Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00254 005293 18487721 na godz. na dobę w sumie
UML 2.0. Almanach - książka
UML 2.0. Almanach - książka
Autor: , Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0822-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> uml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyczerpujący przewodnik po języku UML 2.0

Ujednolicony język modelowania (UML) początkowo służył do opisu elementów oprogramowania, jednak z powodu swej elegancji i przejrzystości zyskuje na popularności w zakresie modelowania zagadnień z innych dziedzin. W związku z tym coraz więcej osób ma szansę zetknąć się z diagramami w języku UML. Jeśli sięgnąłeś po tę książkę, prawdopodobnie czeka to także Ciebie. Chciałbyś wiedzieć, co oznaczają różne zakończenia linii na diagramach klas albo zrozumieć skomplikowany diagram interakcji? Zajrzyj do środka.

'UML 2.0. Almanach' to kompletny podręcznik dla użytkowników tego języka. Dzięki tej książce poznasz podstawy modelowania w UML-u. Nauczysz się tworzyć i rozumieć diagramy statyczne, na przykład klas, pakietów czy struktur złożonych, a także diagramy zachowania, takie jak przypadków użycia, aktywności czy interakcji. Dowiesz się, jak wszechstronne zastosowania ma ten język oraz w jaki sposób można go rozszerzać do wykonywania specyficznych zadań. Znajdziesz tu także krótkie wprowadzenie do języka Object Constraint Language (OCL) oraz architektury sterowanej modelem (MDA).

Poznaj tajniki modelowania w języku UML 2.0

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

UML 2.0. Almanach Autor: Dan Pilone, Neil Pitman T‡umaczenie: £ukasz Piwko ISBN: 978-83-246-0822-5 Tytu‡ orygina‡u: UML 2.0 in a Nutshell Format: B5, stron: 248 Wyczerpuj„cy przewodnik po jŒzyku UML 2.0 (cid:149) Specyfikacja jŒzyka UML 2.0 (cid:149) Modelowanie statyczne i dynamiczne (cid:149) Rozszerzanie i zastosowania UML-a Ujednolicony jŒzyk modelowania (UML) pocz„tkowo s‡u¿y‡ do opisu element(cid:243)w oprogramowania, jednak z powodu swej elegancji i przejrzysto(cid:156)ci zyskuje na popularno(cid:156)ci w zakresie modelowania zagadnieæ z innych dziedzin. W zwi„zku z tym coraz wiŒcej os(cid:243)b ma szansŒ zetkn„(cid:230) siŒ z diagramami w jŒzyku UML. Je(cid:156)li siŒgn„‡e(cid:156) po tŒ ksi„¿kŒ, prawdopodobnie czeka to tak¿e Ciebie. Chcia‡by(cid:156) wiedzie(cid:230), co oznaczaj„ r(cid:243)¿ne zakoæczenia linii na diagramach klas albo zrozumie(cid:230) skomplikowany diagram interakcji? Zajrzyj do (cid:156)rodka. (cid:132)UML 2.0. Almanach(cid:148) to kompletny podrŒcznik dla u¿ytkownik(cid:243)w tego jŒzyka. DziŒki tej ksi„¿ce poznasz podstawy modelowania w UML-u. Nauczysz siŒ tworzy(cid:230) i rozumie(cid:230) diagramy statyczne, na przyk‡ad klas, pakiet(cid:243)w czy struktur z‡o¿onych, a tak¿e diagramy zachowania, takie jak przypadk(cid:243)w u¿ycia, aktywno(cid:156)ci czy interakcji. Dowiesz siŒ, jak wszechstronne zastosowania ma ten jŒzyk oraz w jaki spos(cid:243)b mo¿na go rozszerza(cid:230) do wykonywania specyficznych zadaæ. Znajdziesz tu tak¿e kr(cid:243)tkie wprowadzenie do jŒzyka Object Constraint Language (OCL) oraz architektury sterowanej modelem (MDA). (cid:149) Podstawy modelowania w UML-u (cid:149) Diagramy statyczne i diagramy zachowania (cid:149) Dob(cid:243)r odpowiedniego rodzaju diagramu (cid:149) Znaczenie symboli, notacji i linii (cid:149) Rozszerzanie UML-a za pomoc„ etykiet, stereotyp(cid:243)w i profili (cid:149) Architektura sterowana modelem (cid:149) JŒzyk Object Constraint Language (OCL) (cid:149) Praktyczne wskaz(cid:243)wki z zakresu modelowania Poznaj tajniki modelowania w jŒzyku UML 2.0 Spis treści Wstęp ...............................................................................................................................9 1. Podstawy UML-a .......................................................................................................... 15 15 15 16 17 18 19 23 Zaczynamy Historia Podstawy UML-a Specyfikacje UML-a Używanie UML-a Modelowanie Praktyczne zasady UML-a 2. Diagramy klas ................................................................................................................25 25 26 33 38 38 39 44 46 48 Klasy Atrybuty Operacje Metody Klasy abstrakcyjne Powiązania Interfejsy Szablony Różne wersje diagramów klas 3. Diagramy pakietów ......................................................................................................53 53 54 55 56 57 Reprezentacja Widoczność Import pakietów i dostęp do nich Łączenie pakietów Różne wersje diagramów pakietów 5 4. Struktury złożone .........................................................................................................65 65 73 75 Struktury złożone Kolaboracje Przypadki kolaboracji 5. Diagramy komponentów ..............................................................................................77 77 78 Komponenty Widoki komponentów 6. Diagramy wdrożenia ....................................................................................................87 87 89 93 96 Artefakty Węzły Wdrażanie Nietypowe diagramy wdrożenia 7. Diagramy przypadków użycia ......................................................................................99 99 100 103 108 Przypadki użycia Aktorzy Zaawansowane modelowanie przypadków użycia Zasięg przypadków użycia 8. Diagramy stanów ......................................................................................................... 111 111 113 123 123 125 126 127 Maszyny stanowe zachowań Stany Rozszerzanie maszyny stanów Protokołowe maszyny stanów Pseudostany Przetwarzanie zdarzeń Nietypowe diagramy stanów 9. Diagramy aktywności ................................................................................................. 129 129 136 137 144 Aktywności i akcje Znaczniki sterowania Aktywności Zaawansowane modelowanie aktywności 10. Diagramy interakcji ..................................................................................................... 155 155 156 158 163 164 Co to są interakcje Uczestnicy interakcji Komunikaty Wykonywanie interakcji Stany niezmienne 6 | Spis treści Zdarzenia Ślady Fragmenty wyodrębnione Wystąpienia interakcji Dekompozycja Kontynuacje Przepływy czasowe sekwencji Alternatywne notacje interakcji 166 166 167 178 179 182 183 184 11. Metki, stereotypy i profile UML .................................................................................193 194 196 198 199 199 201 Modelowanie i UML w kontekście Stereotypy Metki Ograniczenia Profile UML Narzędzia a profile 12. Tworzenie efektywnych diagramów ........................................................................203 203 208 209 211 Diagramy tapetowe Zbyt duży zakres Jeden diagram — jedna abstrakcja Poza UML-em A MDA — Model-Driven Architecture ......................................................................... 215 215 216 219 221 222 223 Co to jest MDA Modele MDA Decyzje projektowe Łączenie modeli w jedną całość Transformacja modeli Języki formalnego opisu MDA B Object Constraint Language .......................................................................................225 225 226 229 Podstawy OCL-a Składnia OCL-a Zaawansowane modelowanie OCL-a Skorowidz ....................................................................................................................233 Spis treści | 7 8 | Spis treści ROZDZIAŁ 2. Diagramy klas Diagramy klas należą do najbardziej podstawowych typów diagramów UML-a. Stosuje się je do przedstawiania statycznych powiązań w programach — mówiąc inaczej: jak wszystko łączy się w jedną całość. Pisząc program, cały czas trzeba podejmować decyzje: jakie klasy przechowują odniesienia do innych klas, która klasa „posiada” inną klasę itd. Diagramy klas pozwalają na przedsta- wienie fizycznej struktury systemu. Klasy Klasa reprezentuje grupę obiektów o wspólnym stanie i zachowaniu. Klasę można traktować jako plan obiektu w systemie zorientowanym obiektowo. W UML-u klasa jest rodzajem kla- syfikatora. Na przykład Volkswagen, Toyota i Ford to marki samochodów, a zatem można je zaprezentować za pomocą klasy o nazwie Samochód. Każdy konkretny samochód jest egzem- plarzem tej klasy, czyli obiektem. Klasa może reprezentować konkretne namacalne obiekty, takie jak na przykład faktura. Może być abstrakcyjna, np. dokument lub pojazd (w odróżnieniu np. od faktury i motocykla o pojemności powyżej 1000 cm3). Może także reprezentować obiekty nie- materialne, takie jak np. strategia inwestycji wysokiego ryzyka. Klasa ma postać prostokąta podzielonego na komórki. Komórka to wydzielony obszar prosto- kąta, do którego można wpisywać pewne informacje. Pierwsza komórka zawiera nazwę klasy, druga atrybuty (patrz „Atrybuty”), a trzecia operacje (patrz „Operacje”). W celu zwiększenia czytelności diagramu można ukryć wybrane komórki. Czytając diagram, nie można domy- ślać się treści brakujących komórek — to, że są ukryte, wcale nie oznacza, że są puste. Do klas można wstawiać komórki z dodatkowymi informacjami, takimi jak wyjątki lub zdarzenia, ale działania te wykraczają już poza typową notację. UML proponuje następujące zasady dotyczące nazw klas: • powinny być pisane z wielkiej litery, • powinny być wyśrodkowane w górnej komórce, • powinny być pisane tłustym drukiem, • nazwy klas abstrakcyjnych powinny być pisane kursywą (patrz „Klasy abstrakcyjne”). 25 Na rysunku 2.1 przedstawiono prostą klasę. Rysunek 2.1. Prosta klasa Obiekty Obiekt jest egzemplarzem klasy. Na przykład klasa o nazwie Samochód może mieć kilka eg- zemplarzy: jeden czerwony dwudrzwiowy samochód, jeden niebieski czterodrzwiowy samochód i jeden zielony samochód typu hatchback. Każdy egzemplarz klasy Samochód jest obiektem i może mieć własną nazwę, aczkolwiek w diagramach obiektów często używa się obiektów anonimowych, czyli bez nazw. Zazwyczaj po nazwie obiektu stawia się dwukropek, a po nim nazwę typu obiektu (tzn. klasy). Aby pokazać, że dany obiekt jest egzemplarzem klasy, należy podkreślić jego nazwę i typ. Na rysunku 2.2 pokazano egzemplarz klasy Samochód o nazwie Toyota. Warto zwrócić uwagę, że na tym rysunku puste komórki zostały ukryte. Rysunek 2.2. Egzemplarz klasy Samochód Atrybuty Szczegóły klasy (kolor samochodu, liczba boków figury itd.) przedstawiane są jako atrybuty. Atrybuty mogą być prostymi typami podstawowymi (liczby całkowite, liczby zmiennopozycyjne itd.) lub powiązaniami do innych, bardziej skomplikowanych obiektów (patrz „Powiązania”). Atrybut można przedstawić przy użyciu jednej z dwóch dostępnych notacji: wewnętrznej (ang. inlined) lub powiązań z innymi klasami. Ponadto dostępna jest notacja, za pomocą któ- rej można pokazywać liczność, unikalność oraz uporządkowanie. W tej części rozdziału opi- sujemy oba rodzaje notacji, a następnie przedstawiamy szczegóły specyfikacji atrybutów. Atrybuty wpisane Atrybuty klasy można wymienić bezpośrednio w prostokącie. Nazywają się wtedy atrybutami wpisanymi (ang. inlined attributes). Pomiędzy atrybutami wpisanymi a przedstawianymi za pomocą powiązań nie ma żadnych różnic semantycznych — ich wybór zależy tylko od tego, jak dużo szczegółów chcemy zaprezentować (lub, w przypadku typów fundamentalnych takich jak liczby całkowite, ile szczegółów zdołamy przekazać). 26 | Rozdział 2. Diagramy klas W celu zaprezentowania atrybutu wewnątrz klasy należy umieścić go w jej drugiej komórce. Atrybuty wpisane w UML-u nazywają się notacją atrybutów. Korzystają one z następującej notacji: widoczność / nazwa : typ liczność = domyślna {łańcuchy właściwości i ograniczenia} widoczność ::= {+|-|#|~} liczność ::= [górna..dolna] Na rysunku 2.3 zademonstrowano różne aspekty notacji atrybutów na przykładzie listy kilku atrybutów. Rysunek 2.3. Przykładowe atrybuty Elementy składni są następujące: widoczność Informuje o widoczności atrybutu. Do wyboru są następujące symbole: +, -, # i ~, ozna- czają one odpowiednio: public, private, protected i package (patrz „Widoczność” w rozdziale 3.). / Oznacza atrybut pochodny. Atrybut pochodny to taki, którego wartość można obliczyć na podstawie innych atrybutów klasy. Patrz „Atrybuty pochodne”. nazwa Rzeczownik lub krótkie wyrażenie stanowiące nazwę atrybutu. Z reguły pierwsza litera pierwszego członu jest mała, a pierwsze litery wszystkich następnych członów są wielkie. typ Typ atrybutu w postaci innego klasyfikatora. Zazwyczaj klasa, interfejs lub typ wbudo- wany, np. int. liczność Określa liczbę egzemplarzy typu atrybutu, do których odnosi się atrybut. Może nie zostać podany (wtedy oznacza 1), może być liczbą całkowitą lub zakresem wartości rozdzielo- nych symbolem .. podanym w nawiasach kwadratowych. Symbol * służy do oznaczania braku górnego limitu. Gwiazdka użyta samodzielnie oznacza zero lub więcej. Patrz „Liczność”. domyślna Domyślna wartość atrybutu. Atrybuty | 27 łańcuchy właściwości Zbiór właściwości lub znaczników, które można dołączyć do atrybutów. Są one zazwy- czaj zależne od kontekstu i oznaczają takie cechy jak porządek lub unikalność. Występują pomiędzy nawiasami klamrowymi {}, a znakiem rozdzielającym jest przecinek. Patrz „Właściwości atrybutów”. ograniczenia Jedno lub więcej ograniczeń zdefiniowanych dla atrybutu. Mogą używać języka naturalnego lub jakiejś gramatyki formalnej, np. OCL. Patrz „Ograniczenia”. Atrybuty w postaci powiązań Atrybuty można również prezentować za pomocą notacji powiązań. Jej zastosowanie wiąże się z powstawaniem większych diagramów, ale zapewnia większą szczegółowość w przy- padku złożonych typów atrybutów. Notacja powiązań przekazuje również dokładne infor- macje na temat tego, jak atrybut zawarty jest wewnątrz klasy (więcej informacji na temat typów powiązań znajduje się w podrozdziale „Powiązania”). Modelując na przykład Samochód, można za pomocą powiązań o wiele jaśniej pokazać, że zawiera on Silnik, niż tylko wpisując ten silnik na listę atrybutów w prostokącie samochodu. Niemniej jednak prezentowanie na- zwy samochodu za pomocą powiązań jest już prawdopodobnie lekką przesadą, gdyż jest ona tylko łańcuchem znaków. W celu reprezentacji atrybutu za pomocą powiązań można użyć jednego z powiązań asocja- cyjnych pomiędzy klasą zawierającą atrybut a reprezentującą go, co pokazano na rysunku 2.4. Widać, że powiązanie pomiędzy samochodem a jego silnikiem ma liczność 1 — samochód ma jeden silnik. Rysunek 2.4. Przedstawienie atrybutu za pomocą notacji powiązań Tak, tak — mój redaktor mówi, że niektóre samochody, jak na przykład Toyota Prius, mają dwa silniki. Notacja powiązań posługuje się taką samą składnią jak notacja wewnętrzna, aczkolwiek układ jest nieco inny. Widoczność atrybutu i jego nazwa umieszczone są w pobliżu linii powiązania. Dla liczności nie należy stosować nawiasów kwadratowych — należy ją podawać w pobliżu klasyfikatora atrybutu. 28 | Rozdział 2. Diagramy klas Podobnie jak liczność, dla atrybutów można zdefiniować ograniczenia (patrz „Ograniczenia”). W notacji powiązań ograniczenia wpisuje się w pobliżu klasyfikatora atrybutu wzdłuż linii powiązania. Za pomocą notacji powiązań w UML-u można również wyrażać ograniczenia pomiędzy atrybutami, jak pokazano na rysunku 2.5. Rysunek 2.5. Notacja powiązań przy użyciu ograniczeń Na rysunku 2.5 standardowe ograniczenie UML-a xor pokazuje, że w danym czasie może być ustawiona tylko automatycznaSkrzyniaBiegów albo ręcznaSkrzyniaBiegów (alternatywa wykluczająca — exclusive or). W przypadku zastosowania notacji wewnętrznej konieczne byłoby umieszczenie tego ograniczenia na notce. Atrybuty pochodne Notacja pochodna, którą oznacza symbol ukośnika (/), może być używana jako wskazówka dla implementatora, że dany atrybut nie jest konieczny. Przypuśćmy na przykład, że mode- lujemy rachunek bankowy za pomocą prostej klasy o nazwie Rachunek. Klasa ta przechowuje saldo bieżące jako liczbę zmiennopozycyjną o nazwie saldo. Aby śledzić informację, czy stan konta nie został przekroczony, dodajemy wartość logiczną (boolean) o nazwie przekroczenie. O tym, czy stan konta nie został przekroczony, informuje dodatnie saldo, a nie dodana przed chwilą wartość logiczna. Można o tym poinformować programistę, pokazując, że przekroczenie jest atrybutem pochodnym, którego stan opiera się na saldzie. Na rysunku 2.6 pokazano sposób prezentacji atrybutów saldo i przekroczenie z ukazaniem powiązania za pomocą notki. Rysunek 2.6. Atrybut pochodny W specyfikacji UML-a zaznaczono, że atrybuty pochodne są tylko do odczytu (readOnly), co oznacza, że użytkownik nie może zmieniać ich wartości. Jeżeli jednak użytkownik ma po- zwolenie na modyfikację ich wartości, to klasa powinna odpowiednio zaktualizować źródło informacji pochodnej. Atrybuty | 29 Liczność atrybutu Liczność atrybutu określa liczbę egzemplarzy typu tego atrybutu utworzonych w procesie instancjonowania klasy. Na przykład nasz klasowy Samochód będzie najprawdopodobniej miał cztery koła, a więc liczność atrybutu koła będzie wynosiła 4. Jeżeli liczność nie została określona, to domyślnie wynosi 1. Liczność może być pojedynczą liczbą całkowitą, listą liczb całkowitych oddzielanych przecinkami lub zakresem wartości. W przypadku zakresu warto- ści nieskończoność dodatnia jest reprezentowana za pomocą symbolu *. Jeżeli dolna granica nie zostanie podana, symbol * oznacza zero lub więcej. Wartość liczności podawana jest po- między nawiasami kwadratowymi w postaci pojedynczej liczby całkowitej lub za pomocą dwóch liczb całkowitych rozdzielonych dwiema kropkami (..). Na rysunku 2.7 przedstawiono różne sposoby reprezentacji liczności atrybutu. Rysunek 2.7. Przykłady liczności Porządek Atrybut, którego liczność przekracza 1, może być sortowany (ang. ordered). W takim przypadku elementy muszą być przechowywane w odpowiedniej kolejności. Można na przykład zdecy- dować się na przechowywanie listy nazwisk w kolejności alfabetycznej, nadając jej właści- wość ordered. Co dokładnie oznacza przechowywanie elementów w odpowiedniej kolejności, zależy od rodzaju atrybutu. Domyślnie atrybuty nie są sortowane. Aby oznaczyć atrybut jako sortowany, należy po nim dodać właściwość ordered, jak widać na rysunku 2.8. Rysunek 2.8. Liczność sortowana Unikalność Poza sortowaniem atrybuty o liczności powyżej 1 mogą być również unikalne (ang. unique). Jeżeli atrybut ma być unikalny, to wszystkie jego elementy również muszą takie być. Domyślnie wszystkie atrybuty o liczności powyżej 1 są unikalne. Oznacza to, że żaden z ele- mentów atrybutu nie może się powtarzać. Na przykład jeżeli klasa przechowywałaby listę osób biorących udział w głosowaniu i każdy głosujący miałby tylko jeden głos, to każdy ele- ment takiej listy byłby unikalny. Aby uczynić atrybut unikalnym, należy umieścić po nim 30 | Rozdział 2. Diagramy klas w nawiasach klamrowych słowo kluczowe unique, jak pokazano na rysunku 2.9. Aby ze- zwolić na przechowywanie powtarzających się obiektów przez atrybut, należy użyć słowa kluczowego not unique. Rysunek 2.9. Liczność unikalna Typy kolekcji Specyfikacja UML-a określa zestaw odwzorowań różnych właściwości sortowania i unikalności do typów kolekcji UML-a. W tabeli 2.1 przedstawiono odwzorowania właściwości atrybutów do typów kolekcji UML-a. Należy pamiętać, że typy kolekcji zaprezentowane w tabeli 2.1 są odwzorowaniami UML-a i nie mogą być przekładane bezpośrednio na klasy języka docelowego. Tabela 2.1. Typy kolekcji atrybutów Sortowanie False True False True Unikalność False True True False Typ skojarzonej kolekcji Bag OrderedSet Set Sequence Na przykład aby pokazać, że klienci banku powinni zostać zaprezentowani za pomocą ko- lekcji OrderedSet, model atrybutu klienci mógłby wyglądać jak na rysunku 2.10. Rysunek 2.10. Przykładowy atrybut przechowywany w kolekcji OrderedSet Właściwości atrybutów Poza właściwościami związanymi z licznością atrybut może mieć jeszcze kilka innych wła- ściwości pozwalających przekazać czytelnikowi diagramu dodatkowe informacje. Najczęściej używane właściwości zdefiniowane w UML-u to: readOnly Oznacza, że nie można modyfikować początkowo nadanej wartości atrybutu. W języku, w którym tworzony jest program, właściwość ta najczęściej znajduje odwzorowanie w po- staci stałej. UML nie narzuca, kiedy należy podać wartość początkową. Aczkolwiek jeżeli dla atrybutu zostanie podana wartość domyślna, to jest ona traktowana jako początkowa i nie może być zmieniana. Atrybuty | 31 union Oznacza, że typ atrybutu jest unią wartości dozwolonych dla tego atrybutu. Właściwość ta jest często używana w połączeniu z właściwością derived w celu zaznaczenia, że atrybut jest unią pochodną od innego zbioru atrybutów. subsets nazwa-atrybutu Oznacza, że ten typ atrybutu jest podzbiorem wszystkich prawidłowych wartości tego atrybutu. Właściwość ta nie jest zbyt często używana, ale jeżeli już zostanie użyta, to za- zwyczaj jest związana z podklasami typu atrybutu. redefines nazwa-atrybutu Oznacza, że ten atrybut stanowi alias danego atrybutu. Właściwość ta nie jest często uży- wana, ale może mieć zastosowanie do pokazania, że jakaś podklasa ma atrybut będący aliasem atrybutu klasy nadrzędnej. composite Oznacza, że ten atrybut jest częścią związku całość-część z klasyfikatorem. Więcej infor- macji o kompozycjach znajduje się w podrozdziale „Powiązania”. Ograniczenia Ograniczenia stanowią pewne ściślejsze zasady dotyczące elementów. Mogą być pisane w języku naturalnym lub przy użyciu gramatyk formalnych, np. OCL. Muszą mieć jednak wartość logiczną. Zazwyczaj ograniczenia umieszcza się w nawiasach klamrowych po elemencie, do którego się odnoszą, ale można je także umieszczać w notkach dołączanych do niego za pomocą linii przerywanej. Nazwę ograniczenia podaje się po dwukropku (:) przed wyrażeniem logicznym. Jest to częsty sposób identyfikacji ograniczeń operacji (patrz „Ograniczenia operacji”). Na rysunku 2.11 przedstawiono kilka ograniczeń dla atrybutów i operacji. Rysunek 2.11. Przykłady ograniczeń wpisanych i umieszczonych na notkach 32 | Rozdział 2. Diagramy klas Atrybuty statyczne Atrybuty statyczne są atrybutami klas, a nie ich egzemplarzy. Można na przykład zainicjali- zować stałe wartości dla klasy, a następnie udostępnić je wszystkim jej egzemplarzom. Atry- buty statyczne reprezentowane są za pomocą podkreślenia ich specyfikacji zarówno w notacji wewnętrznej, jak i w prezentacjach opartych na powiązaniach. Pokazano to na rysunku 2.12. Rysunek 2.12. Atrybut statyczny Operacje Operacje to właściwości klas, które określają, w jaki sposób wywołać określone zachowanie. Na przykład klasa może zawierać operację rysującą na ekranie prostokąt lub sprawdzającą liczbę elementów wybranych z listy. W UML-u istnieje wyraźne rozróżnienie pomiędzy określeniem, jak wywołać zachowanie (operacja), a rzeczywistą implementacją tego zacho- wania (metoda). W celu uzyskania większej ilości informacji patrz podrozdział „Metody”. Operacje umieszcza się w oddzielnych komórkach przy użyciu następującej składni: widoczność nazwa ( parametry ) : typ-zwracany {właściwości} gdzie parametry zapisuje się następująco: kierunek nazwa_parametru : typ [ liczność ] = wartość_domyślna { właściwości } Na rysunku 2.13 przedstawiono kilka przykładowych operacji klasy. Rysunek 2.13. Przykładowe operacje klasy Operacje | 33 Elementy składni są następujące: widoczność Określa widoczność operacji. Do wyboru są następujące symbole: +, -, # i ~, oznaczają one odpowiednio: public, private, protected i package (patrz „Widoczność” w rozdziale 3.). nazwa Krótkie wyrażenie stanowiące nazwę operacji. Operacje są zazwyczaj wyrażeniami cza- sownikowymi reprezentującymi czynności, które klasyfikator powinien wykonać w imieniu wywołującego. W specyfikacji UML-a zaleca się, aby pierwsza litera pierwszego członu była mała, a pierwsze litery wszystkich następnych członów wielkie. Przykład pokazano na rysunku 2.13. typ-zwracany Określa rodzaj informacji zwracanej przez operację (jeżeli operacja coś zwraca). Jeżeli ope- racja nie zwraca żadnych danych (w niektórych językach programowania zwana jest w takich przypadkach podprogramem), to typem zwracanym powinien być void. Jeżeli jednak operacja zwraca jakąś wartość (w niektórych językach programowania zwana jest wtedy funkcją), to należy pokazać typ tej wartości, np. inny klasyfikator, typ podstawo- wy lub kolekcja. Specyfikacja UML-a stanowi, że podawanie typu zwracanego jest opcjo- nalne. Jeżeli typ zwracany nie zostanie podany, nie można go odgadnąć, a nawet nie wia- domo, czy istnieje. właściwości Określa ograniczenia i właściwości operacji. Pole to jest opcjonalne. W przypadku nie- używania właściwości nie wpisuje się nawiasów klamrowych. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale „Ograniczenia operacji”. Elementy składni parametru są następujące: kierunek Opcjonalny element składni, który informuje, w jaki sposób parametr jest używany przez operację. Dostępne wartości to: in, inout, out oraz return. in oznacza, że parametr jest przekazywany do operacji przez wywołującego; inout, że parametr jest przekazywany przez wywołującego, a następnie prawdopodobnie modyfikowany przez operację i wy- syłany z powrotem; out, że parametr nie jest ustawiany przez wywołującego, ale przez operację i jest przekazywany z powrotem na zewnątrz; return oznacza natomiast, że wartość ustawiona przez wywołującego jest przekazywana z powrotem na zewnątrz jako wartość zwracana. nazwa_parametru Jest rzeczownikiem lub wyrażeniem rzeczownikowym stanowiącym nazwę parametru. Zazwyczaj nazwa parametru rozpoczyna się z małej litery, a następne składające się na nią wyrazy zaczynają się od wielkich liter. typ Typ parametru. Zazwyczaj jest to inna klasa, interfejs, kolekcja lub typ podstawowy. liczność Określa liczbę obecnych egzemplarzy typu parametru. Może nie zostać podana (wtedy oznacza 1), może być liczbą całkowitą, zakresem wartości rozdzielonych przecinkami lub zakresem wartości podanym w nawiasach kwadratowych i rozdzielonych symbolem ... Symbol * służy do oznaczania górnego limitu. Jeżeli użyty jest samodzielnie, oznacza zero lub więcej. Patrz „Liczność”. 34 | Rozdział 2. Diagramy klas wartość_domyślna Określa wartość domyślną tego parametru. Wartość domyślna jest opcjonalna. Jeżeli nie zostanie podana, to nie należy wstawiać znaku równości. Należy zwrócić uwagę, że UML nie określa, czy parametr z wartością domyślną może zostać pominięty podczas wywo- ływania operacji (np. implementacja wartości domyślnych parametrów w C++). Rzeczy- wista składnia wywoływania operacji jest zależna od konkretnego języka programowania. właściwości Określa wszelkie właściwości odnoszące się do parametru. Element ten podawany jest w na- wiasach klamrowych. Właściwości definiuje się zazwyczaj w kontekście określonego modelu, ale jest kilka wyjątków: ordered, readOnly oraz unique. W celu zdobycia większej ilości informacji zajrzyj do podrozdziałów „Liczność” i „Właściwości atrybutów”. Właściwości są opcjonalne. Jeżeli nie ma żadnych, to nie należy wstawiać nawiasów klamrowych. Ograniczenia operacji Z operacją może być skojarzonych kilka ograniczeń, które pomagają zdefiniować sposób jej interakcji z resztą systemu. Razem wzięte ograniczenia operacji stanowią kontrakt, który musi być przestrzegany w implementacji operacji. Ograniczenia operacji wykorzystują zwykłą notację i umieszczane są albo bezpośrednio po sygnaturze operacji, albo w notce dołączonej za pomocą linii przerywanej. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w podrozdziale „Ograniczenia”. Warunki wstępne Warunki wstępne (ang. preconditions) precyzują to, w jakim stanie powinien znajdować się system przed wywołaniem operacji. Z praktycznego punktu widzenia nie da się wyrazić stanu całego systemu. W związku z tym warunki wstępne zazwyczaj określają prawidłowe wartości parametrów, stan klasy zawierającej operację lub kilka atrybutów kluczowych dla systemu. W specyfikacji jasno napisano, że operacja nie musi sprawdzać warunków wstępnych w jej ciele przed wykonaniem. Teoretycznie operacja nie zostanie nawet wywołana, jeżeli warunki wstępne nie zostaną spełnione. W praktyce niewiele języków programowania umożliwia taką ochronę. Jeżeli ktoś poświęcił czas na zdefiniowanie warunków wstępnych, to najczęściej w interesie programisty jest sprawdzenie, czy podczas implementacji operacji są one prawidłowe. Warunki wstępne dają deweloperowi jedną z niewielu okazji do chronienia własnego stano- wiska i dokładnego wyrażenia, jak powinno wszystko wyglądać po wywołaniu implementacji. Należy je stosować. Na rysunku 2.14 przedstawiono kilka przykładowych warunków wstępnych. Rysunek 2.14. Warunki wstępne operacji Operacje | 35 Warunki końcowe Warunki końcowe określają gwarancje na temat stanu systemu po wykonaniu operacji. Podobnie jak warunki wstępne, warunki końcowe zazwyczaj wyrażają stan jednego lub większej liczby kluczowych atrybutów systemu albo pewną gwarancję na temat stanu klasy zawierającej operację. Rysunek 2.15 przedstawia przykładowe warunki końcowe dołączone do operacji. Rysunek 2.15. Warunki końcowe dołączone do operacji Warunki ciała operacji Operacja może mieć warunekCiała kładący ograniczenia na typ zwracany. Jest on oddzielo- ny od warunków końcowych, ponieważ może zostać zastąpiony metodami podklas klasy nadrzędnej (więcej informacji na temat podklas znajduje się w podrozdziale „Generalizacje”). Na przykład klasa o nazwie Okno może definiować warunek ciała operacji dla metody o na- zwie sprawdźRozmiar(), który będzie pilnował, aby długość i szerokość okna nie miały wartości zerowych. Podklasa o nazwie KwadratoweOkno może mieć własny warunek ciała operacji określający, że szerokość musi być równa długości. warunekCiała jest podobny do warunku wejściowego i końcowego w tym, że można go wyrazić zarówno w języku naturalnym, jak i w OCL-u (patrz „Ograniczenia”). Rysunek 2.16 przedstawia przykładowy warunekCiała operacji. Rysunek 2.16. Warunki ciała operacji 36 | Rozdział 2. Diagramy klas Operacje odpytujące Operację można zadeklarować jako odpytującą, jeżeli jej implementacja nie powoduje żadnych modyfikacji klasy nadrzędnej. W praktyce twórcy modeli często używają właściwości odpy- tywania do oznaczania metod, które nie modyfikują żadnego znaczącego atrybutu obiektu. Mogą na przykład istnieć wewnętrzne atrybuty pamięci podręcznej, które podlegają uaktual- nieniom w wyniku wykonania jakiegoś zapytania. Ważne jest, że stan systemu, z zewnętrz- nej perspektywy, nie ulega zmianie w wyniku wykonania metody zapytania. Wywołanie tej metody nie może mieć żadnych skutków ubocznych. Metodę zapytania sygnalizuje się poprzez umieszczenie ograniczenia zapytania po sygnaturze operacji. Na przykład operacja o nazwie sprawdźWiek() zwracająca tylko liczbę całkowitą, a niezmieniająca żadnych wewnętrznych wartości zawierającej ją klasy może być uznana za operację odpytującą. W języku C++ operacje tego typu znajdują odwzorowanie w postaci metod typu const. Na rysunku 2.17 przedstawiono kilka metod odpytujących klasy. Rysunek 2.17. Przykładowe operacje odpytujące Wyjątki Mimo że wyjątki powodowane przez operacje z technicznego punktu widzenia nie są tym samym co ograniczenia, można je definiować przy użyciu takiej samej notacji. Przeważnie wyjątki są innymi klasami (często zaklasyfikowane są za pomocą słowa kluczowego «exception», ale to tylko ze względu na konwencję) powodowanymi przez operację w przypadku wystą- pienia błędu. Listę spowodowanych wyjątków można umieścić w notce dołączonej do operacji za pomocą linii przerywanej. Na rysunku 2.18 pokazano przykładową operację powodującą kilka wyjątków. Rysunek 2.18. Metoda powodująca kilka wyjątków Operacje | 37 Operacje statyczne Operacje z reguły określają zachowanie egzemplarza klasy. Chociaż UML pozwala także na określanie zachowania samych klas za pomocą operacji. Operacje takie noszą nazwę operacji statycznych i wywoływane są bezpośrednio dla klas, a nie dla ich egzemplarzy. Operacje sta- tyczne są często używane jako operacje użytkowe, które nie muszą wykorzystywać atrybutów klasy nadrzędnej. W UML-u nie ma formalnego opisu notacji dla tych operacji, aczkolwiek na ogół są one reprezentowane przy użyciu tych samych konwencji co atrybuty statyczne. Aby oznaczyć operację jako statyczną, należy ją podkreślić. Rysunek 2.19 przedstawia przy- kładową operację statyczną. Rysunek 2.19. Klasa z operacją statyczną Metody Metoda jest implementacją operacji. Z reguły każda klasa dostarcza implementacji swoich operacji lub dziedziczy je od swojej klasy nadrzędnej (patrz „Generalizacje”). Jeżeli klasa nie dostarcza implementacji jakiejś operacji i brakuje jej też w klasie nadrzędnej, to operacja jest abstrakcyjna (patrz „Klasy abstrakcyjne”). Jako że metody są implementacjami operacji, nie mają własnej notacji. Ilustrują one operacje na klasie. Klasy abstrakcyjne Klasa abstrakcyjna to z reguły klasa, która dostarcza sygnatury operacji, ale nie jej implementację. Można także utworzyć klasę abstrakcyjną nieposiadającą żadnych operacji. Klasy abstrakcyjne są przydatne do identyfikacji wspólnej funkcjonalności obiektów kilku typów. Można na przy- kład utworzyć klasę abstrakcyjną o nazwie Ruchomy. Ruchomy obiekt to taki, który ma jakieś bieżące położenie i może być przesuwany za pomocą operacji o nazwie przesuń(). Klasa ta może mieć kilka specjalizacji, np.: Samochód, KonikPolny i Osoba, z których każda ma własną implementację operacji przesuń(). Jako że klasa bazowa Ruchomy nie ma implementacji ope- racji przesuń(), jest klasą abstrakcyjną. Klasy abstrakcyjne oznacza się, pisząc ich nazwy kursywą (tak samo jak operacje abstrakcyjne). Na rysunku 2.20 przedstawiono przykład klasy abstrakcyjnej Ruchomy. Rysunek 2.20. Klasa abstrakcyjna 38 | Rozdział 2. Diagramy klas Klasa abstrakcyjna nie może tworzyć obiektów. Aby było to możliwe, najpierw należy utwo- rzyć jej podklasę implementującą operację i dopiero od tej podklasy utworzyć obiekty. Więcej na temat podklas można znaleźć w podrozdziale „Powiązania”. Powiązania Same klasy nie dostarczyłyby zbyt wielu informacji na temat projektu systemu. W UML-u dostępnych jest kilka sposobów reprezentacji powiązań pomiędzy klasami. Każde powiąza- nie UML reprezentuje inny typ połączenia pomiędzy klasami i ma subtelne właściwości, któ- re nie zostały w pełni ujęte w specyfikacji UML-a. Tworząc modele w świecie rzeczywistym, należy upewnić się, że informacje przekazywane za pomocą powiązań są zrozumiałe dla od- biorcy. Jest to zarówno ostrzeżenie dla tworzących modele, jak i nasze wyjaśnienie, że to, co piszemy poniżej, stanowi naszą własną interpretację specyfikacji UML-a. Na przykład dysku- sja na temat tego, kiedy używać agregacji, a kiedy kompozycji, cały czas się toczy. Aby po- móc wybrać najlepsze powiązanie, podajemy krótką frazę dla każdego typu, która usprawnia dokonywanie rozróżnienia. Najważniejsze jest utrzymanie spójności modelu. Zależności Najsłabszym rodzajem powiązań między klasami są zależności. Zależność pomiędzy klasami oznacza, że jedna klasa używa drugiej klasy lub ma dotyczące niej informacje. Związek taki jest zazwyczaj krótkotrwały. Oznacza to, że klasa zależna wchodzi w krótką interakcję z klasą docelową, ale z reguły nie utrzymuje z nią związku przez realną ilość czasu. Zależności zazwyczaj czytamy jako „…używa…”. Na przykład jeżeli mielibyśmy klasę Okno wysyłającą klasę o nazwie ZamykanieOkna w momencie, gdy ma ono zostać zamknięte, po- wiedzielibyśmy: Okno używa ZamykanieOkna. Zależności pomiędzy klasami oznacza się linią przerywaną zakończoną strzałką wskazującą od klasy zależnej do używanej. Na rysunku 2.21 pokazano zależność pomiędzy klasą o nazwie Okno a tą o nazwie ZamykanieOkna. Rysunek 2.21. Zależność klasy Okno od klasy ZamykanieOkna Przyglądając się powyższemu rysunkowi, można wyciągnąć wniosek, że klasa Okno nie po- zostaje w dłuższym związku z klasą ZamykanieOkna. Wykorzystuje ją tylko wtedy, gdy jest jej potrzebna, a następnie o niej „zapomina”. Asocjacje Asocjacje są silniejszym typem powiązań niż zależności i zazwyczaj oznaczają dłuższy okres trwania związku pomiędzy dwiema klasami. Czasy życia obiektów związanych asocjacją nie są ze sobą powiązane (co oznacza, że jeden z nich może zostać zniszczony bez potrzeby niszczenia drugiego). Powiązania | 39 Asocjacje zazwyczaj czyta się następująco: „…ma…”. Na przykład gdybyśmy mieli klasę o nazwie Okno, która miałaby odniesienie do bieżącego kursora myszy, to moglibyśmy po- wiedzieć Okno ma Kursor. Należy zauważyć różnicę pomiędzy wyrażeniami „…ma…” a „…posiada…” (patrz „Agregacje”). W tym przypadku klasa Okno nie jest właścicielem klasy Kursor, ponieważ jest ona współdzielona przez wszystkie aplikacje w systemie. Ma jednak do niej odniesienie, dzięki czemu może ją ukrywać, modyfikować, kształtować itd. Asocjacje oznacza się jednolitą linią umieszczoną pomiędzy klasami. Na rysunku 2.22 pokazano asocjację pomiędzy klasami Okno i Kursor. Rysunek 2.22. Asocjacja ilustrująca wyrażenie Okno ma Kursor Komunikacyjność Asocjacje mają specjalną notację służącą do obrazowania możliwości nawigacji. Jeżeli jedna klasa może komunikować się z drugą, to oznacza się to strzałką wskazującą w stronę klasy, z którą można się skomunikować. Jeżeli komunikacja może zachodzić w obie strony, po- wszechnie przyjęto, że nie rysuje się żadnych strzałek. Specyfikacja UML-a mówi jednak, że jeżeli wszystkie strzałki zostaną pominięte, to nie będzie się dało odróżnić asocjacji komuni- kacyjnych od niekomunikacyjnych. Jednak asocjacje niekomunikacyjne są niezmiernie rzadko stosowane, a więc sytuacja taka jest bardzo mało prawdopodobna. Można zabronić jednej klasie komunikowania się z inną. W tym celu należy umieścić symbol X na linii asocjacyjnej przy końcu należącym do klasy, z którą nie można się komunikować. Na rysunku 2.23 pokazano asocjację pomiędzy klasą o nazwie Okno a tą o nazwie Kursor. Ze względu na fakt, że egzemplarze klasy Kursor nie mogą komunikować się z egzemplarzami klasy Okno, została zastosowana strzałka z jednej strony i symbol X z drugiej. Rysunek 2.23. Asocjacja pomiędzy klasami Okno i Kursor zabraniająca nawigacji z klasy Okno do Kursor Nazywanie asocjacji Asocjacje można ozdobić za pomocą kilku symboli dodających pewne informacje do modelu. Najprostszym symbolem jest jednolity grot strzałki wskazujący kierunek, w którym odczy- tujący powinien podążać, czytając asocjację. Do grota często dodawane są krótkie wyrażenia dostarczające pewnych informacji kontekstowych dotyczących asocjacji. Wyrażenia te rzadko znajdują odwzorowanie w kodzie źródłowym. Służą one wyłącznie do celów modelowania. Na rysunku 2.24 przedstawiono jednolity grot strzałki zastosowany w asocjacji Okno-Kursor. 40 | Rozdział 2. Diagramy klas Rysunek 2.24. Wskazuje kierunek czytania asocjacji pomiędzy klasami Okno i Kursor Liczność Jako że asocjacje zazwyczaj reprezentują trwałe związki, często są używane do wskazywania atrybutów klas. Jak pamiętamy z podrozdziału „Atrybuty powiązań”, można pokazać, ile egzemplarzy określonej klasy jest zaangażowanych w dany związek. W przypadku niepoda- nia żadnej wartości, zakłada się, że jest to 1. Aby zastosować inną wartość, wystarczy w po- bliżu posiadanej klasy umieścić specyfikację liczności (informacje na temat dozwolonych typów liczności znajdują się w podrozdziale „Liczność atrybutu”). Należy zwrócić uwagę, że w przy- padku określania liczności w asocjacjach wartości nie umieszcza się w nawiasach kwadratowych. Rysunek 2.25 prezentuje asocjację z określoną licznością. Rysunek 2.25. Prosta asocjacja pokazująca 4 przyciski w oknie Właściwości związane z licznością mogą być stosowane również do asocjacji. Nazwy i defini- cje dozwolonych właściwości można znaleźć w podrozdziale „Właściwości atrybutów”. Agregacje Agregacja jest silniejszą wersją asocjacji. Jednak w przeciwieństwie do asocjacji z reguły za- kłada posiadanie i może implikować związek pomiędzy czasami życia obiektów. Agregacje odczytuje się następująco: „…posiada…”. Na przykład jeżeli klasa o nazwie Okno przechowuje dane dotyczące swojego położenia i rozmiaru w klasie Prostokąt, to można powiedzieć: Okno posiada Prostokąt. Prostokąt ten może być współdzielony przez inne klasy, ale Okno pozostaje z nim w bardzo ścisłym związku. Różnica w porównaniu z podstawową asocjacją jest bardzo subtelna — agregacja ma silniejszą konotację. Nie jest to jednakże najsilniejszy rodzaj powiązania międzyklasowego. Jeżeli związek polega na tym, że jedna klasa jest częścią drugiej, to nazywa się go kompozycją. Agregację oznacza się za pomocą figury w kształcie diamentu, umieszczonej przy klasie po- siadającej i linii ciągłej wskazującej klasę posiadaną. Na rysunku 2.26 przedstawiono agregację pomiędzy klasą o nazwie Okno a klasą o nazwie Prostokąt. Jako że jest to związek asocjacyjny, na linii agregacyjnej można umieszczać informacje doty- czące komunikacyjności i liczności. Patrz podrozdział „Asocjacje”. Powiązania | 41 Rysunek 2.26. Okno posiada Prostokąt Kompozycje Kompozycje reprezentują bardzo silny rodzaj powiązań pomiędzy klasami — jedna klasa za- wiera drugą. Kompozycje mają zastosowanie w wyrażaniu związków typu całość-część. „Część” może być zaangażowana tylko w jeden związek tego typu w danym czasie. Czasy życia instancji biorących udział w takim związku są prawie zawsze ze sobą powiązane. Jeżeli większa z nich, zawierająca mniejszą, zostanie zniszczona, to prawie zawsze pociąga to za sobą zniszczenie tej mniejszej. UML daje możliwość przypisania części do innego właściciela przed zniszczeniem, co pozwala jej nadal istnieć, ale jest to raczej sytuacja wyjątkowa, a nie reguła. Kompozycje z reguły czyta się następująco: „…jest częścią…”. Oznacza to, że odczytywanie kompozycji należy zaczynać od części do całości. Na przykład jeżeli dojdziemy do wniosku, że okno w naszym systemie musi mieć pasek tytułu, to może go reprezentować klasa o nazwie PasekTytułu, która jest częścią klasy o nazwie Okno. Kompozycje oznacza się, stawiając wypełnioną figurę diamentu obok klasy zawierającej oraz za pomocą linii ciągłej wskazującej klasę, którą ta klasa posiada. Na rysunku 2.27 przedstawiono związek kompozycyjny pomiędzy klasą o nazwie Okno a tą o nazwie PasekTytułu. Rysunek 2.27. PasekTytułu jest częścią okna Jako że jest to związek asocjacyjny, na linii kompozycyjnej można umieszczać informacje dotyczące komunikacyjności i liczności. Patrz podrozdział „Asocjacje”. Generalizacje Generalizacja implikuje, że cel związku to bardziej ogólna (lub mniej konkretna) wersja klasy źródłowej lub interfejsu. Generalizacje są często używane do wyciągania wspólnych cech różnych klasyfikatorów. Na przykład jeżeli mielibyśmy klasę o nazwie Kot i klasę o nazwie Pies, to moglibyśmy utworzyć ich generalizację o nazwie Zwierzę. Pełna analiza problemu, jak i kiedy stosować generalizacje (w szczególności w porównaniu z realizacją interfejsu), mogłaby być tematem książki o zorientowanej obiektowo analizie i projektowaniu obiekto- wym i nie będziemy się tym zajmować. Generalizacje zazwyczaj odczytuje się następująco: „…to…”. Czytanie należy zacząć od klasy o węższym znaczeniu. Wracając do przykładu z psem i kotem, moglibyśmy powiedzieć: Kot to Zwierzę. 42 | Rozdział 2. Diagramy klas Generalizacje oznacza się za pomocą linii ciągłej zakończonej pustą strzałką wskazującą w kierunku klasy bardziej ogólnej. Na rysunku 2.28 przedstawiono powiązanie Kot-Zwierzę. Rysunek 2.28. Kot jest bardziej konkretną wersją klasy Zwierzę W przeciwieństwie do asocjacji generalizacje z reguły nie mają nazw ani żadnego rodzaju liczności. UML pozwala na wielodziedziczenie, co oznacza, że klasa może mieć więcej gene- ralizacji niż jedną, z których każda reprezentuje pewien aspekt klasy potomnej. Jednakże niektóre nowoczesne języki programowania (np. Java i C#) nie obsługują wielodziedziczenia, oferując w zamian interfejsy i ich realizacje. Klasy asocjacyjne Często związek pomiędzy dwiema klasami nie jest prostą strukturą. Na przykład zawodnik piłkarski może być powiązany z ligą poprzez fakt bycia członkiem drużyny. Jeżeli związki pomiędzy dwoma elementami są bardzo złożone, to można je zaprezentować za pomocą tzw. klas asocjacyjnych. Klasa asocjacyjna ma nazwę i atrybuty jak normalna klasa. Prezentuje się ją w taki sam sposób jak inne klasy, łącząc ją z reprezentowaną przez nią asocjacją za po- mocą linii przerywanej. Rysunek 2.29 przedstawia powiązania zawodnika piłkarskiego z ligą. Rysunek 2.29. Przykładowa klasa asocjacyjna Powiązania | 43 W kodzie źródłowym powiązania z klasą asocjacyjną zazwyczaj dają trzy klasy: po jednej dla każdej strony asocjacji oraz jedną dla samej asocjacji. Pomiędzy przeciwnymi stronami aso- cjacji może być bezpośrednie połączenie, ale nie musi. Implementacja może wymagać, aby w celu dotarcia do klasy znajdującej się po przeciwnej stronie trzeba było przejść przez klasę asocjacyjną. Mówiąc inaczej, Zawodnik może nie mieć bezpośredniego połączenia z ligą, ale z drużyną, która z kolei ma połączenie z ligą. Konstrukcja powiązań zależna jest od konkretnej implementacji. Nie zmienia się tylko podstawowe pojęcie klasy asocjacyjnej. Kwalifikatory asocjacyjne Powiązania pomiędzy elementami często opatrzone są różnymi słowami kluczowymi lub in- nymi wartościami. Na przykład stały klient banku może być rozpoznawany po numerze konta, a płatnik podatku po numerze ubezpieczenia społecznego. Do przedstawiania takich informacji w UML-u służą kwalifikatory asocjacji. Kwalifikator z reguły jest atrybutem elementu docelowego, aczkolwiek nie jest to wymóg. Ma on postać niewielkiego prostokąta umiesz- czonego pomiędzy asocjacją a elementem źródłowym. Nazwę kwalifikatora (zazwyczaj jest to nazwa atrybutu) wpisuje się w reprezentującym go prostokącie. Rysunek 2.30 przedstawia związek pomiędzy urzędem skarbowym a podatnikiem, z kwalifikatorem w postaci numeru identyfikacji podatkowej podatnika. Rysunek 2.30. Kwalifikator asocjacyjny Warto zauważyć, że liczność pomiędzy kwalifikatorem asocjacji a podatnikiem wynosi 1. Oczywiście urząd skarbowy ma powiązania z wieloma podatnikami, ale użycie kwalifikatora wskazuje na fakt, że NIP w sposób jednoznaczny identyfikuje podatnika w US. Interfejsy Interfejs jest rodzajem klasyfikatora, który zawiera deklaracje właściwości i metod, ale nie im- plementuje ich. Interfejsy można stosować do grupowania wspólnych elementów klasyfika- torów w celu dostarczenia kontraktu, którego warunków musi dotrzymać klasyfikator im- plementujący te interfejsy. Można na przykład utworzyć interfejs o nazwie Sortowalny zawierający jedną operację o nazwie występujePrzed(...). Każda klasa realizująca interfejs Sortowalny musi implementować operację występujePrzed(...). 44 | Rozdział 2. Diagramy klas Niektóre nowoczesne języki programowania, np. C++, nie obsługują interfejsów. Interfejsy UML-a z reguły są reprezentowane w postaci klas czysto abstrakcyjnych. Inne języki, takie jak Java, obsługują interfejsy, ale nie pozwalają na definiowanie ich właściwości. W związku z tym nasuwa się wniosek, że zawsze w trakcie tworzenia modelu systemu należy pamiętać o sposobie jego przyszłej implementacji. Interfejs można przedstawić na jeden z dwóch sposobów. Wybór jednego z nich powinien być oparty na tym, co próbujemy pokazać. Pierwszy sposób wykorzystuje standardową no- tację klasyfikatorów UML-a przy użyciu stereotypu «interface». Rysunek 2.31 przedstawia interfejs Sortowalny. Rysunek 2.31. Interfejs Sortowalny Drugi sposób to notacja typu wtyczka-gniazdo. Reprezentacja ta pokazuje mniej szczegółów dotyczących interfejsu, ale lepiej nadaje się do ukazywania powiązań z klasami. Interfejs re- prezentowany jest przez symbol kółka, pod którym znajduje się jego nazwa. Klasy zależne od tego interfejsu dołączone są do odpowiadającego mu gniazda. Na rysunku 2.32 przedsta- wiono interfejs Sortowalny za pomocą notacji wtyczka-gniazdo. Rysunek 2.32. Przykłady dostarczania i żądania interfejsów Ze względu na fakt, że interfejs określa kontrakt tylko dla pewnego zestawu właściwości, nie można utworzyć jego egzemplarza bezpośrednio. W zamian mówi się, że klasa realizuje inter- fejs, jeżeli implementuje operacje i właściwości. Realizację sygnalizuje się poprzez zastoso- wanie przerywanej linii, która bierze początek w klasyfikatorze realizującym i prowadzi do interfejsu oraz jest zakończona pustą strzałką. Klasy zależne od interfejsu prezentowane są przy użyciu linii przerywanej z pustą strzałką (zależność). Rysunek 2.33 przedstawia klasę realizującą interfejs Sortowalny oraz zależną od niego klasę. Interfejsy | 45 Rysunek 2.33. Klasa Osoba realizuje interfejs Sortowalny, a klasa Sortowanie jest od niego zależna Implementacja operacji jest bardzo prosta — należy dostarczyć implementacji na klasyfikato- rze realizującym o takiej samej sygnaturze co operacja wykonywana na interfejsie. Z reguły z operacją, która musi być honorowana przez jakąkolwiek implementację, związane są pewne ograniczenia semantyczne. Realizacja właściwości jest bardziej subtelna. Właściwość inter- fejsu stanowi, że dowolna realizująca go klasa musi w jakiś sposób przechowywać dane określone przez tę właściwość. Właściwość interfejsu niekoniecznie oznacza, że dla kla- syfikatora realizującego będzie jakaś właściwość skojarzona. Klasyfikator musi jednak mieć możliwość przechowywania danych reprezentowanych przez tę właściwość i umożliwiać manipulowanie nią. Szablony Podobnie jak interfejsy pozwalają na określenie obiektów, z jakimi dana klasa może wcho- dzić w interakcje, UML umożliwia tworzenie abstrakcji dla typu klas, z którymi może komu- nikować się dana klasa. Można na przykład napisać klasę o nazwie Lista przechowującą obiekty dowolnego typu (w C++ prawdopodobnie byłby to typ void*, a w Java i C# Object). Jednak pomimo że chcemy, aby nasza klasa była w stanie obsłużyć obiekty dowolnego typu, chcemy również, aby wszystkie obiekty danej listy reprezentowały jeden typ. Tego rodzaju abstrakcje w UML-u można tworzyć za pomocą szablonów. Aby zaznaczyć, że klasa jest szablonem (lub jest sparametryzowana), należy w jej górnym prawym rogu narysować prostokąt, którego boki są linią przerywaną. Dla każdego elementu, z którego chcemy zrobić szablon, należy podać nazwę stanowiącą znak zastępczy dla wła- ściwego typu. Nazwę tego znaku należy wpisać w narysowanym prostokącie. Na rysunku 2.34 przedstawiono klasę Lista mogącą obsłużyć dowolny typ. 46 | Rozdział 2. Diagramy klas Rysunek 2.34. Klasa szablonowa Lista W powyższym przykładzie dla jasności użyto nazwy TypElementu dla typu sza- blonowego. W praktyce często pisze się w skrócie tylko T. W obrębie klasy można mieć wiele typów szablonowych. Ich nazwy należy wtedy rozdzielić przecinkami. W razie potrzeby nałożenia ograniczeń co do typów, które użytkownik może podmienić, należy zastosować dwukropek, a po nim wstawić nazwę typu. Rysunek 2.35 przedstawia bardziej skomplikowaną wersję klasy Lista, która wymaga sortera razem z typem obiektu, który ma być przechowywany na liście. Rysunek 2.35. Klasa szablonowa z ograniczeniami dotyczącymi typów Definiowanie ograniczeń dla typów, które mogą zostać użyte, jest z funkcjonalnego punktu widzenia podobne do definiowania interfejsu dla składowej będącej szablonem. Wyjątkiem jest to, że użytkownik może mieć możliwość dalszego ograniczania egzemplarza naszej klasy poprzez zdefiniowanie podklasy naszego typu. Tworząc egzemplarz klasy Lista, użytkownik musi podać rzeczywisty typ, który ma być za- stosowany w miejsce TypElementu. Nazywa się to wiązaniem typu z szablonem. Wiązanie oznacza się za pomocą słowa kluczowego «bind», po którym następuje określenie typu przy użyciu następującej składni: TypSzablonowy - RzeczywistyTyp Składnię wiązania można stosować wszędzie tam, gdzie odnosimy się do klasy szablonowej w celu zaznaczenia, że chcemy użyć wiązanej wersji tej klasy. Nazywa się to wiązaniem jawnym. Na przykład rysunek 2.36 przedstawia podklasę klasy Lista o nazwie ListaPracowników, która wiąże TypElementu klasy List z klasą o nazwie Pracownik. Słowo kluczowe bind informuje również, jakie typy powinny zostać użyte z egzemplarzem szablonu. Nazywa się to wiązaniem niejawnym i zostało przedstawione na rysunku 2.37. Szablony | 47 Rysunek 2.36. Jawne wiązanie szablonu Rysunek 2.37. Niejawne wiązanie szablonu Różne wersje diagramów klas Ze względu na fakt, że diagramy klas świetnie nadają się do modelowania struktur, znajdują zastosowanie w obrazowaniu dobrze zdefiniowanych, hierarchicznych informacji. Z pewnym powodzeniem używa się ich do obrazowania schematów XML i bazodanowych. Aby wszystko było jasne: osoby zajmujące się schematami XML i bazodanowymi na co dzień mają pewne wątpliwości co do używania diagramów klas do obrazowania tego typu informacji. Konkretnie chodzi im o to, że diagramy te są zbyt ogólne. Każda domena ma własną notację, która może lepiej się nadawać do przedstawienia skomplikowanych powiązań lub informacji właściwych danej domenie. UML ma jednak tę zaletę, że jest wspólnym językiem rozumianym także przez osoby spoza branży XML-a i baz danych. Schematy XML Strukturę dokumentu XML można przedstawić za pomocą schematu XML. Schematy XML są dla dokumentów XML tym, czym klasy dla obiektów. Dokumenty XML są egzemplarzami schematów XML. W związku z tym nietrudno sobie zdać sprawę, że diagramy klas można stosować do modelowania schematów XML. Schematy te opisywane są za pomocą języka XSDL (XML Structure Definition Language). XSDL jest językiem tekstowym (w przeciwieństwie do graficznego UML-a), a jego zastosowania mogą być wszechstronne. Odwzorowanie XSDL-a w UML-u może ułatwić odczyt schematu. 48 | Rozdział 2. Diagramy klas Podstawowymi elementami XSDL są elementy XML połączone w sekwencje, wybory i struktu- ry złożone. Do każdego elementu mogą być dołączone dodatkowe informacje w postaci atry- butów (co jest dosyć wygodne). Tworzący modele z reguły reprezentują elementy XML jako klasy UML-a, a atrybuty XSDL jako atrybuty UML-a. Każdy element jest połączony z następ- nym za pomocą strzałek kompozycji. Wartości dotyczące liczności podawane dla tych po- wiązań określają, ile razy jeden element pojawia się w innym. Listing 2.1 przedstawia przy- kładowy dokument XML opisujący element wyposażenia. Listing 2.1. Przykładowy dokument XML ?xml version= 1.0 encoding= UTF-8 ? equipmentlist xmlns:xsi= http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance xsi:noNamespaceSchemaLocation= equipment.xsd equipment equipmentid= H-1 shortname langstring lang= en Hammer /langstring /shortname technicalcontact contact name Ron /name telephone 555-1212 /telephone /contact /technicalcontact trainingcontact contact name Joe /name email joe@home.com /email /contact /trainingcontact /equipment /equipmentlist Listing 2.2 przedstawia kod XSDL opisujący powyższy dokument XML. Listing 2.2. Schemat XML opisujący dokument XML z listingu 2.1 ?xml version= 1.0 encoding= ISO-8859-1 ? xs:schema xmlns:xs= http://www.w3.org/2001/XMLSchema elementFormDefault= qualified !-- ~Class: contact ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- xs:element name= contact type= contact / xs:complexType name= contact xs:sequence xs:element name= name type= xs:string / xs:choice xs:element name= telephone type= xs:string / xs:element name= email type= xs:string / /xs:choice /xs:sequence /xs:complexType !-- ~Class: equipment ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- xs:element name= equipment type= equipment / xs:complexType name= equipment xs:sequence xs:element ref= shortname / xs:element name= technicalcontact type= technicalcontact / xs:element name= trainingcontact type= trainingcontact / /xs:sequence Różne wersje diagramów klas | 49 xs:attribute name= equipmentid type= xs:string use= required / /xs:complexType !-- ~Class: equipmentlist ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- xs:element name= equipmentlist type= equipmentlist / xs:complexType name= equipmentlist xs:sequence xs:element ref= equipment minOccurs= 1 maxOccurs= unbounded / /xs:sequence /xs:complexType !-- ~Class: XSDtopLevelAttribute lang~~~~~~~~~~~~ -- xs:attribute name= lang type= xs:language / !-- ~Class: langstring ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- xs:element name= langstring type= langstring / xs:complexType name= langstring xs:simpleContent xs:extension base= xs:string xs:attribute name= lang use= required xs:simpleType xs:restriction base= xs:NMTOKEN xs:enumeration value= en / xs:enumeration value= fr / /xs:restriction /xs:simpleType /xs:attribute /xs:extension /xs:simpleContent /xs:complexType !-- ~Class: shortname ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- xs:element name= shortname type= shortname / xs:complexType name= shortname xs:sequence xs:element ref= langstring minOccurs= 1 maxOccurs= unbounded / /xs:sequence /xs:complexType !-- ~Class: technicalcontact ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- xs:element name= technicalcontact type= technicalcontact / xs:complexType name= technicalcontact xs:sequence xs:element ref= contact minOccurs= 1 maxOccurs= unbounded / /xs:sequence /xs:complexType !-- ~Class: trainingcontact ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ -- xs:element name= trainingcontact type= trainingcontact / xs:complexType name= trainingcontact xs:sequence xs:element ref= contact minOccurs= 1 maxOccurs= unbounded / /xs:sequence /xs:complexType /xs:schema Rysunek 2.38 przedstawia reprezentację UML-a powyższego schematu. Elementy reprezen- towane są jako klasy, z jednym wyjątkiem: definicja kontakt zawiera opcję wybór. Rysunek 2.38 obrazuje to za pomocą innej klasy zaklasyfikowanej jako XSDWybór. Opcje zostały zaprezen- towane jako atrybuty klasy. 50 | Rozdział 2. Diagramy klas Rysunek 2.38. Reprezentacja w postaci diagramu klas z listingu 2.2 A więc mimo że graficzna reprezentacja informacji za pomocą UML-a upraszcza schemat, szczegóły takie jak sekwencje i rodzaj informacji mogą zostać utracone, jeżeli nie zostaną zasto- sowane dodatkowe mechanizmy rozszerzające UML-a, takie jak ograniczenia lub stereotypy. Schematy baz danych Schemat bazy danych można bardzo udanie przedstawić w UML-u, odwzorowując tabele w postaci klas, a wiersze w postaci atrybutów. Informacje dodatkowe, takie jak klucze pod- stawowe, klucze obce i ograniczenia, można przedstawić za pomocą ograniczeń lub stereoty- pów UML-a. Relacje pomiędzy tabelami można wykazać za pomocą asocjacji pomiędzy kla- sami (zazwyczaj przy użyciu kompozycji, ale to tylko konwencja). Rysunek 2.39 przedstawia schemat bazy danych zaprezentowany za pomocą diagramów UML-a. Podobnie jak w przypadku schematów XML niewielu administratorów baz danych modeluje bazy przy użyciu diagramów UML-a. Diagramy klas UML-a są przydatne do przekazywania informacji schematów we wspólnym języku, ale brak im ekspresji (i personalizacji) bardziej standardowej notacji bazodanowej — Entity Relation Diagrams (ERD). Różne wersje diagramów klas | 51 Rysunek 2.39. Przykładowy schemat bazy danych przedstawiony za pomocą diagramu klas 52 | Rozdział 2. Diagramy klas
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

UML 2.0. Almanach
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: