Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00385 007797 18454669 na godz. na dobę w sumie
UML. Wprowadzenie - książka
UML. Wprowadzenie - książka
Autor: Liczba stron: 256
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-327-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> uml - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W książce 'UML. Wprowadzenie' Sinan Si Alhir przedstawia UML i jego znaczenie, a następnie prowadzi w kierunku mistrzowskiego opanowania języka. Najpierw dowiesz się, jak UML wykorzystywany jest do modelowania struktury systemu. W rozdziale poświęconym diagramom klas i diagramom obiektów przedstawiono wiele pojęć związanych z UML-em: ogólnych (klasy) i szczegółowych (obiekty). Następnie dowiesz się, jak za pomocą diagramów przypadków użycia modelować funkcjonalność systemu. Na koniec zobaczysz, w jaki sposób za pomocą diagramów komponentów i wdrażania modeluje się sposób wdrożenia systemu w środowisku fizycznym.

Nauczysz się, jak posługiwać się diagramami sekwencji i kolaboracji, jak modelować interakcje pomiędzy składnikami systemu, jak za pomocą diagramów stanów opisywać cykle życiowe składników systemu i jak dokumentować czynności przepływów sterowania i zakresy odpowiedzialności.

Od pierwszej do ostatniej strony książki Sinan Si Alhir koncentruje się na UML-u jako języku i unika zaplątania się w metodologii. Jego wywody są jasne i zwięzłe. Każdy rozdział kończy się zestawem ćwiczeń, które pozwolą Ci sprawdzić Twoją coraz większą znajomość języka UML. Pod koniec książki (a nawet wcześniej), powinieneś zauważyć swoją rosnącą sympatię do prostego, acz wyrazistego języka, jakim jest UML i zacząć stosować go do efektywnego i profesjonalnego przekazywania wszelkich aspektów projektowania systemów.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI UML. Wprowadzenie KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Autor: Sinan Si Alhir T³umaczenie: Adam Jarczyk ISBN: 83-7361-327-7 Tytu³ orygina³u: Learning UML Format: B5, stron: 252 TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE W ksi¹¿ce „UML. Wprowadzenie” Sinan Si Alhir przedstawia UML i jego znaczenie, a nastêpnie prowadzi w kierunku mistrzowskiego opanowania jêzyka. Najpierw dowiesz siê, jak UML wykorzystywany jest do modelowania struktury systemu. W rozdziale poġwiêconym diagramom klas i diagramom obiektów przedstawiono wiele pojêæ zwi¹zanych z UML-em: ogólnych (klasy) i szczegó³owych (obiekty). Nastêpnie dowiesz siê, jak za pomoc¹ diagramów przypadków u¿ycia modelowaæ funkcjonalnoġæ systemu. Na koniec zobaczysz, w jaki sposób za pomoc¹ diagramów komponentów i wdra¿ania modeluje siê sposób wdro¿enia systemu w ġrodowisku fizycznym. Nauczysz siê, jak pos³ugiwaæ siê diagramami sekwencji i kolaboracji, jak modelowaæ interakcje pomiêdzy sk³adnikami systemu, jak za pomoc¹ diagramów stanów opisywaæ cykle ¿yciowe sk³adników systemu i jak dokumentowaæ czynnoġci przep³ywów sterowania i zakresy odpowiedzialnoġci. Od pierwszej do ostatniej strony ksi¹¿ki Sinan Si Alhir koncentruje siê na UML-u jako jêzyku i unika zapl¹tania siê w metodologii. Jego wywody s¹ jasne i zwiêz³e. Ka¿dy rozdzia³ koñczy siê zestawem æwiczeñ, które pozwol¹ Ci sprawdziæ Twoj¹ coraz wiêksz¹ znajomoġæ jêzyka UML. Pod koniec ksi¹¿ki (a nawet wczeġniej), powinieneġ zauwa¿yæ swoj¹ rosn¹c¹ sympatiê do prostego, acz wyrazistego jêzyka, jakim jest UML i zacz¹æ stosowaæ go do efektywnego i profesjonalnego przekazywania wszelkich aspektów projektowania systemów. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 5RKUVTGħEK Przedmowa ......................................... ................................................... ...........................9 Część I Podstawy ...................................................d..................................13 Rozdział 1. Wprowadzenie ................................................... .......................................15 ......................16 .......................21 .....................25 Co to jest UML?...................................................L...................................................L.......... UML i proces ...................................................L...................................................L............. Nauka UML-a...................................................L...................................................L.............. Rozdział 2. Modelowanie obiektowe ................................................... ......................27 Wymogi systemu zarządzania projektami ...................................................L.....................................27 Alfabety, słowa i zdania ...................................................L...................................................L. Paradygmat obiektowy...................................................L...................................................L..... Akapity...................................................L...................................................L.................. Rozdziały............................................L...................................................L....................... Dokumenty ...................................................L...................................................L................ ................28 ..............31 ............................38 ...........................51 .......................52 Część II Modelowanie strukturalne...................................................d...55 Rozdział 3. Diagramy klas i obiektów................................................... ...................57 ........................58 Klasy i obiekty...................................................L...................................................L.......... Asocjacje i powiązania ...................................................L...................................................L... .................70 Typy, klasy implementacji i interfejsy...................................................L.............................................83 Generalizacje, realizacje i zależności ...................................................L...............................................87 Pakiety i podsystemy ...................................................L...................................................L..... .................94 ........................100 Ćwiczenia...................................................L...................................................L................ 6 Spis treści Rozdział 4. Diagramy przypadków użycia ................................................... .........105 ..........................106 ..................108 ............111 ........................112 .......................117 ........................120 Aktorzy...................................................L...................................................L.................. Przypadki użycia ...................................................L...................................................L......... Asocjacje komunikacyjne...................................................L...................................................L.. Zależności ...................................................L...................................................L............... Generalizacje...................................................L...................................................L............ Ćwiczenia...................................................L...................................................L................ Rozdział 5. Diagramy komponentów i wdrożenia................................................123 ....................124 ...........................126 ........................128 ............131 ........................133 Komponenty ...................................................L...................................................L............... Węzły ...................................................L...................................................L.................... Zależności ...................................................L...................................................L............... Asocjacje komunikacyjne...................................................L...................................................L.. Ćwiczenia...................................................L...................................................L................ Część III Modelowanie behawioralne ................................................135 Rozdział 6. Diagramy sekwencji i kolaboracji................................................... ...137 .............................138 ..............143 ................144 ...............145 ...............153 ........................159 Role ...................................................L...................................................L..................... Komunikaty i bodźce ...................................................L...................................................L...... Interakcje i kolaboracje ...................................................L...................................................L. Diagramy sekwencji ...................................................L...................................................L....... Diagramy kolaboracji ...................................................L...................................................L..... Ćwiczenia...................................................L...................................................L................ Rozdział 7. Diagramy stanów................................................... ................................163 ............................163 Stany ...................................................L...................................................L.................... Przejścia...................................................L...................................................L................ ...........................165 Zaawansowane diagramy stanów ...................................................L.................................................168 ........................170 Ćwiczenia...................................................L...................................................L................ Rozdział 8. Diagramy aktywności ................................................... ........................173 .........................173 ................175 ....................177 ...........................178 ....................179 ........................180 Stany akcji ...................................................L...................................................L.............. Przejścia przepływu ...................................................L...................................................L...... Tory pływackie...................................................L...................................................L........... Decyzje............................................L...................................................L......................... Współbieżność...................................................L...................................................L............ Ćwiczenia...................................................L...................................................L................ Spis treści 7 Część IV Wyjść poza UML...................................................d................183 Rozdział 9. Mechanizmy rozszerzania ................................................... .................185 .................186 ........................187 ........................189 .............................192 ........................193 Architektura języka ...................................................L...................................................L...... Stereotypy ...................................................L...................................................L............... Własności ...................................................L...................................................L................ Profile...................................................L...................................................L.................. Ćwiczenia...................................................L...................................................L................ Rozdział 10. Object Constraint Language ................................................... ...........195 .......................195 .................198 ...............202 ........................205 Wyrażenia ...................................................L...................................................L................ Ograniczenia proste...................................................L...................................................L...... Ograniczenia złożone...................................................L...................................................L..... Ćwiczenia...................................................L...................................................L................ Dodatki...................................................d..................................................207 Dodatek A Źródła ................................................... ................................................... ..209 Dodatek B Rozwiązania do ćwiczeń ................................................... ....................211 Skorowidz .....................................................................................................................243 Wprowadzenie W tym rozdziale przedstawię język UML (ang. Unified Modeling Language — ujednolicony język modelowania). Omówię powody, dla których UML jest ważny, i jak można się go nauczyć, koncentrując się na paradygmacie obiektowym, technikach modelowania strukturalnego i behawioralnego oraz innych możliwościach UML-a. Powodów do na- uczenia się i korzystania z języka UML jest wiele. Krótko mówiąc, UML jest lingua franca systemów informacyjnych i branż technologicznych. Bardziej formalnie, UML jest języ- kiem ogólnego zastosowania, a zarazem standardem branżowym o szerokich zastoso- waniach, powszechnie obsługiwanym przez narzędzia obecnie na rynku. Konstruowanie systemów polega na tworzeniu ich zgodnie z wymaganiami, z zastoso- waniem przy ich rozwoju procesu cyklu życia. Wymagania są zasadniczo problemami do rozwiązania, system jest rozwiązaniem tych problemów, zaś konstruowanie systemu jest procesem rozwiązywania problemów, w skład którego wchodzą: rozpoznanie problemu, rozwiązanie problemu i implementacja rozwiązania. Do opisywania wymogów służą języki naturalne. Języki programowania, a w szerszym kontekście — oparte na technologii języki implementacji, np. XML, SQL, Java, C# itp., służą do przekazywania (opisywania) szcze- gółów systemu. Ponieważ języki naturalne są mniej precyzyjne od języków programowania, w procesie rozwiązywania problemów do przekraczania przepaści pomiędzy wymogami i systemem służą języki modelowania, takie jak UML. Język ogólnego zastosowania, np. UML, może być stosowany w całym procesie tworzenia systemu, od gromadzenia wymogów, aż po implementację systemu. Ponieważ UML jest językiem o szerokim zakresie zastosowań, można go używać w różnych typach systemów, dziedzin i procesów. Możemy dzięki temu użyć UML-a do opisu systemów programowych i nieprogramowych (tzw. systemów biznesowych) w różnych dziedzinach i branżach, np. w produkcji, bankowości, handlu elektronicznym itd. Co więcej, możemy zastosować UML do dowolnego procesu lub metody rozwiązania. Język ten obsługuje wielu producen- tów narzędzi, które są standardami branżowymi; nie jest to zastrzeżony lub zamknięty język modelowania. 16 Rozdział 1. Wprowadzenie Co to jest UML? UML jest po prostu językiem wizualnym, służącym do modelowania i opisywania syste- mów za pomocą diagramów i dodatkowego tekstu. Na przykład, rysunek 1.1 przekazuje następujące informacje: • Menedżer przewodzi zespołowi, który wykonuje projekt. • Każdy menedżer ma imię i numer telefonu, i może zainicjiować lub zakończyć (przerwać) projekt. • Każdy projekt ma nazwę, datę rozpoczęcia i datę ukończienia. • Każdy zespół ma opis, i tylko to nas w nim interesuje.i Proszę się nie przejmować, jeśli rysunek 1.1 jest nie do końca zrozumiały. Zajmiemy się tym rysunkiem i UML-em bardziej szczegółowo w rozdziale 2.i Rysunek 1.1. Menedżerowie, projekty i zespoły Trzy aspekty UML-a Jak już wiemy, UML jest skrótem od Unified Modeling Language (ujednolicony język mo- delowania). Każde z tych trzech słów mówi o innym ważnym aspekcie UML-a. W kilku następnych podpunktach omówimy te aspekty, rozwiązując iskrót od końca. Language (język) Język pozwala nam porozumiewać się na temat danego podmiotu. W konstruowaniu sys- temu podmiotem może być wymóg lub system. Bez języka trudno o komunikację pomiędzy członkami zespołu i o współpracę, pozwalającą z powodzeniiem opracować system. Języki w ogólnym znaczeniu nie zawsze składają się z zapisanych wyrazów. Na przykład, powszechnie używamy „języka rachunkowego”, aby uczyć dzieci liczenia i arytmetyki. Dziecko otrzymuje ileś jabłek, pomarańczy, kamyków lub innych obiektów, które repre- zentują sobą liczbę. Dla dziecka przedstawieniem liczby 5 może być pięć jabłek. Działania Co to jest UML? 17 dodawania i odejmowania sa reprezentowane przez fizyczną czynność dodawania lub zabierania obiektów ze zbioru dziecka. My, dorośli, preferujemy zamiast tego język aryt- metyki, w którym określoną liczbę reprezentuje łańcuch cyfr arabskich, a dodawanie i odej- mowanie reprezentowane są przez operatory + i –. Rysunek 1.2 zestawia język rachunkowy dziecka z bardziej abstrakcyjnym językiem arytmetycznym, używanym przez dorosłych. Rysunek 1.2. Wartość pięć w dwóch „językach” Weźmy teraz możliwość przedstawienia w tych dwóch językach określonej liczby dni w projekcie. Do zamodelowania i wyrażenia wartości „pięć” język rachunkowy używa pięciu obiektów, zaś język arytmetyczny łańcucha „5”. Do modelowania i wyrażania większych wartości, np. 365, język rachunkowy wymaga 365 obiektów (co może być nie- praktyczne), zaś język arytmetyczny stosuje ciąg „365”. Aby zamodelować i wyrazić wartość cztery i pół język rachunkowy wymaga czterech i pół obiektu (ponownie, pół obiektu niekoniecznie jest praktycznym rozwiązaniem), zaś arytmetyczny używa łańcucha „4,5”. Ponieważ arytmetyka pozwala łatwiej i bardziej praktycznie niż język rachunkowy przedstawiać wartości z szerszego zakresu, mówimy, że język arytmetyczny jest bardziej ekspresywny od rachunkowego. Oprócz tego liczbę możemy wyrazić za pomocą arytmetyki bardziej ściśle niż w języku rachunkowym. Stosując bardziej ekspresywne języki, możemy przekazywać w sposób bardziej zwięzły złożone informacje io złożonych podmiotach. Formalizując nieco, UML jest językiem służącym do specyfikacji, wizualizacji, konstrukcji i dokumentacji artefaktów procesu zorientowanego na system. Proces zorientowany na system oznacza podejście koncentrujące się na systemie, łącznie z etapami tworzenia i utrzymania systemu, zgodnie z wymogami, jakie ten system musi spełnić. Specyfikacja obejmuje two- rzenie modelu opisującego system. W procesie wizualiizacji model jest tworzony i opisywany za pomocą diagramów (model jest ideą, a diagramy wyrażeniem tej idei). Konstrukcja oznacza wykorzystanie tego wizualnego obrazu do zbudowania systemu, podobnie jak plany techniczne są używane przy wznoszeniu budynku. Dokumentacja wykorzystuje modele i diagramy do zarejestrowania naszej wiedzy o wymogach i systemie w obrębie całego procesu. UML sam w sobie nie jest procesem. Proces polega na zastosowaniu zbioru kroków, opi- sanych przez metodologię, do rozwiązania problemu i stworzenia systemu spełniającego wymogi użytkownika. Metoda zajmuje się jedynie częścią procesu tworzenia systemu, na 18 Rozdział 1. Wprowadzenie przykład gromadzeniem wymogów, analizą, projektowaniem itp., natomiast metodologia dotyczy całego procesu, od gromadzenia wymogów aż do udostępnienia systemu użyt- kownikom. Różnorodne metody gromadzenia i wykorzystywania wymogów, analizo- wania wymogów, projektowania systemu itp. noszą nazwęi technik. Artefakty (wytwory) są produktami pracy, tworzonymi i wykorzystywanymi w procesie; należy do nich również dokumentacja służąca do komunikacji pomiędzy stronami pracującymi nad systemem i samym fizycznym systemem. Wszystkie typy diagramów UML nazywane są również technikami modelowania. Model Model jest reprezentacją podmiotu. Na przykład, jak już wspomniano, do modelowania i wyrażenia wartości „pięć” język rachunkowy używa pięciu obiektów, zaś język aryt- metyczny ciągu „5”. Model rejestruje zbiór związanych z podmiotem idei, zwanych abs- trakcjami. Bez modelu bardzo trudno jest osiągnąć porozumienie pomiędzy członkami zespołu na temat wymogów i systemu oraz analizować wpływ zmian wprowadzanych podczas tworzenia systemu. Jeśli przy tworzeniu modelu będziemy próbowali przedstawić jednocześnie wszystkie informacje o danym podmiocie, z łatwością przytłoczy nas objętość informacji. Ważne jest więc skoncentrowanie się na rejestrowaniu liczących się informacji, niezbędnych do zrozumienia danego problemu, znalezienia rozwiązania tego problemu i zaimplementowa- nia rozwiązania, a zarazem wykluczaniu wszelkich nieistotnych informacji, które mogą spowolnić nasze postępy. Decydując, które abstrakcje składają się na model, ustalając poziom ich szczegółowości i etapy, na których będą rejestrowane w procesie konstru- owania systemu, możemy lepiej zapanować nad ogólną złożoinością tworzenia systemu. Unified (ujednolicony) Pojęcie „ujednolicony” bierze się z faktu, iż Object Management Group (OMG) — orga- nizacja tworząca standardy powszechnie przyjmowane w przemyśle — razem z Rational Software Corporation stworzyły UML w celu połączenia ze sobą najlepszych metod sto- sowanych w systemach informacyjnych i w branży technologicznej. Do praktyk tych zalicza się stosowanie technik, które pozwalają z większym powodzeniem konstruować systemy. Bez wspólnego języka, nowym członkom zespołów trudno jest szybko osiągać produk- tywność i wnosić swój wkład do tworzenia systemu. Zadania i zakres Poznanie zadań i zakresu stosowania UML, wytyczonych przez OMG, pozwoli nam lepiej zrozumieć motywy, które doprowadziły do powstania tego języka. Według założeń OMG, UML ma być: • gotowy do użytku, • ekspresywny, Co to jest UML? • prosty, • precyzyjny, • rozszerzalny, • niezależny od implementacji, • niezależny od procesu. 19 Ponieważ UML jest gotowy do użytku, ekspresywny, prosty i precyzyjny, język ten można od razu zastosować w projekcie rozwojowym. Aby umożliwić tworzenie precyzyjnych modeli, organizacja OMG stworzyła język OCL (Object Constraint Language — język zawężania obiektów), który jest podjęzykiem służącym do dołączania warunków, jakie elementy modelu muszą spełnić, aby model można było uznać za poprawny (inaczej well- -formed — poprawnie zbudowany). OCL został omówiony w rozdziaile 10. Język rozszerzalny pozwala definiować nowe pojęcia, co przypomina wprowadzanie nowych słów i rozszerzanie słownictwa języka naturalnego. Rozszerzalność została omó- wiona w rozdziale 9. Język niezależny od implementacji może być używany niezależnie od konkretnej technologii implementacji, takiej jak Java lub .NET. Język niezależny od procesu może być stosowany do różnych typów procesów. Zdefiniowany przez OMG podczas tworzenia UML zakres stosowania tego języka obej- mował połączenie trzech najbardziej znaczących metod konstruowania systemów: metody Booch ’93 Grady’ego Boocha, metody Object Modeling Technique (OMT) -2 Jamesa Rumba- ugha oraz metody OODE (ang. Object-Oriented Software Engineering) Ivara Jacobsona, z zale- canymi praktykami inżynierskimi dla systemów informatycznych i branży technologicznej. Oddzielnie są one jedynie metodami, lecz razem tworzią dość kompletną metodologię. Historia W historii UML-a możemy wyróżnić pięć okresów. Poznanie tych okresów pozwoli nam zrozumieć, z jakich powodów powstał UML i jak wciąż ewoliuuje. Okres fragmentacji Od połowy lat 70. do połowy lat 90. organizacje zaczęły zdawać sobie sprawę z tego, jak cenne jest oprogramowanie dla biznesu, lecz dysponowały tylko niepełnymi zbiorami technik tworzenia i utrzymania oprogramowania. Spośród różnych powstających wów- czas technik i metod, koncentrujących się na bardziej wydajnym tworzeniu i utrzymaniu oprogramowania (każda miała własne języki modelowaniai), wyróżniały się trzy: • Metoda Grady’ego Boocha Booch ’93 (powstała z Booch ’91) kładła nacisk na projektowanie i tworzenie systemów oprogramowaniia. • Metoda Jamesa Rumbaugha OMT-2 (ang. Object Modeling Technique — technika modelowania obiektów, powstała z OMT-1) kładła nacisk na analizę systemów oprogramowania. 20 Rozdział 1. Wprowadzenie • Metoda Ivara Jacobsona OODE (ang. Object-Oriented Software Engineering — obiektowa technika programowania) kładła nacisk na miodelowanie biznesowe i analizę wymagań. W miarę ewoluowania metod strukturalnych w kierunku metod obiektowych branża podzieliła się, na zwolenników tych trzech (i innych) metod. Wyznawcy jednej metody mieli kłopoty ze zrozumieniem produktów entuzjastów innych metod. Oprócz tego mieli problemy z przenoszeniem się z jednej organizacji do drugiej, ponieważ taki ruch często oznaczał konieczność nauczenia się nowej metody. Co więcej, obsługa przez narzędzia wahała się od zerowej do minimalnej, ponieważ metod było tak wiele. Z tych powodów zbyt wysokie koszty uniemożliwiały często użycie jakieijkolwiek metody. Okres jednoczenia Od połowy lat 90. do roku 1997 wyłonił się język UML 1.0. James Rumbaugh, a po nim Ivar Jacobson dołączyli do Grady’ego Boocha w firmie Rational Software Corporation, aby połączyć swoje metody podejścia. Wysiłki na rzecz unifikacji przyniosły im określenie „Trzej Amigo”. Gdy organizacje zaczęły doceniać wartość UML-a, zespół Object Analysis and Design Task Force z OMG wydał dokument RFP (ang. Request for Proposal) w celu utworzenia standardu, definiującego znaczenia pojęć technologii obiektowej dla narzędzi, które obsługują analizę i projektowanie zorientowane obiektowo. Razem z różnymi in- nymi organizacjami firma Rational Software Corporation utworzyła UML Partners Con- sortium i partnerzy ci zgłosili do OMG wersję 1.0 UML-a jako jedną z wielu wstępnych odpowiedzi na dokument RFP. Okres standaryzacji W drugiej połowie 1997 roku pojawił się UML 1.1. Wszystkie odpowiedzi na RFP włączono w tę wersję UML-a. W listopadzie 1997 organizacja OMG zaadoptowała UML i wzięła na siebie odpowiedzialność za dalszy rozwój standardu. Okres korekt Po przyjęciu UML-a 1.1 pojawiły się różne wersję języka UML. OMG wyznaczyła grupę zajmującą się korektami (RTF — ang. revision task force), której zadaniem było przyjmo- wanie publicznych komentarzy dotyczących UML-a i dokonywanie pomniejszych zmian redakcyjnych i technicznych w standardzie. Wielu różnych dostawców produktów i usług zaczęło wspierać i promować UML poprzez narzędzia, usługi doradcze, książki itp. Aktualną wersją UML-a jest 1.4, a OMG pracuje obecnie nadi wersją UML 2.0. Okres wdrożenia Równolegle z korektami OMG zgłasza standard UML do przyjęcia jako standard mię- dzynarodowy poprzez organizację ISO (ang. Organization for Standardization) w formie dostępnej publicznie specyfikacji — PAS (ang. Publicly Available Specification). Najbardziej aktualna wersja specyfikacji UML jest dostępna w seirwisie OMG http://www.omg.org. UML i proces UML i proces 21 Mimo że UML jest niezależny od procesu, jego autorzy promują proces, który jest stero- wany przypadkami użycia, skoncentrowany na architekturze, iteracyjny i przyrostowy. Poznając relacje pomiędzy UML-em i procesem oraz typem procesu promowanym przez autorów UML-a, możemy lepiej zrozumieć, jakie podejście do nauki UML-a będzie najlep- sze. Mimo to z języka UML może korzystać proces dowolnego typu, nawet nie posiadający tych cech. Ogólnie mówiąc, proces cyklu życia rozwoju każdego systemu obejmuje następujące czyn- ności: • Gromadzenie wymogów definiujących, co system powinien riobić. • Analizę pozwalającą zrozumieć wymogi. • Projektowanie — ustalenie, w jaki sposób system będziei spełniał narzucone wymogi. • Implementację — budowanie systemu. • Testowanie — weryfikacja, czy system spełnia wymogi. • Wdrożenie, udostępniające system użytkownikom. Do wykonania tych czynności w celu stworzenia systemu można podchodzić na wiele spo- sobów. Tradycyjnie stosowana była metoda kaskadowa (inaczej wodospadowa). W chwili obecnej częściej spotyka się podejście iteracyjne. Stosowanie metody kaskadowej Przy stosowaniu metody kaskadowej (ang. waterfall approach) czynności związane z cyklem życia systemu wykonywane są w pojedynczej, liniowej sekwencji dla wszystkich wymogów. Prowadzi to często do odkrywania podczas testów, gdy integrowane są poszczególne fragmenty systemu, problemów związanych z jakością, które pozostawały w ukryciu pod- czas czynności projektowania i implementacji. Ponieważ problemy takie są odkrywane na późnych etapach procesu rozwoju, może być za późno na ich rozwiązanie lub koszty rozwiązania mogą być zbyt wysokie. Na przykład odkrycie, iż dany system zarządzania bazą danych ma za małą wydajność dla korzystających z niego aplikacji, gdy aplikacje zostały już opracowane, stanowi kolosalny problem. Rozważmy projekt obejmujący 10 wymogów, na przykład generowanie 10 różnych typów raportów, z których każdy bierze się z innego wymogu. Przy podejściu kaskadowym wszystkie wymogi są rejestrowane i analizowane, a cały system jest projektowany, im- plementowany, testowany i wdrażany w jednej liniowej sekwencji. W takim przypadku UML może z łatwością posłużyć do przekazywania wymogów i opisu systemu. Ponieważ jednak czynności wykonywane są dla wszystkich wymogów w jednej liniowej sekwencji, modele UML na każdym kolejnym kroku muszą być dość kompletne. Taki poziom kom- pletności często trudno jest zmierzyć lub osiągnąć, ponieważ wprawdzie UML jest bardziej 22 Rozdział 1. Wprowadzenie precyzyjny od języków naturalnych, lecz zarazem mniej precyzyjny od języków prog- ramowania. Zamiast więc koncentrować się na systemie, zespoły korzystające z UML-a przy podejściu kaskadowym poświęcają swój czas na ustalenie, czy ich modele UML są wystarczająco kompletne. Stosowanie metody iteracyjnej Gdy stosujemy metodę iteracyjną, wszystkie podzbiory czynności w cyklu życia są wyko- nywane kilkakrotnie, aby lepiej zrozumieć wymogi i stopniowo opracować bardziej nie- zawodny system. Każde przejście cyklu tych działań lub ich podzbioru nosi nazwę iteracji, a seria iteracji w końcu krok po kroku doprowadza do ostatecznego systemu. Pozwala to lepiej zrozumieć wymogi i stopniowo stworzyć bardziej odpowiedni system przez kolejne ulepszenia i przyrostowe zwiększanie szczegółowości w miarę kolejnych iteracji. Na przykład, możemy zbadać wydajność określonego systemu zarządzania bazami danych i odkryć, iż będzie niewystarczająca dla korzystających z niego aplikacji, jeszcze zanim aplikacje te zostaną w pełni skonstruowane. Pozwoli to wprowadzić odpowiednie zmiany w aplikacjach lub zbadać inny system zarządzania bazą danych, zanim będzie na to za późno lub stanie się to zbyt kosztowne. Rozważmy projekt, który obejmuje generowanie 10 różnych typów raportów. W podej- ściu iteracyjnym możliwy jest następujący ciąg iteracjii: 1. Identyfikujemy pięć wymogów (nazwanych od W1 do W5) i anializujemy trzy z nich (np. W1, W3 i W5). 2. Rejestrujemy pięć kolejnych wymogów (nazwanych od W6 doi W10), analizujemy dwa nie przeanalizowane w poprzedniej iteracji (W2 ii W4) oraz projektujemy, implementujemy i testujemy system, który spełnia trzyi wymagania przeanalizowane w poprzedniej iteracji (W1, W3 i W5) oraz dwa przeanaliizowane w tej iteracji (W2 i W4), lecz nie wdrażamy systemu, ponieważ w bieżącej iteracji nie przeznaczyliśmy na tę czynność wystarczająco dużo iczasu). 3. Wdrażamy system spełniający pięć wymogów przetestowanyich w poprzedniej iteracji (od W1 do W5) i kontynuujemy pracę nad pozoistałymi (od W6 do W10). 4. Dalej pracujemy nad systemem, lecz musimy zająć się zmiianami w jednym z wdrożonych już wymogów (np. W3), zmianami w innych wymiogach, które nie zostały jeszcze wdrożone (np. W6 i W10) oraz innymii technicznymi zmianami w systemie. Ten ciąg iteracji może sprawiać wrażenie chaotycznego, jednakże podejście iteracyjne jest tylko ideą, a UML tylko językiem, więc do zastosowania UML-a w rzeczywistym projekcie niezbędna jest metodologia. Iteracje wykorzystywane przez metodologię nie są chaotyczne, lecz zorganizowane i dość dynamiczne w ramach konteksitu tej metodologii. Podejście iteracyjne do konstruowania systemu przynoisi następujące korzyści: UML i proces 23 • Możemy lepiej radzić sobie ze złożonością, budując system imałymi przyrostowymi porcjami, a nie cały od razu. • Możemy lepiej radzić sobie ze zmianami w wymogach, rozkładając zmiany na cały proces, a nie usiłując zarejestrować i wprowadzić wszyistkie zmiany na raz. • Możemy udostępniać użytkownikom fragmentaryczne rozwiąizania w trakcie procesu, a nie kazać im czekać na ukończenie procesu, kiedy otrizymaliby kompletny system i być może stwierdzili, że nie tego oczekiwali. • Możemy zwrócić się do użytkowników z prośbą o uwagi dotycizące opracowanych już części systemu, co pozwoli wprowadzać zmiany i taki kierować postępami w pracach, by stworzyć bardziej solidny system spełniajiący potrzeby użytkowników. Proces iteracyjny jest przyrostowy, ponieważ nie przerabiamy jedynie raz za razem tych samych wymogów w kolejnych iteracjach, lecz zajmujemy się w nich coraz większą liczbą wymogów. Oprócz tego w jednej iteracji mogą odbywać się równoległe czynności, jeśli koncentrują się na różnych częściach systemu i nie kolidują ze sobą. Wobec tego, chociaż podejście to określane jest często iteracyjnym i przyrostowym, w rzeczywistości jest ite- racyjne, przyrostowe i równoległe. Ponieważ w tej metodzie system tworzony jest przez kolejne udoskonalenia i zwiększaną przyrostowo liczbę szczegółów, łatwiej jest nam ustalić wystarczający poziom kompletności modelu UML niż w podejściu kaskadowym. Na przykład, jeśli mamy pytanie lub problem, którym należy się zająć, i jeśli nie jesteśmy w stanie użyć do tego posiadanego modelu UML, to być może musimy rozbudować model; w przeciwnym razie możemy iść dalej bez poświęcania dodatkowych nakładów czasu i pracy na rozwój modeli UML. Jak można organizować i motywować działania w celu spełnienia wymogów przy takim dynamicznym podejściu, w którym iteracje odbywają się równolegle a system jest tworzony przyrostowo? Jak skupić się na systemie i uniknąć tworzenia systemu, który będzie trudny do utrzymania i rozbudowy, ponieważ będzie jedynie zbiorem elementów posklejanych ze sobą bez obejmującego je schematu? Którymi wymogami mamy zająć się na początku, i które części systemu implementować w pierwszej kolejności? Odpowiedzi na te pytania są elementami podejścia iteracyjnego, w których przypadki użycia, architektura i zarzą- dzanie ryzykiem są krytyczne. Przypadki użycia Przypadek użycia (ang. use case) jest wymogiem funkcjonalnym opisanym z perspektywy użytkowników systemu. Na przykład, do wymogów funkcjonalnych w większości sys- temów zalicza się funkcjonalność zabezpieczeń, pozwalająca użytkownikom logować się do systemu i wylogowywać, wprowadzać i przetwarzać dane, generować raporty itd. Przypadki użycia są tematem rozdziału 4. Proces kierowany przypadkami użycia to taki proces, w którym możemy wykorzystać przypadki użycia do planowania i przeprowadzania iteracji. Pozwala nam to zorgani- zować działania i skoncentrować się na implementowaniu wymogów wobec systemu. 24 Rozdział 1. Wprowadzenie Inaczej mówiąc, rejestrujemy i analizujemy przypadki użycia, projektujemy i implemen- tujemy system spełniający ich potrzeby, testujemy i wdrażamy system oraz planujemy następne iteracje. Wobec tego przypadki użycia wiążą ze sobą wszystkie czynności w danej iteracji. Architektura Architektura obejmuje elementy składające się na system i sposób, w jaki współpracują one ze sobą w celu zapewnienia wymaganej funkcjonalności systemu. Na przykład, większość systemów zawiera elementy obsługujące funkcjonalność zabezpieczeń, wprowadzania i przetwarzania danych, generowania raportów itp. Elementy i relacje pomiędzy nimi noszą nazwę struktury systemu. Modelowanie struktury systemu nosi nazwę modelowania struk- turalnego i jest tematem części II niniejszej książki. Elementy, ich interakcje i współpraca noszą nazwę zachowania systemu. Modelowanie zachowań systemu nosi nazwę modelo- wania behawioralnego i jest tematem części III niniejszej książki. Różne typy elementów składających się na architekturę systemu, zarówno na strukturę, jak i zachowanie, są ustalane przez paradygmat obiektowy. Zasady i pojęcia paradygmatu obiektowego będą tematem rozdziału 2. Proces architekturo-centryczny koncentruje się w kolejnych iteracjach na architekturze sys- temu. Dzięki temu możemy z większą pewnością zagwarantować, że otrzymany system nie będzie mieszaniną elementów, trudną do zintegrowania, utrzymania i ulepszania. Oznacza to, że architektura wiąże ze sobą wszystkie elementy systemu podczas jego konstruowania w kolejnych iteracjach. Ryzyko Ryzyko oznacza dowolną przeszkodę lub niewiadomą, która może zniweczyć nasze wysiłki. Na przykład, ryzykiem przy konstruowaniu systemu mogą być niewystarczające fundusze, nie przeszkoleni członkowie zespołu odgrywający krytyczną rolę lub niestabilne tech- nologie. Aby ustalić, jakie przypadki użycia powinny motywować daną iterację, i na których ele- mentach architektury mamy się w danej iteracji skoncentrować, najpierw identyfikujemy zagrożenia dotyczące projektu. Następnie zajmujemy się tymi przypadkami użycia, któ- re związane są z najwyższym ryzykiem i tymi elementami architektury, które po skon- struowaniu rozwiążą najpoważniejsze zagrożenia. Podejście takie często nazywane jest konfrontowaniem ryzyka. Wróćmy jeszcze raz do projektu, w którym generowanych jest 10 typów raportów. Po- wiedzmy, że trzy z nich (np. W1, W3 i W5) wymagają znaczącego dostępu do bazy danych, a cztery (np. W3, W6, W8 i W10) wymagają znaczącego wkładu użytkownika. Ryzyka mogą być np. dwa: brak wystarczająco intuicyjnego interfejsu użytkownika (o nazwie R1) i niewystarczająco wydajny system zarządzania bazą danych (nazwane R2). Z powyż- szego opisu wiemy, że W1, W3 i W5 są związane z ryzykiem R1, a W3, W6, W8 i W10 z ryzykiem R2. Jeśli ryzyko R1 jest bardziej krytyczne dla naszego projektu i ma większe Nauka UML-a 25 prawdopodobieństwo wystąpienia lub poważniejszy wpływ na projekt, w miarę możli- wości powinniśmy najpierw zająć się wymogami W1, W3 i W5 lub możliwie największą liczbą z nich, ponieważ spotykają się z ryzykiem R1. Jeśli ryzyko R2 jest dla naszego pro- jektu bardziej krytyczne i ma większe prawdopodobieństwo wystąpienia lub poważniejszy wpływ na projekt, w miarę możliwości powinniśmy najpierw zająć się wymogami W3, W6, W8 i W10 lub możliwie największą liczbą z nich, ponieważ spotykają się z ryzykiem R2. Jednakże w obu przypadkach powinniśmy zacząć od W3, ponieważ wiąże się z obyd- woma ryzykami. UML udostępnia techniki modelowania strukturalnego i behawioralnego, które mogą być używane w procesie krokowym sterowanym przez wymogi, koncentrującym się na stwo- rzeniu systemu o zdrowej architekturze spełniającej nasze wymogi i pozwalającym na konfrontacje z ryzykami w całym procesie konstruowaniia systemu. Nauka UML-a Proces nauki UML-a może być przytłaczający, biorąc pod uwagę zakres i głębię tego języka oraz brak procesu, jeśli nie wiemy, na której części UML-a mamy się skoncentrować. Lecz jeśli rozumiemy relacje pomiędzy UML-em i procesem, tio wiemy, że należy skupić się na: • Paradygmacie obiektowym, ponieważ tworzy podstawy jęziyka UML. • Modelowaniu strukturalnym i behawioralnym, ponieważ poizwalają zrozumieć wymogi i architekturę. • Innych możliwościach UML-a. Oprócz tego przy nauce UML-a ważne jest, by skoncentrować się na podstawach i zro- zumieć, jak skutecznie i z powodzeniem stosować UML do modelowania systemów, zamiast ugrząźć w nauce każdego z możliwych aspektów jęziyka. W całej książce będę posługiwał się praktycznym przykładem systemu zarządzania pro- jektami, który pomoże Czytelnikowi w nauce odczytywania, pisania oraz skutecznego stosowania języka UML. Celem nie jest tu stworzenie pełnego lub szczegółowego mo- delu, na podstawie którego będzie można zaimplementować system, lecz zapoznanie się z praktycznym przykładem i nauka, jak efektywnie i z powodzeniem wykorzystać UML do komunikacji podczas konstrukcji rzeczywistego systemu. Do rozdziałów dołączyłem ćwiczenia, które pozwolą na trening i sprawdzenie umieijętności Czytelnika. Ogólnie mówiąc, system zarządzania projektami opisywany w przykładzie zapewnia funkcjonalność zarządzania projektami i zasobami oraz isamym systemem. Zdefiniowane są w nim następujące role: Menedżer projektu Odpowiedzialny za zapewnienie, by projekt dał produkti o odpowiedniej jakości, w ramach ustalonego czasu, kosztu i zasobów. 26 Menedżer zasobów Rozdział 1. Wprowadzenie Odpowiedzialny za udostępnienie dla projektu wykwaliifikowanych i wyszkolonych zasobów ludzkich. Zasób ludzki Odpowiedzialny za utrzymanie kwalifikacji i wykonaniie dla projektu prac o odpowiedniej jakości. Administrator systemu Odpowiedzialny za udostępnienie dla projektu systemiu zarządzania projektem. Dalsze szczegóły przykładu praktycznego będą wprowadzane w stosownych miejscach w pozostałej części książki. Rozmyślnie nie podaję wszystkich szczegółów na raz, dzięki czemu Czytelnik będzie mógł zobaczyć, jak różne informacje są używane w różnych tech- nikach modelowania UML-a. To z kolei pomoże zrozumieć, kiedy należy poszukiwać takich szczegółów i dobrze ilustruje sposób, w jaki podejście iteracyjne pozwala stopniowo gromadzić informacje w miarę tworzenia projektu. Zamiast wprowadzać jakąś naciąganą pseudometodologię lub proces, skoncentruję się na sposobach wykorzystania różnorodnych diagramów UML-a i ich elementów zależnie od tego, co każdy z diagramów ma przekazać i na co kładzie nacisk. Pozwoli to nam skupić się na tym, jak poszczególne elementy języka pasują do siebie, a nie traktować UML-a jako zbioru różnorodnych typów diagramów, których nie łączy żaden wspólny schemat, dzięki czemu Czytelnik będzie mógł skuteczniej i z większym powodzeniem stosować język UML. Rozdział 2. koncentruje się na paradygmacie obiektowym i zależ- nościach pomiędzy różnymi elementami języka. Część II skupia się na wymogach funk- cjonalnych i modelowaniu struktury systemu zarządzania projektami za pomocą technik modelowania strukturalnego UML-a. Część III koncentruje się na modelowaniu zachowań systemu za pomocą technik modelowania behawioralnego UML-a. Część IV przedstawia pewne inne możliwości UML-a, w tym OCL i mechanizmy roziszerzania języka.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

UML. Wprowadzenie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: