Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00597 006467 15695406 na godz. na dobę w sumie
Uchwały, regulaminy i procedury na 2015 rok - ebook/pdf
Uchwały, regulaminy i procedury na 2015 rok - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 210
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3713-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Z publikacji dowiesz się, w jakich sprawach konieczne jest podjęcie uchwał przez radę pedagogiczną, radę szkoły i radę rodziców. Zyskasz dostęp do najczęściej stosowanych w szkołach procedur i regulaminów, które usprawnią podejmowania decyzji z zakresu zarządzania szkołą, kadr i płac oraz bezpieczeństwa. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Polecamy nasze pozostałe publikacje: Małgorzata Celuch Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok U c h w a ł y , r e g u l a m n y i i p r o c e d u r y s z k o n e n a 2 0 1 5 r o k l Dostępne pod adresem: fabrykawiedzy.com ISBN 978-83-269-3713-2 UOO45 Cena 119,oo zł P R O F E S J O N A L N E P U B L I K A C J E D L A S Z K Ó Ł I P L A C Ó W E K O Ś W I A T O W Y C H UOO 45.indd 1 2015-02-11 09:25:50 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok UOO45.indd 1 15-02-16 13:45 Autor: Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego Redaktor: Agnieszka Rumik Redaktor prowadzący grupy czasopism oświata Agnieszka Rumik Menedżer produktu: Paulina Krzyżanowska Kierownik marketingu i sprzedaży: Julita Lewandowska-Tomasiuk Zdjęcie na okładce: fotolia.pl Projekt graficzny okładki: Piotr Fedorczyk Korekta: Zespół Koordynator produkcji: Mariusz Jezierski Druk: Miller Skład i łamanie: Dariusz Ziach ISBN 978-83-269-3713-2 Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2015 Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Wysokość kapitału zakładowego 200.000 zł. Publikacja „Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok” została przygotowana z zachowa- niem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia jej twór- ców. Zaproponowane w niej wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Opublikowane rozwią- zania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z po- wyższym autorzy, konsultanci oraz redakcja nie mogą ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok” wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. UOO45.indd 2 15-02-16 13:45 Spis treści Spis treści Wstęp ..................................................................................................................9 Rozdział 1. Uchwały ...........................................................................................11 1.1. Uchylenie uchwały niezgodnej z prawem .....................................................12 1.2. Podejmowanie uchwał (głosowanie) ............................................................13 1.3. Treść uchwały ................................................................................................14 1.4. Przechowywanie uchwał...............................................................................15 1.5. Rodzaje uchwał .............................................................................................16 1.6. Uchwały rady pedagogicznej – sprawy kadrowe i płacowe .........................24 1.6.1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora szkoły w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 24 1.6.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia wniosków dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń/nagród/ wyróżnień (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................... 26 1.6.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej powierzenia stanowiska wicedyrektora szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) .................................................................................... 27 1.6.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej odwołania ze stanowiska wicedyrektora szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) .................................................................................... 28 1.6.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) .... 29 1.7. Uchwały rady pedagogicznej – zarządzanie szkołą i bezpieczeństwo ...........................................................................................30 1.7.1. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie organizacji pracy szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych (wzór dokumentu na płycie CD) ................................................................. 30 1.7.2. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) ........ 31 1.7.3. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie propozycji dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016 (wzór dokumentu na płycie CD) ..................... 32 UOO45.indd 3 3 15-02-16 13:45 1.7.4. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie promowania do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 33 1.7.5. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy szkoły na rok szkolny (wzór dokumentu na płycie CD) .... 35 1.7.6. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie przyjęcia projektu programu wychowawczego i projektu programu profilaktyki na rok szkolny (wzór dokumentu na płycie CD) ............................... 36 1.7.7. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie złożenia wniosku w sprawie obowiązku noszenia jednolitego stroju przez uczniów (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 37 1.7.8. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny tok nauki (wzór dokumentu na płycie CD) .................................................................................... 38 1.7.9. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie opinii dotyczącej zezwolenia na indywidualny program nauki (wzór dokumentu na płycie CD) .................................................................................... 39 1.7.10. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie regulaminu rady pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) ............................... 40 1.7.11. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zmian regulaminu rady pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) ....................... 41 1.7.12. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji śródrocznej (wzór dokumentu na płycie CD) ................................... 42 1.7.13. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji rocznej i końcowej klas programowo najwyższych w roku szkolnym (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................... 43 1.7.14. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie projektu arkusza organizacji pracy szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) ................. 45 1.7.15. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wyników klasyfikacji semestralnej (wzór dokumentu na płycie CD) ................................. 46 1.7.16. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uchwalenia statutu (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 47 1.7.17. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie nowelizacji statutu (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 48 1.7.18. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia innowacji pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) ............... 49 4 UOO45.indd 4 15-02-16 13:45 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok Spis treści 1.7.19. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wprowadzenia eksperymentu pedagogicznego (wzór dokumentu na płycie CD) .... 50 1.7.20. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie uzyskania opinii dotyczącej dopuszczenia do użytku w szkole zaproponowanych przez nauczycieli programów nauczania (wzór dokumentu na płycie CD) .................................................................................... 51 1.7.21. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów (wzór dokumentu na płycie CD) ............................... 52 1.7.22. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (wzór dokumentu na płycie CD) ................................ 53 1.7.23. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie zatwierdzenia procedur postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 54 1.7.24. Uchwała rady pedagogicznej w sprawie wydłużenia etapu edukacyjnego (wzór dokumentu na płycie CD) ................................ 55 1.8. Uchwały rady rodziców .................................................................................56 1.8.1. Kompetencje stanowiące rady rodziców ......................................... 57 1.8.2. Kompetencje opiniodawcze rady rodziców ...................................... 57 1.8.3. Uchwała rady rodziców w sprawie regulaminu rady Rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................... 59 1.8.4. Uchwała rady rodziców w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) ........ 60 1.8.5. Uchwała rady rodziców w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym ……………… przedstawionych przez dyrektora (wzór dokumentu na płycie CD) .........................................................................................61 1.8.6. Uchwała rady rodziców w sprawie uchwalenia programu wychowawczego (wzór dokumentu na płycie CD) ........................... 62 1.8.7. Uchwała rady rodziców w sprawie uchwalenia programu profilaktyki (wzór dokumentu na płycie CD) .................................... 63 1.8.8. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat podjęcia działalności w szkole stowarzyszenia/organizacji (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 64 1.8.9. Uchwała rady rodziców w sprawie wyrażenia opinii na temat projektu planu finansowego (wzór dokumentu na płycie CD) ......... 65 UOO45.indd 5 5 15-02-16 13:45 1.8.10. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu prezydium rady rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) .............. 66 1.8.11. Uchwała rady rodziców w sprawie zatwierdzenia składu komisji rewizyjnej rady rodziców (wzór dokumentu na płycie CD) .............. 67 1.9. Uchwały rady szkoły ......................................................................................68 1.9.1. Uchwała rady szkoły w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) ........................... 71 1.9.2. Uchwała rady szkoły w sprawie regulaminu rady szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 72 1.9.3. Uchwała rady szkoły w sprawie propozycji dyrektora szkoły wskazujących formy realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) ........ 73 1.9.4. Uchwała rady szkoły w sprawie zaopiniowania propozycji dni wolnych od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym ……………. przedstawionych przez dyrektora szkoły (wzór dokumentu na płycie CD) .................................................................................... 74 Rozdział 2. Regulaminy .......................................................................................75 2.1. Sprawy kadrowe ............................................................................................79 2.1.1. Regulamin pełnienia dyżurów podczas przerw międzylekcyjnych (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 80 2.2. Zarządzanie ...................................................................................................83 2.2.1. Regulamin rady szkoły (wzór dokumentu na płycie CD)................... 83 2.2.2. Regulamin rady pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) ..... 88 2.2.3. Regulamin rady rodziców (nie dotyczy szkół dla dorosłych) (wzór dokumentu na płycie CD) ....................................................... 99 2.2.4. Regulamin samorządu uczniowskiego (wzór dokumentu na płycie CD) .................................................................................. 108 2.2.5. Regulamin zespołu wychowawców (wzór dokumentu na płycie CD) .................................................................................. 112 2.2.6. Regulamin stołówki szkolnej (wzór dokumentu na płycie CD) ....... 115 2.2.7. Regulamin świetlicy szkolnej (nie dotyczy szkół dla dorosłych; nie ma obowiązku istnienia świetlicy w szkole ponadgimnazjalnej ani w gimnazjum) (wzór dokumentu na płycie CD) ........................ 119 2.2.8. Regulamin biblioteki szkolnej (wzór dokumentu na płycie CD) ..... 127 2.3. Bezpieczeństwo .......................................................................................... 129 2.3.1. Regulamin bhp (wzór dokumentu na płycie CD) ............................ 129 6 UOO45.indd 6 15-02-16 13:45 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok Spis treści 2.3.2. Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów na obowiązkowych zajęciach szkolnych oraz zwalniania z tych zajęć (wzór dokumentu na płycie CD) ............................................ 132 2.3.3. Regulamin dyskotek szkolnych (wzór dokumentu na płycie CD) .... 135 2.3.4. Regulamin przeprowadzania egzaminów poprawkowych (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 139 2.3.5. Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w gimnazjum (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 143 2.3.6. Regulamin dokonywania ocen okresowych pracowników samorządowych (wzór dokumentu na płycie CD) .......................... 153 Rozdział 3. Procedury .......................................................................................157 3.1. Sprawy kadrowe ..........................................................................................160 3.1.1. Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 160 3.1.2. Procedura udzielania urlopu dla poratowania zdrowia (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 165 3.1.3. Procedura ustalania wymiaru urlopu uzupełniającego (placówka feryjna) (wzór dokumentu na płycie CD) ...................... 166 3.1.4. Procedura ustalania (zmiany) treści regulaminu ZFŚS w szkole (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 168 3.2. Zarządzanie .................................................................................................169 3.2.1. Procedura zwalniania uczniów z zajęć wychowania fizycznego (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 169 3.2.2. Procedura uzyskiwania zwolnienia z nauki drugiego języka obcego (wzór dokumentu na płycie CD) ........................................ 172 3.2.3. Procedura postępowania przy przyjmowaniu ucznia do szkoły w trakcie roku szkolnego (wzór dokumentu na płycie CD) ............. 174 3.2.4. Procedura postępowania z drukami ścisłego zarachowania (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 178 3.2.5. Procedura wydawania duplikatów legitymacji szkolnej (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 185 3.2.6. Procedura skreślania z listy uczniów (nie dotyczy uczniów realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki) (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 186 UOO45.indd 7 7 15-02-16 13:45 3.3. Bezpieczeństwo ...........................................................................................188 3.3.1. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością (wzór dokumentu na płycie CD) .................................................................................. 188 3.3.2. Procedura postępowania w sytuacji zniszczenia dokumentacji (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 196 3.3.3. Procedura postępowania w sytuacji zaginięcia dziennika (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 197 3.3.4. Procedura ewakuacji uczniów, nauczycieli i mienia (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 199 3.3.5. Procedura wprowadzenia w szkole innowacji pedagogicznej (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 199 3.3.6. Procedura wprowadzania eksperymentu w szkole (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 201 3.3.7. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia zaniedbania ucznia (wzór dokumentu na płycie CD) .......................................... 203 3.3.8. Procedura tworzenia szkolnego programu wychowawczego (wzór dokumentu na płycie CD) ..................................................... 204 Rozdział 4. Podstawa prawna ...........................................................................205 8 UOO45.indd 8 15-02-16 13:45 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok WStęp Prawo wewnątrzszkolne tworzą akty normatywne, tj. takie, które za- wierają co najmniej jedną normę prawną. Na gruncie szkolnym są to: statut, regulaminy, uchwały, zarządzenia, mogą nimi być także proce- dury szkolne. Akty te nie są jednak autonomiczne wobec konstytucji, ustaw i innych aktów powszechnie obowiązujących. Muszą bowiem mieć podstawę ustawową, mieścić się w granicach prawa powszechnie obowią- zującego. Organami ustawowo upoważnionymi do wydawania aktów prawa na terenie szkoły są: z rada szkoły, z rada pedagogiczna, z dyrektor szkoły, z rada rodziców. Każdy z tych organów może wydawać akty prawne wyłącznie w ramach posiadanych uprawnień. W przypadku uchwał, regulaminów i procedur mamy do czynienia: 1) ze stanowieniem prawa – tworzeniem prawa obowiązującego w danej placówce, 2) z przestrzeganiem prawa – świadomym zachowaniem zgodnym z treś- cią obowiązującej normy prawnej, 3) ze stosowaniem prawa – czynieniem użytku z posiadanych kompe- tencji. UOO45.indd 9 9 15-02-16 13:45 UOO45.indd 10 15-02-16 13:45 Rozdział 1. UchWały Rada pedagogiczna, ale także rada szkoły oraz rada rodziców, jako organy kolegialne szkoły, mogą podejmować decyzje i wyrażać opinie w formie uchwał. Zgodnie z definicją tego pojęcia: „Uchwała to wyraz woli jakiegoś organu kolegialnego” (R. Smolski, M. Smolski, E.H. Stadtmuller, Edukacja obywatelska: słownik encyklopedyczny, wydawnictwo: „Europa”, rok wydania: 1999, ISBN: 9788385336310). Podstawą wydania uchwały jest przepis prawny (ustawa lub rozporzą- dzenie), który: z upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw, z wyznacza zadania lub kompetencje danego organu. Oznacza to, że organ kolegialny może podejmować uchwały tylko w zakresie, do którego jest upoważniony. Uchwały muszą być zgodne z obowiązującym prawem. Podejmowa- ne są na podstawie aktów prawnych upoważniających organ wydający i zatwierdzający uchwałę do regulowania spraw, których podejmowana uchwała dotyczy, oraz aktów prawnych określających kompetencje organu wydającego uchwałę. UOO45.indd 11 11 15-02-16 13:45 Jeżeli w żadnym akcie prawnym nie ma upoważnienia do podję- cia uchwały przez dany organ, to nie ma możliwości jej podjęcia. Podstawę prawną uchwały powinien w każdym przypadku zwe- ryfikować dyrektor szkoły. W uchwale nie zamieszcza się i nie cytuje przepisów prawnych, które są podstawą jej podjęcia, a jedynie podaje się precyzyjną podstawę prawną (pełna nazwa aktów prawnych wraz z aktualnym Dziennikiem Ustaw oraz jednostki tego aktu – artykuły, paragrafy, ustępy, punkty, podpunkty). Uchwała może być wydana na podstawie kilku przepisów prawnych, a na podstawie jednego przepisu można wydać więcej niż jedną uchwałę. Tekst uchwały rozpoczyna się od wskazania przepisu prawnego, na pod- stawie którego uchwała albo zarządzenie są wydawane. 1.1. Uchylenie uchwały niezgodnej z prawem Uchwała rady pedagogicznej powinna zawierać zapis, który mówi, że jej wykonanie powierza się dyrektorowi szkoły. Obowiązkiem dyrek- tora jest sprawdzić, czy podejmowana uchwała nie pozostaje w sprzecz- ności z obowiązującym stanem prawnym oraz czy jej podjęcie było zasadne. Jeżeli uchwała jest niezgodna z prawem, dyrektor ma obowiązek: z wstrzymać jej wykonanie, z bezzwłocznie powiadomić o tym organ nadzoru pedagogicznego, z bezzwłocznie powiadomić organ prowadzący (art. 41 ust. 3 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty, tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.; dalej: ustawa o systemie oświaty). Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwier- dzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę lub placówkę. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne. Uchwała rady pedagogicznej nie ma więc mocy prawnej, daje tylko podstawę dyrektorowi szkoły do podjęcia decyzji i jej wykonania. 12 UOO45.indd 12 15-02-16 13:45 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok Rozdział 1. Uchwały 1.2. Podejmowanie uchwał (głosowanie) Przy podejmowaniu uchwał przeprowadza się głosowanie, aby zdecy- dowały zasady demokratyczne, czyli uchwała ma odzwierciedlać zdanie większości. Rada pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów (liczba głosów „za” jest co najmniej o jeden większa od liczby głosów „przeciw”) w obecności co najmniej połowy jej członków (art. 43 ust. 1 ustawy o systemie oświaty). Podejmowanie uchwały odbywa się poprzez głosowanie: z jawne – przez podniesienie ręki – przeprowadza je osoba prowadząca zebranie, z tajne – na ogólnie przyjętych zasadach – przeprowadza je komisja skrutacyjna wyłoniona spośród członków rady pedagogicznej. Przepisy nie precyzują, które uchwały powinny być głosowane tajnie, a które jawnie. Zasady te powinny być uregulowane w regulaminie dzia- łalności danego organu szkoły. Na przykład rada rodziców najczęściej podejmuje decyzje w głosowaniu jawnym. Zapis regulaminu może przyjąć brzmienie: Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przy- jęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. Głosowania tajne odbywają się najczęściej w sytuacjach dotyczących spraw personalnych, np. głosowanie rady pedagogicznej dotyczące odwo- łania wicedyrektora ze stanowiska lub opiniowanie pracy dyrektora szkoły. Tak jest w praktyce w wielu szkołach. Jednak sprawa tajności głosowania rady pedagogicznej lub innych organów szkoły jest bardziej skomplikowa- na. Decyzje podejmowane w sprawach personalnych poprzez głosowanie tajne mają na celu unikanie konfliktów w szkole, budowania niesprzyja- jącej atmosfery – w taki sposób tłumaczą decyzje o głosowaniu tajnym dyrektorzy szkół. Jednak Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w wielu miejscach podkreśla zasadę jawności życia publicznego, wyrażającą się m.in. w jawności pracy wszelkich organów. Ograniczenie jawności dotyczy spraw objętych ustawą o ochronie informacji niejawnych, ewentualnie innych ustaw wykluczających jawność spraw poddawanych głosowaniu. Tajne głosowanie nie jest więc sprzeczne z Konstytucją RP, jeśli jest uzasadnione. Naruszeniem jawności byłoby utajnienie wyniku głosowania. UOO45.indd 13 13 15-02-16 13:45 Jednak na gruncie szkolnym tajne głosowanie powinno pojawiać się jak najrzadziej i każdorazowo powinno być poprzedzone jawnym głosowaniem nad ewentualnym przyjęciem tajnej formy głosowania. 1.3. Treść uchwały Uchwała organu kolegialnego powinna zawierać następujące elementy formalne: z oznaczenie rodzaju aktu (wielkimi literami), z nazwę organu wydającego uchwałę (w pełnym brzmieniu ustalonym w przepisach o utworzeniu tego organu, wielkimi literami), z numer uchwały, z datę podjęcia uchwały (dzień określony kalendarzowo, w którym została ona podjęta przez uprawniony organ), z tytuł uchwały, z określenie przedmiotu uchwały (sformułowane możliwie najzwięźlej, rozpoczyna się od wyrazów „w sprawie…”), z precyzyjną podstawę prawną (pełna nazwa aktów prawnych wraz z aktualnym Dziennikiem Ustaw oraz jednostki tego aktu), z treść uchwały (rozpoczyna się od przytoczenia podstawy prawnej, na mocy której została podjęta, dodatkowo jeżeli podjęcie uchwały jest uzależnione od uzyskania opinii innego organu, np. rady rodziców, to w podstawie prawnej powołujemy się na tę opinię), z kto ją wykonuje, z datę wejścia uchwały w życie – może być inna niż data podjęcia uchwały, np. gdy na posiedzeniu rady pedagogicznej w sierpniu podejmowane są decyzje przeznaczone do realizacji od 1 września, z podpis przewodniczącego organu kolegialnego (w przypadku rady pedagogicznej – dyrektor szkoły lub osoba pełniąca obowiązki dyrek- tora w jego zastępstwie), z załączniki, jeśli istnieje taka potrzeba. Fakt podjęcia przez organ kolegialny uchwały powinien być odnoto- wany w protokole z posiedzenia tego organu. Należy podać: z liczbę osób biorących udział w posiedzeniu (stwierdzenie quorum), 14 UOO45.indd 14 15-02-16 13:45 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok Rozdział 1. Uchwały z liczby głosów oddanych „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” (stwier- dzenie ważności uchwały). Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym/tajnym zwykłą większością głosów. Rada pedagogiczna …………………………………………………………………… liczy ……… członków. Obecnych na posiedzeniu ……… Za przyjęciem uchwały głosowało ……… osób, przeciw ……… osób, wstrzymało się od głosu ……… osób. Uchwały organów kolegialnych szkoły powinny być podpisane przez przewodniczącego danego organu, tak więc uchwały rady pedagogicz- nej podpisuje dyrektor szkoły jako przewodniczący rady pedagogicznej. Uchwały rady pedagogicznej powinny być opatrzone pieczęcią szkoły. 1.4. Przechowywanie uchwał Uchwały powinny być przechowywane w sposób gwarantujący bez- pieczeństwo danych osobowych oraz łatwość dostępu osobom upraw- nionym, przede wszystkim dyrektorowi szkoły, czyli w protokolarzu lub rejestrze uchwał, z jednoczesnym ich katalogowaniem. Uchwały rady pe- dagogicznej zawierają informacje dotyczące uczniów i nauczycieli, dla- tego wgląd do nich powinien odbywać się w obecności nauczyciela lub dyrektora szkoły, wyłącznie na terenie placówki. Dokumentów tych nie należy kopiować bez zgody dyrektora szkoły. W szkole należy prowadzić rejestr uchwał. Uchwały rady pedagogicznej mogą być publikowane na stronie internetowej placówki, jednak tylko w przypadku, kiedy nie zawie- rają danych osobowych, w tym informacji wrażliwych na temat uczniów i pracowników. Archiwizowaniu podlegają uchwały rady pedagogicznej dotyczące: z klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły, z przedłużenia okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu, z skrócenia okresu nauki uczniowi niedostosowanemu społecznie lub zagrożonemu niedostosowaniem społecznym uczęszczającemu do zasadniczej szkoły zawodowej zorganizowanej w młodzieżowym ośrod- ku wychowawczym lub młodzieżowym ośrodku socjoterapii (§ 18 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły UOO45.indd 15 15 15-02-16 13:45 i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; Dz.U. z 2014 r. poz. 1170). Uchwały podejmowane są, gdy potrzebna jest decyzja lub opinia/ wniosek organu kolegialnego w zakresie posiadanych przez ten organ kompetencji. Jeżeli więc organ podejmuje decyzję będącą w zakresie kompetencji stanowiących lub opiniodawczych, to musi ją podejmować w formie uchwały. Jeśli jednak jest to opinia w kwestiach drobnych, np. zaplanowanie dnia otwartego lub terminu ślubowania klas pierwszych (wybór daty), to wystarczy zwykłe głosowanie, bez podejmowania uchwały. Pominięcie trybu uchwały w kwestiach tego wymagających może spowo- dować podważenie decyzji. 1.5. Rodzaje uchwał Najważniejsze są uchwały stanowiące, czyli takie, poprzez które rada pedagogiczna podejmuje wiążące decyzje dotyczące uczniów i spraw zwią- zanych ze szkołą. Kompetencje stanowiące rady pedagogicznej przedstawia tabelka: Kompetencje stanowiące są wspólne dla tych wszystkich typów szkół, jednak nie wszystkie dotyczą szkół dla dorosłych. Kompetencje stanowiące 1) zatwierdzanie planów pracy szkoły po zaopiniowaniu przez radę szkoły, podstawa prawna Art. 41 ustawy o systemie oświaty 2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, 3) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły, 4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodo- wego nauczycieli szkoły, 5) podejmowanie uchwał w sprawach skreśle- nia z listy uczniów 16 UOO45.indd 16 15-02-16 13:45 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok Rozdział 1. Uchwały Kompetencje stanowiące podstawa prawna Art. 42 ustawy o systemie oświaty 1) przygotowanie projektu statutu albo jego zmian i przedstawienie do uchwalenia radzie szkoły, 2) występowanie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole Ustalanie regulaminu swojej działalności 1) uchwalanie programu wychowawczego, 2) uchwalanie programu profilaktyki szkoły Zgoda na utworzenie oddziału międzynarodowego Art. 7a ust. 6 pkt 1 ustawy Art. 43 ust. 2 ustawy o systemie oświaty Art. 54 ust. 5 ustawy o systemie oświaty Cofnięcie zgody na utworzenie oddziału międzynarodowego Zatwierdzanie kandydatury ucznia do wniosku o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów Przedstawienie kuratorowi oświaty wniosku o przyznanie uczniowi stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o systemie oświaty Art. 7c ust. 1 pkt 3 ustawy o systemie oświaty § 2 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypen- diów Prezesa Rady Minis- trów, ministra właściwego do spraw oświaty i wycho- wania oraz ministra właś- ciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro- dowego (Dz.U. z 2005 r. nr 106, poz. 890) § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia Oprócz uchwał stanowiących rada pedagogiczna podejmuje także uchwały „opiniujące” (deklaratywne) we wszystkich kwestiach wymagają- cych jej opinii, będących w jej kompetencjach opiniodawczych dotyczących spraw związanych ze szkołą. Kompetencje opiniotwórcze rady mogą, ale nie muszą być realizowane poprzez podejmowanie uchwał – sposób ich dokumentowania musi być określony w regulaminie rady pedagogicznej. W każdej sytuacji, w której przed podjęciem decyzji dyrektor zobowiązany UOO45.indd 17 17 15-02-16 13:45 jest zasięgnąć opinii – musi to zrobić. W przeciwnym wypadku decyzja nie będzie miała mocy prawnej. Opinie te nie są jednak wiążące dla dy- rektora, czyli ma prawo podjąć decyzję sprzeczną z opinią, którą uzyskał. Szczegółowe uprawnienia opiniodawcze przedstawia tabela: Kompetencje opiniodawcze podstawa prawna Sprawy dotyczące szkoły Opiniowanie dopuszczenia do użytku w szkole programu wychowania przedszkolnego lub programu nauczania Organizacja pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, oraz organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodo- wych, jeżeli szkoła lub placówka takie kursy prowadzi Projekt planu finansowego szkoły lub placówki Art. 22a ust. 6 ustawy o systemie oświaty Art. 41 ust. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty Art. 41 ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie oświaty Opiniowanie programu profilaktyki Utworzenie zespołu szkół, zaopiniowanie aktu założycielskiego Zgoda na uznanie szkoły za eksperymentalną Opiniowanie programu wychowawczego szkoły Art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy o systemie oświaty Art. 54 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy o systemie oświaty Art. 62 ust. 3 ustawy o systemie oświaty Art. 86 ust. 1b pkt 3 ustawy o systemie oświaty § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. z 2002 r. nr 46, poz. 432 ze zm.) § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Prowadzenie w szkołach podstawowych (o współczynniku zmianowości co najmniej 2) zajęć przez pięć lub sześć dni w tygodniu przez cały rok szkolny albo stosowanie przemienne- go systemu organizacji tygodnia pracy Połączenie zimowej przerwy świątecznej z feriami zimowymi w szkołach specjalnych, przy których zorganizowany jest internat, oraz w specjalnych ośrodkach szkolno- -wychowawczych 18 UOO45.indd 18 15-02-16 13:45 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok Rozdział 1. Uchwały Kompetencje opiniodawcze podstawa prawna Organizacja tygodnia pracy w innych szkołach niż szkoły wymienione wyżej Wprowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych do szkolnego planu nauczania Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Ustalenie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, innych niż określone w § 5 ust. 1 rozporządzenia Wyznaczanie na początku etapu edukacyjnego dla danego oddziału lub zespołu od dwóch do czterech przedmiotów ujętych w podstawie programowej w zakresie rozszerzonym Wnioskowanie o określenie ramowego rozkładu dnia w przedszkolu § 4 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 204 ze zm.) § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego § 5 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego Zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statu- tów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. nr 61, poz. 624 ze zm.) Zał. nr 1 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statu- tów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół UOO45.indd 19 19 15-02-16 13:45 Kompetencje opiniodawcze Wnioskowanie o powołanie przewodniczącego zespołu przedmiotowego lub innego zespołu problemowo-zadaniowego Wnioskowanie o nadanie imienia szkole lub placówce Wybór przedmiotów zawodowych, które słu- chacz zasadniczej szkoły zawodowej, szkoły ponadgimnazjalnej, szkoły policealnej kształ- cących w formie zaocznej musi zdać egzaminy w formie pisemnej podstawa prawna Zał. do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statu- tów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w spra- wie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół § 25 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2007 r. w spra- wie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słu- chaczy oraz przeprowadza- nia sprawdzianów i egzami- nów w szkołach publicznych (Dz.U. z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm.). Po 31 sierp- nia 2015 r. kompetencja ta będzie wynikać z przepisów wydanych na podstawie art. 44zb znowelizowanej ustawy systemie oświaty. Sprawy dotyczące kadry kierowniczej Opiniowanie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, gdy konkurs nie wyłonił kandydata albo do konkursu nikt się nie zgłosił Delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stano- wisko dyrektora szkoły lub placówki Delegowanie przedstawiciela rady do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na sta- Art. 36a ust. 4 ustawy o systemie oświaty Art. 36a ust. 6 pkt 3 lit. a ustawy o systemie oświaty Art. 36a ust. 9 pkt 1 ustawy o systemie oświaty 20 UOO45.indd 20 15-02-16 13:45 Uchwały, regulaminy i procedury szkolne na 2015 rok
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Uchwały, regulaminy i procedury na 2015 rok
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: