Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00186 005543 13861578 na godz. na dobę w sumie
Ubuntu Linux. Biblia - książka
Ubuntu Linux. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 952
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1033-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> systemy operacyjne >> ubuntu
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wyczerpujące źródło wiedzy o fenomenalnej dystrybucji Linuksa

Ubuntu to kolejna dystrybucja Linuksa, która w lawinowym tempie zdobywa uznanie i popularność. Oparta na Debianie wersja dostępnego nieodpłatnie systemu operacyjnego adresowana jest przede wszystkich do użytkowników domowych, którzy oczekują bezpiecznego, stabilnego i łatwego w obsłudze narzędzia. Graficzny interfejs instalacyjny i konfiguracyjny, stale rosnąca ilość oprogramowania i doskonałe wsparcie techniczne w internecie sprawiają, że użytkownik rozpoczynający swoją pracę z Ubuntu błyskawicznie przekona się, iż ten system w niczym nie ustępuje swoim komercyjnym konkurentom.

Książka 'Ubuntu Linux. Biblia' to kompleksowe omówienie wszystkich aspektów korzystania z dystrybucji Ubuntu. Czytając ją, dowiesz się, jak pobrać Ubuntu, zainstalować oraz optymalnie skonfigurować. Nauczysz się korzystać z konsoli tekstowej i środowiska graficznego GNOME. Poznasz oprogramowanie dołączane do Ubuntu i wykorzystasz je do pracy biurowej, przeglądania witryn WWW, korespondencji e-mail i zabawy. Przeczytasz o administrowaniu systemem, zarządzaniu kontami użytkowników, konfigurowaniu usług sieciowych. Staniesz się prawdziwym ekspertem.

Dołącz do społeczności użytkowników Ubuntu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ubuntu Linux. Biblia Autor: William von Hagen T‡umaczenie: Adam B„k, Marek PŒtlicki ISBN: 978-83-246-1033-4 Tytu‡ orygina‡u: Ubuntu Linux Bible Format: B5, stron: 952 oprawa twarda Zawiera CD-ROM Wyczerpuj„ce (cid:159)r(cid:243)d‡o wiedzy o fenomenalnej dystrybucji Linuksa (cid:149) Zainstaluj i skonfiguruj Ubuntu oraz (cid:156)rodowisko graficzne GNOME (cid:149) Wykorzystaj w pracy oprogramowanie do‡„czone do Ubuntu (cid:149) Napisz w‡asne oprogramowanie dla Ubuntu (cid:149) Naucz siŒ administrowa(cid:230) systemem Ubuntu Ubuntu to kolejna dystrybucja Linuksa, kt(cid:243)ra w lawinowym tempie zdobywa uznanie i popularno(cid:156)(cid:230). Oparta na Debianie wersja dostŒpnego nieodp‡atnie systemu operacyjnego adresowana jest przede wszystkich do u¿ytkownik(cid:243)w domowych, kt(cid:243)rzy oczekuj„ bezpiecznego, stabilnego i ‡atwego w obs‡udze narzŒdzia. Graficzny interfejs instalacyjny i konfiguracyjny, stale rosn„ca ilo(cid:156)(cid:230) oprogramowania i doskona‡e wsparcie techniczne w internecie sprawiaj„, ¿e u¿ytkownik rozpoczynaj„cy swoj„ pracŒ z Ubuntu b‡yskawicznie przekona siŒ, i¿ ten system w niczym nie ustŒpuje swoim komercyjnym konkurentom. Ksi„¿ka (cid:132)Ubuntu Linux. Biblia(cid:148) to kompleksowe om(cid:243)wienie wszystkich aspekt(cid:243)w korzystania z dystrybucji Ubuntu. Czytaj„c j„, dowiesz siŒ, jak pobra(cid:230) Ubuntu, zainstalowa(cid:230) oraz optymalnie skonfigurowa(cid:230). Nauczysz siŒ korzysta(cid:230) z konsoli tekstowej i (cid:156)rodowiska graficznego GNOME. Poznasz oprogramowanie do‡„czane do Ubuntu i wykorzystasz je do pracy biurowej, przegl„dania witryn WWW, korespondencji e-mail i zabawy. Przeczytasz o administrowaniu systemem, zarz„dzaniu kontami u¿ytkownik(cid:243)w, konfigurowaniu us‡ug sieciowych. Staniesz siŒ prawdziwym ekspertem. (cid:149) Uruchamianie Ubuntu z p‡yty Live CD (cid:149) Instalacja Ubuntu (cid:149) System plik(cid:243)w Linuksa (cid:149) (cid:156)rodowisko graficzne i konsola tekstowa (cid:149) Korzystanie z poczty elektronicznej i WWW (cid:149) Tworzenie dokument(cid:243)w w OpenOffice i LaTeX (cid:149) Mo¿liwo(cid:156)ci multimedialne Ubuntu (cid:149) £„czenie Ubuntu z innymi systemami operacyjnymi (cid:149) Pod‡„czanie palmtop(cid:243)w, iPod(cid:243)w i aparat(cid:243)w cyfrowych (cid:149) Dodawanie i usuwanie nowego oprogramowania (cid:149) Zarz„dzanie u¿ytkownikami (cid:149) Tworzenie kopii zapasowych (cid:149) Konfiguracja sieci i us‡ug sieciowych Do‡„cz do spo‡eczno(cid:156)ci u¿ytkownik(cid:243)w Ubuntu Wydawnictwo Helion ul. Ko(cid:156)ciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl Spis treści O autorze ......................................................................................................... 19 Podziękowania ................................................................................................ 21 Wprowadzenie ................................................................................................. 23 Część I Rozpoczęcie pracy z Ubuntu ............................................. 29 Rozdział 1. Projekt Ubuntu ............................................................................... 31 Wprowadzenie ..................................................................................................................................... 32 Dlaczego warto korzystać z Linuksa? ........................................................................................... 32 Co to jest dystrybucja? .................................................................................................................. 34 Wprowadzenie do Ubuntu ................................................................................................................... 35 Manifest Ubuntu ............................................................................................................................ 36 Kalendarz wydań Ubuntu .............................................................................................................. 37 Uaktualnienia i wsparcie systemu w Ubuntu ................................................................................ 38 Ubuntu a Debian ............................................................................................................................ 39 Dlaczego warto wybrać Ubuntu? ......................................................................................................... 40 Wymagania instalacyjne ...................................................................................................................... 41 Obsługiwane architektury .............................................................................................................. 42 Wymagania sprzętowe ................................................................................................................... 42 Czas instalacji ................................................................................................................................ 43 Płyty instalacyjne Ubuntu .................................................................................................................... 43 Wsparcie techniczne dla Ubuntu ......................................................................................................... 44 Społeczność Ubuntu — wsparcie i informacje .............................................................................. 45 Dokumentacja ................................................................................................................................ 48 Komercyjne wsparcie techniczne dla Ubuntu ............................................................................... 49 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o Ubuntu ................................................................................ 51 Podsumowanie ..................................................................................................................................... 52 Rozdział 2. Instalowanie Ubuntu ...................................................................... 53 Uzyskiwanie płyt Desktop CD dla komputerów 64-bitowych i PPC .................................................. 54 Uruchamianie systemu z płyty Desktop CD ........................................................................................ 55 Instalacja Ubuntu z płyty Desktop CD ................................................................................................ 56 Uruchamianie Ubuntu .................................................................................................................... 65 Uruchamianie Ubuntu w trybie podwójnego rozruchu ................................................................. 65 Pierwsze uruchomienie Ubuntu ..................................................................................................... 66 Testowanie Ubuntu .............................................................................................................................. 66 Zawartość folderu Examples ......................................................................................................... 67 Uzyskiwanie dostępu do dysku twardego z systemu Desktop CD ................................................ 69 8 Ubuntu Linux. Biblia Tryb persistence .............................................................................................................................73 Kopiowanie plików do innego komputera dostępnego w sieci ......................................................75 Instalacja programów dla Windows umieszczonych na płycie CD .....................................................76 Podsumowanie ......................................................................................................................................78 Rozdział 3. Instalowanie Ubuntu jako systemu specjalnego zastosowania ...................................... 81 Tryb podwójnego rozruchu — informacje ...........................................................................................82 Proces uruchamiania komputera ....................................................................................................82 Przygotowywanie systemu do uruchomienia trybu podwójnego rozruchu ...................................83 Repartycjonowanie zamontowanego dysku ...................................................................................84 Pozyskiwanie innych płyt instalacyjnych .............................................................................................93 Płyty w wersji Server i Alternate Install CD — uruchamianie systemu ..............................................93 Menu instalacyjne płyty Server Install CD ..........................................................................................94 Instalacja serwera Ubuntu ..............................................................................................................96 Określanie układu partycji ............................................................................................................104 Instalowanie serwera LAMP.........................................................................................................113 Pierwsze uruchomienie systemu ...................................................................................................113 Opcje instalacyjne dla płyty Alternate Install CD..............................................................................114 Instalowanie systemu Ubuntu Desktop w trybie tekstowym .......................................................115 Instalowanie Ubuntu w trybie OEM .............................................................................................116 Instalowanie serwera z płyty Alternate Install CD .......................................................................117 Podsumowanie.....................................................................................................................................117 Część II Korzystanie z Ubuntu .................................................... 119 Rozdział 4. Podstawowe założenia systemu Linux ....................................... 121 Praca z plikami i katalogami ..............................................................................................................122 Katalogi systemu Linux ...............................................................................................................123 Inne katalogi systemu Linux ........................................................................................................124 Wprowadzenie do systemu plików w Linuksie ..................................................................................124 Dyski, partycje i punkty montowania ..........................................................................................125 Lokalne systemy plików: standardowy i z kroniką ......................................................................126 Sieciowe systemy plików .............................................................................................................128 Praca z partycjami i systemami plików ..............................................................................................129 Montowanie systemu plików .......................................................................................................129 Automatyczne montowanie systemów plików podczas uruchamiania komputera ......................132 Automatyczne montowanie systemów plików znajdujących się na przenośnych nośnikach danych ............................................................................................135 Podstawowe informacje o uprawnieniach w systemach Linux ..........................................................136 Podstawowe koncepcje: użytkownicy i grupy .............................................................................136 Uprawnienia do plików i katalogów w Linuksie .........................................................................138 Nadawanie uprawnień domyślnych podczas tworzenia plików i katalogów ...............................139 Wykonywanie czynności wymagających specjalnych uprawnień ...............................................139 Podsumowanie ....................................................................................................................................141 Rozdział 5. Środowisko GNOME ....................................................................... 143 Co to jest pulpit? Środowiska graficzne dla Linuksa .........................................................................143 Korzystanie z myszy ...........................................................................................................................145 Wprowadzenie do GNOME ...............................................................................................................147 Okno aplikacji GNOME .....................................................................................................................149 Spis treści 9 Menu w GNOME ............................................................................................................................... 150 Menu na panelach ........................................................................................................................ 150 Menu kontekstowe ....................................................................................................................... 153 Dostosowywanie menu ................................................................................................................ 153 Dostosowywanie pulpitu .................................................................................................................... 159 Dostosowywanie działania myszy ............................................................................................... 159 Konfigurowanie rozdzielczości wyświetlania ............................................................................. 161 Dostosowywanie paneli ............................................................................................................... 162 Konfigurowanie wygaszacza ekranu ........................................................................................... 167 Zmiana tła pulpitu ........................................................................................................................ 169 Przełączanie motywów ................................................................................................................ 170 Technologie wspierające w GNOME .......................................................................................... 171 Skróty klawiaturowe w GNOME ....................................................................................................... 173 Menedżer plików Nautilus — wprowadzenie .................................................................................... 174 Podstawowe operacje w Nautilusie ............................................................................................. 174 Przykłady użycia Nautilusa ......................................................................................................... 175 Dodatkowe informacje o Nautilusie ............................................................................................ 178 Korzystanie z menedżera okien ......................................................................................................... 178 Podsumowanie ................................................................................................................................... 183 Rozdział 6. Korzystanie z linii poleceń ........................................................... 185 Po co używać linii poleceń? ............................................................................................................... 186 Wykonywanie komend w linii poleceń .............................................................................................. 187 Co to jest powłoka? ............................................................................................................................ 191 W głąb powłoki .................................................................................................................................. 195 Korzystanie z terminala w GNOME ........................................................................................... 195 Korzystanie z terminala w systemie X Window System ............................................................. 196 Często używane komendy linii poleceń ............................................................................................. 199 Poruszanie się po systemie plików Linuksa ................................................................................ 200 Kopiowanie, przenoszenie, zmiana nazwy i usuwanie plików i katalogów ................................ 200 Zmiana uprawnień do plików i katalogów .................................................................................. 204 Wyszukiwanie odpowiednich poleceń ........................................................................................ 206 Korzystanie z powłoki bash ............................................................................................................... 207 Korzystanie z historii poleceń ..................................................................................................... 208 Uzupełnianie nazw plików .......................................................................................................... 209 Wyrażenie wieloznaczne ............................................................................................................. 210 Potoki i przekierowanie danych .................................................................................................. 211 Wprowadzenie do kontroli zadań ................................................................................................ 213 Eksploracja pliku konfiguracyjnego powłoki .............................................................................. 214 Zmienne środowiskowe ............................................................................................................... 215 Definiowanie i używanie aliasów ................................................................................................ 217 Podsumowanie ................................................................................................................................... 217 Rozdział 7. Praca z plikami tekstowymi w Ubuntu ....................................... 219 Wprowadzenie do edytorów tekstowych w Linuksie ........................................................................ 220 Korzystanie z edytora vi .................................................................................................................... 221 Uruchamianie i wyłączanie edytora vi ........................................................................................ 223 Wstawianie tekstu w edytorze vi ................................................................................................. 224 Przemieszczanie kursora w edytorze vi ....................................................................................... 225 Usuwanie i zmienianie tekstu w edytorze vi ............................................................................... 226 Wycinanie, kopiowanie i wstawianie tekstu w edytorze vi ......................................................... 227 10 Ubuntu Linux. Biblia Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu w edytorze vi ....................................................................228 Cofanie zmian w edytorze vi ........................................................................................................229 Korzystanie z wielu okien w programie vi ..................................................................................229 Dostosowywanie edytora vim ......................................................................................................231 Graficzne wersje edytora vi .........................................................................................................232 Dodatkowe informacje na temat edytorów vi i vim .....................................................................233 Korzystanie z programu emacs ..........................................................................................................233 Kilka słów o poleceniach w edytorze emacs ................................................................................236 Terminologia ................................................................................................................................238 Uruchamianie i wyłączanie edytora emacs ..................................................................................238 Poruszanie się w edytorze emacs .................................................................................................240 Wycinanie, kopiowanie i wklejanie w edytorze emacs ...............................................................242 Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu w edytorze emacs .............................................................242 Praca z wieloma oknami i buforami w edytorze emacs ...............................................................242 Dostosowywanie edytora emacs ..................................................................................................243 Zdobywanie dodatkowych informacji o edytorze emacs .............................................................246 Używanie programu gedit ..................................................................................................................246 Inne edytory tekstowe w Ubuntu ........................................................................................................247 Podsumowanie ....................................................................................................................................248 Rozdział 8. Obsługa poczty elektronicznej za pomocą programu Evolution .................................................. 251 Uruchamianie programu Evolution ....................................................................................................252 Kreator ustawień Evolution ................................................................................................................253 Wysyłanie i odbieranie poczty elektronicznej ....................................................................................263 Wysyłanie wiadomości w programie Evolution ..........................................................................266 Konfigurowanie ustawień dla wysyłanych i odbieranych wiadomości .......................................267 Odzyskiwanie usuniętych wiadomości ........................................................................................270 Tworzenie i korzystanie z folderów .............................................................................................270 Korzystanie z folderów wyszukiwania ........................................................................................272 Filtrowanie wiadomości przychodzących ..........................................................................................274 Stosowanie filtrów dla poczty przychodzącej ..............................................................................275 Automatyczne sprawdzanie niechcianej poczty ...........................................................................278 Dodatkowe źródła informacji o Evolution .........................................................................................279 Podsumowanie ....................................................................................................................................280 Rozdział 9. Surfowanie z Firefoksem ............................................................. 281 Krótka historia Firefoksa ....................................................................................................................281 Uruchamianie programu Firefox ........................................................................................................283 Interfejs programu Firefox .................................................................................................................283 Standardowe elementy okna Firefoksa ........................................................................................283 Używanie myszy w programie Firefox ........................................................................................285 Specjalne i niespecjalne funkcje programu Firefox .....................................................................286 Konfigurowanie Firefoksa ..................................................................................................................289 Ustawianie strony domowej .........................................................................................................289 Wyskakujące okienka, JavaScript i inne ......................................................................................290 Konfigurowanie ustawień z zakładki Prywatność .......................................................................292 Zakładki ..............................................................................................................................................294 Tworzenie zakładek w programie Firefox ...................................................................................295 Zarządzanie zakładkami ...............................................................................................................296 Tworzenie dynamicznych zakładek .............................................................................................297 Spis treści 11 Ulepszanie Firefoksa .......................................................................................................................... 299 Instalowanie rozszerzeń do programu Firefox ............................................................................ 299 Dodawanie nowych motywów do programu Firefox .................................................................. 302 Podsumowanie ................................................................................................................................... 303 Rozdział 10. Tworzenie i publikowanie dokumentów ................................... 305 Języki znaczników w Ubuntu ............................................................................................................ 306 Instalowanie systemu TeX w Ubuntu .......................................................................................... 307 Korzystanie z programu TeX ...................................................................................................... 307 Wprowadzenie do znaczników LaTeX ........................................................................................ 309 Formatowanie i wyświetlanie plików DVI .................................................................................. 311 Korzystanie z narzędzi graficznych do pracy z systemami TeX i LaTeX .................................. 311 Dodatkowe źródła informacji o systemach TeX i LaTeX ........................................................... 314 Edycja tekstu w programie OpenOffice.org Writer ........................................................................... 314 Instalowanie plików dla programu OpenOffice.org Writer ......................................................... 315 Krótki przewodnik po programie Writer ..................................................................................... 317 Wpisywanie danych osobistych ................................................................................................... 320 Tworzenie dokumentów za pomocą kreatorów ........................................................................... 320 Modyfikowanie stylów i wyglądu dokumentów ......................................................................... 324 Tworzenie i używanie szablonów ................................................................................................ 326 Importowanie plików utworzonych w innych procesorach tekstu .............................................. 329 Dodatkowe informacje o programie Writer ................................................................................. 331 Komputerowy skład tekstu za pomocą programu Scribus ................................................................. 332 Instalowanie Scribusa w Ubuntu ................................................................................................. 332 Krótki przewodnik po programie Scribus ................................................................................... 333 Dodatkowe informacje o programie Scribus ............................................................................... 340 Inne procesory tekstu i pakiety biurowe dla Linuksa ........................................................................ 340 Podsumowanie ................................................................................................................................... 341 Rozdział 11. Pozostałe składniki pakietu biurowego: arkusz kalkulacyjny Calc i program do tworzenia prezentacji ......................................... 343 Wprowadzenie do arkuszy kalkulacyjnych — przewodnik ............................................................... 344 Korzystanie z Gnumerica ................................................................................................................... 353 Rozpoczęcie pracy z programem Gnumeric ................................................................................ 354 Krótki przewodnik użytkowania programu Gnumeric ................................................................ 354 Funkcje w programie Gnumeric .................................................................................................. 355 Określanie rodzaju danych wprowadzanych do programu Gnumeric ......................................... 357 Importowanie istniejących arkuszy ............................................................................................. 359 Korzystanie z programu OpenOffice.org Calc .................................................................................. 361 Instalowanie plików dla programu OpenOffice.org Calc ............................................................ 361 Uruchamianie programu Calc ...................................................................................................... 363 Krótki podręcznik użytkowania programu Calc .......................................................................... 363 Funkcje w programie Calc ........................................................................................................... 364 Określanie rodzaju danych wprowadzanych do programu Calc ................................................. 366 Importowanie istniejących arkuszy ............................................................................................. 368 Korzystanie z programu OpenOffice.org Impress ............................................................................. 371 Instalowanie plików dla programu Impress ................................................................................. 372 Uruchamianie programu Impress ................................................................................................ 373 Krótki przewodnik po programie Impress ................................................................................... 375 Tworzenie prezentacji .................................................................................................................. 377 Importowanie istniejących prezentacji ........................................................................................ 380 Podsumowanie ................................................................................................................................... 381 12 Ubuntu Linux. Biblia Rozdział 12. Praca z grafiką ............................................................................ 383 Terminologia ......................................................................................................................................384 Używanie programu GIMP ................................................................................................................387 Uruchamianie programu GIMP ....................................................................................................388 Krótki przewodnik po programie GIMP ......................................................................................389 Podstawowe operacje wykonywane w programie GIMP ............................................................391 Dodatkowe informacje o GIMP-ie ...............................................................................................396 Używanie programu OpenOffice.org Draw .......................................................................................397 Instalowanie programu OpenOffice.org Draw .............................................................................397 Uruchamianie programu Draw .....................................................................................................398 Przewodnik po programie Draw ..................................................................................................399 Dodatkowe informacje o programie OpenOffice.org Draw ........................................................401 Inkscape — program do edycji grafiki wektorowej ...........................................................................401 Instalowanie programu Inkscape ..................................................................................................402 Uruchamianie programu Inkscape ...............................................................................................402 Krótki przewodnik po programie Inkscape ..................................................................................403 Dodatkowe informacje o programie Inkscape .............................................................................405 Podsumowanie ....................................................................................................................................405 Rozdział 13. Multimedia .................................................................................. 407 Przegląd terminologii audio i wideo ...................................................................................................408 Konfigurowanie urządzeń dźwiękowych, poziomu dźwięku i dźwięków systemowych ..................414 Testowanie i dostosowywanie systemu dźwiękowego ................................................................414 Ustawianie poziomu głośności .....................................................................................................415 Uzyskiwanie dodatkowych informacji o karcie dźwiękowej .......................................................418 Konfigurowanie napędów CD i DVD ..........................................................................................420 Instalowanie GStreamera i wtyczek ...................................................................................................422 Instalowanie w systemie kodeków Microsoft Windows ..............................................................424 Instalowanie w systemie oprogramowania umożliwiającego odtwarzanie płyt DVD .................425 Używanie płyt CD ..............................................................................................................................425 Odtwarzanie płyt CD za pomocą programu Sound Juicer ...........................................................426 Zgrywanie płyt CD za pomocą programu Sound Juicer ..............................................................427 Nagrywanie płyt z użyciem programu Serpentine .......................................................................429 Inne źródła dźwięku ...........................................................................................................................430 Pliki dźwiękowe i internetowe radio w Rhythmboksie ................................................................431 Konwertowanie plików audio ......................................................................................................436 Płyty DVD ..........................................................................................................................................440 Odtwarzanie płyt DVD ................................................................................................................440 Zgrywanie płyt DVD ....................................................................................................................442 Używanie programu K3b do kopiowania i nagrywania płyt DVD ..............................................442 Podsumowanie ....................................................................................................................................448 Rozdział 14. Zagrasz? ...................................................................................... 449 Domyślne gry dla GNOME ................................................................................................................450 Gry karciane .................................................................................................................................450 Gry planszowe ..............................................................................................................................453 Gry wideo .....................................................................................................................................457 Inne popularne gry znajdujące się w repozytoriach Ubuntu ..............................................................462 Miliony wersji szachów ...............................................................................................................462 Go .................................................................................................................................................465 Klony gry Monopol ......................................................................................................................467 Klony gry Scrabble ......................................................................................................................470 Podsumowanie ....................................................................................................................................471 Spis treści 13 Rozdział 15. Łączenie się z innymi systemami ............................................... 473 Ustanawianie bezpiecznego połączenia z innymi systemami ............................................................ 473 Logowanie się na zdalnych systemach za pomocą ssh ................................................................ 474 Uruchamianie demona SSH w systemie ...................................................................................... 476 Łączenie się z innymi systemami za pomocą VNC ........................................................................... 477 Pobieranie programu VNC w wersji serwerowej oraz klienckiej dla odpowiedniej platformy ........ 478 Korzystanie z programu vcnviewer ............................................................................................. 481 Łączenie ze zdalnym serwerem usług terminalowych Windows ...................................................... 482 Korzystanie z programu rdesktop ................................................................................................ 483 Korzystanie z programu tsclient .................................................................................................. 485 Korzystanie z innych narzędzi do zdalnego łączenia się z komputerem ........................................... 488 Podsumowanie ................................................................................................................................... 489 Rozdział 16. Przesyłanie i udostępnianie plików w Ubuntu ......................... 491 Przesyłanie plików do innych systemów ........................................................................................... 492 Korzystanie z FTP ....................................................................................................................... 493 Dostęp do zasobów systemów Windows ..................................................................................... 499 Dostęp do katalogów NFS z systemów Linux ............................................................................. 502 Udostępnianie plików w sieciach P2P ............................................................................................... 503 Instalowanie i korzystanie z programu gtk-gnutella .................................................................... 505 Korzystanie z BitTorrenta w Ubuntu ........................................................................................... 509 Podsumowanie ................................................................................................................................... 512 Rozdział 17. Urządzenia elektroniczne w Ubuntu ......................................... 513 Konfigurowanie systemu do obsługi urządzeń elektronicznych ....................................................... 514 Konfigurowanie obsługi aparatów cyfrowych i cyfrowych kamer wideo .................................. 514 Konfigurowanie obsługi iPodów i innych odtwarzaczy muzycznych ......................................... 515 Konfigurowanie obsługi palmtopów i smartfonów ..................................................................... 516 Konfigurowanie obsługi kart pamięci i innych urządzeń elektronicznych ................................. 517 Aparaty cyfrowe i Ubuntu ................................................................................................................. 517 Palmtopy, smartfony i Ubuntu ........................................................................................................... 520 Konfigurowanie i synchronizowanie urządzeń Palm OS ............................................................ 521 Konfigurowanie i synchronizowanie urządzeń z systemem Microsoft Windows ...................... 525 iPody, inne odtwarzacze audio i Ubuntu ........................................................................................... 530 Korzystanie z iPoda w Ubuntu .................................................................................................... 531 Korzystanie z innych cyfrowych odtwarzaczy audio .................................................................. 541 Obsługa kart CompactFlash i SD ....................................................................................................... 542 Podsumowanie ................................................................................................................................... 544 Rozdział 18. Tworzenie oprogramowania w Ubuntu .................................... 545 Instalowanie i używanie narzędzi programistycznych w Ubuntu ...................................................... 546 Instalowanie GCC, make i innych narzędzi ................................................................................ 546 Kompilator GCC — podstawowe informacje ............................................................................. 548 Używanie kompilatora GCC C .................................................................................................... 548 Tworzenie prostych plików makefile .......................................................................................... 550 Korzystanie ze zintegrowanych środowisk programistycznych ........................................................ 551 Popularne IDE dla Linuksa .......................................................................................................... 552 Instalowanie środowiska Eclipse ................................................................................................. 554 Używanie Eclipse do tworzenia aplikacji w języku C ................................................................ 555 Dodatkowe informacje o Eclipse ................................................................................................. 570 14 Ubuntu Linux. Biblia System kontroli wersji ........................................................................................................................570 CVS — Concurrent Versioning System ......................................................................................571 Instalowanie i korzystanie z Subversion ......................................................................................571 Podsumowanie ....................................................................................................................................580 Część III Ubuntu dla administratorów systemu ........................ 581 Rozdział 19. Proces rozruchu i zamykania systemu Ubuntu ........................ 583 Proces rozruchowy dystrybucji Ubuntu Linux ...................................................................................584 Boot Monitor lub BIOS ................................................................................................................584 Program rozruchowy ....................................................................................................................584 Ładowanie jądra ...........................................................................................................................587 Ładowanie i wykorzystanie inicjującego dysku RAM lub systemu plików RAM ......................588 Proces init .....................................................................................................................................589 Analiza procesu startowego z użyciem programu Boot Chart ...........................................................592 Optymalizacja procesu rozruchowego dystrybucji Ubuntu ...............................................................594 Proces zamykania systemu Ubuntu Linux .........................................................................................598 Podsumowanie ....................................................................................................................................599 Rozdział 20. Dodawanie, usuwanie i aktualizacja oprogramowania ............ 601 Przegląd oprogramowania do zarządzania pakietami w Ubuntu .......................................................603 Repozytoria i ich komponenty w systemie Ubuntu ............................................................................604 Uaktywnianie poszczególnych elementów repozytorium ............................................................606 Uaktywnianie dodatkowych repozytoriów z użyciem edytora tekstu ..........................................608 Uaktywnianie dodatkowych repozytoriów z wykorzystaniem narzędzia Ustawienia oprogramowania ....................................................................................................609 Problemy z dodawaniem i dostępem do niestandardowych repozytoriów ..................................612 Mieszanie repozytoriów Ubuntu i Debiana ..................................................................................613 Eksploracja systemu z użyciem programu dpkg i pokrewnych .........................................................616 Sporządzanie listy pakietów zainstalowanych w systemie ..........................................................616 Sporządzanie listy pakietów dostępnych do instalacji .................................................................618 Odczyt informacji o pakiecie .......................................................................................................621 Odczyt informacji o zawartości pakietu .......................................................................................621 Określanie pakietu, do którego należy istniejący plik .................................................................622 Określenie pakietu, w którym znajduje się brakujący plik ..........................................................623 Usuwanie oprogramowania z użyciem programu apt-get ..................................................................624 Aktualizacja systemu z użyciem programu apt-get .....................................................................625 Inteligentna aktualizacja systemu z użyciem programu apt-get ..................................................625 Pobieranie kodów źródłowych pakietów z użyciem programu apt-get .......................................626 Obsługa zależności kompilacyjnych przy użyciu programu apt-get ............................................627 Instalacja i usuwanie oprogramowania z użyciem programu aptitude ...............................................628 Wskazówki dotyczące wykorzystania interfejsu użytkownika programu aptitude .....................629 Instalacja zalecanych pakietów z użyciem aptitude .....................................................................630 Zalety użycia programu aptitude do instalacji i usuwania oprogramowania ...............................632 Dodawanie i usuwanie pakietów z użyciem programu Synaptic .......................................................633 Konfiguracja ustawień programu Synaptic ..................................................................................635 Wyszukiwanie oprogramowania w programie Synaptic ..............................................................636 Instalacja pakietów za pomocą programu Synaptic .....................................................................638 Usuwanie pakietów za pomocą programu Synaptic ....................................................................641 Wykorzystanie menedżera aktualizacji ..............................................................................................643 Spis treści 15 Konwersja pakietów z innych formatów ........................................................................................... 644 Utrzymanie porządku w systemie ...................................................................................................... 647 Podsumowanie ................................................................................................................................... 647 Rozdział 21. Zarządzanie użytkownikami, grupami i zaawansowane uprawnienia ................................................... 649 Tworzenie i zarządzanie grupami i użytkownikami .......................................................................... 650 Tworzenie nowych użytkowników .............................................................................................. 651 Zarządzanie istniejącymi użytkownikami ................................................................................... 654 Tworzenie nowych grup .............................................................................................................. 656 Zarządzanie istniejącymi grupami ............................................................................................... 658 Podsystem PAM i proces uwierzytelniania użytkowników w Linuksie ............................................ 659 Pliki konfiguracji mechanizmów PAM dla aplikacji i usług ....................................................... 661 Przykład: konfiguracja PAM dla procesu logowania w systemie ............................................... 662 Konfiguracja plików różnych modułów PAM ............................................................................ 666 Co zrobić, gdy brakuje plików konfiguracyjnych? ..................................................................... 666 Konfiguracja polecenia sudo w systemie Ubuntu .............................................................................. 667 Wykorzystanie ACL-i do zaawansowanego zarządzania dostępem do plików ................................. 670 Przegląd ACL-i w Linuksie ......................................................................................................... 671 Instalacja w Ubuntu poleceń do obsługi ACL-i .......................................................................... 672 Uaktywnienie obsługi ACL-i w systemie plików ........................................................................ 673 Praca z ACL-ami z wiersza poleceń ............................................................................................ 674 Praca z ACL-ami przy użyciu graficznego narzędzia ................................................................. 676 Podsumowanie ................................................................................................................................... 679 Rozdział 22. Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych ..................... 681 Podstawowe zagadnienia dotyczące kopii zapasowych .................................................................... 682 Po co wykonywać kopie zapasowe? ............................................................................................ 682 Różne typy kopii zapasowych ..................................................................................................... 684 Weryfikacja i testowanie kopii zapasowych ............................................................................... 688 Decyzja o tym, co kopiować ........................................................................................................ 688 Oprogramowanie dla Linuksa do wykonywania kopii zapasowych .................................................. 689 Oprogramowanie dla Linuksa do lokalnego wykonywania kopii zapasowych i ich odtwarzania ....................................................................................................................... 690 Oprogramowanie dla systemu Linux do wykonywania sieciowych kopii zapasowych ............. 693 Wykonywanie kopii zapasowych na lokalnych nośnikach wymiennych .......................................... 695 Archiwizacja i przywracanie danych z użyciem programu tar .................................................... 696 Wykonywanie aktualnych kopii katalogu lokalnego z użyciem polecenia cp ............................ 697 Wykonywanie aktualnych kopii katalogu lokalnego z użyciem polecenia rsync ....................... 698 Instalacja i wykorzystanie programu BackupPC ............................................................................... 700 Instalacja pakietu backuppc ......................................................................................................... 702 Konfiguracja programu BackupPC ............................................................................................. 703 Identyfikacja hostów do wykonywania kopii zapasowych ......................................................... 704 Definiowanie kopii zapasowej z użyciem protokołu rsyncd ....................................................... 705 Definiowanie kopii zapasowych z użyciem protokołu SMB ...................................................... 708 Uruchamianie kopii zapasowych w programie BackupPC ......................................................... 709 Odtwarzanie danych z kopii zapasowej w programie BackupPC ............................................... 712 Podsumowanie ................................................................................................................................... 715 16 Ubuntu Linux. Biblia Rozdział 23. Dodawanie sprzętu i przyłączanie urządzeń peryferyjnych ... 717 Dodawanie drukarek ...........................................................................................................................718 Wykorzystanie skanera .......................................................................................................................722 Wykorzystanie zewnętrznych dysków i napędów CD/DVD .............................................................727 Konfiguracja automatycznego wykrywania urządzeń .................................................................727 Rozwiązywanie problemów z automatycznym wykrywaniem urządzeń ....................................728 Dodawanie wewnętrznych dysków i napędów CD/DVD ..................................................................729 Dodawanie do systemu napędów EIDE/ATA ..............................................................................730 Dodawanie napędów SATA .........................................................................................................731 Dodawanie napędów SCSI ...........................................................................................................732 Rozwiązywanie problemów z uruchamianiem systemu po dodaniu nowych urządzeń ..............733 Lokalizowanie, partycjonowanie i formatowanie dysków twardych ...........................................736 Wykorzystanie kart PCMCIA ............................................................................................................744 Przyłączanie kart PCI .........................................................................................................................745 Rozwiązywanie problemów z urządzeniami za pomocą narzędzi graficznych .................................746 Podsumowanie ....................................................................................................................................748 Rozdział 24. Konfiguracja sieci i bezpieczeństwo ......................................... 749 Podstawowe zagadnienia dotyczące sieci ..........................................................................................751 Ręczna konfiguracja sprzętu sieciowego ............................................................................................754 Ręczna konfiguracja połączeń modemowych ....................................................................................757 Definiowanie i wykorzystanie wielu konfiguracji sieciowych ..........................................................760 Testowanie sieci z użyciem narzędzi sieciowych dla środowiska GNOME ......................................761 Wskazówki dotyczące zabezpieczenia systemu .................................................................................763 Instalacja zapory sieciowej .................................................................................................................765 Podstawy zapór sieciowych i filtrowania pakietów w Linuksie ..................................................766 Instalacja i konfiguracja zapory sieciowej z użyciem programu Lokkit ......................................767 Podsumowanie ....................................................................................................................................772 Rozdział 25. Sieć bez kabli .............................................................................. 773 Ogólne informacje o sieciach bezprzewodowych ..............................................................................774 Konfiguracja interfejsów sieci bezprzewodowej ................................................................................777 Narzędzia do konfiguracji sieci bezprzewodowych obsługiwane z wiersza poleceń ........................780 Instalacja i wykorzystanie sterowników dla systemu Windows ........................................................781 Instalacja pakietu NDIS Wrapper i narzędzi pomocniczych .......................................................783 Instalacja sterowników systemu Microsoft Windows ..................................................................784 Sztuczki i kruczki związane z mechanizmem NDIS Wrapper .....................................................786 Podsumowanie ....................................................................................................................................787 Część IV Konfiguracja serwerów w Ubuntu ............................... 789 Rozdział 26. Konfiguracja serwera WWW ...................................................... 791 Podstawy sieci WWW ........................................................................................................................792 URL-e a URI ................................................................................................................................793 Wprowadzenie do serwerów WWW i Apache ...................................................................................794 Instalacja serwera Apache ..................................................................................................................795 Instalacja serwera Apache z wiersza poleceń ..............................................................................796 Instalacja Apache za pomocą programu Synaptic .......................................................................797 Pliki serwera Apache 2 .......................................................................................................................798 Konfiguracja serwera Apache ............................................................................................................799 Spis treści 17 Usuwanie problemów ........................................................................................................................ 803 Więcej informacji ............................................................................................................................... 804 Podsumowanie ................................................................................................................................... 805 Rozdział 27. Konfiguracja serwera poczty .................................................... 807 Serwerowe technologie poczty elektronicznej ................................................................................... 808 Popularne linuksowe aplikacje MTA .......................................................................................... 809 Po co instalować własny serwer poczty? ..................................................................................... 811 Instalacja Postfiksa i pakietów pomocniczych .................................................................................. 812 Wbudowane modele konfiguracji Postfiksa ................................................................................ 813 Instalacja Postfiksa z wiersza poleceń ......................................................................................... 814 Instalacja Postfiksa i pakietów pomocniczych z użyciem menedżera pakietów Synaptic .......... 817 Konfiguracja serwera Postfix ............................................................................................................. 819 Pliki konfiguracyjne Postfiksa ..................................................................................................... 819 Identyfikacja zaufanych hostów i domen .................................................................................... 822 Przepisywanie adresów w poczcie wychodzącej ......................................................................... 822 Przyjmowanie poczty dla całej domeny ...................................................................................... 823 Uaktywnienie obsługi POP/POP3 za pomocą pakietu Qpopper ........................................................ 823 Konfiguracja mechanizmów antyspamowych i antywirusowych ...................................................... 825 Obsługa mechanizmu greylisting za pomocą pakietu postgrey ................................................... 826 Parametry serwera Postfix służące do odrzucania niechcianej poczty ........................................ 826 Integracja programów MailScanner, SpamAssassin i ClamAV z serwerem Postfix .................. 829 Więcej informacji ............................................................................................................................... 831 Podsumowanie ................................................................................................................................... 832 Rozdział 28. Konfiguracja serwera DHCP ....................................................... 833 Ogólne informacje o DHCP ......................................................
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ubuntu Linux. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: