Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00047 008089 20950515 na godz. na dobę w sumie
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu - książka
Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu - książka
Autor: , Liczba stron: 272
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-0945-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> perswazja i nlp
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Pierwsze w Polsce wydanie książki
'Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu'
zawierającej niezawodne strategie oddziaływania na innych


Poznaj przełomowe teorie Kevina Hogana
-- znanego na całym świecie eksperta i trenera z dziedziny perswazji, wpływu na innych, języka ciała, inteligencji emocjonalnej, komunikacji i motywacji.


Zadaj autorowi pytanie, pisz: marketing@onepress.pl

Spotkaj się z Kevinem w Polsce w październiku 2007 roku!


Dowiedź się jak wpływać na tych, którzy o tym nie wiedzą, nie chcą a nawet czasem z tym walczą!

Ukryta perswazja, czyli ściśle tajna operacja, która pozwoli Ci
podbić świat... podświadomości wszystkich, z którymi rozmawiasz.


Ile razy w życiu masz szansę całkowicie odmienić Twoją rzeczywistość? Jak często, bez jakiegokolwiek ryzyka, możesz aktywnie wpływać na myśli, emocje i -- co najważniejsze -- działania innych? Uwierz, że posiadasz dar, dzięki któremu możesz wpływać na percepcję i zachowanie ludzi tak, aby przyjmowali Twoje idee i pomysły za własne, odczuwali to na czym Tobie zależy i robili to o co ich poprosisz. Przyjemne?


Perswazja to nie czary. A może? To wciąganie ludzi w Twoją własną grę, to programowanie waszego wspólnego świata, to osiąganie celów w sposób prostszy i niezawodny. Od swoich pierwszych dni wpływasz na innych, robisz to i teraz -- w stosunku do swoich bliskich, współpracowników, klientów. Dlaczego nie zaczniesz biegle władać językiem perswazji?


Zastanawiasz się teraz kto może wprowadzić Cię w tajniki ukrytej perswazji? Tylko ten, kto zna ją od podszewki:

Kevin Hogan --
guru NLP i oddziaływania na ludzkie zachowania

Poznaj słowa autora:

'Wszystko, co obecnie masz czy kiedykolwiek będziesz mieć, wszystko, czym się staniesz, co zrobisz i czego doświadczysz, uzyskasz wraz z innymi ludźmi i dzięki nim. Perswazja to samo życie!'

Sięgnij po książkę
'Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu',
a później czytaj z ludzi... jak z książki.


Już dziś naucz się od Kevina:


Zobacz, kto z najznakomitszych światowych trenerów i mówców motywacyjnych dał się zaczarować magią zawartą w ukrytej perswazji:


'Ta książka jest kopalnią pomysłów, z których możesz korzystać, by w mgnieniu oka zamienić »Nie« na »Tak« -- kiedykolwiek będziesz chciał coś sprzedać.'
Brian Tracy,
mówca i autor książek 'Create Your Own Future' oraz 'Change Your Thinking, Change Your Life'.

'Hogan jest mistrzem perswazji. Namawiam Cię, byś zastosował perswazję na sobie i kupił wszystko, co zostało przez niego napisane lub nagrane. Pozwoli Ci to na zrozumienie siebie i innych, a dzięki temu również na odniesienie sukcesu. To pewne jak w banku.'
Jeffrey Gitomer,
autor 'Biblii handlowca', 'Little Red Book of Selling' oraz 'Little Red Book of Sales Answers'

'W tej książce jest więcej mądrości niż w kilku opasłych tomach na ten sam temat. Bez względu na to, czy chcesz przekonać do czegoś żonę lub męża, ukochaną lub ukochanego, szefa, klientów albo siebie, ten wspaniały zbiór psychologicznych sztuczek zapewni Ci przewagę. W dzisiejszym, silnie konkurencyjnym otoczeniu książka ta stanowi czarodziejski podręcznik perswazji, którego potrzebujesz, by kontrolować okoliczności i dostać to, czego pragniesz.'
Joe Vitale,
autor 'Mocy Przyciągania'

A Ty co myślisz o ukrytej perswazji?


Podziel się z nami opinią: marketing@onepress.pl


Poznaj magię osiągania sukcesu!


Manipulacja nie jest zła.
Jest natomiast piekielnie skuteczna.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wp³ywu Autor: Kevin Hogan, James Speakman T³umaczenie: Daria Kuczyñska-Szymala ISBN: 978-83-246-0945-1 Tytu³ orygina³u: Covert Persuasion: Psychological Tactics and Tricks to Win the Game Format: A5, stron: 272 Magia osi¹gania sukcesu • diabelskie podszepty • podkrêcone pi³ki sprytnych pytañ • granie z nut na emocjach • obserwacje spod przymkniêtych powiek • programowanie neurolingwistyczne Ile razy w ¿yciu masz szansê ca³kowicie odmieniæ Twoj¹ rzeczywistoœæ? Jak czêsto, bez jakiegokolwiek ryzyka, mo¿esz aktywnie wp³ywaæ na myœli, emocje i -- co najwa¿niejsze -- dzia³ania innych? Uwierz, ¿e posiadasz dar, dziêki któremu mo¿esz wp³ywaæ na percepcjê i zachowanie ludzi tak, aby przyjmowali Twoje idee i pomys³y za w³asne, odczuwali to na czym Tobie zale¿y i robili to o co ich poprosisz. Przyjemne? Perswazja to nie czary. A mo¿e? To wci¹ganie ludzi w Twoj¹ w³asn¹ grê, to programowanie waszego wspólnego œwiata, to osi¹ganie celów w sposób prostszy i niezawodny. Od swoich pierwszych dni wp³ywasz na innych, robisz to i teraz -- w stosunku do swoich bliskich, wspó³pracowników, klientów. Dlaczego nie zaczniesz biegle w³adaæ jêzykiem perswazji? Twoi nauczyciele ju¿ czekaj¹, by przekazaæ Ci wiedzê o tym jak: • stosowaæ s³owa-klucze w negocjacjach • s³uchaæ i s³yszeæ czego naprawdê potrzebuje Twój klient • zara¿aæ innych entuzjazmem do w³asnych projektów • „nie” przekuwaæ w „tak” • ...a sukcesy w pora¿ki Manipulacja nie jest z³a Jest natomiast piekielnie skuteczna Podziękowania Wstęp 1. Ukryta perswazja zaczyna się w głowie 2. Od „nie” do „tak” 3. Ukryte strategie służące zmienianiu przekonań 4. Ukryta perswazja: taktyki 5. Słowa ukrytej perswazji 6. Nastawienie na wynik 7. Dwadzieścia sposobów na zastosowanie ukrytej perswazji w opowiadaniu historii 8. Zastosowanie pytań w ukrytej perswazji 5 7 9 17 25 41 63 145 153 175 203 6 Spis treści 9. Zastosowanie emocji w ukrytej perswazji 10. Dwadzieścia siedem obserwacji na temat ludzi oraz możliwości stosowania wobec nich ukrytej perswazji 11. Wszystko razem Dodatek Arkusze robocze ukrytej perswazji Bibliografia Skorowidz 221 229 245 251 257 263 17 18 Ukryta perswazja a temat funkcjonowania ludzkiego umysłu napisano już milio- ny słów i istnieje niemal tyle samo różnych opinii i teorii o tym, na czym dokładnie polega nasze myślenie. Jedno jest jednak pewne. Żeby przekonać drugą osobę do naszego sposobu myślenia, trzeba dostosować swój umysł do jej umysłu. Skuteczna perswazja polega na „zjednoczeniu umysłów”, tak by myślały, czuły i rozumiały w ten sam sposób. W jaki sposób można doprowadzić do takiego zjednoczenia? Jak możemy stać się mistrzami w przekonywaniu innych do naszego toku myślenia? Sposobem tym jest zrozumienie motywacji i dążeń dru- giego człowieka. Posiadając taką wiedzę, możemy tak ukształtować swoje koncepcje czy prośby, by mogły łatwo i szybko zostać zaak- ceptowane przez drugą osobę, bez wzbudzania nadmiernych wątpli- wości. Twoi rozmówcy będą uważać, że w dużym stopniu jesteś taki sam jak oni, i poczują się zobowiązani do spełnienia Twojej prośby. Ukryta perswazja zaczyna się w głowie 19 Zanim zaczniemy, zobaczmy, co naprawdę znaczą słowa „ukryty” oraz „perswazja”. Wiele można się nauczyć przez samo zrozumienie kombinacji tych dwóch potężnych słów. Przyjrzyjmy się znaczeniu każdego z nich. Ukryty — taki, o którym nikt nie wie, nieznany; którego ktoś nie chce ujawnić; niedający się zauważyć, niewidoczny. Perswazja — tłumaczenie komuś czegoś, namawianie, odradzanie; prze- konywanie kogoś o czymś; perswadowanie. Z definicji więc to, co ukryte, nie jest dobrze widoczne. Jest scho- wane, niełatwo to dostrzec. Jeśli połączymy to słowo z perswazją, uzyskamy w efekcie niezauważalne dla danej osoby dążenie do prze- konania jej o czymś. Dla celów niniejszej książki ukryta perswazja oznacza przekazy- wanie istotnego przesłania w taki sposób, że odbiorca przekazu nie uświadamia sobie tego procesu. Oznacza również unikanie oporu i sprzeciwu. Udaje się to, gdy wysyłamy przekaz, który odbiorca przyj- muje bez nadmiernego zastanawiania się i kwestionowania. Czasami ukryta perswazja polega na manipulowaniu i rządzeniu stanem czyjegoś umysłu. A jaki jest stan umysłu danej osoby? Na to pytanie będziesz potrafił odpowiedzieć po przeczytaniu niniejszej książki. Na przykład w świecie sprzedaży nie chodzi o to, żeby dana osoba kupiła sprzedawany produkt czy usługę. Tak naprawdę dokonanie zakupu nie jest wcale oznaką tego, że miała miejsce ukryta perswazja. Z drugiej strony ktoś bez pieniędzy mógł z łatwością zostać przeko- nany i wprowadzony w sprzyjający zakupowi stan umysłu, jednak po prostu nie mógł go dokonać. 20 Ukryta perswazja Kilka słów o etyce Wiele osób zadaje nam pytanie, czy przekonywanie kogoś do zrobie- nia czegoś jest etyczne. Odpowiedź jest zupełnie prosta: tak. Jest to nie tylko etyczne, ale też konieczne. Nasza gospodarka (a także nasze rodziny i przedsiębiorstwa) funkcjonuje właśnie dzięki temu, że ludzie są nakłaniani do kupowania, próbowania, głosowania, ścielenia łóżka, zamykania drzwi i angażowania się. Każdego dnia przekazywane są miliony umyślnych oraz nieświadomych komunikatów, a wszystkie one mają na celu spowodowanie, że Ty i ja podejmiemy takie czy inne działanie. Etyczność takiego postępowania zależy od osoby dążącej do prze- konania kogoś. Podczas prowadzonych przez nas badań odkryliśmy i wypracowaliśmy kilkaset rozmaitych technik perswazji. Wszystkie stanowią potężne narzędzia. Jeśli są stosowane w sposób etyczny i od- powiedzialny, każdemu mogą zapewnić korzyści. Siła sugestii zmienia postrzeganie Ukryta perswazja po części dotyczy wprowadzania zmian w umyśle naszych klientów, przy czym niekoniecznie są oni tego świadomi. Jednym z najpotężniejszych narzędzi umożliwiających zapocząt- kowanie takiej zmiany w umyśle klienta jest używanie właściwych słów. Właściwe słowa użyte w odpowiednim momencie mogą wpły- wać na umysły i życie ludzi. Ukryta perswazja zaczyna się w głowie 21 Odpowiednie słowa użyte w pytaniu wpływają na myślenie W pewnym eksperymencie przeprowadzonym w latach siedemdziesią- tych ubiegłego wieku przez Elizabeth Loftus (należącą do wiodących badaczy pamięci) uczestnicy oglądali slajdy przedstawiające wypadek samochodowy z udziałem pieszego. Pokazano im slajd przedstawia- jący czerwonego Datsuna (mały sportowy samochód) przed żółtym znakiem ustąp pierwszeństwa. Grupie badanych zadano następnie pytanie: „Czy widziałeś, jak inny samochód mija Datsuna przy znaku stop?”. Większość badanych zapytana o znak pamiętała znak stop zamiast znaku ustąp pierwszeństwa. Informacja werbalna, czyli słowa, w pytaniu zadanym przez badaczy zmieniła pamięć o tym, co widzieli. Ukryta perswazja. Na tym właśnie polega. SZTUCZKA UKRYTEJ PERSWAZJI Sugestia osoby cieszącej się poważaniem może zdominować naszą pamięć wzrokową, tworząc nowe, odmienne wspomnienie. Ozna- cza to, że ludzie będą myśleć co innego w zależności od tego, kto mówi. Wyobraź sobie, co się stanie, jeśli w rozmowie z klientem będziesz używać słów nawiązujących do osoby cieszącej się jego szacunkiem. „Wiem, jak bardzo lubi pan Bono. Powiedział on, że…”. I czary działają. Celem ukrytej perswazji jest stworzenie w umyśle klienta takich obrazów, które ukierunkowują go na zachowanie, jakiego pragniemy (kupowanie, próbowanie, angażowanie się, głosowanie itd.). Wyko- rzystanie odpowiednich i mocnych kombinacji słów wraz z właści- wymi pytaniami prowadzi do ukierunkowanego toku myślenia, a ostatecznie do działania klienta zmierzającego do celów, jakie chcemy osiągnąć. 22 Ukryta perswazja Jeśli opór jest prawdopodobny, odwrócenie uwagi zapewnia chłonny i poddający się perswazji umysł Ponieważ w naturalny sposób opieramy się temu, w co nie wierzymy, oraz odczuwamy nieświadomy sprzeciw wobec wszystkiego, czego się obawiamy, istnieje konieczność pomagania klientom w tworzeniu nowych obrazów niosących nową informację tak, aby mogli w swoich umysłach osiągnąć nowe efekty. Efekty te będą sprzyjać Tobie oraz sprzedaży Twojego produktu czy usługi, ponieważ pomogłeś kliento- wi stworzyć nowy obraz tego, jak będzie wyglądać przyszłość. Zabawne jest to, że zanim nakreślisz te obrazy, musisz poradzić sobie z oporem. Bez względu na to, co wywołuje świadomy czy nie- uświadomiony sprzeciw, zwykle trzeba się z tym jakoś zmierzyć. Podobnie jak w większości sytuacji, jeśli czegoś nie wykluczysz, bę- dziesz musiał sobie z tym poradzić. Ludzie są podatni na informacje i postawy, które są zgodne z ich punktem widzenia. Natomiast natychmiast formułują kontrargumenty wobec poglądów, które stoją w sprzeczności z ich aktualnymi prze- konaniami. Zawsze staraj się odkryć aktualne poglądy i postawy, tak żeby móc w jakiś sposób je potwierdzić. Jednakże nie pozwalaj, by Twój klient wyraził słowami przekonanie, co do którego będziesz chciał, żeby je później zmienił. Gdy dana postawa zostanie zakomunikowana (słownie lub na piśmie), będzie podtrzymywana, nawet w obliczu druzgocących kontrar- gumentów. SZTUCZKA UKRYTEJ PERSWAZJI Opór zmniejsza się, jeśli ludzie zgadzają się z przedstawianym punktem widzenia. Potwierdzaj punkt widzenia danej osoby. Ukryta perswazja zaczyna się w głowie 23 Osiem kroków do osiągnięcia zamierzonego efektu Istnieje wiele modeli stosowania ukrytej perswazji (grup taktyk, które razem tworzą strategię). Oto pierwszy z nich. 1. Zidentyfikuj dany problem (sytuację). To coś, czego Twój klient nie chce już więcej doświadczać. Mogą to być wysokie koszty, duża rotacja pracowników, psucie się zapasów, nieefektywna rekla- ma, niemal wszystko, co idzie nie tak, jak powinno (a z czym Twój produkt czy usługa doskonale potrafią sobie poradzić). 2. Pomóż klientowi dostrzec, że ociąganie się z rozwiązaniem danego pro- blemu będzie go w efekcie bardzo dużo kosztować i to na wiele róż- nych sposobów. Za tą taktyką kryje się potęga psychologii. Wci- śnij przycisk z bólem, zanim w ogóle wspomnisz o możliwych rozwiązaniach lub o tym, w jaki sposób Ty czy Twój produkt możecie pomóc. 3. Niech Twoi klienci sami określą preferowany efekt. To, żeby to oni wybrali lepszy rezultat, jest niezwykle istotne. Czasami udaje się to poprzez zadanie prostego pytania: „Wolałby pan, żeby zdarzyło się to czy to?” lub „Co byłoby lepsze od tego?” czy też „Jaki byłby według pana najlepszy rezultat?”. 4. Niech Twoi klienci określą skutki tego efektu. Bardzo ważne jest, aby pomóc im zaakceptować nowy stan rzeczy. Ten krok również można przeprowadzić, zadając pytania. Czasem wystarczą tak proste jak: „Co ten rezultat będzie oznaczać dla pana i pana firmy?”. Odpowiadając, sformułują nowy kierunek myśli, który doprowadzi ich do Twojego produktu lub usługi. 5. Potwierdź, że wybrany rezultat jest właśnie tym, czego naprawdę pra- gną. Czasem klienci powiedzą Ci to, co będą uważać, że chcesz usłyszeć. To nikomu nie pomoże. Muszą powiedzieć prawdę. Muszą być uczciwi sami wobec siebie oraz wobec Ciebie, tak 24 Ukryta perswazja by następstwem było ich rzeczywiste i trwałe postępowanie (czyli powiedzenie „tak” współpracy z Tobą oraz wszystkim działaniom, jakie z tego wynikają). 6. Musisz mieć pewność, że nowy stan rzeczy rzeczywiście będzie dobry dla Twojego klienta. Szybko przeprowadzona i źle dopasowana do klienta sprzedaż nie poprawi reputacji Twojej i Twojej firmy. Z całą pewnością chcesz, żeby klient naprawdę skorzystał ze wszystkich możliwości Twojego produktu czy usługi. Upewnij się, że on i Twoje rozwiązanie rzeczywiście dobrze do siebie pasują. 7. Nie osądzaj. Jeśli uważasz, że reakcja klienta jest nieodpowied- nia, nie spiesz się z oceną. Być może ma on odmienny niż Ty punkt widzenia, gdy po raz pierwszy się spotykacie. Poświęć trochę czasu na zrozumienie go i zbudowanie z nim relacji. Gdy to osiągniesz, jego odpowiedź może wydać się bardziej sen- sowna i może się okazać, że w 100 procentach współbrzmi z Twoim przekazem. 8. Nigdy nie mów osobie, którą chcesz przekonać, że się myli. To nowa wersja starego powiedzenia: „Klient ma zawsze rację!”. W rze- czywistości nie zawsze tak jest, powiedzenie to działa natomiast w Twojej głowie jako dobry sygnał ostrzegawczy. Zastanów się, jakbyś się czuł, gdyby ktoś mówił Ci, że nie masz racji. Prawdopodobnie przyjąłbyś postawę defensywną i próbował pokazać czy udowodnić, że w rzeczywistości masz rację. W efe- kcie jeszcze bardziej trzymałbyś się swojego stanowiska. Twoi klienci zareagują dokładnie tak samo. Nigdy nie mów im, że nie mają racji lub że zakupienie w zeszłym roku produktu od Twojej konkurencji było błędem. Twoi klienci natychmiast za- czną się zastanawiać, czy błędem nie okaże się kupienie Twojego produktu.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Ukryta perswazja. Psychologiczne taktyki wywierania wpływu
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: