Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00508 005831 18442469 na godz. na dobę w sumie
UML. Leksykon kieszonkowy - książka
UML. Leksykon kieszonkowy - książka
Autor: Liczba stron: 88
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-259-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> uml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

UML to jedno z najważniejszych narzędzi każdego twórcy oprogramowania. Ten wizualny język umożliwia projektantom i programistom wymianę informacji na temat architektury systemów. Choć UML wydaje się prostym językiem, zbudowany jest z wielu elementów składniowych.

Zapamiętanie wszystkich niuansów UML-a graniczy z cudem. Tak jak pisarze i dziennikarze potrzebują słownika, tak i projektanci powinni mieć pod ręką tę książkę, znajdą w niej informacje ogólne o UML-u, a także opis symboli, zakończeń linii i składni używanych przy tworzeniu:

Ta książka będzie Twoim słownikiem UML-a. Jest przystępna, zwięzła i niewielkich rozmiarów. Jeśli będziesz miał ją na swoim biurku, już nigdy nie zaskoczy Cię nieznany symbol, zakończenie linii, którego znaczenia nie pamiętasz, czy nieznany typ diagramu. Gdy musisz szybko odnaleźć konkretne informacje, książka 'UML. Leksykon kieszonkowy' będzie niezastąpioną pomocą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl UML. Leksykon kieszonkowy Autor: Dan Pilone T³umaczenie: Pawe³ Gonera ISBN: 83-7361-259-9 Tytu³ orygina³u: UML Pocket Reference Format: B5, stron: 88 UML to jedno z najwa¿niejszych narzêdzi ka¿dego twórcy oprogramowania. Ten wizualny jêzyk umo¿liwia projektantom i programistom wymianê informacji na temat architektury systemów. Choæ UML wydaje siê prostym jêzykiem, zbudowany jest z wielu elementów sk³adniowych. Zapamiêtanie wszystkich niuansów UML-a graniczy z cudem. Tak jak pisarze i dziennikarze potrzebuj¹ s³ownika, tak i projektanci powinni mieæ pod rêk¹ tê ksi¹¿kê, znajd¹ w niej informacje ogólne o UML-u, a tak¿e opis symboli, zakoñczeñ linii i sk³adni u¿ywanych przy tworzeniu: • diagramów klas, • diagramów komponentów, • diagramów zachowañ, • diagramów sekwencji, • diagramów stanów, • diagramów obiektów, • diagramów wdro¿eñ, • diagramów przypadków u¿ycia, • diagramów wspó³pracy, • diagramów aktywnoġci. Ta ksi¹¿ka bêdzie Twoim s³ownikiem UML-a. Jest przystêpna, zwiêz³a i niewielkich rozmiarów. Jeġli bêdziesz mia³ j¹ na swoim biurku, ju¿ nigdy nie zaskoczy Ciê nieznany symbol, zakoñczenie linii, którego znaczenia nie pamiêtasz, czy nieznany typ diagramu. Gdy musisz szybko odnaleĥæ konkretne informacje, ksi¹¿ka „UML. Leksykon kieszonkowy” bêdzie niezast¹pion¹ pomoc¹. Spis treści Wstęp .........................................................................................5 Modelowanie statyczne w UML ..........................................7 Klasyfikatory UML ...................................................o.................................7 Stereotypy ...................................................o................................................9 Uwagi...................................................o...................................................o...15 Wartości nazwane ...................................................o.................................16 Ograniczenia ...................................................o..........................................18 Diagramy klas........................................................................20 Klasy...................................................o...................................................o.....21 Atrybuty ...................................................o.................................................23 Operacje ...................................................o..................................................25 Pakiety ...................................................o...................................................o.32 Klasyfikatory relacji ...................................................o..............................39 Diagramy obiektów...............................................................44 Obiekty ...................................................o...................................................o44 Stereotypy obiektów...................................................o.............................47 Modelowanie obiektów...................................................o........................47 Diagramy komponentów......................................................48 Komponenty ...................................................o..........................................48 Modelowanie komponentów ...................................................o..............51 Diagramy rozmieszczenia ....................................................53 Węzły ...................................................o...................................................o...53 Modelowanie węzłów ...................................................o..........................54 Diagramy zachowania..........................................................56 Diagramy przypadków użycia............................................57 Przypadki użycia...................................................o...................................57 Aktorzy ...................................................o...................................................o58 Spis treści 3 Modelowanie przypadków użycia...................................................o.....59 Realizacja przypadków użycia...................................................o............62 Dokumenty przypadków użycia ...................................................o........63 Diagramy sekwencji i współdziałania..............................65 Diagramy współdziałania...................................................o....................65 Diagramy sekwencji ...................................................o.............................67 Diagramy stanów ..................................................................71 Stany...................................................o...................................................o.....72 Akcje i czynności...................................................o...................................72 Przejścia ...................................................o..................................................74 Stany złożone...................................................o.........................................75 Synchronizacja stanów ...................................................o.........................75 Przejścia równoległe ...................................................o.............................76 Diagramy aktywności ..........................................................76 Stany akcji ...................................................o..............................................77 Przejścia ...................................................o..................................................77 Stany podaktywności ...................................................o...........................78 Decyzje i dołączenia ...................................................o.............................79 Stany wywołań ...................................................o......................................80 Tory pływackie...................................................o......................................81 Obiekty współuczestniczące...................................................o................82 Sygnały ...................................................o...................................................o83 Skorowidz ...............................................................................85 4 UML. Leksykon kieszonkowy Rysunek 36. Notacja „lizaka” dla interfejsu Diagramy obiektów Diagramy obiektów pokazują relacje pomiędzy instancjami ele- mentów UML. Większość elementów UML reprezentuje abstrak- cyjne typy lub relacje pomiędzy typami. Konkretne instancje klas są obiektami, natomiast konkretne instancje relacji są połączeniami. Każdy abstrakcyjny element UML posiada skojarzony konkretny element instancyjny. Obiekty Obiekty są konkretnymi instancjami klas. Wszystkie obiekty muszą być jednoznacznie nazwane bądź pozostać anonimowe. Nazwa obiektu jest zakończona dwukropkiem, po którym jest umieszczona nazwa typu. Cała nazwa, razem z typem, jest podkreślona. Obiekty anonimowe nie posiadają nazwy, jednak dwukropek musi wystą- pić, a nazwa typu i dwukropek są podkreślone. Obiekty mają takie same zasady nadawania nazw jak klasy. Nazwa obiektu może być nazwą prostą, bądź w pełni kwalifikowaną nazwą ścieżki. Na ry- sunku 37. pokazany jest obiekt nazwany oraz obiekt abnonimowy. Rysunek 37. Obiekt anonimowy i nazwany Diagramy obiektów 44 Obiekty wielokrotne Wiele obiektów tego samego typu może być w UML reprezento- wane jako obiekty wielokrotne UML, tak jak na rysunku 38. Rysunek 38. Obiekty wielokrotne Obiekty osierocone Choć są one rzadko wykorzystywane, UML pozwala również two- rzenie obiektów bez skojarzonej abstrakcji lub klasy. Takie obiekty są nazywane obiektami osieroconymi i są reprezentowane tylko przez nazwę obiektu i dwukropek, tak jak na rysunkub 39. Rysunek 39. Obiekt osierocony Metody obiektu Tak jak obiekt jest instancją klasy, metody są instancjami operacji. Notacja UML wykorzystywana do wywoływania operacji na obiektach jest następująca: PCYCMNCU[PCYC1RGTCELK Od drzewa dziedziczenia abstrakcji oraz dodatków takich jak HKPCN zależy, czy operacje mogą być polimorficzne. Diagramy obiektów 45 Stan i atrybuty obiektów Ponieważ obiekty są instancjami klas, posiadają one również atry- buty. Jednak w przeciwieństwie do klas, obiekty posiadają również stan. Stan obiektu może być reprezentowany poprzez pokazanie wartości atrybutów w danym momencie działania programu. Typy atrybutów mogą zostać pominięte, ponieważ klasa abstrakcji zawiera wszystkie niezbędne informacje o typach. Na rysunku 40. pokazany jest stan obiektu TGVWTP6TKR. Należy zwrócić uwagę, że typ jest pokazany dla jednego atrybutu i ukryty dlab drugiego. Rysunek 40. Pokazanie stanu obiektu z wykorzystaniem 6atrybutów Ponieważ obiekty są składnikami działającego systemu, pokaza- nie stanu obiektu jest po prostu „zdjęciem” wartości atrybutów w określonym momencie. Stan obiektów może być uchwycony bardziej abstrakcyjnie, z wykorzystaniem tekstowej reprezentacji określonego stanu. Na rysunku 41. pokazany jest ten sam obiekt TGVWTP6TKR z określonym stanem ustawionym jako 2QVYKGTFQPC. Rysunek 41. Obiekt w określonym stanie Korzystając z notacji pokazanej na rysunku 41. można wyliczyć wiele stanów, jeżeli obiekt w danym momencie znajduje się w więcej niż jednym stanie. Na przykład, jeżeli rezerwbacja została 46 UML. Leksykon kieszonkowy potwierdzona i zapłacona, można określić stany jako =2QVYKGT FQPC CRđCEQPC?. Choć obiekty i diagramy obiektów mogą być wykorzystywane do pokazania stanu obiektów i przejść między stanami, częściej do tego celu wykorzystuje się diagramy stanów. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Diagramy stanów”. Obiekty aktywne i pasywne UML posiada notację pozwalającą odróżniać obiekty aktywne i pasywne. Obiekty aktywne są wykorzystywane w połączeniu z systemami wielowątkowymi bądź wieloprocesorowymi w celu identyfikacji obiektów, które inicjują działania innych obiektów. Zazwyczaj każdy aktywny obiekt jest odwzorowywany jako osobny wątek lub proces w systemie. Obiekty aktywne są repre- zentowane za pomocą szerszego prostokąta, tak jak nba rysunku 42. Rysunek 42. Obiekt aktywny Stereotypy obiektów Zazwyczaj obiekty nie są stereotypowane; zamiast tegbo przejmują stereotypy ze skojarzonej z nimi klasy abstrakcji. Istnieje kilka stereotypów odnoszących się do zależności i połączeń między obiektami. Szczegółowa lista stereotypów odnoszących się do obiektów znajduje się w podrozdziale „Stereotypy”. Modelowanie obiektów Podobnie jak obiekty są instancjami klas, diagramy obiektów są instancjami obiektów klas. Diagramy obiektów pokazują statyczne Diagramy obiektów 47 relacje pomiędzy obiektami dla określonej migawki stanu działa- jącego systemu. Diagramy obiektów zawierają obiekty, połączenia między obiektami, uwagi i ograniczenia. Do grupowania zwią- zanych ze sobą obiektów mogą być wykorzystane pakiety, ale nie jest to zbyt częste. Na rysunku 43. pokazany jest diagram obiek- tów zawierający wartości atrybutów w czasie tworzenbia migawki. Rysunek 43. Przykładowy diagram obiektów Jak było to wspomniane wcześniej, połączenia są instancjami aso- cjacji i dlatego mogą mieć nazwy, kierunek działania, role i stereo- typy. Lista standardowych stereotypów, które można przypo- rządkować do połączeń, znajduje się w podrozdziale „Stebreotypy”. 48 UML. Leksykon kieszonkowy
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

UML. Leksykon kieszonkowy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: