Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00064 009320 17350440 na godz. na dobę w sumie
Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać - ebook/pdf
Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać - ebook/pdf
Autor: , Liczba stron: 152
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2677-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> controlling
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Myśl w stronę rozwoju

Otaczająca nas rzeczywistość ewoluuje. Wiedza i technologia dają nowe możliwości i podpowiadają rozwiązania, o jakich nam się wcześniej nie śniło. Korzysta z nich jednak ułamek społeczeństwa — ludzie kreatywni i nastawieni na rozwój. Tylko oni wciąż na nowo adaptują się, uczą i zdobywają zawodowe oraz życiowe szczyty. W tym samym czasie reszta porzuca marzenia, buntuje się przeciwko światu i zachodzącym zmianom, staje się tłem dla gwiazd. Mimo równych szans na początku drogi jedni wygrywają, inni się poddają. Dlaczego?

Odpowiedź tkwi w sposobie myślenia. Ludzie lubiący stabilność, nastawieni na trwanie, woleliby niczego nie zmieniać w sobie i swoim otoczeniu. Ludzie ukierunkowani na rozwój są otwarci na zmiany i gotowi podejmować ryzykowne decyzje. Jeśli brakuje im niezbędnych narzędzi, skupiają się na ich zdobyciu. Nigdy nie osiadają na laurach.

Dołącz do nich!

Poświęć kilka godzin i przeczytaj przewodnik po samodoskonaleniu i rozwoju własnych umiejętności. Stworzyło go samo życie. Brian Tracy i Sebastian Kotow spisali i usystematyzowali wiedzę, dzięki której także Ty masz szansę znaleźć się wśród ludzi nastawionych na zmianę, która doprowadzi Cię do sukcesu.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autorzy oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Projekt okładki: ULABUKA W książce wykorzystano fragmenty wywiadu w przekładzie Magdaleny Macińskiej. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/slasuk Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-2123-6 Copyright © Sebastian Kotow 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści Wst(cid:218)p 7 Rozdzia(cid:239) 1. Osobiste planowanie strategiczne 9 Zwrot z zainwestowanej energii ....................................................11 Osobista d(cid:283)wignia ..........................................................................15 Audyt efektywno(cid:258)ci .......................................................................21 Skuteczna promocja .......................................................................29 Materia(cid:239)y dodatkowe ......................................................................41 Rozdzia(cid:239) 2. Przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) nale(cid:285)y do ludzi kompetentnych 43 4R — odpowied(cid:283) na zmiany ..........................................................46 Percepcja rynku ..............................................................................52 Pozytywne nastawienie ..................................................................60 Materia(cid:239)y dodatkowe ......................................................................64 Rozdzia(cid:239) 3. Krzy(cid:285)owy trening umys(cid:239)u 65 Twoje mocne strony pchaj(cid:200) Ci(cid:218) naprzód, a s(cid:239)abo(cid:258)ci Ci(cid:218) wstrzymuj(cid:200) .....................................................................................69 Martwy punkt .................................................................................75 Paradygmaty ogranicze(cid:241) ................................................................84 Czytelnik na ca(cid:239)e (cid:285)ycie ..................................................................88 Materia(cid:239)y dodatkowe ......................................................................89 – 5 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Spis treści (cid:157) Rozdzia(cid:239) 4. Formu(cid:239)a T × R = P 91 Etos, pathos i logos ........................................................................92 Wiedza .............................................................................................98 Wyniki ...........................................................................................100 Emocje s(cid:200) zara(cid:283)liwe ......................................................................100 W(cid:239)adza ...........................................................................................111 Rozdzia(cid:239) 5. Dlaczego nie robimy tego, co powinni(cid:258)my robi(cid:202)? 115 Zasada korytarza ...........................................................................121 Wyuczona bezradno(cid:258)(cid:202) .................................................................124 Samodyscyplina w dzia(cid:239)aniu ........................................................127 Si(cid:239)a woli .........................................................................................129 Dlaczego nie robimy tego, co powinni(cid:258)my robi(cid:202)? .....................133 Trzy sposoby na radzenie sobie z prokrastynacj(cid:200) ......................136 Pokona(cid:202) akrazj(cid:218) ............................................................................139 Nie ma prawdziwej wolno(cid:258)ci bez samodyscypliny ....................140 Rozczarowanie jest nieuniknione ................................................141 Sukces jest zawsze o krok dalej ni(cid:285) pora(cid:285)ka ...............................143 Przydatne strony ..........................................................................145 – 6 – Poleć książkęKup książkę Rozdział 2. Przyszłość należy do ludzi kompetentnych Nie mo(cid:285)emy sta(cid:202) si(cid:218) kim(cid:258), kim chcemy by(cid:202), pozostaj(cid:200)c tym, kim jeste(cid:258)my. (MAX DE PREE) Nadchodzi rewolucja. Jeste(cid:258)my przyzwyczajeni, (cid:285)e historia toczy si(cid:218) na drodze ewolucji, stopniowych zmian i post(cid:218)pu, a wydarzenia nast(cid:218)puj(cid:200) po sobie linearnie. Obserwacja tego procesu — zachodz(cid:200)cego czasem szybciej, czasem wolniej — umo(cid:285)liwia planowanie i przewidywanie zmian. Dzisiaj jednak tempo zmian jest nie tylko szybsze ni(cid:285) kiedy- kolwiek przedtem, ale tak(cid:285)e ca(cid:239)y proces nie nast(cid:218)puje w try- bie ci(cid:200)g(cid:239)ym. Zachodzi w wielu niepowi(cid:200)zanych ze sob(cid:200) ob- szarach, które wp(cid:239)ywaj(cid:200) na siebie w nieoczekiwany sposób. W technologii przetwarzania informacji zmiany pojawiaj(cid:200) si(cid:218) oddzielnie od zmian w medycynie, które wp(cid:239)ywaj(cid:200) na d(cid:239)ugo(cid:258)(cid:202) i styl naszego (cid:285)ycia. Zmiany w transporcie zachodz(cid:200) oddzielnie od zmian w edukacji, a zmiany w polityce — od zmian w globalnej gospodarce. Zmiany w relacjach mi(cid:218)dzyludzkich zachodz(cid:200) niezale(cid:285)nie od powstawania i upadku firm i bran(cid:285) w ró(cid:285)nych miejscach. A tempo wci(cid:200)(cid:285) ro(cid:258)nie. Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nas cierpi na co(cid:258), co Alvin Toffler nazwa(cid:239) „szokiem przysz(cid:239)o(cid:258)ci”. Najciekawszym dla – 43 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (cid:157) mnie zjawiskiem jest patrzenie na firmy i osoby, które si(cid:218) z tym nie zgadzaj(cid:200). Protestuj(cid:200) albo obra(cid:285)aj(cid:200) si(cid:218) na (cid:258)wiat. Kilka dni temu jecha(cid:239)em taksówk(cid:200) i kierowca narzeka(cid:239), (cid:285)e gwiazdki mu spad(cid:239)y. Pytam: „Jakie gwiazdki?”. „No wie pan, te, które w aplikacji daje mi pan po zako(cid:241)czeniu kursu w za- kresie zadowolenia, czysto(cid:258)ci samochodu itd. Mia(cid:239)em 5, a te- raz mam 4. Wyobra(cid:285)a pan sobie, co si(cid:218) dzieje z tym (cid:258)wia- tem? Jakich(cid:258) gwiazdek musz(cid:218) pilnowa(cid:202), a je(cid:285)d(cid:285)(cid:218) ju(cid:285) prawie od 30 lat. Ludziom w g(cid:239)owach si(cid:218) poprzewraca(cid:239)o…”. Nie mo(cid:285)na zbyt wiele poradzi(cid:202) na ogrom tych zmian, ale mo(cid:285)na powa(cid:285)nie zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad sob(cid:200) i zadba(cid:202) o swoje podstawowe potrzeby bezpiecze(cid:241)stwa i stabilizacji. S(cid:200) one szczególnie wa(cid:285)ne w kontek(cid:258)cie bezpiecze(cid:241)stwa pracy czy bezpiecze(cid:241)stwa finansowego. Nastaw si(cid:218) na jutro, nawet je(cid:285)eli jest ono coraz bardziej nie- przewidywalne. Musisz powa(cid:285)nie i (cid:258)wiadomie zastanowi(cid:202) si(cid:218) nad swoj(cid:200) prac(cid:200) dzisiaj, nad zdolno(cid:258)ci(cid:200) zarabiania, nad tym, jak(cid:200) prac(cid:218) b(cid:218)dziesz wykonywa(cid:239) za rok, za trzy lata i za pi(cid:218)(cid:202) lat. Musisz wyznaczy(cid:202) cele i zaplanowa(cid:202), jak osi(cid:200)gniesz bez- piecze(cid:241)stwo finansowe, niezale(cid:285)nie od tego, co si(cid:218) wydarzy. Lord Maynard Keynes powiedzia(cid:239) kiedy(cid:258), (cid:285)e przysz(cid:239)o(cid:258)ci nale(cid:285)y po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) wiele refleksji, bo to tam sp(cid:218)dzimy reszt(cid:218) (cid:285)ycia. Jeden z najwi(cid:218)kszych b(cid:239)(cid:218)dów, jaki mo(cid:285)na pope(cid:239)ni(cid:202) i jaki b(cid:218)dzie mia(cid:239) powa(cid:285)ne konsekwencje, to my(cid:258)lenie tylko o tera(cid:283)niejszo(cid:258)ci, a nie o tym, co si(cid:218) wydarzy za kilka mie- si(cid:218)cy czy lat. W kontek(cid:258)cie Twojego przysz(cid:239)ego szcz(cid:218)(cid:258)cia, bezpiecze(cid:241)stwa, rado(cid:258)ci, satysfakcji i osobistego spe(cid:239)nienia nie ma takiego obszaru, w którym my(cid:258)lenie o przysz(cid:239)o(cid:258)ci jest wa(cid:285)niejsze – 44 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Przyszłość należy do ludzi kompetentnych (cid:157) ni(cid:285) planowanie tego, jak b(cid:218)dziesz zarabia(cid:239) na (cid:285)ycie w per- spektywie (cid:258)rednio- i d(cid:239)ugoterminowej. Ameryka(cid:241)skie korporacje zwalniaj(cid:200) setki tysi(cid:218)cy pracowni- ków rocznie. Du(cid:285)a firma, znana z rankingu Fortune 100, zwolni(cid:239)a ponad sto tysi(cid:218)cy osób. Nie byli to tylko pracow- nicy na zlecenie. Wybrano ich na najlepszych uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. (cid:191)eby dosta(cid:202) si(cid:218) na upragnione stanowisko, ich (cid:258)rednia musia(cid:239)a wynosi(cid:202) przynajmniej 3,9 na 4,0. Byli szkoleni od dwóch do pi(cid:218)ciu lat, zanim powie- rzono im konkretne stanowiska. Kiedy ich zwolniono, mieli za sob(cid:200) (cid:258)rednio jedena(cid:258)cie lat do(cid:258)wiadczenia zawodo- wego, nie wliczaj(cid:200)c w to studiów i szkole(cid:241). A jednak ponad sto tysi(cid:218)cy niezwykle inteligentnych, utalentowanych i do- (cid:258)wiadczonych m(cid:218)(cid:285)czyzn i kobiet zwolniono z jednej firmy. Ludzie ci po powrocie do domu nie czekali, a(cid:285) zostan(cid:200) we- zwani do pracy. Ich stanowiska ju(cid:285) nie istnia(cid:239)y. Wszystko, czego si(cid:218) nauczyli na studiach czy w pracy, okaza(cid:239)o si(cid:218) prze- starza(cid:239)e, mia(cid:239)o ju(cid:285) niewielk(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) albo (cid:285)adn(cid:200). Wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) z nich musia(cid:239)a zacz(cid:200)(cid:202) od nowa w innym zawodzie czy bran(cid:285)y. Ten trend likwidacji miejsc pracy b(cid:218)dzie wzrasta(cid:239) w kolejnych latach. Kiedy nasi dziadkowie zaczynali swoj(cid:200) prac(cid:218), nierzadko zdo- bywali podstawowe wykszta(cid:239)cenie, nast(cid:218)pnie zaczynali pra- c(cid:218) w firmie i zostawali tam przez reszt(cid:218) (cid:285)ycia zawodowego. Kiedy nasi rodzice zaczynali prac(cid:218), zmieniali j(cid:200) trzy lub cztery razy w (cid:285)yciu, chocia(cid:285) by(cid:239)o to trudne i zaburza(cid:239)o po- czucie stabilizacji. Przedstawiciele pokolenia „baby boomers”, którzy wchodzili na rynek pracy w latach 60. i 70., wpadali w wir spo(cid:239)eczno- – 45 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (cid:157) -ekonomicznych przemian i turbulencji. Dalej szukali za- trudnienia w du(cid:285)ych firmach i na sta(cid:239)e, ale mogli spodzie- wa(cid:202) si(cid:218), (cid:285)e b(cid:218)d(cid:200) musieli zmieni(cid:202) prac(cid:218) oko(cid:239)o sze(cid:258)ciu razy, a nawet zacz(cid:200)(cid:202) now(cid:200) karier(cid:218) w wieku 30 – 40 lat. Dzisiaj w obliczu coraz wi(cid:218)kszych zmian w krajowej i glo- balnej gospodarce osoba, która podejmuje prac(cid:218), mo(cid:285)e przy- puszcza(cid:202), (cid:285)e b(cid:218)dzie mia(cid:239)a pi(cid:218)(cid:202) zawodów mi(cid:218)dzy 21. a 65. rokiem (cid:285)ycia oraz (cid:285)e b(cid:218)dzie pracowa(cid:202) w pe(cid:239)nym wymiarze na co najmniej 14 stanowiskach, na ka(cid:285)dym przez dwa lata lub d(cid:239)u(cid:285)ej. Wed(cid:239)ug magazynu „Fortune Magazine” blisko 40 pracowników to pracownicy „czasowi”. Oznacza to, (cid:285)e nigdy nie b(cid:218)d(cid:200) pracowa(cid:202) dla jednej firmy. B(cid:218)d(cid:200) przemieszcza(cid:202) si(cid:218) od firmy do firmy, od stanowiska do stanowiska, w zale(cid:285)no(cid:258)ci od tego, gdzie b(cid:218)d(cid:200) potrzebni. B(cid:218)d(cid:200) zarabia(cid:202) mniej ni(cid:285) pe(cid:239)noetatowi pracownicy i pobiera(cid:202) nie- wielkie, je(cid:285)eli w ogóle jakie(cid:258), (cid:258)wiadczenia zdrowotne i eme- rytalne. Ameryka sta(cid:239)a si(cid:218) „narodem wolnych elektronów”. Prawie 40 Amerykanów pracuje na bie(cid:285)(cid:200)cym stanowisku krócej ni(cid:285) rok. 4R — odpowiedź na zmiany Trwa okres „czterech R”, który b(cid:218)dzie trwa(cid:239) przez ca(cid:239)e nasze (cid:285)ycie zawodowe. Te „cztery R” to: restrukturyzacja, reorga- nizacja, rein(cid:285)ynieria i reinwencja. Aby przetrwa(cid:202) i osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) sukces w gospodarce jutra, b(cid:218)dziesz musia(cid:239) zapami(cid:218)ta(cid:202) te wyrazy i w pe(cid:239)ni zrozumie(cid:202) ich implikacj(cid:218) dla tego, co robisz. – 46 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Przyszłość należy do ludzi kompetentnych (cid:157) Wszystkie te cztery s(cid:239)owa s(cid:200) odpowiedzi(cid:200) na zmiany i wzrost konkurencji. Restrukturyzacja oznacza tak(cid:200) dystrybucj(cid:218) (cid:258)rodków firmy, aby wi(cid:218)cej czasu i uwagi po(cid:258)wi(cid:218)ci(cid:202) tym produktom i us(cid:239)u- gom, które klienci ceni(cid:200) najbardziej, i dokonanie ci(cid:218)(cid:202) w po- zosta(cid:239)ych obszarach. Chyba najbardziej znanym na (cid:258)wiecie przyk(cid:239)adem jest firma Apple. Decyzje Steve’a Jobsa o zredukowaniu linii produk- tów i obsesyjna wr(cid:218)cz koncentracja na jako(cid:258)ci doprowadzi(cid:239)y do tego, (cid:285)e Apple jest jedn(cid:200) z najbardziej zyskownych i naj- pot(cid:218)(cid:285)niejszych firm na (cid:258)wiecie. Reorganizacja oznacza tak(cid:200) zmian(cid:218) firmy, (cid:285)eby dostosowa(cid:202) j(cid:200) do aktualnej wiedzy, technologii i konkurencji, co oznacza, (cid:285)e wiele funkcji w firmie jest niepotrzebnych albo zb(cid:218)dnych. Wzrost sprzeda(cid:285)y przez internet w Polsce ro(cid:258)nie z roku na rok — w 2015 roku jej warto(cid:258)(cid:202) wynosi(cid:239)a 37 mld PLN; szacuje si(cid:218), (cid:285)e w 2016 przekroczy ona 45 mld PLN. Wy- dawa(cid:239)oby si(cid:218) oczywiste, (cid:285)e warto mie(cid:202) ten kana(cid:239) sprzeda(cid:285)y, a wr(cid:218)cz jest on konieczny, jednak wiele organizacji o ogrom- nym potencjale sprzeda(cid:285)owym jest przekonanych, (cid:285)e ich to nie dotyczy. To du(cid:285)y b(cid:239)(cid:200)d. Z tej drogi rozwoju nie ma ju(cid:285) odwrotu. Informacje te zainspirowa(cid:239)y mnie do zmiany mojego podej(cid:258)cia do rynku. Kilka lat temu krok po kroku uruchomi(cid:239)em pro- jekt, który dzisiaj nabiera rozp(cid:218)du. Otworzy(cid:239)em z przyjacie- lem portal internetowy www.obrazymotywacyjne.pl i zacz(cid:218)li- (cid:258)my produkcj(cid:218) i sprzeda(cid:285) obrazów (zdj(cid:218)(cid:202)) z inspiruj(cid:200)cymi cytatami. Przedsi(cid:218)wzi(cid:218)cie nabiera rozmachu — w roku 2016 otwieramy sprzeda(cid:285) w Wielkiej Brytanii i USA. Ucz(cid:218) si(cid:218) – 47 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (cid:157) wszystkiego, co jest zwi(cid:200)zane z marketingiem i sprzeda(cid:285)(cid:200) w internecie. Jest to dla mnie zupe(cid:239)nie nowa dziedzina, ale fa- scynuj(cid:200)ca ze wzgl(cid:218)du na skal(cid:218) i globalne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Kiedy b(cid:218)dziesz czyta(cid:239) te s(cid:239)owa, nasz portal b(cid:218)dzie ju(cid:285) na pewno w nowej wersji z ciekawymi promocjami. Sam b(cid:218)dziesz móg(cid:239) na nim tworzy(cid:202) swój w(cid:239)asny obraz motywacyjny — poniewa(cid:285) jeste(cid:258) Czytelnikiem moich ksi(cid:200)(cid:285)ek, mo(cid:285)esz to zrobi(cid:202) taniej, wykorzystuj(cid:200)c kod rabatowy: KOTOWTRACY. Rein(cid:285)ynieria to analiza ka(cid:285)dego stanowiska, ka(cid:285)dego podej- mowanego kroku, maj(cid:200)ca na celu eliminacj(cid:218) zb(cid:218)dnych dzia(cid:239)a(cid:241) i optymalizacj(cid:218) procesu, aby przebiega(cid:239) g(cid:239)adko i skutecznie. Reinwencja oznacza odwag(cid:218) potrzebn(cid:200) do tego, (cid:285)eby wyobra- zi(cid:202) sobie, jak by to by(cid:239)o, gdyby z firmy osta(cid:239)y si(cid:218) zgliszcza i kluczowi gracze mieli j(cid:200) zbudowa(cid:202) od nowa. Czego robiliby wi(cid:218)cej, a czego mniej? W co by si(cid:218) zaanga(cid:285)owali, a z czego by si(cid:218) wycofali? Czy kontynuowaliby obecn(cid:200) dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202), czy mo(cid:285)e stworzyliby co(cid:258) zupe(cid:239)nie innego? Jest taka opowie(cid:258)(cid:202) o Ole i Svenie, którzy wyemigrowali z Europy do Ameryki na starym transportowcu przez Ocean Atlantycki. Nadszed(cid:239) silny sztorm i statek zacz(cid:200)(cid:239) p(cid:218)ka(cid:202). Ole podbiega do Svena i wo(cid:239)a: „Statek p(cid:218)ka! Zaraz utonie!”. A Sven na to: „No i co z tego, to nie nasz statek!”. Wielu ludzi pope(cid:239)nia b(cid:239)(cid:200)d, s(cid:200)dz(cid:200)c, (cid:285)e turbulencje w gospodar- ce ich nie dotycz(cid:200). Mówi(cid:200) sobie: „No i co z tego, to nie nasz problem”. Prawda jest taka, (cid:285)e wszyscy p(cid:239)ywamy na tym sa- mym okr(cid:218)cie gospodarki i wszystko, co mu zagra(cid:285)a, zagra(cid:285)a(cid:202) mo(cid:285)e i nam. Jeste(cid:258)my w tym samym po(cid:239)o(cid:285)eniu. Oznacza to, (cid:285)e Ty te(cid:285) musisz dokona(cid:202) restrukturyzacji swo- jej pracy i dzia(cid:239)a(cid:241) tak, aby(cid:258) wnosi(cid:239) w swoj(cid:200) firm(cid:218) i w (cid:285)ycie – 48 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Przyszłość należy do ludzi kompetentnych (cid:157) swoich klientów wi(cid:218)ksz(cid:200) warto(cid:258)(cid:202). Musisz tak przeorgani- zowa(cid:202) siebie, (cid:285)eby(cid:258) efektywnie rozdysponowa(cid:239) swoje cenne zasoby czasu i uwagi. Musisz tak przeorganizowa(cid:202) swoj(cid:200) prac(cid:218) na co dzie(cid:241), aby zwi(cid:218)kszy(cid:202) tempo wytwarzania jako- (cid:258)ciowych produktów i us(cid:239)ug. Wreszcie musisz by(cid:202) w ci(cid:200)- g(cid:239)ym procesie tworzenia alternatywnej wizji dla siebie na przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202). Podobnie jak szachista, musisz minimalizowa(cid:202) zagro(cid:285)enia na ca(cid:239)ej planszy. Musisz patrze(cid:202) poza horyzont i my(cid:258)le(cid:202) o tym, jak(cid:200) osob(cid:200) powiniene(cid:258) si(cid:218) sta(cid:202), aby zachowa(cid:202) i usprawni(cid:202) swoj(cid:200) umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) zarabiania na przysz(cid:239)e lata. Wyobra(cid:283) sobie, jak Twoja praca b(cid:218)dzie wygl(cid:200)da(cid:202) za pi(cid:218)(cid:202) lat od dzisiaj. Jako (cid:285)e wiedza w Twojej bran(cid:285)y prawdopodobnie poszerza si(cid:218) dwukrotnie co pi(cid:218)(cid:202) lat, to 20 Twojej obecnej wiedzy i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci staje si(cid:218) co roku przestarza(cid:239)e. Za pi(cid:218)(cid:202) lat b(cid:218)dziesz wykonywa(cid:239) zupe(cid:239)nie nowy zawód i potrzebny Ci b(cid:218)dzie zestaw nowych umiej(cid:218)tno(cid:258)ci. Zadaj sobie pytanie, które aspekty Twojej wiedzy i które Twoje umiej(cid:218)tno(cid:258)ci staj(cid:200) si(cid:218) przestarza(cid:239)e. Co takiego, co robisz dzisiaj, jest inne od tego, co robi(cid:239)e(cid:258) rok i dwa lata te- mu? Jakiej wiedzy i jakich umiej(cid:218)tno(cid:258)ci potrzebujesz i jak je zdob(cid:218)dziesz? Jaki masz plan dotycz(cid:200)cy swojej przysz(cid:239)o(cid:258)ci ekonomicznej i finansowej? Jaki masz plan na swoj(cid:200) przy- sz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) ekonomiczn(cid:200) i finansow(cid:200)? Planowanie przysz(cid:239)ego zawodu czy zawodów wymaga dosy(cid:202) du(cid:285)ej zmiany my(cid:258)lenia o swojej pracy. W historii ludzko(cid:258)ci ponad 95 populacji pracowa(cid:239)o w rolnictwie i utrzymywa(cid:239)o niewielk(cid:200) liczb(cid:218) mieszka(cid:241)ców miast. Kiedy w 1776 roku wy- naleziono silnik parowy, nisko op(cid:239)acani robotnicy najemni – 49 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (cid:157) z gospodarstw rolnych zacz(cid:218)li nap(cid:239)ywa(cid:202) do miast, (cid:285)eby za- trudni(cid:202) si(cid:218) w przemy(cid:258)le, gdzie mogli wyprodukowa(cid:202) i zaro- bi(cid:202) wi(cid:218)cej oraz podwy(cid:285)szy(cid:202) swój standard (cid:285)yciowy. Pod koniec II wojny (cid:258)wiatowej weszli(cid:258)my w er(cid:218) us(cid:239)ug, w któ- rej wi(cid:218)cej osób zacz(cid:218)(cid:239)o pracowa(cid:202) w us(cid:239)ugach ni(cid:285) w zak(cid:239)adach produkcji. W latach 60. wkroczyli(cid:258)my w er(cid:218) informacji, w której to wi(cid:218)cej osób zacz(cid:218)(cid:239)o pracowa(cid:202) w bran(cid:285)y prze- twarzania i dostarczania informacji, a mniej w us(cid:239)ugach czy produkcji. W wyniku tych zmian nadesz(cid:239)a era wiedzy. Dzisiaj kluczo- wym czynnikiem produkcji jest wiedza, umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) jej sto- sowania i osi(cid:200)ganie dzi(cid:218)ki temu okre(cid:258)lonych rezultatów, z których mog(cid:200) korzysta(cid:202) inni ludzie. Twoja umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) zarabiania w du(cid:285)ej mierze zale(cid:285)y od Twojej wiedzy oraz jej wykorzystania w taki sposób, (cid:285)eby wnosi(cid:239)o to istotn(cid:200) war- to(cid:258)(cid:202), za któr(cid:200) klienci b(cid:218)d(cid:200) gotowi zap(cid:239)aci(cid:202). „Prawo trzech” mówi, (cid:285)e musisz do(cid:239)o(cid:285)y(cid:202) 3 z(cid:239) do zysków na ka(cid:285)d(cid:200) z(cid:239)otówk(cid:218), któr(cid:200) chcesz otrzyma(cid:202) w ramach swojej wyp(cid:239)aty. Firma ponosi podwójne koszty w stosunku do wy- nagrodzenia pracownika zwi(cid:200)zane z przestrzeni(cid:200) fizyczn(cid:200), (cid:258)wiadczeniami, nadzorem i inwestycj(cid:200) w umeblowanie, wy- posa(cid:285)enie i inne zasoby. (cid:191)eby firma by(cid:239)a gotowa zatrudni(cid:202) pracownika, musi by(cid:202) w stanie zarobi(cid:202) na tym, co p(cid:239)aci swo- jemu pracownikowi. Tak wi(cid:218)c pracownik musi wnie(cid:258)(cid:202) du(cid:285)o wy(cid:285)sz(cid:200) warto(cid:258)(cid:202) ponad to, co zarobi, aby firma mog(cid:239)a go dalej zatrudnia(cid:202). Inaczej mówi(cid:200)c, Twoja zdolno(cid:258)(cid:202) zarabiania musi przewy(cid:285)sza(cid:202) kwot(cid:218), jak(cid:200) otrzymujesz, albo b(cid:218)dziesz musia(cid:239) szuka(cid:202) nowej pracy. – 50 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Przyszłość należy do ludzi kompetentnych (cid:157) W gazetach pe(cid:239)no jest historii o ludziach, których zwolniono z wysoko op(cid:239)acanych stanowisk. By(cid:239)y to po prostu osoby, którym p(cid:239)acono powy(cid:285)ej ich umiej(cid:218)tno(cid:258)ci zarabiania, wi(cid:218)c musia(cid:239)y znale(cid:283)(cid:202) prac(cid:218) odpowiadaj(cid:200)c(cid:200) warto(cid:258)ci ich aktualnego wk(cid:239)adu. Obni(cid:285)enie wynagrodzenia nie jest przypadkowe, nie wynika z czynników subiektywnych czy osobistych. To po prostu cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) (cid:285)ycia. Tak dzia(cid:239)a nasza gospodarka. Ludziom p(cid:239)aci si(cid:218) na podstawie ich umiej(cid:218)tno(cid:258)ci zarabiania, czyli do- k(cid:239)adnie tyle, ile s(cid:200) warci — nie wi(cid:218)cej i nie mniej. Nastawiaj(cid:200)c si(cid:218) na jutro, powiniene(cid:258) nauczy(cid:202) si(cid:218) bardzo wa(cid:285)- nej zasady: „Przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) nale(cid:285)y do ludzi kompetentnych”. Przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) nale(cid:285)y do tych, którzy s(cid:200) bardzo dobrzy w tym, co robi(cid:200). W wydanej jaki(cid:258) czas temu ksi(cid:200)(cid:285)ce Zwyci(cid:218)zca w ka(cid:285)dym z nas Pat Riley napisa(cid:239), (cid:285)e „je(cid:285)eli nie starasz si(cid:218) by(cid:202) coraz lepszy w tym, co robisz, to na pewno Twój poziom si(cid:218) pogorszy”. Mówi(cid:200)c inaczej, je(cid:285)eli zadowolisz si(cid:218) czym(cid:258) poni(cid:285)ej (cid:258)wietnych wyników, to pod(cid:258)wiadomie zaakceptowa- (cid:239)e(cid:258) miernot(cid:218). Dawniej musia(cid:239)e(cid:258) by(cid:202) (cid:258)wietny, (cid:285)eby wznie(cid:258)(cid:202) si(cid:218) ponad konkurencj(cid:218). Dzisiaj musisz by(cid:202) (cid:258)wietny, (cid:285)eby utrzy- ma(cid:202) swoj(cid:200) prac(cid:218). Rynek jest surowym prze(cid:239)o(cid:285)onym. Dzisiaj jako(cid:258)(cid:202) i warto(cid:258)(cid:202) to niezb(cid:218)dne elementy produktów, us(cid:239)ug oraz pracy. Twoj(cid:200) zdolno(cid:258)(cid:202) zarabiania determinuje to, jak inni postrzegaj(cid:200) wyniki, jako(cid:258)(cid:202) i warto(cid:258)(cid:202) Twojej pracy. Rynek sowicie nagra- dza tylko znakomite wyniki. (cid:165)rednie wyniki to (cid:258)rednia p(cid:239)a- ca, a praca poni(cid:285)ej (cid:258)redniej przek(cid:239)ada si(cid:218) na marn(cid:200) nagrod(cid:218) lub wr(cid:218)cz bezrobocie. Strajki, protesty, marsze i demonstracje nie zmieni(cid:200) faktu, (cid:285)e klienci chc(cid:200) jak najlepszej jako(cid:258)ci za najni(cid:285)sz(cid:200) cen(cid:218) i na najlepszych warunkach. Tylko te jednostki i firmy, które s(cid:200) – 51 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (cid:157) w stanie zapewni(cid:202) wyj(cid:200)tkowej jako(cid:258)ci produkty i us(cid:239)ugi po konkurencyjnej cenie, przetrwaj(cid:200). To nic osobistego. Tak dzia(cid:239)a nasza gospodarka. S(cid:200) ludzie, którzy awansuj(cid:200) szybciej i zarabiaj(cid:200) lepiej ni(cid:285) in- ni, chocia(cid:285) niekoniecznie s(cid:200) równie kompetentni i zdolni. Wydaje si(cid:218) to niesprawiedliwe. Dlaczego niektórzy wybijaj(cid:200) si(cid:218), a tych, którzy zdaj(cid:200) si(cid:218) pracowa(cid:202) ci(cid:218)(cid:285)ej, omijaj(cid:200) dodat- kowe nagrody i awanse? Tak naprawd(cid:218) aby odnie(cid:258)(cid:202) sukces, nie wystarczy by(cid:202) dobrym w tym, co si(cid:218) robi, ale trzeba te(cid:285) by(cid:202) tak w(cid:239)a(cid:258)nie postrzega- nym. Ludzie to istoty postrzegaj(cid:200)ce. Nie to, co widz(cid:200), ale to, co my(cid:258)l(cid:200), (cid:285)e widz(cid:200), determinuje ich my(cid:258)lenie i dzia(cid:239)anie. A czym jest w ogóle percepcja? To proces organizowania i interpretowania wra(cid:285)e(cid:241) w celu zrozumienia otoczenia. Cie- kawostk(cid:200) jest to, (cid:285)e te wra(cid:285)enia zmys(cid:239)owe s(cid:200) pod(cid:258)wiadomie deformowane przez nasze oczekiwania, potrzeby czy uczucia. Je(cid:285)eli Twój wspó(cid:239)pracownik jest postrzegany jako wart awan- su, to z jakiego(cid:258) powodu dostanie prawdopodobnie dodat- kowe obowi(cid:200)zki i wy(cid:285)sz(cid:200) p(cid:239)ac(cid:218), nawet je(cid:285)eli Ty uwa(cid:285)asz, (cid:285)e móg(cid:239)by(cid:258) lepiej wykona(cid:202) to zadanie, gdyby dano Ci szans(cid:218). Percepcja rynku Na szcz(cid:218)(cid:258)cie istnieje kilka rzeczy, które mo(cid:285)esz zrobi(cid:202), aby zwi(cid:218)kszy(cid:202) swoj(cid:200) widoczno(cid:258)(cid:202) i przyspieszy(cid:202) tempo rozwi- jania kariery. – 52 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Przyszłość należy do ludzi kompetentnych (cid:157) Kompetencja Pierwszy element wi(cid:218)kszej widoczno(cid:258)ci to kompetencja. Okre(cid:258)l, które aspekty Twojej pracy s(cid:200) najwa(cid:285)niejsze dla Twojego prze(cid:239)o(cid:285)onego i firmy, i postanów, (cid:285)e staniesz si(cid:218) bardzo dobry w tych obszarach. Czytaj, studiuj, zg(cid:239)(cid:218)biaj temat, pójd(cid:283) na dodatkowe szkolenia, s(cid:239)uchaj programów audio i szukaj porad u innych. Kluczem do przysz(cid:239)o(cid:258)ci jest to, aby(cid:258) by(cid:239) postrzegany jako niezwykle kompetentny w tym, co robisz. Ju(cid:285) tylko (cid:258)wiadoma koncentracja na tym elemencie zwróci na Ciebie uwag(cid:218) wi(cid:218)kszej liczby osób, ni(cid:285) móg(cid:239)by(cid:258) si(cid:218) spo- dziewa(cid:202). Je(cid:258)li b(cid:218)dziesz postrzegany jako osoba kompetent- na, otworz(cid:200) si(cid:218) przed Tob(cid:200) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci wi(cid:218)kszych obowi(cid:200)z- ków, wy(cid:285)szej p(cid:239)acy i lepszego stanowiska. Staj(cid:200)c si(cid:218) dobry w tym, co robisz, zbudujesz fundament pod strategi(cid:218) wi(cid:218)k- szej widoczno(cid:258)ci i szybkich post(cid:218)pów w karierze. Brian opowiedzia(cid:239) mi kiedy(cid:258) o swojej przygodzie z firm(cid:200) Suzuki na pocz(cid:200)tku jego kariery zawodowej. By(cid:239) konsul- tantem prezesa du(cid:285)ej organizacji, któremu zaproponowano dystrybucj(cid:218) japo(cid:241)skich pojazdów Suzuki na zachodni(cid:200) Ka- nad(cid:218). Zanim przyj(cid:200)(cid:239) propozycj(cid:218), wyznaczy(cid:239) Brianowi zadanie przeprowadzenia bada(cid:241) rynku dla tych pojazdów. Chcia(cid:239) by(cid:202) w pe(cid:239)ni przekonany o istnieniu potencja(cid:239)u rynkowego, zanim podejmie ostateczn(cid:200) decyzj(cid:218) i zainwestuje kilka mi- lionów dolarów. Przez nast(cid:218)pne kilka miesi(cid:218)cy Brian podró(cid:285)owa(cid:239), bada(cid:239) rynek i pieczo(cid:239)owicie zbiera(cid:239) informacje na temat trendów w sprze- da(cid:285)y pojazdów, serwisu i polis gwarancyjnych, marketingu, strategii cenowych, importu i z(cid:239)o(cid:285)onych aspektów dystrybucji. – 53 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (cid:157) Informowa(cid:239) prezesa na bie(cid:285)(cid:200)co, wiedz(cid:200)c te(cid:285) o tym, (cid:285)e chce on zatrudni(cid:202) w przysz(cid:239)o(cid:258)ci dyrektora, który b(cid:218)dzie mia(cid:239) do(cid:258)wiadczenie w zakresie importu i dystrybucji japo(cid:241)skich pojazdów w nowej firmie. Po dwóch miesi(cid:200)cach sporz(cid:200)dzi(cid:239) raport i spotka(cid:239) si(cid:218) z prezesem, któremu przekaza(cid:239) bezpo- (cid:258)rednio wnioski i rekomendacje. Podczas spotkania w sali byli tak(cid:285)e obecni japo(cid:241)scy dyrektorzy. Czekali na wyniki analizy i na ostateczn(cid:200) decyzj(cid:218). Na ko(cid:241)cu sprawozdania powiedzia(cid:239) im, jakie b(cid:218)d(cid:200) ceny w nast(cid:218)pnych kilku latach. Japo(cid:241)scy biznesmeni s(cid:239)uchali z uwag(cid:200), a potem wybuchn(cid:218)li (cid:258)miechem i zacz(cid:218)li rozmawia(cid:202) w swoim j(cid:218)zyku. Wreszcie powiedzieli prezesowi, (cid:285)e zlecili prywatnie pe(cid:239)ne badanie rynku w zakresie potencja(cid:239)u sprzeda(cid:285)y ich pojazdów. Zap(cid:239)a- cili za nie kilkadziesi(cid:200)t tysi(cid:218)cy dolarów. Wynika(cid:239)y z niego identyczne wnioski jak te, do których doszed(cid:239) Brian w swoim badaniu. Prezes by(cid:239) pod tak du(cid:285)ym wra(cid:285)eniem ogromu je- go wiedzy o tej linii samochodów, (cid:285)e zaoferowa(cid:239) mu stanowi- sko dyrektora zarz(cid:200)dzaj(cid:200)cego ca(cid:239)ym przedsi(cid:218)wzi(cid:218)ciem. W ci(cid:200)gu nast(cid:218)pnych trzech lat Brian za(cid:239)o(cid:285)y(cid:239) 65 przedstawi- cielstw handlowych i nadzorowa(cid:239) w zachodniej Kanadzie sprzeda(cid:285) samochodów Suzuki o (cid:239)(cid:200)cznej warto(cid:258)ci kilkudzie- si(cid:218)ciu milionów dolarów. Firma Suzuki Motor Corporation wykorzysta(cid:239)a jego model, (cid:285)eby wej(cid:258)(cid:202) na rynek w USA kilka lat pó(cid:283)niej. Jego (cid:258)cie(cid:285)ka kariery zmieni(cid:239)a si(cid:218) o sto osiemdzie- si(cid:200)t stopni, bo zap(cid:239)aci(cid:239) cen(cid:218) za stanie si(cid:218) wyj(cid:200)tkowo kom- petentnym w tym obszarze. Pracodawcy szukaj(cid:200) ludzi czynu. Szukaj(cid:200) ludzi, którzy zaka- suj(cid:200) r(cid:218)kawy i wykonuj(cid:200) zadanie jak najszybciej. Kiedy sta- niesz si(cid:218) znany ze swojej kompetencji i szybko(cid:258)ci, zosta- niesz szybko zauwa(cid:285)ony przez osoby kluczowe w Twoim – 54 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Przyszłość należy do ludzi kompetentnych (cid:157) (cid:258)rodowisku pracy. Wtedy Twoja kariera zacznie rozwija(cid:202) si(cid:218) w ekspresowym tempie. Wizerunek Doskona(cid:239)e wyniki s(cid:200) niezb(cid:218)dne, ale nie s(cid:200) wystarczaj(cid:200)ce. S(cid:200) te(cid:285) inne rzeczy, które wp(cid:239)yn(cid:200) na to, jak b(cid:218)d(cid:200) Ci(cid:218) postrzega(cid:202) inni ludzie. Bardzo wa(cid:285)ny jest Twój ogólny wizerunek. Znane jest badanie przeprowadzone kilka lat temu w(cid:258)ród mened(cid:285)erów nadzoruj(cid:200)cych rekrutacj(cid:218) pracowników, które wykaza(cid:239)o, (cid:285)e decyzja o zatrudnieniu jest podejmowana w ci(cid:200)gu pierwszych trzydziestu sekund od pierwszego spo- tkania z kandydatem. Badania wskazuj(cid:200) te(cid:285), (cid:285)e decyzja o przy- j(cid:218)ciu czy odrzuceniu kandydata tak naprawd(cid:218) podejmowana jest w ci(cid:200)gu pierwszych czterech sekund. Wielu kandydatów o (cid:258)wietnych kwalifikacjach nie dostaje pracy tylko dlatego, (cid:285)e nie wygl(cid:200)daj(cid:200) wystarczaj(cid:200)co profesjonalnie. Na jednym z moich wyk(cid:239)adów podszed(cid:239) do mnie kiedy(cid:258) m(cid:239)ody cz(cid:239)owiek o d(cid:239)ugich w(cid:239)osach i niechlujnym ubiorze i zapyta(cid:239), czemu ludzie przywi(cid:200)zuj(cid:200) tak(cid:200) wag(cid:218) do wygl(cid:200)du zewn(cid:218)trznego. Upiera(cid:239) si(cid:218), (cid:285)e ludzie powinni ocenia(cid:202) go na podstawie jego charakteru i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, a nie wygl(cid:200)du. Wyja(cid:258)ni(cid:239)em mu, (cid:285)e to, czego si(cid:218) domaga, jest niezgodne z ludzk(cid:200) natur(cid:200). Ka(cid:285)dy z nas ocenia innych po ich wygl(cid:200)dzie. Wyja(cid:258)ni(cid:239)em mu, (cid:285)e tak jak on ocenia innych po wygl(cid:200)dzie, tak i oni oceniaj(cid:200) jego na tej podstawie. Jest jednak jeszcze jeden element, który nale(cid:285)y wzi(cid:200)(cid:202) pod uwag(cid:218). Na wiele rzeczy w swoim (cid:285)yciu nie masz wp(cid:239)ywu ani nie s(cid:200) one kwesti(cid:200) Twojego wyboru. Jednak(cid:285)e to, jak si(cid:218) – 55 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (cid:157) ubierasz czy prezentujesz, zale(cid:285)y w pe(cid:239)ni od Twoich osobi- stych preferencji i (cid:258)wiadomych wyborów. Ludzie (cid:258)wiadomie wybieraj(cid:200) swój sposób ubioru, uczesania i ogólny wygl(cid:200)d, aby pokaza(cid:202) (cid:258)wiatu, jakimi s(cid:200) osobami. To, jak wygl(cid:200)dasz na zewn(cid:200)trz, odzwierciedla to, jak widzisz si(cid:218) od wewn(cid:200)trz. Je(cid:285)eli masz pozytywny i profesjonalny obraz samego siebie, to b(cid:218)dziesz si(cid:218) stara(cid:239), aby Twój wygl(cid:200)d zewn(cid:218)trzny by(cid:239) z nim spójny. Powiniene(cid:258) ubiera(cid:202) si(cid:218) tak, jak osoby na wy(cid:285)szych stanowi- skach w Twojej firmie. Ubieraj si(cid:218) zgodnie ze stanowiskiem wy(cid:285)szym od Twojego. Ludzie oceniaj(cid:200) Ci(cid:218) w du(cid:285)ej mierze na podstawie tego, jak wygl(cid:200)dasz i czy wygl(cid:200)dasz wystarcza- j(cid:200)co profesjonalnie i kompetentnie. To dlatego tak wa(cid:285)ne jest, aby osoby, które mog(cid:200) Ci pomóc w Twojej karierze, by(cid:239)y nastawione do Ciebie pozytywnie. To otworzy przed Tob(cid:200) drzwi szerzej, ni(cid:285) to sobie wyobra(cid:285)asz. Ten element mo(cid:285)e by(cid:202) jak trampolina w Twojej sytuacji ryn- kowej albo mo(cid:285)e by(cid:202) Twoj(cid:200) najwi(cid:218)ksz(cid:200) przeszkod(cid:200) w zro- bieniu kolejnego kroku w karierze. Ludzie oceniaj(cid:200) ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) po ok(cid:239)adce — tak po prostu jest. Nasze procesy poznawcze dzia(cid:239)aj(cid:200) jak automat — kategory- zuj(cid:200), identyfikuj(cid:200) i wk(cid:239)adaj(cid:200) do „szuflady”. Marna ok(cid:239)adka nie da ludziom szansy na przeczytanie warto(cid:258)ciowej tre(cid:258)ci. Nie odbieraj innym szansy, aby mogli Ci pomóc w osi(cid:200)gni(cid:218)- ciu sukcesu. Wizerunek jest bardzo wa(cid:285)ny. Organizacje i stowarzyszenia Kolejny sposób na zwi(cid:218)kszenie swojej widoczno(cid:258)ci to do- (cid:239)(cid:200)czenie do bran(cid:285)owych stowarzysze(cid:241) zwi(cid:200)zanych z Twoj(cid:200) – 56 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Przyszłość należy do ludzi kompetentnych (cid:157) bran(cid:285)(cid:200). Do(cid:239)(cid:200)cz do organizacji, które skupiaj(cid:200) takich ludzi, których chcia(cid:239)by(cid:258) pozna(cid:202) i którzy s(cid:200) w karierze o krok dalej ni(cid:285) Ty. Zanim do(cid:239)(cid:200)czysz, powiniene(cid:258) wzi(cid:200)(cid:202) udzia(cid:239) w spotkaniu, aby oceni(cid:202), czy dane stowarzyszenie mo(cid:285)e by(cid:202) dla Ciebie warto- (cid:258)ciowe. Kiedy ju(cid:285) zdecydujesz, (cid:285)e znajomo(cid:258)(cid:202) z kluczowymi osobami w stowarzyszeniu mo(cid:285)e przyspieszy(cid:202) Twoj(cid:200) karier(cid:218), zosta(cid:241) jego cz(cid:239)onkiem. Nast(cid:218)pnie zaanga(cid:285)uj si(cid:218) w dzia(cid:239)ania stowarzyszenia. Wielu ludzi, którzy s(cid:200) cz(cid:239)onkami klubu czy stowarzyszenia, jedynie ucz(cid:218)szcza na spotkania. Uwa(cid:285)aj(cid:200), (cid:285)e s(cid:200) zbyt zaj(cid:218)ci, (cid:285)eby uczestniczy(cid:202) w dzia(cid:239)aniach. Ale nie Ty. Twoim celem jest wybór kluczowego komitetu i w(cid:239)(cid:200)czenie si(cid:218) jako wo- lontariusz w jak(cid:200)(cid:258) inicjatyw(cid:218). Dowiedz si(cid:218), który komitet jest najbardziej wp(cid:239)ywowy w danej organizacji, i poka(cid:285), na co Ci(cid:218) sta(cid:202). Ofiaruj swój czas, pomys(cid:239)y i energi(cid:218) — i dzia(cid:239)aj. B(cid:200)d(cid:283) na ka(cid:285)dym spotkaniu. Rób notatki. Zg(cid:239)aszaj si(cid:218) do zada(cid:241). Wype(cid:239)niaj je, i to na sto procent. W ka(cid:285)dym typie dzia(cid:239)alno- (cid:258)ci stowarzyszenia masz okazj(cid:218) pokaza(cid:202) si(cid:218) przed kluczo- wymi osobami w Twojej profesji w przyjaznej atmosferze. Dajesz im szans(cid:218) zobaczenia, co potrafisz robi(cid:202) i jakiego typu jeste(cid:258) osob(cid:200). Poszerzasz sie(cid:202) cennych kontaktów w je- den z najskuteczniejszych sposobów. Ludzie, których po- znasz, mog(cid:200) by(cid:202) bardzo pomocni w Twojej pracy i karierze. Mo(cid:285)esz tak(cid:285)e do(cid:239)(cid:200)czy(cid:202) do znanej organizacji charytatywnej i udziela(cid:202) si(cid:218) w corocznych programach fundraisingowych. Wcale nie musisz by(cid:202) bogaty — wystarczy, (cid:285)e masz czas, który mo(cid:285)esz zainwestowa(cid:202) dla swojej przysz(cid:239)o(cid:258)ci. Ch(cid:218)(cid:202) da- nia czego(cid:258) z siebie zostanie zauwa(cid:285)ona przez ludzi stoj(cid:200)cych – 57 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać (cid:157) wy(cid:285)ej. Wielu ludziom, którzy mieli ograniczone kontakty i zasoby, uda(cid:239)o si(cid:218) daleko zaj(cid:258)(cid:202) dzi(cid:218)ki poznaniu liderów spo- (cid:239)eczno(cid:258)ci, którzy zaanga(cid:285)owani s(cid:200) w stowarzyszenia zawo- dowe i organizacje charytatywne. Brian wiele lat temu do(cid:239)(cid:200)czy(cid:239) do stanowej izby handlowej w Kalifornii i zg(cid:239)osi(cid:239) si(cid:218) na ochotnika do pracy w komitecie edukacji ekonomicznej. Jak to zwykle bywa, tylko niewielu cz(cid:239)onków po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:239)o swój czas komitetowi. Zawsze jest jednak du(cid:285)o pracy dla tych kilku osób, które s(cid:200) gotowe co(cid:258) zdzia(cid:239)a(cid:202). Rok pó(cid:283)niej przewodniczy(cid:239) ju(cid:285) obradom corocznej kon- wencji krajowej w tym(cid:285)e stowarzyszeniu. W(cid:258)ród publicz- no(cid:258)ci by(cid:239)o kilkoro najbardziej wp(cid:239)ywowych prezesów firm z ca(cid:239)ego stanu. W nast(cid:218)pnym roku zosta(cid:239) zaproszony do wyg(cid:239)oszenia krótkiego sprawozdania przed gubernatorem i jego asystentami w Zgromadzeniu Stanowym. Sta(cid:239) si(cid:218) tak znany w(cid:258)ród przedsi(cid:218)biorców, (cid:285)e sze(cid:258)(cid:202) miesi(cid:218)cy od tego wydarzenia zaproponowano mu kierowanie now(cid:200) firm(cid:200), trzykrotnie wy(cid:285)sz(cid:200) pensj(cid:218) oraz udzia(cid:239) w zyskach. To wszystko wydarzy(cid:239)o si(cid:218) tylko dlatego, (cid:285)e by(cid:239) aktywny w izbie handlowej i sta(cid:239) si(cid:218) z tego znany. Trzy lata pó(cid:283)niej zacz(cid:200)(cid:239) udziela(cid:202) si(cid:218) w fundacji United Way i mia(cid:239) podobne do- (cid:258)wiadczenia. Intensywnie pomaga(cid:239) tej organizacji w corocz- nej zbiórce funduszy. Pozna(cid:239) kilku znamienitych przedsi(cid:218)- biorców. Wiele drzwi w jego bran(cid:285)y otworzy(cid:239)o si(cid:218) wtedy przed nim. W kolejnym roku jego sprzeda(cid:285) i zyski prze- wy(cid:285)szy(cid:239)y te z poprzednich trzech lat. B(cid:218)dziesz zdziwiony, jak szybko ruszysz naprzód, kiedy za- czniesz po(cid:258)wi(cid:218)ca(cid:202) swój czas i energi(cid:218) jako wolontariusz. – 58 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Przyszłość należy do ludzi kompetentnych (cid:157) To jeden z najszybszych sposobów na wej(cid:258)cie na wy(cid:285)szy szczebel drabiny sukcesu. I nie chodzi tu tylko o poznanie ludzi czy budowanie relacji, ale sama praca wolontariusza wspaniale wp(cid:239)ywa na nasze podej(cid:258)cie do (cid:285)ycia, daje ogromn(cid:200) satysfakcj(cid:218) i dum(cid:218) z pomagania innym. Co(cid:258) wyj(cid:200)tkowego i prawdziwego dla tych, którzy tego spróbowali, tkwi w s(cid:239)o- wach z wersetu biblijnego: „Wi(cid:218)cej szcz(cid:218)(cid:258)cia jest w dawa- niu ani(cid:285)eli w braniu”. Jest jeszcze wiele innych rzeczy, które mo(cid:285)esz zrobi(cid:202), aby zwi(cid:218)kszy(cid:202) swoj(cid:200) widoczno(cid:258)(cid:202), a które nie przychodz(cid:200) Ci nawet na my(cid:258)l. Natkn(cid:200)(cid:239)em si(cid:218) ostatnio na badanie, w którym wzi(cid:218)(cid:239)o udzia(cid:239) 150 prezesów zarz(cid:200)du ró(cid:285)nych organizacji. Wykaza(cid:239)o ono, (cid:285)e dzi(cid:218)ki dwóm istotnym cechom mo(cid:285)na przyspieszy(cid:202) bieg swojej kariery. Pierwsza z nich to umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) wyznaczania priorytetów, wydzielania rzeczy wa(cid:285)nych z wielu bie(cid:285)(cid:200)cych zada(cid:241). Dru- ga cecha to poczucie pilno(cid:258)ci i umiej(cid:218)tno(cid:258)(cid:202) szybkiego wy- konania zadania. Wielu potwierdzi na pewno prawdziwo(cid:258)(cid:202) wyników tego badania. Niezwykle cenimy osob(cid:218), która potrafi wyznacza(cid:202) priorytety i szybko wykona(cid:202) zadanie. Mo(cid:285)liwo(cid:258)(cid:202) powierzenia pracownikowi samodzielnego wykonania zadania jest jedn(cid:200) z najbardziej cenionych rzeczy na rynku pracy. Kiedy Twój pracodawca mo(cid:285)e zleci(cid:202) Ci zadanie, a potem odej(cid:258)(cid:202) do swo- ich spraw i nie martwi(cid:202) si(cid:218) o nie, to w(cid:239)a(cid:258)nie zrobi(cid:239)e(cid:258) krok do przodu. Awans i podwy(cid:285)ka s(cid:200) kwesti(cid:200) czasu. – 59 – Poleć książkęKup książkę (cid:156) Notatki (cid:157) Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ty postaw na zmianę, my pokażemy Ci, jak jej dokonać
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: