Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00136 006187 20590487 na godz. na dobę w sumie
Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - ebook/pdf
Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3269-2894-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-22%), audiobook).

W publikacji „Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów” uwzględniono ujednolicone wersje przepisów:
• ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych,
• ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego z tytułu choroby i macierzyństwa,
• ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
• ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz
• ustawy o emeryturach pomostowych.
Zbiór zawiera ponadto wyciąg z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego) oraz przepisów określających zasady opłacania składek na tzw. fundusze pozaubezpieczeniowe – Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Całość została uzupełniona o wybór aktów wykonawczych.
Stan prawny na 3 lutego 2014 r.
 


Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

w ó s i p e z r p r ó i b z – E N Z C E Ł O P S A I ISBN 978-83-269-2894-9 UOW 31 N E Z C E I P Z E B U Przepisy z wprowadzeniem UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2014 podręczny zbiór przepisów • System ubezpieczeń społecznych • Zasiłki chorobowe i macierzyńskie • Wypadki przy pracy • Ubezpieczenie zdrowotne • Składki na FP i FGŚP • Emerytury i renty • Przepisy wykonawcze Stan prawny: 3 lutego 2014 r. UOW31_okladka.indd 1 3/10/2014 1:59:36 PM UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2014 PODRĘCZNY ZBIÓR PRZEPISÓW UOW31_Srodki.indd 1 UOW31_Srodki.indd 1 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:56:51 PM 3/10/2014 1:56:51 PM Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów Stan prawny na 3 lutego 2014 r. Wydawca: Agnieszka Gorczyca Redakcja: Leszek Skupski Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Katarzyna Kopeć Opracowanie grafi czne: Piotr Fedorczyk Druk: Drukarnia Miller Skład i łamanie: 6AN Studio ISBN: 978–83–269–2894–9 Wiedza i Praktyka sp. z o.o. 03–918 Warszawa, ul. Łotewska 9a tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e–mail: cok@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2014 Publikacja „Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów” jest chroniona prawem autorskim. Przedruk materiałów w niej opublikowanych – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Więcej informacji: tel. 22 518 29 29 e–mail: cok@wip.pl Księgarnia internetowa: www.fabrykawiedzy.com UOW31_Srodki.indd 2 UOW31_Srodki.indd 2 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:57:02 PM 3/10/2014 1:57:02 PM Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych SPIS TREŚCI I. SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Wprowadzenie .................................................................................................................................... 7 Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych .....................9 Rozdział 1. Przepisy ogólne ........................................................................................................... 9 Rozdział 2. Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym ................................................ 14 Rozdział 3. Zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne ........................................ 22 Rozdział 4. Zgłoszenia do ubezpieczenia, prowadzenie kont i rejestrów oraz zasady rozliczania składek i zasiłków ..................................................................................................... 36 Rozdział 5. Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ....................................................................... 63 Rozdział 6. Fundusz Rezerwy Demografi cznej ........................................................................ 65 Rozdział 7. Zakład Ubezpieczeń Społecznych .......................................................................... 68 Rozdział 8. Obowiązki ubezpieczonych oraz tryb odwoławczy ............................................. 76 Rozdział 9. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki za opóźnienie w wypłacie świadczeń .................................................................................................................. 78 Rozdział 10. Kontrola wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych ................ 80 Rozdział 11. Odpowiedzialność za wykroczenia przeciwko przepisom ustawy .................. 84 Rozdział 12. Zmiany w obowiązujących przepisach ................................................................ 85 Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe ........................................................................... 86 II. ZASIŁKI CHOROBOWE I MACIERZYŃSKIE Wprowadzenie .................................................................................................................................. 92 Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ..................................................................94 Rozdział 1. Przepisy ogólne ......................................................................................................... 94 Rozdział 2. Zasiłek chorobowy ................................................................................................... 95 Rozdział 3. Świadczenie rehabilitacyjne .................................................................................... 97 Rozdział 4. Zasiłek wyrównawczy .............................................................................................. 99 Rozdział 5. (uchylony) ................................................................................................................ 100 Rozdział 6. Zasiłek macierzyński .............................................................................................. 100 Rozdział 7. Zasiłek opiekuńczy ................................................................................................. 102 Rozdział 8. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym będącym pracownikami ................................................................................ 103 Rozdział 9. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków przysługujących ubezpieczonym niebędącym pracownikami ........................................................................... 105 Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów 3 UOW31_Srodki.indd 3 UOW31_Srodki.indd 3 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:57:02 PM 3/10/2014 1:57:02 PM Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Spis treści Rozdział 10. Dokumentowanie prawa do zasiłków i kontrola orzekania o czasowej niezdolności do pracy ................................................................................................................ 106 Rozdział 11. Postępowanie w sprawach ustalania prawa do zasiłków i zasady ich wypłaty ................................................................................................................................... 110 Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących .............................................................. 112 Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe ......................................................................... 114 III. UBEZPIECZENIE WYPADKOWE Wprowadzenie ................................................................................................................................ 116 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych ...................................................................118 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................................................................................... 118 Rozdział 2. Rodzaje świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, warunki nabywania prawa do świadczeń, zasady i tryb ich przyznawania, ustalania ich wysokości oraz zasady ich wypłaty ................................................................................... 122 Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń .................................................................................... 128 Rozdział 4. Zasady różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków ....................................................................................... 129 Rozdział 5. Zasady fi nansowania prewencji wypadkowej ..................................................... 133 Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe ..................................................................................................................................... 133 IV. UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE Wprowadzenie ................................................................................................................................ 139 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi nansowanych ze środków publicznych (wyciąg) ............................................................141 Dział IV. Zasady podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu ............................................141 Rozdział 1. Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego ............................................................. 141 Rozdział 2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne ................................................................... 152 V. FUNDUSZ PRACY Wprowadzenie ................................................................................................................................ 166 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (wyciąg) ...................................................................................................................168 Rozdział 18. Fundusz Pracy ...................................................................................................... 168 VI. FUNDUSZ GWARANTOWANYCH ŚWIADCZEŃ PRACOWNICZYCH Wprowadzenie ................................................................................................................................ 180 Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (wyciąg) ............................................................................182 Rozdział 6. Finansowanie Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych ......... 182 4 Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów UOW31_Srodki.indd 4 UOW31_Srodki.indd 4 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:57:02 PM 3/10/2014 1:57:02 PM Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Spis treści VII. EMERYTURY I RENTY Wprowadzenie ................................................................................................................................ 185 Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ......................................................................................................................188 Dział I. Przepisy ogólne ...................................................................................................188 Rozdział 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ustawy ..................................................... 188 Rozdział 2. Okresy uwzględniane przy ustalaniu prawa do świadczeń i ich wysokości ...... 190 Rozdział 3. Niezdolność do pracy ............................................................................................ 196 Rozdział 4. Podstawa wymiaru emerytur i rent...................................................................... 198 Dział II. Emerytury ..........................................................................................................201 Rozdział 1. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r. ....... 201 Rozdział 2. Emerytura dla ubezpieczonych urodzonych przed dniem 1 stycznia 1949 r. ...... 210 Rozdział 3. Przepisy szczególne dotyczące emerytury dla niektórych ubezpieczonych urodzonych po dniu 31 grudnia 1948 r., a przed dniem 1 stycznia 1969 r. ....................... 215 Rozdział 3a. Emerytury górnicze ............................................................................................. 216 Rozdział 4. Ustalanie wysokości emerytur, o których mowa w art. 27–50e ....................... 218 Dział III. Renty z tytułu niezdolności do pracy i renta rodzinna ...................................220 Rozdział 1. Renta z tytułu niezdolności do pracy .................................................................. 220 Rozdział 2. Renta rodzinna ....................................................................................................... 223 Dział IV. Dodatki do emerytur i rent ...............................................................................225 Dział V. Zasiłek pogrzebowy ............................................................................................226 Dział VI. Świadczenia przyznawane w szczególnym trybie ............................................227 Dział VII. Przepisy wspólne dotyczące wysokości świadczeń .........................................227 Rozdział 1. Dolna i górna granica wysokości świadczeń ...................................................... 227 Rozdział 2. Waloryzacja świadczeń .......................................................................................... 229 Rozdział 3. Zbieg prawa do świadczeń .................................................................................... 231 Dział VIII. Zasady ustalania świadczeń ..........................................................................232 Rozdział 1. Powstanie i ustanie prawa do świadczeń ............................................................. 232 Rozdział 2. Zawieszanie lub zmniejszanie świadczeń ............................................................ 232 Rozdział 3. Zmiany w prawie do świadczeń i ich wysokości ................................................ 234 Dział IX. Postępowanie w sprawach świadczeń i wypłata świadczeń .............................237 Rozdział 1. Ogólne zasady postępowania ................................................................................ 237 Rozdział 2. Obowiązki płatników składek, świadczeniobiorców oraz innych podmiotów ..... 240 Rozdział 3. Ogólne zasady wypłaty świadczeń ....................................................................... 242 Rozdział 4. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń, egzekucja i potrącenia ze świadczeń ................................................................................................................................ 245 Dział X. Przepisy zmieniające, przejściowe i końcowe ...................................................249 Rozdział 1. Zmiany w przepisach obowiązujących ................................................................ 249 Rozdział 2. Przepisy przejściowe .............................................................................................. 252 Rozdział 3. Przepisy końcowe i uchylające .............................................................................. 260 Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów 5 UOW31_Srodki.indd 5 UOW31_Srodki.indd 5 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:57:02 PM 3/10/2014 1:57:02 PM Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Spis treści VIII. EMERYTURY POMOSTOWE Wprowadzenie ................................................................................................................................ 262 Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych .....................................265 Rozdział 1. Przepisy ogólne ....................................................................................................... 265 Rozdział 2. Warunki nabywania i utraty prawa do emerytury pomostowej i rekompensaty ............................................................................................................................ 267 Rozdział 3. Rekompensaty ......................................................................................................... 271 Rozdział 4. Zasady postępowania w sprawach emerytur pomostowych ............................ 272 Rozdział 5. Organizacja i zasady działania Funduszu Emerytur Pomostowych ................ 272 Rozdział 6. Zasady i tryb opłacania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych oraz zasady fi nansowania emerytur pomostowych................................................................ 274 Rozdział 7. Obowiązki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz płatników składek w zakresie tworzenia i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze ........................................................................................................ 276 Rozdział 8. Zmiany w przepisach obowiązujących ................................................................ 278 Rozdział 9. Przepisy przejściowe, dostosowawcze i końcowe ............................................... 280 Załacznik nr 1. Wykaz prac w szczególnych warunkach....................................................... 282 Załącznik nr 2. Wykaz prac o szczególnym charakterze ....................................................... 283 IX. PRZEPISY WYKONAWCZE Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ............................................................................................ 285 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów......................................................................................... 292 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa ............................. 309 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich ................... 319 6 Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów UOW31_Srodki.indd 6 UOW31_Srodki.indd 6 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:57:02 PM 3/10/2014 1:57:02 PM Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych I. System ubezpieczeń społecznych WPROWADZENIE 1. Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442) to podstawowy akt prawny regulujący zagadnienia organiza- cji i fi nansowania systemu ubezpieczeń społecznych w Polsce. Określony jej przepisami system ma charakter powszechny i obowiązkowy. Ubezpieczeniami społecznymi zostały objęte osoby, będące m.in. pracownikami, osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy zlecenia czy też prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą. Zakresem ustawy objęte zostały: • zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, • zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru, • zasady, tryb i terminy zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, rozliczania składek na ubezpieczenia społecz- ne oraz zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, • zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek, • zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, • organizacja, zasady działania i fi nansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, • zasady działania Funduszu Rezerwy Demografi cznej oraz zasady zarządzania tym funduszem, oraz • zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. 2. Ustawa dokonuje podziału ubezpieczeń według czterech podstawowych ryzyk – na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe – określając, w jakim zakresie ubezpieczenia te mają charakter obowiązkowy, kiedy dobrowolny, a których w ogóle nie przewiduje się dla danej osoby. Ponadto ustawa wprowadza podział składki na poszczególne rodzaje ubezpieczeń oraz udział ubezpieczonego w ich fi nansowaniu. Określona przepisami stopa procentowa składki na ubezpieczenia społeczne jest iden- tyczna, bez względu na obowiązkowy lub dobrowolny rodzaj ubezpieczenia. 3. Przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych były wielokrotnie nowelizowane. Ostatnio, z dniem 1 stycznia 2014 r. zmianie uległ art. 8 ust. 6 pkt 6 ustawy systemowej, w myśl którego za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uznaje się osobę prowa- dzącą publiczną lub niepubliczną szkołę, inną formę wychowania przedszkolnego, pla- Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów 7 UOW31_Srodki.indd 7 UOW31_Srodki.indd 7 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:57:03 PM 3/10/2014 1:57:03 PM Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych cówkę albo ich zespół, na podstawie przepisów o systemie oświaty. Poprzednio osobą taką była osoba prowadząca niepubliczną szkołę, placówkę lub ich zespół na podstawie przepisów o systemie oświaty. Nastąpiło więc rozszerzenie grona osób, które ustawa sys- temowa uznaje za prowadzące pozarolniczą działalność. Wprowadzono również zmiany dotyczące maksymalnej podstawy wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, o której jest mowa w art. 20 ust. 3 ustawy syste- mowej. Poprzednio kwota graniczna ustalana była co kwartał. Aktualnie maksymalna podstawa dobrowolnych składek chorobowych obowiązuje przez cały rok kalendarzowy i nie może przekraczać 250 prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia przyjmowa- nego przy ustalaniu rocznej podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych na dany rok. Zmiana ta jest niewątpliwie korzystna dla osób objętych dobrowolnym ubezpiecze- niem chorobowym oraz ich płatników składek, jak np. dla prowadzących działalność go- spodarczą, czy też zleceniodawców zgłaszających do tego ubezpieczenia zatrudnionych przez siebie zleceniobiorców. 4. Z dniem 1 lutego 2014 r. wprowadzone zostały rozwiązania dotyczące możliwości cyklicznego podejmowania decyzji w zakresie dalszego przekazywania składki na konto w OFE bądź rezygnacji na rzecz przekazywania składki na prowadzone w ZUS subkonto. Zmienione przepisy zakładają możliwość składania przez ubezpieczonych, w okresie między 1 kwietnia a 31 lipca 2014 r., oświadczeń o dalszym przekazywaniu składki do OFE. Brak takiego oświadczenia będzie traktowany jako wybór ZUS. Zasady migracji ubezpieczonych pomiędzy OFE a ZUS przewidują, że nowe 4-miesięczne okienko cza- sowe zostanie otwarte w 2016 roku, a kolejne będą uruchamiane w odstępach 4-letnich. W tym czasie będzie istniała możliwość ponownego podjęcia decyzji odnośnie do części przyszłej składki emerytalnej. Ustawą nowelizującą wprowadzone zostały zmiany dotyczące wysokości składki przeka- zywanej do II fi lara. Od 1 lutego 2014 r. część składki na ubezpieczenie emerytalne wy- nosząca: • 2,92 podstawy wymiaru odprowadzana jest przez ZUS do wybranego przez ubez- pieczonego otwartego funduszu emerytalnego, • 4,38 podstawy wymiaru ewidencjonowana jest przez ZUS na subkoncie, w przy- padku odprowadzania składki do OFE, • 7,3 podstawy wymiaru jest ewidencjonowana przez ZUS na subkoncie, w przypad- ku nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania składki do OFE. Nowelizacja wprowadziła tzw. suwak bezpieczeństwa, zgodnie z którym środki osób, któ- re wybrały OFE, będą stopniowo przenoszone do ZUS przez okres 10 lat poprzedzających osiągnięcie przez ubezpieczonego wieku emerytalnego. 8 Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów UOW31_Srodki.indd 8 UOW31_Srodki.indd 8 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:57:03 PM 3/10/2014 1:57:03 PM Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 1442; zm.: Dz.U. z 2013 r. poz. 827, poz. 983, poz. 1717) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ubezpieczenia społeczne obejmują: 1) ubezpieczenie emerytalne; 2) ubezpieczenia rentowe; 3) ubezpieczenie w razie choroby i macierzyństwa, zwane dalej „ubezpieczeniem cho- robowym”; 4) ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, zwane dalej „ubezpieczeniem wypadkowym”. Art. 2. 1. Ustawa określa: 1) zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym; 2) zasady ustalania składek na ubezpieczenia społeczne oraz podstaw ich wymiaru; 3) zasady, tryb i terminy: a) zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych, b) prowadzenia ewidencji ubezpieczonych i płatników składek, c) rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłków z ubezpieczeń cho- robowego i wypadkowego, d) opłacania składek na ubezpieczenia społeczne; 4) zasady prowadzenia kont ubezpieczonych oraz kont płatników składek; 5) zasady działania Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zwanego dalej „FUS”; 6) organizację, zasady działania i fi nansowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 7) zasady działania Funduszu Rezerwy Demografi cznej, zwanego dalej „FRD”, oraz za- zwanego dalej „Zakładem”; sady zarządzania tym funduszem; 8) zasady kontroli wykonywania zadań z zakresu ubezpieczeń społecznych. 2. Rodzaje świadczeń z ubezpieczeń społecznych, warunki nabywania prawa do nich oraz zasady i tryb ich przyznawania określają odrębne przepisy. 3. Wypłacalność świadczeń z ubezpieczeń społecznych gwarantowana jest przez pań- stwo. Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów 9 UOW31_Srodki.indd 9 UOW31_Srodki.indd 9 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:57:03 PM 3/10/2014 1:57:03 PM Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych Art. 2a. 1. Ustawa stoi na gruncie równego traktowania wszystkich ubezpieczonych bez względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, stan cywilny oraz stan rodzinny. 2. Zasada równego traktowania dotyczy w szczególności: 1) warunków objęcia systemem ubezpieczeń społecznych; 2) obowiązku opłacania i obliczania wysokości składek na ubezpieczenie społeczne; 3) obliczania wysokości świadczeń; 4) okresu wypłaty świadczeń i zachowania prawa do świadczeń. 3. Ubezpieczony, który uważa, że nie zastosowano wobec niego zasady równego trak- towania, ma prawo dochodzić roszczeń z tytułu ubezpieczeń z ubezpieczenia społeczne- go przed sądem. Przepis art. 83 stosuje się odpowiednio. Art. 3. 1. Zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych określone ustawą wykonują: 1) Zakład Ubezpieczeń Społecznych; 2) otwarte fundusze emerytalne, określone w przepisach o organizacji i funkcjonowa- niu funduszy emerytalnych, w zakresie gromadzenia i lokowania składki na ubez- pieczenie emerytalne, o której mowa w art. 22 ust. 3 pkt 1 lit. a; 3) (uchylony); 4) płatnicy składek. 2. Za wykonywanie zadań związanych z ustalaniem prawa do świadczeń i ich wysoko- ści oraz wypłatą świadczeń z ubezpieczenia chorobowego płatnicy składek mają prawo do wynagrodzenia. Wynagrodzenia płatników składek określa się jako procent kwoty tych świadczeń. Wysokość stopy procentowej oraz tryb rozliczenia tego wynagrodzenia okre- śli, w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego. Pozostałe zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych płatnicy składek są zobowiązani wykonywać nieodpłatnie. 3. Zakres zadań z ubezpieczeń społecznych wykonywanych przez otwarte fundusze emerytalne określają przepisy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. Art. 4. Użyte w ustawie określenia oznaczają: 1) ubezpieczeni – osoby fi zyczne podlegające chociaż jednemu z ubezpieczeń społecz- nych, o których mowa w art. 1; 2) płatnik składek: a) pracodawca – w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą oraz jednostka organizacyjna lub osoba fi zyczna pozostająca z inną osobą fi zyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społeczny- mi, w tym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym albo pobierania zasiłku macierzyńskiego, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca Zakład, b) jednostka wypłacająca świadczenia socjalne, zasiłki socjalne oraz wynagrodze- nia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifi kowanie – w stosunku do osób pobie- rających świadczenia socjalne wypłacane w okresie urlopu, osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifi kowania zawodowego i poszuki- wania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługu- jące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifi kowanie, c) podmiot, na którego rzecz wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywa- nia kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania – w stosunku 10 Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów UOW31_Srodki.indd 10 UOW31_Srodki.indd 10 Podstawowy czarny Podstawowy czarny 3/10/2014 1:57:03 PM 3/10/2014 1:57:03 PM
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ubezpieczenia społeczne 2014. Podręczny zbiór przepisów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: