Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00789 010300 16950613 na godz. na dobę w sumie
Typografia typowej książki - książka
Typografia typowej książki - książka
Autor: Liczba stron: 112
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-545-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> dtp >> typografia
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Dobra książka to nie tylko treść, lecz także nienaganna forma, na którą wpływ ma mnóstwo elementów: skład tekstu powinien być wykonany w sposób staranny oraz poprawny pod względem zarówno technicznym, jak i językowym, kompozycja graficzna książki powinna łączyć w sobie estetykę i funkcjonalność.

Robert Chwałowski przedstawia zbiór zasad, które mogą pomóc wydawcy, redaktorowi technicznemu, grafikowi czy operatorowi DTP w stworzeniu książki dobrej właśnie pod względem formy. Dotychczas trzeba było poszukiwać tych zasad w rozmaitych publikacjach normalizacyjnych, w słownikach i wydawnictwach poprawnościowych, w zdezaktualizowanych podręcznikach z zakresu poligrafii czy redakcji technicznej, a także w poradnikach autorów zagranicznych, często nie uwzględniających rozwiązań specyficznych dla języka polskiego.

W tomie 'Typografia typowej książki' po raz pierwszy zasady te zebrano w całość. Autor dokonał starannej selekcji: oparł swoje recepty zarówno na polskich tradycjach zecerskich i wydawniczych, jak i na najlepszych wzorcach typografii światowej. Uwaga autora skupia się na mikrotypografii, czyli na składaniu tekstu, poprawności językowo-technicznej składu, interpunkcji. Sporo miejsca przeznaczone jest też na tzw. makrotypografię, a więc np. kwestie łamania tekstów czy układu logicznego książki. Książka obfituje w przykłady i dokładnie objaśnia trudne zagadnienia, takie jak tabele, bibliografia czy przypisy.

Do stworzenia dobrej książki potrzebne jest doświadczenie i wiedza z zakresu edytorstwa i typografii, której nie da się chyba zawrzeć w jednym podręczniku, choćby bardzo obszernym. Jednak posługując się receptami Roberta Chwałowskiego, unikniemy z pewnością podstawowych błędów i przynajmniej nie stworzymy książki złej.

Na taką właśnie książkę o książkach czekałem od lat.

Adam Twardoch -- delegat krajowy Polski w międzynarodowym stowarzyszeniu typograficznym ATypI

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TRE(cid:140)CI SPIS TRE(cid:140)CI KATALOG KSI¥flEK KATALOG KSI¥flEK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG ZAM(cid:211)W DRUKOWANY KATALOG TW(cid:211)J KOSZYK TW(cid:211)J KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE ZAM(cid:211)W INFORMACJE O NOWO(cid:140)CIACH O NOWO(cid:140)CIACH ZAM(cid:211)W CENNIK ZAM(cid:211)W CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE FRAGMENTY KSI¥flEK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl Typografia typowej ksi„¿ki Autor: Robert Chwa‡owski ISBN: 83-7197-545-7 Format: B5, stron: 112 Dobra ksi„¿ka to nie tylko tre(cid:156)(cid:230), lecz tak¿e nienaganna forma, na kt(cid:243)r„ wp‡yw ma mn(cid:243)stwo element(cid:243)w: sk‡ad tekstu powinien by(cid:230) wykonany w spos(cid:243)b staranny oraz poprawny pod wzglŒdem zar(cid:243)wno technicznym, jak i jŒzykowym, kompozycja graficzna ksi„¿ki powinna ‡„czy(cid:230) w sobie estetykŒ i funkcjonalno(cid:156)(cid:230). Robert Chwa‡owski przedstawia zbi(cid:243)r zasad, kt(cid:243)re mog„ pom(cid:243)c wydawcy, redaktorowi technicznemu, grafikowi czy operatorowi DTP w stworzeniu ksi„¿ki dobrej w‡a(cid:156)nie pod wzglŒdem formy. Dotychczas trzeba by‡o poszukiwa(cid:230) tych zasad w rozmaitych publikacjach normalizacyjnych, w s‡ownikach i wydawnictwach poprawno(cid:156)ciowych, w(cid:160) zdezaktualizowanych podrŒcznikach z zakresu poligrafii czy redakcji technicznej, a(cid:160) tak¿e w poradnikach autor(cid:243)w zagranicznych, czŒsto nie uwzglŒdniaj„cych rozwi„zaæ specyficznych dla jŒzyka polskiego. W tomie (cid:132)Typografia typowej ksi„¿ki(cid:148) po raz pierwszy zasady te zebrano w ca‡o(cid:156)(cid:230). Autor(cid:160) dokona‡ starannej selekcji: opar‡ swoje recepty zar(cid:243)wno na polskich tradycjach zecerskich i wydawniczych, jak i na najlepszych wzorcach typografii (cid:156)wiatowej. Uwaga autora skupia siŒ na mikrotypografii, czyli na sk‡adaniu tekstu, poprawno(cid:156)ci jŒzykowo- technicznej sk‡adu, interpunkcji. Sporo miejsca przeznaczone jest te¿ na tzw. makrotypografiŒ, a wiŒc np. kwestie ‡amania tekst(cid:243)w czy uk‡adu logicznego ksi„¿ki. Ksi„¿ka obfituje w przyk‡ady i dok‡adnie obja(cid:156)nia trudne zagadnienia, takie jak tabele, bibliografia czy przypisy. Do stworzenia dobrej ksi„¿ki potrzebne jest do(cid:156)wiadczenie i wiedza z zakresu edytorstwa i typografii, kt(cid:243)rej nie da siŒ chyba zawrze(cid:230) w jednym podrŒczniku, cho(cid:230)by bardzo obszernym. Jednak pos‡uguj„c siŒ receptami Roberta Chwa‡owskiego, unikniemy z pewno(cid:156)ci„ podstawowych b‡Œd(cid:243)w i przynajmniej nie stworzymy ksi„¿ki z‡ej. Na tak„ w‡a(cid:156)nie ksi„¿kŒ o ksi„¿kach czeka‡em od lat. Adam Twardoch -- delegat krajowy Polski w miŒdzynarodowym stowarzyszeniu typograficznym ATypI I. Elementy i części składowe książki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1.1. Części składowe książki / 9 1.2. Szeregowanie części składowych i elementów książki / 9 2. Okładka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 i Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 c ś e r t s i p S 3.1. Uwagi wstępne / 13 3.2. Serie i książki wielotomowe / 13 3.3. Strona przedtytułowa / 13 3.4. Strona przytytułowa / 14 3.5. Strona tytułowa / 15 3.6. Strona redakcyjna / 17 2.1. Elementy okładki / 11 2.2. Obwoluta / 11 3. Karty tytułowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 4. Materiały wprowadzające . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 4.1. Uwagi wstępne / 19 4.2. Przedmowy / 19 4.3. Wstęp krytyczny / 20 4.4. Posłowie / 21 4.5. Dedykacja / 21 4.6. Motto / 21 5. Tekst główny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5.1. Podział tesktu / 23 5.2. Tytuły partii tekstu / 23 5.3. Łamanie / 24 5.4. Dzielenie i przenoszenie wyrazów / 24 5.5. Pozostawianie wyrazów na końcu wiersza / 24 5.6. Odstępy międzywyrazowe i międzyliterowe / 25 5.7. Wyróżnienia / 25 5.8. Akapity / 26 5.9. Nazwiska / 27 5.10. Daty / 27 5.11. Wyrażenia od…do / 27 5.12. Inicjały / 28 6. Przypisy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 6.1. Rodzaje przypisów / 29 6.2. Przypisy bibliograficzne / 29 6.3. Przypisy rzeczowe / 30 6.4. Przypisy słownikowe / 30 6.5. Autorstwo przypisów rzeczowych / 31 6.6. Odnośniki / 31 6.7. Składanie i łamanie przypisów / 32 6.8. Umiejscowienie przypisów / 33 4 i c ś e r t s i p S Spis treści 7. Tabele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 7.1. Krój i stopień pisma w tabelach / 35 7.2. Rozmieszczanie tabel / 35 7.3. Tytuły i numeracja tabel / 35 7.4. Kierunek tekstu w boczku i w główce / 35 7.5. Umieszczanie tekstu w boczku i w główce / 36 7.6. Umieszczanie danych w pozycjach rubrykowych / 36 7.7. Numeracja rubryk / 38 7.8. Przypisy do tabel / 39 8. Ilustracje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 8.1. Położenie ilustracji / 41 8.2. Podpisy i numeracja / 41 8.3. Ilustracje a tekst główny / 41 8.4. Obłamywanie ilustracji / 42 8.5. Odstępy / 42 8.6. Ilustracje całostronicowe / 42 9. Bibliografia załącznikowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 9.1. Język i pisownia / 43 9.2. Szeregowanie pozycji bibliografii załącznikowej / 43 9.3. Numer porządkowy pozycji / 44 9.4. Kolejność elementów opisu / 44 9.5. Wyróżnienia i interpunkcja / 45 9.6. Przejmowanie danych / 46 9.7. Nazwa autora / 46 9.8. Tytuł / 47 9.9. Nazwy współtwórców / 48 9.10. Oznaczenie wydania / 48 9.11. Miejsce wydania (produkcji) / 48 9.12. Nazwa wydawcy (producenta) / 48 9.13. Rok wydania (produkcji) / 49 9.14. Data i oznaczenie części wydawnictwa ciągłego / 49 9.15. Liczba tomów, numer tomu / 50 9.16. Liczba stron / 50 9.17. Nazwa serii i numer tomu w obrębie serii / 50 10. Materiały informacyjno-pomocnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 10.1. Uwagi wstępne / 51 10.2. Wyróżnienia / 51 10.3. Słownik użytych terminów / 51 10.4. Wykaz skrótów / 51 10.5. Wykaz tabel / 51 10.6. Wykaz ilustracji / 52 10.7. Spis treści / 52 10.8. Obcojęzyczne streszczenia, spisy treści i wykazy / 53 11. Paginacja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 11.1. Zasady ogólne / 55 11.2. Pagina zwykła / 55 11.3. Żywa pagina / 55 Spis treści 5 12. Indeksy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 12.1. Rodzaje indeksów / 57 12.2. Zapis nazwy osobowej / 57 12.3. Zapis nazwy geograficznej / 57 12.4. Zapis rzeczowy / 58 12.5. Szeregowanie zapisów indeksowych / 58 12.6. Interpunkcja i wyróżnienia / 58 13. Przytoczenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61 13.1. Cudzysłowy apostrofowe a odmiana pochyła / 61 13.2. Elementy w przytoczeniach nienależące do nich / 61 13.3. Dwukropek w przytoczeniach / 62 14. Dialogi literackie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 14.1. Pauzy w dialogach literackich / 63 14.2. Sposoby składania dialogów literackich / 63 14.3. Dwukropek w dialogach literackich / 64 14.4. Majuskuły i minuskuły w dialogach literackich / 64 15. Wzory matematyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 15.1. Uwagi wstępne / 65 15.2. Stopień pisma we wzorach / 65 15.3. Wyróżnienia elementów wzorów / 66 15.4. Odstępy we wzorach / 67 15.5. Odstępy między wierszami wzoru / 69 15.6. Ustawianie jednowierszowych wzorów wystawionych / 69 15.7. Przenoszenie i ustawianie wielowierszowych 15.8. Przenoszenie wzorów w tekście / 70 15.9. Ułamki / 70 15.10. Wskaźniki / 70 15.11. Numeracja wzorów / 71 wzorów wystawionych / 70 16. Wylicznia z punktami . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 16.1. Wylicznia akapitowe / 73 16.2. Wyliczenia jednozdaniowe / 73 16.3. Wyliczenia objęte więcej niż jednym zdaniem / 73 17. Skróty i skrótowce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 17.1. Zasady ogólne / 75 17.2. Skróty w poszczególnych elementach dzieła / 75 17.3. Podział skrótów na kategorie / 75 17.4. Skróty ogólne / 76 18. Znaki interpunkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 18.1. Uwagi wstępne / 77 18.2. Przecinek / 77 18.3. Kropka / 78 18.4. Średnik / 81 18.5. Wielokropek / 81 18.6. Wykrzyknik (znak wykrzyknienia) / 82 6 i c ś e r t s i p S Spis treści 18.7. Pytajnik (znak zapytania) / 83 18.8. Dwukropek / 84 18.9. Pauza (myślnik), półpauza / 86 18.10. Nawiasy / 87 18.11. Cudzysłowy / 89 19. Zbiegi znaków interpunkcyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 19.1. Znaki interpunkcyjne na końcu wypowiedzenia / 93 19.2. Cudzysłowy i nawiasy a inne znaki / 93 19.3. Wielokropek a inne znaki / 94 19.4. Zbieg wykrzyknika i znaku zapytania / 94 20. Znaki nieinterpunkcyjne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 20.1. Dywiz (łącznik) / 95 20.2. Ukośne kreski / 96 20.3. Ligatury standardowe / 97 20.4. Ligatura / 97 20.5. Apostrof / 98 20.6. Inne znaki / 98 Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Słownik terminów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Roz dział 3. Karty tytułowe 3.1. Uwa gi wstęp ne 3.1.1. Kar ty ty tu ło we mo gą za wie rać czte- ry stro ny (tzw. czwór ka ty tu ło wa) lub dwie stro ny (tzw. dwój ka ty tu ło wa). W skład czwór ki ty tu ło wej wcho dzą: stro na przed- ty tu ło wa, stro na przy ty tu ło wa, stro na ty tu- ło wa i stro na re dak cyj na. W skład dwój ki ty tu ło wej wcho dzą: stro na ty tu ło wa i stro- na re dak cyj na. 3.1.2. Na stro nach ty tu ło wych nie umie sz- cza się pa gin, ale strony te wli cza się do sumy stron w książ ce. 3.2. Serie i książki wielotomowe 3.2.1. Dane dotyczące serii zawierają: 1) tytuł serii i ewentualny znak grafi cz- ny symbolizujący serię; 2) w przypadku serii numerowanej – nu- mer tomu w obrębie serii; 3) w przypadku serii numerowanej – ewentualny międzynarodowy znormalizo- wany numer wydawnictw ciągłych (ISSN) danej serii. 3.2.2. Tytułu serii nie zastępuje się sym- bolizującym ją znakiem grafi cznym (może on towarzyszyć tytułowi serii). 3.2.3. Tytułu serii nie poprzedza się okre- śleniem seria. 3.2.4. Dane dotyczące serii można umiesz- czać w dowolnym miejscu stron tytuło- wych. Jeżeli oprócz danych dotyczących serii podawane są także dodatkowe infor- macje na jej temat (np. informacja o skła- dzie komitetu redakcyjnego), całość tych danych zamieszcza się na stronie przyty- tułowej. 3.2.5. Informacje dotyczące książek wielo- tomowych zawierają: 1) nazwę instytucji sprawczej; 2) nazwy autorów (jeśli są autorami wszystkich tomów); 3) tytuł książki wielotomowej; 4) nazwy redaktorów naukowych książ- ki wielotomowej; 5) numer tomu; 6) nazwę wydawcy. Zaleca się podawanie informacji o zawar- tości poszczególnych tomów. 3.3. Stro na przed ty tu ło wa 3.3.1. Na stro nie przed ty tu ło wej moż na za- mie ścić elementy wy bra ne spoś ród na stę- pu ją cych: 1) na zwa au to ra lub au to rów (je ś li jest ich nie wię cej niż trzech); 2) ty tuł (ewen tual nie tak że pod ty tuł); Rys. 3.1. Ele men ty czw(cid:243)r ki ty tu ło wej. Dw(cid:243)j ka ty tu- ło wa skła da się tyl ko z gł(cid:243) wnej kar ty ty tu ło wej 14 Rozdział 3. Karty tytułowe Rys. 3.2. Przykład rozplanowania strony przytutułowej i tytułowej z kontrtytułem 3) tytuł książki wielotomowej i numer tomu; 4) dane dotyczące serii. 3.3.2. W książ kach, w któ rych bez po śre- dnio po kar tach ty tu ło wych (lub po kró t- kiej przed mo wie) roz po czy na się tekst po- cho dzą cy od au to ra książ ki, na stro nie przed ty tu ło wej moż na za mie ścić de dy ka- cję lub mot to do dzie ła (ja ko je dy ny ele- ment tej stro ny). 3.3.3. Nazwy autorów, tytuł (i ewentualnie podtytuł) oraz tytuł książki wielotomowej i numer tomu ponownie umieszcza się na stronie tytułowej (ewentualnie w obrębie tytułu rozkładowego). 3.4. Stro na przy ty tu ło wa 3.4.1. Stro na przy ty tu ło wa mo że po zo stać pu sta; mo ż e też za wie rać je den z na stę pu- ją cych ele men tów: 1) część ty tu łu roz kła do we go; 2) fron ty spis; 3) ob co ję zy cz ny ty tuł książ ki lub ob co- ję zy cz ną stronę ty tu ło wą; 4) informacje dotyczące całości książki wielotomowej; 5) dane dotyczące serii, ewentualnie in- formacje na jej temat, np. skład komitetu redakcyjnego, wykaz pozycji, itp.; 6) mot to; 7) de dy ka cję. 3.5. Strona tytułowa 15 Rys. 3.3. Przykład rozplanowania strony przytutułowej i tytułowej z frontyspisem 3.5. Stro na ty tu ło wa 3.5.1. Na stro nie ty tu ło wej (w ob rę bie ty- tu łu roz kła do we go) po da je się: 1) na zwy au to rów; 2) ty tuł i pod ty tuł książ ki; 3) na zwy głó wnych współ twór ców książ- ki; 4) nu mer i ty tuł in dy wi dual ny to mu książ ki wielotomowej; 5) oz na cze nie wy da nia (moż na nie za- mie sz czać oz na cze nia pier wsze go wy da- nia); 6) znak i na zwę wy daw cy; 7) na zwę in sty tu cji spraw czej; 8) miej sce i da tę wy da nia; 9) dane dotyczące serii. 3.5.2. Do pu sz cza się prze nie sie nie na zwy in sty tu cji spraw czej na stro nę re dak cyj ną lub na stro nę przy tytu ło wą nie bę dą cą czę ścią ty tu łu roz kła do we go. 3.5.3. Na zwy in sty tu cji spraw czej nie po- da je się w po łą cze niu z na zwą wy daw cy, ani w miej scu przy ję tym dla zna ku wy- daw cy (naj czę ściej u do łu stro ny). 3.5.4. Je że li na zwie in sty tu cji spraw czej to- wa rzy szy wzmian ka okreś la ją ca jej ro lę w po wsta wa niu książ ki, ele men ty te umie- sz cza się na stro nie re dak cyj nej. 3.5.5. Na zwy pol skich au to rów i współ- twór ców po da je się w for mie usta lo nej przez nich sa mych. 16 Rozdział 3. Karty tytułowe Rys. 3.4. Przykład rozplanowania strony przytutułowej i tytułowej jako tytułu rozkładowego 3.5.6. Na zwy ob cych au to rów i współ- twór ców po da je się w pi so wni ory gi nal- nej. W przy pad ku nazw pi sa nych al fa be- ta mi nie ła ciń ski mi po da je się je w tran- skryp cji. 3.5.7. Do pu sz cza się po da wa nie tra dy cyj- nie spol szczo nej for my nazw ob cych au- to rów. W przy pad ku uży cia na stro nie ty- tu ło wej spol szczo nej for my na zwy au to ra, na stro nie re dak cyj nej po da je się for mę ory gi nal ną. Na zwy po da ne w tran skryp- cji po wta rza sie na stro nie re dak cyj nej w for mie ory gi nal nej lub w trans li te ra cji. 3.5.8. Przy na zwis kach au to rów i współ- twór ców moż na wy mie nić ich ty tu ły na- u ko we i umieści wzmian kę o za jmo wa- nych przez nich sta no wis kach; można też nie za mie sz czać po wy ż szych in for ma cji. W ob rę bie książ ki wie lo to mo wej za sa dę tę sto su je się je dno li cie. 3.5.9. Je że li występuje wię cej niż trzech au to rów, ich na zwy wy mie nia się pod ty- tu łem lub prze no si się na stro nę re dak cyj- ną. Na stro nie ty tu ło wej moż na wów czas za mie ścić wzmian kę Pra ca zbio ro wa lub Pra ca zbio ro wa pod re dak cją… 3.5.10. Na zwy głównych współ twór ców książki opa truje się je dno zna cz nym okreś- le niem ich ro li. Do pu sz cza się po mi ja nie te go okreś le nia, je że li od po wie d nia in for- ma cja za war ta jest w pod ty tu le książ ki. 3.5.11. Do pu sz cza się prze nie sie nie na stro- nę re dak cyj ną nazw nie któ rych głó wnych 3.6. Strona redakcyjna 17 współ twor ców książ ki, w szcze gól no ści nazw tłu ma czy, gra fi ków i ilu stra to rów. Na zwy te umie sz cza się wte dy po za me- try ką. 3.5.12. Miej sce wy da nia po da je się za wsze w pol skim brzmie niu i pol skiej pi so wni, na wet je ś li ca łą pub li ka cję wy da je się w ję zy ku ob cym. 3.5.13. Na zwę wy daw cy po da je się w peł- nej for mie, a nie np. w po sta ci akro ni mu. 3.6. Stro na re dak cyj na 3.6.1. Na stro nie re dak cyj nej podaje się: 1) na zwy au to rów i głó wnych współ- twór ców książ ki nie wy mie nio ne na stro- nie ty tu ło wej; 2) na zwy współ twór ców książ ki (ewen- tualnie można je zamieścić na końcu książ- ki, patrz zasada 3.6.3); 3) in for ma cję o po prze d nich wy da niach (ewentualnie można je zamieścić na koń- cu książki, patrz zasada 3.6.5); 4) in for ma cję o pod sta wie prze kła du; 5) międzynarodowy znormalizowany nu- mer książ ki (ISBN); 6) międzynarodowy znormalizowany nu- mer wydawnictw ciągłych (ISSN) serii, w której ukazała się dana książka; 7) in fo r ma cję o za strzeże niu praw au- tor skich (copyright); 8) opis katalogowy (ewentualnie można go zamieścić na końcu książki, patrz zasa- da 3.6.6); 9) in fo rma cję o zatwierdzeniu podręcz- nika do uż ytku szkolnego; 10) informację o dotacji na opublikowa- nie książki wraz z nazw ą sponsora; 11) na druk Prin ted in Po land w książ- kach prze zna czo nych na eks port, wydru- kowanych w Polsce na zamó wienie wy- dawcy zagranicznego; 12) da tę i oz na cze nie wy da nia (je ś li ele- men ty te nie zo sta ły umie sz czo ne na stro- Rys. 3.5. Przykład rozplanowania strony re dakcyj- nej. nie ty tu ło wej i w me try ce znajdującej się na stro nie re dak cyj nej); 13) symbol Uniwersalnej Klasyfi kacji Dziesiętnej (UKD); 14) me try kę książ ki (ewentualnie moż- na ją umieścić na końcu książki, patrz za- sada 3.6.13). Na stronie redakcyjnej moż na tak że umie- ścić in for ma cje o tre ści książ ki (not kę in for ma cyj ną). 3.6.2. Dla na zw współ twór ców książ ki sto- suje się te same zasady, które stosuje się dla nazw au to rów i głó wnych współ twór- ców książ ki. Na zwy współ twór ców książ- ki opa tru je się okreś le niem ich ro li w po- wsta wa niu książ ki. 18 Rozdział 3. Karty tytułowe 3.6.3. Na zwy współ twór ców książ ki moż- na prze nieść na osta t nią stro nę książ ki (je- ś li zo sta ła tam umieszczona me try ka). 3.6.4. W in for ma cjach o po prze d nich wy- da niach po da je się ich da ty (w przy pad ku dużej ich ilości moż na po dać tyl ko da tę pier wsze go wy da nia) i wzmianki o is tot- nych zmia nach wpro wa dzo nych pod czas wy da wa nia dzie ła. 3.6.5. In for ma cje o po prze d nich wy da- niach moż na prze nieść na osta t nią stro nę książ ki, je ś li zo sta ła tam prze nie sio na ró w- nież me try ka. 3.6.6. Opis katalogowy moż na prze nieść na osta t nią stro nę książ ki, je ś li zo sta ła tam umieszczona me try ka. 3.6.7. W przy pad ku prze kła du bez po śre- dnie go w in for ma cjach o książ ce tłu ma- czo nej za mieszcza się: 1) ty tuł (na wet, gdy ma ta ką sa mą for- mę jak ty tuł prze kła du, np. jest na zwą wła s ną) i pod ty tuł książ ki; 2) miej sce i da tę wy da nia; 3) oz na cze nie wy da nia; 4) na zwę wy daw cy; 5) in for ma cję o zastrzeż eniu praw au- torskich (copyright); 6) in for ma cję o ję zy ku ory gi na łu; 7) ISBN. Ty tuł i pod ty tuł książ ki, miej sce i da tę wy da nia, oz na cze nie wy da nia, na zwę wy- daw cy po da je sie w pi so wni ory gi na łu, w przy pad ku ję zy ków po słu gu ją cych się al fa be tem nie ła ciń skim do pu sz cza się trans li te ra cję. Je że li na stro nie ty tu ło wej prze kła du na zwę au to ra po da no w for- mie spol szczo nej lub w tran skryp cji, w in- for ma cji o książ ce tłu ma czo nej umieszcza się tak że na zwę au to ra po da ną w for mie ory gi nal nej lub w trans li te ra cji. 3.6.8. W przy pad ku prze kła du po śre dnie- go po da je się in for ma cje za ró wno o książ- ce tłu ma czo nej, jak i o wy da niu sta no wią- cym pod sta wę prze kła du. 3.6.9. W przy pad ku wy bo ru tłu ma czo- nych ut wo rów z dwóch – trzech ksią żek, w in for ma cji o pod sta wie prze kła du po- da je się ty tu ły wszy s t kich ksią żek, po prze- dzo ne zwro tem Wy bo ru do ko na no z to- mów:. W przy pad ku wy bo ru opar te go na wię k szej li cz bie ksią żek, moż na nie po- da wać ich ty tu łów lub wy mie nić maksy- malnie trzy pod sta wo we z ad no ta cją i in- ne. Je że li ty tuł je d ne go z ut wo rów stał się ty tu łem pol skie go wy da nia, w in for- ma cji o pod sta wie prze kła du podaje się je go ory gi nal ną for mę. 3.6.10. W me try ce po da je się: 1) na zwę wy da wcy; 2) miej sce i da tę wy da nia; 3) oz na cze nie wy da nia (w przy pad ku reprintu – wzmian kę o reprincie); 4) datę ukończenia druku. 3.6.11. W me try ce moż na po dać: 1) wiel kość na kła du; 2) peł ną na zwę dru kar ni lub jej zro zu- mia ły skrót wraz z ad re sem; 3) ce nę katalogową 1 egzemplarza. 3.6.12. Treść me try ki po da je się za wsze po po lsku, na wet w pub li ka cjach ob co ję- zy cz nych. 3.6.13. Me try kę moż na prze nieść na osta t- nią stro nę książ ki. Należy to zrobić, je że li zo sta ły tam prze nie sio ne in for ma cje o po- prze d nich wy da niach, na zwy współ twór- ców książ ki lub opis katalogowy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Typografia typowej książki
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: