to za Ciebie...
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: