Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00398 006114 13603380 na godz. na dobę w sumie
UML 2.1. Ćwiczenia - książka
UML 2.1. Ćwiczenia - książka
Autor: , Liczba stron: 248
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0612-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> uml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednym z najbardziej uciążliwych etapów projektowania systemów informatycznych jest specyfikacja ich zadań i założeń. Konieczność znalezienia wspólnego języka, którym posługiwaliby się potencjalni użytkownicy, inwestorzy i wykonawcy systemu, jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Idealnym rozwiązaniem tego problemu jest język UML -- zespół diagramów stanowiących metody i techniki analizy i projektowania systemu i jego elementów składowych. Narzędzia służące do komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem języka UML, nazywane narzędziami CASE, pozwalają nie tylko na stworzenie tych diagramów, ale także na wygenerowanie na ich podstawie dokumentacji projektowej oraz szkieletu kodu źródłowego.

Książka 'UML 2.1. Ćwiczenia' to wprowadzenie do modelowania systemów informatycznych z zastosowaniem języka UML i narzędzi CASE. Czytając ją i wykonując zawarte w niej ćwiczenia, poznasz elementy UML-a oraz zadania diagramów i sposoby ich tworzenia. Nauczysz się korzystać z narzędzia Enterprise Architect -- jednej z najpopularniejszych aplikacji CASE. Dowiesz się nie tylko tego, w jaki sposób rysować w nim diagramy, ale także jak za jego pomocą tworzyć dokumentację i zarys kodu. Przeczytasz także o inżynierii zwrotnej -- generowaniu diagramów na podstawie kodu źródłowego.

Stwórz odpowiedni model systemu informatycznego
i przekonaj się, jak bardzo ułatwi Ci on dalszą pracę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREœCI SPIS TREœCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOœCIACH O NOWOœCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl UML 2.1. Æwiczenia Autorzy: Stanis³aw Wrycza i inni ISBN: 978-83-246-0612-2 Format: A5, stron: 248 Jednym z najbardziej uci¹¿liwych etapów projektowania systemów informatycznych jest specyfikacja ich zadañ i za³o¿eñ. Koniecznoœæ znalezienia wspólnego jêzyka, którym pos³ugiwaliby siê potencjalni u¿ytkownicy, inwestorzy i wykonawcy systemu, jest wyj¹tkowo trudnym zadaniem. Idealnym rozwi¹zaniem tego problemu jest jêzyk UML — zespó³ diagramów stanowi¹cych metody i techniki analizy i projektowania systemu i jego elementów sk³adowych. Narzêdzia s³u¿¹ce do komputerowego wspomagania projektowania z wykorzystaniem jêzyka UML, nazywane narzêdziami CASE, pozwalaj¹ nie tylko na stworzenie tych diagramów, ale tak¿e na wygenerowanie na ich podstawie dokumentacji projektowej oraz szkieletu kodu Ÿród³owego. Ksi¹¿ka „UML 2.1. Æwiczenia” to wprowadzenie do modelowania systemów informatycznych z zastosowaniem jêzyka UML i narzêdzi CASE. Czytaj¹c j¹ i wykonuj¹c zawarte w niej æwiczenia, poznasz elementy UML-a oraz zadania diagramów i sposoby ich tworzenia. Nauczysz siê korzystaæ z narzêdzia Enterprise Architect — jednej z najpopularniejszych aplikacji CASE. Dowiesz siê nie tylko tego, w jaki sposób rysowaæ w nim diagramy, ale tak¿e jak za jego pomoc¹ tworzyæ dokumentacjê i zarys kodu. Przeczytasz tak¿e o in¿ynierii zwrotnej — generowaniu diagramów na podstawie kodu Ÿród³owego. (cid:129) Diagramy przypadków u¿ycia (cid:129) Diagramy klas (cid:129) Diagramy sekwencji i czynnoœci (cid:129) Diagramy wdro¿eniowe (cid:129) Instalacja i konfiguracja programu Enterprise Architect (cid:129) Tworzenie dokumentacji systemu (cid:129) Generowanie kodu (cid:129) In¿ynieria zwrotna Stwórz odpowiedni model systemu informatycznego i przekonaj siê, jak bardzo u³atwi Ci on dalsz¹ pracê Spis treści Wstęp Diagramy języka UML 2.1 Część I Rozdział 1. Studia przypadków 1.1. Składanie zleceń przez Dom Maklerski 1.2. System Informatyczny GPW 1.3. Integracja systemów firm z systemem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej 1.4. System wspomagający wybór optymalnego pakietu taryfowego w sieciach telefonii komórkowej 1.5. Aukcje internetowe 1.6. Systemy CRM 1.7. Zintegrowana platforma edukacyjna nauczania przez Internet (platforma e-learningowa) Rozdział 2. Diagramy przypadków użycia 2.1. Ćwiczenia 2.2. Zadania Rozdział 3. Diagramy klas i obiektów 3.1. Ćwiczenia 3.2. Zadania Rozdział 4. Diagramy czynności 4.1. Ćwiczenia 4.2. Zadania 7 11 13 13 16 18 20 22 23 25 29 29 46 49 49 62 67 67 76 4 UML 2.1 • Ćwiczenia Rozdział 5. Diagramy maszyny stanowej 5.1. Ćwiczenia 5.2. Zadania Rozdział 6. Diagramy sekwencji 6.1. Ćwiczenia 6.2. Zadania Rozdział 7. Diagramy komunikacji 7.1. Ćwiczenia 7.2. Zadania Rozdział 8. Diagramy harmonogramowania 8.1. Ćwiczenie 8.2. Zadania Rozdział 9. Diagramy sterowania interakcją 9.1. Ćwiczenia 9.2. Zadania Rozdział 10. Diagramy wdrożeniowe (komponentów i rozlokowania) 10.1. Ćwiczenia 10.2. Zadania Rozdział 11. Diagramy struktur połączonych 11.1. Ćwiczenia 11.2. Zadania Rozdział 12. Diagramy pakietów 12.1. Ćwiczenia 12.2. Zadania Część II Komputerowe wspomaganie tworzenia systemu na podstawie jezyka UML 2.1 Rozdział 13. Pakiet CASE Enterprise Architect — modelowanie w języku UML 2.1 13.1. Wprowadzenie 13.2. Ćwiczenia 13.3. Zadania 81 81 87 89 89 95 99 99 106 109 109 113 117 117 121 123 123 131 133 133 137 139 139 147 149 151 151 152 180 Spis treści Rozdział 14. Integracja dokumentacji systemu 14.1. Ćwiczenia 14.2. Zadania Rozdział 15. Generowanie kodu źródłowego i inżynieria zwrotna 15.1. Ćwiczenia 15.2. Zadania Rozdział 16. UML a programowanie 16.1. Wprowadzenie 16.2. Ćwiczenia 16.3. Zadania Dodatki Literatura Źródła drukowane Źródła elektroniczne 5 183 183 204 207 207 216 217 217 219 235 237 239 239 243 8 Diagramy harmonogramowania 8.1. Ćwiczenie Ć W I C Z E N I E 8.1 Aukcje internetowe Na podstawie studium przypadku System Aukcji Internetowych opra- cuj diagram harmonogramowania dla instancji klasy AukcjaAngielska. Udokumentuj diagram w notacji klasycznej oraz alternatywnej. Proces tworzenia diagramu harmonogramowania należy rozpocząć od określenia stanów instancji klasyfikatora. Obiekt klasy AukcjaAn- gielska może przyjmować następujące stany: (cid:84) założona, (cid:84) aktywna, (cid:84) zakończona, (cid:84) zamknięta. Następnie, jeśli jest to możliwe, należy określić ograniczenia czasowe (np. czas aktywności aukcji wynosi 30 dni) oraz zdarzenia powodujące zainicjowanie kolejnych stanów instancji (np. aukcja podlega aktywa- cji, gdy data bieżąca jest równa ustalonej dacie rozpoczęcia aukcji). 110 UML 2.1 • Ćwiczenia Po określeniu podstawowych kategorii pojęciowych (nazwa oraz lista stanów instancji klasyfikatora) oraz kategorii zaawansowanych, ta- kich jak zdarzenia i ograniczenia czasowe, możliwe jest opracowanie diagramu w notacji klasycznej (rysunek 8.1.) oraz alternatywnej (ry- sunek 8.2.). {30 dni} { =10 dni} zamknięta zakończona l a k s e g n A a i j c k u A aktywna założona {dataBieżąca=dataRozpoczęcia} Rysunek 8.1. Diagram harmonogramowania dla instancji klasy AukcjaAngielska — notacja klasyczna a k s l e i g n A a j c k u A {30 dni} { =10 dni} założona aktywna zakończona zamknięta {dataBieżąca=dataRozpoczęcia} Rysunek 8.2. Diagram harmonogramowania dla instancji klasy AukcjaAngielska — notacja alternatywna Rozdział 8. • Diagramy harmonogramowania 111 Ć W I C Z E N I E 8.2 Aukcje internetowe — interakcja klasyfikatorów Na podstawie studium przypadku System Aukcji Internetowych spo- rządź diagram harmonogramowania dokumentujący interakcję instan- cji klasyfikatorów: (cid:84) AukcjaAngielska, (cid:84) ILicytacja — klasa stanowiąca interfejs między klasą AukcjaAngielska a klasą SystemAutoryzacjiPłatności, (cid:84) SystemAutoryzacjiPłatności. Uwzględnij ograniczenia czasowe wynikające z opisu Systemu Aukcji Internetowych. W odróżnieniu od sytuacji z przykładu 8.1, w interakcji uczestniczą trzy instancje klasyfikatorów (AukcjaAngielska, ILicytacja, SystemAuto- ryzacjiPłatności). W celu przedstawienia harmonizacji instancji klasy- fikatorów biorących udział w interakcji możliwe jest użycie wyłącznie notacji klasycznej, jak pokazano na rysunku 8.3. Instancja klasy AukcjaAngielska może przyjmować następujące stany: (cid:84) założona, (cid:84) aktywna, (cid:84) zakończona, (cid:84) zamknięta. Wystąpienia interfejsu ILicytacja przyjmują stany: (cid:84) tworzenie, (cid:84) sprawdzanie danych, (cid:84) przyjmowanie ofert, (cid:84) wybór sposobu płatności, (cid:84) potwierdzenie zapłaty, (cid:84) aukcja zakończona. Natomiast dla instancji klasyfikatora SystemAutoryzacjiPłatności wyróż- niono stany: (cid:84) czuwanie, (cid:84) oczekiwanie na zapłatę, (cid:84) zapłata potwierdzona. UML 2.1 • Ćwiczenia {30 dni} { =10 dni} {dataBieżąca=dataRozpoczęcia} {30 dni} { =3dni} { =7dni} { = 7 dni} 112 a k s l e i g n A a j c k u A zamknięta zakończona aktywna założona aukcja zakończona potwierdzenie zapłaty wybór sposobu płatności przyjmowanie ofert sprawdzanie danych tworzenie zapłata potwierdzona oczekiwanie na zapłatę czuwanie a j c a t y c i L I i c ś o n t a P ł i j c a z y r o t u A m e t s y S Rysunek 8.3. Diagram harmonogramowania dokumentujący interakcję klasyfikatorów AukcjaAngielska, ILicytacja, SystemAutoryzacjiPłatności Ć W I C Z E N I E 8.3 Notowania na GPW Sporządź diagram harmonogramowania opisujący przebieg dnia gieł- dowego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dla noto- wań jednolitych z dwoma fixingami. Wykorzystaj załączony opis har- monogramu dnia giełdowego: Między godziną 8:30 a 11:00 przyjmowane są zlecenia na otwarcie, które wprowadzane są do centralnego arkusza zleceń. Na podstawie spływających zleceń wyliczany jest teoretyczny kurs otwarcia (TKO) korygowany o każde kolejne nowe zlecenie. Kolejno następuje inter- wencja (11:00 – 11:15), czyli faza, w której nie można składać nowych zleceń. Złożone zlecenia są modyfikowane przez animatora rynku (dla papierów nieposiadających animatora inwestorzy mogą samodziel- nie modyfikować złożone zlecenia). Zlecenia wprowadzone do cen- Rozdział 8. • Diagramy harmonogramowania 113 tralnego arkusza zleceń realizowane są po określonym kursie jedno- litym za pomocą procedury fixingu (11:15). Między godziną 11:15 a 11:45 następuje dogrywka, czyli składanie oraz realizacja zleceń po cenie równej kursowi jednolitemu. Następuje powtórzenie faz cyklu: przyjmowanie zleceń na otwarcie (11:45 – 14:45), interwencja (14:45 – 15:00), fixing (15:00), dogrywka (15:00 – 15:30), przyjmowanie zleceń na otwarcie następnej sesji (15:30 – 16:35). W celu opracowania diagramu należy postępować analogicznie jak w przykładzie 8.1.; możliwe jest dodatkowo zaznaczenie na osi czasu (osi poziomej) czasu rozpoczęcia poszczególnych faz dnia giełdowego. Diagram harmonogramowania w notacji klasycznej opisujący przebieg dnia giełdowego przedstawiono na rysunku 8.4. {2,5h} {0,25 h} {0,5 h} fixing {3 h} {0,25 h} {0,5 h} {65min.} fixing dogrywka DzieńGiełdowy interwencja przed otwarciem Godzina 8:30 11:00 11:15 11:45 14:45 15:00 15:30 16:35 Rysunek 8.4. Diagram harmonogramowania dla instancji klasy DzieńGiełdowy 8.2. Zadania Zadanie 8.1: Licytowanie Uzupełnij diagram harmonogramowania z przykładu 8.2 tak, aby uwzględniał on następujące komunikaty przesyłane między instan- cjami klasyfikatorów: (cid:84) rozpocznijLicytację, (cid:84) zakończLicytację, 114 UML 2.1 • Ćwiczenia (cid:84) rejestrujMetodęPłatności, (cid:84) potwierdźZapłatę. Zadanie 8.2: Obsługa lotu Stwórz diagram harmonogramowania dla instancji klasy Lot na pod- stawie zamieszczonego poniżej opisu: Odprawa pasażerów (ang. check-in) rozpoczyna się trzy godziny przed odlotem i trwa nie dłużej niż godzinę. W dalszej kolejności, po zakoń- czeniu odprawy pasażerów wykonywany jest załadunek bagaży. Pół godziny przed odlotem samolot gotowy jest przyjąć pasażerów na po- kład i następuje boarding, który trwa piętnaście minut. Pozostały czas przed odlotem samolot oczekuje na pozwolenie na odlot. Po wylądo- waniu następuje rozładunek bagaży, który nie powinien trwać dłużej niż trzydzieści minut. Zadanie 8.3: Aukcja Holenderska Na podstawie studium przypadku System Aukcji Internetowych stwórz diagram harmonogramowania dla instancji klasy AukcjaHolenderska. Uwzględnij ograniczenia czasowe wynikające z opisu systemu. Zadanie 8.4: Aukcja Vickreya Na podstawie studium przypadku System Aukcji Internetowych stwórz diagram harmonogramowania dla instancji klasy AukcjaVic- kreya. Uwzględnij ograniczenia czasowe wynikające z opisu systemu. Zadanie 8.5: Notowania ciągłe na WGPW Sporządź diagram harmonogramowania opisujący przebieg dnia gieł- dowego na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych dla noto- wań ciągłych. Wykorzystaj załączony opis harmonogramu dnia gieł- dowego: Między godziną 8:30 a 9:30 przyjmowane są zlecenia na otwarcie, które wprowadzane są do centralnego arkusza zleceń. Na podstawie spływa- jących zleceń wyliczany jest teoretyczny kurs otwarcia (TKO), kory- Rozdział 8. • Diagramy harmonogramowania 115 gowany o każde kolejne nowe zlecenie. Zlecenia wprowadzone do cen- tralnego arkusza zleceń realizowane są za pomocą procedury fixingu (9:30), po określonym kursie otwarcia. Między godziną 9:30 a 16:10 następuje faza notowań ciągłych, czyli przyjmowanie i realizacja zleceń zgodnie z sytuacją rynkową. Kolejno (16:10 – 16:20) następuje przyj- mowanie zleceń na zamknięcie. O godzinie 16:20 przeprowadzane jest zamknięcie (fixing), czyli określenie kursu zamknięcia oraz realizacja zleceń wprowadzonych przed fixingiem. Między 16:20 a 16:30 na- stępuje dogrywka, w której zlecenia realizowane są po cenie równej kursowi zamknięcia. Cykl kończy faza przyjmowania zleceń na otwar- cie następnej sesji (16:30 – 16:35). Zadanie 8.6: Kontrakty terminowe na WGPW Na podstawie dostępnych w Internecie informacji sporządź diagramy harmonogramowania opisujące przebieg dnia giełdowego na Warszaw- skiej Giełdzie Papierów Wartościowych dla notowań ciągłych — kon- traktów terminowych.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

UML 2.1. Ćwiczenia
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: