Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00713 006323 19966060 na godz. na dobę w sumie
UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane - książka
UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane - książka
Autor: , , Liczba stron: 208
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-2836-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> uml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Dowiedz się, jak użyteczny jest język UML!

Modelowanie systemów informatycznych w oparciu o język UML znalazło wiele zastosowań i jest obecnie przedmiotem nauczania na kierunkach informatycznych wielu światowych uczelni. UML stał się również inspiracją do opracowania licznych standardów branżowych, przyjmujących postać profili tego języka. Dla analityków, projektantów oraz inżynierów systemów informatycznych najważniejszy jest bez wątpienia SysML, ułatwiający projektowanie aplikacji technicznych w oparciu o architekturę języka UML.

Choć UML zyskał w ostatnich latach status standardu i stał się narzędziem wykorzystywanym przy tworzeniu wielu projektów informatycznych, jego architektura może stanowić poważne wyzwanie dla użytkowników, a zastosowanie jego profili w projektowaniu aplikacji i systemów może prowadzić do dalszych komplikacji. Nauki języka nie ułatwia również fakt, że podlega on stałej ewolucji, przejawiającej się w licznych udoskonaleniach i rozszerzeniach kolejnych wersji standardu UML. Osoby zainteresowane rozszerzeniem swojej wiedzy na temat UML-a oraz poznaniem bardziej zaawansowanych zagadnień związanych z jego używaniem powinny sięgnąć po książkę 'UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane'. Znajdą w niej dużo innowacyjnych przykładów zastosowania języka i praktycznych zadań utrwalających wiadomości oraz ułatwiających wdrażanie ich w codzienną praktykę projektowania czy analizowania systemów informatycznych.

Autorzy nie ograniczyli się do najbardziej typowych aplikacji, lecz zaprezentowali sposoby wykorzystania UML-a w bardzo różnych dziedzinach gospodarki elektronicznej, przedstawiając między innymi zagadnienia związane z planowaniem akcji marketingowej, sterowaniem ruchem pojazdów oraz tworzeniem rozmaitych systemów rezerwacyjnych czy serwisów rozliczeniowo-handlowych. Książka jest logiczną kontynuacją cyklu publikacji na temat UML-a i doskonale uzupełnia poprzednie pozycje, umożliwiając poszerzenie wiedzy o wiadomości związane z najnowszymi wersjami języka oraz nowymi obszarami jego używania.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Recenzent: dr Piotr Soja, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ich wykorzystanie, ewentualne szkody Wydawnictwo HELION tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl Drogi Czytelniku! http://helion.pl/user/opinie?cwu212 ISBN: 978-83-246-2836-0 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treĂci WstÚp ............................................................................................................ 5 Rozdziaï 1. Zmiany, udoskonalenia i profile jÚzyka UML ................................................... 9 1.1. Ewolucja ujednoliconego jÚzyka modelowania ............................................ 9 1.2. Struktura jÚzyka UML ................................................................................. 10 1.3. Profile jÚzyka UML ...................................................................................... 18 1.4. SysML jako praktyczna implementacja profili UML .................................. 21 1.5. Struktura jÚzyka SysML .............................................................................. 21 1.6. UML 2.x — najistotniejsze modyfikacje standardu .................................... 26 Rozdziaï 2. Diagram wymagañ systemowych .................................................................. 37 Rozdziaï 3. Diagramy przypadków uĝycia ........................................................................ 59 Rozdziaï 4. Diagramy klas oraz definiowania bloków ..................................................... 73 Rozdziaï 5. Diagram bloków wewnÚtrznych oraz diagramy wdroĝeniowe ......................... 89 Rozdziaï 6. Diagramy parametryczne ........................................................................... 107 Rozdziaï 7. Diagramy czynnoĂci .................................................................................... 123 Rozdziaï 8. Diagramy sekwencji ................................................................................... 145 Rozdziaï 9. Diagramy maszyn stanowych ...................................................................... 163 Rozdziaï 10. Diagramy pakietów .................................................................................... 179 Rozdziaï 11. Generowanie kodu ěródïowego ................................................................... 193 Bibliografia ............................................................................................... 203 4 UML 2.x. • mwiczenia zaawansowane 9 Diagramy maszyn stanowych 9.1. mwiczenia m W I C Z E N I E 9.1 Przebieg procesu obsïugi reklamacji w systemie zarzÈdzania jakoĂciÈ System zarzÈdzania jakoĂciÈ w firmie dystrybucyjnej zwiÈzany jest z wieloma aspek- tami jej funkcjonowania. IstotnÈ czÚĂciÈ tego systemu jest przyjmowanie reklamacji. Przy przyjÚciu reklamacji uruchamiany jest elektroniczny proces przyjmowania, ewidencjonowania i monitorowania jej przebiegu. W ramach tego procesu reklamacja moĝe znajdowaÊ siÚ w nastÚpujÈcym stanie: T Zgïoszona; T Zweryfikowana formalnie; T Zasadna bÈdě Odrzucona; T Zweryfikowana merytorycznie; T Przekazana do serwisu; T Przetwarzana (moĝe byÊ poprzedzony stanem OczekujÈca na zamówione czÚĂci); T Zatwierdzona przez dziaï jakoĂci; T ZamkniÚta. Reklamacja na etapie obsïugi serwisowej przyjmuje szereg podstanów bÚdÈcych konsekwencjÈ przedstawionej klientowi wysokopoziomowej procedury obsïugi re- klamacji (por. rysunek 7.2). Kluczowe znaczenie w tym przypadku ma podstan Zatwierdzona przez dziaï jakoĂci finalizujÈcy dany etap obsïugi reklamacji. 164 UML 2.x. • mwiczenia zaawansowane Naleĝy opracowaÊ diagram maszyn stanowych opisujÈcy przebieg procesu obsïugi reklamacji (rysunek 9.1). stm Przebieg Procesu Obsáugi Reklamacji Zgáoszona wprowadzenie opinii dziaáu kontroli jakoĞci Zweryfikowana formalnie podjĊcie decyzji [decyzja negatywna] podjĊcie decyzji [decyzja pozytywna] Odrzucona [wykrycie nieautoryzowanego Ĩródáa] Zasadna weryfikacja Ĩródáa pochodzenia [potwierdzono legalnoĞü urządzenia] Zweryfikowana merytorycznie Przekazana do serwisu akceptacja operacji przekazania do naprawy [else] Oczekująca na zamówione czĊĞci [czĊĞci dostĊpne w magazynie lokalnym] Przetwarzana zarejestrowanie dostawy wygenerowanie protokoáu naprawy Zatwierdzona przez dziaá jakoĞci /wyĞlij informacjĊ o zakoĔczeniu naprawy wypeánienie formularza zwrotu ZamkniĊta Rysunek 9.1. Diagram maszyn stanowych przebiegu procesu obsïugi reklamacji Rozdziaï 9. • Diagramy maszyn stanowych 165 m W I C Z E N I E 9.2 Stany portu przeïÈcznika w algorytmie drzewa opinajÈcego W celu zapobiegania powstawaniu pÚtli w sieciach opartych na przeïÈcznikach wykorzystuje siÚ algorytm drzewa opinajÈcego. Podstawy tego algorytmu zostaïy zaprezentowane w Êwiczeniu 6.4 niniejszej ksiÈĝki. PÚtle mogÈ prowadziÊ do zja- wisk takich jak burze rozgïoszeniowe czy duplikaty ramek, które mogÈ uniemoĝli- wiÊ jakÈkolwiek pracÚ w sieci komputerowej. Istotnym elementem algorytmu STP jest kontrola portów w przeïÈczniku, które w standardowej postaci protokoïu drzewa opinajÈcego przyjmujÈ nastÚpujÈce stany: T NieaktywnoĂÊ (port wyïÈczony administracyjnie); T Blokowanie (nie sÈ wysyïane dane, odbierane sÈ ramki BPDU (Bridge Protocol Data Unit); stan ten trwa 20 sekund po podïÈczeniu kabla do portu; T Nasïuchiwanie (odbieranie ramek BPDU i budowanie topologii wolnej od pÚtli); stan trwajÈcy 15 sekund; T Uczenie siÚ (budowanie tablicy adresów MAC na przeïÈczniku sieciowym); stan zajmujÈcy przeïÈcznikowi 15 sekund; T Przesyïanie (podczas normalnej pracy — wysyïanie i odbieranie ramek z danymi). Port moĝe teĝ zostaÊ WyïÈczony administracyjnie odpowiednim poleceniem. Port zaczyna zmieniaÊ stany dopiero w momencie jego wïÈczenia i podïÈczenia do niego kabla. DomyĂlnie na wiÚkszoĂci obecnie produkowanych przeïÈczników wszystkie porty sÈ wïÈczone. Naleĝy opracowaÊ diagram maszyn stanowych prezentujÈcy przejĂcia pomiÚdzy powyĝszymi stanami (rysunek 9.2). Wskazówki dydaktyczne Poszczególne stany zmieniajÈ siÚ po upïywie okreĂlonego czasu, co zostaïo oznaczone na diagramie opisem After z podanÈ liczbÈ sekund. Stany moĝna zapisywaÊ z wykorzystaniem notacji klasycznej lub zakïadkowej. W odróĝnieniu od Êwiczenia 9.1 w niniejszym Êwiczeniu zastosowano notacjÚ zakïadkowÈ, gdzie nazwa stanu umieszczana jest w dodatkowym elemencie w górnej czÚĂci kategorii modelowania. 166 UML 2.x. • mwiczenia zaawansowane stm Stany Portu Przeáącznika w Algorytmie Drzewa Opinającego wydanie komendy wyáączającej port Wyáączony administracyjnie Wáączony administracyjnie NieaktywnoĞü wydanie komendy wáączającej port fizyczne podáączenie kabla [aktywny tryb portfast] [else] Blokowanie do / odbierajBPDU wykrycie nadmiarowej ĞcieĪki [kosztĝcieĪki kosztMin] wykrycie nadmiarowej ĞcieĪki [kosztĝcieĪki kosztMin] after(20s) Nasáuchiwanie do / budujTopologiĊLogiczną do / odbierajBPDU Przesyáanie do / transmitujDane do / odbierajDane do / odbierajBPDU Uczenie siĊ after(15s) after(15s) do / budujTablicĊMAC do / odbierajBPDU Rysunek 9.2. Diagram maszyn stanowych prezentujÈcy stany portów przeïÈcznika w algorytmie drzewa opinajÈcego m W I C Z E N I E 9.3 Elektroniczny protokóï ocen Nowelizacja prawodawstwa w zakresie dziaïalnoĂci uczelni umoĝliwiïa wprowa- dzenie szeregu innowacji do procesu dydaktycznego. W szkoïach wyĝszych moĝna obecnie wykorzystywaÊ w miejsce tradycyjnych indeksów oraz protokoïów rów- nieĝ elektroniczne indeksy studentów. FunkcjonalnoĂÊ zorientowana na studenta jest bezpoĂrednio powiÈzana z elektronicznymi protokoïami ocen, platformami wspie- rajÈcymi e-learning, czy teĝ portalami wspomagajÈcymi funkcjonowanie dziekanatu. Rozdziaï 9. • Diagramy maszyn stanowych 167 Z uwagi na to, ĝe elektroniczne protokoïy ocen studentów oparte sÈ na bazach da- nych zawierajÈcych wszystkie oceny studentów z poszczególnych przedmiotów, protokoïom tym towarzyszy zazwyczaj rozbudowana funkcjonalnoĂÊ o charakterze statystycznym. Procedura obsïugi protokoïów przez poszczególnych wykïadowców warunkuje wyszczególnienie licznych stanów protokoïu. Po udostÚpnieniu protokoïu wykïa- dowcom moĝe on byÊ edytowany w dowolnej liczbie podejĂÊ. Poszczególne modyfi- kacje zapisywane sÈ w bazie danych. JeĂli wykïadowca udostÚpni moĝliwoĂÊ pod- glÈdu ocen tymczasowych, studenci majÈ moĝliwoĂÊ podglÈdu bieĝÈcego statusu w swoich profilach. Kaĝdy wykïadowca indywidualnie decyduje o zatwierdzeniu pierwszego podejĂcia. W tym momencie aktywowana jest funkcjonalnoĂÊ wpro- wadzania ocen drugiego podejĂcia, a edycja ocen pierwszego podejĂcia jest bloko- wana. JednoczeĂnie studenci uzyskujÈ podglÈd ostatecznych ocen. Drugie podej- Ăcie równieĝ podlega zatwierdzeniu — odbywa siÚ to na analogicznych zasadach. ZamkniÚcie protokoïu z punktu widzenia wykïadowcy skutkuje automatycznym jego uwzglÚdnieniem w portalu dziekanatu, gdzie protokóï podlega weryfikacji formal- nej. Zweryfikowane protokoïy sÈ automatycznie archiwizowane przed zakoñcze- niem kolejnej sesji. Tym samym nie sÈ one ujmowane na liĂcie protokoïów wykïa- dowcy oraz sÈ przenoszone do zakïadki protokoïów archiwalnych w dziekanacie. Naleĝy opracowaÊ diagram maszyn stanowych dla elektronicznego protokoïu oceny studentów (rysunek 9.3). m W I C Z E N I E 9.4 Cykl ĝycia relacji z klientem Jak wskazuje (KaraĂ, 2003), relacje klienta z firmÈ mogÈ trwaÊ bardzo krótko i ograni- czaÊ siÚ tylko do jednorazowej transakcji, ale mogÈ teĝ trwaÊ przez caïe pokolenia, np. smakoszy pÈczków firmy Blikle czy koneserów biĝuterii firmy Kruk. W cyklu ĝycia klienta (ang. Customer Life Cycle) wyróĝniÊ naleĝy nastÚpujÈce fazy: T promocja ukierunkowana na grupÚ docelowÈ klientów: Faza zdobywania potencjalnego klienta; T segmentacja na kilka grup klientów z uwzglÚdnieniem kryterium prognozowanych zysków, opracowanie zindywidualizowanej oferty dla poszczególnych grup klientów: Faza próby przejÚcia; 168 UML 2.x. • mwiczenia zaawansowane stm Elektroniczny Protokóá Ocen Studentów opuszczenie protokoáu /zapisz zmiany Edytowany UdostĊpniony entry / zapisz zmiany do / pobierz ocenĊ I terminu zatwierdzenie podejĞcia [daty zgodne] /zablokuj edycjĊ ocen I terminu Z zatwierdzonym pierwszym podejĞciem entry / opublikuj oceny I terminu do / pobierz ocenĊ II terminu exit / zapisz zmiany zatwierdzenie podejĞcia [wpisy kompletne, daty zgodne] /zablokuj edycjĊ ocen II terminu Z zatwierdzonym drugim podejĞciem entry / opublikuj oceny II terminu wysáanie do dziekanatu /dodaj do listy protokoáów oczekujących na weryfikacjĊ ZamkniĊty exit / zapisz zmiany akceptacja protokoáu /zablokuj caáy protokóá Zweryfikowany Zarchiwizowany after(4m) entry / usuĔ z podglądu Rysunek 9.3. Diagram maszyn stanowych elektronicznego protokoïu oceny studentów Rozdziaï 9. • Diagramy maszyn stanowych 169 T skierowanie do potencjalnych klientów zindywidualizowanej oferty obejmujÈcej pakiety programów lojalnoĂciowych: Faza lojalnoĂci; T zapewnienie satysfakcji klientów przez przyznanie im programów lojalnoĂciowych, lepszÈ obsïugÚ, promocje: Faza realizacji programów lojalnoĂciowych; T odchodzenie klientów, spadek popytu, badania rynku i badanie przyczyn odejĂÊ: Faza reaktywacji; T zastosowanie strategii odzyskiwania (ang. win-back): Faza zamkniÚtych drzwi; T czÚĂÊ pozostaje, a znaczÈca czÚĂÊ odchodzi. Na podstawie powyĝszego opisu naleĝy przygotowaÊ diagram maszyn stanowych (rysunek 9.4). Rysunek 9.4. Diagram maszyn stanowych przedstawiajÈcy cykl ĝycia relacji z klientem 170 m W I C Z E N I E 9.5 UML 2.x. • mwiczenia zaawansowane Szyfrowanie i deszyfrowanie w sieci VPN Wraz z upowszechnieniem siÚ Internetu w biznesie coraz wiÚkszego znaczenia nabraïo bezpieczeñstwo systemów informatycznych dziaïajÈcych w Ărodowisku rozproszonym. JednÈ z technologii poprawiajÈcych bezpieczeñstwo danych przesyïa- nych pomiÚdzy odlegïymi systemami jest VPN (Virtual Private Network). Umoĝliwia ona przesyïanie zaszyfrowanych danych poprzez sieÊ komputerowÈ, w tym równieĝ Internet. W firmie produkcyjnej technologia VPN jest wykorzystywana do przekazania z od- dziaïu terenowego do centrali firmy informacji o sprzedanych produktach. Proces przekazywania takiego komunikatu ze ěródïa do celu zwiÈzany jest z nastÚpujÈcymi stanami: T Przygotowany do wysïania; T Zaszyfrowany; T Kapsuïkowany; T PoïÈczony; T Wysïany; T Dostarczony; T RozïÈczony; T Dekapsuïkowany; T Odrzucony (gdy klucz uĝyty do odszyfrowania nie jest zgodny z kluczem szyfrujÈcym); T Odszyfrowany; T Zapisany w bazie danych. Naleĝy opracowaÊ diagram maszyny stanowej dla opisania stanów komunikatu przekazywanego w sieci VPN (rysunek 9.5). Wskazówki dydaktyczne W odróĝnieniu od typowej maszyny stanowej wiÚkszoĂÊ przejĂÊ pomiÚdzy zidentyfikowanymi stanami ma charakter przejĂÊ automatycznych. Rozdziaï 9. • Diagramy maszyn stanowych 171 stm Stany Komunikatu Przy Wykorzystaniu VPN Transmitowany Przygotowany do wysáania Zaszyfrowany Poáączony Kapsuákowany Wysáany Dostarczony zakoĔczenie fizycznej transmisji danych /zmieĔ status DorĊczany [niezgodnoĞü klucza] [else] Odszyfrowany Odrzucony entry / wyĞwietl komunikat báĊdu Rozáączony Dekapsuákowany Zapisany w bazie danych Rysunek 9.5. Diagram maszyn stanowych prezentujÈcy stany komunikatu w sieciach opartych na technologii VPN m W I C Z E N I E 9.6 Tryby pracy kamery internetowej Wraz ze wzrostem przepustowoĂci sieci komputerowych duĝÈ popularnoĂÊ zyskaïy wideorozmowy prowadzone zarówno prywatnie z uĝyciem takich programów jak Skype czy NetMeeting, jak równieĝ w ramach wideokonferencji za pomocÈ systemów 172 UML 2.x. • mwiczenia zaawansowane Cisco Webex czy Adobe Connect. Te dwa wymienione systemy znakomicie wspoma- gajÈ prowadzenie zajÚÊ dydaktycznych, narad, konferencji dla uĝytkowników od- legïych geograficznie. W celu zapewnienia ciÈgïoĂci strumienia wideo uĝywane sÈ kamery internetowe, których sterowniki pozwalajÈ na automatyczny dobór jakoĂci obrazu do parame- trów ïÈcza. Caïy proces zwiÈzany z transmisjÈ wideo moĝe prowadziÊ do przyjmo- wania przez kamerÚ nastÚpujÈcych stanów: T WïÈczona; T Ustawione parametry otoczenia: T Ustawiona jasnoĂÊ; T Ustawiony kontrast; T Twarz znaleziona; T Ustawiona ostroĂÊ; T Biel zrównowaĝona; T JakoĂÊ ïÈcza rozpoznana: T PrÚdkoĂÊ ïÈcza rozpoznana; T Opóěnienia pakietów obliczone; T RozdzielczoĂÊ kamery ustawiona; T Transmisja danych rozpoczÚta; T Transmisja danych zakoñczona; T WyïÈczona. Naleĝy opracowaÊ diagram maszyny stanowej przedstawiajÈcy wypisane powyĝej stany kamery internetowej (rysunek 9.6). m W I C Z E N I E 9.7 Serwis zarzÈdzania zasobami w chmurze Dropbox Serwis przechowywania, synchronizacji i udostÚpniania zasobów Dropbox pozwala na przechowywanie folderów oraz plików w chmurze. Po zainstalowaniu aplikacji Dropbox na danym komputerze w strukturze folderów umieszczany jest dedyko- wany folder. Dla uĝytkownika tworzony jest stosowny udziaï w chmurze (serwis internetowy Dropbox). WïaĂciciel konta moĝe wspóïuĝytkowaÊ zasoby zdalne na wielu komputerach. Zamieszczenie zasobów w dedykowanym folderze na danym komputerze powoduje w takiej sytuacji synchronizacjÚ z zasobami w chmurze oraz na wszystkich innych komputerach z zainstalowanÈ aplikacjÈ i przypisanym tym samym kontem uĝytkownika. Rozdziaï 9. • Diagramy maszyn stanowych 173 stm Tryby Pracy Kamery Internetowej Wáączona Ustawione parametry otoczenia zmianaParametrówOtoczenia Transmisja danych rozpoczĊta Ustawiona ostroĞü Ustawiony kontrast zmianaRozdzielczoĞci Transmisja danych zakoĔczona Wyáączona inicjalizacjaAplikacji [czyWiz == true] zamkniĊcieAplikacji Twarz znaleziona RozdzielczoĞü kamery ustawiona Ustawiona ostroĞü Biel zrównowaĪona JakoĞü áącza rozpoznana PrĊdkoĞü áącza rozpoznana OpóĨnienia pakietów obliczone Rysunek 9.6. Diagram maszyn stanowych trybów pracy kamery internetowej Z punktu widzenia synchronizacji zasobów skrzynka Dropbox moĝe siÚ znajdowaÊ w nastÚpujÈcych stanach: T Offline; T Synchronizowana (zawierajÈcy dwa podstany: Przygotowywanie przyrostowej porcji danych oraz Transfer danych); T Zsynchronizowana; T Wstrzymana. Proces synchronizowania wiÈĝe siÚ z Przygotowywaniem przyrostowej porcji danych oraz Transferem danych. W tym stanie wyĂwietlana jest ikona statusu w kolorze niebieskim. Po zakoñczeniu synchronizacji ikona statusu przyjmuje kolor zielony i na wszystkich synchronizowanych komputerach wyĂwietlane jest stosowne po- wiadomienie. Uĝytkownik ma moĝliwoĂÊ wstrzymania procesu synchronizacji wedle wïasnego uznania. 174 UML 2.x. • mwiczenia zaawansowane Naleĝy opracowaÊ diagram maszyny stanowej obrazujÈcy proces synchronizacji zasobów w serwisie Dropbox (rysunek 9.7). stm Synchronizacja Zasobów W Serwisie Dropbox Zsynchronizowana entry / ustawKolorIkonyStatusu( zielony ) utrataPoáączeniaZInternetem zamieszczenieNowychPlików [nie przekroczono limitu miejsca] [brak nowych plików] nawiązaniePoáączeniaZInternetem Offline zakoĔczenieTransferu /wyĞwieltPodsumowanie [else] entry / ustawKolorIkonyStatusu( niebieski ) Synchronizowana utrataPoáączeniaZInternetem Przygotowywanie przyrostowej porcji danych do / obliczSumĊRóĪnicową do / zweryfikujListĊPlikówOnline Transfer danych do / nawiąĪSesjĊ do / odszyfrujDane do / przeprowadĨDekompresjĊDanych do / skompresujDane do / transmitujDane do / zaszyfrujDane wznowienieSynchronizacji manualneWstrzymanieSynchronizacji Wstrzymana entry / ukryjIkonĊStatusu Rysunek 9.7. Diagram maszyn stanowych procesu synchronizacji zasobów w serwisie Dropbox Rozdziaï 9. • Diagramy maszyn stanowych 175 9.2. Zadania Z a d a n i e 9 . 1 . Przedstaw za pomocÈ diagramu maszyny stanowej stany urzÈdzenia PDA. UrzÈdzenia te wyposaĝone sÈ w zarzÈdzajÈcy minisystem, np. Windows CE, PalmOS, Google Android czy Symbian OS. WĂród podstawowych stanów, jakie mogÈ siÚ pojawiÊ podczas dziaïania systemu, wymieniÊ naleĝy: T otwarto ksiÈĝkÚ adresowÈ; T kalendarz; T harmonogram; T kalkulator; T przelicznik walut; T listÚ zadañ; T dostÚp do Internetu; T otwarto pocztÚ elektronicznÈ; T odtwarzajÈcy MP3; T odtwarzajÈcy filmy; T odbierajÈcy radio; T uruchamiajÈcy budzik; T funkcjonujÈcy jako stoper; T robiÈcy zdjÚcia aparatem; T zapisujÈcy rozmowÚ na dyktafon. Opracuj diagram maszyny stanowej uwzglÚdniajÈcy wymienione powyĝej stany. Z a d a n i e 9 . 2 . Serwis http://www.blip.pl umoĝliwia zakïadanie i prowadzenie bloga. W ten sposób moĝna umieszczaÊ na bieĝÈco relacje, zdjÚcia oraz filmy z aktualnych wydarzeñ. W tym celu bloger wyposaĝony w tablet i kamerÚ przekazuje obraz i gïos do serwi- su. Uĝytkownicy serwisu mogÈ na bieĝÈco otrzymaÊ informacjÚ o blogujÈcym. W ramach prowadzonego bloga zachodzÈ nastÚpujÈce stany dotyczÈce zamieszcza- nych treĂci: T dodana; T z zaïÈcznikiem (obraz, film); T przesïana; T opublikowana (dostÚpna dla pozostaïych uĝytkowników); 176 UML 2.x. • mwiczenia zaawansowane T zarchiwizowana (przeniesiona do archiwum wiadomoĂci); T zablokowana (brak moĝliwoĂci dodawania komentarzy); T ukryta (niewidoczna dla pozostaïych uĝytkowników); T usuniÚta. Opracuj diagram maszyny stanowej dla wymienionych powyĝej stanów. Z a d a n i e 9 . 3 . Praca lekarzy moĝe byÊ dwa do trzech razy szybsza przy wykorzystaniu systemu rozpoznawania mowy i zamiany jej w tekst. NarzÚdzie to rozpoznaje mowÚ zarówno pacjentów, jak i lekarzy, miÚdzy innymi w trakcie przeprowadzania wywiadu lekar- skiego, i zamienia jÈ w tekst. System z powodzeniem moĝe peïniÊ tÚ rolÚ tak w pla- cówkach medycznych i diagnostycznych, jak i w przychodniach oraz szpitalach. Do uĝytkowania systemu niezbÚdny jest komputer wyposaĝony w sïuchawki i mi- krofon typu speech mike. W wyniku wykorzystania tego systemu po zakoñczeniu wywiadu lub wizyty otrzymuje siÚ dokumentacjÚ medycznÈ. Opracuj diagram maszyny stanowej uĝytkowania systemu rozpoznawania mowy i zamiany jej w tekst dla wykonania peïnej diagnostyki pacjenta: tomografii kompu- terowej, USG, radiologii klasycznej, rezonansu magnetycznego czy spirometrii. Z a d a n i e 9 . 4 . Coraz bardziej popularnÈ i perspektywicznÈ formÈ Ăwiadczenia usïug teleinforma- tycznych przez operatorów telekomunikacyjnych, w tym mobilnych, staje siÚ odmiana outsourcingu, zwana shared networks — wspóïdzielenie infrastruktury teleinfor- matycznej. Ma to równieĝ zastosowanie w przypadku operatorów wirtualnych, czyli nieposiadajÈcych wïasnej infrastruktury telekomunikacyjnej, a oferujÈcych usïugi teleinformatyczne. Wspóïdzielenie to obejmuje stacje bazowe, maszty, komponenty aktywne sieci. DziÚki temu operatorzy umowy shared networks mogÈ ograniczyÊ liczbÚ zakupywanych i eksploatowanych urzÈdzeñ wïasnych, a takĝe zwiÚkszyÊ efektywnoĂÊ urzÈdzeñ juĝ uĝytkowanych. MogÈ oni w ten sposób ustaliÊ swoje priorytety w przedsiÚ- wziÚciach operacyjnych oraz infrastrukturalnych. PodstawowÈ rolÚ w tym rozwiÈ- zaniu outsourcingu teleinformatycznego odgrywajÈ stacje bazowe, które wykonujÈ nastÚpujÈce dziaïania odpowiadajÈce poszczególnym stanom: T projektowanie i wdraĝanie sieci; T zakup urzÈdzeñ; T zarzÈdzanie pojemnoĂciÈ sieci; T wymiana sieci; T modernizacja sieci. Dla powyĝszych stanów opracuj diagram maszyny stanowej. Rozdziaï 9. • Diagramy maszyn stanowych 177 Z a d a n i e 9 . 5 . Fiñscy informatycy utworzyli Osobisty Serwer Zdrowia jako usïugÚ umoĝliwiajÈcÈ monitorowanie zdrowia, pozwalajÈcÈ na interpretacjÚ symptomów chorobowych oraz wskazanie diagnozy i terapii w danym przypadku. OczywiĂcie jest to informacja wstÚpna, która wymaga potwierdzenia poprzez wizyty i badanie lekarskie. Idea osobistego serwera zdrowia polega na wykorzystaniu sïownika pojÚÊ, ich definicji oraz wzajemnych zaleĝnoĂci, czyli ontologii. Serwer integruje tego typu ontologiÚ z innych narzÚdzi i serwisów e-zdrowia, blogów czy wiki zawierajÈcych i aktuali- zujÈcych informacjÚ o róĝnych chorobach i sposobach leczenia oraz zwiÈzanych z nimi lekami. System oparty jest na technologii zarzÈdzania wiedzÈ. Na podstawie powyĝszego opisu przedstaw serwer jako maszynÚ stanowÈ, w trakcie uĝytkowania znajdujÈcÈ siÚ w róĝnych stanach wykorzystania informacji i serwisów. Z a d a n i e 9 . 6 . Staïy rozwój technologii teleinformatycznych sprawia, ĝe coraz wiÚkszÈ popular- noĂÊ zdobywajÈ nowe wersje istniejÈcych protokoïów sieciowych. WĂród nich moĝna wyróĝniÊ protokóï drzewa opinajÈcego STP (Spanning Tree Protocol) opi- sywany w Êwiczeniach 6.4 i 9.2. Jednym ze standardów oficjalnie zatwierdzonych jest Rapid Spanning Tree, który zostaï ujÚty w standardzie IEEE 802.1w. GïównÈ zaletÈ tego protokoïu jest bardzo szybka zbieĝnoĂÊ w stosunku do podstawowej wersji STP. Rozszerzenie to wymusiïo równieĝ zmiany nazewnictwa stanów portów. BazujÈc na dokumentacji do standardu Rapid Spanning Tree dostÚpnej na stronach instytutu IEEE (www.ieee.org), utwórz diagram maszyny stanowej opisujÈcy przej- Ăcia pomiÚdzy nowymi stanami portów. Z a d a n i e 9 . 7 . Z uwagi na uciÈĝliwoĂÊ stosowania rozwiÈzañ zabezpieczeñ dostÚpu do sprzÚtu komputerowego opartych na kartach kodowych firma zdecydowaïa siÚ wdroĝyÊ nowe rozwiÈzanie uwierzytelniajÈce uĝytkowników komputerów. W tym celu roz- poznano rynek w zakresie nowych rozwiÈzañ w tym obszarze. W wyniku dokona- nego rozpoznania ustalono, ĝe coraz czÚĂciej uwierzytelnianie jest oparte na tech- nikach takich jak skanowanie siatkówki oka, rozpoznawanie wzorców gïosu, czy teĝ wzorców linii papilarnych. Ze wzglÚdu na koszty zdecydowano siÚ wybraÊ to ostatnie rozwiÈzanie. PodjÚto decyzjÚ o zastosowaniu skanera linii papilarnych podïÈczonego do portu USB komputera, który moĝe przyjmowaÊ szereg stanów. NajczÚĂciej wystÚpujÈcy- mi metodami skanowania sÈ: optyczna, pojemnoĂciowa, radiowa, ciĂnieniowa oraz termiczna. Ze wzglÚdu na relatywnie wysokÈ odpornoĂÊ na próby przedstawienia spreparowanego wzorca zdecydowano siÚ na zastosowanie metody radiowej. Do- datkowo oferenci przedstawiali rozwiÈzania uwzglÚdniajÈce czytnik, który wymaga przesuniÚcia palcem po skanerze, a nie tylko jego przytkniÚcia do urzÈdzenia. 178 UML 2.x. • mwiczenia zaawansowane Zasada dziaïania takiego urzÈdzenia jest nastÚpujÈca: T aby urzÈdzenie dziaïaïo, musi byÊ przyïÈczone do komputera i wymieniaÊ z nim informacje; T informacja o odciskach palca jest przechowywana w bazie danych serwera, gdzie moĝliwe jest przechowanie do 750 róĝnych wzorców linii papilarnych; T identyfikacja palca nastÚpuje po stronie komputera, a czytnik jest odpowiedzialny jedynie za pobranie odcisku i przesïanie tej informacji do komputera; T aby uniknÈÊ próby oszustwa, po przyïÈczeniu urzÈdzenia do komputera ustanawiany jest klucz szyfrujÈcy i uwierzytelniajÈcy transmisjÚ pomiÚdzy skanerem linii papilarnych a komputerem przechowujÈcym bazÚ danych o odciskach palców; T po wymianie kluczy urzÈdzenie jest caïy czas aktywne i oczekuje na przytkniÚcie palca; T peïen proces skanowania palca trwa 3 sekundy, w czasie których palec musi byÊ przytkniÚty do skanera; T po zeskanowaniu palca nastÚpuje przekazywanie zaszyfrowanej informacji o odcisku palca do bazy danych o liniach papilarnych znajdujÈcych siÚ w komputerze; T w trakcie weryfikacji odcisku w komputerze urzÈdzenie skanujÈce nie jest aktywne, co trwa 2 sekundy; T po pozytywnej lub negatywnej weryfikacji nastÚpuje odblokowanie urzÈdzenia skanujÈcego i przejĂcie w stan oczekiwania; T urzÈdzenie przestaje oczekiwaÊ w momencie odïÈczenia od komputera lub wyïÈczenia go. Zastosowanie tego rozwiÈzania powoduje, ĝe system komputerowy moĝe pracowaÊ w trzech trybach: uczenia siÚ, identyfikacji oraz wyïÈczony (zwykle system jest wyïÈ- czany poza godzinami pracy firmy). Opracuj dwa diagramy maszyny stanowej — jeden diagram ma prezentowaÊ stany czytnika linii papilarnych, drugi — stany systemu komputerowego. W przypadku dia- gramu pierwszego szczególnÈ uwagÚ naleĝy poĂwiÚciÊ specyfikacji przejĂÊ miÚdzy stanami, a w drugim specyfikacji czynnoĂci wewnÚtrznych dla kaĝdego stanu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

UML 2.x. Ćwiczenia zaawansowane
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: