Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00082 007697 18431697 na godz. na dobę w sumie
UNIX. Sztuka programowania - książka
UNIX. Sztuka programowania - książka
Autor: Liczba stron: 520
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-419-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> unix
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

UNIX to nie tylko system operacyjny, to także społeczność i kultura

Unix to nie tylko system operacyjny; to także kultura i tradycja. Grzechem wielu programistów są programy spełniające wprawdzie swe funkcje, lecz zaprojektowane w pośpiechu, niedbale, a przez to trudne w utrzymaniu i rozwoju, oporne przy przenoszeniu na inną platformę i (z biegiem czasu) nieczytelne nawet dla swych autorów. Na temat dobrego programowania napisano już bardzo wiele; z tej książki dowiesz się nie tylko tego, jakie rozwiązania programistyczne warto poznać i naśladować, lecz także -- dlaczego warto to robić.

Ta książka zawiera sporą dawkę wiedzy, lecz jej treść koncentruje się przede wszystkim na doświadczeniu programistycznym. Programowanie przestaje być tylko dyscypliną techniczną, a staje się zagadnieniem o charakterze kulturotwórczym. Doceniając należycie ten fakt, autor nie ogranicza się do technicznego wykładu. Prezentuje poszczególne aspekty profesjonalnego projektowania i implementacji programów w kontekście filozofii i historii Uniksa z jednej strony, a społecznymi uwarunkowaniami kultury uniksowej z drugiej.

Warto przeczytać tę książkę także z tej przyczyny, że mało który podręcznik dla programistów dostarcza tyle historii, folkloru i dygresji -- elementów co prawda niekoniecznych z punktu widzenia meritum (choć i nad tą kwestią można by długo dyskutować), lecz znakomicie uprzyjemniających lekturę i być może ułatwiających zrozumienie tego, co w 'suchym', technicznym tekście może nieraz wydawać się zagadkowe.

Jeżeli więc jesteś programistą (niekoniecznie w systemie Unix) albo tylko interesują Cię zagadnienia związane z programowaniem, niniejsza książka z pewnością będzie stanowić interesującą lekturę, a być może również skłoni Cię do spojrzenia w inny sposób na swą codzienną pracę.

O autorze:
Eric S. Raymond zajmuje się programowaniem w systemie Unix od 1982 roku, jest rzecznikiem oprogramowania open source i ambasadorem 'społeczności open source'. [więcej...\

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl UNIX. Sztuka programowania Autor: Eric S. Raymond T³umaczenie: Grzegorz Werner (wstêp, rozdz. 1 – 10), Wojciech Moch (rozdz. 11 – 20, dod. A – D) ISBN: 83-7361-419-2 Tytu³ orygina³u: The Art of UNIX Programming Format: B5, stron: 504 UNIX to nie tylko system operacyjny, to tak¿e spo³ecznoġæ i kultura • Obszerne omówienie niezliczonych problemów zwi¹zanych z programowaniem w systemie Unix • Niekonwencjonalne przedstawienie kulturotwórczych aspektów programowania • Wszechstronny opis sprawdzonych regu³ i wzorców projektowych • Wnioski wyp³ywaj¹ce z historii Uniksa i jego porównanie z innymi systemami operacyjnymi • Liczne „studia przypadków” (case studies) przedstawiaj¹ce komponenty systemu Unix w kontekġcie programistycznym • Omówienie problematyki przenoġnoġci i wieloplatformowoġci oprogramowania Unix to nie tylko system operacyjny; to tak¿e kultura i tradycja. Grzechem wielu programistów s¹ programy spe³niaj¹ce wprawdzie swe funkcje, lecz zaprojektowane w poġpiechu, niedbale, a przez to trudne w utrzymaniu i rozwoju, oporne przy przenoszeniu na inn¹ platformê i (z biegiem czasu) nieczytelne nawet dla swych autorów. Na temat dobrego programowania napisano ju¿ bardzo wiele; z tej ksi¹¿ki dowiesz siê nie tylko tego, jakie rozwi¹zania programistyczne warto poznaæ i naġladowaæ, lecz tak¿e — dlaczego warto to robiæ. Ta ksi¹¿ka zawiera spor¹ dawkê wiedzy, lecz jej treġæ koncentruje siê przede wszystkim na doġwiadczeniu programistycznym. Programowanie przestaje byæ tylko dyscyplin¹ techniczn¹, a staje siê zagadnieniem o charakterze kulturotwórczym. Doceniaj¹c nale¿ycie ten fakt, autor nie ogranicza siê do technicznego wyk³adu. Prezentuje poszczególne aspekty profesjonalnego projektowania i implementacji programów w kontekġcie filozofii i historii Uniksa z jednej strony, a spo³ecznymi uwarunkowaniami kultury uniksowej z drugiej. Warto przeczytaæ tê ksi¹¿kê tak¿e z tej przyczyny, ¿e ma³o który podrêcznik dla programistów dostarcza tyle historii, folkloru i dygresji — elementów co prawda niekoniecznych z punktu widzenia meritum (choæ i nad t¹ kwesti¹ mo¿na by d³ugo dyskutowaæ), lecz znakomicie uprzyjemniaj¹cych lekturê i byæ mo¿e u³atwiaj¹cych zrozumienie tego, co w „suchym”, technicznym tekġcie mo¿e nieraz wydawaæ siê zagadkowe. Je¿eli wiêc jesteġ programist¹ (niekoniecznie w systemie Unix) albo tylko interesuj¹ Ciê zagadnienia zwi¹zane z programowaniem, niniejsza ksi¹¿ka z pewnoġci¹ bêdzie stanowiæ interesuj¹c¹ lekturê, a byæ mo¿e równie¿ sk³oni Ciê do spojrzenia w inny sposób na sw¹ codzienn¹ pracê. Spis treści Przedmowa....................................................................................... 13 Kto powinien przeczytać tę książkę? ...................................................r.............................14 Jak korzystać z tej książki? ...................................................r............................................15 Pokrewne źródła...................................................r...................................................r..........16 Konwencje używane w tej książce...................................................r.................................17 Nasze studia przypadków...................................................r...............................................18 Część I Kontekst...................................................n.....................19 Rozdział 1. Filozofia: filozofia ma znaczenie ......................................................... 21 1.1. Kultura? Jaka kultura?...................................................r.............................................21 1.2. Trwałość Uniksa...................................................r...................................................r...22 1.3. Argumenty przeciwko nauce kultury uniksowej...................................................r.....23 1.4. Co w Uniksie jest złe?...................................................r.............................................24 1.5. Co w Uniksie jest dobre? ...................................................r........................................25 1.5.1. Oprogramowanie o otwartych źródłach...................................................r.........25 1.5.2. Międzyplatformowa przenośność i otwarte standardy .....................................25 1.5.3. Internet i World Wide Web...................................................r............................26 1.5.4. Społeczność Open Source...................................................r..............................26 1.5.5. Prawdziwa elastyczność...................................................r.................................27 1.5.6. Programowanie Uniksa jest przyjemne ...................................................r.........27 1.5.7. Doświadczenie zdobyte w Uniksie można zastosować gdzie indziej...............28 1.6. Podstawy filozofii uniksowej ...................................................r..................................29 1.6.1. Reguła modularności: Pisz proste części połączone przejrzystymi interfejsami ......31 1.6.2. Reguła przejrzystości: przejrzystość jest lepsza niż spryt ................................32 1.6.3. Reguła kompozycji: Projektuj programy tak, aby dało się je łączyć z innymi.....32 1.6.4. Reguła oddzielania: Oddzielaj politykę od mechanizmu; oddzielaj interfejsy od głównej części programu...................................................r.33 1.6.5. Reguła prostoty: Projektuj pod kątem prostoty; uciekaj się do złożoności tylko tam, gdzie to konieczne ........................................34 1.6.6. Reguła powściągliwości: Pisz duży program tylko wtedy, gdy zostanie jasno udowodnione, że nie da się inaczej ..........................................35 1.6.7. Reguła przezroczystości: Dbaj o zrozumiałość kodu, aby ułatwić badanie i debugowanie programów...................................................r..35 1.6.8. Reguła odporności: odporność jest pochodną przezroczystości i prostoty.......36 1.6.9. Reguła reprezentacji: Przełóż wiedzę na dane, aby logika programu mogła być prosta i odporna...................................................r37 1.6.10. Reguła najmniejszego zaskoczenia: Projektując interrfejs, zawsze postępuj w najmniej zaskakujący sposób ...................................................r37 6 UNIX. Sztuka programowania 1.6.11. Reguła milczenia: Kiedy program nie ma nic nieoczekiwanego do powiedzenia, nie powinien mówić nic.................38 1.6.12. Reguła naprawy: Naprawiaj, co się da, ale jeśli progrram musi zawieść, niech zawiedzie z hukiem i jak najszybciej ...................................................r.........38 1.6.13. Reguła ekonomii: Czas programisty jest drogi; oszczędzaj go zamiast czasu komputera ...................................................r..............39 1.6.14. Reguła generacji: Unikaj programowania ręcznego; jeśli to możliwe, pisz programy piszące programy.................................................40 1.6.15. Reguła optymalizacji: Napisz prototyp, zanim zaczniesz dopracowywać program. Sprawdź, czy działa, zanim zaczniesz go optymalizować ............................40 1.6.16. Reguła różnorodności: Nie ufaj żadnym deklaracjom o „jedynym słusznym sposobie” ...................................................r..........................42 1.6.17. Reguła rozszerzalności: Projektuj programy z myślą o rprzyszłości, bo nadejdzie ona wcześniej, niż się spodziewasz ...................................................r42 1.7. Filozofia uniksowa w jednej lekcji...................................................r..........................43 1.8. Stosowanie filozofii uniksowej ...................................................r...............................43 1.9. Liczy się też nastawienie...................................................r.........................................44 Rozdział 2. Historia: Opowieść o dwóch kulturach .............................................. 45 2.1. Pochodzenie i historia Uniksa, lata 1969 – 1995 ...................................................r....45 2.1.1. Geneza: lata 1969 – 1971...................................................r...............................46 2.1.2. Exodus: lata 1971 – 1980...................................................r...............................48 2.1.3. TCP/IP i Wojny Uniksowe: lata 1980 – 1990 ..................................................50 2.1.4. Uderzenia w Imperium: lata 1991 – 1995...................................................r......56 2.2. Pochodzenie i historia hakerów, lata 1961 – 1995...................................................r..58 2.2.1. Zabawa w gajach Akademii: lata 1961 – 1980 ...................................................r..58 2.2.2. Fuzja internetowa i ruch wolnego oprogramowania: lata 1981 – 1991............60 2.2.3. Linux i reakcja pragmatyków: lata 1991 – 1998 ...................................................r.62 2.3. Ruch Open Source — od roku 1998 do chwili obecnej................................................64 2.4. Lekcje płynące z historii Uniksa ...................................................r.............................66 Rozdział 3. Kontrasty: porównanie filozofii uniksowej z innymi ............................ 67 3.1. Elementy stylu systemu operacyjnego ...................................................r....................67 3.1.1. Jaka jest idea unifikująca system operacyjny?..................................................68 3.1.2. Wielozadaniowość ...................................................r.........................................68 3.1.3. Współpracujące procesy ...................................................r................................69 3.1.4. Granice wewnętrzne...................................................r.......................................70 3.1.5. Atrybuty plików i struktury rekordów ...................................................r...........71 3.1.6. Binarne formaty plików ...................................................r.................................72 3.1.7. Preferowany styl interfejsu użytkownika...................................................r.......72 3.1.8. Zamierzone grono odbiorców ...................................................r........................73 3.1.9. Bariera oddzielająca użytkownika od programisty...........................................73 3.2. Porównanie systemów operacyjnych ...................................................r......................74 3.2.1. VMS...................................................r...................................................r............76 3.2.2. MacOS ...................................................r...................................................r........77 3.2.3. OS/2 ...................................................r...................................................r............78 3.2.4. Windows NT...................................................r..................................................80 3.2.5. BeOS ...................................................r...................................................r...........83 3.2.6. MVS...................................................r...................................................r............85 3.2.7. VM/CMS...................................................r...................................................r.....87 3.2.8. Linux ...................................................r...................................................r...........89 3.3. Co odchodzi, to wraca...................................................r.............................................90 Spis treści 7 Część II Projekt ...................................................n.......................93 Rozdział 4. Modularność: czystość i prostota ...................................................... 95 4.1. Hermetyzacja i optymalny rozmiar modułu...................................................r............97 4.2. Zwartość i ortogonalność ...................................................r........................................98 4.2.1. Zwartość...................................................r...................................................r......99 4.2.2. Ortogonalność ...................................................r..............................................100 4.2.3. Reguła SPOT ...................................................r...............................................102 4.2.4. Zwartość i jedno silne centrum ...................................................r....................103 4.2.5. Zalety niezaangażowania ...................................................r.............................105 4.3. Oprogramowanie ma wiele warstw...................................................r.......................105 4.3.1. Od góry w dół czy od dołu w górę?...................................................r.............106 4.3.2. Warstwy spajające ...................................................r.......................................108 4.3.3. Studium przypadku: język C jako cienka warstwa kleju ................................108 4.4. Biblioteki...................................................r...................................................r............110 4.4.1. Studium przypadku: wtyczki programu GIMP...............................................111 4.5. Unix i języki obiektowe ...................................................r........................................112 4.6. Kodowanie z myślą o modularności...................................................r.........................114 Rozdział 5. Tekstowość: dobre protokoły to dobra praktyka.............................. 115 5.1. Dlaczego tekstowość jest ważna? ...................................................r.........................117 5.1.1. Studium przypadku: format uniksowego pliku haseł......................................118 5.1.2. Studium przypadku: format pliku .newsrc...................................................r...120 5.1.3. Studium przypadku: format pliku graficznego PNG ......................................121 5.2. Metaformaty plików danych ...................................................r.................................122 5.2.1. Styl DSV ...................................................r...................................................r...122 5.2.2. Format RFC 822 ...................................................r..........................................123 5.2.3. Format „słoika ciasteczek” ...................................................r..........................124 5.2.4. Format „słoika rekordów”...................................................r............................125 5.2.5. XML...................................................r...................................................r..........126 5.2.6. Format plików INI systemu Windows...................................................r.........128 5.2.7. Uniksowe konwencje dotyczące formatu plików tekstowych ........................129 5.2.8. Zalety i wady kompresji plików ...................................................r..................130 5.3. Projektowanie protokołów aplikacyjnych...................................................r.............131 5.3.1. Studium przypadku: SMTP, protokół transferu poczty ..................................132 5.3.2. Studium przypadku: POP3, protokół skrzynki pocztowej..............................133 5.3.3. Studium przypadku: IMAP, internetowy protokół dostępu do poczty ...............134 5.4. Metaformaty protokołów aplikacyjnych ...................................................r...............135 5.4.1. Klasyczny internetowy metaprotokół aplikacyjny..........................................136 5.4.2. HTTP jako uniwersalny protokół aplikacyjny................................................136 5.4.3. BEEP: Blocks Extensible Exchange Protocol ................................................138 5.4.4. XML-RPC, SOAP i Jabber ...................................................r..........................139 Rozdział 6. Przezroczystość: niech stanie się światłość .................................... 141 6.1. Studia przypadków...................................................r................................................143 6.1.1. Studium przypadku: audacity ...................................................r......................143 6.1.2. Studium przypadku: opcja -v programu fetchmail .........................................144 6.1.3. Studium przypadku: GCC...................................................r............................146 6.1.4. Studium przypadku: kmail...................................................r...........................147 6.5.1. Studium przypadku: SNG ...................................................r............................148 6.1.6. Studium przypadku: baza danych terminfo ...................................................r.150 6.1.7. Studium przypadku: pliki danych gry Freeciv................................................153 6.2. Projektowanie pod kątem przezroczystości i odkrywalności...................................154 6.2.1. Zen przezroczystości...................................................r....................................155 6.2.2. Kodowanie pod kątem przezroczystości i odkrywalności ..............................156 6.2.3. Przezroczystość i unikanie nadopiekuńczości ................................................157 8 UNIX. Sztuka programowania 6.2.4. Przezroczystość i edytowalne reprezentacje...................................................r158 6.2.5. Przezroczystość, diagnozowanie błędów i usuwanie skutków błędu .............159 6.3. Projektowanie pod kątem konserwowalności ...................................................r.......160 Rozdział 7. Wieloprogramowość: wyodrębnianie procesów w celu oddzielenia funkcji ............................................................... 163 7.1. Oddzielanie kontroli złożoności od dostrajania wydajności ....................................165 7.2. Taksonomia uniksowych metod IPC...................................................r........................166 7.2.1. Przydzielanie zadań wyspecjalizowanym programom ...................................166 7.2.2. Potoki, przekierowania i filtry ...................................................r.....................167 7.2.3. Nakładki...................................................r...................................................r....171 7.2.4. Nakładki zabezpieczające i łączenie Bernsteina.............................................172 7.2.5. Procesy podrzędne ...................................................r.......................................174 7.2.6. Równorzędna komunikacja międzyprocesowa...............................................174 7.3. Problemy i metody, których należy unikać...................................................r...........181 7.3.1. Przestarzałe uniksowe metody IPC...................................................r..............182 7.3.2. Zdalne wywołania procedur...................................................r.........................183 7.3.3. Wątki — groźba czy niebezpieczeństwo? ...................................................r...185 7.4. Dzielenie procesów na poziomie projektu ...................................................r............186 Rozdział 8. Minijęzyki: jak znaleźć notację, która śpiewa.................................. 189 8.1. Taksonomia języków...................................................r.............................................191 8.2. Stosowanie minijęzyków...................................................r.......................................193 8.2.1. Studium przypadku: sng ...................................................r..............................193 8.2.2. Studium przypadku: wyrażenia regularne ...................................................r...193 8.2.3. Studium przypadku: Glade ...................................................r..........................196 8.2.4. Studium przypadku: m4...................................................r...............................198 8.2.5. Studium przypadku: XSLT ...................................................r..........................198 8.2.6. Studium przypadku: warsztat dokumentatora.................................................199 8.2.7. Studium przypadku: składnia pliku kontrolnego programu fetchmail ...............204 8.2.8. Studium przypadku: awk ...................................................r.............................205 8.2.9. Studium przypadku: PostScript...................................................r....................206 8.2.10. Studium przypadku: bc i dc ...................................................r.......................207 8.2.11. Studium przypadku: Emacs Lisp ...................................................r...............209 8.2.12. Studium przypadku: JavaScript ...................................................r.................209 8.3. Projektowanie minijęzyków...................................................r..................................210 8.3.1. Wybór odpowiedniego poziomu złożoności...................................................r210 8.3.2. Rozszerzanie i osadzanie języków...................................................r...............212 8.3.3. Pisanie własnej gramatyki...................................................r............................213 8.3.4. Makra — strzeż się! ...................................................r.....................................214 8.3.5. Język czy protokół aplikacyjny?...................................................r..................215 Rozdział 9. Generacja: podwyższanie poziomu specyfikacji ............................... 217 9.1. Programowanie sterowane danymi ...................................................r.......................218 9.1.1. Studium przypadku: ascii...................................................r.............................219 9.1.2. Studium przypadku: statystyczne filtrowanie spamu .....................................220 9.1.3. Studium przypadku: modyfikowanie metaklas w programie fetchmailconf .....221 9.2. Doraźna generacja kodu ...................................................r........................................226 9.2.1. Studium przypadku: generowanie kodu wyświetlającego tabelę znaków w programie ascii ..............................................226 9.2.2. Studium przypadku: generowanie kodu HTML na podstawie listy tabelarycznej...................................................r.........................228 Rozdział 10. Konfiguracja: jak zacząć od właściwej nogi..................................... 231 10.1. Co powinno być konfigurowalne? ...................................................r......................231 10.2. Gdzie znajdują się dane konfiguracyjne?...................................................r............233 Spis treści 9 10.3. Pliki kontrolne ...................................................r...................................................r..234 10.3.1. Studium przypadku: plik .netrc...................................................r..................236 10.3.2. Przenoszenie do innych systemów operacyjnych .........................................237 10.4. Zmienne środowiskowe...................................................r.......................................237 10.4.1. Systemowe zmienne środowiskowe ...................................................r..........238 10.4.2. Zmienne środowiskowe definiowane przez użytkownika ............................239 10.4.3. Kiedy używać zmiennych środowiskowych? ...............................................240 10.4.4. Przenoszenie do innych systemów operacyjnych .........................................241 10.5. Opcje wiersza polecenia...................................................r......................................241 10.5.1. Opcje wiersza polecenia od –a do –z...................................................r.........242 10.5.2. Przenoszenie do innych systemów operacyjnych .........................................247 10.6. Którą metodę wybrać? ...................................................r........................................247 10.6.1. Studium przypadku: fetchmail...................................................r...................248 10.6.2. Studium przypadku: serwer XFree86 ...................................................r........249 10.7. O naruszaniu tych reguł...................................................r.......................................251 Rozdział 11. Interfejsy: Wzorce projektowe interfejsu użytkownika w środowisku uniksowym................................................................ 253 11.1. Stosowanie Reguły Najmniejszego Zaskoczenia...................................................r254 11.2. Historia projektowania interfejsów w systemie Unix ............................................256 11.3. Ocena projektów interfejsów ...................................................r..............................257 11.4. Różnice między CLI a interfejsami wizualnymi...................................................r.259 11.4.1. Studium: Dwa sposoby pisania programu kalkulatora .................................263 11.5. Przezroczystość, wyrazistość i konfigurowalność .................................................264 11.6. Uniksowe wzorce projektowe interfejsów ...................................................r..........266 11.6.1. Wzorzec filtra...................................................r.............................................266 11.6.2. Wzorzec cantrip ...................................................r.........................................268 11.6.3. Wzorzec źródła (source) ...................................................r............................269 11.6.4. Wzorzec drenu (sink)...................................................r.................................269 11.6.5. Wzorzec kompilatora ...................................................r.................................269 11.6.6. Wzorzec ed...................................................r.................................................270 11.6.7. Wzorzec roguelike ...................................................r.....................................271 11.6.8. Wzorzec „rozdzielenia mechanizmu od interfejsu”......................................273 11.6.9. Wzorzec serwera CLI ...................................................r................................278 11.6.10. Wzorce interfejsów oparte na językach ...................................................r...279 11.7. Stosowanie uniksowych wzorców projektowania interfejsów...............................280 11.7.1. Wzorzec programu poliwalencyjnego (wielowartościowego)......................281 11.8. Przeglądarka internetowa i uniwersalny Front End ...............................................282 11.9. Milczenie jest złotem ...................................................r..........................................284 Rozdział 12. Optymalizacja ................................................................................. 287 12.1. Jeżeli masz zrobić cokolwiek, lepiej nie rób nic...................................................r.287 12.2. Zmierz przed optymalizacją ...................................................r................................288 12.3. Nielokalność bywa szkodliwa...................................................r.............................290 12.4. Przepustowość i opóźnienia ...................................................r................................291 12.4.1. Grupowanie operacji...................................................r..................................292 12.4.2. Nakładające się operacje...................................................r............................293 12.4.3. Buforowanie wyników operacji...................................................r.................293 Rozdział 13. Złożoność: Tak prosto, jak tylko można, ale nie prościej ................. 295 13.1. Mówiąc o złożoności...................................................r...........................................295 13.1.1. Trzy źródła złożoności...................................................r...............................296 13.1.2. Wybór między złożonością interfejsu a złożonością implementacji ............298 13.1.3. Złożoność niezbędna, opcjonalna i przypadkowa ........................................299 13.1.4. Mapowanie złożoności...................................................r...............................300 13.1.5. Gdy prostota nie wystarcza...................................................r........................301 10 UNIX. Sztuka programowania 13.2. Opowieść o pięciu edytorach ...................................................r..............................302 13.2.1. ed...................................................r...................................................r.............303 13.2.2. vi ...................................................r...................................................r.............304 13.2.3. Sam ...................................................r...................................................r.........305 13.2.5. Wily...................................................r...................................................r.........307 13.3. Właściwy rozmiar edytora ...................................................r..................................308 13.3.1. Identyfikowanie problemów ze złożonością.................................................308 13.3.2. Nici z kompromisu...................................................r.....................................312 13.3.3. Czy Emacs jest argumentem przeciwko tradycji Uniksa?............................313 13.4. Właściwy rozmiar programu...................................................r...............................315 Część III Implementacja ...................................................n..........317 Rozdział 14. Języki: w C albo nie w C?................................................................ 319 14.1. Uniksowy róg obfitości języków...................................................r.........................319 14.2. Dlaczego nie C? ...................................................r..................................................320 14.3. Języki interpretowane i strategie mieszane ...................................................r.........322 14.4. Ocena języków ...................................................r...................................................r.323 14.4.1. C...................................................r...................................................r..............323 14.4.2. C++ ...................................................r...................................................r.........325 14.4.3. Powłoka...................................................r...................................................r...327 14.4.4. Perl ...................................................r...................................................r..........330 14.4.5. Tcl ...................................................r...................................................r...........332 14.4.6. Python ...................................................r...................................................r.....334 14.4.7. Java ...................................................r...................................................r.........338 14.4.8. Emacs Lisp...................................................r.................................................341 14.5. Trendy na przyszłość...................................................r...........................................342 14.6. Wybór biblioteki systemu X ...................................................r...............................344 Rozdział 15. Narzędzia: Taktyki rozwoju .............................................................. 347 15.1. System operacyjny przyjazny dla programisty ...................................................r...347 15.2. Wybór edytora...................................................r...................................................r..348 15.2.1. Co należy wiedzieć o vi ...................................................r.............................349 15.2.2. Co należy wiedzieć o Emacsie...................................................r...................349 15.2.3. Wybór przeciw religii: używaj obu...................................................r............350 15.3. Generatory kodu do zadań specjalnych...................................................r...............351 15.3.1. yacc i lex ...................................................r...................................................r.351 15.3.2. Studium: Glade ...................................................r..........................................354 15.4. make: automatyzacja przepisów...................................................r..........................355 15.4.1. Podstawowa teoria make...................................................r............................355 15.4.2. Make w językach innych niż C i C++...................................................r........357 15.4.3. Produkcje użytkowe...................................................r...................................357 15.4.4. Generowanie plików makefile ...................................................r...................359 15.5. Systemy kontroli wersji...................................................r.......................................362 15.5.1. Po co kontrolować wersje? ...................................................r........................362 15.5.2. Ręczna kontrola wersji...................................................r...............................363 15.5.3. Automatyczna kontrola wersji ...................................................r...................363 15.5.4. Uniksowe narzędzia kontroli wersji...................................................r...........364 15.6. Debugowanie w czasie działania programu ...................................................r........367 15.7. Profilowanie ...................................................r...................................................r.....368 15.8. Łączenie narzędzi z Emacsem...................................................r.............................368 15.8.1. Emacs i make ...................................................r.............................................369 15.8.2. Emacs i debugowanie w czasie działania programu.....................................369 15.8.3. Emacs i kontrola wersji...................................................r..............................370 15.8.4. Emacs i profilowanie ...................................................r.................................370 15.8.5. Jak IDE, ale lepsze...................................................r.....................................371 Spis treści 11 Rozdział 16. Ponowne wykorzystanie: Nie wyważajmy otwartych drzwi................ 373 16.1. Opowieść o Janie Nowicjuszu...................................................r.............................374 16.2. Przezroczystość jako klucz do ponownego użycia kodu .......................................377 16.3. Od ponownego wykorzystania do otwartych źródeł ..............................................378 16.4. Najlepsze rzeczy w życiu są otwarte...................................................r...................380 16.5. Gdzie szukać?...................................................r...................................................r...382 16.6. Kwestie związane z używaniem otwartego oprogramowania................................383 16.7. Licencje ...................................................r...................................................r............384 16.7.1. Co można uznać za otwarte oprogramowanie ..............................................385 16.7.2. Standardowe licencje otwartego oprogramowania .......................................386 16.7.3. Kiedy potrzebny jest prawnik? ...................................................r..................388 Część IV Społeczność...................................................n..............391 Rozdział 17. Przenośność: Przenośność oprogramowania i utrzymywanie standardów ........................................................... 393 17.1. Ewolucja języka C...................................................r...............................................394 17.1.1. Wczesna historia języka C ...................................................r.........................395 17.1.2. Standardy języka C ...................................................r....................................396 17.2. Standardy Uniksa ...................................................r................................................398 17.2.1. Standardy i Wojny Uniksów...................................................r......................398 17.2.2. Duch na uczcie zwycięstwa ...................................................r.......................401 17.2.3. Standardy Uniksa w świecie otwartych źródeł .............................................402 17.3. IETF i Proces Standaryzacji RFC ...................................................r.......................403 17.4. Specyfikacja to DNA, kod to RNA...................................................r.....................406 17.5. Programowanie ukierunkowane na przenośność ...................................................r408 17.5.1. Przenośność i wybór języka...................................................r.......................409 17.5.2. Omijanie zależności od systemu...................................................r................412 17.5.3. Narzędzia umożliwiające przenośność ...................................................r......413 17.6. Internacjonalizacja ...................................................r..............................................413 17.7. Przenośność, otwarte standardy i otwarte źródła ...................................................r414 Rozdział 18. Dokumentacja: Objaśnianie kodu w świecie WWW.......................... 417 18.1. Koncepcje dokumentacji ...................................................r.....................................418 18.2. Styl Uniksa ...................................................r...................................................r.......420 18.2.1. Skłonność do wielkich dokumentów ...................................................r.........420 18.2.2. Styl kulturowy...................................................r............................................421 18.3. Zwierzyniec uniksowych formatów dokumentacji ................................................422 18.3.1. troff i narzędzia z Warsztatu Dokumentatora ...............................................422 18.3.2. TEX...................................................r...................................................r.........424 18.3.3. Texinfo...................................................r...................................................r....425 18.3.4. POD...................................................r...................................................r.........425 18.3.5. HTML ...................................................r...................................................r.....425 18.3.6. DocBook ...................................................r...................................................r.426 18.4. Istniejący chaos i możliwe rozwiązania ...................................................r..............426 18.5. DocBook................................................r...................................................r..............427 18.5.1. Definicje typu dokumentu...................................................r..........................427 18.5.2. Inne definicje DTD ...................................................r....................................428 18.5.3. Łańcuch narzędzi DocBook...................................................r.......................429 18.5.4. Narzędzia do migracji ...................................................r................................431 18.5.5. Narzędzia do edycji...................................................r....................................432 18.5.6. Pokrewne standardy i praktyki...................................................r...................432 18.5.7. SGML ...................................................r...................................................r.....433 18.5.8. Bibliografia formatu XML-DocBook ...................................................r........433 18.6. Najlepsze praktyki pisania dokumentacji uniksowej .............................................434 12 UNIX. Sztuka programowania Rozdział 19. Otwarte źródła: Programowanie w nowej społeczności Uniksa ......... 437 19.1. Unix i otwarte źródła...................................................r...........................................438 19.2. Najlepsze metody pracy z twórcami otwartego oprogramowania .........................440 19.2.1. Dobre praktyki korygowania programów...................................................r..440 19.2.2. Dobre praktyki nazywania projektów i archiwów ........................................444 19.2.3. Dobre praktyki rozwoju projektu...................................................r...............447 19.2.4. Dobre praktyki tworzenia dystrybucji ...................................................r.......450 19.2.5. Dobre praktyki komunikacji ...................................................r......................454 19.3. Logika licencji: jak wybrać ...................................................r.................................456 19.4. Dlaczego należy stosować standardowe licencje ...................................................r457 19.5. Zróżnicowanie licencji otwartego źródła ...................................................r............457 19.5.1. Licencja MIT lub X Consortium...................................................r................457 19.5.2. Klasyczna licencja BSD...................................................r.............................458 19.5.3. Licencja Artistic...................................................r.........................................458 19.5.4. Licencja GPL ...................................................r.............................................458 19.5.5. Licencja Mozilla Public License...................................................r................459 Rozdział 20. Przyszłość: Zagrożenia i możliwości................................................ 461 20.1. Zasadność i przypadki w tradycji Uniksa ...................................................r...........461 20.2. Plan 9: Tak wyglądała przyszłość ...................................................r.......................464 20.3. Problemy w konstrukcji Uniksa ...................................................r..........................466 20.3.1. Plik w Uniksie jest tylko wielkim workiem bajtów......................................466 20.3.2. Unix słabo obsługuje graficzne interfejsy użytkownika...............................468 20.3.3. Plik usunięty na zawsze ...................................................r.............................469 20.3.4. Unix zakłada istnienie statycznego systemu plików.....................................469 20.3.5. Projekt kontroli zadań jest zupełnym nieporozumieniem.............................469 20.3.6. API Uniksa nie stosuje wyjątków ...................................................r..............470 20.3.7. Za wywołania ioctl(2) i fcntl(2) należy się wstydzić....................................471 20.3.8. Model bezpieczeństwa w Uniksie może być zbyt prosty .............................472 20.3.9. W Uniksie jest byt wiele różnych rodzajów nazw........................................472 20.3.10. Systemy plików można by uznać za szkodliwe..........................................472 20.3.11. W kierunku Globalnej Przestrzeni Adresowej Internetu ............................473 20.4. Problemy w środowisku Uniksa...................................................r..........................473 20.5. Problemy w kulturze Uniksa ...................................................r...............................475 20.6. Źródła nadziei...................................................r...................................................r...478 Dodatek A Słownik skrótów ............................................................................. 479 Dodatek B Nawiązania ..................................................................................... 483 Dodatek C Współpracownicy............................................................................ 493 Dodatek D Korzeń bez korzenia: uniksowe koany Mistrza Foo .......................... 495 Wstęp redaktorski...................................................r...................................................r......495 Mistrz Foo i dziesięć tysięcy linii ...................................................r................................496 Mistrz Foo i Script Kiddie...................................................r............................................497 Opowieści Mistrza Foo o dwóch ścieżkach ...................................................r.................498 Mistrz Foo i metodolog ...................................................r................................................499 Opowieści Mistrza Foo o graficznych interfejsach użytkownika ...................................500 Mistrz Foo i fanatyk Uniksa...................................................r.........................................500 Opowieści Mistrza Foo o naturze Uniksa ...................................................r....................501 Mistrz Foo i Użytkownik ...................................................r.............................................502 Skorowidz....................................................................................... 503 Rozdział 16. Ponowne wykorzystanie: nie wyważajmy otwartych drzwi Gdy wielki człowiek powstrzymuje się od działania, jego siłę można poczuć z odległości tysięcy mil. — Tao Te Ching (popularne, choć nieprawidłowe tłumaczgenie) Niechęć do niepotrzebnej pracy jest wielką zaletą programistów. Jeżeli chiński mędrzec Lao-cy żyłby dzisiaj i nauczał drogi tao, jego słowa zostałby prawdopodobnie (również błędnie) przetłumaczone jako: „Gdy wielki programista powstrzymuje się od pisania, jego siłę można poczuć z odległości tysięcy mil”. W rzeczywistości ostatnie przekłady sugerują jednak, że chiński zwrot wu-tei, który tradycyjnie był tłumaczony jako „bez- czynność” lub „powstrzymywanie się od działania”, powinien być oddany jako „mi- nimalne działania”, „najefektywniejsze operacje” albo „działania w zgodzie z prawami natury”. Taka wersja doskonale opisuje dobre praktykic inżynieryjne. Trzeba pamiętać o Regule Ekonomii. Wyważanie otwartych drzwi w każdym nowym projekcie jest marnotrawstwem. Czas poświęcony na myślenie jest o wiele cenniejszy niż pozostałe składowe procesu rozwoju oprogramowania, w związku z czym powinien być przeznaczany na zmaganie się z nowymi problemami, a nie na rozgrzebywanie starych, dla których rozwiązania już dawno wymyślono. Takie nastawienie sprawdza się doskonale zarówno w zakresie „miękkiego” rozwoju zasobów ludzkich, jak również w zakresie „twardych” zasad opłacalności inwestycji wc rozwój oprogramowania. Ponowne wymyślanie koła nie jest złe tylko z powoduc marnotrawienia cennego czasu, ale dlatego, że na nowo wymyślone koła częstco okazują się kwadratowe. Rodzą się wówczas nieodparte ciągoty do różnych oszczędcności wynikających z tworzenia prymitywnych i nieprzemyślanych projektówc, które jednak na dłuższą metę powodują koszty przewyższające uzyskane oszczędcności. — Henry Spencer 374 Rozdział 16. ♦ Ponowne wykorzystanie: nie wyważajmy otwartych drzłwi Najskuteczniejszym sposobem na uniknięcie ponownego wymyślania koła jest pożycze- nie czyjegoś projektu i implementacji, czyli ponowne wykorzystanie istniejącego kodu. Unix pozwala na ponowne wykorzystanie praktycznie wszystkiego, począwszy od po- jedynczych bibliotek, a kończąc na całych programach, które można dowolnie łączyć za pomocą skryptów. Ponowne wykorzystanie kodu jest jednym z najważniejszych wy- różników programistów uniksowych. Doświadczenie wynikające z korzystania z Uniksa pozwala wytworzyć w sobie nawyk prób prototypowania różnych rozwiązań, przez łączenie istniejących komponentów z minimalizacją tworzenia nowych wynalazków. Daje to lepsze rezultaty niż pochopne pisanie autonomicznego kodu, który zostanie użyty tylko w jednym miejscu. Ponowne wykorzystanie kodu należy do najbardziej podstawowych elementów roz- woju oprogramowania. Niestety wielu programistów przystępujących się do społecz- ności uniksowej, którzy zdobywali doświadczenie w innych systemach operacyjnych, nigdy nie wyrobili w sobie nawyku ponownego wykorzystania istniejących elementów. Wszędzie kwitnie marnotrawstwo czasu i podwójna praca, mimo że szkodzi to interesom zarówno płacących za kod, jak i twórców kodu. Poznanie powodów utrzymywania się tak dziwacznych tendencji jest pierwszym krokiem do ich czmiany. 16.1. Opowieść o Janie Nowicjuszu Dlaczego programiści ciągle wymyślają koło na nowo? Powodów jest wiele, zaczynając od najprostszych technicznych potknięć, a kończąc na psychologii programisty i ekonomii systemu produkcji oprogramowania. Efekt takiego powszechnego marnotrawienia czasu programistów daje się odczuć na tych wszystkich płaszcczyznach. Wyobraźmy sobie pierwsze doświadczenia w normalnej pracy pewnego programisty, absolwenta uczelni, Jana Nowicjusza. Załóżmy, że w szkole wpojono mu zalety ponow- nego wykorzystania kodu, i teraz pełen zapału pragnie wykorzystać te wiadomości. Pierwszym zadaniem Nowicjusza jest praca w zespole tworzącym pewną wielką aplikację. Na potrzeby tego przykładu załóżmy, że jest to środowisko graficzne, które ma pomagać użytkownikom w tworzeniu zapytań i nawigowaniu w dużej bazie danych. Menadżerowie projektu zebrali kolekcję narzędzi i komponentów, które uznali za właściwe do wykona- nia zadania. W tej kolekcji znajduje się nie tylko wybrany język programowania, ale również wiele bibliotek. Zebrane biblioteki są kluczowym elementem projektu. Zawierają one wiele ważnych usług — od kontrolek graficznych i połączeń sieciowych, aż do całych podsystemów, takich jak pomoc kontekstowa. Brak tych usług spowodowałby konieczność tworzenia sporej ilości dodatkowego kodu, co w znacznym stopniu wpłynęłoby na budżet pro- jektu i datę wydania produktu. Właśnie data wydania mocno niepokoi Nowicjusza. Być może nie ma doświadczenia, ale czytał Dilberta i słyszał kilka kombatanckich opowieści doświadczonych pro- gramistów. Dobrze wie, że zarząd ma tendencje do wyznaczania, delikatnie mówiąc 16.1. Opowieść o Janie Nowicjuszu 375 „agresywnych” terminów. Być może czytał nawet książkę Eda Yourdona Death March [Yourdon], który już w roku 1996 zauważył, że budżet większości projektów jest o co najmniej 50 za mały, zarówno jeżeli chodzi co środki, jak i czas, a tendencja do takiego ograniczania budżetów sprawia, że w przysczłości będzie jeszcze gorzej. Jednak Nowicjusz jest inteligentny i pełen energii. Dochodzi do wniosku, że największą szansę na sukces daje mu szybkie nauczenie się jak najskuteczniejszego wykorzysta- nia przekazanych mu narzędzi i bibliotek. Rozgrzewa palce i rzuca się w wir pracy… w efekcie trafia do piekła. Wszystko, za co się zabierze, jest trudniejsze i trwa dłużej niż tego oczekiwał. Wygląda na to, że komponenty, których używa, mają wiele przypadków brzegowych, w których zachowują się nieprawidłowo, a czasem wręcz niszczycielsko. Takich przypadków unikano w aplikacjach przykładowych tych komponentów, a kod Nowicjusza tworzy je co krok. Często zastanawia się, co mieli na myśli twórcy biblioteki, ale nie może znaleźć właściwej odpowiedzi, ponieważ biblioteka nie jest właściwie udokumentowana. Dokumentację często bowiem tworzą pracownicy techniczni niebędący programista- mi i nie myślący jak programiści. Niestety nie można poznać sposobu działania bi- blioteki przez przeczytanie jej kodu, ponieważ jest ona skompilowanym kawałkiem kodu obiektowego obwarowanego licencjami. W efekcie Nowicjusz musi tworzyć coraz bardziej złożone obejścia problemów tworzo- nych przez biblioteki, co powoduje, że korzyści z ich stosowania stają cię coraz mniej widoczne. Ponadto tworzone obejścia powodują, że kod wygląda coraz paskudniej. Być może trafi na kilka miejsc w bibliotece, w których nie da się zmusić jej do wykona- nia bardzo ważnego zadania (zgodnie ze specyfikacją powinna je wykonywać). Czasami jest całkiem pewny, że istnieje jakiś sposób na zmuszenie tej czarnej skrzynki do dzia- łania, ale nie jest w stanie zgadnąć jaki to sposób. Nowicjusz zauważa, że im bardziej obciąża zadaniami bibliotekę, tym mocniej rośnie czas debugowania kodu — nawet wykładniczo. Cały tworzony przez niego kod prze- śladuje plaga błędów i wycieków pamięci; ich ślady prowadzą do bibliotek, których kodu nie może zobaczyć ani zmodyfikować. Domyśla się, że wiele tych śladów po- wraca z biblioteki do jego własnego kodu, ale bez źródeł nie jest w stanie określić, do której jego części. Nowicjusz jest coraz bardziej sfrustrowany. W szkole słyszał, że w normalnej pracy napisanie stu linii ukończonego kodu w ciągu tygodnia uznawane jest za niezłą wy- dajność. Wtedy śmiał się z tego, ponieważ w czasie tworzenia projektów szkolnych i swojego prywatnego programowania był wielokrotnie bardziej wydajny. Teraz już nie wydaje mu się to takie zabawne. Nie zmaga się już tylko z własnym brakiem do- świadczenia, ale także z masą problemów powstałych w wyniku beztroski i niekom- petencji innych. Są to problemy, których nie da się rozwiązać, ale można jedynie two- rzyć ich obejścia. Harmonogram projektu zaczyna się opóźniać. Nowicjusz marzył o pracy architekta, a tymczasem stał się zwykłym murarzem, który dostał niepasujące do siebie cegły, rozpadające się pod naciskiem. Ale menadżerowie nie chcą słyszeć od młodego pro- gramisty żadnych wymówek. Zbyt głośne narzekanie na niską jakość komponentów 376 Rozdział 16. ♦ Ponowne wykorzystanie: nie wyważajmy otwartych drzłwi najprawdopodobniej wpędzi go w konflikty ze starszymi menadżerami, którzy je wy- bierali. Nawet jeżeli mógłby wygrać tę bitwę, to zmiana komponentów byłaby bardzo trudna do wykonania — wiązałoby się to z pracą zespołu prawników przeglądających szczegóły licencji. Istnieje tylko niewielka szansa na to, że Nowicjusz doczeka się poprawienia błędów w bibliotekach jeszcze w czasie tworzenia projektu. Przy odrobinie zastanowienia może on zauważyć, że prawidłowo działający kod biblioteki nie zaprząta jego uwagi w takim stopniu, jak znajdujące się w niej błędy i niedociągnięcia. Bardzo chciałby usiąść i po- rozmawiać z twórcami biblioteki. Podejrzewa, że nie są oni tak skończonymi idiotami, jak by wskazywał kod biblioteki, ale zwykłymi programistami, którzy podobnie jak on zmagają się z przeciwnościami próbując właściwie wykonać swoją pracę. Niestety nie jest w stanie sprawdzić, kim są ci programiści, a nawet jeżeli by się dowiedział, firma dla której pracują, prawdopodobnie nie zgodziłabcy się na taką rozmowę. W akcie desperacji Nowicjusz zaczyna tworzyć własne cegły, symulując niewłaściwie działające elementy bibliotek własnym, lepiej sprawującym się kodem, tworzonym praktycznie od zera. Dzięki temu, że Nowicjusz ma w głowie kompletny model tych implementacji, powstający w ten sposób kod działa znacznie lepiej i jest łatwiejszy w debugowaniu niż połączenie nieprzezroczystych bibliotek i tworzonych do nich obejść. Nowicjusz czegoś się nauczył: im mniej polega na kodzie tworzonym przez innych ludzi, tym więcej kodu może napisać sam. To bardzo mile łechce jego ego. Podobnie jak wielu innych młodych programistów, w podświadomości sądzi, że jest znacznie mądrzej- szy od innych, a jego doświadczenia zdają się to potwierdzać. Zaczyna więc tworzyć swój własny zestaw narzędzi, lepiej dopasowanych do jegoc wymagań. Niestety, w ten sposób uzyskuje tylko krótkoterminową i lokalną poprawę, która w efekcie spowoduje długoterminowe problemy. Jest w stanie napisać większą ilość linii kodu, ma on jednak o wiele niższą względną wartość w stosunku do kodu, który mógłby napisać prawidłowo wykorzystując biblioteki. Więcej kodu niekoniecznie oznacza lepszy kod, szczególnie jeżeli jest to kod niskiego poziomu, w znacznym stopniu związany z po- nownym wymyślaniem koła. Nowicjusza czeka jeszcze przynajmniej jedno nieprzyjemne doświadczenie, związane ze zmianą pracy. Najprawdopodobniej okaże się, że nie będzie mógł zabrać ze sobą na- pisanych przez siebie narzędzi. Jeżeli opuści firmę zabierając ze sobą kod, który napisał w czasie pracy dla tej firmy, jego byli pracodawcy mogą potraktować to jako kradzież własności intelektualnej. Gdy dowiedzą się o tym jego nowi pracodawcy, raczej nie będą uszczęśliwieni, gdy Nowicjusz przyzna się, że ucżywa tego kodu w ich firmie. Nawet jeżeli Nowicjuszowi uda się przemycić swoje narzędzia do nowej pracy, może się okazać, że będą one tam zupełnie bezużyteczne. Nowi pracodawcy mogą używać zu- pełnie innych narzędzi, języków i bibliotek chronionych prawami własności. Całkiem prawdopodobne jest, że przy każdym nowym projekcie będzie musiał się nauczyć zu- pełnie nowego zbioru technik i na nowo wyważać otwarcte drzwi. W ten sposób programiści skutecznie oduczani są od ponownego wykorzystywania kodu (a także innych dobrych praktyk, takich jak modułowość i przezroczystość) przez połączenie problemów technicznych, barier tworzonych przez własność intelektualną, 16.2. Przezroczystość jako klucz do ponownego użycia kodu 377 politykę i potrzeby własnego ego. Spróbujmy takiego Jana Nowicjusza pomnożyć razy sto tysięcy, dodać mu kilka dziesięcioleci i dorzucić mu nieco cynizmu i przyzwyczajenia do takiego systemu. Otrzymamy obraz większej części przemysłu oprogramowania i receptę na wielkie marnotrawienie czasu, kapitału i ludzkich umiejętności. Trzeba je tylko powiększyć o taktyki kontroli rynku stosowane przez dostawców, niekompetentne zarządzanie, niemożliwe do utrzymania terminy i wszystkie inne czynniki sprawiające, że tak trudno jest prawidłowo wykonywać swoją pracęc. Większość z nich odzwierciedla zawodowa kultura wynikająca z doświadczeń Jana Nowicjusza. Firmy tworzące oprogramowanie są nękane kompleksem Nie Wymyślonego Tutaj. Ich zachowanie w stosunku do ponownego wykorzystania kodu będzie nader ambiwalentne. W celu dotrzymania terminów będą wymuszały na swoich programi- stach stosowanie nieodpowiednich, ale szeroko reklamowanych komponentów. Jedno- cześnie będą odmawiały wykorzystania kodu napisanego i przetestowanego przez ich własnych programistów. Będą masowo produkować oprogramowanie o dość przypad- kowym i powtarzającym się kodzie, tworzonym przez programistów zdających sobie sprawę z tego, że wynik ich pracy okaże się wielkim śmietniskiem, ale pogodzonych z myślą, że nie będą w stanie poprawić niczego poza tcym, co sami napisali. W takiej kulturze ponowne wykorzystanie kodu zostanie zastąpione dogmatem, że raz opłaconego kodu nie wolno wyrzucić, ale musi on być poprawiany i łatany, mimo że wszy- scy dobrze wiedzą, że lepiej byłoby napisać go od nowa. Produkty tworzone w takiej kulturze stają się z czasem coraz bardziej rozdęte i zawierają coraz więcej błędów, mimo że każdy, kto pracuje przy ich tworzeniu, stara sięc dać z siebie wszystko. 16.2. Przezroczystość jako klucz do ponownego użycia kodu Historię Jana Nowicjusza przedstawiliśmy kilku doświadczonym programistom. Jeżeli Czytelnik również jest programistą, powinien zareagować mniej więcej tak jak oni: po- mrukiem rozpoznania. Jeżeli jednak nie jest programistą a menadżerem zarządzającym programistami — mamy nadzieję, że dzięki tej opowieści doznał oświecenia. Historia miała ilustrować sposób, w jaki różne naciski przeciwko ponownemu wykorzystaniu kodu wzmacniają się wzajemnie, tworząc razem problem o rozmiarach przekraczających wszelkie wyobrażenia. Większość z nas jest bardzo przyzwyczajona do podstawowych założeń przemysłu opro- gramowania, zgodnie z którymi oddzielenie podstawowych przyczyn tego problemu od innych przypadków może wymagać wyjątkowego wysiłku umysłowego. A jednak okazuje się, że nie są one bardzo skomplikowane. Powodem większości kłopotów Jana Nowicjusza (a także powodowane przez nie większe problemy z jakością) jest przezroczystość, a raczej jej brak. Nie da się naprawić tego, czego wnętrza nie można zobaczyć. Tak naprawdę, w przypadku każdego nietrywialnego API, tego, czego nie można zobaczyć od środka, nie da się nawet używać. Dokumentacja jest z zasady niewystarczająca, nie da się w niej umieścić wszystkich niuansów kodu, który opisuje. 378 Rozdział 16. ♦ Ponowne wykorzystanie: nie wyważajmy otwartych drzłwi W rozdziale 6. rozważaliśmy zbawienny wpływ przezroczystości na jakość oprogra- mowania. Komponenty składające się jedynie z kodu obiektowego niszczą przezro- czystość oprogramowania. Z drugiej strony, jeżeli kod, którego próbujemy użyć ponow- nie, można bez problemów obejrzeć i zmodyfikować, bardzo zmniejsza się szansa na to, że zacznie on sprawiać niemiłe niespodzianki. Dobrze komentowane źródła kodu są jego najdoskonalszą dokumentacją. Błędy w kodzie źródłowym można poprawić. Źródła można konfigurować i kompilować specjalnie do debugowania, co znacznie ułatwia analizę zachowania kodu w niejasnych przypadkach. A jeżeli zaistnieje taka potrzeba, te zachowania można oczywiście zmieniać. Istnieje jeszcze jeden ważny powód, dla którego należy żądać kodu źródłowego. Lekcja, którą programiści uniksowi przyswoili sobie na przestrzeni dekad, mówi, że kod źró- dłowy przetrwa, a kod obiektowy — nie. Zmieniają się platformy sprzętowe, zmie- niają się różnego rodzaju biblioteki, systemy operacyjne wytwarzają nowe API i od- suwają stare w cień. Wszystko się zmienia, a nieprzezroczyste binaria nie są w stanie dostosować się do tych zmian. Są bardzo kruche, nie dają się łatwo przenosić do now- szych warunków, ale wymagają stosowania bardzo grubych i podatnych na błędy warstw emulacyjnych. Zamykają użytkowników w kręgu założeń poczynionych przez ich twór- ców. Kody źródłowe są konieczne nawet wtedy, gdy nie istnieje potrzeba ani chęć zmiany oprogramowania, bo do uruchomienia ich w nowych środowiskach wymagane jest prze- kompilowanie. Waga przezroczystości kodu i problem z jego przenośnością są wystarczającymi po- wodami, dla których należy żą
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

UNIX. Sztuka programowania
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: