Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00415 008138 11003658 na godz. na dobę w sumie
Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 456
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7483-709-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka stanowi pierwsze w literaturze polskiej monograficzne opracowanie problematyki dotyczącej charakteru, funkcji i znaczenia tymczasowej ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. Obejmuje takie zagadnienia, jak pojęcie ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym. Obejmuje takie zagadnienia, jak pojęcie ochrony prawnej, obowiązywanie tymczasowej ochrony prawnej, funkcja (cele), struktura i charakter tymczasowej ochrony prawnej w kontekście ochrony udzielanej w postępowaniu cywilnym. W pracy została przeprowadzona również analiza skutków ustania ochrony tymczasowej z uwzględnieniem ryzyka, jakie niesie jej udzielenie zarówno dla podmiotu przeciwko któremu jest skierowana, jak i dla podmiotu któremu jest udzielana. Praca oprócz sfery teoretycznej w dużym zakresie porusza także aspekty praktyczne związane z udzieleniem tymczasowej ochrony prawnej, jej ustaniem, skutkami ustania oraz usunięciem skutków udzielenia, jeżeli zachodzi taka potrzeba.


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

MONOGRAFIE PRAWNICZE JÓZEF JAGIE£A · TYMCZASOWA OCHRONA PRAWNA W POSTÊPOWANIU CYWILNYM Polecamy nasze publikacje z tego zakresu: Pod red. M. Safjana PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA. Tom 1 System Prawa Prywatnego Pod red. Z. Radwańskiego PRAWO CYWILNE – CZĘŚĆ OGÓLNA z Suplementem. Tom 2 System Prawa Prywatnego Pod red. T. Dybowskiego PRAWO RZECZOWE. Tom 3 System Prawa Prywatnego Pod red. E. Gniewka PRAWO RZECZOWE. Tom 4 System Prawa Prywatnego Pod red. E. Łętowskiej PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ OGÓLNA. Tom 5 System Prawa Prywatnego Pod red. J. Rajskiego PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 7, wyd. 2 System Prawa Prywatnego Pod red. J. Panowicz-Lipskiej PRAWO ZOBOWIĄZAŃ – CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA. Tom 8 System Prawa Prywatnego Pod red. E. Gniewka KODEKS CYWILNY. KOMENTARZ, wyd. 2 Komentarze Kodeksowe www.sklep.beck.pl TYMCZASOWA OCHRONA PRAWNA W POSTÊPOWANIU CYWILNYM JÓZEF JAGIE£A Redakcja: Agnieszka Sypniewska-Kozak ã Wydawnictwo C. H. Beck 2007 Wydawnictwo C. H. Beck, Sp. z o.o. ul. Gen. Zajączka 9, 01–518 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C. H. Beck Druk i oprawa: P.W.P. INTERDRUK Warszawa ISBN 978-83-7483-709-5 Spis treści Wykaz skrótów .................................................................................................... VII Bibliografia ........................................................................................................... XIII Rozdział I. Uwagi wstępne ............................................................................ § 1. Wprowadzenie .......................................................................................... § 2. Zakres rozważań pracy .......................................................................... § 3. Uwagi prawnoporównawcze .............................................................. 1 1 16 23 Rozdział II. Pojęcie i zakres ochrony prawnej 61 w postępowaniu .......................................................................................... 61 § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................ § 2. Pojęcie ochrony prawnej ...................................................................... 70 § 3. Zakres ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym............... 121 Rozdział III. „Tymczasowość” ochrony prawnej w postępowaniu cywilnym ................................................................... 129 § 1. W kwestii „tymczasowości” w postępowaniu cywilnym ......... 129 I. Uwagi ogólne .................................................................................. 129 II. „Tymczasowość” ochrony prawnej w postępowaniu zabezpieczającym ......................................................................... 136 III. Wnioski końcowe.......................................................................... 147 § 2. Obowiązywanie tymczasowej ochrony prawnej ........................ 148 I. Uwagi ogólne .................................................................................. 148 II. Wygaśnięcie tymczasowej ochrony prawnej z mocy orzeczenia sądowego ................................................... 149 III. Ustanie tymczasowej ochrony prawnej z mocy prawa ... 158 § 3. Wnioski ........................................................................................................ 188 Rozdział IV. Funkcja (cel), struktura i charakter tymczasowej ochrony prawnej ......................................................................................... 197 § 1. Funkcja (cel) tymczasowej ochrony prawnej ............................... 197 I. Uwagi ogólne .................................................................................. 197 II. Funkcja (cel) tymczasowej ochrony prawnej na tle funkcji (celów) postępowania cywilnego ........................... 210 VV Spis treści § 2. Struktura tymczasowej ochrony prawnej ...................................... 256 § 3. Charakter tymczasowej ochrony prawnej ..................................... 272 I. Stosunek tymczasowej ochrony prawnej do definitywnej ochrony prawnej ......................................... 272 II. Postać czynności decyzyjnych o udzieleniu tymczasowej ochrony prawnej................................................ 282 III. Charakter prawny postanowień sądu o udzieleniu tymczasowej ochrony prawnej................................................ 289 IV. Prawomocność, skuteczność i wykonalność postanowień o udzieleniu tymczasowej ochrony prawnej ............................................................................................. 309 1. Uwagi ogólne ............................................................................ 309 2. Prawomocność postanowień o udzieleniu tymczasowej ochrony prawnej ......................................... 312 3. Skuteczność postanowień o udzieleniu tymczasowej ochrony prawnej ......................................... 321 4. Wykonalność postanowień o udzieleniu tymczasowej ochrony prawnej ......................................... 325 Rozdział V. Przedmiot tymczasowej ochrony prawnej ............... 337 Rozdział VI. Pojęcie tymczasowej ochrony prawnej i jej rodzaje ..................................................................................................... 355 § 1. Pojęcie tymczasowej ochrony prawnej ............................................ 355 § 2. Rodzaje tymczasowej ochrony prawnej ........................................... 370 I. Uwagi wprowadzające ................................................................ 370 II. Tymczasowa ochrona prawna o charakterze zabezpieczającym (konserwacyjnym) .................................. 371 III. Tymczasowa ochrona prawna o charakterze regulującym .................................................................................... 375 IV. Tymczasowa ochrona prawna o charakterze antycypującym ............................................................................... 378 Rozdział VII. Skutki ustania tymczasowej ochrony prawnej .. 381 § 1. Uwagi ogólne ............................................................................................ 381 § 2. Przegląd skutków .................................................................................... 384 I. Skutki materialne .......................................................................... 384 II. Skutki procesowe ......................................................................... 400 Wnioski końcowe ............................................................................................... 417 Indeks rzeczowy ................................................................................................ 425 VI Wykaz skrótów ABGB ..................................... Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch (austriacki kodeks cywilny) artykuł ArbGG ................................... Arbeitsgerichtsgesetz art. .......................................... AUL ........................................ Acta Universitatis Lodzensis AUWr ..................................... Acta Universitatis Wratislaviensis art. .......................................... b.d.w. ..................................... bez daty wydania b.m.w. .................................... bez miejsca wydania b.w. ........................................ bez danych (miejsca i daty) wydania BFGH ..................................... ustawa z 14.12.1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70, poz. 474 ze zm.) artykuł BSN ........................................ Biuletyn Sądu Najwyższego BMS ........................................ Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości BverfG ................................... Bundesverfassungsgericht BverfGG ............................... Bundesverfassungsgerichtgesetz cyt. .......................................... cytowany (-a, -e) DPP ........................................ Demokratyczny Przegląd Prawniczy d.KPC ..................................... ustawa z 25.8.1950 r. – Kodeks postępowania cywil- nego (t.j. Dz.U. z 1950 r. Nr 43, poz. 394 ze zm.) Dz.U. ...................................... Dziennik Ustaw Dz.U. WE .............................. Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich ECR ........................................ European Court of Reports ETS ......................................... Trybunał Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich (zwany także Europejskim Trybunałem Spra wied- liwości) EO .......................................... Exekutionsordnung FGO ....................................... Finanzerchtsordnung FRCP ...................................... Federal Rules of Civil Procedure GWB ...................................... Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen Gł.Pr. ...................................... Głos Prawa Gł.Sąd. ................................... Głos Sądownictwa VIIVII Wykaz skrótów GS ........................................... Gazeta Sądowa Inf.Praw. ............................... KC ........................................... ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Informacja Prawnicza Nr 16, poz. 93 ze zm.) k.c.wł. .................................... kodeks cywilny włoski KK .......................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.) KKW ...................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. Nr 90, poz. 557 ze zm.) KM ........................................... ustawa z 18.9.2001 r. – Kodeks morski (Dz.U. Nr 138, poz. 1545 ze zm.) KP ........................................... ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPA ........................................ ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania admi- nistracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) KPC ........................................ ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cy- wilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.) k.p.c.f. .................................... kodeks postępowania cywilnego francuski k.p.c.wł. ................................ kodeks postępowania cywilnego włoski KPK ....................................... ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania kar- nego (Dz.U. Nr 89, poz. 555 ze zm.) KPP ........................................ Kwartalnik Prawa Prywatnego KRO ......................................... ustawa z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. Nr 9, poz. 59 ze zm.) KRRiT ................................... Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji KRRiTU ................................. ustawa z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2531 ze zm.) KSCU ..................................... ustawa z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w spra- wach cywilnych (Dz.U. Nr 167, poz. 1398 ze zm.) KSH ........................................ ustawa z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowy- ch (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) KWU ...................................... ustawa z 6.7.1982 r. o księgach wieczystych i hipo- tece (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 ze zm.) literatura lit. ........................................... MoP ........................................ Monitor Prawniczy MS ........................................... Minister Sprawiedliwości m.st. ....................................... miasto stołeczne n. ............................................. następny (-a, -e) NielU ...................................... ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w spra- wach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 ze zm.) VIII Wykaz skrótów niepubl. ................................ niepublikowany (-a, -e) NIK ........................................ Najwyższa Izba Kontroli NIKU ..................................... ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm.) np. .......................................... na przykład NP ........................................... Nowe Prawo Nr ........................................... numer NSA ........................................ Naczelny Sąd Administracyjny orz. ......................................... orzeczenie OSN ....................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego OSNC .................................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCP .................................. Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna i Pracy OSNAPiUS ........................... Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Admi nis tra- cyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP ........................................ Orzecznictwo Sądów Polskich OSPiKA ................................. Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbi tra- żowych OTK ....................................... Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego Pal. .......................................... Palestra PiP .......................................... Państwo i Prawo PE ........................................... Problemy Egzekucji pkt .......................................... punkt por. ......................................... porównaj post. ....................................... postanowienie poz. ........................................ pozycja PPC ........................................ Polski Proces Cywilny PPH ........................................ Przegląd Prawa Handlowego PostAdmU ............................ ustawa z 30.8.2002 r. o postępowaniu przed są- dami administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) PrAut ..................................... ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) PrGeol ..................................... ustawa z 4.2.1994 r. – Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1847 ze zm.) PrUpN ................................... ustawa z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe i na- prawcze (Dz.U. Nr 60, poz. 535 ze zm.) PrUSP .................................... ustawa z 27.7.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.) IX Wykaz skrótów redakcja przyp. .................................... przypis PS ............................................ Przegląd Sądowy PUG ....................................... Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego red. ......................................... RP ........................................... Rzeczpospolita Polska RPEiS ..................................... Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny Rzeczp. ................................. Rzeczpospolita R.Pr. ....................................... Radca Prawny RPO ........................................ Rzecznik Praw Obywatelskich rozdz. .................................... rozp. ...................................... ZabSpadkuR ......................... rozdział rozporządzenie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.10.1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza (Dz.U. Nr 92, poz. 411) Sąd Apelacyjny Studia Cywilistyczne Sozialgerichtsgesetz Studia Iuridica Sąd Najwyższy SA ........................................... SC ........................................... SGG ........................................ SI ............................................. SN ........................................... SNU .......................................... ustawa z 23.11.2002 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2052 ze zm.) Studia Prawno-Ekonomiczne Strafprozessordnung Sąd Wojewódzki tom to jest tekst jednolity SPE ......................................... StPO ....................................... SW .......................................... t. .............................................. tj. ............................................. t.j. ............................................ TK ........................................... Trybunał Konstytucyjny TS ............................................ Trybunał Stanu uchw. ..................................... uchwała ust. .......................................... ustęp UWG ...................................... Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb VwGO ................................... Verwaltungsgerichtsordnung wyr. ........................................ wyrok ZastRejU ................................ ustawa z 6.12.1996 r. o zastawie rejestrowym i re- jestrze zastawów (Dz.U. Nr 149, poz. 703 ze zm.) zdanie zd. ........................................... ZNUŁ ..................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego X Wykaz skrótów ZNUJ ...................................... Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego ZPO ........................................ Zivilprozessordnung ZHR ........................................ Zeischrift für das gesamte Handelsrecht und zm. .......................................... zob. ........................................ ZZP ......................................... Zeitschrift für Zivilprozeß Wirtschaftsrecht zmiana (-y) zobacz XI Bibliografia B. Adamiak, J. Borkowski, Postępowanie administracyjne i sądowoadmini- stracyjne, Warszawa 2005. M. Allerhand, Kilka uwag o wyrokach konstytutywnych, PPC 1936, Nr 10–11. M. Allerhand, Kodeks postępowania cywilnego. Część II. Postępowanie egze- kucyjne i zabezpieczające, Lwów 1933. M. Allerhand, Uboczne uprawnienia materialne a tymczasowe zarządzenia, PPC 1937, Nr 22–23. Q. Archer, Zarządzenie „Anton Piller Order” jako forma zabezpieczenia dowo- du w angielskiej procedurze cywilnej, R. Pr. 1995, Nr 2. S. Baicher-McKee, M. Wiliam, W. M. Janssen, J. B. Corr, Federal Civil Rules, Handbook 2003, Thomson West 2003. F. Baur, Studien zum einstweiligen Rechtsschutz, Tybüngen 1967. W. Berutowicz, Funkcja ochronna postępowania cywilnego. Studia z prawa postępowania cywilnego, Księga pamiątkowa ku czci Z. Resicha, Warszawa 1985. W. Berutowicz, Funkcja procesu cywilnego w oświetleniu nauki o tzw. pra- wie do skargi, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Kamila Stefki, Warszawa– Wrocław 1967. W. Berutowicz, Funkcja postępowania cywilnego w Polsce Ludowej, [w:] Wstęp do systemu prawa procesowego cywilnego, Ossolineum 1974. W. Berutowicz, J. Mokry, Organizacja ochrony prawnej w PRL, Warszawa 1987. B. Bladowski, Zażalenie w postępowaniu cywilnym, Kraków 1998. A. Blusiewicz, Problematyka upadku zabezpieczenia roszczeń odszkodowaw- czych i kar majątkowych w procesie karnym, PUG 1979, Nr 1. A. Blusiewicz, Zabezpieczenie roszczeń odszkodowawczych i kar majątkowych w postępowaniu karnym, Warszawa 1975. J. Bodio, G. Borkowski, T. Demendecki, Ustrój organów ochrony prawnej, część szczegółowa, Kraków 2005. J. Borkowski, Zmiana i uchylenie ostatecznych decyzji administracyjnych, Warszawa 1967. W. Brehm, Freiwillige Gerichtsbarkeit, Sttugart–München–Hannover–Berlin– Weimar–Dresden 2002. W. Broniewicz, Kognicja sądu drugiej instancji w razie nieważności postępo- wania przez sądem pierwszej instancji lub nierozpoznania przez ten sąd istoty sprawy, PS 1997, Nr 4. W. Broniewicz, Normy, przesłanki i zarzuty jurysdykcyjne w procesie cywil- nym, SPE 1969, t. II. XIIIXIII Bibliografia W. Broniewicz, Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006. W. Broniewicz, Postępowanie egzekucyjne i egzekucja w sprawach cywilnych, PiP 1988, Nr 8. W. Broniewicz, Prawomocność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, SI 1976, Nr 5. W. Broniewicz, Przyczyny oddalenia powództwa, PiP 1964, Nr 5–6. W. Broniewicz, Recenzja „Les musures provisoires en procédure civile. Atti del colloquio internazionale, Milano 12–13 ottobre 1984, a cura di Giuseppe Tarzia, Milano 1985”, PiP 1987, Nr 8. W. Broniewicz, Terminy w postępowaniu cywilnym, NP 1971, Nr 9. W. Broniewicz, W kwestii błędnego zawiadomienia o toczącym się procesie i błędnego wezwania do wzięcia udziału w sprawie osoby nie objetej po- wództwem, AUWr No 1028, Prawo CLXX, Wrocław 1990. W. Broniewicz, W kwestii zarządzeń sądu w postępowaniu cywilnym, NP 1972, Nr 7–8. W. Broniewicz, Zniesienie postępowania w procesie cywilnym, Pal. 1971, Nr 4. H. Brox, D. Wolf, Walker, Zwangsvollstreckungsrecht, Köln, Berlin, Bonn, München, 1999. T. Bukowski, Rozstrzyganie o kosztach procesu cywilnego, Warszawa 1971. M. Cieślak, Polska procedura karna, Warszawa 1971. M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 1994. S. Cieślak, Postępowania przyspieszone w procesie cywilnym. Zarys postępo- wania nakazowego, upominawczego i uproszczonego, Warszawa 2004. W. Chróścielewski, J. P. Tarno, Postępowanie administracyjne i postępowanie przed sądami administracyjnymi, Warszawa 2004. Cyclopedia of Federal Procedure, Third Edition, 2001 Revised Volume by M. Cora, J. D. Thompson, Volume 10, West Group a Thompson Company 2001. Cyclopedia of Federal Procedure, Third Edition, 2002 Revised Volume by F. S. Tino, Volume 14A, Thomson West 2002. W. Czachórski, Ustalenie wysokości odszkodowania według przepisów kodek- su zobowiązań, NP 1958, Nr 4. W. Czachórski, A. Brzozowski, M. Safjan, E. Skowrońska-Bocian, Zobowiązania, Warszawa 2003. Z. Czeszejko-Sochacki, Prawo do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (Ogólna charakterystyka) PiP 1997, Nr 11–12. S. Dalka, J. Rodziewicz, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne, Komentarz, Gdańsk 1994 R. Damm, Einstweiliger Rechtsschutz in Gesellschaftsrecht, ZHR 1990, Nr 154. S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego – księga pierwsza, część ogólna, Warszawa 2006. B. Dobrzański, O postanowieniach sądu wydawanych w toku sprawy o roz- wód, NP 1951, Nr 12. XIV Bibliografia H. Dolecki, Ingerencja sądu opiekuńczego w wykonywanie władzy rodziciel- skiej, Warszawa 1983. H. Dolecki, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2006. P. Drapała, Ustanowienie hipoteki przymusowej, Rejent 1996, Nr 9. D. Dudek, Prawo Konstytucyjne w zarysie. Wybór źródeł, Lublin 2002. W. Dütz, Rechtsstaatlicher Gerichtschutz im Privatrecht, Berlin, Zürich 1970. T. Ereciński, Apelacja i kasacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1996. T. Ereciński, O zabezpieczeniu nowacyjnym, PS 1992, Nr 3. T. Ereciński, Sprawozdanie z VIII Światowego Kongresu Prawa Procesowego (Utrecht, 24–28.8.1987 r.), PiP 1988, Nr 1. T. Ereciński, Wprowadzenie do Prawa o ustroju sądów powszechnych z 2001 r., Warszawa 2001. T. Ereciński, J. Ciszewski, Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część czwarta. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego, Część piąta. Sąd polubowny (arbitrażowy), Warszawa 2006. T. Ereciński, J. Ciszewski, Międzynarodowe postępowanie cywilne, Warszawa 2000. T. Ereciński, K. Weitz, Efektywność ochrony prawnej udzielanej przez sądy w Polsce, PS 2005, Nr 10. H. W. Fasching, Kommentar zu den Zivilprozessgesetzen , Vien 1962. T. A. Filipiak, J. Mojak, M. Nazar, E. Niezbecka, Zarys prawa cywilnego, Lublin 2003, s. 88. J. H. Friedenthal, M. K. Kane, A. R. Miller, Civil procedure, St. Paul, Minn., 1999. A. Frignani, L’injunction nella common law e l’inibitoria nel diritto italiano, Milano 1974. L. Garlicki, Charakter ustrojowy nowych trybunałów, PiP 1983, Nr 3. J. Garlicki, Na marginesie prawa o księgach wieczystych, DPP 1947, Nr 9. L. Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne, Zarys wykładu, Warszawa 2005. L. Garlicki, Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w 1999 r., PS 2000, Nr 7–8. E. Gniewek, Kodeks cywilny. Własność i inne prawa rzeczowe, Kraków 2001. W. Godlewski, Austriackie prawo procesowe cywilne, Lwów 1900. A. Góra-Błaszczykowska, Postanowienia sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 2002. J. Gudowski, Kodeks postępowania cywilnego. Tekst, orzecznictwo, piśmien- nictwo, Warszawa 1998, t. II. W. Grunsky, Grundlagen des Rechtsschutzes, Juristische Wochenschrift 1976, s. 277–287. S. Grzybowski, Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, Warszawa 1985. S. Gurgul, Postępowanie upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Warszawa 2004. H. Haak, Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy, Toruń 2002. Z. Hahn, Zarządzenia tymczasowe (postępowanie zabezpieczające), PPC 1937, Nr 3–4. XV Bibliografia S. Hanausek, System środków zaskarżania orzeczeń sądowych w nowym pol- skim postępowaniu cywilnym, SC, t. IX, Kraków 1967. M. Iżykowski, Naprawienie szkody wyrządzonej wykonaniem zabezpieczenia (art. 746 k.p.c.), Pal. 1979, Nr 10. M. Iżykowski, Charakterystyka prawna uprawdopodobnienia w postępowa- niu cywilnym, NP 1980, Nr 3. M. Iżykowski, Wpływ zabezpieczenia powództwa na przebieg procesu cywil- nego, Pal. 1982, Nr 1–3. M. Iżykowski, Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, NP 1982, Nr 1–2. M. Iżykowski, Zabezpieczenie roszczeń jako forma tymczasowej ochrony praw- nej w sądowym postępowaniu cywilnym, Pal. 1988, Nr 8–9. M. Iżykowski, Zarządzenia tymczasowe a postanowienia z art. 443 k.p.c. wy- dawane w toku procesu o rozwód, RPEiS 1982, Nr 1. M. Iżykowski, Zmiana i uchylenie zarządzenia tymczasowego, NP 1982, Nr 7–8. J. Jagieła, Zabezpieczenie roszczeń alimentacyjnych, NP 1991, Nr 1–3. A. Jakubecki, Postępowanie zabezpieczające w sprawach z zakresu prawa wła- sności intelektualnej, Kraków 2002. A. Jakubecki, Restitutio in integrum w sądowym postępowaniu cywilnym (art. 338 § 1, 415 i 422 § 1 k.p.c.), Lublin 1993. A. Jakubecki, J. Mojak, E. Niezbecka, Prawne zabezpieczenie kredytów, Lublin 1996. A. Jakubecki, F. Zedler, Prawo upadłościowe i naprawcze. Komentarz, Kraków 2003. J. Jankowski, Nowelizacje KPC wprowadzane w 2005 r., Warszawa 2005. J. Jankowski, Postępowanie reklamacyjne a dopuszczalność drogi sądowej, NP 1971, Nr 7–8. J. Jankowski, Przebieg postępowania egzekucyjnego, upadłościowego i ukła- dowego. Struktura postępowań w ujęciu dynamicznym, Kraków 1999. J. Jankowski, Wadliwa postać orzeczenia sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym, Pal. 1987, Nr 12. M. Jaśkowska, M. Masternak, E. Ochędowski, Postępowanie sądowoadmini- stracyjne, Warszawa 2004. O. Jauering, Der zulässige Inhalt einstweiliger Verfügungen, ZZP 1966, Nr 79. J. Jodłowski, W kwestii zakresu i przedmiotu nauki postępowania cywilnego, PiP 1969, Nr 4–5. J. Jodłowski, Z. Resich, Postępowanie cywilne, Warszawa 1987. J. Jodłowski, Z. Resich, J. Lapierre, T. Misiuk-Jodłowska, K. Weitz, Postępowanie cywilne, Warszawa 2005. R. Kasprzyk, Class action, AUL 1986, Nr 27. Z. Kmieciak, Ochrona tymczasowa w postępowaniu sądowoadministracyj- nym, PiP 2003, Nr 5. Z. Kmieciak, Rozstrzyganie konfliktów w prawie administracyjnym, PiP 1999, Nr 12. Kodeks cywilny. Komentarz, praca zbiorowa, t. I, Warszawa 1972. XVI Bibliografia Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. T. Erecińskiego, t. I, II, III, Warszawa 2006. Kodeks postępowania cywilnego, pod red. A. Jakubeckiego, Kraków 2005. Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem, pod red. J. Jodłowskiego i K. Piaseckiego, t. II, Warszawa 1989. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. I, II, Warszawa 2006. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. II, Warszawa 2002. Kodeks postępowania cywilnego (art. 844–1153). Konwencja z Lugano. Komentarz, pod red. K. Piaseckiego, t. III, Warszawa 2002. Kodeks postępowania cywilnego, Postępowanie zabezpieczające i egzekucyj- ne. Komentarz, Sopot 2005. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, pod red. Z. Resicha i W. Siedleckiego, t. I, Warszawa 1975, t. II, Warszawa 1976. Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do art. 506–1127, pod red. A. Zielińskiego, t. I–II, Warszawa 2006. Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Komentarz, pod red. B. Dobrzańskiego i J. Igna- towicza, Warszawa 1975. Kodeks rodzinny i opiekuńczy z komentarzem, pod red. J. Pietrzykowskiego, Warszawa 1993. Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga trzecia. Zobowiązania, pod red. G. Bieńka, t. I, Warszawa 2006. K. Kołakowski, Dowodzenie w procesie cywilnym, Komentarz do przepisów kodeksu postępowania cywilnego uwzględniający nowelizację z 2000 roku, Warszawa 2000. K. Korzan, Czy komornik jest uprawniony do zwrotu wniosku o wszczęcie egzekucji, jeżeli strona nie uzupełniła braków formalnych w zakreślonym terminie?, Pal. 1967, Nr 5. K. Korzan, Kurator w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1966. K. Korzan, Orzeczenia konstytutywne w postępowaniu cywilnym, Warszawa 1972. K. Korzan, Orzeczenia zastępujące oświadczenia woli w sądowym postępo- waniu cywilnym, Warszawa 1977. K. Korzan, Postępowanie nieprocesowe, Warszawa 2004. K. Korzan, Roszczenie procesowe jako przedmiot postępowania cywilnego w kontekście prawa dostępu do sądu i prawa do powództwa, [w:] Księga pamiątkowa ku czci W. Broniewicza, Łódź 1998. K. Korzan, Sądowe postępowanie zabezpieczające i egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 1986. K. Korzan, Wykonanie orzeczeń w sprawach o roszczenia pracowników ze stosunku pracy (studium teoretycznoprocesowe), Katowice 1985. K. Korzan, Zabezpieczenie roszczeń i praw w postępowaniu cywilnym, PPH 1982, Nr 3. XVII Bibliografia K. Korzan, Zabezpieczenie roszczeń i praw w postępowaniu cywilnym (Studium teoretyczno-procesowe), PPH 1992, Nr 3. J. Korzonek, Postępowanie egzekucyjne i zabezpieczające. Część druga kodek- su postępowania cywilnego, t. II, Kraków 1934. T. Kotarbiński, Traktat o dobrej robocie, Warszawa 1958. R. Kowalkowski, H. Langa-Bieszki, Z. Szczurek, Egzekucja z nieruchomości, Sopot 1994. J. Krajewski, Skuteczność a wykonalność orzeczeń cywilnych, NP 1971, Nr 4. F. Kruszelnicki, Zarys systemu polskiego prawa egzekucyjnego i zabezpiecza- jącego, Warszawa 1934. Z. Krzemiński, Postępowanie odrębne w sprawach małżeńskich, Warszawa 1973. W. Kufel, Res iudicata. Przegląd zapatrywań na istotę powagi rzeczy osądzonej w procesie cywilnym, RPEiS 1964, Nr 1. I. Kunicki, Podział sumy uzyskanej z egzekucji, Sopot 1999. W. Lang, J. Wróblewski, S. Zawdzki, Teoria państwa i prawa, Warszawa 1979. J. Lapierre, Przepisy ogólne o czynnościach procesowych, Warszawa – Katowice 1965–1966. F. H. Lawson, Remedies of English Law, London, 1980. D. Leipold, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes im zivi-, verfassungs- und verwaltungsgerichtlichen Verfahren, München 1971. K. Lipiński, Z zagadnień wykonania orzeczeń w sprawach cywilnych, NP 1955, Nr 9. M. Lisiewski, Nowy kodeks postępowania cywilnego, Pal. 1965, Nr 4 (wkładka). M. Lisiewski, Prawomocność formalna w prawie obowiązującym i w projekcie k.p.c. z 1960 r., NP 1961, Nr 7–8. T. Liszcz, Paragrafy eleganckie, lecz bezduszne, Rzeczp. z 29.7.2004 r. J. J. Litauer, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego, Warszawa 1933. J. J. Litauer, Komentarz do kodeksu postępowania niespornego, Łódź 1946. J. J. Litauer, W. Święcicki, Kodeks postępowania cywilnego – Zbiór aktual- nych pytań prawnych rozstrzygniętych przez Komitet Redakcyjny „Polskiego Procesu Cywilnego”, Łódź 1949. S. Lizer, W kwestii zarządzeń sądu w postępowaniu cywilnym, NP 1973, Nr 7–8. S. Lizer, Zarządzenia według k.p.c., NP 1969, Nr 6. K. Lubiński, Istota i charakter prawny działalności sądu w postępowaniu nie- procesowym, Toruń 1985. K. Lubiński, Postępowanie o ubezwłasnowolnienie, Warszawa 1979. K. Lubiński, Prawomocność materialna orzeczeń w postępowaniu nieproce- sowym, PiP 2003, Nr 11. M. Ludwik, M. A. Quoos, Wniosek restytucyjny przed sądem drugiej instancji oraz Sądem Najwyższym, PS 2003, Nr 11–12. A. Łopatka, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 1975. XVIII Bibliografia J. Łopuski, Konwencja o jurysdykcji i wykonywaniu orzeczeń sądowych w spra- wach cywilnych i handlowych (Lugano 1998) z uwzględnieniem orzecznic- twa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Bydgoszcz 2001. Mały słownik języka polskiego pod red. E. Sobol, Warszawa 1994. M. Manowska, Postępowanie nakazowe i upominawcze, Warszawa 2001. A. Marciniak, Dochodzenie roszczeń zabezpieczonych zastawem lub hipote- ką, Sopot 2001. A. Marciniak, Postępowanie egzekucyjne w sprawach cywilnych, Warszawa 2005, A. Marcinkowski, Co oznacza uchylenie art. 443 k.p.c., Pal. 2005, Nr 1–2. F. Matscher, Les mesures provisoires en droit de procédure civile autrichien, [w:] Les mesures provisoires en procédure civille. Atti del Colloquio Internazionale, Milano 1985. H. Mądrzak, Charakter i zakres ochrony prawnej realizowanej w trybie zarzą- dzeń tymczasowych, [w:] Jednolitość prawa sądowego cywilnego a jego odrębności krajowe, Lublin 1997. H. Mądrzak, Likwidacja następstw bezpodstawnej egzekucji na tle art. 338 § 1 k.p.c., [w:] Księga pamiątkowa ku czci K. Stefki, Warszawa – Wrocław 1967. H. Mądrzak, Natychmiastowa wykonalność wyroków w procesie cywilnym PRL. AUWr 1965, Nr 35, Prawo XV, Wrocław 1965. H. Mądrzak, Prawo do sądu jako gwarancja ochrony praw człowieka (Studium na tle polskiego prawa konstytucyjnego, prawa cywilnego materialnego i procesowego, [w:] Podstawowe prawa jednostki i ich ochrona sądowa, Warszawa 1997. H. Mądrzak, D. Krupa, E. Marszałkowska-Krześ, Postępowanie cywilne, Warszawa 1997. I. Meier, Grundlagen des einstweiligen Rechtsschutzes im Schweizerischen Privatrecht und Zivilverfahrensrecht, Zürich 1983. P. Meijknecht, R. Ch.Verschuur, Usage et abus des procédures sommaires, [w:] The Eighth World Conference on Procedural Law, Justice and Efficiency – Utrecht, August 24–28, 1987, edited by W. Wendekind, Deventer – Antwerp – Boston 1989. A. Miączyński, Ochrona praw jednostki w postępowaniu nieprocesowym, ZNUJ 1979, Prace prawnicze, Nr 85. A. Miączyński, Skuteczność orzeczeń w postępowaniu cywilnym, ZNUJ, Prace Prawnicze, Warszawa – Kraków 1974. E. Mielcarek, Wnioski rewizji cywilnej, Warszawa 1973. M. Minnerop, Materiales Recht und einstweiliger Rechtsschutz, Köln 1973. T. Misiuk, Współczesne tendencje ochrony interesów zbiorowych i rozproszo- nych w postępowaniu cywilnym, [w:] Proces i prawo, Ossolineum 1989. T. Misiuk, Zabezpieczenie powództwa zawierającego żądanie uchylenia uchwa- ły walnego zgromadzenia spółdzielni, PS 1993, Nr 7–8. W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie, cz. I, Warszawa 1946. W. Miszewski, Proces cywilny w zarysie, cz. II, Łódź 1948. XIX
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Tymczasowa ochrona prawna w postępowaniu cywilnym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: